HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (2)


Sommige christenen denken nog steeds dat Vladimir Putin de antichrist is, maar dit kan onmogelijk kloppen.

In dit vervolg gaan we in op enkele tegenargumenten die er kwamen op het eerste deel, zoals het feit dat Rusland wapens levert aan bijvoorbeeld Iran en Syrië, verklaarde vijanden van Israël. Tevens onderbouwen we de stelling dat Rusland niet de in de Bijbel genoemde 'Gog van Magog' kan zijn, en dat de in Ezechiël 38 voorzegde Gog/Magog oorlog dezelfde zal zijn als de laatste slag bij 'Armageddon'.


Ook VS levert wapens aan moslimlanden

De Russische wapenleveranties aan Iran, Syrië en inmiddels ook Egypte staan buiten kijf, maar maakt dat Rusland meteen de Bijbelse 'Gog' die Israël zal aanvallen? De Verenigde Staten leveren al jaren voor miljarden aan wapens aan Saudi Arabië, be belangrijkste verspreider van de fundamentalistische islam en tevens één van de grootste sponsors van het moslimterrorisme.

Tijdens de Koude Oorlog voorzag de Amerika de mujahideen in Afghanistan van wapens, waarmee ze tegen de Russen vochten. Daarmee creëerden Washington de Taliban, die zich zoals bekend later tegen hun 'weldoeners' keerden toen de VS na '9/11' het land binnenviel. Enkele jaren eerder had president Jimmy Carter de Shah van Iran laten vallen, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor Ayatollah Khomeini, die van Iran een streng islamistische staat maakte.

Niet Rusland, maar de VS dwong Israël

Het was de VS dat Israël dwong zich terug te trekken uit Gaza en Palestijnse 'verkiezingen' toe te laten, met de terreurstaat 'Hamastan' als resultaat. Het was de VS dat Israël opdroeg het toen overwegend christelijk Libanon te verlaten, waarna het land werd overgenomen door het moslimterreurleger van het door Iran aangestuurde Hezbollah.

Als steun en wapenleveranties aan anti-Israëlische islamisten en landen inderdaad zouden bepalen wie 'Gog uit Magog' is, dan komt Amerika dus minstens zo sterk in aanmerking als Rusland. Dit soort indirect bewijs zegt dus niets. Toen Rusland aanvankelijk een verdrag sloot met Hitler-Duitsland, dachten veel christenen dat Hitler de antichrist was. Maar toen Hitler Stalin bedroog, vochten de Russen juist tégen de Nazi's.

Vele foutieve antichristen

Als veel Bijbeluitleggers het toen al compleet mis bleken te hebben, kan dat dan in onze tijd dan ook het geval zijn? Hoe vaak hebben we de identiteit van 'de antichrist' en diens 'valse profeet' al in honderden artikelen 'bewezen' zien worden, en bleken de aangewezen personen -Bush, Blair, Benedictus, noem ze maar op- het uiteindelijk toch niet te zijn?

Toen de communistische Sovjet Unie uit elkaar viel en veel algemeen aanvaarde eindtijdtheorieën de prullenbak in konden, vormden de zuidelijke, overwegend islamitische voormalige Sovjetrepublieken hun eigen 'gemenebest van onafhankelijke staten'. Bijna niet één profetie-'expert' is opgevallen dat al deze landen in de Bijbel bij hun oorspronkelijke namen worden genoemd als de bondgenoten die deel zullen nemen aan de Gog/Magog aanval op Israël.

Niet Rusland, maar Klein Azië / Turkije

De respectabele historicus Rawlinson wees erop dat de Scythen ten zuiden van het huidige Rusland woonden, in de huidige, voornamelijk islamitische republieken. Rawlinson erkende dat het Bijbelse 'Meschech' de voorloper is van de 'Moschi', maar wees de theorie dat 'Moskou' hiervan is afgeleid resoluut van de hand. Volgens hem berust de gelijkenis tussen de namen op puur toeval, en is er geen enkel historisch bewijs dat 'Moschi' het latere Moskou werd.

Vermaarde historici uit de oudheid, zoals Josephus, Philo, Hippolytus, Pliny, Maimonides en Hesiodus, plaatsten de Scythen ten zuiden van Rusland in Klein Azië, het huidige Turkije. In een groot aantal gezaghebbende Bijbelencyclopedieën en -atlassen worden zowel Magog, Mesek, Tubal, Gomer als Beth Togarma -allen in de Bijbel genoemde landen die in de eindtijd Israël zullen aanvallen- in Klein Azië geplaatst, om precies te zijn de (moslim)landen en republieken ten zuiden van Rusland, zoals Turkije, Oezbekistan, Kazachstan, Turkmenistan, Azerbeidjan, Turkestan en Tsjetsjenië.

Maar ook de Bijbel zelf geeft een niet te missen aanwijzing: als Ezechiël 38 naast hoofdstuk 30 wordt gelegd, vinden we 'Kush', 'Put' en 'Lydië'. Lydië is beslist niet Rusland, maar omvatte het hele westelijke deel van het huidige Turkije.

Uit de 'zijden' van het noorden

Sommigen proberen de genoemde gebieden alsnog op Rusland toe te passen, omdat in vers 6 en 15 staat dat de invasiemacht 'uit het uiterste noorden' (/ 'ver in het noorden') afkomstig is. Dat is echter niet wat er in de grondtekst staat. De oorspronkelijke Statenvertaling uit 1637 vertaalt deze tekst correct met 'de zijden van 't noorden' (KJV: 'quarters' en 'parts'), m.a.w. grenzend aan het noorden.

Magog is niet Rusland

De foute 'Magog = Rusland' theorie komt voort uit de Scofield Studiebijbel, waarin Mesek en Tubal zonder gedegen historische onderbouwing worden geïdentificeerd als de Russische steden Moskou en Tobolsk. Deze uitleg werd later gepopulariseerd door Hal Lindsey en Tim LaHaye, en is uitsluitend gebaseerd op de klankovereenkomst tussen woorden uit twee totaal verschillende talen, het oude Hebreeuws en een vroege vorm van het Scandinavisch.

Gog bevindt zich volgens de Bijbel in Magog, en is de heerser ('prins') van Mesek en Tubal, waar de Moschi/Mushki en Tubalu/Tibareni volken leefden. Dit gebied bevond zich voornamelijk ten zuiden van de Zwarte Zee en Kaspische Zee, dus niet in het huidige Rusland. Bedacht moet worden dat de Bijbel hier enkel de gebieden aangeeft vanwaar de invasie zal komen. Er is dan ook geen enkele noodzaak om de eventuele migratie van delen van deze volken verder naar het noorden, die in de loop van vele honderden jaren zou hebben plaatsgevonden, in ogenschouw te nemen.

Gog/Magog = Armageddon *

De tweede grote vergissing die in de meeste populaire boeken over de eindtijd wordt gemaakt is het loskoppelen van de Gog/Magog oorlog van 'Armageddon'. Dat wordt gedaan om een andere, al evenmin kloppende theorie overeind te houden, namelijk dat 'de antichrist' uit de EU zal komen, en Europa het rijk van 'het beest' is. In Ezechiël zou dan de Russisch-islamitische (Iraanse) aanval op Israël worden beschreven. Deze oorlog zou daarom enige tijd vóór 'Armageddon' plaatsvinden.

Groot probleem met deze theorie is dat de landen en gebieden die in de hoofdstukken 38 en 39 worden beschreven, vandaag de dag allemaal islamitisch zijn. Het enige echte houvast voor de 'Europese antichrist' haalt men uit Daniël 9, waarin staat dat hij voortkomt uit het volk dat de Tempel zou verwoesten. De redenatie is: dit waren de Romeinen, 'dus' komt de antichrist uit Europa.

Legioen van Syriërs en Arabieren verwoestte Tempel

Letterlijk staat er in 9:26: 'het volk (KJV: the people) van de vorst die komen zal'. De Joodse Tempel werd in het jaar 70 verwoest door het 10e Romeinse legioen, dat was gestationeerd in Antiochië. De meeste soldaten waren afkomstig uit de volken in en rondom Antiochië, en dat waren voornamelijk Syriërs en Arabieren. Antiochië bevond zich in het zuidoosten van Turkije, dus niet in Europa.

Javan =  Turkije

In Zacharia 9:13 wordt Javan (Hebreeuws) de hoofdrolspeler genoemd in de laatste aanval op Israël. Javan werd abusievelijk vertaald met 'Griekenland', omdat er Ionië mee bedoeld werd. In de oudheid bevond Ionië bevond zich echter in Turkije (zie bijvoorbeeld Wikipedia), pal naast het eerder genoemde Lydië.

(Bovendien wordt Javan in Genesis 10 en 1 Kronieken 1 in één adem genoemd met Gomer, Magog en Mesek).

Oorlog gestopt door Wederkomst

De gebeurtenissen in Zacharia 9 kunnen niet over een oorlog het verleden gaan, omdat vers 14 duidelijk stelt dat 'de Here hun verschijnen' zal (KJV: 'shall be seen' = zal gezien worden). Met andere woorden: deze oorlog zal worden gestopt door de zichtbare Wederkomst van de Messias.

Eindtijdoorlog Rusland - Turks-islamitisch verbond

In Daniël 11:44-45 staat dat het leger van de antichrist (Turkije & islamitische bondgenoten) zal schrikken van 'geruchten uit het oosten en noorden'. (Als dit antichristelijk leger uit Rusland uit zou komen, wat ligt er dan nóg noordelijker? Niets! Europa ligt vanuit Israël en het Midden Oosten gezien naar het westen en wordt daarom 'het Westen' genoemd). De enige sterke macht ten noorden van Turkije is Rusland.

De geschiedenis zal zich herhalen. Rusland en Turkije zullen opnieuw een oorlog met elkaar uitvechten, en volgens de Bijbel zal Rusland winnen. De Turks-islamitische invasiemacht zal 'aan zijn einde komen, zonder dat iemand hem helpt' (vs. 45).

Wordt vervolgd

* In deel 3 nader onderbouwd. 

 

Xander

(1) Shoebat (deel 3)
(2) Shoebat (deel 4)

Zie ook o.a.:

28-02: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (deel 1)

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters . Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.
 6. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 7. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten.
 8. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 9. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 10. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 11. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd.
 12. Geblockte posters: Rootman, hans1 ,Elia=Elijah=lldbhngr , Kwowtoomuch, DJX, Johannes Cornelis ,Zionnoiz, Trol Koekwous.
 13. Postings van, naar en over geblockten worden verwijderd.

 Reacties

Frederik op 04-12-2014 00:04

De antchrist komt waarschijnlijk wel uit de Romeinen nl. uit Rome.

Paus Franciscus of Peter the Roman.

NN op 04-12-2014 14:14

lezen blijft moeilijk zo te lezen!? 

vindt de. uitleg zeer aannemelijk. boven Rusland wonen overigens nog de eskimoos. nou begrijp ik het. de eskimoos zijn de AC in sommige uitle gingen. vandaar mijn onbewuste  afkeer van diepvriesvoer?

even serieus, dit is wat de Here in 1948 openbaarde aan de Elia van de eindtijd:

Deel van deze profetie:

'Neen, Ik zal de antichrist de eer niet gunnen Mijn volk bijeen te drijven maar Ik zal dit doen door de zweepslagen van Mijn woord.'

het zijn deze woorden  geweest, komende van de Allerhoogste Troon, die een streep haalden door alle oecumenische verwachtingen welke een jonge Gereformeerde dominee destijds (1948) had van de kerkelijke ontwikkelingen zoals de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948 te Amsterdam. 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl