Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Zal paus Franciscus het christendom en de islam samenvoegen?


Paus Franciscus vernoemde zich naar een katholieke heilige die niet langer moslims wilde bekeren omdat zij dezelfde God zouden aanbidden.

Zoals we eergisteren al schreven stond de katholieke heilige Franciscus van Assisi, waar de nieuwe paus zich naar vernoemd heeft, erom bekend dat hij toenadering zocht tot de islam. Bij een nadere beschouwing van Assisi's leven zien we dat er sprake was van heel wat meer dan toenadering alleen; hij concludeerde namelijk dat de moslims dezelfde God aanbidden als de christenen. Is dit de belangrijkste reden waarom kardinaal Bergoglio zich Franciscus noemde - omdat hij zal proberen het (katholieke) christendom en de islam samen te voegen?


Franciscus van Assisi is ook in de ogen van veel moslims een heilige, en dat is niet voor niets. Niet alleen lijken zijn vroege levensjaren als twee druppels water op die van Mohammed, maar uit zijn latere leven blijkt dat Assisi na zijn bezoek aan de Sultan van Egypte een veel positievere kijk op de islam had gekregen, zozeer dat hij christenen opriep om niet langer te proberen moslims te bekeren omdat zij in de ogen van God een gelijkwaardig geloof zouden hebben.

Samen met moslims God aanbidden

Drie weken lang discussieerde Franciscus met Sheikh al-Malik al-Kamel, de Sultan van Egypte. Toen hij naar het land reisde verwachtte hij niets minder dan het martelaarschap door de hand van mensen die tot christenen moesten worden bekeerd om hen van het hellevuur te redden. Na zijn gesprek met de Sultan was hij totaal omgedraaid en moedigde hij christenen aan om in gebed en aanbidding het voorbeeld van moslims te volgen. Meer nog: om samen met hen God aan te roepen, en niet langer te proberen hen te bekeren.

'(Mijn broeders) moeten geen woordenstrijd of disputen aangaan, maar zich onderwerpen om ter wille van God ieder menselijk schepsel te dienen,' aldus Assisi. De Sultan van Egypte was op zijn beurt eveneens beïnvloed door zijn wekenlange onderhoud met de katholiek. Tien jaar later, in 1229, gaf hij vreedzaam de controle over Jeruzalem, Bethlehem en vanaf daar een corridor naar de Middellandse Zee over aan de christenen. Alleen de Rotskoepel en de Al Aqsa moskee behield hij voor de moslims; het tempelplein reserveerde hij voor de Joden.

Sinds hun ontmoeting hebben christenen nogal eens beweerd dat de Sultan zich bekeerde tot het christendom, en moslims dat Franciscus zich bekeerde tot de islam. De waarheid is dat beide mannen hun eigen geloof niet opgaven maar erkenden dat zij beiden dezelfde God aanbaden. (1)

Wil Franciscus twee religies samenvoegen?

Is dit de belangrijkste reden waarom kardinaal Bergoglio als eerste paus in de geschiedenis de naam Franciscus koos? Hoewel slechts een oppervlakkige blik leert dat de God van de Bijbel en Allah van de Islam totaal tegengesteld van aard zijn, lijken steeds meer christenen en ook moslims te denken dat ze inderdaad dezelfde God (of moeten we schrijven: god) dienen. Ziet paus Franciscus het als zijn grootste opdracht om de twee religies zoveel mogelijk samen te voegen?

Islam: Zoon van God is grootste godslastering

Om dat te bewerkstelligen zal hij echter een onoverbrugbare kloof moeten zien te slechten: in de Islam is het feit dat Jezus de Zoon van God is shirk, de grootst mogelijke godslastering en een ergere zonde dan moord.

'Degenen die zeggen dat God de Christus is, de zoon van Maria, plegen godslastering' (Qur'an 5:17). 'Zij zeiden dat de Meest Genadige een zoon heeft gekregen! Maar dat is een walgelijke godslastering. De hemelen vallen uit elkaar, de aarde wordt in stukken gescheurd, en de bergen storten in omdat zij beweren dat de Meest Genadige een zoon heeft gekregen. Het betaamt de Meest Genadige niet dat Hij een zoon zou krijgen' (Qur'an 19:88-92).

'... de christenen noemen Christus de zoon van God (Allah). Dat is slechts een uitspraak waarmee ze enkel de vroegere ongelovigen imiteren. Allahs vloek zij op hen: hoe zijn zij misleid van de waarheid!' (Qur'an 9:30) De Koran spreekt dus letterlijk een vloek uit over degenen die geloven dat Jezus de Zoon van God is.

Bijbel: Ontkenning Vader en Zoon = Antichrist

In het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt juist de ontkenning van de Vader en de Zoon als het allerbelangrijkste kenmerk van de (geest van de) Antichrist genoemd:

'Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.' (1 Joh.2:22-23)

'Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God, en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist...' (1 Joh. 4:2-3)... 'En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is - God blijf in hem en hij in God.' (vs.14)

'Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist... Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in de leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. ' (2 Joh.1:7+9-11)

Deze laatste verzen maken duidelijk korte metten met de beweringen van moslims dat God na Jezus nog een 'profeet' zou hebben gezonden, Mohammed, die de enige ware leer zou hebben gebracht.

Islamvriendelijke Bijbels schrappen 'Vader' en 'Zoon'

Omdat Jezus ('Issa') in de islam slechts als profeet wordt erkend proberen zich progressief noemende christenen al jaren op te schuiven richting de moslims. Voorbeeld zijn de bekende Wycliffe Bijbelvertalers in Amerika, die 'islamvriendelijke' Bijbels hebben uitgebracht waarin termen en verwijzingen naar God als Vader en Jezus als Zijn Zoon geheel zijn geschrapt. In deze Arabische Bijbels is het woord 'Vader' vervangen door bijvoorbeeld 'Heer', 'Beschermer', 'Allerhoogste' of gewoon 'God'.

In de Bijbel voor Bangladesh werd 'Zoon van God' veranderd in 'Messias van God', zodat het in overeenstemming is met de Koran, waarin Isa al-Masih (Jezus de Messias) slechts als een gewoon mens wordt afgeschilderd. Ook Jezus' opdracht om alle volken te dopen 'in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest' (Mat.28:19) werd gewijzigd in 'reinigen met water in de naam van Allah, zijn Messias en zijn heilige Geest.'

'Allah en God één en dezelfde'

Al in 2010 zetten een groot aantal toonaangevende christelijke leiders en organisaties een reuzenstap naar de samenvoeging van het christendom en de islam tot de nieuwe 'chrislam' religie. Onder andere Rick Warren (Saddleback Church), Bill Hybels (Willow Creek), Robert Schuller (Hour of Power), David Yonggi Cho (Full Gospel Church, Zuid Korea) en organisaties als Operatie Mobilisatie en The Navigators ondertekenden een verklaring waarin ze de God van de Bijbel gelijk stelden met de islamitische god Allah. (1)

Omdat er wereldwijd onder christenen de nodige commotie ontstond, haastten sommige betrokkenen te ontkennen dat ze de God van de Bijbel en Allah op één lijn stelden. Niettemin werd in de verklaring vergeving gevraagd aan zowel de moslims als aan de 'All-Mercifull One', één van de namen waarmee Allah in de Koran wordt aangeduid. Kortom: wel degelijk de samenvoeging van Allah en God.

De toenadering van het Vaticaan tot de islam is al tientallen jaren aan de gang. Iedereen herinnert zich de foto waarop paus Johannes Paulus II de Koran kust. In 2008 bedankte de antisemitische kardinaal Jean-Louis Tauran, bij het recente conclaaf genoemd als één van de outsiders voor het pausdom,  de moslims voor 'het terugbrengen van God naar Europa'. 'Iedere religie heeft zijn eigen identiteit, maar ik wens te geloven dat God in alle religies aan het werk is, in alle zielen die Hem oprecht zoeken,' aldus Tauran. 'De interreligieuze dialoog verenigt iedereen die zich op het pad naar God of het Absolute bevind.'

Chrislam

Ondanks de al jaren aan de gang zijnde islamitische uitroeiingsoorlog tegen christenen, waardoor het christendom in tal van moslimlanden is geminimaliseerd of zelfs bijna is verdwenen, verklaarde bisschop Mariano Crociata, de secretaris-generaal van de Italiaanse Episcopale Conferentie, vorig jaar dat het Vaticaan wil dat er meer moskeeën in Europa worden gebouwd en dat de islam 'progressief vercultiveerd' moet worden in de Europese samenleving. 70% van alle ruim 500 moskeeën in Italië wordt gecontroleerd door de extremistische, antisemitische en anti-Westerse Moslim Broederschap.

Het is daarom goed voorstelbaar dat paus Franciscus versneld verder zal gaan op het pad dat uiteindelijk het christendom zal samenvoegen met de islam. Mogelijk wordt deze 'chrislam' religie de basis van de één-wereldreligie die de komende Antichrist volgens veel Bijbeluitleggers aan de mensheid zal opleggen. Het behoeft geen uitleg dat conservatieve christenen, die vasthouden aan de Bijbelse leer dat Jezus Christus God in het vlees gekomen was en de Enige Weg tot de Vader is, dan als ketters zullen worden beschouwd en zelfs zullen worden vervolgd.

 

Xander

(1) Huffington Post

Zie o.a:

31-10-2012: Italië wil islam verplicht stellen op openbare scholen; Vaticaan pleit voor meer moskeeën
28-08-2010: Verklaring 300 christelijke leiders: God is dezelfde als Allah
23-11-2008: Vaticaan bedankt moslims voor het 'terugbrengen van God naar Europa'Reacties

Wardje op 19-03-2016 12:46

Een christen aanbidt de enige Schepper van hemel en aarde , de Barmhartige. Een moslim kan en zal van zijn kant  hetzelfde zeggen. Ik geloof daarom dat we ons tot Dezelfde richten. De moslim en de Koran verwijten mij (in onbegrip) dat ik aan de Enige "genoten" geef. De gebeden die worden gezegd onder de Hadj scherpen dit telkens weer in. Ik als katholieke christen stel daar tegenover dat de moslim de Gods Zelfopenbaring als Éne in Drie Personen niet aanvaardt, helaas. Ik meen toch dat gezegd kan worden zeggen dat we ons (deels onwetend) tot Dezelfde richten, zeker bij goede intenties. De meeste moslims zullen dit ontkennen.

(Hoewel: ik ken één moslim die onder de indruk was van het Onze Vader en dit ook meebad. )

Jezus als mensgeworden God is  tegen al wat ze altijd hebben gehoord en mee zijn opgegroeid. Heel veel bekeringen van moslims tot het chistendom - er schijnen er te zijn bij de duizenden in Iran bijvoorbeeld - gebeuren door dromen .

sonja op 19-03-2016 13:48

@Wardje, Heel interessant wat u zegt. Ik moet het even tot mij door laten dringen.

Zelf denk ik, gebaseerd op de bijbel en daar tegenover de koran, hadith en de sira, dat wij niet dezelfde God aanbidden. In het kort omdat alles wat mijn God verboden heeft, door allah wordt toegestaan. Deze allah noemt zich ook de grote bedrieger, roept op verdeeldheid te zaaien, mensen te doden, heeft minachting voor het leven van een individu, heeft een hekel aan vrouwen en is in het bijzonder geinteresseerd in het seksleven van zijn gelovigen. Als ik dat optel bij wat mijn God verboden heeft (Genesis 15-16, Leviticus 18-22 enzovoort) kom ik tot de conclusie dat het juist het tegenovergestelde is van de God die wij als christenen aanbidden, liefhebben. De namen of eigenschappen die wij aan God geven en moslims aan allah geven (of zoals zij zeggen die hij zelf heeft geopenbaard aan Mohammed) lijken soms inderdaad op elkaar.

Maar of het zo is dat wanneer je aan God dezelfde namen geeft in sommige gevallen als een moslim, dit dan ook daadwerkelijk dezelfde God is? Dat vraag ik mij ten zeerste af. Onze God heeft namelijk een naam en Hij wil dat wij die kennen. Het geeft ook een meer persoonlijke relatie aan, elk individu is voor Hem belangrijk. Een wezenlijk verschil voor mij.

Maar als ik u goed begrijp, en dat vind ik interessant, bekijkt u het vanuit het standpunt dat -wellicht uit onwetenheid en onbegrip-goed gelovige moslims wel op zoek zijn naar de ware God? Begrijp ik u zo goed? Moslims ontkennen dit bij mijn weten juist helemaal niet. Zij willen juist graag claimen dat wij dezelde aanbidden en dat zij ook bij de religies (joden- en christendom) die van Abraham komen horen. Het zijn juist de christenen die zeggen dat het niet hetzelfde is, hoewel er -helaas- door de kerken (RK en ook PKN) steeds gezegd wordt dat het allemaal om dezelfde God gaat. Voor mij is het zo dat ik dit bestrijd, dat lijdt dan ook vaak tot discussies met moslims. 

Bekeringen heb ik ook veel gehoord. Is trouwens ook weer zo'n tegenstelling; voor de God van de bijbel heb je de vrije keuze of je Hem wilt aannemen of niet en ook Zijn Zoon. allah uit de koran stelt dat je dood moet als je niet (meer) in hem en zijn profeet gelooft. 

Begrijpt u mijn moeite te aanvaarden dat wij dezelde God aanbidden? 

Wardje op 19-03-2016 17:15

Over Franciscus van Assisië die volgens Xander besloot in de moslimwereld niet direct te evangeliseren. Soms kiezen mensen ervoor om  het evangelie niet expliciet te verkondigen maar werken van barmhartigheid te laten spreken. Dit is voor een groot deel bij de werkzaamheden van de congregatie van Moeder Teresa het geval. De zusters geloven zonder uitzondering dat dat Jezus Christus is: God in het vlees gekomen en de enige weg tot de Vader. Afzien van directe evangelisatie  hoeft niet af te doen aan leven volgens Gods wil , die bij zijn hemelvaart heeft bevolen uit te gaan over de hele wereld en het evangelie te verkondigen. Dat beval hij zijn 11 apostelen. Ieder zijn weg en roeping .

Franciscus van Assisië heeft geschriften na gelaten. Die doen niet denken aan verwatering.

Wardje op 29-03-2016 21:11

Sultan-Franciscus. Xander schrijft dat Franciscus van Assisië na de ontmoeting met de sultan "christenen opriep om niet langer te proberen moslims te bekeren omdat zij in de ogen van God een gelijkwaardig geloof zouden hebben." Paus Franciscus zou wat dit betreft in zijn voetsporen willen treden.

(Franciscus:)"Hij was van overzee gezonden, niet door een mens maar door de Allerhoogste om hem en zijn volk de weg naar het heil te tonen en hun het Evangelie aan te kondigen dat de waarheid is. Vervolgens predikte hij aan de sultan de Drie-ene God en Jezus, redder van de wereld, met zo'n denk- en zielekracht , met zulk een geestkracht, dat in hem op waarlijk schitterende wijze het evangeliewoord werkelijkheid werd: "Ik zal in uw mond een wijsheid leggen die uw vijanden noch zullen kunnen weerstaan, noch tegenspreken"

De bron van bovenstaande alinea  is het leven van Franciscus door Bonaventura, nog vijf jaar zijn tijdgenoot . Hij was ook een van de opvolgers van Franciscus. Niet zozeer wegens  tegenspraak met dit citaat, als wel  wegens tegenspraak met het katholiek geloof is het:

pretty much onmogelijk dat Franciscus de door Xander hierboven geciteerde woorden heeft uitgesproken.Ik ben erg benieuwd naar de bron.

http://www.eleves.ens.fr/aumonerie/en_ligne/careme02/seneve008.html     4e alinea

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl