Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Verkiezingen 15 maart: Wat willen de politieke partijen met Nederland? (deel 1: de VVD)

Traditioneel sterk financieel / economisch programma - VVD noemt nergens woord ‘islam’, maar sluit verbod als uiterste maatregel niet uit – Zwakste punt: sociale zekerheid ( waaronder huren)


Net zoals in augustus en september 2012 geven we in een serie artikelen een beknopt overzicht van de politieke partijen die aan de verkiezingen op 15 maart meedoen, en wat hun plannen en idealen voor Nederland zijn, met aan het einde een kort commentaar. In plaats van in ieder artikel één onderwerp te behandelen (zoals in 2012), zetten we nu per partij enkele kernpunten op de belangrijkste beleidsterreinen op een rijtje, waarbij we onderwerpen die op deze site vaak worden besproken, uitgebreider worden behandeld. In deel 1 trappen we af met de huidige grootste regeringspartij, de VVD.

 

VVD (nu 40 zetels, laatste peilingen ca. 23 tot 26 zetels)

Volgens de VVD zijn de pijnlijke hervormingen van de afgelopen jaren ‘nu klaar’, en staat Nederland er sterker en beter voor. Toch ‘zijn we er nog lang niet’. Dit zijn de wensen van de liberalen voor de komende 4 jaar:

* Werk & Sociale Zekerheid: Belasting op arbeid wordt verlaagd. De loonddoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot 25 werknemers wordt verkort naar 1 jaar, zodat het aanbieden vaste contracten aantrekkelijker worden. Flexibele contracten worden zekerder. Meer ruimte voor ZZP’ers. Sollicitatieplicht wordt opgeheven voor mensen die een opleiding gaan volgen die je klaarstoomt voor een baan. AOW en aanvullend pensioen opnemen moet flexibeler worden.

Werkgevers die gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst nemen, krijgen belastingvoordelen. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten zoveel mogelijk aan het werk helpen. WW-uitkering eerste 3 maanden verhogen, maar totale duur verkorten van 24 naar 18 maanden. Geen uitzonderingen meer op plichten (zoals solliciteren, Nederlands kunnen spreken) voor bijstandsuitkeringen. Aanvullende bijstand beperken. Fraude met de bijstand harder aanpakken, zoals intrekken uitkering met een aantal maanden.

Export van uitkeringen naar buiten de EU, zoals kinderbijslag, stopzetten. Binnen de EU aanpassing van het bedrag naar het kostenniveau in het betreffende land. Immigranten met een tijdelijke verblijfsstatus krijgen niet meer direct een volledige uitkering. Hiervoor moeten er wel internationale verdragen worden aangepast.

* Zorg: Breed basispakket, verpleeghuizen die onder de norm presteren worden gesloten. Bewoners verpleeghuizen moeten zelf kunnen kiezen wat ze eten en wanneer ze douchen. Scheiding van wonen en zorg blijft gehandhaafd (zelf je zorg inkopen). Zorg moet betaalbaar blijven door ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Hiervoor moeten huisarts e.d. dicht in de buurt beschikbaar blijven.

Prijzen medicijnen moeten omlaag door een akkoord te sluiten met de farmaceutische industrie. De VVD ziet besparingsmogelijkheden in het tegengaan van verspilling, zoals het uitvoeren van hetzelfde onderzoek door verschillende zorgaanbieders. Patiënten moeten uit verschillende instellingen kunnen blijven kiezen, ook na fusies.

Psychiatrische patiënten moeten langer thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor moet er betere samenwerking komen tussen lichamelijke en psychische zorgverleners.

Fraude met PGB’s wordt aangepakt zodat het betaalbaar blijft. Hoge boetes voor fraudeurs.

* Veiligheid: Meer wijkagenten, meer cameratoezicht en sneller samenscholings- en verbiedsgeboden. Eerder preventief fouilleren. Uitbreiding anti-terreur eenheden. Meer bevoegdheden veiligheidsdiensten. Meer geld voor defensie. Jihadisten raken paspoort en uitkering kwijt. Terugkerende strijders worden meteen opgesloten. Radicalisering in wijken wordt aangepakt door o.a. meer wijkagenten. Zware misdadigers en terroristen verliezen het recht op privacy van hun gegevens. Van terreurverdachten mogen telefoons worden afgetapt. Geweld tegen agenten, ambulancepersoneel, conducteurs etc. moet niet meer worden geaccepteerd.

Hogere straffen (moord van 30 naar 40 jaar). Niet meer automatisch vrijlaten gevangenen na uitzitten 2/3 straftijd. Jeugdbendes moeten schade betalen, maar worden ‘aangepakt’ met opleidingen, stages en werk. In het rechtssysteem moet de positie van slachtoffers en nabestaanden worden versterkt. Meer lokpubers op internet inzetten tegen pedo’s. Met drank/drugs op achter het stuur = geen taakstraf meer, maar naar de gevangenis, en bij herhaling permanente intrekking rijbewijs.

De NAVO staat niet ter discussie. Geen eenzijdige ontwapening, ook niet wat kernwapens betreft, vooral omdat Rusland en China hun kernmacht juist flink uitbreiden. Een Europees leger is niet haalbaar en niet wenselijk, maar wel militaire samenwerking met andere landen.

* Immigratie: Strengere inburgeringseisen aan immigranten. Degenen die echt niet willen moeten gekort worden op uitkeringen of hun verblijfsstatus verliezen. Asielzoekers moeten zich volgens Nederlandse regels en normen gedragen, anders zijn ze niet welkom. Geen bijstandsuitkering voor mensen die geen Nederlands willen leren. Strengere eisen aan naturalisatie, Nederlanderschap pas na 10 jaar.

Europa en Nederland kunnen geen miljoenen mensen opvangen. Geen asielaanvragen meer in Europa, opvang in de regio. Vluchtelingen niet meer ophalen met marineschepen en naar Europa halen, maar terugbrengen naar de kust.

Hoger beroep bij herhaalde asielaanvragen wordt afgeschaft. Geen plek voor migranten uit veilige landen. Landen moeten hun onderdanen terugnemen, anders gevolgen voor bijv. ontwikkelingshulp en handelsverdragen. Geen gemeentelijke opvang meer voor uitgeprocedeerde asielzoekers, die moeten Nederland verlaten. Illegaliteit wordt strafbaar gesteld, net zoals het faciliteren hiervan (door bijv. gemeenten).

Kwetsbare asielzoekers zoals homo’s en christenen moeten worden beschermd tegen discriminatie, pesterijen en bedreigingen. Niet de slachtoffers, maar de daders moeten apart worden gezet. Tegen hen wordt aangifte gedaan. Ook uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen moeten terug, zodat ze hun land van herkomst weer kunnen opbouwen.

Op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar, zoals boerka’s en bivakmutsen, komt een verbod. Haatpredikers krijgen geen toegang meer tot Nederland, komen op zwarte lijst. Buitenlandse financiering van religieuze instellingen en andere organisaties die een gevaar vormen voor onze vrijheid, worden aangepakt. Geloofs‘afvalligen’ moeten worden beschermd tegen bedreiging en indoctrinatie. ‘Religieuze genootschappen’ die de democratie ondermijnen, moeten ‘als uiterste maatregelen wel degelijk verboden kunnen worden’.

* Economie & Mobiliteit: Nederland moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven, dus investeren in innovatie, kennis en infrastructuur, zowel digitaal als fysiek (wegen, spoorlijnen e.d.). Bestaande spitsstroken moeten permanente rijstroken worden. De motorrijtuigenbelasting en BPM moeten worden verlaagd, omdat autorijden in Nederland al duur genoeg is. Geen milieuzones, die voor veel mensen oneerlijk zijn, maar inzetten op nog zuinigere en schonere auto’s, en aanpassing rijroutes, met minder opstoppingen.

Het OV moet ‘vraaggestuurd’ worden, waarbij de wens van de reiziger centraal staat, en niet meer het aanbod. Zwartrijders harder aanpakken. Agressieve reizigers moeten permanent OV-verbod kunnen krijgen. Schiphol moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Zolang andere Europese havens nog staatssteun krijgen, moet de haven van Rotterdam gecompenseerd worden.

De vennootschapsbelasting wordt verlaagd, omdat die hoger is dan in de buurlanden en bedrijven anders vertrekken. Ook de belasting op winst wordt verlaagd. Innovatie moet makkelijker en financieel aantrekkelijker worden. Minder regelgeving voor bedrijven, meer vrijheid voor ondernemers.

* Energie & Milieu: Het Energie Akkoord wordt uitgevoerd (dat volgens onafhankelijke berekeningen zo’n € 80 tot € 100 miljard gaat kosten) en het klimaatverdrag van Parijs nagekomen. Echter geen overhaaste ‘verduurzaming’, omdat bedrijven en banen dan uit Nederland zullen verdwijnen. Klimaatbeleid heeft alleen op wereldschaal zin; Nederland is veel te klein voor eenzijdige stappen. Minder uitstoot en toch fijn kunnen blijven leven (auto rijden, vliegvakanties, wonen, verwarming) gaan prima samen.

Energieprijs moet in de toekomst worden bepaald door vraag en aanbod, en niet meer door subsidies, kortingen en stimuleringen (zoals nu vooral met windenergie het geval is). Stimuleren opwekking eigen energie (zonnepanelen, warmtepompen). Invoeren energielabel voor huizen mag eigenaren niet op extra kosten jagen.

De Nederlandse lucht is steeds schoner geworden, dus extra regels bovenop de Europese zijn onnodig. Van milieuclubs die militant gedrag vertonen door bijv. wegen te blokkeren, worden de subsidies stopgezet. Eventuele schade wordt op deze clubs verhaald.

* Wonen: Burenoverlast moet harder worden aangepakt, desnoods met gedwongen huisuitzetting. Starters en ZZP’ers moeten makkelijker een hypotheek kunnen krijgen.

Huurprijzen moeten snel kunnen stijgen. Grens van sociale huurwoning wordt verlaagd naar 600 euro, hierboven wordt vrijesector. Scheefwonen wordt structureel aangepakt, zodat wachtlijsten voor sociale huurwoningen verdwijnen. Buitenlanders met verblijfsvergunningen krijgen geen voorrang meer op Nederlanders die al lang op de wachtlijst staan. Huurtoeslag wordt gebaseerd op inkomen, en niet op de hoogte van de huur.

* EU / Internationaal: Nederland blijft trouw bondgenoot NAVO en actief in VN, EU. Focus op gebieden rond Europa (Midden Oosten en Noord Afrika), dit i.v.m migratie en terrorisme.

De VVD erkent dat het geloof in een goed werkende EU onder druk staat, mede door ‘onnodige bemoeienis’. EU moet zich voortaan alleen richten op grensoverschrijdende kerntaken zoals handel, energie, klimaat, migratie. Brussel moet zich niet bemoeien met onze pensioenen, zorg, belastingen, uitkeringen, woonbeleid, etc.. Ook moet de EU landen die zich niet aan afspraken houden, voortaan gaan aanpakken (iets dat nu amper gebeurt).

Voorlopig geen uitbreiding EU, maar het wordt ook niet uitgesloten. De EU begroting moet omlaag, zodat ook Nederland minder hoeft af te dragen. Betere controle op geldverspilling door EU. Er komen geen directe Europese belastingen.

De interne markt van de EU moet worden versterkt. Goede handelsverdragen met Amerika, Canada, Japan en China, zonder concessies te doen aan bijv. voedselveiligheid.

* Onderwijs & Samenleving: Meer aandacht aan techniek en praktijk in basisonderwijs. Betere docenten krijgen hogere beloning, betere scholen meer vrijheid; slechte docenten moeten verdwijnen, net als slecht presterende scholen. Leerplicht verlagen naar 4 jaar.

Scholen meer verplichten tot passend onderwijs voor leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen. Openbare scholen mogen het neutrale onderwijs niet vervangen door specifieke aandacht voor één humanistische of religieuze overtuiging. Alle scholen en docenten moeten de Nederlandse waarden en vrijheden onderschrijven.

Geen wettelijk verplichte quota voor aantal vrouwen, allochtonen of gehandicapten in dienst. Niet geslacht, afkomst of beperking, maar talent en capaciteit moet centraal staan. Familierecht dat is gebaseerd op het traditionele gezin moet worden ‘aangepast aan de huidige tijd’ (homo ouders e.d.).

* Financiën en belastingen: Inzetten op zo laag mogelijke belastingen voor iedereen, maar vooral voor werkenden en ouderen. De lokale belastingdruk mag niet meer omhoog gaan. Wel moeten huurders ook (de volledige) riool- en afvalstoffenheffingen gaan betalen. Geen kwijtscheldingen meer.

Het begrotingstekort mag niet opnieuw verder oplopen, dus geen nieuwe schulden meer. Streven naar een sluitende begroting. Overschotten gebruiken voor verlagen belastingen en aflossen staatsschuld. Het belastingstelsel moet sterk worden versimpeld door toeslagen op te heffen en de (inkomsten)belasting te verlagen en waar nodig uitkeringen te verhogen met een deel van de opbrengst hiervan. De belasting op spaargeld en erfenissen wordt verlaagd.

Ieder euroland moet zich aan dezelfde regels houden. Er kan geen permanente financiële steun zijn voor probleemlanden. Die moeten structureel hervormen. De eurozone mag dus geen transferunie worden. De VVD is tegen eurobonds, tegen een euro-begroting en tegen andere Europese fondsen, die de werkloosheid (/sociale zekerheid) in andere landen financieren. Dat is nl. beloning voor slecht gedrag. Landen die weigeren mee te werken, moeten uit de eurozone kunnen worden gezet, en mogen geen noodkredieten van de ECB blijven krijgen.

Ons commentaar: Wat de economie en financiën betreft kun je Nederland zoals altijd prima aan de liberalen overlaten. Wat de sociaal zwakkeren betreft is dat op een aantal (maar niet alle) punten anders, zoals het snel (verder) laten stijgen van de huren, die voor veel lage inkomens nu al bijna onbetaalbaar zijn geworden. Ook kan het schrappen van toeslagen een groot probleem voor de zwakkeren worden, omdat het maar de vraag is in hoeverre deze daadwerkelijk door hogere uitkeringen zullen worden gecompenseerd.

Met uitzondering van twee keer het woord ‘islamitisch-extremistische hoek’ wordt de islam nergens genoemd. Dat betekent dat ook de VVD ondanks alle stoere praat over het aanpakken van jihadisten nog steeds opzettelijk blind blijft voor het gevaar dat deze religieuze ideologie voor onze rechtstaat vormt, en de islam ook onder de liberalen verder aan invloed zal winnen

De VVD wil ‘controle krijgen over de migratiestromen’, maar noemt geen plafond. Dat betekent dat massa immigratie onder bepaalde omstandigheden mogelijk blijft. Het is te prijzen dat behalve homoseksuele ook christelijke asielzoekers bij name worden genoemd als kwetsbare groepen die bescherming verdienen, maar er wordt heel politiek-correct niet bij vermeld dat 99% van de daders moslims zijn. Hetzelfde geld voor bedreigingen, indoctrinatie van afvalligen, en haatpredikers: ook hier wordt niet bijgezet dat het vrijwel uitsluitend om de islam en moslims gaat.

Opvallend is dat de liberalen de beruchte naïviteit van links hebben overgenomen dat je door het aanbieden van werk, scholing, begeleiding en zorg (‘leren omgaan met agressie’) kunt voorkomen dat jongeren het slechte pad opgaan, terwijl uit onderzoeken is gebleken dat dit voor bepaalde groepen (vooral moslimjongeren) maar in zeer beperkte mate helpt.

Achilleshiel van veel VVD wensen, zoals het niet meer geven van een volledige uitkeringen aan migranten met een tijdelijke status, is dat hiervoor internationale verdragen moeten worden aangepast, en Nederland dus afhankelijk is van de medewerking van andere landen. En... die is er doorgaans maar zelden, nog even los van het feit dat de bijna alle andere politieke partijen –met uitzondering van de PVV- veel softer met migranten willen blijven omgaan.

Samenvattend: een door de bank genomen reëel en op sommige punten sterk overkomend programma, zeker voor de economie en werkgelegenheid, maar wel met de nodige bedenkingen voor de sociaal zwakkeren in de samenleving, omdat er veel te weinig aandacht is voor het feit dat voor velen het water –mede dankzij VVD beleid- nu al tot aan de lippen is gestegen.

Daarnaast geeft de VVD niet aan wat er gedaan zal worden indien de EU –waar de kabinetten Rutte zelf meer macht aan hebben overgedragen- weigert mee te werken, of andere regels oplegt. Het zou pas echt ‘stoer’ zijn als de liberalen duidelijke ‘rode lijnen’ stellen die niet mogen worden overschreden, en de mogelijkheid openhoudt dat Nederland dan desnoods uit de EU en/of internationale verdragen treedt. Maar eerlijk is eerlijk: de meeste andere partijen doen dit ook niet.

 

Xander

Bron: VVD

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina12
Lodewijk op 23-02-2017 16:03

In veel ben ik het eens met Wilders. Maar vooral omdat hij zo onhandig is met zijn uitspraken stem ik toch liever op deze partij:  https://forumvoordemocratie.nl/

Dirk op 23-02-2017 16:17

Als we nu eens stoppen met het kijken naar verkiezingsprogramma's en gaan afrekenen op gevoerd beleid, mooie beloften worden toch niet waargemaakt.

Correct Dirk. Mod.

Tom Hendrix/Seneca op 23-02-2017 16:40

Voor mij geen VVD, of CDA,PvdA en D66. Omdat deze 4 partijen, sinds 1972 geregeerd hebben, en er een "puinzooi", van hebben gemaakt. Tevens geen VVD, omdat ik als belijdend Christen grote moeite heb met de abortuspraktijken, en het homohuwelijk. Ik ga wel conservatief stemmen, want het is geheel links geworden in Nederland, mede door toedoen van de VVD. En Rutte, ach, laat maar, die liegt al als hij zijn mond open doet.

Maitreya op 23-02-2017 16:41

Vandaag een stembiljet in de bus. NASA adverteert middels posters de juist ontdekte, bewoonbare planeten.

Wim Bierman op 23-02-2017 16:41

wie gelooft dit nog, ik niet meer, weer hetzelfde, we komer er nooit vanaf

willy op 23-02-2017 16:50

Over de islam mag niet meer gepraat worden de politiek is anti-nationalistisch en anti-Trump en Anti-Israel en Pro Palestijns en Pro links. In Nederland wilt geen enkele partij met Wilders in Zee gaan omdat hij de politiek van trump wilt voeren en anti-EU gevoel is en dat is verboden. Of Rutte woord gaat houden omtrent Wilders is afwachten ze staan volgens de peilingengelijk voor wat deze waard zijn maar in Nederland neigen de liberalen ook meer naar links ik zou weten op welke partij ik zou kiezen! Shalom

John1 op 23-02-2017 16:51

Beste Xander, het heeft mijns inziens geen enkele zin om het verkiezingsprogramma van de VVD hier uit één te zetten. Het zijn aartsleugenaars, alle beloftes worden toch gebroken. 

Yerik op 23-02-2017 16:55

Hoe kan een partij, in dit geval dus de V.V.D., iets goed voortbrengen als er een Aartsleugenaar van die partij, ene Rutte, zowel de voorman als ook de lijsttrekker is??

Het is mij een raadsel hoe mensen van een partij, die zo'n kind van de grote leugenaar,  als leider volgen en die een beeltenis van de duivel (Baphomet) in zijn 'werk'kamer heeft hangen, nog op enige waardering kunnen rekenen alsof zij iets zouden zeggen wat goed en de waarheid is.

Als Xander schrijft: "... een door de bank genomen reëel en op sommige punten sterk overkomend programma, zeker voor de economie en werkgelegenheid, ..." zou hij onomwonden daarbij op de leugens moeten wijzen, zodat mensen uitdrukkelijk gewaarschuwd zijn om met overtuiging Niet op de VVD te stemmen en dat Christenen daarop niet mogen stemmen!

Objectief genomen heeft het programma een aantal sterke punten, maar het verleden heeft geleerd dat ze in de praktijk hun koers wijzigen en onbetrouwbaar zijn. Mod.

Johan op 23-02-2017 16:58

Misschien is het goed als VVD eerst eens uitlegt wat voor haar die laatste D betekent.Ik heb geleerd dat het de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie betreft.Maar een democratische partij sluit geen andere partijen uit. Of heeft het woordje 'democratisch' inmiddels een andere betekenis gekregen voor de VVD?

Een ander geluid op 23-02-2017 17:11

De VVD en andere gevestigde partijen draaien ons weer een rad voor de ogen !!! Voor de verkiezingen wordt er weer van alles beloofd, maar er komt nooit iets van terecht. Als op enig moment de lijsttrekker en gezicht van de partij zijn geloofwaardigheid verloren is, wordt hij ingeruild voor een ander en het kiezersbedrog begint weer van voor af aan.

Sinds 1959, dus de afgelopen 57 jaar, heeft de VVD maar 14,5 jaar géén regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Ergo, de VVD heeft sinds 1959 ruim 42 jaar in de regering gezeten.

Beperk ik me tot het VVD programma van de laatste decennia. Wat beloofd de VVD bij voortduring en wat hebben we gekregen:

Sterke defensie: we hebben nu een totaal kapotbezuinigd leger zonder munitie en tanks. Op oefeningen roept men pauw, pauw. Zo'n beetje alles is, ook door de VVD, verpast van fregratten tot de tanks. Een failliet land als Griekenland heeft 1.556 tanks. Meer als NL en Duitsland samen. 

Politie en Openbaar Ministerie: idem, zwaar op bezuinigd. Te weinig agenten, te weinig marechaussee, te weinig opsporingscapaciteit, te weinig rechters. Gevangenissen staan leeg, omdat de capaciteit ontbreekt om boeven te vangen en te berechten. Veroordeelden krijgen van de rechters vaak een korting op hun straf, omdat ze door capaciteitsgebrek te lang op hun veroordeling moeten wachten............

Veiligheid: op 07-02-2017 heeft ook de 1e kamer ingestemd met het afnemen van de NL nationaliteit voor Jihadgangers. Hoe kan het dan zijn dat de AIVD na deze datum zijn zorg uitspreekt over Syriëgangers, die binnenkort terug gaan komen. Is de VVD in dit of een volgend kabinet wel echt van plan de nationaliteit in te trekken?????

Vluchtelingenopvang in de regio. Onder aanvoering van Rutte doet de VVD mee aan de veerdienst tussen Libië en Italië. Frontex, waar NL met schepen aan bijdraagt, houdt migranten niet tegen, maar brengt ze naar Italië. Daar zorgt het kabinet Rutte voor een vliegticket naar NL (spreidingsplan EU).

EU. Onder de VVD kabinetten is de soevereiniteit van NL doodleuk steeds meer aan Brussel overgedragen.

EU afdracht: beloofde structurele korting is er nooit gekomen. Sterker nog ook de VVD kabinetten zijn akkoord gegaan met een nieuwe rekenmethode. Ook het "zwarte circuit" (o.a. criminaliteit) telt sinds geruime tijd mee in de berekening voor de hoogte van de bijdrage aan de EU. Waarom NL wel flink duurder uit is en een land als Italië (Maffia) niet, is mij een raadsel.

Zorg: fraude PGB's wordt nog steeds onvoldoende bestreden kwam onlangs in het nieuws. Worden gewoon betaald zonder controle, ook naar het buitenland. Zelfs als degene die PBG ontvangt aantoonbaar overleden is.

Géén cent meer naar Griekenland.............. Het staat er niet meer in. maar een volgend kabinet met de VVD gaat zeker Griekse schulden kwijtschelden.

Ik lees niets over Euro-landen, die sinds de invoering van de euro zich structureel aan géén enkele afspraak hebben gehouden, zoals overheidstekort, staatsschuld enz. Vindt de VVD dit allemaal maar OK???

Een ECB die elke maand € 80 miljard uit het niets tovert en de rente op 0% houdt. Op enig moment moet dat tot Zimbabwaanse toestanden leiden. Onze pensioenen, die het kabinet Rutte nog snel even aan Brussel overgedaan heeft, worden flink uitgehold op die manier.

Mensen, zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Rutte en met hem de VVD heeft zich zonder kritiek achter Angela Merkel geschaard en het huidige kabinet Rutte voert braaf alle orders uit Brussel uit.

Mijn vraag aan dit forum is: hoe lang laten trouwe VVD stemmers zich nog in de luren leggen????

Kijk niet naar wat men beloofd, maar wat men tot nu toe uitvoert !!!!!

Samenvattend: let niet op mooie woorden, maar op gevoerd beleid.

Daar heeft u gelijk in, een verkiezingsprogramma betekent niet dat dit ook uitgevoerd gaat worden, leert de praktijk. De VVD heeft wat dat betreft laten zien dat woorden en daden ver uit elkaar liggen. Mod.

Rebellio op 23-02-2017 17:23

Perfect Xander! Dit is wat we kunnen gebruiken!

Rebellio op 23-02-2017 17:35

Een goed setje maatregelen, zou ik zeggen. Nu alleen nog waar maken en vasthouden, die uitgangspunten... Wat me wel opvalt is dat men een haatboek nog steeds tollereert. Helaas, maar dan blijft het dwijlen met de kraan open.

De VVD kiest er ook voor om de EU van binnenuit toch nog zo mogelijk aan te passen, de PVV daarin tegen heeft de handdoek in de ring gegooid. Ik vraag me af of dit de VVD op z'n rechtst is en zich dus alleen maar naar links zal aanpassen. En wat men gaat doen als de moslims collectief in opstand komen, want dit programma hadden we natuurlijk in 1980 al moeten hebben...

Theo op 23-02-2017 17:56

Ik was net begonnen met leze en dacht toen aan alle loze

beloftes en leugens van rutte.  Gelijk gestopt met lezen! 

VVD nooit meer! 

Tom Hendrix/Seneca op 23-02-2017 18:29

O voor ik het vergeet. Het was Rutte (VVD) die door ondertekening van het ESM Verdrag, onze schatkist, heeft ingeleverd bij de communisten der EUSSR, in Brussel. In feite, hebben we inderdaad een nepregering en een nepparlement. Alleen uit de EU kan ons eventueel nog redden. Maar de Nederlandse kiezer kennende, heb ik daar een hard hoofd in.

jottum op 23-02-2017 18:41

Vervelende aan verkiezingsprogramma's is dat de kiezer er wel op afgaat in zijn stemoverwegingen, maar geen enkele garantie en invloed meer heeft na de verkiezingen. Verkoopt men knollen voor citroenen op de markt, dan weet men de verkoper te vinden en kan men actie ondernemen. Politici in een parlementaire democratie willen gekozen dictatuurtje spelen en spelen dat: wie maakt hen wat? In ieder geval niet de kiezer de komende vier jaren, en de kiezer heeft een beperkt geheugen.

goof op 23-02-2017 18:52

Leuk zo'n verkiezingsprogramma maar wat heb je eraan als je je achterwerk ermee kunt afvegen want na de verkiezingen zijn ze alles ineens weer vergeten.

Er zal eerst een soort van 2 of 3 partijenstelsel moeten komen wil je wat hebben aan een verkiezingsprogramma.  Nu kies je een partij met wat je denkt dat dit jou partij is en wat krijg je als je 25 partijen hebt , alles gaat in de blender en je krijgt mix van nix.

Gewoon 1 partij krijgt het voor het zeggen 4 jaar met een blanco volmacht en of dat nu links rechts of een middenpartij is maakt geen reet uit maar je kunt ze er voor 100 % op afrekenen zonder dat ze zich kunnen verschuilen achter een andere partij. Dit is de enige manier om de mega problemen aan te pakken . 

cefas op 23-02-2017 18:53

Ik stem goed rechts!

ieznogoedh op 23-02-2017 19:17

Geen slecht programma.

Maar ... wat wordt hiervan waar gemaakt? Dat is wat belangrijk is en gezien het liegen en bedriegen door de lachende liegende landverrader, heb ik er niet zo heel veel vertrouwen in.

Een ander geluid op 23-02-2017 19:18

@ Moderator.

Dank voor uw onderschrift !!! Daarnaast, wil ik u danken voor dit informatie- en discussieforum en alle energie die u hierin steekt. 

Soms deel ik uw mening, soms ook niet. Maar een ieder kan zijn mening hier vrij plaatsen, ongeacht hoe u hier tegenover staat. Lof voor uw initiatief! 

Tom Hendrix/Seneca op 23-02-2017 19:23

Ondertussen heeft men Wilders, het campagne voeren onmogelijk gemaakt. Farid K, een marokkaanse beveiliger, heeft cruciale informatie gelekt, over de verblijfplaatsen en bestemmingen van Wilders.

Los of men wat op heeft met Wilders of niet, hier blijkt weer uit hoe smerig de gevestigde politiek is.

De verdachte beveiliger, was nota bene eerder bij de politie ontslagen, wegens wangedrag. Dit land, volkomen los van God en gebod, is verworden tot een bananenmonarchie. En de politieke elite zou zich maar eens achter de oren dienen te krabben. Pim Fortuyn, is ook door constante demonisering kapot gemaakt, en daarna door een linkse kerkganger vermoord.

Jan met de Pet op 23-02-2017 19:36

Opvallend, zo 'goed' al het ineens met Nederland gaat!

Nog een maandje, dan komen de financiële tegenvallers weer om de hoek kijken ...

Die huurmaatregelen en kortingen zijn trouwens echt iets voor mensen met een dikke portemonnee. De rest moet blijkbaar maar in een soort ghetto wonen, want dat is eht enige wat ze nog kunnen betalen.

Moet je uiteraard wel een baard hebben en je onderwerpen aan die Sjaan Ria ...

frits op 23-02-2017 19:47

Weg met leugenaar VVD Rutte.

Rutte nooit meer!

Henk op 23-02-2017 19:49

Toegeven,ik ben geen VVD stemmer,maar om te zeggen ,dat ze alles verkeerd doen,nee.

Geen enkele partij kan alle beloftes nakomen,omdat je altijd met andere partijen moet samenwerken.

Rosalie op 23-02-2017 19:52

Een partij die z'n naam geen eer aan doet ! Hoezo vrijheid minister Schippers met je tegenwerking van homeopathie en natuurgeneeswijze ? Waarom boetes opleggen van 30.000 euro als je je website over natuurgeneeskunde niet van de site haalt !!??  En maar de Big Pharma's ' s promoten ! En maar vaccinaties promoten ! Ik heb er zó genoeg van !!  Kan dat mens niet meer zien ! En maar dansen naar de pijpen van Brussel. Word kotsmisselijk van die leugenPartij. 

allangwakker op 23-02-2017 20:10

https://fenixx.org/2017/02/23/de-overheid-schiep-alle-voorwaarden-om-geert-wilders-uit-te-schakelen-de-verkiezingen-moeten-worden-uitgesteld/

MOD :  Weet U wat er e x a c t  aan de hand is  ?  We krijgen toch wel verkiezingen,  of niet ?  Wat is er nu precies gebeurd,  in Uw woorden ?

Het lijkt erop dat dit de mening is van de auteur van die website. Mod.

Dewevoga op 23-02-2017 20:18

Als we over links gaan neemt de vergrijzing af en de nivellering toe. Over rechts is hier al genoeg gezegd. En het gezwam dat Wilders een wegloper is, is een afleidingsmanoeuvre voor het feit dat voorgaande kabinetten ook weglopers had, maar dan hebben net zo'n geheugenverlies als met het bonnetje. Al zal de PVV water bij de wijn moeten doen, ze kunnen wel iets doen aan de staatspropaganda en de VARA-terreur. KrantenJuan men opzeggen, maar de staatstelevisie wordt betaald uit de belastingpot. 

Nevelen vallen er over dat Wilders niet in debat gaat, maar de standpunten kent men al en om die paar te verwezenlijken is al bijna onmogelijk, laat staan de tientallen van de overige partijen. Utopie

Dewevoga op 23-02-2017 20:23

Stel dat er weer echt nieuws op de staats tv komt, dan wordt u overbodig Xander, maar ook dat is een utopie. 

Sirius op 23-02-2017 20:25

Geen vvd meer hoop ik,  beloftes of geen beloftes ze gaan d'r eigen gang. Gelukkig kunnen ze niet alleen regeren dus zullen ze water bij de wijn moeten doen

Br@m op 23-02-2017 20:54

Nee, a.u.b. nooit geen Rutte meer ! Hij zal wel vertellen dat dit kabinet Nederland door de crisis geloodst heeft en dat het met de economie weer goed gaat. Dat dit betaald is door alle burgers die daarvoor uitgeperst zijn en vaak grote armoede veroorzaakt heeft zal hij er niet bijvertellen ! Mensen die niet naar de dokter durven, medicijnen met elkaar gaan ruilen vanwege de Eigen Bijdrage en gepensioneerden die daaraan hun vakantiegeld kwijt zijn. Wat is er aan de werkloosheid gedaan ?! Nederland telt momenteel 1.617.295 werlozen en er komen er 700 per dag bij !

http://www.werkloosheidsmeter.nl/ Wat is er aan onze staatsschuld gedaan ?! Momenteel € 470.137.985 en stijgt € 335 per seconde ! http://www.destaatsschuldmeter.nl/ Mijn stem gaat naar het Forum Voor Democratie, vooral omdat dat doeners zijn, denk maar aan het organiseren van het Referendum Oekraïne. 

rescue op 23-02-2017 21:45

Voor mensen die in de bijstand komen of een laag salaris verdienen, of ziek worden, of een klein pensioen hebben is dit Volgevreten Vetgemeste Directeuren programma levensbedreigend. Om van te kotsen.

Drossaard op 23-02-2017 21:53

De VVD zou wat mij betreft alleen al electoraal afgestraft moeten worden voor het aanstellen van Jeanine Hennis-Plaschaert als minister van defensie. Wat een minachting voor de krijgsmacht! Maar luister vooral niet naar mij.

Tabris op 23-02-2017 22:23

Raar he, dat de mensen weer massaal zo vlak voor de verkiezingen hun verstand beginnen te verliezen en op de VVD gaan stemmen ipv de PVV.

Wat zit daar nu achter? In een mum van tijd veranderen een half miljoen mensen en meer van gedachten.

Wat een flapdrollen zijn dat toch, of is er iets anders aan de hand?

iamnothappy op 23-02-2017 22:24

De nieuwe VVD = de volkspartij voor vrijheid en Destructie

Johan op 23-02-2017 23:39

vvd helpt  zieken  en anderen kwetsbaren in de samenleving nog verder het moeras in, en reken maar dat dat op termijn veel meer geld  gaat kostenen ellende gaat opleveren grenzen alleen maar open voor echte vuchtelingen  niet voor en wie zich niet wil aanpassen enkele reis terug

Opzender op 24-02-2017 00:25

 

De VVD (en PvdA en D66 en GL) verlakken het Nederlandse volk met hun ratificatie van het Associatieverdrag met Oekraïne. Als zij vinden dat het lege (juridisch bindende) inlegvelletje maakt dat het verdrag tegemoetkomt aan de eisen van de 61% Nee stemmers bij het Oekraïne referendum, moeten zij dat met een gerust hart vragen aan het Nederlandse volk en dit in een nieuw referendum vragen. Vooral deze partijen hebben lak aan het Nederlandse volk, ze hummen even mee tijdens de verkiezingscampagne (verkiezingsretoriek), maar 16 maart 2017 moeten ze zogenaamd weer heel veel water bij de wijn doen om een coalitie te kunnen vormen.

De  Eerste Kamer moet ook nog over het inlegvel van Rutte  stemmen.Voor 15 maart zal dat niet gaan gebeuren, gemiddelde duur is 3 maanden. Mod.

Voorbeelden van meehummen:

Wat bedoelt D66 met "iedereen" in hun verkiezingsspotje? D66 wil een Nederland, waarin iedereen gelukkig kan leven. In "iedereen" klinkt voor mij door iedereen, die in Nederland is, en iedereen die naar Nederland wil komen. De VVD en de PvdA hebben zo drastisch bezuinigd (het Nederlandse volk uitgeknepen) dat het vreemd zou zijn als ze niet inmiddels een begrotingsoverschot zouden hebben. Maar dat duidt voor mij meer op slecht dan op goed beleid. Het Nederlandse volk uitknijpen kan iedereen, die de tijdelijke macht gekregen heeft. GroenLinks blijkt haar verkiezingsprogramma zo opgesteld te hebben, dat het lijkt alsof zij grootse plannen hebben met het milieu, maar dat de financiële uitwerking ontwrichtend is voor de Nederlandse economie (aldus Dijsselbloem van de PvdA).

Off topic:

Opvallend is de haast waarmee de politiechef Akerboom en de betrokken Rutte II VVD ministers publiekelijk verkondigen, dat de heer Wilders geen gevaar gelopen heeft en ook geen gevaar zal lopen, ondanks de verdenking dat er cruciale informatie gelekt zou zijn. Vreemd is dat twee politiefunctionarissen, die verantwoordelijk waren voor de beveiliging van de heer Wilders, hun functie hebben neergelegd. En de rechter anderzijds de politiefunctionaris, die verdacht wordt van het lekken van cruciale informatie direct (hangende het onderzoek) weer op vrije voeten is gesteld. Als er twee functionarissen opstappen ga je denken dat het belangrijk is, maar als de rechter de verdachte onmiddellijk weer op vrij voeten stelt, lijkt het weer niet zo belangrijk. Kortom het lijkt niet te matchen.

 

Bundy op 24-02-2017 01:10

Wat een wereld van verschil met de laatste zendtijd politieke partijen van de PVV ( 23-02-2017 ) , kreeg er een brok van in de keel .

Nog niet te vinden op you-tube maar wél te zien op de televisie , bovendien is de VVD volledig onderhorig aan de NWO getuige de feíten van de laatste 40 jaar vvd beleid .

kamiel Clement op 24-02-2017 08:03

Kamiel 24/2/2017

Wie zich bindt aan een partij met Marxist ideologie( alle linkse) vertrekkend van eigen sociaal  gevoelens is zich niet bewust dat politiek of partij niet met gevoelens regeren.

alle landen die de laatste eeuw door deze ideologie werden geregeerd zijn failliet of leven de kameraden onder een dictatuur en in grote armoede. Het tegenovergestelde resultaat wat ze Propageren. Deze ideologie erkent niet de basis regel van ieder ekonomie " dat inkomen groter moet zijn dan uitgaven "

wij leven nu in Europa al een langere tijd in deze situatie. De afrekening komt weldra. De afgrond is zeer diep.

Armoede staat te wachten en daarbij horende Dictatuur welke eigen is aan het marxisme.

gebruik uw boerenverstand en geloof Nooit deze die meer uitgeven dan hun inkomen is.

Tom Hendrix/Seneca op 24-02-2017 09:14

@Br@m: 20.54. uur, op 23/2. Met U eens. Ik heb het ooit eens uitgerekend- de staatsschuld per hoofd van onze bevolking- en schrik niet, ik kwam uit op ca. E35.000,- per hoofd van de bevolking, van grijsaard tot baby. En wat politici betreft, ik wil het wel eens weten, als ieder individueel kamerlid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, voor de puinzooi, die ze van Nederland hebben gemaakt/ en nog maken. Ik denk, dat ze dan vrijwel niemand zouden krijgen die kamerlid zou worden. Nu komen deze "baantjesjagers m/v", overal mee weg.

Sirius op 24-02-2017 10:44

Ik las net de Rutte favoriet is om weer premier te worden, ik lees hier dat de meeste de kriebels krijgen bij het zien of horen van rutte dus ik ben benieuwd. Ik las ook dat d66, gl aanhangers de vvd kiezen om de pvv er buiten te laten dus als dat zo is hoop ik dat er geen commentaar losbarst met 11 miljard euro bezuiningen die de vvd door wil voeren en hopende dat de mekkeraars geen podium krijgen.

oudenederlander op 24-02-2017 11:40

Verkiezingspropaganda. 

Zodra ze mogen formeren zijn alle standpuntenvergeten.

Overigens, elke partij die in de EU wil blijven valt bij mij af.

Baas in eigen huis zijn we alleen als we zelf onze wetten maken, en er geen EU rechters, ECB bankiers, en EU democraten bepalen wat er in Nederland gebeurt.

En als we geen eigen baas in huis zijn, dan heeft die hele politieke show met B acteurs in Den Haag geen zin.

SEO op 24-02-2017 15:41

Oude partijen hebben allen grondwet overtreden door overheveling macht aan ondemocratisch Brussel zonder wijziging grondwet. Dito invoering euro. Dito invoering abortuswet. Dito invoering Wet Active Donorregistratie. En hebben uitslag referendum over EU grondwet genegeerd met akkoord van Lissabon. Oude partijen zeggen het één en doen het ander.  

Tom Hendrix/Seneca op 24-02-2017 15:55

@Goof: 18.52. uur, op 23/2. Inderdaad wat U zegt. Zou men inderdaad een 2 partijenstelsel/ of vooruit 3 partijenstelsel hebben, dan zou dat meer duidelijkheid kunnen brengen. Zoals in de USA waar we 2 stromingen kennen, Republikeinen en Democraten. Republikeinen min of meer rechts, en Democraten links.

simon op 24-02-2017 16:14

hier een mooie studie over waarop te stemmen

https://www.youtube.com/watch?v=YESxrRWKQTc

Bart op 24-02-2017 16:37

 

1.Mark Rutte houdt ons weer eens voor de gek.

Wie denkt dat het inlegvelletje dat Mark Rutte geregeld heeft voor het EU-associatieverdrag iets gaat veranderen aan het hoge tempo waarop Oekraïne geïntegreerd wordt in de Europese Unie houdt zichzelf voor de gek. In Brussel wordt er flink vaart gezet achter het binnenslepen van Oekraïne, en dat blijkt ook vandaag wel.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/02/daar-komen-de-oekraieners-ondanks-ruttes-inlegvelletje-mogen-ze-vanaf-juni-visumvrij-reizen-naar-nederland/

Bart op 24-02-2017 16:38

2.Mark Rutte houdt ons weer voor de gek 

Dit is echt schokkend, Omtzigt ( CDA) vraagt Rutte wat dit inlegvelletje nu eigenlijk doet

https://www.youtube.com/watch?v=RYN7nJ-OO-Q

Bart op 24-02-2017 16:40

3.Mark Rutte houdt ons weer voor de gek 

Ruttes ‘toezegging’ om niet met de PVV te gaan regeren, is zijn zoveelste leugen. In Zomergasten stelde hij een paar maanden geleden namelijk nog expliciet dat hij partijen uitsluiten ‘heel onverstandig’ vindt. Mark Rutte, 4 september 2016: ‘De VVD sluit geen enkele partij uit. Ik sluit Wilders niet uit.’ 

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/01/bam-de-zoveelste-leugen-van-rubberen-mark-rutte-in-zomergasten-ik-sluit-regeren-met-de-pvv-zeker-niet-uit/

Bart op 24-02-2017 16:41

4.Mark Rutte houdt ons weer voor de gek

Rutte draait weer over het onderhoud van de boot van prinses Beatrix  de Gouden Draeck.

Toch idioot dar het rijk/belastingbetaler die onderhoudskosten betaalt terwijl het hele land moest bezuinigen.

https://www.youtube.com/watch?v=7LGLhc9fHAU

Bart op 24-02-2017 16:51

5.Mark Rutte houdt ons weer voor de gek.

Fleur Agema over de schandalige bezuinigingen in de ouderen zorg onder de leiding van de VVD

https://www.youtube.com/watch?v=pPJ61TTBIGg

 

5 weken voor de verkiezingen komt Rutte ineens met het idee om 2 miljard extra te besteden voor de ouderenzorg nadat hij eerst verpleeghuizen heeft gesloten en de bewoners eruit geschopt.

Verzorgingshuizen gesloten, ruim 60.000 plekken weg.37.000 zorgmedewerkers zijn de instelling uit ontslagen).Dagbesteding voor dementerende ouderen voor 90% weg.Huishoudelijke hulp gehalveerd (de VVD wilde het zelfs helemáál schrappen).De wijkverpleegkundige kwam helemaal niet terug. Ze waren er al, maar 400 extra gingen er weg.De inkomensondersteuningsregelingen zoals de Wtcg werden gehalveerd.De Eigen Bijdragen voor van alles en nog wat, voor zorg, hulpmiddelen, etc., gingen omhoog.De vermogensinkomensbijtelling voor verpleeghuisbewoners verdubbelde.Het eigen risico werd voor zovelen onbetaalbaar.

Maar ook de gluiperige mantra’s waarmee dit alles werd verkocht.. En, o ja, het mantra dat de verpleeghuiszorg ontzien was.. De gevolgen van al dat fanatisme van de VVD is dat er 37.000 ontslagen vielen in de instellingen, terwijl de verpleeghuisbewoner een steeds zwaardere patiënt werd. : doorligwonden, uitdroging, ondervoeding, allemaal verergerd. De werkdruk torenhoog.

Nu staat er in het nieuwe verkiezingsprogramma,

Verpleeghuizen die onder de norm presteren worden gesloten.

Ja dat schiet op zo, dan nog langere wachttijden bij verpleeghuizen. Wat is dat nu voor een achterlijke oplossing. Die verpleeghuizen zijn hard nodig en als ze onder de maat presteren dan moet daar toezicht op komen en ze dwingen die zorg beter en efficiënter in te richten.

Bewoners verpleeghuizen moeten zelf kunnen kiezen wat ze eten en wanneer ze douchen.

Ja hoor, eten wat je wil. Dat betekent dat er meer personeel nodig is om al die verschillende maaltijden te bereiden. Of je moet van die kant en klare diepvriesmaaltijden in kopen, dan zou er wat te kiezen vallen maar of dat nu zo’n verbetering is ?

Douchen wanneer je wil

Dan heb je meer personeel nodig wat de VVD dus juist wegbezuinigd heeft.

Scheiding van wonen en zorg blijft gehandhaafd (zelf je zorg inkopen). Zorg moet betaalbaar blijven door ouderen langer zelfstandig te laten wonen.

Hiervoor moeten huisarts e.d. dicht in de buurt beschikbaar blijven.

Ja hoor schuif het maar weer af op de huisartsen die al door de VVD overbelast zijn.

Thuiszorg is zwaar op bezuinigd door de VVD en er is geen geld voor voldoende thuiszorg

Willem op 24-02-2017 16:52

Stem gewoon SGP. Netjes, sociaal voor gezinnen, pro Israël enz.

Bart op 24-02-2017 16:55

6.Mark Rutte houdt ons weer voor de gek 6 in hun  ieuwe verkiezingsprogramma

Prijzen medicijnen moeten omlaag door een akkoord te sluiten met de farmaceutische industrie.

Waarom hebben ze dat in de afgelopen jaren al niet gedaan, of ziet de VVD nu pas het licht.


De VVD ziet besparingsmogelijkheden in het tegengaan van verspilling, zoals het uitvoeren van hetzelfde onderzoek door verschillende zorgaanbieders.

Dat gebeurt nu al, waar heeft de VVD het over ? En trouwens dat is een zaak van de zorgverzekeraar.


Patiënten moeten uit verschillende instellingen kunnen blijven kiezen, ook na fusies.

Dat kan nu ook al.


Psychiatrische patiënten moeten langer thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor moet er betere samenwerking komen tussen lichamelijke en psychische zorgverleners.

Dit is allang in gang gezet, dus niets nieuws onder de zon en blijkt niet te werken, meer verwarde mensen op straat en geen geld voor begeleiding en opvang. Weer zo’n VVD slinkse truuk, die ten kosten van de patiënten gaat.


Fraude met PGB’s wordt aangepakt zodat het betaalbaar blijft. Hoge boetes voor fraudeurs.

Weer zo’n loze kreet, waarom daar nu mee komen, heeft de VVD al die voorgaande jaren zitten slapen. En hoe hoog zouden dan die boetes moeten zijn?

Allemaal vage en gedateerde beloftes.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl