Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Esther op 07-10-2018 15:09

Hallo Belofte, met veel punten staan we op één lijn.

Alleen de zin, God gaat het volk van de Joden uitroeien. Misschien een verkeerde zinsopbouw, maar daar kan ik niet achter staan. Met de val van Jeruzalem zijn veel omgekomen, dat is waar, maar het gelovige deel, tot zover ik weet, zijn ze allen of bijna allen, op tijd kunnen vluchten. En misschien ook nog wel vele anderen.

God wil juist dat ieder mens, géén onderscheid, tot bekering komt tot hun behoud. En ook de Joden of het volk Israël.

Er is een hele mooie link, al een paar maal heb ik het hier neergezet. Ik zal het eerst even weer opzoeken, dan plaatst ik het neer.

Hartelijke groet, Esther.

Esther op 07-10-2018 15:26

Hier is de link;  https://www.jewishtestimonies.com/nl/  

Er zijn geschreven getuigenissen, andere via filmpjes en ook oudere getuigenissen. Heel mooi, hoe vele Joden tot geloof komen in hun Messias/Christus Jezus.

Geniet allen van het prachtige weer, en hartelijke groet Esther.

Tom Hendrix op 07-10-2018 18:28

@Esther: 15.26. uur. Wat mooi Esther. Toevallig heb ik in de Evangelische Gemeente, hier melding van gedaan, omdat dat een zeer grote bemoediging is voor ons. Shalom: Tom.

Nobody op 07-10-2018 18:50

@Esther, U ontkend en trekt in twijfel dat Israel de vijgenboom is, waar De Heer Jezus/Yeshua naar verwijst in Matheus 24:32, op basis van onderbuik gevoelens en niet op basis van een Bijbelse onderbouwing, zo als het behoord te zijn. ik kom hier dadelijk nog op terug. Verder sluit u zich hier gretig aan bij @pier, en @Belofte en anderen die hier valse leerstellingen verkondigen, waar ik dadelijk ook nog uitgebreid op terug kom. Gewoon omdat het in overeenstemming is met dat wat u graag wil geloven en u het beste uit komt.

De bijbel heeft ook daar een treffende passage voor; 2 Tim 4:3,4 

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

Dus dat u hier een illustratie van De Heer Jezus in twijfel trekt is al een hele kwalijke zaak maar u bent ook nog op dit forum valse leerstelingen het onderwijzen. Terwijl het compleet tegen de Bijbel ingaat dat een vrouw uberhaupt onderwijst.

1 Tim 2:11,12  Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.

 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.

Efeze 5:23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.

2 Tim 3:7  Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen.

1 kor 14:34  Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.

1 Kor 14:35 En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de Gemeente spreken.

Nu naar het volgende; Is de Illustratie waarvan Jezus spreekt in Mattheus 24:32 de vijgenboom Israel..? Ja! 

Lucas 12:54-56 Wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen: Er komt regen. En zo gebeurt het. En als er een zuidenwind waait, zegt u: Er komt hitte. En het gebeurt. Huichelaars, de aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden?

Mattheüs 24:32-34 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn

De vijgenboom Is Israël, God vergelijkt duidelijk Israël met een vijgenboom

Hosea 9:10 Ik vond Israël als druiven in de woestijn; als vroege vijgen aan de vijgenboom, zijn eerste opbrengst, zag Ik uw vaderen

Joel 1:6-7 Want een volk is tegen Mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen; zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. Het heeft van Mijn wijnstok een woestenij gemaakt en Mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen, zijn ranken zijn wit geworden.

( is dat duidelijk, Esther?)

Jer 24:2-8 In de ene mand zaten zeer goede vijgen, zoals de eerste vroege vijgen zijn. In de andere mand zaten zeer slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten waren. Toen zei de Heere tegen mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Vijgen. De goede vijgen zijn zeer goed, maar de slechte zeer slecht, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn.

Toen kwam het woord van de Heere tot mij: Zo zegt de Heere, de God van Israël: Zoals die goede vijgen, zo zal Ik de ballingen van Juda, die Ik uit deze plaats heb weggestuurd naar het land van de Chaldeeën, kennen ten goede. Ik zal Mijn oog op hen gericht houden ten goede en Ik zal hen naar dit land doen terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken.

Ik zal hen planten en niet wegrukken. Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de Heere ben, en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich tot Mij bekeren met heel hun hart. Maar zoals de slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn – want zo zegt de Heere – zo zal Ik Zedekia maken, de koning van Juda, zijn vorsten, het overblijfsel van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven en die in het land Egypte wonen.

Lucas 13:6-9 En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. 

Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken.

Lukas 21:29-30 En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is

De vijgenboom is Israel, de andere bomen zijn de landen om Israel heen, die ook weer tot leven komen in de eindtijd om de profetie in vervulling te laten gaan. (De tien koningen die voor een uur autoriteit krijgen van het wilde beest)

Jesaja 66:8 Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land [4] geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard.

De geboorte van Israel; 14 Mei 1948.

"De Openbaring van Petrus" (apocriefe geschrift)

: "Hebt gij niet begrepen dat de vijgenboom het huis van Israël is?"Waarlijk Ik zeg u, wanneer zijn twijgen aan het einde uitspruiten, dan zullen valse christussen komen en de verwachting wekken met de woorden: "Ik ben de Christus, die eens op aarde is gekomen.

" Maar deze leugenaar is niet de Christus. En als zij hem verwerpen zal hij hen doden met het zwaard en er zullen vele martelaren zijn. Dan zullen de twijgen van de vijgenboom (Israël) uitspruiten maar velen zullen door zijn hand tot martelaar worden. Henoch en Elia zullen worden gezonden om hen te onderrichten, dat dit de verleider is.”

24:33-34 "Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn."

Psalm 90:10  Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen.

Nu dus weer die rekensom; 1948+70=2018  (tenzij zeer sterk 80) 1948+80=2028. Min de zeven jaar van de regeer periode van de antichrist blijf ongeveer drie jaar over. Deze kan pas op het wereld toneel verschijnen in tijd van wereldwijde chaos, daar maakt hij ogenschijnlijk een einde aan.

Mattheüs 24:33-34 "Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.

Dit voorzover Israel de vijgenboom.

En nou voor de laatste keer dat ik erover begin; De Heer Jezus/Yeshua is de Zoon van God, YHWH.

Wanneer gesteld word dat Jezus God is en God Jezus verdwijnd de doctrine van de Vader en de Zoon!

Hier bij maak ik gebruik van de King James Bible 1611 (online)

2 John Chapter 9,10,11

Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son.

10 If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed:

11 For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds.

Hier mag je niks aan toevoegen, hier kun je niks aan toevoegen! 

Als laatste @Belofte; ik sluit mij bij @Ramshoorn aan; je uitlatingen zijn werkelijk op zijn zachts gezegd ongenuanceerd. Terwijl er ook weer een een kern van waarheid in zit. Het is inderdaad zo dat twee derde van Israel gaat omkomen, en wereldwijd een vierde!

Heb 8:8 Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten;

Ezech 36:24 Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen.

Ezech 36:28  En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.

Ezech 38:8  Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelve land uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen.

(Houd in gedachten dat het boek Ezechiel ongeveer 591 jaar voor Christus is geschreven, en hoe zou God hun in het land kunnen terug brengen als Israel niet bestaat, tot...1948. Werkelijk een God's wonder!)

Dan verder, 

Zacharia 13:8,9  En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven.

 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De Heere is mijn God.

Amen Heer Jezus/Yeshua en Almachtige Vader. Vergeef mij als ik dingen niet goed zie of verkeerd begrijp maar ik heb dit achter gelaten in de volle overtuiging dat u woord, De Bijbel het zo bedoeld!

U zet hier een hoge toon op en verschuilt u zich achter de teksten ten aanzien van de toenmalige positie van vrouwen, die cultuurgebonden is. Het gaat in alles om intentie, met welke intentie spreekt iemand. Wat uw intentie is, spreekt uit uw wijze van "spreken"
U kunt God vragen u te vergeven, mocht uw visie niet kloppen en u het verkeerd begrijpt. Maar God wijst in deze niet naar een mogelijk verkeerd begrijpen maar naar uw naaste en zult u aangesproken worden op uw houding. Tevens bent u een een poster die hier niet meer welkom was/is. Posten met een grote mond onder een andere naam,wat zegt dit over uw intentie.

 Mod. 

Esther op 07-10-2018 22:35

Nobody, het is goed zo hoor. Dat zien wij het beide verschillend.

Als ik nu een man was geweest... had u het ook niet aangenomen. Dus vind ik dit een beetje makkelijk goedkoop geklets, van u. U hoeft het toch niet aan te nemen. 

Het gaat u goed, Nobody.

@ Tom, fijn dank u wel. Ik vind het ook een hele bemoedigende link.

Gods zegen voor allen, en hartelijke groet van mij, Esther.

Michaël ;-{> op 07-10-2018 23:23

@ Nobody op 07-10-2018 18:50

Iets in mij zegt dat u die vrouw onvriendelijkheid jegens Esther nog meent ook. En dan voel ik alleen maar diep medelijden voor Esther en ook voor u.

Ik zal vanavond nog voor u bidden.

Michaël

Pier op 07-10-2018 23:32

Voortdurend wordt het bevestigd in deze dagen: de Here Jezus is God. Vandaag in de preek. Over het verhaal van de vier mannen die een verlamde voor de voeten van Jezus brengen, door het dak heen. Jezus zegt: uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden zeggen, terecht, "wie kan zonden vergeven dan God alleen?" Ze hebben gelijk.

Het verhaal dat ik al eerder aanhaalde: Jezus die zegt dat Hij zijn schapen eeuwig leven geeft. De farizeeën en schriftgeleerden die dan stenen aandragen om Hem te stenigen en die zeggen: "Wij willen u stenigen, omdat u, een mens, uzelf God maakt." Ze hebben gelijk. 

Ik zou niet meer gereageerd hebben, ware het niet dat Nobody mij hierboven beschuldigt van het verspreiden van valse leer. Hij valt ook Esther en Belofte aan. 

Nobody, je bidt op het laatst: "Vader, vergeef me als ik het niet goed zie of niet begrijp." Wat je niet begrijpt Nobody, is dat de Here Jezus voortdurend Zelf laat zien en ook zegt dat Hij God is, voortdurend. Zoals in de twee voorbeelden die ik hier noem. De schriftgeleerden en Farizeeën begrepen dat wèl. Ze beschuldigen Jezus van godslastering, van het verspreiden van valse leer, omdat Hij Zichzelf God maakt. Dat is waar, Jezus maakt Zichzelf God, Hij claimt God te zijn in wat Hij zegt, maar valse leer of godslastering is dat niet. Want het is wáár!

Nobody, je noemt de Here Jezus 'Jeshua', omdat je zo graag op Joodse wijze christen wilt zijn, maar je snapt niets van de Joodse leer. Jezus wel. Die was opgegroeid met de Wet en Hij wist precies wat Hij zei en wat dat zou veroorzaken bij degenen die net als Hij doorkneed waren in de Wet. 

Jezus spreekt de waarheid. Hij noemt Zichzelf 'Zoon van God'. Voor Joodse begrippen betekent dat: hetzelfde als God, gelijk aan God, óók God. Zoals een mens een zoon voortbrengt die dan mens is, zo heeft God één Zoon voortgebracht, Zijn eniggeboren Zoon, die God is. Dat betekent het voor de Joden als Jezus zichzelf 'Zoon van God' noemt. Jezus weet dat en toch zegt Hij het, omdat het waar is.

Esther, Belofte, ik en vele anderen geloven Jezus op Zijn woord. We geloven ook de verschillende bijbelteksten die bevestigen dat Jezus Christus één is met Zijn Vader. Dat Hij de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat Hij de waarachtige God is. Dat Hij de Eerste en de Laatste is, enzovoort. Allemaal bijbels. Niets verborgen, je kunt het allemaal nalezen.

Maar jij in je onbegrip, omdat je te star bent en te koppig en te vast zit aan je eigen ideeën, begaat de grote fout niet alleen de bijbel niet te willen geloven, maar ook de Here Jezus niet. En degenen die de bijbel en de Here Jezus wèl geloven, te betichten van het verspreiden van valse leer. Daarmee schaar je je onder de schriftgeleerden en de farizeeën, die de Here Jezus ook niet wilden geloven omdat ze te vast zaten aan hun eigen ideeën over wie God is. Ziende blind en horende doof. 

Esther op 08-10-2018 01:22

Dank jullie wel broeders, Mod/Xander, Michaël en Pier.

Michaël, bemoedigend wat je schreef, om voor Nobody te bidden. Wat kan je toch veel van elkaar leren. Ik zal ook voor Nobody bidden. Ik reageerde ook wel pinnig, op hem.

Pier, zo geweldig hé, al die mooie teksten. Prachtige zin die je schreef...Zoals een mens een zoon voortbrengt die dan mens is, zo heeft God één Zoon voortgebracht, Zijn eniggeboren Zoon, die God is.

Muggenzifter, je schrijft zo trouw steeds van die mooie Psalmen neer. Steeds breng je onze Vader en de Heere Jezus zo naar voren. Heel duidelijk wat ik las, wordt het geloof in de Heere soms als een routine... dat raakte mij. Soms voelt het wel eens bij mij zo... Als ik wel eens ik de put zit, of andere zorgen/zonden... voelt alles soms zo leeg. Wat zijn dat dan geweldige woorden die je leest. Een nieuw lied voor de Heere... Niet alleen lezen... maar toepassen in mijn/ons leven. De Heere is erbij.

Vers 20-21, "Onze ziel verwacht de Heere, Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen".  Amen.

Vaders, zegen, sterkte, liefde en bescherming om jullie allen heen, en liefdevolle groet van mij, Esther.

Tom Hendrix op 08-10-2018 05:16

Esther: 22.35. uur, op 7/10. Bedankt voor uw reactie, Esther.

Michaël ;-{> op 08-10-2018 15:33

Lieve Esther, bedankt voor je reactie. Ik vind jouw reactie op Nobody eerder mild dan pinnig hoor.

Eigenlijk was ik gechoqueerd toen ik zijn posting las, in die zin van: ''Lees ik dit nu goed in 2018?'' En dacht: ''Het zal je maar gezegd worden als vrouw zijnde.'' Toen moest ik aan Mattheüs 23:12 denken en voelde diep medelijden met hem zoals ik dat ook voor jou voelde. Daarom heb ik ook voor Nobody gebeden, dat het hem vergeven wordt zoals hijzelf al schreef. En dat het hem met een ‘nieuw inzicht’ zal lukken om een ander (wie dan ook) boven hem zelf te verheffen.

Ik ben blij dat jij de liefde voor onze Heer altijd op een liefdevolle manier met ons deelt, telkens weer een plezier om te lezen Esther. Uit en in jouw woorden kan ik de liefde voor de Heer voelen. Ga daar mee door, dat doet iedereen goed. En ook mijn dank daarvoor.

En Vaders zegen, kracht, liefde en bescherming om je heen Esther.

Hartelijke groet van mij, Michaël

Michaël ;-{> op 08-10-2018 15:55

@ Moderator

Ook aan u mijn dank voor de toevoeging onder de posting van Nobody op 07-10-2018 18:50. Toen ik zijn posting las stond er nog geen reactie in rood onder.

Ik wens u ook Gods zegen, kracht, liefde en bescherming om u heen.

Hartelijke groet, Michaël

Michaël ;-{> op 08-10-2018 16:12

@ Pier op 07-10-2018 23:32

Mooi verwoord en zó waar. Mijn complimenten!

Ik wens u Gods zegen, kracht, liefde en bescherming om u heen. En natuurlijk ook voor alle anderen aanwezigen hier op de chat.

Hartelijke groet, Michaël

Goodmorning op 08-10-2018 17:32

Got Questions

www.gotquestions.org

Als Jezus God was, hoe kon Hij dan tot God bidden? Bad Jezus toto Zichzelf?

Typ deze drie regels in op het net, waarschijnlijk komt er dan duidelijkheid in. Helaas ben ik niet goed in links maken., vandaar mijn bescheiden toedracht.

Ik las het en begrijp dat Jezus God is, maar wel op de manier zoals deze beschreven is in de boevenste drie regels die jullie mogen natrekken/ bestuderen in de bijbel. Wat ik graag nog even kwijt wil is het feit dat wij als christenen elkaar moeten zien zoals Jezus ons ziet. Doen wij dat niet en volgen wij onze eigen trots dan zijn wij afgedwaald van de kudde en is elk gebaar eidelheid onder de zon. Dat is nu precies wat satan wil. Tweestrijd, gram of woede noem het maar op, dit doet afbraak op wie Jezus eigenlijk is en dien je het aardse zonder dat je het door hebt.

Want neem nu al het commentaar en zet dit om in een wezelijk kringgesprek dan lopen wij zonder zegen de deur uit. Jezus zegt waar 2 of 3 mensen in Mijn Naam vergaarderd zijn daar ben Ik in hun midden. Het is maar een forum, maar elk woord dat je schrijft is toch een woord dat je uitspreekt, bedenk daarom goed wat je zegt of wil vertellen.

De liefde van Jezus en God onze Vader staat bovenaan. Of ik nu schrijf in een zelfde zin hieronder.

De liefde van Jezus en

God onze Vader staat bovenaan. De zin is exact hetzelfde alleen staat het iets verder uit elkaar. Ik ben dankbaar voor mijn Here Jezus, Hij heeft ons het leven gegeven.

 

Groet

Pier op 08-10-2018 20:31

Beste Goodmorning, ik heb een vraag. Wat denk je, als iemand een andere Jezus predikt dan de Jezus uit de Schriften, predikt die dan ook een ander evangelie?

Esther op 09-10-2018 02:19

Hallo Michaël, dank je wel hoor, voor je liefdevolle bemoediging. En ja, ik heb ook voor Nobody gebeden. De Heere kent zijn hart. En de Heere kent ook mijn hart.... Hij weet van ons allen wat er in leeft. Ik was ook blij dat ik dat zo las van je, over het bidden. Ook als er een irritatie is, ook dan voor elkaar in gebed. Wat is dat eigenlijk belangrijk. Fijn dat je elkaar kan bemoedigen en aansporen.

Goodmorning... wat een ware woorden die je schrijft. Het is een list van satan om tweedracht te zaaien tussen de gelovigen van de Heere Jezus. De liefde van Jezus en God onze Vader staat bovenaan. Ik ben dankbaar voor mijn Here Jezus, Hij heeft ons het leven gegeven. Ik ook Goodmorning, we hebben ze beiden zo nodig in deze duistere wereld.

Oh, je schreef nog iets over... Als Jezus God was, hoe kon Hij dan tot God bidden? Bad Jezus tot Zichzelf? 

Ik geloof zeker Goodmorning dat Jezus niet bad tot zichzelf. Dan zou God in meerdere Personen moeten bestaan.

Ik persoonlijk vind de tekst van Johannes 1 : 1, erg mooi... hoe meer ik het lees, hoe groter ik het vind. "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God". 

vers 2-3, "Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is".

In Genesis 1 : 26, "En God zeide: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld...  Daar lezen we over meervoud. Ons beeld.  Niet het beeld van God alleen, maar van Ons. Van God en het Woord en de H. Geest.

En in Joh. 1 : 2-3 lezen we dat het onstaat is door het Woord.

Ik durf hier niet al te veel over zeggen, ben bang dat ik afbreuk aan zo iets machtigs groots doe. Ik geloof wel zeker dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, samen God zijn. In drie Personen. Niet omdat ik zo goed alles weet, maar omdat de Bijbel over zulke grote dingen spreekt.

Misschien dat anderen ook iets vinden op het net. dat zou mooi zijn. Maar, het liefst wel vanuit Gods Woord.

Lieve mensen, laat geworden. Vaders zegen om jullie allemaal heen, en liefdevolle groeten van mij, Esther.

Pieternella op 09-10-2018 11:46

Het is mij opgevallen dat er de laatste dagen in talkshows vaak over het geloof wordt gepraat. Zou dit de mensen moeten voorbereiden op de komst van de anti-christ, die zichzelf als de verlosser gaat aankondigen? Ik weet niet of hier de opname aan vooraf gaat, maar wij weten wie onze Verlosser is, Jezus Christus. Dus wij zouden de mensen die zich zouden laten misleiden, kunnen waarschuwen.

Belofte op 09-10-2018 15:56

Dankjewel, Esther en Pier voor jullie schrijven. Ja ik denk dat we dicht bij elkaar staan wat het geloof betreft. Elke mens gelooft op zijn eigen unieke manier, met zijn of haar verwijzings vlakken. De kern is; het blijde evangelie wat we van God gekregen hebben. De uitverkiezing van God is niet zomaar, of wispelturig, nee Hij heeft de mensen uit verkoren of niet uitverkoren. En dit kunnen we zelf weten ook. Dit is het vertrouwen wat we hebben op de beloften wat God ons gegeven heeft in zijn Woord. Om terug te komen op jou opmerking; "God gaat het volk van de Joden uitroeien, daar kan ik niet achter staan." Esther ik heb alleen maar het gedeelte van de Profesie van Johannes de Doper verklaard. Kijk maar mooi naar wat God zegt door Johannes. Die boom gaat er uit en de boom is in deze profesie;  het volk van de Joden. Dit is een simbool, van het Joodse volk.

Zo zijn er zoveel simbolen van bomen, wat mensen of volken zijn. De boom word gerooid, en dit is het zelfde als uitroei, of uitroeien. Je moet zien, dat het volk van de Joden de Christus niet als God wilden aanvaarden, en Hem niet als God wilden geloven, dat Hij die Een was, wat komen zou. Al de profesiën vanaf de zondeval in het Paradijs en dwars door de bijbel heen is Hij verkondigd aan het volk Israel. Nu is Israel een dooie boom geworden, daar zitten geen vruchten aan,en word nu uitgehaald om een ander Israel daarvoor in de plaats te zetten. Dat andere Israel; zijn al de gelovigen in de hele wereld,over de ganse aarde. Als je dit gelooft, zal het je duidelijk worden, dat het Israelvolk van vandaag geen recht op de naam Israel heeft.

Zij hebben dit zelf weg gegooid. De ere naam wat Israel is, behoort nu aan al de uitverkoren kinderen van God. De Joden hebben de Christus gekruisigd, en hebben het oordeel zelf over hen heen geroepen; "Zijn bloed komt over ons en onze kinderen". Nu het volk van de Joden geen Israel meer is,  niet alle Joden zijn door God uitgeroeid, maar de Here laat altijd een "rest' na. En dat bedoel jij zeker, Esther. De Joden wat hun vandaag bekeren, zijn ook het Israel, hetzelfde als al de andere gelovigen. 

Maar al de ongelovige Joden, zijn niet de naam Israel waard, omdat ze niet de Christus willen aanvaarden, als hun Koning en als hun God. Alleen Noach met zijn gezin blijft behouden in de watervloed, al de andere inwoners op de aarde zijn de dood tegemoet gegaan. Alleen Lot met zijn dogters blijven bewaard, van het vuur en de zwavel, maar de mensen van Sodom en Gomorra zijn een aakelige dood gestorven  De redding van de Israelieten door de Schelfzee, de ongelovigen  de Egyptenaars verdrinken, en krijgen de zee als graf. 

Er zijn zoveel voorbeelden op te noemen, dat daar een rest behouden word door de Here God. Ook met de verwoesting van Jeruzalem zijn de gelovigen aangezegd om te vluchten, wanneer daar troepenbewegings om de stad waar genomen werden. Inderdaad zijn daar die Christenen gevlucht naar de woestijn, waar God hen onderhoud. Dit zijn de feiten. De Here Jezus zegt dan ook dat ze niet meer in huis moeten gaan, als ze op het dak verkeren, maar dat ze haastig weg moeten komen.

Bid dat het niet in de winter gebeurd, voor de zwangere en zogende vrouwen. Jij zegt ook dat God wil dat alle mensen gaan geloven, dat ze tot bekering komen. Is dat werkelijk zo? Daar is een uitverkiezing van God van "voor de Wereld was geboren" Hoe rijm je dat met elkaar? Jacob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat. Weet je een gedeelte in de bijbel wat mij altijd aangrijpt, is het verhaal wat verteld word over Jerobeam, de koning van het tien-stammenrijk.

Hij is het die het volk laat zondigen en een altaar in Dan en in Bethel bouwt. Nu is zijn zoontje ziek, en zijn vrou word naar de profeet gestuurd om te vragen om beterschap. De vrou moet zich verkleden als een gewone vrou, om geen aandagt te trekken. De profeet is blind, maar weet dat mevrou Jerobeam er aan komt. Hij hoort haar en zegt tegen haar om er maar in te komen. De profeet zegt dan aan haar, dat het hele geslacht van Jerobeam verloren gaat, maar dat Hij een welgevallen heeft in het zieke jongeje, hij zal niet beter worden, maar sterven.

Hij is de enigste  van Jerobeam se familie wat in de hemel komt, want God heeft een welgevallen in hem. Zo is God se uitverkiezing, wij staan verstomd over zijn aanneming van personen. De ene boosdoener aan het kruis, was door God uitverkoren, hij was het schaap wat de kudde verlaten heeft. Maar een schaap, in de bijbel is vele keren het simbool van een uitverkoren kind van God, hij kan niet verloren gaan.

En die belofte hebben wij ook van God gekregen, wanneer wij in Hem geloven, kunnen we niet verloren gaan. Bid om het geloof te behouden. Groeten aan allemaal.

Michaël ;-{> op 09-10-2018 16:07

Hi Esther, dank je. Mooi ook wat je schrijft over het bidden. En ja inderdaad, Hij kent ons hart. Hij kende ons al voordat we verwekt werden :)

Ik heb hier een link die jou ook wel zal aanspreken. (02:37 minuten) Het is gebaseerd op liefdevolle teksten uit de Bijbel en het heet:

Vaders Liefdesbrief  https://www.youtube.com/watch?v=v5q5DY4nYGI

Ter bemoediging! Maar misschien ken je het al...

Hartelijke groet, en Vaders liefde om je heen.

Michaël

Pier op 09-10-2018 16:58

Belofte, wat je schrijft doet me pijn. Ik ken God als genadig. Hij heeft Zijn eigen plannen. Hij wil dat allen behouden worden. Hij heeft de Joden lief. 

Je bent te hard in wat je schrijft. Zo zeker kunnen we de dingen niet weten. Wij weten niet wie er wel of niet behouden zal worden. 

Belofte, ik ben tegen het dwepen met alles wat Joods is en dat verheerlijken en denken dat de Joden a.h.w. overal boven staan en dat de Heer extra van ze houdt. Dat is niet goed. Maar wat jij schrijft, het tegenovergestelde, vind ik net zo erg, zo niet erger, want het is keiharde veroordeling en verwerping. Ik ken dat uit de Gereformeerde Kerk. Als je niet uitverkoren bent, heb je pech gehad. Je gaat naar de hel.

Dat evangelie klopt niet. Dat heeft ook niets te maken met het blijde evangelie, waar je zelf over schrijft. Het is de oorzaak geweest van wanhoop, afwijzing van God, depressie, ongeloof, verdriet. 

Laat God beslissen hoe Hij omgaat met het Israël van vandaag. Ga niet in Zijn schoenen staan. Wat wij moeten doen is liefhebben, vergeven, niet oordelen, enzovoort. Dat heeft onze Heiland gezegd. 

Ik was een zondaar Belofte, voordat ik werd gered. ik verdiende niets. De Heer heeft mij in Zijn genade gered. Dat wens ik iedereen toe. Zolang iemand op deze wereld leeft, is er de kans om tot de Heer te komen. Bid voor de redding van zondaars, zoals wijzelf dat waren en nog zijn, maar nu gered!

Groet,

Pier

Goodmorning op 09-10-2018 18:53

Hoi Pier@

Het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft" ( Johannes 14; 24) vind ik een hele mooie tekst.

Het woord lees ik letterlijk en ik ken geen andere Jezus dan die in het Woord onze Bijbel beschreven staat. Jullie zien het net iets anders als ik. want als ik de bovengenoemde tekst letterlijk aan vang dan maakt dit Vader en Zoon als 2 Maar ook als 1...Hij die boven is en Hij die het Woord in vervulling laat gaan. Dat maakt onze verlosser Jezus Christus zo groot. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. weer zo,n groots heilige uitspraak. Ik zie er 2....jullie of velen zien er 1 als de Almachtige God. Jezus is God en Hij is het vleesgeworden Woord. Dus wie mij gezien heeft heeft de Vader gezien. Hoe ik het ook lees ik zie er 2.....maar zo doordrongen van liefde dat Zij 1 zijn in doen en denken.

De boodschap is dus voor mij persoonlijk Dat God zijn eniggeboren Zoon naar de aarde zend om zijn Heilsplan in vervulling te laten gaan. Jezus moest het lijden ondergaan en wist dit, zelfs aan het kruis zonder Zijn Vader dat maakt Jezus Goddelijk want Hij overwon. Er is dus geen ander evangelie "Dat God de wereld zo lief had/heeft., dat hij zijn eniggeboeren zoon als offer gaf om het kwade te overwinnen.

Wie in die Zoon geloofd heeft dus de Vader mogen zien en ontvangt eeuwig leven. Wij geloven dus in dezelfde Pier@ daar bestaat geen twijfel in., want Jezus is de weg en de Waarheid.

groet 

Pier op 09-10-2018 19:34

Dank voor je antwoord Goodmorning!

Esther op 10-10-2018 00:20

Heel veel dank je, Michaël, het deed me heel veel. Was er stil van.

Ook voor jou, Vaders overweldigende grote liefde en kracht om je heen.

Liefs Esther.

Michaël ;-{> op 10-10-2018 15:54

Dat doet me goed Esther, graag gedaan!

En bedankt voor je lieve woorden, is wederzijds.

Michaël

Belofte op 10-10-2018 17:08

@ Pier, goeiedag. "Dat doet  mij pijn", dat zeg je tegen het Woord van God. Als ik jou schrijven zo bezie, dan moet je ook weten dat God niet alleen genadig is, maar Hij is ook een verterende vuur. Wij willen God wel eigenlijk voorzeggen wat Hij moet doen met de mensheid. Wie maakt de geschiedenis, is dit God of is dit de mens? Wie laat de natuurrampen gebeuren, is dit God of is dit de duivel? Wie zet de konings en de presidenten op hun zetel, zijn ze dat zelf, omdat ze veel geld hebben of dat ze een gladde mond hebben, of is dit de Here wat zijn plan doorvoert? Wat kan de grote Pottenbakker met zijn klei doen? Kan Hij de een maken tot eer, en de andere tot oneer? Dit zijn een paar vragen wat ik hier plaats, want het is mij niet duidelijk wat jij bedoeld met die uitlating. We moeten de bijbel laten spreken, en niet ons eigen hart. Wijs dan teksten aan wat dit tegen gaat, van wat ik geschreven heb. Groeten en tot schrijvens jullie allemaal.

Pier op 10-10-2018 22:58

Beste Belofte, het is maar hoe je het bekijkt. Onze God is ook een verterend vuur, met je eens. Vreze Gods is op zijn plaats. Maar, God zoekt wegen om te behouden wat verloren dreigt te gaan. Zijn wegen zijn hoger. Zijn genade gaat ons verstand te boven. 

Wij zijn maar mensjes. Wij weten niet wie er wèl, en wie er niet behouden zal worden. Dat is aan de Heer. Hij is volkomen rechtvaardig. Hij is liefde. Hij is ook een verterend vuur. Wat Hij doet is goed. Dat weet ik.

Wat ik bedoel is: het voelt voor mij niet goed als iemand bijvoorbeeld keihard stelt: voor God hebben de ongelovige Joden afgedaan.

Wij bepalen niet wie er voor God heeft afgedaan. Dat kunnen we niet. En dus moeten we het ook niet doen. 

Tom Hendrix op 11-10-2018 16:57

Beste broeders en zusters, laten we de liefde s.v.p. prevaleren. Ik hou het eenvoudig bij Johannes 3: 16. Dat is mijn uitgangspunt. En ik realiseer me, dat ik echt niet alles weet van de Bijbel. Waar ik wel zeker van ben; dat ik de rechtvaardigheid voor God ben in Christus. Shalom wens ik jullie van harte toe.

Gerard op 12-10-2018 10:52

@ Tom Hendrix op 11-10-2018 16:57. Volkomen gelijk! Ik volg het niet meer. Het verzandt in haarkloverijen, hoewel mijn mening, toen ik het nog wel volgde, gelijk is aan die van Esther en haar medestand(st)ers. Ik twijfelde nog even om over dat punt van de vrouwenrechten :-) in te gaan, maar dacht aan 1 Cor. 11:16 (St. vert. 1637), waarover de Kanttekeningen nader verklaren: "Of, twist lief te hebben; dat is, die tegen deze zaak en redenen nog veel zou willen twisten, met hem willen wij niet verder twisten." De tweede reden voor mij toen was, dat het niet nodig is om uitgebreider te gaan herhalen wat de Moderator toen geschreven heeft. Alles heeft zijn tijd en n.m.m. moet aan iedere wandeling, ook deze, toch eens een einde komen. Geniet deze dagen nog even van wat de Heere hier ten lande in de natuur aan licht en warmte schenkt, er komen nog genoeg dagen met zwaar weer en zelfs duisternis; maar ook dat is dan een geschenk van Hem. Groet van Gerard.

Muggenzifter op 12-10-2018 14:00

Psalm 34:1-11

‘Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan;

en hun gezicht werd niet rood van schaamte’ vs. 6.

Misschien is er iemand die de dag van morgen met vrees en zorg tegemoet ziet. Misschien hebt u vandaag al moeilijke dingen beleefd en voelt u zich bezwaard en terneergedrukt. Misschien vraagt u zich af of hier wat aan te doen valt.

David, de man naar Gods hart, heeft bovenstaande Psalm gedicht in een tijd toen zijn geloof op een absoluut nulpunt was. Hij had op dat ogenblik de macht en trouw van zijn God uit het oog verloren en was voor Saul naar het land van de Filistijnen gevlucht.

Hier was hij in een zeer vernederende situatie terecht gekomen. Hoe komt het toch dat David na zo’n ervaring de woorden kreeg om deze mooie Psalm te dichten?

Juist in die omstandigheden, toen David aan het einde van zijn geloofskracht was, hield God Zich op een bijzondere manier met hem bezig. Hij opende voor hem opnieuw de bronnen van kracht, leidde hem terug op de weg en liet hem als getuigenis daarvan deze woorden opschrijven.

Geliefde gelovige, het water van een bron komt altijd uit de diepte. Daarom moet God ons soms in de diepten brengen, zodat wij Zijn verborgen hulpbronnen leren kennen. Richt uw blik opnieuw op Hem en uw innerlijk zal ‘opklaren’, zoals de hemel na een geweldige storm of onweersbui opklaart.

De wereld heeft zo haar eigen voorstellingen van opgewektheid, maar wie de grote God als zijn Vader kent, heeft het oppervlakkige zelfbedrog van de wereld niet nodig. God onze Vader zal ervoor zorgen dat Zijn eigen kinderen die naar Hem opzien, niet beschaamd zullen worden.

Allen een gezgend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

Michaël ;-{> op 12-10-2018 16:28

@ Tom Hendrix op 11-10-2018 16:57

Mee eens Tom. Ik weet ook niet alles van de Bijbel, maar ik begrijp de intentie ervan des te meer en die zat gelukkig altijd al voelbaar in mij, als kind al, toen ik om Gods gerechtigheid bad.

Later hoorde ik pas wat de trouwtekst van mijn ouders was, namelijk: ''Zoek(t) eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.'' (Mattheüs 6:33 SVV)

Na de dood van mijn ouders in 2013 kreeg ik mijn doopcertificaat weer in handen, met de volgende tekst op de voorkant: ''Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.'' (Jesaja 43:1 NGB51)

Ik wens jou ook van harte שָׁלוֹם toe.

Michaël

Tom Hendrix op 12-10-2018 16:47

@Geraerd: 10.52. uur. Dank voor deze reactie, Gerard.

Tom Hendrix op 12-10-2018 18:55

@Michaë; 16.28. uur. Momenteel lees ik een boek, getiteld: " Ezra, leid mijn volk", van de christelijke schrijfster Lynn Austin. Het raakt mij tot in het diepste van mijn hart; hoe de Heer steeds weer barmhartigheid betoonde aan zijn volk, ondanks hun ontrouw vaak. Wij hebben een liefdevolle God, en zijn liefdevolle Zoon Jezus, en de Heilige Geest. Wat een rijkdom eigenlijk. Gods zegen voor U en de andere reageerders.

Tom Hendrix op 13-10-2018 07:55

@Michaël: 16.28. uur, op 12/10. Die dikke vingers van mij ook, schrijf ik uw naam slordig.

Ramshoorn op 13-10-2018 11:15

@Tom Hendrix...inderdaad Tom over het Joodse volk is het laatste woord nog niet gesproken. De God van Israël houd die eer voor zichzelf. Wel weet ik dat in alle tijden waren er organisaties of gewone gelovigen die zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet voor het voortbestaan van het Joodse volk. Ook nu blijkt wel.

Vandaag las ik een indrukwekkend verhaal op de site van de Vlaamse Israëlvrienden https://brabosh.com/2018/10/12/pqpct-ksi/

Deense Joden herdenken de redding van hun gemeenschap van de nazi’s 75 jaar geleden:

Vanwege auteursrechten, deel verwijderd. U kunt het gehele artikel lezen op de bijgevoegde link. Mod.

Michaël ;-{> op 13-10-2018 15:07

@ Tom Hendrix op 12-10-2018 18:55

Hi Tom, dank U. Ik ken het boek niet, maar ik zie wel dat het hele goede recensies krijgt: ‘heel realistisch en Bijbelgetrouw’ en ‘moeilijk weg te leggen als je eenmaal in het verhaal zit’, over de tijd dat de Joden in ballingschap waren.

U schreef: ''Wij hebben een liefdevolle God, en zijn liefdevolle Zoon Jezus, en de Heilige Geest. Wat een rijkdom eigenlijk.'' Dat is het zeker Tom, ik ben het helemaal met u eens. En wat mooi ook dat wij onze schatten in de hemel mogen verzamelen, die niet vergaan, en waar geen mot, geen roest en geen dief aan kan komen. Waar onze schatten zijn, daar zal ook ons hart zijn. (naar Mattheüs 6:20-21) Ook dat is pure rijkdom in alle eeuwigheid.

Ik wens u Gods zegen, liefde, kracht en bescherming toe. Plus een heel fijn weekend, het is weer prachtig weer. Geniet ervan. Ook voor de andere lezers.

Hartelijke groeten, Michaël

Tom Hendrix op 13-10-2018 15:19

@Ramshoorn: 11.15. uur. Heel interessant en ontroerend om te lezen, waarvoor mijn dank.

Michaël ;-{> op 13-10-2018 15:45

@ Tom Hendrix op 13-10-2018 07:55

Geen enkel probleem Tom, het was duidelijk genoeg. U heeft nog zelfspot ook, haha, geweldig!

Ramshoorn op 13-10-2018 16:07

Beste Xander, Bedankt voor uw reactie. Dit nieuws stond ook in alle Deense Dagbladen. Ik las gelukkig de vertaling bij mijn Vlaamse vrienden op hun website:

https://brabosh.com/2018/10/12/pqpct-ksi/

U weet Ramshoorn dat dit niet is toegestaan content van een andere website hier plakken. Dit staat met vette letters in de siteregels in verband met auteursrechten en grote financiële schadeclaims wat in de duizenden euro's kan gaan lopen. Gaat u de schadeclaim betalen Ramshoorn ? U krijgt een block van een maand. Mod.

Tom Hendrix op 13-10-2018 18:08

@Michaël: 15.45. uur. Dank Michaël. En laat ons alsjeblief wat zelfspot hebben beste Michaël, want als ik in de spiegel kijk, weet ik dat wij een humorvolle God hebben. Gods Zegen voor U, en alle reageerders.

Gerard op 13-10-2018 19:58

@ Tom Hendriks 18.08. Haha 😆. Wees dankbaar dat je dan iedere ochtend in lachen uitbarst! Maar weet je dat er echt wel humor en   spot in de Bijbel te vinden is?Hartelijke groet van Gerard.💥

Ramshoorn op 13-10-2018 21:22

@Xander. Dat is schrikken. Mea Culpa! Shalom Ramshoorn.

 

U was op de hoogte Ramshoorn, van de grote risico's wat auteursrechten betreft. We zien u weer terug op 13 november 2018. Mod.

Michaël ;-{> op 14-10-2018 01:52

@ Tom Hendrix op 13-10-2018 18:08

Ja zeker. En u gooit er nog een schepje bovenop ook, ik zit nu nog na te grinniken. Prachtig. Dank U

Tom Hendrix op 14-10-2018 07:41

@Gerard: 19.58. uur, op 13/10. Dank je wel, Gerard. En ja, ook ik lees herhaaldelijk over humor en spot in de Bijbel.

Hartelijke groet Gerard.

maria op 14-10-2018 16:19

Ik begrijp niet dat christenen op deze site zich druk maken om de wereld problemen die wij toch niet op kunnen lossen

Tom Hendrix op 14-10-2018 17:52

MichaëL: 01.52. uur. Graag gedaan, Michaël. 

Gerard op 14-10-2018 18:20

@ Tom Hendriks. Bijbel en humor zijn geen tegenstellingen van elkaar. Een Christen kan in de goede zin des woords humorischtisch zijn. Psalm 2 waar staat dat de Heere lacht en bespot. Ofwel Zijn lach gaat over in bespotting. Humor wordt in de Bijbel niet afgewezen, Spr. 17:22. De Bijbel is bij uitstek een boek van blijdschap! Blijdschap is immers een zaak van ernst, alleen wie het leven gepeild heeft in zijn diep(st)e ernst kan echt blij zijn.

Maar die blijdschap is iets anders dan platte lol en pret. Het is de echte diepe blijdschap. Het is te weten hoe God kijkt naar mens en wereld en van daaruit blij zijn en vrij zijn van wat het leven terneerdrukt. Zodoende het leven van meerdere kanten bekijken. Met een bevrijdende lach kijken naar en oordelen over de kleinmenselijke toestanden. Humorischtische voorvallen in de Bijbel: torenbouw van Babel in Gen. 11, afgodsbeeld tempel Dagon in 1 Sam. 5, de vluchtende wachter bij het graf van Jezus in Matt. 28:4. Spottende humor, door bijvoorbeeld het tegengestelde te zeggen van wat men feitelijk bedoeld.

Zie Job 38 onder meer de verzen:2,4b,5a,12,18b e.a. Job 40 onder meer de verzen:2,4,5,6,7 e.a. Voorts: 1 Kon. 22:15 alwaar de profeet Micha ben Jimla (1 Kon. 22:8) spottend-uitdagend tot Achab, de koning van Israël, zegt dat hij ten strijde kan trekken met Josafat, de koning van Juda. Gen. 23, de onderhandelingen tussen Abraham en Efron over de koop van een graf;

Matt. 26:45 waarin Christus het tegengestelde zegt van wat de bedoeling Was maar niet meer Is Jer. 51:8 spottend over een verondersteld herstel van Babel. Gen. 31:34 waarin het zitten op een afgod. Uitdagende humor van Elia op den Karmel in 1 Kon. 18:27, voorts brief Filémon; Haman die er op rekende eerbiedig toegejuichd te worden maar dat niet zelf, maar Mordechai moest laten doen.

Uitdagende humor tot humoristische bespotting door bijv. Job uit de dagen te zijn als de Almachtige. Job. 40:6-9. (Beluister ‘Jobs’ lijden’ v.a. 08.49 min.) Humor kan zoals een gelijkenis een moeilijke zaak verduidelijken, maar daarbij ook even verlichting schenken. Ontluisterende, vernederende humor: de taalverwarring. Gen. 11:8,9. Zie voor spottende ‘humor’ ook 2 Cor.11:16-21, 2 Cor. 12:13 slot.

Gerard op 14-10-2018 19:21

@ maria op 14-10-2018 16:19. Ik ben het helemaal eens met je!

Cees op 14-10-2018 21:50

@Gerard op 30-09-2018 18:57

Beste Gerard,

Ik heb je vragen gelezen en ik wil je bijzonder bedanken voor je getoonde belangstelling!

Het leek mij goed om al mijn bevindingen in een enkel tekstbestand samen te vatten.

En dat is best wel wat werk omdat ik het samenstel uit veel reacties die ik in de loop der tijd op fora achterliet. En dan natuurlijk kiezen waar ik een bepaald onderwerp het meest begrijpelijk verwoorde.

Dus ben ik nog wel even bezig.

Maar ...... wanneer je de Moderator vraagt om jouw Email-adres naar mij te mailen kan ik je voorafgaand aan dat grote (!!!) omvangrijke tekstbestand waar ik nu aan werk, alvast wat losse reacties toesturen die ik naar aanleiding van bepaalde onderwerpen op verschillende fora achterliet.

Ik werk ook aan een tekening a la Clarence Larkin waarin ik mijn bevindingen visualiseer.

Naast de tekst kan dit bijdragen om een goed inzicht in de materie te krijgen.

Van de tekstuele uitleg aangaande Gods tijdlijn zoals ik die naar beste kunnen begrijp, zowel als van de getekende tijdlijn, maak ik uiteindelijk PDF's.

met een vriendelijke groet van Cees.

Beste Cees, graag op dit forum uw bevindingen plaatsen. Mvg. Mod.

Tom Hendrix op 15-10-2018 13:54

@Gerard: 18.20. uur, op 14/10. Bedankt voor deze aanvulling, Gerard.

Michaël ;-{> op 15-10-2018 14:51

''Ik en de Vader zijn één.''

(Johannes 10:30 SVV)

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl