Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Turkse analist: Erdogan verklaart de oorlog aan christenen

‘Islamist Erdogan heeft lang gekoesterde haat tegen het christendom’ – Veel christenen vanwege theorie van de pre-trib opname nog altijd blind voor de snelle opkomst van (de) ‘antichrist’

 

Recep Tayyip Erdogan (foto), de islamofascistische dictator die men in Brussel zo graag bij de EU wil hebben, heeft volgens een Turkse analist ‘een beest met een vreselijke kop ontketent’, en richt zijn pijlen nu op christenen. Scholieren in Turkije wordt onderwezen het Westen en met name christenen te haten. Een moslimterrorist die in 2013 in Syrië drie christenen onthoofdde, zal al volgend jaar door Turkije worden vrijgelaten, mogelijk omdat hij heeft samengewerkt met de Turkse inlichtingendienst. Onthoofding is één van de meest opvallende kenmerken van het in de Bijbel voorzegde ‘antichrist’ rijk dat in de laatste fase van de eindtijd massa’s christenen zal afslachten, voordat de hele wereld in de laatste verwoestende oorlog zal worden gestort.

 

‘’Het is duidelijk dat Erdogan een beest in Turkije heeft ontketent, dat nu zijn vreselijke kop opricht,’ schreef Abdullah Bozkurt in Turkish Minute (2). ‘De aanhoudende politieke spanning tussen Turkije en het Vaticaan, die al enige tijd onder de oppervlakte sluimert, wordt voornamelijk toegeschreven aan de lang gekoesterde haat en vijandschap van de xenofobisch islamistische club, die wordt geleid door top islamist Erdogan, tegen christenen in het algemeen en de Heilige Stoel in het bijzonder. Dit is de zoveelste onderbelichte ontwikkeling in Turkije die moet worden bestudeerd, geanalyseerd en goed in de gaten moet worden gehouden.’

‘Miljoenen mensen krijgen via zowel openbare scholen, de media, de door de staat gerunde moskeeën en de snel groeiende islamistische organisaties het wilde anti-christelijke en anti-Vaticaan verhaal voorgeschoteld,’ vervolgde Bozkurt. ‘Dit wordt ruim gefinancierd met staatsmiddelen die ter beschikking staan aan de islamistische heersers van Turkije.’ (1)

Als het omgekeerde het geval was geweest, een Westers land dat moslims vanwege hun geloof zou vervolgen, dan zouden de media er bol van staan en bijna alle politici er schande van spreken. Zo’n land zou zeker niet tot de EU worden toegelaten, en bovendien op sancties kunnen rekenen.

Blind voor de reeds aanwezige ‘antichrist’

Hoezeer dit de beangstigende opkomst van de in de Bijbel voorzegde ‘antichrist’ (Islam / Allah, wiens meest heilige getal niet bij toeval ‘666’ is) ook onderstreept, toch blijven veel christenen in het Westen er nog steeds blind voor, mede omdat ze nog altijd vasthouden aan een theorie die stelt dat ‘de antichrist’ een toekomstige wereldheerser is. In de loop der tijd zijn al talloze ‘antichrist’ kandidaten de revue gepasseerd: van George Bush, Tony Blair, Vladimir Putin tot Barack Hussein Obama, de paus, en nu al Donald Trump. Tot nu toe is van al dit soort voorspellingen niets uitgekomen.

Het eigenaardige is dat een aanzienlijk aantal Westerse christenen niets van zijn opkomst (willen) zien, hetzij omdat ze door een gebrek aan (Bijbel)kennis en door politiek-correcte propaganda zijn gaan geloven dat de Bijbelse God en Allah één en dezelfde zijn (niets staat verder van de waarheid af), hetzij omdat ze zich focussen op wat zij de ‘rapture’  noemen, waarmee doorgaans een opname in de hemel wordt bedoeld, waarna er 7 –volgens sommigen 3,5- jaar volgen waarin ‘de antichrist’ als wereldheerser op het toneel verschijnt – een theorie die door niet één letterlijke Bijbeltekst* wordt ondersteund.

Terugkeer van Jezus nog steeds tegengehouden

In de vaak aangehaalde tweede brief aan de Tessalonicenzen gaat Paulus in op de verwachting van de eerste christengemeenten dat de Wederkomst mogelijk al heel snel zou plaatsvinden:

‘Maar wij verzoeken u broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem (de opstanding/opname), dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert... alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval (van het geloof) komen en de mens der wetteloosheid (= de wetteloze mens in het algemeen, als in de zin van ‘de mens zal niet leven bij brood alleen’) zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet... ‘

De term ‘tempel Gods’ wordt door Paulus in zijn brieven uitsluitend gebruikt voor de Kerk, de Gemeente, en NIET voor een fysiek gebouw, immers: ‘De tempel Gods, dat zijt gij’ (1 Kor.3:17), en ‘Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt’ (1 Kor.3:16), en ‘Welke gemeenschappelijke grond heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God’ (2 Kor.6:16).

‘... om aan zich te laten zien, dat hij een god is.’

= dat deel van de gelovigen in de eindtijd die zullen beweren als (een) god te zijn door de Bijbel deels te veranderen of te negeren, en/of te beweren dat wij christenen hier zijn voorbestemd voor geluk, succes, rijkdom, gezondheid en macht, dus onze eigen ‘god op Aarde’ kunnen zijn of worden. Paulus voorzegde dit reeds:

‘Daarentegen is diens komst (de komst van de wetteloze gelovige in de kerk) naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid... En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen (van het ‘succesevangelie’) geloven...’ (2 Tess. 2: 9-11).

De volgende passage wordt door het pinksterchristendom totaal misverstaan. Men beweert dat Paulus hier uitlegt wat de komst van ‘de antichrist’ nog tegenhoudt. Ten eerste wordt de term ‘antichrist’ echter nergens in deze twee brieven genoemd (noch in Openbaring); ten tweede was dit niet de vraag van de gemeente in Tessalonica. De vraag was wat de komst van de Heer tegenhield, en dit naar aanleiding van het feit dat er gelovigen waren gestorven, en men mede daarom de stellige verwachting had dat Jezus toen al op het punt stond terug te keren. Paulus antwoord:

 ‘Gij weet thans wel wat hem (Jezus) weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking, slechts totdat hij die op het ogenblik (de komst van de Heer) nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze geopenbaard worden (als zijnde de wetteloze, de zondige, de ‘valse gelovige’ – dan zal voor iedereen duidelijk worden dat het succesevangelie een vals geloof was) en zal de Here hem doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.’

De juiste volgorde is heel duidelijk:

1. Massale afval van het oorspronkelijke geloof, veroorzaakt door de komst van een christendom dat zich focust op ‘tekenen en wonderen’, op succes en (materiële) voorspoed;
2. De Kerk (de ‘tempel Gods’) wordt hierdoor grotendeels overgenomen door ‘de zondige mens’ die zichzelf daarmee tot norm (‘god’) verheft;
3. Pas als de afval van het geloof compleet is, volgt de Wederkomst met de eerste opstanding en (vrijwel) gelijktijdig de opname van het getrouwe deel van de Gemeente.

Opname pas na opstanding der doden

* De Bijbel heeft het weliswaar over een opname, maar die vindt pas na de opstanding der doden plaats:

‘... wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan... en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan...’ (1 Tess. 4:15-17)

Dat dit gebeurt bij de tweede genoemde opstanding, blijkt uit:

(‘Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling (1e), vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst (2e); daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt (3e),’ (1 Kort.15:22-24)

In totaal drie opstandingen, geen vier. De tweede en derde opstanding worden nader omschreven in Openbaring:

‘... en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest (islam) noch zijn beeld (mogelijk de Mahdi, de islamitische messias, en/of de Ka’aba in Mekka) hadden aangebeden en die het merkteken (‘666’=Allah) niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding (na Christus, de eerste opstanding van gelovigen). Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen... met Hem als koningen heersen, (die) duizend jaren.’ (Opb.20:4-6)

Uit de ‘pre trib rapture’ theorie volgt dat deze ‘eerste opstanding’ van gelovigen eigenlijk de tweede is, omdat 1 Tess.4 en 1 Kor.15, waarin staat dat de levenden pas ná de eerste opstanding worden opgenomen, niet ontkend kan worden. Probleem is dat dit opsplitsen van de ‘eerste opstanding’ in twee gedeeltes door niet één letterlijke Bijbeltekst wordt ondersteund. Johannes zag (na Christus) slechts twee opstandingen, die bij de Wederkomst, en die na de 1000 jaren (het eindoordeel).

Het staat iedereen vrij te blijven geloven dat er ‘stiekem’ nóg een opstanding is, ondanks het feit dat die niet in de Bijbel is terug te vinden. Christenen die nog hopen op de ‘grote magische ontsnapping’ naar de hemel zouden zich eens in de inmiddels miljoenen vervolgde broeders en zusters in het Midden Oosten, Azië en (Noord) Afrika moeten verplaatsen. Zij maken reeds de gruwelijkste verdrukkingen en vervolgingen mee, en werden daar niet door middel van een ‘opname’ voor gespaard.

Verdrukking hoort bij het leven van de gelovigen

Eigenlijk zou dat geen Bijbelgetrouwe christen moeten bevreemden, want 36 van de 37 teksten in het Nieuwe Testament met het woord ‘verdrukking’ hebben betrekking op ‘verdrukking’ voor de gelovigen:

* ‘In de wereld lijdt gij verdrukking;’ (Joh.16:33)
* ‘... wij roemen in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt’ (Rom. 5:3)
* ‘... dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen. Gij weet immers zelf, dat wij daartoe bestemd zijn’ (1 Tess. 3:3)
* ‘Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed’ (Rom. 12:12)
* ‘Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil’ (Matt.24:9)
* ‘Want doordat zij beproefd zijn gebleken in veel verdrukking...’ (2 Kor. 8:2)
* ‘.. hetzij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, hetzij deelnemende aan het lot van hen, die in zulk een toestand verkeerden’ (Hebr. 10:33)
* ‘En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking, en zij hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed des Lams.’ (Opb. 7:14)
* ‘Weest niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult...en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.’ (Opb. 2:10)

Johannes schreef al in Openbaring 1 dat de verdrukking reeds was begonnen:

‘Ik Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking...’ (1:9)

Niet één Bijbeltekst noemt letterlijk een aparte grote verdrukking die slechts 7 jaar duurt. (Grote) verdrukking heeft volgens al deze teksten overduidelijk betrekking op de algemene vervolging van christenen door de wereld (/ door Satan), en dat is beslist niet hetzelfde als de ‘toorn van God’, die aan het einde wordt uitgestort over degenen die deze verdrukking veroorzaakten en uitvoerden. Tot deze toorn zijn wij inderdaad ‘niet gesteld’ (1 Tess. 5:9). Dat deze ‘toorn’ hetzelfde zou zijn als ‘de 7 jaar durende grote verdrukking’ is dan ook een volledig uit de lucht gegrepen theorie.

‘Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: vrede en rust**, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.’ (1 Tess.5:1-6

** (In o.a. de NBG is ‘het is (alles)’ toegevoegd, maar dit staat niet in de grondtekst. De toonaangevende KJV schrijft correct: ‘Want als zij (om) vrede en veiligheid zullen zeggen (a.h.w. hierom zullen roepen), overkomt hun plotselinge vernietiging’. Daarmee krijgt deze tekst zijn juiste betekenis.)

Kortom: alleen de wakkere gelovigen zullen klaar zijn voor de ‘dag des Heeren’ (die wordt beëindigd met de Wederkomst). Ze zullen er niet van worden uitgezonderd*** en er niet voortijdig van worden weggenomen (Jezus bad: ‘Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze’ – Joh.17:15), maar deze –in tegenstelling tot de ‘slapenden’ (zowel christenen als niet-christenen) wel zien aankomen, en er zich er geestelijk gereed voor hebben gemaakt.

Bewaard ‘te midden van’

*** Openbaring 3:10: ‘Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen’ is in tegenstelling tot wat ik zelf vroeger ook dacht geen bewijs van de pre-trib opname. In de Griekse grondtekst staat voor wat vertaald is met ‘bewaren voor’ de term ‘tereso ek’. ‘Ek’ kan met ‘van’, ‘uit’, ‘aan’ en ‘voor’ worden vertaald en is daarom niet bepalend, maar ‘tereso’ komt in slechts één andere tekst voor, te weten 2 Kor. 11:9:

... want wat mij ontbrak, hebben de broeders, die uit Macedonië kwamen, aangevuld en ik elk opzicht heb ik mij ervoor gewacht u tot last te zijn, en dit zal ik blijven doen.’

Uit de context blijkt dat voor de correcte uitleg van Openbaring 3:10 het volgende gelezen moet worden:

‘... zal ook Ik u blijven bewaren voor de ure der verzoeking...’ Met andere woorden: een bewaren ‘te midden van’, ‘tijdens’, waarbij ‘voor’ geen tijdsaanduiding is, maar een bestaande en aanhoudende toestand / situatie weergeeft, als in de zin van ‘(blijven) beschermen voor (/ tijdens) gevaar’.

Waarom nu?

Ik besef dat de boodschap dat er geen pre-trib opname komt bij veel christenen niet populair is (bedenk dat ik deze ‘rapture’ theorie in de eerste paar jaar van deze site nog fel verdedigd heb), maar het bericht dat de Turkse dictator Erdogan feitelijk de oorlog heeft verklaard aan het christendom onderstreept dat de wereld en ook de Kerk op de drempel staat van de allerlaatste fase van de eindtijd, waarin christenen wereldwijd massaal vanwege hun geloof zullen worden vervolgd.

Ik verwacht zeker niet dat u meteen overtuigd bent (dat was ik pas na enkele jaren intensieve studie, waarvan bovenstaande argumenten slechts een verre van volledige samenvatting zijn), maar hou er alstublieft in uw achterhoofd een klein beetje rekening mee dat de ‘grote ontsnapping’ waar sommigen van u al zo lang op hopen, er misschien niet gaat komen. Dan zal straks de klap van het moeten realiseren dat voorgangers en Bijbelleraars u jarenlang in een sprookje hebben laten geloven, mogelijk minder hard aankomen. In een tijd van grote verdrukking kan dat net het verschil zijn tussen geestelijk staande blijven of totaal instorten.Xander

(1) Turkish Minute via Shoebat

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina12
coby op 15-11-2016 20:43

eerder schreef je dit bericht xander,sta je hier niet meer achter?

http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/03/een-indrukwekkend-visioen-uit-1980-over-de-grote-verdrukking

 

Beste Coby, voortschrijdend inzicht ,zie artikel. Mvg. Mod.

Yerik op 15-11-2016 21:09

@ Moderator.

Zie Derk op 15-11-2016 16:29

Is dit de plaats om boeken te schrijven?Wie leest zoiets nu allemaal???

 

? U bedoelt Benjamin 19:21 ?  Een enkele keer een hele lange reactie is geen probleem. Mod.

Derk op 15-11-2016 21:58

Helaas, ook Benjamin 19.21 uur, geeft de ereplaats van onze Heer en Heiland Jezus Christus in de 70e jaarweek aan antichrist. De engel heeft dus aan Daniel gezegd dat 69 jaarweken over het volk waren beslist. Dan ongeveer 2000 jaar niets en dan de 70e jaarweek. "Broeder"Scofield heeft succes, nog steeds.

Hoopvol op 15-11-2016 23:54

Dank voor je bijdrage Benjamin 19:21.  Uw bijdrage is zo scherp als een zwaard. 

Ik heb zelfs ook lange tijd getwijfeld over het voor of na de verdrukking van de opname, maar dit youtube filmpje over uitleg van een joodse bruiloft ( wat ook U aanhaalt ) gaf voor mij de doorslag dat inderdaad de opname voor de grote verdrukking is. youtube the rapture on the feast of trumpets. 

Mijn mening over Diegene die nu vermoord worden zijn martelaren, vermoord omwille van Jezus  en zitten

( symbolisch )in openbaring onder het altaar en vragen ; hoe lang nog Here God dat U ingrijpt ?!?!

Ik kan niet goed scrollen ( werk via gsm ) maar iemand had t over de holocaust. Ook ik vraag me soms af, waarom dat de Joden zo moeten hebben lijden. Was bij de beesten af...

Het enige wat ik kan bedenken dat de tegenstander zijn pure haat op Gods uitverkorenen botvierde! Zoals Satan trouwens zijn haat tegen heel Gods schepping botviert! 

Benjamin maar zeer scherp en duidelijk verwoord ! Dank u Hiervoor !! 

Anna ook jij bedankt voor je bijdrage, zit veel tijd in ! 

De terugkeer : herkenbare leuke reactie ! 

Met vriendelijke groet 

atina op 15-11-2016 23:57

1 Kor 15 

51  Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden

53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.   

54b alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

 

42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;

43  Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.

Johannes 12

23   Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden.

24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.

25 Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.

26  Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.

 

31 

31   Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden.

32  En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.

 

46  Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve.

 

Johnnnes 11 

25 

25  Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;

 

26  En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?

 

Openbaring 21  De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Spyfromthesky op 16-11-2016 00:03

Ik raad aan om Mattheuds 24 niet apart te nemen. Die context is vele malen groter en duidelijk blijkt daaruit dat Jezus duidelijk refereert naar de weeën uit Openbaringen.

Mattheus 22 en een half tot en met Mattheus 27 hoort al minimaal als één aaneengesloten geheel. In Mattheus 25 wordt zelfs geestelijk uitgelegd hoe de opname zal zijn. Zie de wijze en de dwaze maagden. Dit is dus een geestelijke uitleg (minimaal) van Mattheus 24. En daar gaan ze de heer tegemoed. Er wordt gewacht en verwacht de vereniging met de Bruidegom.

Niets voor niets heeft elke kleine tekst in de Bijbel een betekenis, ook al zien we dit vaak niet. Vaak uit onwetenheid of teveel preken en Bijbelstudies die het te algemene belichten.

Mattheus 8 verklaart het voorafgaande:

Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

En waar en wanneer wordt er over de 3 weeën gesproken? Juist ja, alleen in Openbaringen. Beste lezer, lees eens over de 3 weeën. Als u echt zeer goed leest, dan wordt de 3e wee niet men name genoemd, wel de eerste en de tweede wee en toch kan je de derde wee ontdekken. Dat heeft een diepe betekenis dat ik hier in het verleden, al wat jaren geleden, hier gepost had.

Waarom zou Jezus dit aan zijn discipelen gezegd hebben? Waarom zou God dit gezegd hebben? De grote context is dat Jezus is gekomen voor het huist van Israël om de boodschap te brengen. Ook het Koninkrijk, dat evangalie dus van het Koninkrijk bekend te maken aan het huis van Israël.

En wat hadden de discipelen er eigenlijk wat aan kunenn hebben als God wist dat het volk Jezus zou verwerpen en ook daarna nog niet tot geloof kwam waardoor het geheimenis in werking kon treden van de vorming van de Gemeente van Jezus. Met andere woorde de bruid, die vorming van de wereldwijde gemeente.

De islam kan nooit een begin onderdeel zijn van de wetteloze. Hij was al in zijn krachten reeds in werking. Er bestond nog geen Rk-kerk of een islam. Dat is veel later onstaan en kan dus nooit de wetteloze zijn.

Bovendien geeft Daniël aan dat in de bestemde tijd, de eindtijd, de dingen voor de gelovige die werkelijk zoek, het duidelijk zal worden. Dus in al die eeuwen daarvoor had ook de kerk niet de mogelijkheid om het te kunnen zien. Dat is gebeurd toen gelovigen al zagen dat Israël weer zou herleven, lang voordat Israël in 1948 werd uitgeroepen en lang voor de Jodenvervolging.

Even een zijweg: Wisten jullie lezers niet dat wij afgelopen maandag een super maan hadden gehad. Weet je wanneer die daarvoor voor het laatste zo dichtbij was? Juist ja, dat was in 1948. Toeval? Ach, wellicht, maar toch leuk om het te weten.

De volgende supermaan is trouwens veel eerder dan dat er zoveel jaar tussen afgelopen maandag en 1948 zaten. Dat is namelijk 2034!

En in 2034 zou Jeruzalem dat in 1967 werd bevrijd dan ook 67 jaar in Joodse handen zijn. Zou Psalm 67 trouwens niet goed kunnen matchen met het denkbeeldige jaar 2034? Deze tekst, die Psalm is niet te lang, dat kan al aanduiden dat het nieuwe Jeruzalem al vanuit de Hemel is nedergedaald. Alle volken zullen de Here loven!

Openbaringen 2 en 3 zijn erg geestelijke zaken die worden beschreven. Eigenlijk zien we de waarschuwingen aan de gelovigen om zich te heiligen en te wandelen door het WOORD te lezen en zich niet te laten verleiden. In die zin kan wat Xander schrijft over succesvol evangelie enz wél toegepast worden op de waarschuwingen van de verleidingen. En ons zelf onderzoeken hoe wij er voor staan is een begin van de roep van de Geest om ons te heiligen. Dat zijn geen opgelegde wetten of regeltjes, maar ik neem aan dat de geest bij ons als gelovigen wel aandringt en dit duidelijk kan maken.

Als in Openbaringen 5 gesproken wordt over de boekrol dan is alles wat in de context dat zich daarin dan plaatsvindt dan ook geschreven in een volgens mij een vaste volgode! Uitleg: Bij een gewoon boek kan je bladeren en beginnen te lezen waar je wilt. Maar een boekrol, dat moet je uitrollen en dat gebeurde met de Thora ook zeer voorzichtig en nauwgezet. Kortom, de volgende ontwikkeling of openbaringen kan je pas zien en ontdekken als het voorgaande in de boekrol is geopenbaard.

Wij nu hebben weer wel het voorrecht om in de Bijbel dit wel weer verder te lezen en stukjes overslaan, maar zo is het dus niet bedoeld.

Wij mogen blij zijn dat Jezus waardig is om de boekrol te openen!

En in de grote context dat de boekrol is geopend door Jezus zien we in hoofdstuk 10 van Openbaringen nog een boekje dat geopen is (eigenlijk is dit ook een boek(rolletje) de uileg vertel ik zo).

  8 En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en   op de aarde staat.

 9 En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij:  Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.

De uitleg van dit boekje kunnen we zien uit Ezechiël hoofdstuk 2 en 3. Toen moest Ezechiël, dit boekje (boekrol staat er daar, vandaar nu de uitleg) dit opeten.

En waarvoor en waarover gaat dit dan? Juist: Het gaat over het huist van Israël!

Beste lezer, begrijpen we nu de profetie en de uitleg? De Gemeente van Christus komt na de geestelijke waarschuwingen na Openbaringen 3 helemaal niet meer voor! Daarom zal er een geestelijk vereniging zijn waarop Jezus eerst zijn Bruid mag ophalen. Dit is niet anders en daarom heeft Paulus, die de bediening had voor de heidenen, dus aan ons dit allemaal uitgelegd dat we opgenomen zullen worden. Hoe anders moet de Bijbel het ons zo duidelijk maken. Hoe anders?

Het huis van Israël is echt hardleers. Dat lezen we toch in Ezechiël. En daarom zal God zelf voorzien voor dit huis. Lees dus aub Ezechiël om de contexten en uitleg te begrijpen. De Bijbel legt zich zelf verklarend uit voordegene die zoeken!

Er staat o.a. in Ezechiël de onderstaande passage.

Toen hief de Geest mij op en ik hoorde achter mij een geluid van een groot gedreun: Geloofd zij de heerlijkheid van de HEERE vanuit Zijn plaats!

Ik zal zo uitleggen wat dit zou kunnen betekenen. Overigens was Ezechiël 7 dagen ontzet zo kunnen we lezen.

In opebaringen 10 lezen we de passage:

En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen:  Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op.

Dat is volgens mij het gedreun waarover Ezechiël profeteerde.

In Openbaringen 10 kunnen we lezen dat het boekje opgegeten wordt. Zie de parallel met Ezechiël.

En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat.

 9 En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij:  Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.

Ach, ik zou wel veel meer willen schrijven, maar vanwege de grootte stop ik nu met mijn bericht.

Ik sluit af met een passage uit Openbaringen 19.

Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.

Ps. Beste lezer, bedenkt voordat je alles doorneemt dat ook ik onvolkomen ben om het WOORD van God te laten zien. Ik heb wel mijn best gedaan met goede bedoelingen en vooral de Bijbel zelf te laten spreken in de samenhang om voor u zelf een mening te vormen of wellicht dat het een hulp kan wezen. 

Spyfromthesky

Davita op 16-11-2016 01:02

Wauw, Benjamin, dat noem ik inderdaad een knap staaltje 'Gods Woord gezond beredeneren'. Heb het wat dit onderwerp betreft nodig om regelmatig goed met de neus op de feiten gedrukt te worden, dus hartelijk dank!

Rolf op 16-11-2016 09:16

@hemelburger op 15-11-2016 07:52

Er komt na de opname een Engel met een nieuw evangelie, het eeuwige evangelie, om dan behouden te worden zullen er andere voorwaarden gelden dan alleen Gods genade.

Deze vind ik erg interessant. Dit zou namelijk betekenen dat deze Engel een evangelie vertelt dat deels niet in de bijbel staat. Er zullen ook vele valse profeten zijn die ook een evangelie vertellen die mogelijk niet kloppen met de bijbel. 

Hoe gaan de mensen die in de verdrukking leven het verschil zien tussen het ene "echt" nieuwe evangelie dat deels niet in de bijbel staat, en de namaak varianten die door de valse profeten verspreid worden. Zijn daar dan nog aanwijzingen voor? 

Als het verschil namelijk niet te zien is zullen een hoop mensen met de oprechte bedoelingen achter valse profeten aan gaan, gelijkelijk verdeeld over de echte en nep-profeten. 

atina op 16-11-2016 09:22

Spyfromthesky op 16-11-2016 00:03  bedankt voor je studie stukje. Het boekje opeten staat denk ik ook gelijk aan het eten en verteren van vast voedsel. Het kan zwaar op de maag liggen . De Bijbel , Paulus ,spreekt ook veel over voedsel. Van  melk naar vast voedsel. 

 

1 Kor 3 1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus.

2 Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet.

 

Hebreen 5 12 Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die melk van node hebben, en niet vaste spijze.

13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind.

14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.

 

1 Tess 5 1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.

2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

 

1 Johannes 2:27En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.

Goudsbloem op 16-11-2016 14:45

@ Benjamin

Prachtig uitgelegd. Dank daarvoor. De joodse bruiloftsrituelen staan ook in het boek Wake up beschreven en komt hiermee overeen met de opname van de bruid (de gemeente van Jezus Christus) Ook staan de bijbelse feesten in dit boek beschreven. Jammer dat deze feesten zijn afgeschaft. Dat had nooit mogen gebeuren. Door de feesten zie je pas hoe de werkelijkheid is. De voorjaarsfeesten die in het boek worden beschreven hebben we in werkelijk al gehad. Het eerstkomende feest wat we nog niet gehad hebben is het bazuinenfeest. Dit feest wordt gevierd in september tijdens nieuwe maan. Op dit feest worden bazuinen geklonken en tijdens deze laatste bazuin op dit feest wordt de gemeente opgenomen.

1 Thess.4

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

1 corinthiers 15

52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

hemelburger op 16-11-2016 15:26

rolf

Ik denk zelf dat dit het evangelie van God's Koningkrijk wordt, het zelfde evangelie wat Jezus predikte, misschien met nog wat toevoegingen, dit evangelie zal dan voor eeuwig gelden.

Ik denk dat de echte christenen dit evangelie zullen herkennen, het gaat in ieder geval gebeuren, want het staat in God's woord geschreven.

Dit is trouwens ook een bewijs dat de gemeente is opgenomen, omdat Paulus in Galaten zegt dat wanneer er een engel, al ware het een uit de hemel met een ander evangelie komt, Hij zij vervloekt, Paulus zei dit omdat hij het evangelie van God's genade bracht, dit evangelie stopt na de opname.

Wardje op 16-11-2016 15:32

Het standpunt van veel christenen , en ook het mijne , is : Moslims wenden zich in gebed tot dezelfde éne almachtig en barmhartige Scheppergod. Ze geloven ten onrechte  geloven wat hun in de Islam o v e r  Hem wordt voorgehouden. Dat vervalst  het Godsbegrip en -beeld  i n h o u d e l i j k . Bij goede trouw kan God daarin compenseren .  Het 'adres', zoals Hans Jansen het eenmaal uitdrukte, is hetzelfde. 

Erdogan is goed te vergelijken met Hitler . Beiden voorlopers van de antichrist.

Het maakt  me gelukkig dat Xander de hele-traditite-vreemde 'rapture'leer loslaat .

hemelburger op 16-11-2016 19:32

wardje

Je hebt gelijk wat betreft dat dat het standpunt van veel (naam) christenen is, die meestal geloven dat de bijbel door mensen is geschreven en God het heel anders bedoeld dan dat Hij heeft geschreven, terwijl er duidelijk staat geschreven dat God een God is die niet liegen kan.

Zolang men denkt dat de bijbel door mensen is geschreven, kan men alle kanten op die men maar wil, men kan alle religies op een hoop gooien en dan kom je precies uit waar Jezus de mens zo voor waarschuwd "hoed u voor satan want hij doet zich voor als een engel des lichts"

ieder mens die wordt geboren word in zonde geboren en is al geoordeeld en veroordeeld en is zonder de genade van God hopeloos verloren, die genade kun op geen enkele manier "verdienen" die krijg je gratis als je Echt geloofd dat Jezus voor jouw zonden is gestorven.

Ik wil je aanraden om eens op de site van bijbel en geloof te gaan kijken, daar wordt het je duidelijk uitgelegd.

Lynx op 16-11-2016 23:10

Hemelburger inderdaad een hele goede site,zit er ook al een jaar bij-vooral de kerkgeschiedenis over de 7 Gemeentes is heel goed.

vr groet.

johan op 17-11-2016 00:33

pre trib of niet je wilt je mede mens, broeder of zuster toch helpen ? liefde onder vele kerkgangers is aardig bekoeld kan ik uiteigenervaring zeggen :(

T.D. op 17-11-2016 12:08

Ik vind uw uitleg over de opname eigenlijk in tegenspraak met Matth. 24:40-42 waar de een zal woden aangenomen en de andere achtergelatn. Dat houdt in, dat een van de twee wordt weggevoerd, ofwel opgenomen. Bewaard voor de ure der verzoeking? (Openb.3:10). Dit betekend, volgens mij, dat de weggevoerde niet door de Grote Verdrukking gaat. Moderator, als u hierop wilt reageren doe het dan via mijn e-mail adres

Luuk op 22-11-2016 13:33

De Turken willen Europa toevoegen aan hun komende hernieuwde Ottomaanse Rijk en aangezien zij daarin gesteund worden door "onze" leiders, lijkt het erop dat het dit keer lukt via de verovering van het hart van de heersende Europese elite, in tegenstelling tot het verleden : https://fenixx.org/2016/06/22/turkijes-veroveringsverheerlijking/

Luuk op 13-12-2016 17:28

Sultan Erdogan lijkt begonnen te zijn met het lozen van vluchtelingen in de EU  https://fenixx.org/2016/12/11/turkey-accused-of-dissolving-camps-as-migrants-flood-greece/

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl