Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Zenith 2016 (8): De rol van de laatste paus in de Nieuwe Wereld Orde


Franciscus I, wel of niet de allerlaatste 'eindtijd-paus Petrus Romanus'? *

De afgelopen jaren werd er enorm veel gepubliceerd over het jaar '2012', het veronderstelde einde van de Mayakalender. Slechts weinigen erkenden echter dat '2012' niet zozeer 'het einde', maar juist het begin zou zijn van de al tientallen jaren aangekondigde en door velen gevreesde Nieuwe Wereld Orde. Zowel de profetieën van Cumaean Sibyl, wier voorspelling van de terugkeer van Apollo (/Osiris/Nimrod) in code op het Grote Zegel van de VS is terug te vinden, alsmede de eeuwenoude profetie van St. Malachy over de komst van de laatste paus 'Petrus Romanus', blijken betrekking te hebben op de periode 2012-2016.

De profetie der pausen

'Tijdens extreme vervolgingen zal de zetel van de heilige Roomse Kerk worden bezet door Petrus Romanus, die de schapen in grote verdrukkingen zal voeden. Als deze voorbij zijn zal de stad van de zeven heuvelen (Rome) worden vernietigd en zal de vreselijke en afschrikwekkende Rechter zijn volk oordelen: het Einde.' Zo luidt het laatste gedeelte van de 'profetie der pausen', die zo'n 800 jaar geleden door St. Malachy werd opgetekend.

Zoals besproken in de artikelenserie 'Petrus Romanus' betekent deze symbolische naam van de laatste paus (Franciscus) dat hij de autoriteit van het Vaticaan over het Christendom en alle andere religies op Aarde zal herbevestigen. Als eerste Jezuïtische paus is Franciscus zelfs aan een eed gebonden om juist dit te bewerkstelligen.

De grote afval en de Grote Verdrukking

Sommige katholieke geestelijken geloven dat de komst van Petrus Romanus vrijwel onmiddellijk het begin van de in de Bijbel voorzegde 'grote afval' van het geloof in gang zal zetten, die zal worden gevolgd door de 'Grote Verdrukking', waarin de aarde en de mensheid getroffen zullen worden door een serie apocalyptische rampen en oorlogen. 

Tijdens deze Verdrukking zal de 'valse profeet' op het toneel verschijnen, die volgens deze uitleg* van het Bijbelboek Openbaring de mensheid ertoe zal bewegen een nieuwe wereldleider, de Antichrist, te accepteren en zelfs te aanbidden. Veel niet katholieke christenen zullen het met deze eindtijdvisie eens zijn. 

Controle door Illuminati

In de recente historie zijn er meerdere katholieke priesters geweest die opvallend openhartig waren over het gevaar dat de 'Valse Profeet' juist uit het Vaticaan zou kunnen komen. Volgens de priesters John F. O"Connor, Alfred Kunz, Malachi Martin en anderen is de Rooms Katholieke Kerk geïnfiltreerd door de sinistere, in 1776 door Adam Weishaupt in Beieren opgerichte 'Illuminati'.

De Illuminati zouden hebben begrepen dat controle over het Vaticaan, dat één zesde van de wereldbevolking vertegenwoordigt en ambassadeurs uit 180 landen herbergt, onontbeerlijk is om totale controle over de hele wereld te krijgen. O' Connor hield een 2 uur -op DVD verkrijgbare- rede over het onderwerp 'De heerschappij van de Antichrist', waarin hij 'Vrijmetselaar-samenzweerders' beschuldigde van het opstellen en uitvoeren van het al in de 19e eeuw gepubliceerde 'Alta Vendita' plan om geleidelijk het pausdom over te nemen en uiteindelijk de Valse Profeet op te voeren, die de wereld moet gaan verleiden de Antichrist te aanbidden.

Volgelingen Satan in Rome

De eminente Katholieke theoloog en voormalige Jezuïet Malachi Martin, voormalig exorcist,  professor van het Pontificale Bijbel Instituut en lid van de Vaticaanse Advies Raad, antwoordde op de vraag van het Amerikaanse magazine The Fatima Crusader wat hij vond van de bewering van aartsbisschop Milingo dat sommige hoge Vaticaanse geestelijken volgelingen van Satan zouden zijn: 'Iedereen die bekend is met de gang van zaken in het Vaticaan in de afgelopen 35 jaar weet heel goed dat de prins der duisternis zijn plaatsvervangers aan het hof van St. Pieter in Rome heeft gehad en deze nog steeds heeft.'

In zijn boek De Sleutels van Zijn Bloed: De Strijd om de Wereldmacht onthulde Martin, die een persoonlijke vriend van paus Paulus VI was, dat paus Johannes Paulus tot zijn afschuw 'in zijn eigen Vaticaan en in de kanselarijen van zekere bisschoppen' een 'niet te verwijderen aanwezigheid met een kwaadaardige kracht' had ontdekt, iets dat ook wel de 'superforce' (supermacht) werd genoemd. Deze zou in 1963 tijdens de heerschappij van paus Paulus VI zijn intrede in het Vaticaan hebben gedaan. Toen paus Paulus somber constateerde dat 'de rook van Satan het Heiligdom' was binnengedrongen, zou hij op verborgen wijze hebben verwezen naar een door satanisten uitgevoerde kroningsceremonie van Lucifer in de Rooms Katholieke Citadel.

'Tijd van de Prins der Duisternis' is aangebroken

In Windswept House ging Martin tot in detail op deze duistere gebeurtenis in. In de satanistische traditie was reeds lang bekend dat de 'Tijd van de Prins (der Duisternis)' zou komen op het moment dat een paus de naam Paulus (Paulus VI) zou aannemen. 'Aan die voorwaarde, het signaal dat de bestemde tijd was aangebroken, werd slechts 8 dagen voor de verkiezing van de recente opvolger van Petrus (wat de paus volgens de katholieke theologie is) voldaan,' schreef Martin.

De specifieke datum van de occulte ceremonie, 29 april 1963, was belangrijk omdat dan het katholieke feest van 'de Heilige Petrus en Paulus' wordt gevierd. Door juist op deze dag de Aartsengel Lucifer te kronen zou het ritueel -als een soort heiligschennende parodie op de marteldood van Paulus en Petrus- extra kracht worden bijgezet.

Parallelle Vrijmetselaar-Illuminati ceremonie

Om dezelfde reden werd er tijdens de ceremonie in Rome tegelijkertijd een parallelle ceremonie in Charleston (South Carolina, VS) gehouden. Deze stad werd uitgekozen omdat het de hoofdzetel is van de Schotse Rite van de Vrijmetselarij in de VS, ook wel de 'Moeder Loge van de Wereld' genoemd. De beruchte Vrijmetselaar-Illuminati satanist Albert Pike werd in 1859 de 'Grote Commandant' van deze Opperste Raad. Van Pike is bekend dat hij graag dagenlang in het bos deelnam aan allerlei losbandige rituelen, daarbij schrijlings en naakt zittend op een fallische troon. Zijn lichaam is op een prominente plek bijgezet in het Huis van de Tempel, het hoofdkwartier van de Zuidelijke Afdeling van de Schotse Rite Vrijmetselarij in Washington.

Natuurlijk is geprobeerd om Malachi Martin in diskrediet te brengen door bijvoorbeeld te beweren dat hij tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie een dubbelagent voor de Joden zou zijn geweest om de Nostra Aetate, waarin de Joden zouden worden vrijgesproken van schuld voor de dood van Jezus, aangenomen te krijgen. Anderen noemden hem ronduit een pathologische leugenaar, iets waartegen de in 1999 onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen geestelijke zich niet meer kan verdedigen.

Laatste Conclaaf op 13-03-13?

Feit is echter dat de 17 talen (!) sprekende Malachi een persoonlijke vriend van paus Paulus VI was en jarenlang onderzoek deed naar de Dode Zeerollen. Als lid van de Vaticaanse Advies Raad en als persoonlijke secretaris van de beroemde Jezuïtische kardinaal Augustin Bea had hij toegang tot de grootste geheimen van het Vaticaan, inclusief het 'Derde Geheim van Fatima', dat volgens Martin wees naar het plan om tijdens een 'Laatste Conclaaf' (op 13-03-13?) de gevreesde Valse Profeet (Petrus Romanus) te kronen.

Vermoord om kritiek op pedofiele Satanisme

Ook uitte Martin steeds openlijker kritiek op het pedofiele Satanisme dat volgens hem tot in het hart van Vaticaan was doorgedrongen en via het College van Kardinalen tot de lokale Katholieke parochiën. Volgens sommigen werd Martin, nadat hij al deze zaken naar buiten bracht, om deze redenen door de 'Superforce' vermoord.

Paus Johannes Paulus I zou in 1978 hetzelfde lot zijn ondergaan nadat hij ontdekte dat veel van zijn kardinalen, bisschoppen en andere hoge prelaten Vrijmetselaars waren. Hij stierf na slechts 33 dagen paus geweest te zijn (33 is net als 13 een belangrijk occult Vrijmetselaars getal). Tevens zou hij vermoord zijn om het door hem gestarte onderzoek naar de banden tussen de Vaticaanse bank en de hoge Vrijmetselaar Roberto Calvi, de voorzitter van de Ambrosiano bank waar de Vaticaanse bank de belangrijkste aandeelhouder van was, te blokkeren.

'Plotseling bleek ontegenzeggelijk dat... in de Rooms Katholieke organisatie permanent geestelijken aanwezig waren die ervan hielden Satan te aanbidden,' schreef Martin. 'De feiten die de paus (Johannes Paulus I) zoveel beproevingen brachten waren het bestaan van een systematisch georganiseerd netwerk tussen groepen van homoseksuele geestelijken en Satanistische covens (occulte samenkomsten) en daarnaast de buitensporige macht en invloed die dat netwerk had gekregen.'  

Antichrist-systeem begon in 2012

Zowel Calvi, Malachi Martin als paus Johannes Paulus I zouden dus heel goed het slachtoffer kunnen zijn geworden van deze Vrijmetselaars 'superforce', een netwerk dat te machtig was geworden om nog te kunnen worden gestopt. Volgens Malachi werkte deze 'superforce' binnen de muren van het Vaticaan toe naar de komst van een wereldwijd systeem onder leiding van de Antichrist - een systeem dat volgens de schrijvers van 'Petrus Romanus' en 'Zenith 2016'' in de periode 2012-2016 zijn intrede zal doen.  

In dit verband is het buitengewoon opmerkelijk dat Martin in zijn boek 'Windswept House' voorspelde dat er in de toekomst een paus uit zijn ambt zou worden gedwongen (Benedictus XVI?) en zou worden vervangen door een door de Jezuïeten gesteunde leider (de Jezuïet Franciscus?) die mee zou gaan werken aan de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde.

Kingdom Now

De weg voor de laatste paus werd mede vrijgemaakt door een groot deel van de evangelische (pinkster)wereld, waar de 'Kingdom Now' theologie steeds meer aanhangers heeft gekregen. In deze theologie wordt geleerd dat Jezus pas op Aarde terugkeert als er eerst een wereldwijde mega-opwekking is geweest en de christenen de hele wereld hebben bekeerd of onderworpen. Dit zouden zij pas kunnen doen nadat de 'Christus geest' of het 'Christus bewustzijn' uit de hemel is neergedaald. Deze kerken en hun predikers richten zich niet (meer) direct op de zichtbare Wederkomst van Jezus Christus, maar op de komst van een soort 'Messias Geest'.  

Dit concept is rechtstreeks afkomstig uit de koker van de hoogste New Agers, inclusief (theosoof en Luciferaanbidder) Alice Bailey, Helena Blavatsky (oprichter van de theosofie), Peter Joseph (maker van 'Zeitgeist'), Benjamin Creme en Barbara Hubbard, die hiermee een rechtstreekse aanval openden op het authentieke Christendom. En met succes, want in steeds meer christelijke kerken en groepen is het zicht op de letterlijke terugkeer van Jezus Christus naar de achtergrond verdreven en vervangen door een boodschap die erop neer komt dat de gelovigen zelf een soort 'messias' of 'Christus' kunnen worden.

 

Xander

(1) Raiders News Update

* Voor een andere, alternatieve visie, zie het artikel 'Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon' (Deel 1 / Deel 2)

Eerdere delen:

05-06: Zenith 2016 (7): Tekenen aan zon, maan en sterren
31-05: Zenith 2016 (6): Eindtijd 2012-2016 eeuwenlang geprofeteerd
29-05: Zenith 2016 (5): De Grote Piramide en het jaar 2016
23-05: Zenith 2016 (4): Amerika en het Derde Rijk
16-05: Zenith 2016 (3): Obama als messias
12-05: Zenith 2016 (2): Op de rand van de Nieuwe Wereld Orde
02-05: Zenith 2016: Eindigt historische cyclus met een nieuwe Wereldoorlog?

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl