HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Verkiezingen 15 maart: Wat willen de politieke partijen met Nederland? (deel 1: de VVD)

Traditioneel sterk financieel / economisch programma - VVD noemt nergens woord ‘islam’, maar sluit verbod als uiterste maatregel niet uit – Zwakste punt: sociale zekerheid ( waaronder huren)


Net zoals in augustus en september 2012 geven we in een serie artikelen een beknopt overzicht van de politieke partijen die aan de verkiezingen op 15 maart meedoen, en wat hun plannen en idealen voor Nederland zijn, met aan het einde een kort commentaar. In plaats van in ieder artikel één onderwerp te behandelen (zoals in 2012), zetten we nu per partij enkele kernpunten op de belangrijkste beleidsterreinen op een rijtje, waarbij we onderwerpen die op deze site vaak worden besproken, uitgebreider worden behandeld. In deel 1 trappen we af met de huidige grootste regeringspartij, de VVD.

 

VVD (nu 40 zetels, laatste peilingen ca. 23 tot 26 zetels)

Volgens de VVD zijn de pijnlijke hervormingen van de afgelopen jaren ‘nu klaar’, en staat Nederland er sterker en beter voor. Toch ‘zijn we er nog lang niet’. Dit zijn de wensen van de liberalen voor de komende 4 jaar:

* Werk & Sociale Zekerheid: Belasting op arbeid wordt verlaagd. De loonddoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot 25 werknemers wordt verkort naar 1 jaar, zodat het aanbieden vaste contracten aantrekkelijker worden. Flexibele contracten worden zekerder. Meer ruimte voor ZZP’ers. Sollicitatieplicht wordt opgeheven voor mensen die een opleiding gaan volgen die je klaarstoomt voor een baan. AOW en aanvullend pensioen opnemen moet flexibeler worden.

Werkgevers die gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst nemen, krijgen belastingvoordelen. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten zoveel mogelijk aan het werk helpen. WW-uitkering eerste 3 maanden verhogen, maar totale duur verkorten van 24 naar 18 maanden. Geen uitzonderingen meer op plichten (zoals solliciteren, Nederlands kunnen spreken) voor bijstandsuitkeringen. Aanvullende bijstand beperken. Fraude met de bijstand harder aanpakken, zoals intrekken uitkering met een aantal maanden.

Export van uitkeringen naar buiten de EU, zoals kinderbijslag, stopzetten. Binnen de EU aanpassing van het bedrag naar het kostenniveau in het betreffende land. Immigranten met een tijdelijke verblijfsstatus krijgen niet meer direct een volledige uitkering. Hiervoor moeten er wel internationale verdragen worden aangepast.

* Zorg: Breed basispakket, verpleeghuizen die onder de norm presteren worden gesloten. Bewoners verpleeghuizen moeten zelf kunnen kiezen wat ze eten en wanneer ze douchen. Scheiding van wonen en zorg blijft gehandhaafd (zelf je zorg inkopen). Zorg moet betaalbaar blijven door ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Hiervoor moeten huisarts e.d. dicht in de buurt beschikbaar blijven.

Prijzen medicijnen moeten omlaag door een akkoord te sluiten met de farmaceutische industrie. De VVD ziet besparingsmogelijkheden in het tegengaan van verspilling, zoals het uitvoeren van hetzelfde onderzoek door verschillende zorgaanbieders. Patiënten moeten uit verschillende instellingen kunnen blijven kiezen, ook na fusies.

Psychiatrische patiënten moeten langer thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor moet er betere samenwerking komen tussen lichamelijke en psychische zorgverleners.

Fraude met PGB’s wordt aangepakt zodat het betaalbaar blijft. Hoge boetes voor fraudeurs.

* Veiligheid: Meer wijkagenten, meer cameratoezicht en sneller samenscholings- en verbiedsgeboden. Eerder preventief fouilleren. Uitbreiding anti-terreur eenheden. Meer bevoegdheden veiligheidsdiensten. Meer geld voor defensie. Jihadisten raken paspoort en uitkering kwijt. Terugkerende strijders worden meteen opgesloten. Radicalisering in wijken wordt aangepakt door o.a. meer wijkagenten. Zware misdadigers en terroristen verliezen het recht op privacy van hun gegevens. Van terreurverdachten mogen telefoons worden afgetapt. Geweld tegen agenten, ambulancepersoneel, conducteurs etc. moet niet meer worden geaccepteerd.

Hogere straffen (moord van 30 naar 40 jaar). Niet meer automatisch vrijlaten gevangenen na uitzitten 2/3 straftijd. Jeugdbendes moeten schade betalen, maar worden ‘aangepakt’ met opleidingen, stages en werk. In het rechtssysteem moet de positie van slachtoffers en nabestaanden worden versterkt. Meer lokpubers op internet inzetten tegen pedo’s. Met drank/drugs op achter het stuur = geen taakstraf meer, maar naar de gevangenis, en bij herhaling permanente intrekking rijbewijs.

De NAVO staat niet ter discussie. Geen eenzijdige ontwapening, ook niet wat kernwapens betreft, vooral omdat Rusland en China hun kernmacht juist flink uitbreiden. Een Europees leger is niet haalbaar en niet wenselijk, maar wel militaire samenwerking met andere landen.

* Immigratie: Strengere inburgeringseisen aan immigranten. Degenen die echt niet willen moeten gekort worden op uitkeringen of hun verblijfsstatus verliezen. Asielzoekers moeten zich volgens Nederlandse regels en normen gedragen, anders zijn ze niet welkom. Geen bijstandsuitkering voor mensen die geen Nederlands willen leren. Strengere eisen aan naturalisatie, Nederlanderschap pas na 10 jaar.

Europa en Nederland kunnen geen miljoenen mensen opvangen. Geen asielaanvragen meer in Europa, opvang in de regio. Vluchtelingen niet meer ophalen met marineschepen en naar Europa halen, maar terugbrengen naar de kust.

Hoger beroep bij herhaalde asielaanvragen wordt afgeschaft. Geen plek voor migranten uit veilige landen. Landen moeten hun onderdanen terugnemen, anders gevolgen voor bijv. ontwikkelingshulp en handelsverdragen. Geen gemeentelijke opvang meer voor uitgeprocedeerde asielzoekers, die moeten Nederland verlaten. Illegaliteit wordt strafbaar gesteld, net zoals het faciliteren hiervan (door bijv. gemeenten).

Kwetsbare asielzoekers zoals homo’s en christenen moeten worden beschermd tegen discriminatie, pesterijen en bedreigingen. Niet de slachtoffers, maar de daders moeten apart worden gezet. Tegen hen wordt aangifte gedaan. Ook uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen moeten terug, zodat ze hun land van herkomst weer kunnen opbouwen.

Op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar, zoals boerka’s en bivakmutsen, komt een verbod. Haatpredikers krijgen geen toegang meer tot Nederland, komen op zwarte lijst. Buitenlandse financiering van religieuze instellingen en andere organisaties die een gevaar vormen voor onze vrijheid, worden aangepakt. Geloofs‘afvalligen’ moeten worden beschermd tegen bedreiging en indoctrinatie. ‘Religieuze genootschappen’ die de democratie ondermijnen, moeten ‘als uiterste maatregelen wel degelijk verboden kunnen worden’.

* Economie & Mobiliteit: Nederland moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven, dus investeren in innovatie, kennis en infrastructuur, zowel digitaal als fysiek (wegen, spoorlijnen e.d.). Bestaande spitsstroken moeten permanente rijstroken worden. De motorrijtuigenbelasting en BPM moeten worden verlaagd, omdat autorijden in Nederland al duur genoeg is. Geen milieuzones, die voor veel mensen oneerlijk zijn, maar inzetten op nog zuinigere en schonere auto’s, en aanpassing rijroutes, met minder opstoppingen.

Het OV moet ‘vraaggestuurd’ worden, waarbij de wens van de reiziger centraal staat, en niet meer het aanbod. Zwartrijders harder aanpakken. Agressieve reizigers moeten permanent OV-verbod kunnen krijgen. Schiphol moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Zolang andere Europese havens nog staatssteun krijgen, moet de haven van Rotterdam gecompenseerd worden.

De vennootschapsbelasting wordt verlaagd, omdat die hoger is dan in de buurlanden en bedrijven anders vertrekken. Ook de belasting op winst wordt verlaagd. Innovatie moet makkelijker en financieel aantrekkelijker worden. Minder regelgeving voor bedrijven, meer vrijheid voor ondernemers.

* Energie & Milieu: Het Energie Akkoord wordt uitgevoerd (dat volgens onafhankelijke berekeningen zo’n € 80 tot € 100 miljard gaat kosten) en het klimaatverdrag van Parijs nagekomen. Echter geen overhaaste ‘verduurzaming’, omdat bedrijven en banen dan uit Nederland zullen verdwijnen. Klimaatbeleid heeft alleen op wereldschaal zin; Nederland is veel te klein voor eenzijdige stappen. Minder uitstoot en toch fijn kunnen blijven leven (auto rijden, vliegvakanties, wonen, verwarming) gaan prima samen.

Energieprijs moet in de toekomst worden bepaald door vraag en aanbod, en niet meer door subsidies, kortingen en stimuleringen (zoals nu vooral met windenergie het geval is). Stimuleren opwekking eigen energie (zonnepanelen, warmtepompen). Invoeren energielabel voor huizen mag eigenaren niet op extra kosten jagen.

De Nederlandse lucht is steeds schoner geworden, dus extra regels bovenop de Europese zijn onnodig. Van milieuclubs die militant gedrag vertonen door bijv. wegen te blokkeren, worden de subsidies stopgezet. Eventuele schade wordt op deze clubs verhaald.

* Wonen: Burenoverlast moet harder worden aangepakt, desnoods met gedwongen huisuitzetting. Starters en ZZP’ers moeten makkelijker een hypotheek kunnen krijgen.

Huurprijzen moeten snel kunnen stijgen. Grens van sociale huurwoning wordt verlaagd naar 600 euro, hierboven wordt vrijesector. Scheefwonen wordt structureel aangepakt, zodat wachtlijsten voor sociale huurwoningen verdwijnen. Buitenlanders met verblijfsvergunningen krijgen geen voorrang meer op Nederlanders die al lang op de wachtlijst staan. Huurtoeslag wordt gebaseerd op inkomen, en niet op de hoogte van de huur.

* EU / Internationaal: Nederland blijft trouw bondgenoot NAVO en actief in VN, EU. Focus op gebieden rond Europa (Midden Oosten en Noord Afrika), dit i.v.m migratie en terrorisme.

De VVD erkent dat het geloof in een goed werkende EU onder druk staat, mede door ‘onnodige bemoeienis’. EU moet zich voortaan alleen richten op grensoverschrijdende kerntaken zoals handel, energie, klimaat, migratie. Brussel moet zich niet bemoeien met onze pensioenen, zorg, belastingen, uitkeringen, woonbeleid, etc.. Ook moet de EU landen die zich niet aan afspraken houden, voortaan gaan aanpakken (iets dat nu amper gebeurt).

Voorlopig geen uitbreiding EU, maar het wordt ook niet uitgesloten. De EU begroting moet omlaag, zodat ook Nederland minder hoeft af te dragen. Betere controle op geldverspilling door EU. Er komen geen directe Europese belastingen.

De interne markt van de EU moet worden versterkt. Goede handelsverdragen met Amerika, Canada, Japan en China, zonder concessies te doen aan bijv. voedselveiligheid.

* Onderwijs & Samenleving: Meer aandacht aan techniek en praktijk in basisonderwijs. Betere docenten krijgen hogere beloning, betere scholen meer vrijheid; slechte docenten moeten verdwijnen, net als slecht presterende scholen. Leerplicht verlagen naar 4 jaar.

Scholen meer verplichten tot passend onderwijs voor leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen. Openbare scholen mogen het neutrale onderwijs niet vervangen door specifieke aandacht voor één humanistische of religieuze overtuiging. Alle scholen en docenten moeten de Nederlandse waarden en vrijheden onderschrijven.

Geen wettelijk verplichte quota voor aantal vrouwen, allochtonen of gehandicapten in dienst. Niet geslacht, afkomst of beperking, maar talent en capaciteit moet centraal staan. Familierecht dat is gebaseerd op het traditionele gezin moet worden ‘aangepast aan de huidige tijd’ (homo ouders e.d.).

* Financiën en belastingen: Inzetten op zo laag mogelijke belastingen voor iedereen, maar vooral voor werkenden en ouderen. De lokale belastingdruk mag niet meer omhoog gaan. Wel moeten huurders ook (de volledige) riool- en afvalstoffenheffingen gaan betalen. Geen kwijtscheldingen meer.

Het begrotingstekort mag niet opnieuw verder oplopen, dus geen nieuwe schulden meer. Streven naar een sluitende begroting. Overschotten gebruiken voor verlagen belastingen en aflossen staatsschuld. Het belastingstelsel moet sterk worden versimpeld door toeslagen op te heffen en de (inkomsten)belasting te verlagen en waar nodig uitkeringen te verhogen met een deel van de opbrengst hiervan. De belasting op spaargeld en erfenissen wordt verlaagd.

Ieder euroland moet zich aan dezelfde regels houden. Er kan geen permanente financiële steun zijn voor probleemlanden. Die moeten structureel hervormen. De eurozone mag dus geen transferunie worden. De VVD is tegen eurobonds, tegen een euro-begroting en tegen andere Europese fondsen, die de werkloosheid (/sociale zekerheid) in andere landen financieren. Dat is nl. beloning voor slecht gedrag. Landen die weigeren mee te werken, moeten uit de eurozone kunnen worden gezet, en mogen geen noodkredieten van de ECB blijven krijgen.

Ons commentaar: Wat de economie en financiën betreft kun je Nederland zoals altijd prima aan de liberalen overlaten. Wat de sociaal zwakkeren betreft is dat op een aantal (maar niet alle) punten anders, zoals het snel (verder) laten stijgen van de huren, die voor veel lage inkomens nu al bijna onbetaalbaar zijn geworden. Ook kan het schrappen van toeslagen een groot probleem voor de zwakkeren worden, omdat het maar de vraag is in hoeverre deze daadwerkelijk door hogere uitkeringen zullen worden gecompenseerd.

Met uitzondering van twee keer het woord ‘islamitisch-extremistische hoek’ wordt de islam nergens genoemd. Dat betekent dat ook de VVD ondanks alle stoere praat over het aanpakken van jihadisten nog steeds opzettelijk blind blijft voor het gevaar dat deze religieuze ideologie voor onze rechtstaat vormt, en de islam ook onder de liberalen verder aan invloed zal winnen

De VVD wil ‘controle krijgen over de migratiestromen’, maar noemt geen plafond. Dat betekent dat massa immigratie onder bepaalde omstandigheden mogelijk blijft. Het is te prijzen dat behalve homoseksuele ook christelijke asielzoekers bij name worden genoemd als kwetsbare groepen die bescherming verdienen, maar er wordt heel politiek-correct niet bij vermeld dat 99% van de daders moslims zijn. Hetzelfde geld voor bedreigingen, indoctrinatie van afvalligen, en haatpredikers: ook hier wordt niet bijgezet dat het vrijwel uitsluitend om de islam en moslims gaat.

Opvallend is dat de liberalen de beruchte naïviteit van links hebben overgenomen dat je door het aanbieden van werk, scholing, begeleiding en zorg (‘leren omgaan met agressie’) kunt voorkomen dat jongeren het slechte pad opgaan, terwijl uit onderzoeken is gebleken dat dit voor bepaalde groepen (vooral moslimjongeren) maar in zeer beperkte mate helpt.

Achilleshiel van veel VVD wensen, zoals het niet meer geven van een volledige uitkeringen aan migranten met een tijdelijke status, is dat hiervoor internationale verdragen moeten worden aangepast, en Nederland dus afhankelijk is van de medewerking van andere landen. En... die is er doorgaans maar zelden, nog even los van het feit dat de bijna alle andere politieke partijen –met uitzondering van de PVV- veel softer met migranten willen blijven omgaan.

Samenvattend: een door de bank genomen reëel en op sommige punten sterk overkomend programma, zeker voor de economie en werkgelegenheid, maar wel met de nodige bedenkingen voor de sociaal zwakkeren in de samenleving, omdat er veel te weinig aandacht is voor het feit dat voor velen het water –mede dankzij VVD beleid- nu al tot aan de lippen is gestegen.

Daarnaast geeft de VVD niet aan wat er gedaan zal worden indien de EU –waar de kabinetten Rutte zelf meer macht aan hebben overgedragen- weigert mee te werken, of andere regels oplegt. Het zou pas echt ‘stoer’ zijn als de liberalen duidelijke ‘rode lijnen’ stellen die niet mogen worden overschreden, en de mogelijkheid openhoudt dat Nederland dan desnoods uit de EU en/of internationale verdragen treedt. Maar eerlijk is eerlijk: de meeste andere partijen doen dit ook niet.

 

Xander

Bron: VVD

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina12
Bart op 24-02-2017 16:58

 

7. Mark Rutte houdt ons weer voor  de gek 

* Veiligheid: Meer wijkagenten, meer cameratoezicht en sneller samenscholings- en verbiedsgeboden. Eerder preventief fouilleren. Uitbreiding anti-terreur eenheden. Meer bevoegdheden veiligheidsdiensten. Meer geld voor defensie. Jihadisten raken paspoort en uitkering kwijt. Terugkerende strijders worden meteen opgesloten. Radicalisering in wijken wordt aangepakt door o.a. meer wijkagenten. Zware misdadigers en terroristen verliezen het recht op privacy van hun gegevens. Van terreurverdachten mogen telefoons worden afgetapt. Geweld tegen agenten, ambulancepersoneel, conducteurs etc. moet niet meer worden geaccepteerd.

Weer zo/n vage en loze belofte, eerst de politie kapot bezuinigen en reorganiseren met alle problemen erbij en nu zeggen dat er meer politie enz. bij moet.

Al deze maatregelen hadden ze allang in de afgelopen jaren moet uitvoeren, dat is het probleem met die VVD.

Ja hoor, we zetten advertenties in de krant, waarin Rutte zegt, en nu gaan we echt normaal doen en geweld tegen agenten, ambulancepersoneel enz accepteren we niet meer. Dat betekent dat de VVD het nu wel  accepteert. En hoe gaat de VVD dat niet accepteren dan vorm geven. Kijk de VVD roepetoetert zo veel maar het zal in de praktijk op niets uitdraaien. Mark my words.

Hogere straffen (moord van 30 naar 40 jaar). Niet meer automatisch vrijlaten gevangenen na uitzitten 2/3 straftijd. Jeugdbendes moeten schade betalen, maar worden ‘aangepakt’ met opleidingen, stages en werk. In het rechtssysteem moet de positie van slachtoffers en nabestaanden worden versterkt. Meer lokpubers op internet inzetten tegen pedo’s. Met drank/drugs op achter het stuur = geen taakstraf meer, maar naar de gevangenis, en bij herhaling permanente intrekking rijbewijs.

Weer van hetzelfde, de VVD roept weer wat, terwijl ze in de afgelopen jaren hebben zitten slapen.

Bart op 24-02-2017 17:17

8.Mark Rutte houdt ons weer eens voor de gek met zijn nieuwe verkiezingsprogramma,

* Immigratie: Strengere inburgeringseisen aan immigranten. Degenen die echt niet willen moeten gekort worden op uitkeringen of hun verblijfsstatus verliezen.

En hoe wil de VVD dit gaan controleren? Het zijn weer van die praatjes,waar geen daden aan vast zitten. Het klinkt allemaal leuk en is enkel voor de bühne


Asielzoekers moeten zich volgens Nederlandse regels en normen gedragen, anders zijn ze niet welkom.

Weer zo/n onzinnig ding, wat en hoe wil de VVD dit gaan beoordelen en hoe willen ze dan die niet welkome mensen het land uitzetten of weigeren om binnen te komen.

Juridisch is dat niet eens mogelijk.


Geen bijstandsuitkering voor mensen die geen Nederlands willen leren.

Hoe wil de VVD dat gaan controleren en hard maken dat die mensen niet willen.


Strengere eisen aan naturalisatie, Nederlanderschap pas na 10 jaar.

Europa en Nederland kunnen geen miljoenen mensen opvangen. Geen asielaanvragen meer in Europa, opvang in de regio. Vluchtelingen niet meer ophalen met marineschepen en naar Europa halen, maar terugbrengen naar de kust.

Dat zal de EU niet goedkeuren, dus weer een leeg verhaal van de VVD. Rutte is zo pro Merkel, dat hij hij in Brussel niet tegen haar in zal gaan, maar hier in Nederland spreekt hij grote woorden.

 

Hoger beroep bij herhaalde asielaanvragen wordt afgeschaft.

Geen plek voor migranten uit veilige landen. Landen moeten hun onderdanen terugnemen, anders gevolgen voor bijv. ontwikkelingshulp en handelsverdragen.

Oh, komen ze daar nu pas mee…  wat hebben ze dan toch al die jaren gedaan ?

Geen gemeentelijke opvang meer voor uitgeprocedeerde asielzoekers, die moeten Nederland verlaten. Illegaliteit wordt strafbaar gesteld, net zoals het faciliteren hiervan (door bijv. gemeenten).

Allemaal loze en beloften, en ik zeg het maar  weer eens, waarom hebben ze dat in deze regeerperiode dan niet aangepakt.

Bart op 24-02-2017 17:20

9.Rutte houdt ons weer eens voor de gek 

Kwetsbare asielzoekers zoals homo’s en christenen moeten worden beschermd tegen discriminatie, pesterijen en bedreigingen. Niet de slachtoffers, maar de daders moeten apart worden gezet. Tegen hen wordt aangifte gedaan. Ook uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen moeten terug, zodat ze hun land van herkomst weer kunnen opbouwen.

Het is een schande dat de VVD dat al die jaren heeft laten liggen en ze er nu goeie sier mee willen maken.

Bart op 24-02-2017 17:26

 

10.Mark Rutte houdt ons weer eens voor de gek 

* Wonen: Burenoverlast moet harder worden aangepakt, desnoods met gedwongen huisuitzetting.

Weer zo/n ongeloofwaardige belofte, je kan een Nederlander niet zomaar op straat zetten,je zal ze vervangende woonruimte moeten geven en zeker als het een gezin met kinderen is

en als ze die mensen dan toch op straat zetten  dan is er op straat overlast.

Bart op 24-02-2017 17:41

11.Mark Rutte houdt ond weer eens voor de gek 

* Wonen:

Huurprijzen moeten snel kunnen stijgen. Grens van sociale huurwoning wordt verlaagd naar 600 euro, hierboven wordt vrije sector.

Asielzoelers krijgen geen voorang meer om mensen die al jaren op een wachtlijst staan.

Kan iemand mij uitleggen, wat er gebeurt als je door de huurverhoging boven die 600 euries uitkomt ?

Dan vervalt je huursubsidie  want dat kom je in de vrije sector terecht ?

Moet je misschien gedwongen verhuizen omdat je te duur woont volgens je inkomen en je onder de huurgrens moet blijven ?

Waar laten de VVD dan de asielzoekers die een verblijfstatus hebben gekregen, als er te weinig woningen zijn en ook op een wachtlijst terecht komen. Blijven zij dan in het asielzoekerscentrum ?

Dat is de de idioterie van al de uit de lucht gegrepen plannen, geen enkele uitleg hoe ze dat dan gaan willen aanpakken.

Wat is het nut om de de sociale huurwoningen te verlagen naar € 600,- 

Het hele plan rammelt aan alle kanten

Palma op 24-02-2017 18:00

Raadseltje. Pim zijn mond werd gesnoerd door een moordenaar. 

Wordt Geert zijn mond gesnoerd door een lek. Weer een paar weken voor de verkiezingen? 

allangwakker op 24-02-2017 22:55

Tom Hendrix/Seneca om 19.23 : 

S t e l  je bent Geert Wilders ?  Je hebt 24 / 7  beveiliging....en ze heten  Anouar, Omar en Farid K  ( gelezen die namen op Bron )  Hoe kan dat  ?  Gegeven zijn positie,  dan ben je toch echt van de pot gerukt en onverstandig, dat  r i s i c o  neem je toch niet ? I k  snap hier echt de ballen niet van, totaal niet....Ik was echt verbaasd dit te lezen,  in het geval van Geert Wilders zeker,  dat blijkt wel weer.  Je gaat de kat toch niet op het spek binden ?

Cees op 24-02-2017 23:09

En hoe zit het met de zeer oneerlijke vermogensrendementsheffing?Heb je jaren lang bijgespaard voor een aanvulling op je te lage pensioen (vanwege de pensioenbreuk die je (in het verleden) opliep wanneer je van werkgever wisselde) en krijg je dan op dat geld zo goed als geen rente dan word je elk jaar gestraft met een veel te hoge af te dragen belasting omdat je je geld nog niet hebt opgemaakt!

Het moet zo zijn dat wanneer je aan kan tonen (hoeft niet want de roverheid kan dat weten) dat dat geld bij een bank is weggezet, er niet mee speculeert en maandelijks wordt aangesproken, dat je dan enkel een percentage van de ontvangen rente behoeft af te dragen.We werden door de roverheid aangemoedigd om te sparen voor later. En doe je dat dan, dan word je, zolang je nog niet door je geld heen bent, elk jaar gestraft.Wie gaat er nu met z'n oudedagsreserve risicovolle dingen doen zoals beleggen? Niemand toch?(zeur)Cees.

Spyfromthesky op 25-02-2017 09:53

Ik heb op deze site al voor velen jaren geleden geschreven en herhaal en herhaald dat we een eigen autochtone leger moet hebben en ook bij de politie.

Nederland is zo zwak georganiseerd op de eigen veiligheid van de autochtone bevolking dat elke coupe hier succesvol zal zijn.

Ik snap in deze Wilders dan ook niet dat hij niet eerder de achtergrond van zijn beveiliging heeft gevraagd.

Ik krijg ook steeds meer de idee dat het mogelijk bij de politie een wespennest is. Want in hoeverre wordt alles al niet beheerst door niet autochtone inmening?!

Spyfromthessky

T.D. op 25-02-2017 12:31

Het zal wel weer een coalitie van VVD, CDA en D66 worden, en er verandert hoegenaamt niets. De markwerking van de Zorgt blijft, het verplichte eigen risico gaat in 2018 omhoog en van alle mooie beloftes blijft niets over. En de :PVV? Die blijft in de oppostie. Het is Geert"s eigen schuld, dat de PVV in de peliingen is gezakt. Reden: Fotoshop van Alexander Pechtold, Zijn uitlatingen "Nep parlement", terwijl hij er zelf deel van uitmaakt,""Nep rechters" , niet bepaald tactvol en het wegblijven bij de debatten. Hij strijkt iedereen tegen de haren en zo word je niet geliefd. Geen wonder dat de PVV in de peilingen zakt. Kortom: alles blijft bij het oude. En of ik nog ga stemmen? Ikke niet weten.  

Dewevoga op 25-02-2017 13:00

@Tom Hendriks/Seneca

Beveiligers van andere afkomst direct in twijfel trekken vind ik persoonlijk niet terecht. Iedereen zou verdacht kunnen zijn. Denk maar aan Volkert vd Graaf. Eenburgemeester van zijn partij ging ook zijn boekje te buiten. De laatste 2 zijn autochtone Nederlanders. En als we terug kijken naar koning David zijn trouwe lijfwachten waren geen Israëlieten. Mensen met een strafblad zouden ongewenst zijn in elke beveiligings-, politie en justitie mogen werken om elke zweem van twijfel weg te nemen. 

Oma op 25-02-2017 14:14

Als Belgische volg ik zowat de politiek in Nederland. VVD regeert Nu ook, nietwaar? Wel: waarom hebben ze dan deze punten intussen al niet gerealiseerd? Wélke resultaten kunnen ze de bevolking voorleggen? Is er ook maar iets dat ze verwezenlijkt hebben als regerende partij, voor eigen bevolking?

En geen smoesjes over coalitiepartners die akkoord moeten gaan! Met sterke argumenten zoals voor het welzijn van de bevolking en met steun vanuit de bevolking (democratie?) kun je immers coalitiepartners overtuigen, die wagen het niet tegen te stribbelen als het de wil van de meerderheid is.

Het zijn vijgen na Pasen om nu af te komen met allerlei beloften om de macht maar te behouden, indien wat VVD gerealiseerd heeft in de periode dat zij aan de macht waren, niet voldoet: waarom zouden zij dan nog eens de kans moeten krijgen om opnieuw verkozen te worden en verder aan afbraakpolitiek te doen zoals ze bezig zijn? Resultaten tellen, niet de loze beloften en leugens die het volk telkens worden wijsgemaakt!

Als regerende partij kunnen ze van hun programma nog steeds beloften waarmaken, om de bevolking te pluimen hebben ze minder dan één dag nodig om er een wet door te jagen, wel: voor 15 maart hebben ze nog tijd genoeg om te bewijzen wat ze waard zijn en deze beloften om te zetten in daden, toch?

ik bekijk al die partijprogramma's met uiterste argwaan, als een graadmeter voor hun geloofwaardigheid of hun leugens. De politieke partijen bewijzen hiermee dat ze maar al te goed wéten wat goed is voor de bevolking en wat de bevolking wil, maar weigeren ernaar te handelen en het algemeen welzijn te dienen.

Net als in belziek: partijen die jarenlang de boel besodemieterd hebben, die verantwoordelijk zijn voor de huidige, rampzalige toestand van het land door aan de macht te zitten, uitgerekend die misdadigers gaan dan, eenmaal in de oppositie gedwongen, aan de zijlijn staan schreeuwen en kritiek uiten op het wanbeleid dat ze zélf jaren gevoerd hebben en dat wordt verdergezet door hun misdadige mede-politici die nu het heft in handen kregen! Hetzelfde scenario in Nederland en dan jammeren dat de bevolking naar 'rechts' trekt, de énigen die nog nooit de kans kregen om hun beloften waar te maken...het volk is dat politiek circus spuugzat en zolang politieke partijen weigeren ten dienste te staan van de bevolking en daarnaar te handelen, zullen ze afgestraft worden.

Indien blijkt dat de politiek niet snel van richting verandert en zorgt voor eigen bevolking (die nog steeds meerderheid is!) dan kunnen we misschien scenario's verwachten zoals in Brazilië, waar de bevolking een minister lynchte omdat hij de broodprijs wou verhogen want het volk heeft er genoeg van, eindelijk....

Cees op 26-02-2017 14:54

@Bart.

100% instemming met je reacties!!

Het werkt bij mij iig kalmerend wanneer iemand es even goed ook mijn gedachten ten aanzien van die VVD booswichtenclub verwoordt.

Cees.

Een ander geluid op 26-02-2017 16:08

T.D. op 25-02-2017 12:31

PVV in de peilingen gezakt. Heb ik ook gezien. Dat was echter ook bij Pro-Brexit en Trump, die daalden naarmate de verkiezingsdatum naderbij kwam ook behoorlijk. Om vervolgens te winnen...................

Kan uit de trukendoos (manipulatie) van de gevestigde orde komen. Een bepaalde partij "omlaag" praten in de hoop zo het stemgedrag van mensen te beïnvloeden. Het is bewezen, dat een bepaalde groep zwevende kiezers graag op de winnaar stemt. In het Engels noemt men dat het "bandwagon-effect" / "Jump on the bandwagon". Wij zouden zeggen: "kuddegedrag". Als Ajax de Europa-cup wint, zijn we ineens allemaal Ajaxfan.

Ik zou me van de peilingen niet teveel aantrekken en stemmen wat uw overtuiging u ingeeft. Niet stemmen, is een blanco cheque aan hen die ons al heel lang bedonderen................

Tom Hendrix/Seneca op 27-02-2017 16:33

@Dewevoga: 13.00. uur; 25/2. Inderdaad, met een strafblad zou men inderdaad niet bij de Overheid dienen te worden aangenomen. Derhalve met U eens.

DG op 02-03-2017 09:58

Ik heb tot nu toe alleen maar VVD gezien, waar blijven de andere partijen?

Beste DG, om eerlijk te zijn loopt het beheer daar op vast. Een overzicht van de verkiezingsprogramma's met alle toegezegde beloftes kunt u op het internet vinden. Maar welke partijen doen ook wat ze beloven en komen met concrete oplossingen en blijven niet hangen in een wat moralistisch verhaal. Suggestie zijn welkom. Mvg. Mod.

Jose op 05-03-2017 17:18

Geloof niet alles wat je ziet en leest deze dagen in de media,,,alles erop uit om je die laatste steek te geven die laatste leugen in je hoofd te prenten de verkeerde keuze te laten maken.

Zorg als nederlander dat je beseft dat veranderingen gepaard gaan met strijd,maar dat diegenem die hun kans gehad hebben in de politiek niet aan jou kant staan.

Wilders gaat ruim winnen en opnieuw zal na Brexit en Trump rechts hier gaan winnen en een totale verandering gaan brengen bij de rest!

Yoepie op 22-03-2017 21:07

Populistisch, uiteinderlijk staat er helemaal niets bezonders in!

Het geeft wel weer aan hoe naieve nederlanders zijn!

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl