Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Ramshoorn op 30-09-2018 15:46

Beste Esther,

Ook Jeshua vierde dit blijde loofhuttenfeest: Johannes 7:37-39.

Maar het internationale loofhuttenfeest waar Jeshua als Koning en Masjiach de hoofdrol zal gaan vervullen is inderdaad nog toekomst. In Zachariah 14:9 kunt u lezen dat Hij als Koning van/over heel de aarde zal regeren. Zie ook Openbaring 14 en 19.

Leest u even door in Zachariah 14:16-20 dan leest u dat over niet al te lange tijd alle wereldleiders dit feest in Jeruzalem mee komen en moeten vieren. Jeshua is dan de Koning van alle koningen en wereldbeheersers.

Zo ziet u maar dat de woorden van het Nw. Testament en het Oude Testament nog hoogst actueel zijn en blijven. Want hemel en aarde zullen voorbijgaan maar Mijn Woorden zegt Jeshua zullen geenszins voorbijgaan. Mattheus 24:35 en Marcus 13:31.

Goodmorning op 30-09-2018 16:57

Esther@

Het zal er ongetwijfeld zeer gezellig uitzien, het Israélische volk in al zijn feesten Esther. Maar eens zullen de straten van Jaruzalem doordrongen zijn van het bloed afkomstig van de inwoners van Jaruzalem en daarbuiten. De enige reden hiervan is, dat zij wel dezelfde God dienen als wij Christenen.

Wist jij dat een orthodoxe Jood de naam van God nooit uitspreekt, waarom zullen ze dan de naam van Jezus accepteren die zij gekruisigt hebben.

Dat laatste komt echt nog wel, want net wat je zegt "Jezus is de ware weg tot het leven"...! Geen discusie over !!!

Jij mist de naam van Jezus op deze feesten en daar ben ik het mee eens en ik denk dat God onze Schepper van Hemel en Aarde dit nog erger vind dan wij, omdat Hij de enige is die weet wanneer de wederkomt van zijn zoon Jezus plaatsvindt. Daarom word Israél nog zo gezegend, zodat elke natie zich gaat stoten aan Jeruzalem en niets liever wil dan vernietiging en het vermoorden van deze Thora aanhangers. Zij dienen de zelfde God die zijn Zoon gezonden heeft voor deze wereld. Die God word niet geaccepteerd door islam of andere religie. Daarom gaat satan nog als een briezende leeuw over de gehele aarde heen...en als einddoel Jaruzalem.

Voor mij persoonlijk blijft Israél een leidraad voor de toekomst in wat nog zal moeten geschieden van wat beschreven staat. Mocht ik in leve blijven dan maak ik waarschijnlijk nog wat openbaringen mee. Mocht ik ook net zo verdrukt worden als een Jood die dezelfde God dient dan word ik net als hij/zij voor de keuze gesteld "dood of hang satan aan". Iets verder naar oosten word die keuze al opgelegd, China is hier al aardig mee bezig!

Hoe zij jij de wederkomst van Jezus,...toch ook op de plek die in de bijbel staat als wij dit mee mogen maken in dit aardse leven?

Groet

Esther op 30-09-2018 17:28

Hallo Ramshoorn... ja ik ken die teksten uit Joh. 7 : 37-39. Daar staat de Heere en riep de bekende woorden, "Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de schrift zegt; Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen". dan lezen we dat Hij het over de H.Geest spreekt, Die nog moet komen.

Het mooie is... dat Jezus wijst opZichzelf. Hij wist als geen ander dat Hij ook dát feest moest vervullen. Heel mooi om vanaf vers 10 te lezen. 

De Heere heeft het nergens over het feest zelf, of de betekenis daarvan... maar, Hij wijst op Zichzelf. Tenslotte is Hij het alleen die alles moest vervullen, op Golgotha.

Zacharia 14, daar ben ik nog niet over uit... Daar kon ik niets van zeggen....

Ach, Ramshoorn... dat mensen het loofhuttenfeest vieren, moet ieder ook zelf weten... maar ik miste wel met het bekijken vanochtend, de belangrijkste Persoon in het geheel. De hele boodschap kwam niet over. Veel vlaggen, hoofden van, schijnbaar belangrijke politieke mensen op vlaggen/borden... maar niets, totaal niets van de Heere Jezus.

Reken maar dat men blij is met zoveel mensen... het brengt ook weer veel geld in het laatje. Mensen die ook mee zouden willen, en de financiële middelen niet hebben, vallen gewoon naast de boot.

Zo dankbaar en gelukkig, dat de Heere Jezus Christus er voor ieder mens wilt zijn. Daar hoeven we niet voor op reis, HIJ wil in ons hart wonen. De Heere is ons feest, onze Koning en Verlosser.

En ja, Ramshoorn, Jezus is koning over koningen en wereldheersers, Hij is Heere der heeren en Koning der koningen. En onze Heere en Heiland.

Hartelijke groeten, Esther.

Esther op 30-09-2018 18:32

Hallo Goodmorning... ja, ik lees dat ook wel eens, dat een orthodoxe Jood de naam van God niet uitspreekt. De mensen uit de Bijbel deden dat wel. Ook de Naam van Jezus werd vrijmoedig genoemd.

Heeft het te maken met regels, die door mensen zelf zijn ingevoerd, het lijkt er wel op. Net zo als allemaal regels/wetjes van uit vele kerken/gemeentes hier in Nederland.

Juist al onze Joodse broeders/zusters die de Heere Jezus wel hebben aangenomen, noemen ook gewoon de namen, God/Jezus. Alleen dan wel in hun eigen taal.

Goodmorning je vraagt hoe ik de wederkomst van Jezus ziet... De plek die velen aanwijzen, lezen we waar Jezus weer terugkomt . Handelingen 1 : 11, waar twee engelen dan zeggen tegen de discipelen, '...Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan".

Nu denken/geloven veel mensen dat de Heere terugkomt op de Olijfberg.... alleen lees ik dat niet. Er staat wél, opdezelfde wijze... Zoals ik Mattheüs 24 óók staat, '...en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid". Het zijn juist de engelen die ieder bijeenbrengt. In Thess. lezen we dat we de Heere tegemoet gaan in de lucht. In de wolken.

Zoals ik het lees komt de Heere Jezus op de wolken... opdezelfde wijze. Er zijn nog enkele teksten waar het staat, dat Jezus terugkomt op de wolken.

Ik geloof niet dat Jezus ook maar een voet op deze aarde zet... ik kan het nergens lezen. De Heere zal wél... op de nieuwe aarde zijn, Openb.

Zo zie ik de wederkomst van de Heere Jezus.  Ik zeg ook niet dat ik het allemaal zo goed weet, maar dit is niet wat ik geleerd hebt van de één of andere voorganger. Want daar ben ik erg huiverig voor. Zelf in kerken/gemeentes is enorm verschil van mening over allemaal verschillende Bijbelse punten.

De Bijbel geeft vaak zelf het antwoord. Maar het belangrijkste is toch wel, onze relatie met onze Heere Jezus. En zo zijn wij broeders en zusters van elkaar... alleen door Jezus.

Goodmorning en allen, Vaders zegen om jullie allemaal heen, en hartelijke groeten, Esther.

Gerard op 30-09-2018 18:57

@ Cees. Hebt u mijn vragen gelezen, geplaatst op Gerard op 22-09-2018 11:16? Dat zijn vragen over uw schrijfwerk op Cees 03-09-2018, 02.29 u. Zoals ik schreef, heb ik dat met buitengewone belangstelling gelezen en u daarover nog wat vragen gesteld. Helaas heb ik nog geen antwoorden gezien. Misschien kan dat alsnog? Mocht het wat langer duren, zal ik dat ook graag vernemen.

Groet van Gerard.

Goodmorning op 30-09-2018 21:56

Hallo Esther@

Wel bijzonder mooi en natuurlijk verwacht ik Jezus ook. Maar de plek,....is de olijfberg al gespleten zoals beschreven in Zacharia 14

Wat betreft het oude of het nieuwe Jeruzalem,...het oude moet eerst nog heel wat ondergaan.

Vind het wel mooi zoals jij denkt, wij moeten immers elke dag klaar zijn voor zijn wederkomst,. Alleen persoonlijk blijf ik kijken naar vaststaande feiten .....zoals hierboven vernoemd een ölijfberg die zal splijten. Damascus die in de toelomst waarschijnlijk totaal verwoest word, De Eufraat die opdroogd,....allemaal van die grote gebeurtenissen die voor de komst van Jezus zullen plaatvinden.

Mocht de Here eerder komen, dan ben ik net als jij en vele anderen bereid en klaar om tot Hem te komen.

Maar het houd mij wat scherp,...en als je om je heenkijkt van wat en hoe het op onze aarde toeneemt aan ongehoorzaamheid naar onze God dan begrijpen alle Christenen dat de dag des Heren zeer nabij is.

Groet

Esther op 30-09-2018 23:54

Hallo Goodmorning, ja, ik geloof ook zeker hoor, dat dat toch het belangrijkste is, dat we onze Heere verwachten. Alles wat in de wereld gebeurd, alles gaat in zo'n snel tempo. Waar en hoe de Heere ook komt... voor ons allen gaat het er om... Hij komt. En daar mogen we volledig op vertrouwen.

Het is bij mij net zo, het houd mij ook scherp, soms moet ik loslaten, soms leer ik weer wat bij. We zien als in raadsels, maar ooit, zullen we volkomen zien. Geweldig, dan zien we onze Heere Jezus van aangezicht tot aangezicht.

Als we maar met elkaar de wedloop lopen, en elkaar aansporen. Alle gelovigen in de Heere Jezus. Zoals Paulus dat zo mooi uitlegt.

Vriendelijke groet, Esther.

Pier op 01-10-2018 11:37

Dit is voor Nobody:

1 Joh. 5:20 "Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven."

Goed lezen Nobody. Jezus Christus is de waarachtige God en het eeuwige leven. Zegt de bijbel. Nog een:

Joh. 1: 1 "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God." 

Goed lezen Nobody. Het Woord was God. Heb je dat? Dan nu wat er verder over dat Woord staat Nobody. In

Joh. 1:14 "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: deze was het, van wie ik zeide: die na mij komt is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik."

Begrijp je dat  "het Woord dat vlees geworden is"  Jezus is Nobody? Goed lezen hè! Het Woord dat vlees geworden is, dat is Jezus Christus, waarvan Johannes getuigde. Dat staat in de bijbel. En wat stond er in vers 1 van hetzelfde evangelie Nobody? Juist: "het Woord was bij God en het Woord was God." 

Jezus, het vleesgeworden Woord was God. Moeilijk te begrijpen Nobody? Gaan we naar het oude testament, of, zoals jij het zult noemen: de tenach.

Jesaja 9:5 "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouders en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid."

Ra, ra, over wie gaat dit Nobody? Wie wordt hier bedoeld met "Sterke God, Eeuwige Vader?" Zie je het niet? Het Kind dat ons geboren is, Nobody, de Zoon die ons gegeven is, dàt is de Sterke God, de Eeuwige Vader, dat is Jezus Christus, het Woord dat vlees geworden is en bij ons heeft gewoond, de Sterke God, de Eeuwige Vader, mens geworden.

God werd mens Nobody. God werd mens. Om Zelf als mens de zonden van de mensheid te kunnen wegdoen door Zichzelf te offeren als het volmaakte offer. Aan God komt de eer toe.

Wat jij verkondigt, wat jou wijs is gemaakt, is valse leer. Jij verkondigt een andere Jezus. Er zijn er meer die dat doen hier op dit forum en dat is een hoogst ernstige zaak. Je durft zelfs te stellen dat Satan de Goddelijkheid van Jezus Christus heeft verzonnen om de islam in de kaart te spelen? Je durft de bijbelse teksten die getuigen van Jezus Christus als God de anti-christ te noemen? Je bent misleid. 

Je zult niet willen luisteren, je zult je zelfs niet laten corrigeren door de bijbel zelf, maar wat ik hier schrijf, schrijf ik in de eerste plaats omdat ik de duidelijke leugen die je hier vrolijk aan het verkondigen bent wil ontmaskeren. Waarom? Omdat je afbreuk doet aan de grootheid van Jezus Christus. Wie is het, denk jij, die kan zeggen: "Ik ben de weg, de Waarheid en het Leven?" Wie kan van Zichzelf zeggen: "Ik geef ze eeuwig leven?" Wie anders dan de Schepper van het leven Zelf? 

Heb je niet gelezen wat er in Colossenzen staat? Dit is de laatste tekst die ik aanhaal. Als dit je niet van de waarheid kan overtuigen kan niets het.

Colossenzen1 vanaf vers 13: "Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente."

Als je eerlijk bent Nobody, als je de waarheid wilt en niet naar de valse verzinsels van mensen wilt luisteren, maar naar het Woord van God, dan lees je hier dat alle dingen zijn geschapen door Jezus Christus. Dus, wie is het die in den beginne de hemel en de aarde schiep Nobody? 

Nobody op 01-10-2018 17:28

@pier,

Mattheüs 3:17En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

Mattheüs 17:5Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!

Marcus 1:11En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

Marcus 9:7En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en een stem kwam uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem!

Lukas 3:22En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!

Lukas 9:35En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon; hoort Hem!

Mattheüs 27:46En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!'

Joh 3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

2 Joh 1:7,8,9,10,11

7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.

9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.

10 Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.

11 Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.

Lees je mee pier; een ieder die de doctrine niet brengt van de Vader EN de Zoon..

Voormij is Jezus de Zoon van God, mocht ik het fout hebben dan neem ik de verantwoordelijkheid wanneer de boekrollen geopendworden. En verder zou het gepast zijn met jou toon te matigen over valse leerstellingen te verkondigen, want misschien doe jij dat wel. I rest my case.

 

Nobody: Het bijbelse begrip van zoon kent meerdere betekenissen, dan wat wij westerlingen er aan geven.
De westerse gedachte is, man en vrouw verwekken een kind en een jongetje of meisje wordt geboren. Dus is dát kind de zoon/dochter van die man en die vrouw. 

Maar in de bijbel leest u bijvoorbeeld ook over zonen Gods als er over engelen gesproken wordt.
Als er in het Oude testament over de gelovige Israëlieten gesproken wordt.
In Christus kunnen mensen worden aangenomen als Gods kinderen.

Het begrip zoon in de bijbel kan ook spreken in deze over geestelijke verwantschap met diegene die hem als zoon aanspreekt.

Wij kennen dat begrip ook wel, als er wordt gezegd, hij is als een zoon voor mij.

de Griekse vertaling: 

Son, 
Υἱός (Huios)
Noun - Nominative Masculine Singular
Strong's Greek 5207: A son, descendent. Apparently a primary word; a 'son', used very widely of immediate, remote or figuratively, kinship.

Een zoon, afstammeling. Blijkbaar een woord primary; een 'son', op zeer grote schaal gebruikt voor onmiddellijke,  op afstand of figuurlijk, verwantschap.

U heeft een lichaam, een ziel ( emoties en karakter) en een geest en toch bent u 1 persoon.

God is alom tegenwoordig en kan tegelijkertijd op aarde zijn en in de hemel.
In God was altijd al, de Zoon Jezus Christus en de heilige Geest.
God zelf kwam naar de aarde en splitste zich af en liet de Christus in hem mens worden via een menselijke vrouw en zo liet God zijn zoon geboren worden als Zoon des mensen om de schuld van de zonde te betalen.

God zelf ging voor u aan het kruis.

Zijn lichaam ( Jezus) zijn ziel, (w.o. karakter en emoties ) en zijn Geest ging aan het kruis.

Mod.

Nobody op 01-10-2018 19:03

@pier Dus, wie is het die in den beginne de hemel en de aarde schiep Nobody? 

God schiep de hemel en de aarde, de Vader van Jezus!

Muggenzifter op 01-10-2018 19:33

Pier op 01-10-2018 11:37

Amen. Zo waar!!

Dank U Pier.

Pier op 01-10-2018 20:59

Nou Nobody, I don't rest my case, want je snapt er werkelijk niets van, als ik zo eens lees wat je schrijft. God is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, één God. 

Je hebt de bijbeltekst uit Colossenzen die ik voor je opgeschreven heb, òf niet gelezen, òf je wilt niet aanvaarden wat daar staat. Er staat dat Jezus Christus alles geschapen heeft, dat alle dingen door Hem geschapen zijn. Jezus is het vleesgeworden Woord, zegt Johannes. Alle dingen zijn door het Woord geworden, en zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. Dus Paulus zegt het, Johannes zegt het, Jesaja zegt het, en dan zegt Nobody het niet? Nobody zegt iets anders en verwijt mij dan dat ik iets verkondig dat niet waar is? Nobody weet het beter dan de apostelen Paulus en Johannes? Dan de profeet Jesaja? Omdat hem iets geleerd is door mensen die het ook beter denken te weten?

Ik geef toe, het gaat ons begrip te boven. Één God, die Vader, Zoon en Heilige Geest is. Maar het staat in de bijbel. En de bijbel is Gods Woord. En Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten en Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Dat betekent dat wij dus iets dat in de bijbel staat en dat we niet meteen begrijpen, niet moeten gaan aanpassen aan onze bekrompen ideeën, maar dat we onze bekrompen ideeën moeten gaan aanpassen aan wat er in de bijbel staat. Dat verruimt ons, heft ons op en geeft ons inzicht en leert ons de Waarheid.

Probeer het te pakken Nobody. Lees het. Het staat er. Jezus Christus is degene die hemel en aarde schiep. Jezus Christus is de Waarachtige God en het eeuwige leven. Jezus Christus is het levende Woord, waardoor alles geworden is. Hij is de Zoon van de Vader en samen met de Heilige Geest is Hij God. Geloof het! Niet omdat ik het zeg, maar omdat het in de bijbel staat. Verwerp alle theorieën van mensen die dat tegenspreken en die voortkomen uit ongeloof.

Nobody op 01-10-2018 21:06

@pier Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Alleen via De Zoon kun je bij de Vader komen. Dus jij bent het die hier leugens loopt te verkondigen. 

Pier op 01-10-2018 23:40

Nobody op 21.06: ????

Lees wat ik geschreven heb op 20.59. Zeg me daarna wat de leugens zijn die ik volgens jou loop te verkondigen. 

Ik denk dat jij denkt dat God alleen de Vader is. Dat is oud testamentisch denken. Maar Jezus Christus heeft ons God doen kennen, zoals Johannes schrijft. Ik schrijf hier alleen maar wat de bijbel zegt. Zoals de tekst in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 10: "Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden."

Ook hier gaat het onmiskenbaar over Jezus. Johannes schrijft: "de wereld is door Hem geworden." Dat betekent: God de Zoon heeft de wereld geschapen.

Tja, als jij dan zegt dat dat leugens zijn, dan houdt het op. Geloof je niet wat er in het evangelie staat? Ik denk dat je dat wel gelooft, maar niet goed onderscheidt wie God is. God is één, dat zul je met me eens zijn. Maar God is niet alleen de Vader, zoals jij denkt. God is ook de Zoon en God is ook de Heilige Geest.

God de Heilige Geest overtuigt ons van zonde, oordeel en gerechtigheid. Door God de Zoon kunnen we gereinigd worden van onze zonden door het offer van Zijn bloed dat Hij bracht toen Hij als mens op aarde was. Alleen door dat offer te aanvaarden, dus alleen door de Zoon, komen wij tot de Vader. Want niemand komt tot de Vader dan door Jezus Christus, de Zoon van God.

Van deze Jezus, de Zoon van God -ik herhaal nog maar eens wat de bijbel zegt- zegt Johannes: "Dit is de Waarachtige God en het eeuwige leven." Jezus is dus óók God!

Moeilijk? Ja, tenzij je gewoon aanvaardt wat het Woord van God erover zegt. Dan pas begrijp je wie Jezus werkelijk is. En daardoor begrijp je pas wie God werkelijk is! Want niemand heeft ooit God gezien, maar de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen! Door Jezus leren we God kennen! De Schepper van hemel en aarde. Vader, Zoon en Heilige Geest, onze God. Dat is mijn God. 

Ik prijs Hem, Hij die voor mij gestorven is. Hij die mij gekocht heeft en betaald met Zijn kostbaar bloed! Ik loof Hem! Mijn Heer en mijn Verlosser en mijn God! 

"En Hij, die op de Troon gezeten is, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: zij zijn geschied. Ik ben de alpha en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn." 

Esther op 02-10-2018 00:52

Heel mooi Pier, prachtig uitgelegd. Ik begrijp dat wij het niet kunnen vatten, het gaat ons verstand te boven, het is zo iets groots, maar we geloven al deze wondere dingen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het maakt ons klein en nietig, tegenover zo'n Machtige God.

Ik begrijp Nobody ook wel weer. Dat we lezen over de Heere Jezus als de eniggeboren Zoon van de Vader... wijst vooral op Jezus menszijn. Hij is zo kort mens geweest, maar Hij is wel geboren. Pas vanaf de Evangeliën lezen we over de uitspraak... Mijn geliefde Zoon... en noemt de Heere Jezus Hem Vader.

Maar, inderdaad Jezus is ook God en de Heilige Geest. Dit gaat werkelijk ons verstand te boven... 

Er staat nog zo'n bijzondere tekst in 1 Timotheüs 6 : 15-16, 'De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal Hem op Zijn tijd laten zien, Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. 

God is toch onsterfelijk... ook de Heere Jezus is onsterfelijk... toch lezen we , 'Hij die als enige onsterfelijk bezit...'   Wie van de twee is dan onsterfelijk??? Toch beiden???  Het gaat hier maar om één Persoon. God, Christus en de H. Geest.

Wat ik al schreef... dit snappen we niet en begrijpen al helemaal niet. Ons verstand vat het ook niet. Maar we geloven het. Door de Heilige Geest, die het ons duidelijk maakt. Er is niets van onszelf bij, om zulke grote, wondere dingen Gods te aanvaarden in geloof.

Pier en Nobody en allemaal, Vaders liefde en zegen om jullie allen heen, en hartelijke groet van mij, Esther.

Ramshoorn op 02-10-2018 08:34

Nobody geeft hier toch echt de beste Bijbelse noties/antwoorden over het mysterie God de Vader en Zijn Zoon JeshuaHaMasjiach.

Er is eeuwen over dit onderwerp gebakkeleid eerst door de Arianen versus Athanasius. Later weer door Calvijn versus Servet. Calvijn liet Servet levend verbranden omdat hij niet geloofde in de rooms/protestantse opvatting van een drie-eenheid en de kinderdoop, ook een rooms verzinsel.

God is één leert Jeshua in Marcus 12:28-34. Ik geloof daarom veel liever de Woorden van Jeshua dan van Pier, Athanasius en Calvijn die de plank op dit onderwerp goed misslaan. 

Pier op 02-10-2018 09:56

Esther op 00.52: ik merk dat ook bij mezelf, dat als ik met die dingen bezig ben en overdenk, dat ik daar blij van word. Hoe groot is God! Hoe wonderlijk! 

Ook de tekst uit Timotheus die jij aanhaalt is prachtig en spreekt over onze wonderbare drieëne God. En het is inderdaad moeilijk te bepalen Wie Wie is in deze tekst!

Ook deze tekst uit Hebreeën 1:8, waarin God over Jezus zegt: "Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid." Lees je mee, Nobody? God de Vader spreekt hier over de Zoon!

Zo zie je dat de bijbel er eigenlijk vol mee staat. Nog één voorbeeld. Het verhaal van Thomas, de apostel. Hij gelooft eerst niet dat Jezus is opgestaan. Dan verschijnt de Heer, toont aan Thomas de wonden in Zijn handen en in Zijn zij, en dan roept Thomas: "Mijn Heer en mijn God!"

Zegt Jezus nu zoiets als: "wacht even Thomas, je vergist je, Ik mag dan jouw Heer zijn, maar Ik ben niet jouw God?" Nee, dat zegt Jezus niet. Integendeel. Hij bevestigt de uitspraak van Thomas. Hij zegt: "Omdat je Mij gezien hebt Thomas, heb je geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven." 

Pier op 02-10-2018 16:26

We zeggen weleens: 'er kan er maar één de eerste zijn', en dat is zo.                                                       Wel, vandaag las ik in Jesaja 41:4 dat JHWH, 'Adonai' zeggen we dan, het volgende zegt: "Ik de Here, die de eerste ben, en bij de laatsten ben ik dezelfde." 

Wat?! Vergist de Here Jezus Christus zich dan misschien als Hij in Openbaringen 22:12 hetzelfde zegt, namelijk: "Ik ben de eerste en de laatste?"                                                                                               Ja, wie is er nou de eerste, Adonai of Jezus Christus? Het kan er tenslotte maar één zijn!

Trouwens, ook in Jesaja, op dezelfde bladzijde, de volgende tekst: "Zie de Here Here (in het Hebreeuws staat hier JHWH Elohim) zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij uitoefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit."

Ook interessant! Want vlakbij de tekst uit Openbaringen die ik net noemde, één regel hoger om precies te zijn, zegt onze Heer Jezus Christus: "Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij, om een ieder te vergelden naardat zijn werk is."

Wie komt er nu met kracht? Wie zal heerschappij uitoefenen? Bij wie is nou precies het loon om een ieder te vergelden naardat zijn werk is? Bij Adonai Elohim of bij Jezus Christus? Adonai Elohim zal komen met kracht en zijn vergelding gaat voor Hem uit en dan zegt Jezus: "Zie, Ik (!!) kom spoedig.......?"

Verwarrend hè! :-) Maar ja, Onze Heer zegt er niet voor niets "Zie" bij! Je moet wel willen zien natuurlijk! Anders zie je het niet! 

Ik weet het, het helpt allemaal niets tegen verstokte vooringenomenheid, maar ik kon het niet laten.

Esther op 02-10-2018 17:35

Hallo Pier ... ja, is bij mij ook zo, als ik soms met deze dingen bezig bent, dan voel ik mij zo nietig tegenover de macht van onze hemelse Vader, Jezus en de H. Geest. Maar ook weer zo blij, dat Hij naar mij/ons wil omzien.

Ik begrijp ook wel dat dit niet een makkelijk onderwerp is. Nadat ik tot geloof in de Heere Jezus kwam, heeft het nog jaren geduurd voordat ik door geloof zag, hoe één God/Jezus/H.Geest zijn. Zij zijn gewoon één.

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar ze zijn samen God/JHWH

Er zijn ook nog een paar uitspraken vanuit het oude testament. Micha 5 :1, 'En u Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprong zijn van oudsher, van eeuwige dagen af".

Wie is dan die Mij... God/JHWH spreekt hier bij monde van Micha. Komt God/JHWH naar de aarde???. Maar het is Jezus Die kwam. Omdat de Heere óók God is.

Ik begrijp Ramshoorn ook, met de teksten uit Marcus 12 : 28-34. Jezus spreekt hier... 'De Heere, onze God, de Heere is één...'. Heel bijzonder dat in die teksten staat dat we God moeten liefhebben... met hart, ziel en verstand. Hele ware woorden.

Met Jezus offer, werd toen ineens alles radicaal omgedraaid... nu wil God/JHWH dat het Lam Christus, alle aanbidding krijgt. Zonder de Zoon... ook niet de Vader. Nu is het Jezus Christus liefhebben met hart, ziel en verstand. Dus nog steeds God/JHWH.  En zo krijgt God alle eer.

Beetje ingewikkeld, ik weet het... maar ik weet wel dat zij volledig één zijn. En zullen wel meer van die teksten zijn, waar we gewoon niet omheen kunnen. Het gaat om geloof.... puur alleen geloof in al die geweldige grote gebeurtenissen.

Ik kan en zal God/Christus nooit kunnen doorgronden, daar is het te groot, te machtig voor. Daarom hebben wij ook een Machtige levende God/Christus/H.Geest. En wij mogen Vader zeggen, hoe geweldig.

Fijne dag nog allen, hartelijke groet, Esther.

Esther op 02-10-2018 18:03

Ja, Pier geweldig. Machtige mooie teksten die je neer hebt gezet. Ik schrijf ze ook op, dan vergeet ik ze niet. Er zijn meer van zulke teksten, waar we het kunnen zien.

We blijven het zeggen, onbegrijpelijk... maar we mogen het geloven. En laten we eerlijk zijn... alles is toch onbegrijpelijk, dat de Heere Jezus vanuit zo'n heilige plaats, zich zo vernederde om mens te worden. Om onze zonden te dragen, Hij heeft Gods toorn volledig over Zich heen gekregen... voor ons. Hij werd verbrijzeld, staat in Hebr. Nooit verdiend... dat is pas genade. Zo enorm groot, dat ik alleen heel klein kan danken en geloven. Onze Heere en Verlosser, onze God de Vader, en de Heilige Geest, Hij is het allemaal.

Liefs, Esther.

 

Belofte op 02-10-2018 21:35

Dankjewel, Pier en Esther met de teksten die jullie gegeven hebben over de Drieënige God;  Vader , Zoon , en de Heilige Geest. Alle drie perzonen in de Godheid zijn waarachtig God. Wanneer we Gods Woord aanschouwen, zien we heel duidelijk dat alle drie personen God zijn. Ik wil een vers aanhalen uit het evangelie van Johannes, hoofstuk 14 : 8 en verder; Daarop zei Filippus : " Laat ons de Vader zien,Heer, meer verlangen we niet.       : 9 ; Jezus zei: " Ik bben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? en verder.... We weten ook dat daar alleen redding is, in de God, Jezus Christus.

Wanneer iemand dat niet gelooft, zal daar geen redding voor hem of haar zijn. Dit is het evangelie van Jezus Christus, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Wanneer iemand niet gelooft in de Godheid van Christus, moet hij maar kijken naar de wonderen van de Here Jezus, wat Hij op aarde gedaan heeft. Ik zal een paar opnoemen; Het dogtertje van Jairis, de jongeling van Nain en zijn vriend Lazarus wat hij alle drie uit de dood laat opstaan.

Kan een mens zoiets doen? Zieken beter maken, duivels uitdrijven, op het water lopen. Hoeveel moet daar nog genoemd worden om de Godheid van de Here Jezus aan te wijzen en te bewijzen? Jezus heeft op aarde twee naturen gehad; de Goddelijke natuur en de menselijke natuur. We moeten ook dit als een groot wonder zien en geloven. Alleen God de Heilge Geest kan dat geloof in de harten van mensen geven. En alles is in het Woord geopenbaard, als men het maar wil zien. Daarom kan een Jood en een Moslim niet zalig worden wanneer ze dit niet geloven. Ook al hebben ze allebei Abraham als vader. Abraham is de vader van de gelovigen, maar hij is geen vader van de ongelovigen. Daar bedoel ik dan hun mee wat Jezus Christus niet als God aanvaarden. Allemaal gegroet.

Ramshoorn op 03-10-2018 09:04

@Belofte en Allen.

God de Zoon en God de Heilige Geest zijn onbekende woorden in de Bijbel. Die zijn pas geïntroduceerd op het Concilie van Efeze in 431. Daar kreeg ook Maria een upgrade tot moeder gods ipv moeder van Jeshua. Pure Schriftvervalsing.

God noemt bij Jeshua's doop in de Jordaan en op de berg der verheerlijking: Dit is Mijn Zoon - hoort naar Hem.

Jeshua wordt door JHWH zijn Vader zelf herhaaldelijk Mijn Zoon genoemd. Ook toen Jeshua gevangen genomen werd en voor het Joodse Sanhedrin ondervraagd werd vertelde Jeshua wie Hij werkelijk was: Niet God...maar wel de Zoon van God...

Mattheus 26:63...En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God. 64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.

Zelfs de Romeinse hoofdman getuigde na Jeshua's dood dat Hij de Zoon van God was...Mattheus 27:54...De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods.

Marcus 14:61...Wederom ondervroeg de hogepriester Hem en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende? 62 En Jezus zeide: Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels. 

Jeshua is de Koning der Joden Zie Openbaring 7, 14 en in 19. De Koning der koningen!!!

Pilatus vroeg Jeshua: Lucas 23:3...Zijt Gij de Koning der Joden? Hij antwoordde hem en zeide: Gij zegt het.4 Pilatus zei tot de overpriesters en de scharen: Ik vind niets strafbaars in deze mens.

Nogmaals Pilatus in Johannes 18:37...Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. 

Wat zeiden de Joden over Jeshua? Johannes 19:7...De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en naar die wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt. [Dus geen God]

Johannes 19:19 En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden. 20 Dit opschrift dan lazen vele der Joden, want de plaats, waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. 

Esther op 03-10-2018 11:29

Hallo Pier en Belofte en natuurlijk allemaal.....

Ik zat daar nog even over na te denken... die grootheid, dat de Vader/de Zoon/ H. Geest samen God/JHWH zijn. Laten we wel onze broeders/zusters die dat niet zien of nog niet zien, elkaar in waarde te laten. Het heeft bij mij ook de nodige jaren geduurd, totdat door lezen, het besef langzaam kwam, hoe enorm groot dit is. Ik wist dit ook niet meteen. Lang niet over gesproken, ik hield het als een grote schat, verborgen in mijn hart. Hoe leg je zoiets groots uit...

De woorden van Mod. van Xander... brengt het ook mooi naar voren. Heel soms zeg ik ook wel eens, God/JHWH... heeft iets van Hemzelf, een deel van Hem... mens laten worden. Jezus.

Het belangrijkste van ons allen, is het kostbare bloed van de Heere Jezus. Door geloof in Hem en Zijn offer, wat onze redding is, het besef van zonden tegen over een Heilige God. Het is de Heilige Geest, die het ons duidelijk maakt. Net zo als het geloof in Christus Jezus, over Zijn sterven en opstanding.

Hele fijne dag allemaal, voor mij roept de huiselijke plichten, en voor jullie allen, Gods onmisbare liefde/ genade en bescherming, even afgekeken van Michaël, en liefs van mij, Esther.

 

Citaat: God/JHWH... heeft iets van Hemzelf, een deel van Hem... mens laten worden. Jezus.

Die gedachte ziet u ook terug in Genesis1:27: En God schiep de mens naar Zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep Hij ze. 
In die man, mannelijke is ook het vrouwelijke, oftewel man en vrouw. Ze zijn beiden altijd aanwezig geweest  in één mens, Adam. En God scheidde het vrouwelijke van het mannelijke, man en vrouw. Mod.

Pier op 03-10-2018 16:19

Wijze woorden Esther. Dank.

Belofte op 03-10-2018 19:17

@ Ramshoorn. Dankjewel voor de teksten die jij noemt. Want hierin word de Godheid van Christus bekrachtigd. Hij is de Zoon van God de Vader. De Vader is God. Wanneer jij als mens naar je vader kijkt, of gekeken hebt, dan was jou vader een mens. Dan moet jij als zoon van jou vader ook een mens zijn. Nu is Jezus Christus de zoon van zijn Vader, wat God is, dan moet de Zoon ook God zijn. Dit is tog dwars door de bijbel te zien.

Kijk ook maar naar Johannes 1 : 1 ; In het begin was het Woord, en het Woord was God. Hij was in het begin bij God. Alle dingen zijn door Hem ontstaan, en zonder zijn bemoeienis is geen een ding ontstaan wat ontstaan is.

In hem was het leven, en het leven was het licht van de mensen.

En verder... Je kan God voorstellen als een cirkel. Dit is dan op onze menselijke manier. Een cirkel heeft geen begin en geen einde. God heeft ook geen begin en einde. Nu trek je een sirkel en verdeel het in drie delen. Elke 120 graden een lijn naar het middelpunt. Nu heb je drie segmenten.

In de eerste schrijf je de naam Vader, in de tweede de naam Zoon en in de derde de naam Heilige Geest. En bovenaan; God is van ewigheid tot ewigheid.

Daar zijn ook belijdenis geschriften wat gebruikt worden door kerken met een Gereformeerde inslag. Zo heb je daar de Nederlandse Geloofsbelijdenis  wat goed is om daarna te kijken.

Van artikel 8 - 11, gaat het over; 8 ; God is een in wezen en onderschijden in drie perzonen. 9 ; Schriftgetuigenis over de leer van de drie-eenheid.  10 ; De Godheid van Jezus Christus. 11 ; De Godheid van de Heilige Geest. Ik noem het maar, om jou een idee te geven, van wat sedert 1561, toen de vervolging van de Protestantse kerken heel erg was en deze artikelen door Guido de Bres opgesteld zijn. 

Hij moest zijn leven daarvoor boeten. Zo was het ook in de bijbelse tijd. Hoeveel profeten zijn daar in Jeruzalem gedood, en op laatst hebben ze ook de Here daar gedood. Daar zijn zoveel mensen om hun geloof gedood. Springen wij dit vrij? De dood om het geloof, is niet zo erg, dan de geestelijke dood.

De geestelijke dood, is de dood naar de hel. Die belijdenissen wat bestaan, zijn niet voor niets opgesteld. Dit was tegen mensen wat uitspraken van de bijbel tegen gesproken hebben en niet gelooft hebben wat de Here Jezus gezegt heeft. Zo moeten wij de bijbel lezen met open ogen en een open hart, en met een gebed op onze lippen om te vragen om de Heilige Geest, wat ons kan helpen om het Woord te verstaan. Groeten aan allemaal.    

Ramshoorn op 03-10-2018 20:07

Beste Belofte. Inderdaad we moeten de Bijbel lezen met open ogen en een open hart. Dat doe ik dan ook al vele jaren en dat houd voor mij in dat ik een aantal artikelen van de Ned. Geloofsbelijdenis en van de Heidelberger Catechismus voorgoed bij het oud papier gezet heb.

Onze oudvaders sloegen de plank finaal mis met het napraten van de filosofische stelling van Tertulianus en Athanasius over een vermeende drie-eenheid. Dit woord lees je dan ook nergens in het N.T. En wat te denken van die vermolmde stelling: de kerk is het nieuwe Israël? Paulus wist wel beter. Romeinen 9-11 en Jeshua ook. Johannes 4:22.

Nobody en ook ik droegen op deze site veel betere betrouwbare Schrifttuurlijke argumenten aan om die omstreden roomse stelling Jezus is God, die notabene door de protestanten in 1517 zonder discussie werden overgenomen omver te kiechelen.

Jeshua is de Zoon van God in de Bijbel.

De Bijbel is Gods Woord. En wat predikanten en professoren daarover zeggen kan soms interessant zijn maar vaak papegaaien ze elkaar na in hun discutabele grijs gedraaide dogmatische opvattingen.

De Statenvertaling is vrij betrouwbaar als je die maar leest zonder de Kanttekeningen van de oudvaders die ten onrechtte beweerden dat de kerk het nieuwe israël is, dat de zondag de dag des Heren is ipv de Sjabbat, [Exodus 31] dat de kinderdoop een Bijbelse oorsprong heeft, [niet dus] dat er een nieuwe Paasdatum moest komen in AD 325. enz. Een daad van puur antisemitisme!!!

Wie ieder jaar zelfstandig heel de Bijbel 77 boeken hardop doorleest die weet veel beter wat God en Jeshua ons gelovigen, Joden en gelovigen uit de volken te zeggen heeft dan Concilies en Synoden. Johannes 14:15-31.

Pausen, Concilies en Synodes dwalen al eeuwen verschrikkelijk t/m deze dag en leren veel onschrifttuurlijke zaken: Vrouw in het ambt. Zie 1 Tim. 2 en 3. Zegening van homoseksuele ambtsdragers. Zie Romeinen 1 en 1 Cor. 6. 

Onbegrijpelijk dat er maar weinig gelovigen in kerkeraden hun stem verheffen tegen die verwaande leidslieden en hen daarop aanspreken. Ezechiël 34 en Matth. 7. Handelingen 20 Veel gelovigen zijn helaas slaafs en denken zelf niet na of onvoldoende. Mijnheer pastoor zal het wel weten? Niet dus!

De Apostel Johannes geeft ons een hint in zijn brieven hoe we Gods Woorden mogen leren begrijpen:

1 Johannes 2:27

En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

vertaling: NBG51

Esther op 03-10-2018 22:30

Hallo Pier, dank je wel hoor.... maar, we hoeven sommige onderwerpen die zo groot zijn, niet dood te zwijgen. Alle teksten die we samen hebben aangehaald, zit geen abracadabra in. Ieder kan het lezen, en zelf toetsen. Het zijn juist hele mooie teksten met een hele diepe kern die erin zit. De Heere Jezus is ook God... dit komt niet van onszelf af, wij hebben het ook niet verzonnen. Daarom ben ik juist blij met zulke mooie Bijbelteksten die je neerschreef. Ook van Belofte.

Als we maar proberen om anderen in hun waarde te laten... ik schiet soms wel eens uit... dan eindigt het soms ook met een spijtbetuiging. Dat bedoelde ik er meer mee.

Het is zo bijzonder, het is nu net dat ik ineens allemaal zulke teksten onder ogen krijg. Ik las vanmiddag even kort in Openbaring 19 : 6, ook weer zo'n machtige mooie tekst. Dan weet je wel Pier wat ik bedoel.

Liefs, Esther.

Pier op 03-10-2018 23:23

Esther, ik las nogeens door wat jij geschreven had en ik kwam die tekst uit 1 Tim. 6 tegen over God die als enige onsterfelijkheid bezit. Het drong nu pas goed tot me door. God bezit onsterfelijkheid. Als enige. Hij is dus ook de enige die onsterfelijkheid, eeuwig leven, uit kan delen, kan geven. Want alleen Hij bezit het.

Wat zegt Jezus in Joh. 10:27 en 28 ? "Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven!"

Alleen God kan eeuwig leven geven. Om iemand eeuwig leven te kunnen geven, daarvoor moet je God zijn. Sowieso is 'leven' iets dat alleen God kan geven. Hij heeft het geschapen, gegeven. Leven geven als dat er nog niet is, is iets dat alleen God kan. Eeuwig leven geven dus ook. Jezus zegt: "ik geef eeuwig leven." Jezus liegt niet. Hij spreekt de waarheid. Hij zegt hier in feite: "Ik ben God." Er is geen andere conclusie mogelijk.

Want alleen God kan eeuwig leven geven. Jezus zegt hier: "IK geef het." Dat is godslastering als je niet zelf God bent. De joden vonden dat dus ook. Ze komen met stenen aandragen nadat Hij dit gezegd heeft. Ze willen Hem stenigen. Ze denken dat Hij God lastert, want ze weten niet wie Hij werkelijk is. Maar Jezus lastert God niet. Hij spreekt de waarheid. Iets dat alleen God kan, daarvan zegt Jezus: "Ik doe het."

Daaruit kun je twee dingen opmaken: òf deze man lastert God, òf deze man spreekt de waarheid. Uit hetgeen Jezus heeft gezegd, kun je geen andere conclusies trekken.

De Joden trokken de eerste conclusie, namelijk: deze man lastert God. Ze zeggen dan ook in dit stuk uit Johannes: "Wij willen u stenigen omdat U, een mens, Uzelf God maakt." De Joden hadden dus heel goed begrepen welke positie Jezus hier claimt met wat Hij zei.

Maar ze geloven Hem niet. Noemen Hem een lasteraar, een leugenaar. Als je zegt -en dat zeg ik- "Jezus is God", dan volg je dus niet een bepaalde leer, maar dan geloof je Jezus op Zijn woord. 

Ik vind deze tekst uit Timotheus die jij aandroeg eigenlijk de tekst die de Goddelijkheid van Jezus Christus het sterkst bevestigt, samen met het stuk uit Joh. 10.

Pier op 04-10-2018 09:28

Esther, ik heb ongeveer dezelfde ervaring. Ook ik vind teksten die bevestigen wie Jezus werkelijk is. Ik heb het gevoel dat de Heer dit belangrijk vindt. Het gaat om wie Hij is. Om de eer die Hem toekomt. 

En Openbaringen 19:6 is overweldigend. Werkelijk. "Hallelujah! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard."

Dit zijn grote dingen. Misschien -en dat hoop ik met heel mijn ziel- worden we voorbereid op de komst van onze Grote Koning, als Hij komt op de wolken, in grote macht en majesteit. 'Bergen smelten als was voor Zijn aangezicht', staat er. 

Maakt je klein, zoals jij ook schrijft.

Esther op 04-10-2018 13:29

Hallo Pier, fijn zo'n uitleg. De tekst uit 1 Tim. 6, ik kon het eerst niet eens vatten, toen ik die verzen las. Het was zo bijzonder.

Maar, de verzen uit Jesaja 9 : 5, heb je zelf ook nog eerder aangehaald... "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst".

Zo'n bekende tekst, bijna ieder weet dat het over de Messias/Jezus Christus gaat, Die nog moet komen. Dan ga je naar Jesaja 44 : 6b, 'Ik ben de Eerste en de Laatste, en buiten Mij is er geen God".  Over welke God gaat het hier dan om, óók over de Heere Jezus lezen we, Hij wordt óók genoemd Sterke God, Eeuwige Vader... '. 

Ik haalde Openbaring 19 : 6 ook al aan, laatste regel, "Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is Koning geworden".

Openbaring 1 : 8, "Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, Die was, en Die komt, de Almachtige".

Pier, er zijn zoveel van dit soort teksten... het is of je ineens kijkt met andere ogen. Zoveel teksten, en altijd er overheen gekeken. 'Jezus is God'... Ik geloof dit al langer met mijn hele hart, maar verstandelijk... begrijp ik dit niet. En gelukkig verlangt God dat niet van ons... Hij vraagt om geloof. Ons kortzichtige, zondige vleselijke verstand zal óók nooit dat vatten... daar is het te groot voor.

En ik weet dat we veel lezen in de Bijbel, God/Christus als twee Personen. We mogen de Heere en God de Vader als Vader/Zoon zien.  Maar óók lezen we dat ze samen één Persoon zijn. Eén God.

Is dit o.a. dat we lezen, dat we... "Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als ik de dag van de eeuwigheid".  2 Petrus 3 : 18.

Pier en allemaal, Vaders sterkte om ieder heen, en hartelijke groeten, Esther.

Belofte op 04-10-2018 16:45

@ Ramshoorn. Ja, ik heb nog gedacht moet ik jou nog terug schrijven? Jij gaat tegen het fundament van de bijbel in. Dat God drieënig is, is de basis van ons geloof. Het geloof in Jezus Christus, de Redder en de Gezalfde, maak jij zomaar af dat Hij niet God is. Jij gaat niet in van wat ik geschreven heb, alleen dat de artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus en doe maar de Dortse Leerreëls daarbij. Die heb je maar bij het oud papier gezet. Dit betekend voor mij , dat jij dit allemaal overbodige luxe vind. Onze voorvaders hebben daar helemaal niets van gemaakt.

Maar nu jij, jij weet alles veel beter, want jij hebt de hele bijbel al hoeveel keren door gelezen. Jij bent zeker een Israeliet, maar dan van een ander soort dan wij. Wij zijn Israelieten omdat wij allemaal gelovigen zijn. Wij geloven in de drieënige God. Zonder dat geloof, is daar geen zaligheid. Jij haalt Rom. 9 - 11 aan. Wat ik daar lees van Paulus, geinspireerd door de Godheid van de Heilige Geest; 9 : 6b ; ...want zij zijn niet allemaal Israelieten die wat uit Israel zijn. Dit betekend; Zij die uit Israel zijn, zijn niet allemaal gelovige Joden of gelovige Israelieten. De benaming wat Paulus nu geeft aan de gelovigen is de naam Israel. Die anderen, die ongelovigen zijn niet het ware Israel. Lees maar goed wat daar staat. Ook Joh. 4 : 22 ; De Here Jezus geeft hier les aan de vrou in Samaria.

Hij zegt: Het heil is uit de Joden, of anders; De zaligheid is uit de Joden. De zaligheid kan alleen Jezus Christus geven, want Hij beheert alles, ook ons geloofsleven. Wat zegt Hij; Het water wat Hij geeft, daarvan zal je nooit weer dorst van krijgen. Dit water is het heerlijke evangelie van Jezus Christus. Deze tekst wil niet zeggen,dat de zaligheid voor de Joden is. Nee daar komt een tijd zegt Jezus voor de vrouw, dat daar niet meer in Jeruzalem God aangebeden word, maar dat dit niet gebonden is aan de plaats Jeruzalem. Kan jij niet geloven dat met de komst en het heengaan van Jezus Christus daar een hele omwenteling heeft plaats gevonden in de kerk? Eerst was het de kerk van het oude-verbond, en na Jezus se hemelvaart de kerk van het nieuwe - verbond. Heeft dat zin voor jou, af raakt dat jou niet?

Moet tog niet de tektsten verkeerd verstaan of uitleggen. 1 Joh. 2 : 27 ; De zalving waar het hier overgaat, is de zalving van de Heilige Geest. Weer de drie-eenheid wat om het hoekje komt kijken. Dit gaat over het ambt van alle gelovigen. Met het betreden van een ambt, werden degenen die het ambt aanvaarden, gezalft, of met olie over gegoten. Denk aan koning Saul en David wat allebei door Samuel gezalft zijn. De priesters werden gezalft en de profeten ook. Zo hebben we als gelovigen het drie dubbele ambt van; Koning, Priester en Profeet, en zodoende het zalven. Christus is ook de gezalfde, Hij is duidelijk gezalft met de Heilige Geest, met het dopen in de Jordaan door Johannes de Doper.   

Wat die andere zaken betreft wat jij aanhaalt, over Pausen, Concilies en Synodes, ben ik het op een manier met jou eens. In de kerk of gemeente, zijn wij allemaal gelijk, broeders en zusters. Daar mag niet een enkeling baas over jou spelen. Maar daar moet wel orde zijn, want God is niet een God van wanorde, maar van vrede. Zo is daar een kerkraad wat orde in de gemeente moet handhaven, en zo gaat het verder naar boven, tot bij de Synode.

Maar dat weet je zeker allemaal wel. Met de vrouw in het ambt en al die andere dingen van homoseksuelen wat erkenning krijgen in hun doen en laten, ben ik het niet mee eens. Deze dingen gaan tegen het Woord in en zijn erg zelfzugtig en mens-centrerend. Het gaat vandaag om de mens, en niet om de drie-enige God. We moeten zo lief voor mekaar zijn. Maar de bijbel leert ons om op mekaar toe te zien, dat er niemand in de gemeente verkeerd gaat, en zodoende niet de zaligheid bereikt. Met de profesie uit Zacharia en het splijten van de Olijfberg zal ik DV een andere keer over schrijven. Neem alleen maar nota daarvan dat die berg iets anders is; dit is een simbool van een grootheid. Groeten aan allemaal.

Michaël ;-{> op 04-10-2018 17:13

@ Esther

Dank je :)

Ja, ons verstand kan Hem onmogelijk begrijpen, ons hart kent Hem al.

Hartelijke groeten van mij, Michaël

Nobody op 04-10-2018 18:03

Het moge duidelijk zijn dat de meningen hierover verdeeld blijven. omdat ik iedereeen in zijn of haar waarde wil laten stop ik met discusieren hier over. Ik vraag in gebed via De Heer Yeshua/Jezus aan zijn heilige vader om mijn schreden te richten en als ik dingen niet begrijp of Hij het mij dan wil laten zien. Verder doe ik geen concessies  en blijft Yeshua/Jezus De Zoon van God.

Dit is hoe ik  persoonlijk naar 15 jaar de Bijbel lezen het begrepen heb. Maar ik heb de wijsheid niet in pacht, zo als sommige dat wel hebben blijkbaar. 

Je kunt ook bijvoorbeeld een rooms katholiek niet uit leggen dat ze niet naar Maria moeten bidden, ze horen het gewoon niet, al horende zijn ze doof en alziende zijn ze blind.

Zo heb ik ook verschillende keren Jehovah's getuigen proberen uit te leggen dat hun niet God's oogappel zijn maar het Joodse volk, die een derde wat straks voor de grote verdrukking word weggenomen (niet opgenomen) en dat het boek openbaringen nog in vervulling moet gaan. En dat alle mensen uit alle natien zaad van Abraham kunnen worden en mede erfgenaam van deze belofte. ik laat ze zien dat hun founder Charles taze russel een vrijmetselaar is, kind aan huis bij de rothschilds was etc, en u begrijp het al, ondanks onweerlegbare feiten, beloven ze het te gaan nakijken en vervolgens zie ik ze nooit meer terug. Als iemand mij een onweerlegbaar baar Feit laat zien dan doe ik er ook iets mee. Maar tot nu toe, ook hier op dit forum, helaas, Geen onweerlegbare feiten! Laten wij smeken aan De Vader en de Zoon om inzicht en wijsheid. En niet doen alsof de een slimmer is dan de ander. Want volmaakt is alleen De Vader en de Zoon!

Rode Wouw op 04-10-2018 18:21

Mooie uitleg Pier. En ook de aanvulling van de Mod. Aan de andere lezers wil ik meegeven de Bijbelteksten en de uitleg eens rustig te overdenken, een periode rust en dan nog eens te overdenken. En eenvoudig aan God Zelf vragen mag natuurlijk ook!

God heeft in Christus Jezus (God de Zoon) de zonde, de duivel en de dood overwonnen voor ons.

Esther op 04-10-2018 21:07

Dank je Michaël, mooie zin, ons verstand kan Hem onmogelijk begrijpen, ons hart kent Hem al.  En dat is toch het belangrijkste. Ons geloof kan soms zo klein zijn, maar we hebben een Grote Machtige God. En daar mogen we volledig op vertrouwen.

Hallo Nobody, niemand van ons is slimmer als de ander hoor. Het zijn ware woorden wat u schreef, alleen de Vader en de Zoon zijn volmaakt. Weet u, het belangrijkste voor ons allen is, dat we schoon gewassen zijn door het bloed van het Lam, Jezus.

Dank je Belofte.

Rode Wauw, heel waar wat u schrijft, we mogen het aan God Zelf vragen.

Hartelijke groeten, aan allen,  Esther

Pier op 04-10-2018 21:51

Nobody, geen onweerlegbare feiten? O nee? Heb je de tekst opgeslagen die Esther opgaf op 4-10 13.29?

Jesaja 44:6b Daar zegt JHWH, die niet liegen kan, het volgende: "Ik ben de eerste en de laatste."

Leg daarnaast Openbaringen 22:13 Daar zegt Jezus Christus, Die de Waarheid Zelf is, het volgende: "Ik ben de eerste en de laatste."

JHWH is de eerste, want Hij liegt niet. Jezus Christus is de eerste, want Hij liegt niet. Er kan er maar één de eerste zijn. Dat klopt. JHWH/Jezus Christus. Één. De eerste.

JHWH is de laatste, want dat zegt Hij en Hij liegt niet. Jezus Christus is de laatste, want dat zegt Hij en Hij liegt niet. Er kan er maar één de laatste zijn. Klopt. Jezus Christus/JHWH. Één. De laatste.

JHWH/Jezus Christus, Één, de eerste en de laatste. Onweerlegbaar. 

Als je er met je verstand niet bij kunt, vraag het aan de Heer. Het is de waarheid. 

Michaël ;-{> op 04-10-2018 22:22

@ Esther op 04-10-2018 21:07

Ja inderdaad, ''We hebben een Grote Machtige God. En daar mogen we volledig op vertrouwen.'' En dat is al een Heerlijkheid, op zich.

Goodmorning op 05-10-2018 01:13

Wie Jezus nu echt!

Mijn complimenten voor Nobody@,...wat hij aangeeft van laten we smeken om inzicht aan de Vader en zijn Zoon. Daarin maakt Nobody duidelijk aan iedereen dat hij of zij een diep gelovig persoon is, op zoek naar de enige waarheid.

 

Maar wie is Jezus, heb ik het antwoord! Persoonlijk is Jezus voor mij het belangrijkste, Hij heeft de dood overwonnen en dat is niet zo maar iets, Dat is Goddelijk en valt niet over te twisten. Ik zie God of Jezus als 2, maar onafschijdelijk verbonden "dat maakt dus weer 1"  Jezus bad tot de Vader voor zijn kruisiging tot bloedens toe en tijdens zijn sterven voelde de Heer zich verlaten van de Vader en heeft dit duidelijk uitgesproken.

Het zijn niet zomaar wat opgeschreven woorden en heb diep respect voor mijn Here Jezus, ben hem tot op de dag van vandaag dankbaar voor zijn offer. Zijn leven hierop aarde heeft er voor gezorgd dat wij eeuwig leven hebben.

Dus als ik Jezus zie, zie ik de Vader, want Jezus draagt de vader uit....Let dus op...onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat vormt voor mij de eenheid. 

 

groet

Fran op 05-10-2018 09:31

Laten de gelovigen onder ons niet vergeten dat wij dankbaar moeten zijn , dankbaar en vreugdevol dat wij ook bij de schapen mogen behoren .

Dankbaar voor de Verzoening , blij voor de  Vergeving ,het  Lam ,- Licht   ,- Leven ,- Leer , -Redding  ,- Genezing ,- Herdenking  , -Hogepriester ,- Opstanding ,

-Bemiddelaar ...

_

Schaapjes leven in vrede onder mekaar en vertrouwen op hun herder .

Zij twisten niet over wie hun herder is , zij volgen ...

De wolf zal er alles aan doen om stiekem de schapen uit elkaar te drijven , hij vermomd zich als schaap en blaat als een schaap , met als gevolg :

 als puntje bij paaltje komt vlucht hij . Toch zijn preoriteit is om lekker te smullen van de schaapjes  .

Nu , een goede herder zal er alles aan doen om zijn schapen te beschermen . Daarvoor gebruikt hij soms herdershonden , die hem helpt om de schapen te weiden en te

hoeden

in de juiste richting .

 Allemaal schoon samen blijvend richting einddoel .

Als schaapjes denken dat het gras ergens anders beter  is , dan dat waarheen de herder  hen leid , zullen zij ontdekken dar het ogeschijnlijke groene smakelijke gras hen

onherroepelijk  maagkrampen bezorgd . Soms met de dood tot gevolg   .Niet beseffende hebbende dat ze nog even de herder  hadden moeten volgen en vertrouwen om

uiteindelijk het groene gras te eten ,

dat werKelijke verzadiging brengt . Dat de herder hen leid naar een goede warme stal om uit te rusten van de ontberingen onderweg .

_______________

Jezus-Christus is de Goede Herder , wie kan zonder ...? .

Jammer dat er soms twist is onder de schapen . Daar wij allemaal gelijk zijn . Zonder liefde zijn wij niets !

Liefde voor de Herder en liefde voor elkaar .

Een Herder , een kudde !

__________

1 Korintiers : 13

Mattheus 16: 16            Ook ik belijd wat Petrus hier zei

Joh , 11: 27                          Ook ik geloof net als hetgeen Martha hier zei

------

Wat Jezus-Christus , Petrus zegt in  Matteus 16 : 17, 18, 19 is zeer belangrijk .

Dank U Jezus-Christus voor wat U zegt in Mattheus 11 : 25 - 30  en Mattheus 28 : 18-20

---

Liefs X

 

Beste Fran, dit is een discussieforum waar bijbelse zaken besproken worden en waarin verschil van inzicht mag zijn. Als u daar niet tegen kan, is dit niet de plek voor u om te posten. Verschil van mening heeft niets van doen met twist. Mod.

Pier op 05-10-2018 21:58

Beste Fran, ik begrijp dat je een beetje moeite hebt met de soms felle toon van de discussie. Dat is niet altijd te vermijden. Het gaat om de eer van God. Waarom? Ik zal het uitleggen. Er zijn stemmen hier op dit forum die weliswaar Jezus de Zoon van God noemen, maar niet geloven dat de Zoon al was vóór de grondlegging van de wereld, dat de hemel en de aarde door de Zoon geschapen zijn, zoals de Colossenzenbrief duidelijk zegt, dat de Zoon de Eerste is en de Laatste, dat de Zoon de Waarachtige God is en het eeuwige leven.

De Zoon, die in Jesaja genoemd wordt 'Sterke God, Eeuwige Vader'. De Zoon, waarvan de Hebreeënbrief zegt dat God de Vader Hem aanspreekt op deze manier: "Uw troon, o God, bestaat in eeuwigheid." 

Deze Zoon heeft Zijn Goddelijke heerlijkheid, die Hij had bij de Vader, prijsgegeven en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen.

Hij is uit de hemel neergedaald en is mens geworden. Hij heeft Zijn leven gegeven voor de mensen, is opgestaan uit de doden en is verheven boven alle machten en krachten en is gezeten aan de rechterhand van God. Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Waar gaat dit nu om? Wel, door Jezus Christus te erkennen als Degene die Hij in werkelijkheid is, daardoor geef je God de eer voor het offer dat gebracht is aan het kruis van Golgotha.

Dat is belangrijk. Één van degenen, die al deze bijbelse feiten die ik hierboven noem niet kan geloven, noemt Jezus 'de grootste Jood die ooit heeft bestaan'.

Daarmee haal je de eer die God toekomt bij God weg en geef je de eer aan een mens, een Jood in dit geval. Dan is er een mens in staat geweest zo goed en zondenloos te zijn dat hij het offer brengen kon dat alle mensen met God verzoende. 

De gedachte is dan: er werd een mens geboren dat er eerder nog niet was en dat mens heeft het gehaald. Die heeft de kloof tussen God en mens gedicht. Een groot mens. De mens heeft het dan opgelost.

De bijbelse waarheid echter is: de mens was bij God weggelopen en kon niet meer terug. Het Paradijs was afgesloten. De zonden maakten scheiding tussen de Heilige God en de zondige mens en niemand  van de mensen kon die zonden wegnemen. Toen heeft God het Zelf gedaan. Uit liefde voor de mensen.

Dat is een ander verhaal. Dat is het bijbelse verhaal. Een verhaal over een God wiens liefde alle verstand te boven gaat. Die ons zo liefhad, dat Hij de schuld die wij hadden, Zelf heeft betaald. 

Die God, die mens werd, dat is de Here Jezus. Dat is mijn God.

Pier, Fran heeft alles kunnen lezen wat er gepost is, als zij geen discussies kan verdragen dan is dit niet de plaats voor haar om hier te posten. Mod. 

Nobody op 05-10-2018 22:05

Bij deze heb ik nog een aantal passages op een rij gezet; (Statenvertaling online )

Paslmen 2:7  Ik zal van het besluit verhalen: de Heere heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

King James 1611 (online versie) I will declare the decree: the Lord hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.

Matt 14:33 Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden Hem, zeggende: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!

Matt 24:36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

Matt 27:54 En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!

Marcus 1:11 En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

Marcus 5:7 En met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik met U te doen, Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt!

King James Marcus 5:7 And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the most high God? I adjure thee by God, that thou torment me not.

Marcus 13:26 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.

Lucas 1:32  Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.

Lucas 4:9  En hij leidde Hem naar Jeruzalem, en stelde Hem op de tinne des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij de Zoon Gods zijt, werp Uzelven van hier nederwaarts;

(Merk op dat zelfs satan niet ontkende dat Jezus de Zoon van God is)

Lucas 4;41 

En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: Gij zijt de Christus, de Zone Gods! En hen bestraffende, liet Hij die niet spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.

King James 4:41 And devils also came out of many, crying out, and saying, Thou art Christ the Son of God. And he rebuking them suffered them not to speak: for they knew that he was Christ.

Johannes 1:34 En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.

Johannes 1:50  

 Nathanaël antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israëls.

Johannes 2:16  En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel.

Johannes 3:16 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.

Johannes 8:16  En indien Ik ook oordeel, Mijn oordeel is waarachtig; want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden heeft

Johannes 8:18  Ik ben het, Die van Mijzelven getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij.

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Johannes 17:1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.

Johannes 17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

Johannes 20:31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam

King James John 20:31 But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name.

1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.

King James 1 John 2:22 

Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son.

1 Johannes 2:23 Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet.

1 Johannes 3:8  Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou

1 Johannes 3:23 En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.

1 Johannes 4:1,2,3

1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;

3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

1 Johannes 4:14 En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld.

1 Johannes 4:15 Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. 

1 Johannes 5:10  Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon. 

1 Johannes 5:11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon

1 Johannes 5:12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

1 Johannes 5:13  Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.

1 Johannes 5:20  Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.

2 Johannes 1:3 Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den Vader, en van den Heere Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde.

2 Johannes 1:7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

2 Johannes 1:9  Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.

2 Johannes 1:10  Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.

2 Johannes 1:11 Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.

Openbaring 2:18 En schrijf aan den engel der Gemeente te Thyatire: Dit zegt de Zoon van God, Die Zijn ogen heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk:

Openbaring 3:21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

Nobody: geen hoofdletters, zie siteregels onder de artikelen, aangepast. Mod.

Nobody op 06-10-2018 00:00

@Xandernieuws, bedankt, ik ben niet zo een einstein met de computer.

Harold op 06-10-2018 08:49

@Nobody Het is indrukwekkend dat je behoorlijk spitwerk in de Bijbel hebt gedaan, betreffende Jezus als zoon van God. Maar weet je, niemand hier, ook Pier niet, met wie je in discussie bent, zal twijfelen aan het feit dat Jezus de zoon van God is. Als je al jouw teksten doorleest, dan lezen we welliswaar dat Jezus Gods zoon is, maar nergens vind je een ontkenning dat hij Goddelijk is. We twijfelen geen van allen aan het feit dat God de vader is, dat de Heilige Geest de geest van God is, waarom dan wel aan Jezus? Er staan ook teksten in de Bijbel waarin Jezus God genoemd wordt. Lees bijvoorbeeld het verhaal van de ongelovige Thomas, die uitroept 'Mijn God!'. Jezus antwoord hierop 'Omdat gij Mij gezien hebt'. En dit is nu exact de rolverdeling tussen de Zoon en de Vader. Wanneer je Jezus de Zoon aanschouwd, aanschouw je ook God de Vader. Zij zijn een evenbeeld van elkaar. Ook in Johannes 14 legt Jezus uit dat de Zoon en de Vader zeer nauw met elkaar verbonden zijn wanneer hij zegt in vers 10: 'Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij'. Vader en Zoon zijn een, maar toch hebben beiden een andere functie en betekent toch niet ineens dat Jezus niets Goddelijks meer heeft?

Nog een andere gedachtengang: “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.” Efeziërs 2:8-9Hier staat heel duidelijk dat wij genade ontvangen van God. niet uit onszelf. De mens kan zichzelf geen genade toekennen, dit is een gave van God. En die genade komt van Jezus Christus door zijn sterven en opstanding. Is het niet zo dat Jezus dan wel Goddelijk moet zijn, als wij enkel genade van God krijgen? Immers als er niets Goddelijks aan Jezus is, dan zou de genade van de mens komen en dat is niet in overeenstemming met bovenstaande Bijbelvers?

Pier op 06-10-2018 09:47

Nobody, je wilt iets duidelijk maken. Laat me eens raden..... dat Jezus de Zoon van God is?

Wat bedoel je toch hiermee? Heb je uit wat ik of Esther of anderen schreven, ook maar één seconde de indruk gekregen dat wij ontkennen dat Jezus de Zoon van God is?

Jezus is de Zoon van God. De Almachtige. Die was en die is en die komen zal. 

Het verschil zit hem denk ik in het feit dat jij je niet voor kunt stellen dat Jezus al de Zoon van God voordat Hij als mens op aarde geboren werd. Dat Hij eeuwig is. God is. God de Zoon, de Zoon van God. 

Dit is bijbels Nobody. Een fantastisch vergezicht op de grootheid van onze Heer. Het staat in de bijbel. Echt. 

Esther op 06-10-2018 14:04

Hallo lieve allemaal....

Johannes 1 : 1, 'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en Het Woord was God'.

In de King James Bijbel staat deze tekst er woordelijk ook zo in.

En dat is mij genoeg. Het Woord werd vlees/mens... en kreeg de Naam Jezus. Vanaf dat moment kennen we de verhouding Vader/Zoon. Dat is goed en is bepaald niets mis mee. Daar zijn genoeg teksten van. Heel Bijbels. En ook duidelijker voor ons mensen.

Maar de Heere Jezus was óók het Woord Die bij God was en het Woord was God.

In Kolossenzen 2 : 9 lezen we, 'Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk'.

Niet een stukje of een klein beetje de Godheid Die Hij bezat... nee... héél de volheid van de Godheid lichamelijk. Hij is het Woord en werd vlees/menselijk. Om te sterven op Golgotha.

Dit zijn nog maar twee teksten, er zijn er meerdere, maar het zegt mij genoeg. Dat is mijn Heere, mijn Christus Jezus en mijn God.

Laten we vasthouden aan de Heere Jezus en de Vader. Want dat is zo iets groots.

Geniet allen van het heerlijke weer, en liefdevolle groeten van mij, Esther.

 

Nobody op 06-10-2018 16:57

Voormij persoonlijk heb ik hier niets meer aan toe te voegen, voormij is De Heer Jezus/Yeshua de Zoon van God, De God van Abraham Isaac en Jacob, YHWH, Yah, Yaweh, Yehovah.

King James 1611 (online) 

Psalms 83:18

That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, artthe most high over all the earth.

Vandaag wil ik aan de hand van de Bijbel, (het woord van God) een reactie plaatsen waarom de tijd kort is en dat volgers van De Heer Jezus haast moeten maken om de Bijbelse boodschap te verspreiden.

In Mattheus 24:3 vragen de discipelen aan De Heer Jezus; En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

Waarop De Heer Jezus dan een opsomming geeft wat allemaal vooraf gaat, ook zegt hij dat niemand de dag weet en het uur, dan alleen de Vader.

Matteus 24:36  Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

Maar toch geeft hij aanwijzigen om het seisoen te herkennen.

Mattheus 24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

De vijgenboom is israel.

Hosea 9:10  Ik vond Israël als druiven in de woestijn, Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan den vijgeboom in haar beginsel; maar zij gingen in tot Baäl-peor, en zonderden zich af tot die schaamte, en werden gans verfoeilijk naar hun boelerij.

Joel 1:6,7  Want een volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal; zijn tanden zijn leeuwentanden, en het heeft baktanden eens ouden leeuws.

Het heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting, en mijn vijgeboom tot schuim; het heeft hem ganselijk ontbloot en nedergeworpen, zijn ranken zijn wit geworden.

Jeremia 24:2-8 In den enen korf waren zeer goede vijgen, als de eerste rijpe vijgen zijn; maar in den anderen korf waren zeer boze vijgen, die vanwege de boosheid niet konden gegeten worden.

En de Heere zeide tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? En ik zeide: Vijgen; de goede vijgen zijn zeer goed, en de boze zeer boos, die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden.

Toen geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende:

Zo zegt de Heere, de God Israëls: Gelijk die goede vijgen, alzo zal Ik kennen de gevankelijk weggevoerden van Juda, die Ik uit deze plaats naar het land der Chaldeeën heb weggeschikt, ten goede.

En Ik zal Mijn oog op hen stellen ten goede, en zal hen wederbrengen in dit land; en Ik zal hen bouwen, en niet afbreken; en zal hen planten, en niet uitrukken.

En Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de Heere ben; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich tot Mij met hun ganse hart bekeren.

En gelijk de boze vijgen, die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden (want aldus zegt de Heere), alzo zal Ik maken Zedekia, den koning van Juda, mitsgaders zijn vorsten, en het overblijfsel van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven, en die in Egypteland wonen;

Nooit eerder in de geschiedenis heeft de wereld dit God's wonder gezien, de geboorte van Israel.

Jesaja 66:8 Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.

Deze profetie is op 14 Mei 1948 in vervulling gegaan met de geboorte van de staat Israel! Een God's wonder, uitgevoerd door satanisten, maar een wonder van God!

Dan Gaat de Heer Jezus verder;

Mattheus 24:34  Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

Dus dat geslacht wat wat de geboorte van Israel heeft gezien zal niet voorbij gaan voordat al die dingen (Matteus beschreven) voordat De Heer Jezus terug komt.

Een legitieme vraag is dus; wat is een geslacht? daar geeft Psalm 90 het antwoord op.

Psalmen 90:10 Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen.

1948+70=2018 tenzij wij zeer sterk zijn tachtig jaren. 1948+80=2028. Dus het zou uiterlijk 2018 zijn wanneer de Heer Jezus/Yeshua zou terug komen. 

Maar in de tussen tijd moeten volgen de chronogische volgorde van het boek Openbaringen nog veel meer dingen gebeuren. De twee getuigen moeten hun rol nog vervullen, de antichrist moet nog verschijnen en de derde tempel moet nog gebouwd worden. want in die derde tempel zal de antichrist zich zelf verhogen boven God en halverwege het offerdienst doen ophouden etc.

Dus als je dan van 2028 de 7 jarige regeer periode van de antichrist aftrekt blijft er nog maar plus minus 3 jaar over..!?

De antichrist kan pas op het wereld toneel verschijnen als er wereldwijde chaos is, want daar maak hij ogenschijnlijk een einde aan.

Dus het is mijn persoonlijke overtuiging dat heel snel chaos moet uitbreken, vanaf 2015 zijn miljoenen antichristen ongelimiteerd het avondland binnen gewandeld, helemaal conform het coudehove-kalergi plan, en de brief van albert pike aan mazzinni.

En volgens mij zal het instorten van de dollar het starschot zijn voor wereldwijde chaos, maar dat zijn mijn eigen gedachtes, dat kan ik niet Bijbels onderbouwen. Ik verwacht de komende drie jaar heel veel ellende. Maar alleen God weet de dag en het uur.

Belofte op 06-10-2018 17:44

Dag alemaal.Wanneer we zo om ons heen kijken, luisteren en zien hoe de mensen denken over het volk Israel en de Joden vandaag, wil ik een profetie na voren brengen wat reeds vervul is door Jezus Christus. De Here Jezus heeft toch de wet en de profeten vervuld, niet waar?  Zo wil ik beginnen met een profeet, wat volgens de Here Jezus groot was. Matth. 11 : 17. Wat nu komt is de uitspraak van God de Heilige Geest, gesproken door Johannes de Doper; Matth. 3 : 7 ; Addergeslacht, dit wijst heen na de kinderen van Satan, volgelingen van de Duivel, wie heeft jullie aangewezen om te vluchten voor de komende toorn?

Ja de toorn van God wat er aankomt, is aan de Joden, waar hij tegen profeteerd. Dit is de ondergang van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70 NC, wat door God ondernomen is. : 8 ; Draagt dan vruchten wat bij de bekering past.Wanneer de mensen dan van de zonden bekeerd zijn, moet dat ook blijken door hun gedrag en hun daden. Jacobus 2 : 17 - 26. vers 24 ;         U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaartom wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. Dan verder met : 9 ; En jullie moeten niet denken om bij jullie zelf te zeggen; wij hebben Abraham als onze vader; want Ik zeg aan jullie dat God macht heeft om uit deze keien, ( stenen ) aan Abraham kinderen op te wekken.

De profeet zegt hier heel duidelijk, dat de nakomelingen van Abraham geen kans op redding hebben, wanneer zij niet waarlijk in God geloven. Geen naam van; " Israel of Jood " kan hen redden van van de komende toorn. : 10 ; Maar de bijl ligt ook al tegen de wortel van de bomen. Elke boom wat geen goeie vruchten draagt, wordt uitgekapt en in het vuur gegooid. Zo worden we hier ook weer bij bepaald, dat de bijl reeds klaar ligt, om de bomen om te kappen. De bijlligt nu al bij de wortels van de bomen. Dit betekent; wanneer de bijl reeds bij de wortels ligt, zullen de wortels en daarbij de boom binnenkort omgekapt worden, en zal de boom nooit weer uitlopen en groeien.

In Jes. 11, hebben we de stronk van Isai, dat is de boomstam, de stamboom van Isai, wat weer uit gaat lopen, en, dat Christus dan zijn verschijning maakt. In de boomstam van Isai, zijn de wortels in de grond blijven zitten, zodat de stam weer een boom kon worden. In het geval van de profesie aan de Joden, door Johannes de Doper, is dit niet zo. Hier worden de wortels van de stam verwijderd en de stam tezamen met de wortels worden uitgehaald, zodat geen mens later meer kon zien dat daar een boom gestaan heeft. Dit is de profesie over het volk van de Joden; zij worden omgekapt, zij worden als volk van God voor zijn aangezicht verwijderd, zodat zij nooit meer het verbondsvolk van God kunnen zijn.

Verder zien we, dat er nog vele profesiën over de Joden komen, na deze profesie van Johannes de Doper, wat aan hun de dood en verwoesting aanzeggen.  : 12 ; zijn schop is in zijn hand, en Hij zal zijn dorsvloer door en door schoonmaken en zijn koren in de schuur inbrengen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbare vuur verbranden.  De schop, is een holle-schop om het graan mee op te scheppen, dan in zakken te doen, om het daarna in de schuur op te bergen.

De Here dorst de mensen. Dit is een simbool om te laten zien, dat daar een schifting plaats vind. Het koren zijn de gelovigen in Jezus Christus; zij gaan de schuur in, dat is; zij gaan in de hemel hun plaats krijgen. Maar het kaf, zij die niet geloven, gaan verbrand worden. Zij gaan de hel in, waar het onuitblusbare vuur is. Het kaf is weer de Joden die niet willen geloven, dit is waar Johannes tegen profeteerd.

God gaat het volk van de Joden uitroeien. Daar zijn geen vruchten om hun geloof te bevestigen, zij willen niet geloven in de Godheid van Christus en in de bekering van Zonden, "want zij doen dan helemaal niets verkeerd". Dit helpt hun niet om te zeggen; wij zijn kinderen van Abraham, want God kan uit de stenen, wat daar rond liggen, kinderen van Abraham verwekken. Abraham de vader van al de gelovigen, is geen vader van het ongelovige geslacht. Ook al zeggen ze vandaag ook, zij zijn het nageslacht van Abraham.

De Islam doet dit ook, maar zij zijn ver van gelovig af. De dorsvloer is de kerk in die tijd. De ou-testamentiese godsdienst, de tempeldienst met zijn offers en zijn seremonies. Dit gaat voorbij, dit gaat weg. Daar zijn alleen nog de volgelingen van Jezus Christus wat deel uitmaken van het volk van God, zijn verbondsvolk. De schapen gaan naar de hemel en de bokken naar de hel. Waarom kunnen wij de bijbel niet verklaren, zoals het hoort, en wat er staat geschreven?In Matth. 24 en 25 en andere plaatsen in de bijbel, wordt geprofeteerd over de verwoesting van Jeruzalem en de instorting van het bouwwerk van de tempel in 70 NC.

Daar zal niet een steen op de ander blijven staan, en dat in de tijd van de mensen die toen leefden.                                                                          

"Ons sien geen tekens in die donker uur van U verbond, daar is geen profete wat ons meer troos of bring die dieper  wete                                                                                                                 hoe lank ons druk en hartseer nog moet verduur".   Psalm 74 : 7 . Beryming van Totius

Muggenzifter op 06-10-2018 18:03

Psalm 33

‘Zing voor Hem een nieuw lied’ vs. 3.

Als de Heilige Geest de dingen van de Heere Jezus weer nieuw en levend voor ons maakt, komt er in ons hart vanzelf een nieuw lied op voor Hem. In de Bijbel lezen we veel over een nieuw lied. Waarom een nieuw lied?

Omdat we ons niet tevreden kunnen blijven stellen met oude deuntjes. Het leven van christenen kan soms een routine worden: we weten het allemaal wel en we geloven het allemaal wel. Maar, zingt het nog in ons hart?

Wordt er nog een gevoelige snaar aangeroerd binnenin ons, wanneer we aan de Heere Jezus denken? Iedere dag zouden we weer iets nieuws van Christus moeten ontdekken. Wanneer we naar onszelf en onze omstandigheden kijken, is er dikwijls allerminst reden om te zingen.

Zoveel zorgen om ons heen, zoveel zwakheid (en soms zelfs zonden) in onszelf. Je zou ervan in de put raken. Maar de Heilige Geest wil ons boven onszelf en boven de wederwaardigheden van het leven uittillen. De Geest is gekomen om Christus groot en heerlijk te maken, zoals Christus gekomen is om de Vader groot en heerlijk te maken. ‘Welzalig het volk, welks God de Heere is!’ roept de Psalmdichter in vs. 12 uit. Gelukkig de mensen die God kennen, die de Vader en de Zoon kennen.

In deze wereld zijn er andere normen van geluk: geld, macht, seks, genot.

Maar écht gelukkig zijn zij die God vrezen, die ontzag voor Hem hebben en op Zijn goedertierenheid hopen. Zij kunnen ‘Hem verwachten’ (vs. 20): elke dag zien ze weer met spanning uit naar nieuwe openbaringen van Zijn goedheid. Je kunt van geluk spreken als je Christus kent! Nog meer: je kunt ervan zingen, een nieuw lied voor de Heere.

Met de rijkdom van Gods Woord, uitgestort in onze harten door het geloof in de Heere Jezus, wens ik U allen een gezegend weekend.

Groet

Muggenzifter

Ramshoorn op 07-10-2018 08:48

Ik ben geschrokken van de ingezonden brief van Belofte en zijn virulente haat jegens het Joodse volk. Hij durft te schrijven: 

"God gaat het volk van de Joden uitroeien. Daar zijn geen vruchten om hun geloof te bevestigen, zij willen niet geloven in de Godheid van Christus en in de bekering van Zonden,.." 

Ik heb er eerst maar eens een nachtje over geslapen voordat ik de kracht/moed vond om zijn beschuldiging jegens het Joodse volk te pareren.

Allereerst er is niemand goed op deze aarde zelfs niet één leert Psalm 14 en 53. Paulus herhaalt dat nog eens uitdrukkelijk in Romeinen 3:9-20.

Inderdaad, het ongeloof tiert welig op aarde zowel bij het huidige Joodse volk als in alle kerken en denominaties van rooms tot evangelisch. Details in Openbaring 2 en 3. Jeshua vermaant de 7 gemeenten.

Belofte, moet goed weten dat Jeshua de zonden van het Joodse volk vergeven heeft toen Petrus hen op de eerste Pinksterdag confronteerde met hun roepen dat Jeshua gekruisigd moest worden ipv Barrabbas.

3000 Joden bekeerden zich op de prediking van de Joodse Petrus en lieten zich dopen in de Naam van de Here Jezus. Handelingen 2:38-47. In Handelingen 4:4 lezen we dat dit getal opliep tot 5000.

In Handelingen 6:7 lezen we dat de schare van Joodse gelovigen/discipelen zeer toenam en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof. [van de Apostelen]

In Handelingen 21:20 lezen we van Paulus dat die schare van Joodse gelovigen bleef groeien ook in Jeruzalem.

Dus Belofte moet zich diep schamen dat hij zich durft te verheffen met zijn gemene opmerkingen jegens het Joodse volk. De Joodse profeten spreken dat Israël tot hoofd der volken zal worden. Mozes in Deuteronomium 28:1-14 en Jeremia 31:7. Jesaja 60.

Alle antisemieten en allen die Sion haten leert Psalm 129:5-6 zullen beschaamd worden en terugdeinzen, zij zullen zijn als gras op de daken dat verdort, eer men het uittrekt.

Is Jeshua God? Jeshua is de Zoon van God volgen Paulus in 1 Corinthe 15:23 waar Paulus spreekt over een rangorde...

1 Cor. 15:24...JeshuaHaMasjiach draagt zijn koningschap over aan God de Vader wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. [Openbaring 19.] want Hij moet als Koning heersen...totdat...Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft...vers 28...Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan Hem God [JHWH] onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen!!!

Daarom Belofte: Doe boete en bekeer u van uw zeer grievende en misleidende woorden aangaande het Joodse volk op deze site.

Esther op 07-10-2018 13:28

Hallo Nobody... terwijl ik uw stukje/schrijven las... haalde u ook de tekst van Matth. 24 : 32, over de uitspruitende vijgenboom aan. Velen denken/geloven dat deze gelijkenis het beeld van Israël is.

Ik vraag mij steeds weer af, hoe men daar toch bijkomt, om deze vergelijking (want meer is het niet) , te betrekken op Israël. Wie heeft u dat geleerd en velen anderen.

In Markus staat het ook, in Lukas 21 : 29-30, wijst de Heere zelfs ook op alle bomen. Niet alleen op de vijgeboom. Het is een vergelijking, ... een natuurverschijnsel. Die elk jaar zich weer voordoet.

"En Hij sprak tot hen een vergelijkenis; Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u van uzelf dat de zomer nabij is".

Eerst daarvoor, verteld de Heere over de verwoesting van Jeruzalem, de grote verdrukking, de wederkomst, enz. Hij verteld over allerlei tekenen...

Dan pas vertelt de Heere de vergelijking over de vijgenboom en andere bomen. Met andere woorden... deze tekenen aan de bomen zien jullie ook, dan weten jullie dat de zomer nabij...  Zo ook de tekenen over de verwoesting van Jeruzalem, de grote verdrukking, de wederkomst. Aan de tekenen zien jullie dat het nabij is.

Dat is het enigste... een eenvoudige vergelijking. Net zo als dat de Heere vele vergelijkingen maakte...

Nobody, dat is absoluut niet om u aan te vallen. Ik zat jaren vast in de J.G. leer, ik weet wel wat het is.  Maar heel veel denken/geloven dat. Het wordt geleerd, en met de paplepel ingegoten. Ieder die deze teksten gewoon leest... gewoon nuchter, ... ziet alleen een eenvoudige, mooie vergelijking van de Heere. En niet dat het ineens op Israël slaat. Want juist dát wordt geleerd.

Dat van zo'n eenvoudige vergelijking... men leert... dat is een beeld van Israël. Terwijl het nergens staat, een eigen menselijke uitleg. En de eenvoud van deze vergelijking ziet men niet.

Er zullen vele valse profeten en leraren opkomen en die zullen er veel misleiden.... en zelfs de Heere Jezus waarschuwt meerdere malen, laat u niet misleiden.

Laten we gericht blijven op de Heere Jezus.

Nobody, en allemaal, Gods liefde en zegen en van mij, hartelijke groeten. Esther.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl