Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Esther op 17-09-2018 17:47

Hallo Tom, dat weet ik hoor, voor mij is de persoonlijke relatie met de Heere Jezus, ook het belangrijkste. Bij mij gaat het echt wel met vallen en opstaan, maar zo dankbaar, dat we met de Heere steeds weer verder mogen gaan.

@ Hallo Pieternella, een hele logische vraag ook, wat je stelt. Ik zat daar ook lang mee. Pas jaren later las ik het antwoord. Het antwoord op jou vraag is zó bijzonder en zo groots.

We kunnen het lezen in 1 Petrus 3 : 18 tot 20. daar kunnen we lezen dat de Heere Jezus Christus, met Zijn dood, gepredikt heeft tegen de geesten in de gevangenis, ( dat is de dood)  zodat ieder mens die kostbare keus kan maken.

Letterlijk staat er... vanaf vers 18b, "Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij heenging aan de geesten in de gevangenis geprekikt heeft...".

Het is onvoorstelbaar, dat de Heere Jezus in en met Zijn dood predikte in het dodenrijk. Hoe meer je al die machtige dingen leest, wat toch een machtige God en Zijn Christus.

Daarom kan de Heere ook zeggen, voor ieder mens is Hij gestorven. Nu gaat het erom, de mens moet het aannemen. De Heere heeft werkelijk macht over de dood en het leven.

Hoop dat het een duidelijk antwoord is, Pieternella.

Lieve groet, Esther.

Ramshoorn op 17-09-2018 18:03

Beste Pier, uw vraag is gemakkelijk te beantwoorden. Jeshua sprak toen Hij drie jaar rondwandelde in Israël uitsluitend als Jood tot de Joden. Dat was Zijn missie. De bewijsteksten hiervoor zijn te lezen in Matth. 10:5 en 6 en 15:24.

Wij heidenen kwamen pas in aanmerking voor evangelieverkondiging toen Jeshua na opstanding uit de dood zijn Apostelen een zendingsbevel gaf en hen gebood om Zijn Woord aan de hele wereld te verkondigen. Ze moesten wel eerst in Jeruzalem beginnen, daarna in Judea en Samaria en toen kwamen wij pas aan de beurt. Handelingen 1. Zie ook Matth. 28 en Marcus 16.

@Pieternella. Alle gelovigen die in het oude testament genoemd worden zijn vanzelfsprekend behouden. De bewijstekst daarvoor vind u in Hebr. 11 waar Paulus euforisch over die heiligen spreekt...Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, Isaac en Jacob die later israël genoemd werd, Jozef, Mozes, Jozua, Rahab de hoer, Gideon, barak, Simson, Jefta de zoon van een hoer, David, Samuël en al de profeten.

Joden kenden God al als Vader voordat jeshua kwam op aarde. Zie bijvoorbeeld 1 Kronieken 29:10-15 zie hoe David JHWH zijn vader noemt.

Zie meer bewijs voor God als Vader o.a. in Jesaja 63:16 en 64:8. Vergelijk altijd schrift met schrift, dan krijgt u de beste antwoorden. Shalom Ramshoorn.

Tom Hendrix op 17-09-2018 18:24

@Pieternella: 15.55. uur. Heel goede vraag, van U. Ook ik worstel daar mee. Maar als ik ervan uit mag gaan, dat de Heer onze God, rechtvaardig is- en dat is zo in mijn optiek- zouden die leefden volgens de Wet van Mozes leefden, volgens mijn bescheiden mening ook behouden zijn. Dat is enkel mijn bescheiden mening maar.

Esther op 17-09-2018 19:40

Hallo Tom, 18:24... Dan is je bescheiden mening ook de waarheid hoor. Alle mensen onder de wet/oude verbond... en zij die leefden echt met God, zijn behouden.

Het is zo mooi dat in Openb. ook staat het lied van het Lam en het lied van Mozes. Mensen onder het oude verbond en mensen onder het nieuwe verbond. Alle ware gelovigen door de hele geschiedenis zijn behouden.

Het moet toch een enorme schok voor velen zijn, dat met Jezus sterven de graven van vele heiligen open gingen en dat zij er uit kwamen. Enorme kracht van God en Christus wordt daar toch getoond. De dood wordt ontroond. Dan gaat het over de eerste dood, de Adamitische dood.

Mattheüs 27 : 50-53, "Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven naar beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt, en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen".

Zo indrukwekkend, als we dat zo lezen. Laten we maar op onze Heere vertrouwen, dat Hij er voor zorgt dat ieder mens die belangrijke keuze kan maken.

En wij kunnen daar ook aan meehelpen, wij mogen zaaien, en het groeien moeten we over laten aan onze hemelse Vader en de Heere Jezus.

lieve groet, Esther.

Pieternella op 17-09-2018 20:17

@Esther, @Ramshoorn, @Tom Hendrix, dank jullie wel voor jullie reacties op mijn vraag. Dus als ik het goed begrijp zullen alle gestorven gelovigen uit 6000 jaren, binnenkort allemaal tot leven worden gewekt, om samen met de Gemeente opgenomen te worden. 

Pier op 17-09-2018 20:45

Als je niet begrijpt dat Gods woord tot jou persoonlijk is gericht Ramshoorn, hoe kun je de Heer dan kennen? Je haalt de ene na de andere tekst aan, maar je begrijpt niet dat de Heer tot jóu spreekt? Dat de woorden van Jezus de woorden van God zijn, gesproken tot de Zijnen? De Zijnen van alle eeuwen? Van vandaag?

Je begrijpt pas dat Jezus tot jou persoonlijk spreekt als Hij zegt: "Ik ben de ware wijnstok, jullie zijn de ranken", als je zèlf een rank bent aan Hem, de ware wijnstok. Dan begrijp je het. Anders niet. Anders denk je dat het geschiedenis is. Dat het woorden zijn uit het verleden, zoals jij dat denkt als je zegt: "Hij richtte zich uitsluitend als Jood tot de Joden."

Gods woord is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard Ramshoorn. De woorden van Jezus zijn de woorden van God. Dat zei Jezus zelf. Zijn woorden zijn de woorden van God, eeuwig en levend en krachtig. Gericht aan ons. Vandaag. Alles wat Jezus zegt, is gericht tot ons, tot mij, is voor vandaag.

Toen Jezus in mijn hart kwam, werd Zijn woord levend voor mij. Ikzèlf werd aangesproken. Hij werd voor mij het levende brood. Hij en de Vader kwamen in mij wonen, zoals Hij had beloofd. Ik werd een rank aan de wijnstok, zoals Hij degenen noemt die in Hem zijn. 

Je denk dat Jezus zich "uitsluitend als Jood tot de Joden" richtte? Je begrijpt niet dat Jezus woorden van eeuwig leven sprak voor alle mensen uit alle eeuwen en uit alle volken? Weet je wel zeker dat Christus in je woont? Weet je dan niet dat Hij vandaag tot jou spreekt? Weet je niet dat het voor jou is? Ben jij geen rank aan de Ware Wijnstok dan? Toch wel? Tegen wie spreekt Jezus dan als Hij zegt: "jullie zij de ranken?"

Uitsluitend als Jood tegen de Joden? 

Gerard op 17-09-2018 20:48

@ Cees. Uw schrijfwerk vanaf 03-09-2018 02:29, waarin u het onder meer hebt over de berekening tot aan Wederkomst en Opname, heb ik met grote belangstelling en waardering voor al de moeite die u hebt genomen, gelezen. Toch heb ik nog een paar vragen. Vriendelijke groet van Gerard.

Belofte op 17-09-2018 21:15

Dag allemaal.@ Pieternella, wanneer de mensen in het oude testament de beloften van God geloofden, waren ze gered. Abraham heeft de beloften van God gelooft, en dat is hem tot redding geschonken. De Here Jezus noemt aan de Sadduseërs; God is niet een God van doden, maar van levenden. Dit is wanneer zij, de Sadduseërs, niet in de opstanding van de doden geloven, wanneer Jezus dit zegt. De opstanding van de doden is dan in de hemel. Lazarus sterft en wordt dan de hemel ingedragen door de engelen. Hij staat daar op en komt aan de boesem van Abraham. In de hemel word het feest van de Bruidegom gevierd. @ Esther, Ik ben het in vele gevallen met jou eens Esther, maar dat de Here Jezus de hel bezoekt en daar dan predikt aan de mensen die ongehoorzaam waren in de tijd toen Noach de ark in gereedheid bracht, is niet helemaal waar. Dit is niet met het sterven van Jezus, maar met zijn hemelvaart, dat hij de ongelovige mensen door zijn daad, het lijden en sterven van Hem, en nu zijn betreding van de hemel, wat een triomftocht was van Jezus Christus. Dit, het gaan van Jezus naar de hemel en het ontvangen van het Koningschap, is gezien door de ongelovigen in de hel. Daar kan niet in de hel voor bekering gebeden worden, zodat zij die daar zitten, naar de hemel zouden kunnen gaan. Volgens het Woord zitten ze daar eeuwig.  @ Pier, ook ben ik het meestal met jou schrijven eens, maar daar is een tekst wat verkeerd door jou geinterpreteerd word. Dat is het volgende; God wil dat een ieder behouden word. Maar wanneer je goed gaat lezen, moet je opletten wat is het woord in het Grieks voor elkeen of ieder. Daar staat, dat God wil dat uit elke volk en taal mensen gered worden. En dat is wat anders dan dat alle mensen zalig zullen worden. Uit de verschillende volkeren over de hele wereld verspreid, daaruit zullen dan zij behouden worden, die door God uitverkoren zijn.  Tot zover vandaag, groeten aan allemaal.  

 

Onder welke naam reageerde u voorheen ? Mod.

Ramshoorn op 17-09-2018 22:10

Pier, u begreep mijn ingezonden niet. Natuurlijk geloof ik ook dat het N.T. waardevol is voor gelovigen uit de volken waartoe ik ook behoor.

Ik lees heel de Bijbel 77 boeken ieder jaar hardop van kaft tot kaft door. Natuurlijk is Jeshua de ware wijnstok en ik mag daar ook een rankje aan zijn. Maar toen Jeshua deze woorden sprak deed Hij dat in zijn tijd uitsluitend tot zijn joodse medebroeders/zusters met hier en daar een uitzondering voor een Romeinse hoofdman en een Syrofenische vrouw.

Zijn boodschap was: het heil is uit de Joden. Jeshua preekte altijd uit de Torah/Tenach, er bestond geen N.T. Hij ging ook nooit op zondag naar een kerk maar op Sjabbat naar zijn gewoonte naar de Tempel of synagoge. Hij noemde God JHWH zijn Vader en leerde zijn discipelen ook altijd tot God de Vader te bidden in het Onze Vader gebed...Uw naam worde geheiligd, enz. Matth. 6.

Misschien zitten we nu weer op een lijn.

Maar er is een groot verschil tussen Joodse gelovigen en ons heidenen. Zie de verschillen benoemd door de Apostelen in Handelingen 15.

Shalom. Ramshoorn.

Als u nu bidt tot God dan moet u dat doen in de de Naam van Jezus de Christus. Bent u het daarmee eens ? Mod.

Johannes 14: 13,14

13. En wat u ook zult vragen ( bidden) in Mijn Naam - in Jezus Naam - , dat zal ik doen, opdat de vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.

14. Als u iets vragen ( bidden) zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. ( als hetgene wat u vraagt in overeenstemming is met de wil van Jezus )

Pier op 17-09-2018 22:56

Ik wil er nog even iets aan toevoegen Ramshoorn. In Joh. 14 staat: "indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen."

Uitsluitend als Jood tot Joden gesproken Ramshoorn? "Indien iemand Mij liefheeft." Heb jij Hem lief? Dan bewaar je Zijn woord. Dan zal de Vader je liefhebben. En Jezus en de Vader zullen bij je komen en bij je wonen. Belofte aan jou. Voor vandaag. Als je Hem tenminste liefhebt. Want deze woorden zijn gericht aan "wie Hem liefheeft" en niet, zoals jij zegt: "uitsluitend gericht aan Joden." 

Ik ben een rank aan de Ware Wijnstok. Ik ben ook een schaap uit Zijn kudde. Ik ben de schelling die de Weduwe verloor en terugvond. Ik ben het gevonden verloren schaap. Ik ben de verloren zoon die opstond en naar zijn Vader ging. Ik ben een snufje zout der aarde. Ik ben een stukje bruid en een stukje licht der wereld. Ik moet de balk wegdoen uit mijn eigen oog en mijn hand afhakken als die mij tot zonde verleidt. Als ik niet vergeef, wordt mij niet vergeven. Als ik geef, zal ik een goede, geschudde, overlopende maat terug ontvangen. Ik drink het water des levens en eet het levende brood. Als ik vermoeid en belast ben, mag ik tot Jezus komen en Die zal mij geenszins uitwerpen!

Ik dank God voor deze eeuwige, Goddelijke woorden en gelijkenissen voor alle mensen, en voor mij.

Esther op 17-09-2018 23:19

Hallo Belofte, ergens snap ik je wel. Met Jezus sterven, kwam Hij in het dodenrijk. Maar het dodenrijk is nog niet de hel... of zoals Jezus zegt, de buitenste duisternis.

In de Bijbel lezen we over een éérste dood en een tweede dood.

De eerste dood, dat is wat wij meemaken, mensen sterven door ziekte, ouderdom enz. enz. Alleen uit de éérste dood is er ook een opstanding. De Heere Jezus stierf de eerste dood. Omdat Hij alle zonden droeg aan het kruis op Golgotha, moest de Heere sterven. Door de zonde kwam de dood.

De tweede dood, is van een totale andere orde. Dat is de hel, zoals we het wel noemen, oftewel de buitenste duisternis. Ook wordt de tweede dood 'de poel van vuur' genoemd. Openb. En juist daar is geen opstanding uit mogelijk.

Openbaring 20 : 14-15, "En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur gegooid. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen".

De Heere Jezus predikte aan de geesten die in de eerste dood waren. We kunnen het lezen in 1 Petrus. Waar wél een opstanding bij hoort. Bij de tweede dood is absoluut géén opstanding.

Openbaring 20 : 6, "Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht...".

Ik wil hier niet te diep op ingaan, dit is best wel een heftige materie. Maar zo geloof ik zeker dat de Heere gepredikt heeft in het dodenrijk... Als ik dat lees, geloof ik dat. Hij heeft die dood (eerste dood) toch overwonnen.

Hartelijke groeten aan allen, Esther.

Tom Hendrix op 18-09-2018 06:43

@Esther: 19.40. uur, op 17/9. Hartelijk dank voor de reactie, Esther. Gods Zegen voor U en allen.

Ramshoorn op 18-09-2018 07:02

Mooi gezegd @Pier.

Ja inderdaad, Johannes 14 en het bewaren van de woorden van Jeshua's is een noodzaak om en vurig gelovige te kunnen zijn. Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar Jeshua's woorden zullen eeuwig blijven. Mattheus 24.

Kerken/gezinnen die marchanderen met Gods woorden of ze negeren kunnen Ikabod op hun kerk/huis zetten: Verdwenen is Gods heerlijkheid! Details in 1 Samuël 1 t/m 3.

@Xander. Ik leerde tijdens mijn opleiding al te bidden tot God de Vader, in de Naam van Jeshua in de kracht of met de hulp van de Heilige Geest zoals Romeinen 8 dat zo duidelijk leert. De Geest komt onze zwakheid te hulp want we weten vaak niet hoe/wat te bidden.

Johannes 16 completeerde de vraagstelling tot wie wij als gelovigen ons gebed moeten richten. Johannes 16 leerde ons...

22 Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. 

 

23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. 

 

24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

 

25 Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal. 

 

26 Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, 27 want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan. 

 

28 Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader.

Shalom. Ramshoorn.

Belofte op 18-09-2018 13:13

Voordat u verder post, gelieve eerst te reageren op vraag van het beheer. Mod.

Belofte op 18-09-2018 17:29

Moderamen, ik heb nog altijd onder de naam van Belofte geschreven. Wat wilt u eigentlijk van mij hebben?

Waarom post u nu onder een ander IP  en sinds wanneer post u op XN. Mod.

Pier op 18-09-2018 19:41

Ramshoorn, op 22.10 schrijf je: "Zijn boodschap was: het heil is uit de Joden." Dat was Zijn boodschap niet, dat heeft Hij zegge en schrijven één keer gezegd, maar daar gaat het me nu niet om. Waar ik nieuwsgierig naar ben is wat je daar toch steeds mee bedoelt!? Wat verwacht je toch in vredesnaam van de Joden? Heil?

Alles heb je ontvangen in Christus Jezus, alles! Vergeving van zonden, opstanding in een nieuw leven, vervulling met de Heilige Geest, het eeuwige leven..... Jezus Christus is het heil uit de Joden! Hij is door God gegeven opdat wie in Hem gelooft niet verloren ga. 

Wat wou je daar nou toch nog aan toevoegen? De Hebreeuwse taal? Het vieren van de feesten? Het hardop voorlezen van de Tora? Allemaal sub-onderwerpen. Niet belangrijk. Afgedaan. Voegt niets, maar dan ook niets toe aan het heil in en door Jezus Christus.

De Wet is door de Heilige Geest in ons hart geschreven. De shabbat hoeven we niet te houden, want dat was een beeld van de volkomen rust in Jezus. Dieren hoeven we niet meer te offeren, Jezus is het volmaakte en afdoende offer. Alles in het Oude Testament is een voorafschaduwing van het heil in Christus, in het nieuwe verbond, waardoor het oude verbond heeft afgedaan.

Yom Kippoer hoeven we niet meer te vieren; onze zonden zijn eens en voor altijd afgewassen door het bloed van Jezus Christus. Pesach is vervuld in Christus Jezus, ons Paaslam, we zijn uit de slavernij bevrijd. Shavoeoth is vervuld met het Pinksterfeest in Jeruzalem, waarbij de Heilige Geest werd uitgestort, de Wet niet meer op steen, maar in ons hart. Soekkot moet nog vervuld worden naar mijn mening, maar zal ook vervuld worden in Jezus Christus!

Als je het nog van de Wet verwacht, zal Christus je geen nut doen, schrijft Paulus. Maar dat weet je allemaal. Waarom dan toch die verjoodsing? Niet nodig! Daar gaat het niet om! Net zoals het niet nodig is dat, als een Papoea in Nieuw Guinea zich tot Christus bekeert, hij een pak aantrekt. Of zijn vrouw een jurk. Omdat dat 'christelijk' zou zijn.

Als die man dat uit zichzelf zou willen, oké, moet hij weten. Maar als hij het evangelie dan doorgeeft aan zijn stamgenoten, dan moet hij niet de fout maken dat pak of die jurk als behorend bij het evangelie te verkondigen. Snap je?

Zo houdt jij van de Joodse taal, cultuur en gewoontes. Oké, niks mis mee. Maar je moet niet de fout maken die sub-dingen als behorend bij het evangelie te verkondigen. Want dat is niet zo. Dat is het evangelie niet. Het evangelie is de goede boodschap van het heil in Jezus voor de Indiaan en de Papoea (die nadat ze het evangelie hebben aangenomen, volop Indiaan of Papoea mogen blijven). En niet de boodschap van het heil dat op één of andere manier nog uit de Joden zou moeten komen. Dat laatste is een vals evangelie.

Het evangelie is niet Joods. Jezus volgen hoeft niet op een Joodse manier. Het màg, maar het hoeft niet! Persoonlijk denk ik dan: ik ben geen Jood, dus waarom zou ik? Niet nodig. Ik ben gered door Jezus nadat ik op een, je zou kunnen zeggen, vrij Amerikaanse manier het evangelie had horen verkondigen. Ook niks mis mee. Want het was wèl het echte evangelie en dat werd door de Heilige Geest in mijn hart bevestigd, doordat ik werd overtuigd van de waarheid van wat er werd gezegd. Daarna leefde ik mijn leven als een geredde Nederlander. Een Nederlander die op Hollandse wijze achter Jezus aangaat. Dat mag. Ik vier Kerstmis met een kerstboom, vier Pasen en Pinksteren volgens de christelijke kalender. Mag allemaal. Niet belangrijk. Sub-zaken.

Freedommmmm!!!!!!!!

Ramshoorn op 18-09-2018 20:14

Over het evangelie van Jeshua zijn we het eens Pier.

Maar dat je geen oog hebt voor de Joodse Jeshua die zich Heer van de Sjabbat noemde, Lucas 6:5 besneden werd op de achtste dag en gedoopt in water op zijn 30-ste verbaasd me zeer. Wat denkt u van zijn Koningschap straks in de stad van God in Jeruzalem? Matth. 5:35. Zachariah 14 en Openbaring 7, 14 en 19.

Het eerste testament leest u waarschijnlijk ook door een christelijke bril [de kerk is het nieuwe Israël?]  en hoe zingt u de Psalmen? Trouwens de hele Bijbel is Joods van Genesis tot Openbaring en is geschreven door Joden en verkondigd door de 12 Joodse Apostelen plus de 70 Joden van Lucas 10 aan de heidenen.

Paulus was ook een Jood uit de Stam Benjamin en had het Joodse volk zeer lief, en vertelde dat heel Israël behouden zou worden!!! Ik geloofdat.  Romeinen 9 t/m 11. In Handelingen leest u dat hij altijd eerst de synagogen op zijn buitenlandse reizen bezocht.

Hoe leest u eigenlijk de teksten dat Israël over een poosje tot hoofd der volken zal worden? o.a.Deut 28:1-14 en Jesaja 60 en Jeremiah 31:7.

Probeer het kort en overzichtelijk te houden Pier.

Esther op 18-09-2018 20:25

Amen Pier. Ook fijn dat al die feesten die we kennen vanuit de wet, al het offeren, allemaal vervuld zijn in Jezus Christus. Alles was een schaduwbeeld naar de Heere Jezus.

Alle beloften van God zijn vervuld in Hem, Jezus. Daarom is het Hebreeënboek zo mooi om te lezen. Daar worden al die punten aangehaald, en de Heere Jezus tegenover gezet, als de vervulling van al die dingen. Dat alles om Hem moet gaan.

Hartelijke groet, Esther.

Belofte op 18-09-2018 20:45

Moderamen, ik weet niet wat er bedoelt word met de afkortings IP en XN. Ik stuur nog alles weg op het zelfde adres, met de zelfde computer. Ik ben niet al te jong meer, en weet van die moderne dingen niet veel. 

Sinds wanneer post u op de Xandernieuws Forums. Mod.

Michaël ;-{> op 18-09-2018 21:00

@ Ramshoorn op 18-09-2018 07:02

Ik zeg: ''Laat de bazuin van God weerklinken, en de Heer zal zelf uit de hemel neerdalen.''

L'Chaim

;-{>

Pier op 18-09-2018 23:30

Ramshoorn, reken maar dat ik 'oog heb voor Jeshua'! "Laat uw oog daarbij voortdurend gevestigd zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof", staat er geschreven.

Dat doe ik. Ik zie dan niet meer de aardse, Joodse Jezus -want wij kennen niemand meer naar het vlees, ook Christus niet, zoals Paulus schrijft- maar ik zie de verheerlijkte Heer aan wie is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De waarachtige God, zoals de bijbel zegt. Deel van de Drieëenheid. Die was en die is en die komen zal. De alpha en de Omega, het begin en het einde. Schepper van hemel en aarde. In Hem en tot Hem en door Hem is alles geschapen. Die zit op de Troon en leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Prijs Hem, geef Hem eer! 

Ik zal het kort en overzichtelijk houden, zoals je gevraagd hebt Ramshoorn. Daarom deze vraag: kun jij hier 'amen' op zeggen, op wat ik hierboven schrijf? Als je dat kunt, praat ik graag met je verder. Als je dat niet kunt, dan volg jij een andere Jezus dan ik. Dan kan ik niet meer met je mee. 

Esther op 19-09-2018 02:04

Pier en Ramshoorn, De woorden die Pier aanhaalde, wat Paulus schreef, dat we 'want wij kennen niemand meer naar het vlees, ook Christus niet',  staat in 2 Korinthiërs 5 : 16.

In hem zijn we een nieuwe schepping... ach lieve mensen, geweldig toch, nooit verdiend, maar pure genade.

Laten we met elkaar verwachten, de bemoedigende woorden van Michaël.

Ramshoorn, wij zijn óók Israël, als wilde tak zijn wij, door ons geloof in Jezus, geënt op de boom. Natuurlijke takken en wilde takken, maar de wortel de Heere Jezus Christus, draagt ons allen. En zo krijgen wij allen dezelfde voeding. Ook wij hebben Abraham als vader, en ook wij zijn geworteld in Jezus en gebouwd op het fundament van de profeten en de apostelen. En de Heere Jezus Zelf de Hoeksteen is.

En nee... wij geloven niet dat de kerk het nieuwe Israël is... wij zijn toegevoegd aan de gemeente van Christus. Dat is zoiets anders. In de Heere Jezus is het één geworden. Die scheidsmuur, Israël en de heidenen is weg. Die vijandschap tussen Joden en heidenen is in Zijn vlees tenietgedaan. Hij alleen heeft ons één gemaakt. Hoe wonderbaarlijk om met onze Joodse broeders/zusters te verlangen naar de komst van de Heere. Samen. Eén kudde één Herder.

Gods zegen om jullie allen heen, en liefs van mij, Esther.

Ramshoorn op 19-09-2018 06:35

@Pier en allen.  Gisteravond begon Yom Kippoer de vastendag in heel Israël. Joden eten en drinken niet gedurende 24 uur. Lees alle voorschriften Gods hierover in Leviticus 16:23 en Numeri 29:7-11 en Hebr. 9.

Jammer dat Xander mijn bericht hierover niet plaatste.

Israël is/komt in grote nood maar zal daaruit gered worden en hoofd der volken worden. Romeinen 11.

Jeshua zal zelf zijn volk [Hij is immers de Koning der Joden Joh. 19:19] bevrijden van alle booswichten en antisemieten en Koning der koningen worden in Jeruzalem. Psalm 59 en 79.

Dat is het goede nieuws het evangelie volgens Zachariah 14 en Openbaring 7en 14 en 19 het beste evangelie van Koning Jeshua zelf waarin ik me verblijd.

Belofte op 19-09-2018 08:08

Belofte: gelieve het beheer te mailen.  modxnieuws@gmail.com    Mod.

Pier op 19-09-2018 15:28

Esther op 2.04: prachtig samengevat Esther. Alle beelden uit de bijbel kloppen en vallen op hun plaats. Geweldig!

Ramshoorn op 19-09-2018 15:42

Het is goed dat we elkaar scherp houden Esther met de Bijbel als betrouwbaarste handleiding. 

Gelukkig zijn er wereldwijd ook trouwe Christenen voor Israël die dagelijks bidden voor de vrede van Jeruzalem Psalm 122 en ontknoping van de geschiedenis en wat betreft de komst van Koning JeshuaHaMasjiach in Jeruzalem. Psalmen 96 t/m 99...Hij komt om de volken te richten. Psalm 101.

Belofte op 19-09-2018 20:01

Moderamen, ik heb geprobeerd om mijn e-mail adres te versenden, maar het komt weer terug. Wat is hier het probleem. Voorheen heb ik geen last gehad, maar weet nu niet waar ik het zoeken moet. 

U moet uw email sturen naar modxnieuws@gmail.com    

Tom Hendrix op 20-09-2018 14:59

@Esther: 02.04. uur, op 19/9. In de Heer Jezus is het één geworden. En dat is zo mooi, Joden en Christenen, verbonden in de Naam, die boven alle namen is: Jezus Christus. Zo zijn ook wij, in die zin, kinderen van Abraham. Amen!

Ramshoorn op 20-09-2018 20:22

Jammer dat een aantal gelovigen op dit geloofsforum denkt dat het oude testament voor de gemeente van Jeshua in 2018 geen enkele waarde of hooguit geschiedkundige waarde heeft. Of weten ze er geen raad mee?

Jeshua denkt daar anders over, Zie Johannes 17.

Goodmorning op 21-09-2018 00:28

Integendeel Ramshoorn@

Het oude en nieuwe Testament is zo met elkaar verweven en mogen wij niet loskoppelen van elkaar. Verbonden die gesloten zijn door Onze Vader"Schepper" van hemel en aarde zijn niet door Hem verbroken, maar door de mens. Wat ons Christenen nog te wachten staat is beschreven en menige teksten zijn door jullie al neer gepent. Ik heb het antwoord niet, maar het staat toch duidelijk beschreven dat Joden/Iraéllieten weder zullen keren naar het eens beloofde land. Dat dit gepaard gaat met de noemer van het "zionisme" heeft voor onze Schepper geen enkele waarde., het is namelijk de bedoeling dat dit gebeurd want zo staat het beschreven. Het zionisme is maar een benaming gemaakt door mensen om ter ondersteuning te dienen. Een ideologie die de Joodse staat ondersteund. Dit kan door gelovigen/Christenen ook als argwanend worden gezien, vandaar dat de Jood tot op de dag van vandaag vervolgd word. Ik vind het gevaarlijk en heb diep recpect voor het Joodse volk. ben eigenlijk dankbaar dat zij Christus gekruisigd hebben, want het moest vervuld worden.,God heeft ons mensen lief!!! Ik heb ook diep medelijden met dit volk want doordat zij de Messias gekruisigd hebben worden zij tot op de dag van vandaag verder naar het einde geleid. Het Bijbelboek openbaringen staat vol met wat nog moet geschieden. Een duidelijk voorbeeld blijft Damascus. Dit zal een onbewoonbare stad worden en dit heeft in de 'geschiedenis"nog niet plaats gevonden. Met andere woorden dit moet nog geschieden. 

Naast dit gebeuren blijft Israél Gods zegen behouden, dit is te zien in de welvaart waarin het leeft. Dit laatste word ook de ondergang van deze natie, volkeren zullen opstaan en strijden want satan wil niets liever dan waar Jezus uit geboren is vernietigen.

Komt ook nog iets heel belangrijks bij en dat zijn wij als Christenen, wij kennen Jezus en zullen net zo vervolgd worden als de Jood. Er schuild een groot gevaar in dit gedachtengoed want er vind ook een opname plaats voor de gemeente en wij Christenen zouden hier aan deelnemen. Maar wanneer is de vraag!!!

Persoonlijk kies ik niet de makkelijke manier en dat is voor de grote verdrukking. Het zal fantastich zijn als dit wel het geval was, maar iets verteld mij dat dit bijzonder gevaarlijk is. Misleiding word ook hier door satan gebruikt om vele te doen vallen zonder dat zij dit in de gaten hebben. Lees 1 Korintiérs hoofstuk 15 vers 51 tot 58.....2 Petrus 3 vers 3 tot 10...Matheus 13 vanaf vers 24....jullie hebben deze teksten al eens gelezen, maar lees ze hard op en begrijp dat wij Christenen opgroeien met zogezegd de on gelovigen "Totdat" het getal vol is en wij de opname meemaken of toch gestorven zijn voor die tijd. Wij dienen namelijk wel dezelfde God als onze broeders en zusters in Israél alleen wij kennen Jezus. Wees hier verblijd om Christenen, daardoor bent u meer op de hoogte van het naderende aardse einde.

Groet

 

Muggenzifter op 21-09-2018 07:21

Psalm 31:15-25

‘Maar ik vertrouw op U, O Heere! Ik zeg: Gij zijt mijn God.

Mijn tijden zijn in Uw hand’. Ps. 31:15-16 HSV

De psalmdichter David had veel meegemaakt in zijn leven. Daarom kende-hij iets van de vele moeiten waarmee de gelovigen tijdens hun leven vaak te maken krijgen. Soms krijgen gelovigen te maken met moeiten die door hun eigen schuld veroorzaakt zijn. David zegt hierover:

‘Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid’ (Psalm 31: 11). Maar David kende ook de moeiten die van buitenaf kwamen en hem door anderen aangedaan werden: ‘Ik hoorde de naspraak van velen ... zij denken mijn ziel te nemen’ (Psalm 31:14).

Maar waar de oorzaak van de moeiten ook lag, David zag op zijn God en dat mogen wij ook doen. Hij kon het in vertrouwen zeggen dat onze tijden in Zijn hand zijn. Niet het lot, niet de omstandigheden of onze medemensen bepalen ons leven.

Onze tijden - ons gehele leven met al zijn vreugde en verdriet - zijn in Gods hand, in de hand van de Almachtige. Is het niet een geweldig voorrecht om dat te weten? Ons gehele leven is in de hand van Hem Die ons liefheeft. Het bewijs van die liefde heeft God gegeven toe Hij Zijn Zoon naar deze aarde zond om voor ons te sterven op het kruis van Golgotha.

Toen wij nog van Hem verwijderd waren en nog zondaars waren, is Christus voor ons gestorven. Is dat geen overweldigend bewijs van Zijn liefde?! En zou Hij ons, nu wij door het werk op het kruis van Golgotha kinderen van God zijn geworden, uit het oog verliezen en vergeten? Dat is toch onmogelijk! Hij zal ons hele leven leiden totdat wij bij Hem in de heerlijkheid mogen zijn. We mogen ons aan Hem toevertrouwen!

Allen een gezegend weekend gewenst,

groet Muggenzifter

Ramshoorn op 21-09-2018 17:43

Heel mooi geschreven door u Good Morning: 

Het oude en nieuwe Testament is zo met elkaar verweven en mogen wij niet loskoppelen van elkaar."

Geloofde alle predikanten en iedereen op dit forum deze woorden maar.

Ze komen helemaal overeen in het boek Openbaring met de Woorden van Jeshua aan Johannes op Patmos:

·         Openbaring 1:9...De verschijning op Patmos

Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord Gods [Torah Matth. 5:17-20] en het getuigenis van Jezus.

 

Openbaring 12:17...En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God [Torah] bewaren en het getuigenis van Jezus hebben; 

 

·         Openbaring 19:10...En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.

 

·         Openbaring 20:4...En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, [Torah] en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Cees op 22-09-2018 01:03

@Esther, @Belofte

Graag wil ik reageren op de gedachte dat de Heere Jezus na Zijn sterven in de hel zou zijn geweest en daar gepredikt heeft.

Ik lees hieromtrent het volgende in mijn Bijbeltje:

Genesis 61 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden,2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.3 Toen zeide de Heere: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

Judas vers 6En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

1 Petrus 3:18-2018 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

Uit deze teksten blijkt duidelijk dat de geesten die in de gevangenis ten oordeel worden bewaard, engelen zijn die in de dagen van vóór de zondvloed ongehoorzaam werden aan hun beginsel en hun plek hebben verlaten om zich te vermengen (om gemeenschap te hebben) met de dochters van de mensen. Daaruit werden reuzen geboren (Nephilim). Die eertijds gevallen engelen worden tot het eindoordeel in een 'gevangenis' (bewaarplek) bewaard. Na Zijn opstanding heeft Jezus tot die gevallen engelen Zijn overwinning over de dood geproclameerd.

Van het na Zijn opstanding prediken van het Evangelie in de hel is totaal geen sprake.

Vóór Jezus' opstanding ging iedereen die stierf naar het dodenrijk en dus niet naar de hemel. het dodenrijk kende toen 2 afdelingen die van elkaar gescheiden waren door een onoverkomelijke kloof. Was je behouden dan ging je naar 'Abrahams schoot'. En in het andere geval kwam je in een plaats van pijniging en afgrijzen (men leze Lukas 16).

Het Paradijs bevond zich toen in het dodenrijk. Na Jezus' opstanding heeft Jezus het Paradijs, met iedereen die zich daar bevond, meegenomen naar de hemel. Het Paradijs bevindt zich nu dus in de hemel.

Efeziërs 4:8-98 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven.9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde?

Hier lezen we dus ook over een 'gevangenis' (bewaarplek) maar hier gaat het dus over de plaats waar gelovigen na hun sterven heengingen en nog steeds gaan: Het Paradijs.

Gerard op 22-09-2018 11:16

@ Cees op 22-09-2018 01:03 e.a. data. Fijn dat u zich weer meldt op dit Forum want daarnaar heb ik uitgekeken. Dit vereist enige uitleg. Het is eerstens n.a.v. uw schrijfwerk van 03-09-2018 02:29, waarin u een inschatting \ berekening maakt over de Wederkomst, Opname en openbaring antichrist. Dat schrijfwerk van u, waarbij u het jaartal van 2020 noemt, heeft, na de vele berekeningen die ik in de loop der tijd heb gelezen maar waaraan ik verder geen aandacht heb geschonken, om persoonlijke redenen die ik niet op dit Forum schrijf, nog steeds onafgebroken mijn buitengewone aandacht en ook naar u toe grote waardering omdat u dit alles op dit Forum schrijft.

Ik heb enige vragen over uw stukje van 03-09-2018 02:29, die ik bijzonder graag verduidelijkt zou willen hebben. Mochten de vragen door mijn schrijfwijze iets dwingend of uitdagend overkomen (gebeurt wel vaker met mij :-( ), dan is dat geenszins de bedoeling! Het is niet dan mijn grote belangstelling om redenen die ik hier niet wil omschrijven.

Vraag 1: u schrijft dat er 243 jaren bij de joodse jaarteling geteld moeten worden. Waarom moet dat?

Vraag 2: U schrijft dat er 3 jaren bij onze jaartelling bij moeten komen. Dat heb ik vaker gelezen, maar ik heb belagstelling er voor hoe u dat weet want dat is van belang i.v.m. de gehele telling.

Vraag 3: U schrijft dat de 6000 jr. gerekend moeten worden vanaf de Zondeval. Waarom vanaf de Zondeval? De Joden rekenen de jaren vanaf de Schepping en níet vanaf de Zondeval.

Vraag 4: Hoe komt u aan de 30 jaren dat het Paradijs geduurd zou hebben? Dat is nergens in de Bijbel te vinden. Je zou het overdrachtelijk kunnen aannemen n.a.v. de leeftijd van onze Redder, die 30 jaren was toen Hij zijn taak begon. Rekenkundig zou je dan krijgen 2 x 30 jaren is 60 jaren, ofwel 10 x 6 jaren. 10 is een voltal van het aards \ stoffelijk heilige, 6 is het getal van de mens, maar dit is hierin mijn eigen uitlegkunde.

Vraag 5: U schrijft dat u naar uw "vaste overtuiging" zo rond Pentecost (Pinksteren) 2020 de Opname verwacht, althans niet eerder dan die tijd. Wat is de reden dat u dit schrijft en waarom zo rond Pinksteren? 

Vraag 6: U schrijft dat u naar uw "stellige verwachting" ongeveer twee maanden eerder de openbaring van de antichrist verwacht. Waarom die twee maanden?

Vraag 7: Op 04-09-2018, 00.23 schrijft u over de getallen 13 en 153. Het getal 13 staat dacht ik voor onvermogen, gebrek, tekort. Dat kan dus n.m.m. ook overgezet worden naar 'zonde'. Toch heb ik er belangstelling voor, gelet van het geheel, waarom ú dat zo stelt.

Vraag 8: Op 05-09-2018, 00.45 u. schrijft u over de Balfour-verklaring van 1917. Ik heb vaker gelezen dat deze Verklaring een bijzonder punt in geschiedenis is. Maar waarom is dat volgens u ook?

Opmerking: u zult uit mijn schrijven begrijpen dat ik woord voor woord uw stellingen heb gelezen en uw berekeningen ben nagegaan. Dit is aanleiding geworden om ook andere bronnen te raadplegen waarmee ik nu bezig ben, maar dat gaat over Gods tijdschema in andere gevallen.

Voorts heb ik uw schrijfwerk gelezen op Cees op 22-09-2018 01:03. Laat ik daar nu kort geleden ook mee bezig zijn geweest! Ik mag er geheel achter staan! Ik wacht uw antwoorden met grote belangstelling af!

Groet van Gerard !

Esther op 22-09-2018 20:11

Hallo Cees 22-09-2018 01:03... heb met belangstelling uw woorden gelezen. Alleen, één ding... ik heb nooit gezegd/geschreven dat Jezus in Zijn sterven in de hel is geweest.

De Heere is naar Zijn vlees, wél in het dodenrijk geweest. Maar dat is iets heel anders. HIJ heeft toch in het graf gelegen, Jezus is gestorven, dat is het dodenrijk. Maar dat is absoluut niet de hel.

Hij predikte aan de geesten in de gevangenis... De dood was een gevangenis. Door Jezus sterven en opstanding heeft Hij dat overwonnen. Hij heeft de macht van satan en zijn helpers over de dood en de zonde glansrijk overwonnen.  

Maar de hel, of de buitenste duisternis of de poel van vuur, dat is werkelijk wel iets anders.

Hoe zouden anders al die velen mensen voor Jezus tijd, de keus kunnen maken voor Hem, even mijn eigen woorden. Hij stierf toch voor de hele mensheid, dus ook zij, al die vele mensen die al in het dodenrijk waren... en tegen zulke heeft Hij gepredikt.

Denk dat je het iets verkeerd gelezen hebt Cees. Maar, dat overkomt mij ook wel eens.

Hartelijke groeten.

Michaël ;-{> op 23-09-2018 15:00

@ Muggenzifter op 21-09-2018 07:21 - Mooi. Helemaal mee eens !

 "Onze hulp en onze verwachting is in den naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken Zijner handen."   (uit: Psalm 124: 8 & Psalm 138: 8)

 "Wat Zijn hand doet, wie maakt het ongedaan?"   (Jesaja 43:13 NBV)

 

Muggenzifter, ik wens jou en alle anderen op deze site nog een fijne zondag en de zegen, liefde, vrede en bescherming van onze Heer & Vader om jullie heen, op iedere dag .

 Hartelijke groeten, Michaël

Tom Hendrix op 23-09-2018 15:30

@Esther: 20.11. uur, op 22/9. Ik sluit me aan bij uw reactie, Esther.

Tom Hendrix op 23-09-2018 17:47

@Michaël: 15.00. uur. Dank voor uw mooie en liefdevolle reactie. Shalom!

Ramshoorn op 23-09-2018 18:05

Beste Allemaal, vanavond wordt de feestweek van het massale Loofhuttenfeest/oogstfeest gestart in Jeruzalem. Israëlieten wonen dan in loofhutten. Een feest dat maar liefst 8 dagen duurt. Ik vond een interessante site hoe Joden en christenen uit alle werelddelen dit feest meevieren in Jeruzalem:

https://nl.icej.org/evenementen/loofhuttenfeest

Zie details in Exodus 23, Deut. 16. Ezra 3 en Nehemia 8. Ook Jeshua vierde dit blijde feest: Johannes 7:37-39.

Straks bij de wederkomst van Jeshua in Jeruzalem [Zachariah 14:9 en Openbaring 14 en 19] zullen alle wereldleiders dit feest meevieren. Degenen die dat weigeren zullen het weten. Alle details in Zachariah 14:16-20.

Samenvattend: Dit feest der feesten wordt heel belangrijk in de nabije toekomst waarin Joden en gelovigen uit de volken weer net zo verenigd worden als in Handelingen 15 beschreven staat. Paulus is er ook verheugd over blijkt wel in Romeinen 11.

Michaël ;-{> op 24-09-2018 14:07

@ Tom Hendrix op 23-09-2018 17:47

Graag gedaan Tom. Ik wilde eerst uw naam en die van anderen toevoegen maar dat werden er zo veel, vandaar. Ben blij dat u het opmerkte. Dank u. Shalom!

Cees op 25-09-2018 00:17

@Esther op 22-09-2018 20:11

Hallo Esther, Je hebt helemaal gelijk! Je hebt niet geschreven dat Jezus in Zijn sterven in de hel is geweest.

Je schreef namelijk: 'Hallo Belofte, ergens snap ik je wel. Met Jezus' sterven, kwam Hij in het dodenrijk. Maar het dodenrijk is nog niet de hel... of zoals Jezus zegt, de buitenste duisternis'.

Ik heb je dus valselijk beschuldigd (Hahaa). Excuus en duizendmaal verschooning daarvoor !!

Maar ...... tot vóór de opstanding van Jezus uit de dood, bestond het 'dodenrijk' uit 2, door een onoverkomelijke kloof gescheiden afdelingen: het Paradijs waar de rechtvaardigen na hun sterven terechtkwamen en een plaats van pijniging en afgrijzen waar de onrechtvaardigen na hun sterven heengingen.

Overigens, het dodenrijk bevindt zich in het hart van de aarde.Het Paradijs dat eertijds deel uitmaakte van het dodenrijk, is door de Heere Jezus na Zijn opstanding, meegevoerd naar de hemel.

Mattheüs 12:4040 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.

Waar ging Jezus na Zijn sterven, heen?Jezus beloofde aan de met Hem gekruisigde misdadiger welke berouw toonde: 'Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn'.Jezus stierf echter eerder dan deze berouwvolle misdadiger.

Marcus 1544 En Pilatus verwonderde zich, dat Hij alrede gestorven was; en den hoofdman over honderd tot zich geroepen hebbende, vraagde hem, of Hij lang gestorven was.45 En als hij het van den hoofdman over honderd verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam.

Jezus was reeds in het Paradijs toen de berouwvolle misdadiger ook stierf en in het Paradijs z'n ogen opsloeg.Dus: Jezus ging, nadat Hij gestorven was, naar het Paradijs.

Dat Jezus in het Paradijs predikte (proclameerde) lees ik nergens alhoewel dat niet inhoudt dat Hij aan de aldaar verzamelde rechtvaardigen niets uitlegde over het heil dat Hij óók voor hen verwierf. Het is maar een gedachte, we weten het niet.

Esther, een stukje verder schrijf je: 'De Heere Jezus predikte aan de geesten die in de eerste dood waren'.

Ongehoorzame geesten, want daar hebben we het over, die toch rechtvaardig bleken en in het Paradijs waren?

In de Bijbel worden gestorvenen aangeduid met 'zielen'.Openb. 6:9 ..... onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, ......Openb. 20:4 ... en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, .....

En voor wat betreft de aanduiding 'geesten' lezen we in de Bijbel o.a. over onreine geesten, boze geesten, waarzeggende geesten, verleidende geesten, enz.

En ook:Psalmen 104:4 Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot een vlammend vuur.Hebr. vers 7 En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs.

Hebr. vers 13-1413 En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechter hand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten?14 Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen?

Engelen worden dus geesten genoemd.

2 Korinthiërs 12:77 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.

Een engel des satans is ook een geest, een boze geest.

1 Petrus 3:19-2019 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

2 Petrus 2:44 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

Judas vers 66 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

Jezus predikte (proclameerde) tot geesten die eertijds ongehoorzaam waren.Het gaat dus over geesten die ongehoorzaam werden en niet over mensen die ongehoorzaam zijn geweest.Natuurlijk waren de mensen ongehoorzaam aan Noachs prediking maar die mensen waren geen geesten dus gaat het in 1 Petrus 3:19 om andere schepselen.

Die ongehoorzame 'geesten' moeten dus de engelen betreffen die hun beginsel, hun woonstede, verlaten hebben om zich te vermengen met dochteren der mensen.Satan verleidde die engelen tot deze zonde om alzo Gods schepping te verderven door het beschadigen het DNA van de mensen: '... want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde' (Genesis 6:12),De ongehoorzaamneid van die engelen en de verschrikkelijke gevolgen daarvan deden de Heere God besluiten om alles wat leefde van de aardbodem te verdelgen.

Genesis 6:1-31 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden,2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.

----- De Heere God nam vanaf dat moment (een moment in-de-tijd gelijk aan 'vanaf de uitgang des Woords')----- een periode van 120 jaren van geduld in acht tot aan het totaal-oordeel: de zondvloed).

met een hartelijk Shalom! Cees.

Belofte op 26-09-2018 15:36

Dag allemaal. @ Esther; Op 17 Sept. 2018 heb jij aan mij geantwoord;" Jezus komt met zijn sterven in het dodenrijk, maar dat is nog niet de hel of de buitenste duisternis". tot zover jou aanhaling. Het dodenrijk in het Hebr., is ,sjeool. Dit is de groeve, de kuil, het graf, de plaats van vertering. Ook is dit het graf, de hel en de dood. Wanneer een mens sterft, gaat hij naar het graf op het kerkhof, of begraafplaats. Nu kunnen we zien, dat op het kerkhof de doden God niet kunnen loven, want die liggamen zijn bezig om te vergaan. Ps. 6 : 6 ; Want in de dood wordt niet aan U gedacht, wie zal U loven in het dodenrijk? Wanneer we het dodenrijk de begraafplaats noemen, dan is daar geen leven te bekennen, en niemand kan daar een kik geven. Maar de dood kan ook iets anders in de bijbel betekenen, en dat is wanneer men ongelovig is.

Dan is jij reeds dood voor God, dan ga je met het sterven naar de hel.  Daar zijn alleen twee plaatsen waar de mens met zijn sterven naartoe kan gaan, of naar de hemel of naar de hel. En dit is toch wel duidelijk gemaakt in Gods woord. De Here Jezus komt met zijn sterven in het graf. Drie dagen en drie nachten, naar het voorbeeld van de profeet Jona; drie dagen en drie nachten in de buik van de vis. Nu is de Here Jezus aan het kruis gestorven, daar heeft Hij de laatste adem uitgeblazen. De lucht, de pneuma is weg. Het liggaam is dood en gaat naar het graf. Nu blijft de geest van Jezus over, en dat gaat naar de hemel, Hij zegt zelf; het Paradijs. Nu gaat de Here Jezus naar het Paradijs, en later volgt dan ook de ene moordenaar. Dan is het Paradijs een prachtige plaats waar zij naartoe gaan, en dat is de heerlijkheid van de hemel.

Nu gaat zijn ziel naar de hemel, en zijn liggaam naar het graf. Maar op  de derde dag gebeurd er een wonder; zijn ziel keert terug in zijn liggaam, wat niet vergaan is. En dan krijgt Hij een verheerlijkte liggaam, daarin is Hij de eerste, de eersteling. Nu heeft de Here een verheerlijkte liggaam gekregen met zijn opstanding uit het graf, en met dat liggaam, kan Hij in de Hemel en tegelijkertijd op de aarde zijn. En dit is moeilijk om te verstaan, om met het nieuwe liggaam in de hemel entevens op de aarde kan zijn. Nu krijgen we na 40 dagen na de opstanding van Jezus, zijn hemelvaart. Hij loopt nu met zijn dissipelen naar de olijfberg, nabij Jeruzalem.

Hij spreid zijn handen, zegent zijn dissipelen, en gaat de lucht in. De disipelen kijken Hem na, totdat een wolk daar komt om hun het gezicht op Jezus weg te nenem. Hij word door de engelen, de wolken, naar de hemel toe geleid. In de hemel word Hij als koning binnen gehaald, en krijgt van God de Vader het koningschap. Met het gaan in de hemel, zien de mensen van de hel Hem ook. Zij knarsen op hun tanden, want zij hebben een grote straf van God gekregen om hun ongeloof. Nu heeft de Here Jezus met zijn gaan en binnen treden in de hemel, de ongelovigen, en speciaal die wat in ongeloof naar Noach geluisterd hebben, in de hel het evangelie verkondigd.

Niet om hen te bekeren, maar om Noach zijn evangelie te bevestigen. Want wat @ Cees schrijft over 1 Petr. 3 : 19; In denwelken Hij ook, henen gegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, : 20 ; die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachte, in de dagen van Noach. Dit zijn geen engelen Cees, maar dit zijn de zielen die in de hel zitten. Noach heeft 120 jaar aan die mensen toen gepredikt, door het bouwen van de ark op het droge. Dit zijn zij die allemaal in het water verzwolgen zijn, waar Jezus zijn gezicht aan laat zien.

Nu ik het over jou heb,Cees,is wat je schrijft over de engelen die gemeenschap hebben met de meisjes van de mensen, en uit die verbintenis reuzen uit voortkomen. Dit kan natuurlijk niet, want een engel kan geen gemeenschap met een mens hebben, want daarvoor zijn zij niet geschapen. De zonen van God, in Gen. 6 , zijn de zonen van het geslacht van Seth, Henoch en verder Noach. Dit is het geslacht van God, dit zijn Gods kinderen, de erfgenamen die verkeerd gaan en de ongelovige meisjes trouwen.

En dan nog Efeziërs 4 : 8 ; Daarom zegt Hij; Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij gevangenen gevangen genomen, en de mensen gaven gegeven. De Here Jezus is met zijn hemelvaart in de hemel gekomen, daar heeft Hij de de krijgsgevangenen gevangen genomen.Die krijgsgevangenen zijn de Satan met zijn demonen, zij worden nu de hemel uitgegooid. De Here Jezus heeft met zijn kruis en sterven de Satan met zijn kliek overwonnen. en konden niet meer zamen met Hem in de hemel zijn. Hij heeft voor de mensen, dit zijn de verschillende soorten mensen, uit alle landen en uit alle volken zijn gaven gegeven. die gaven wat Hij aan de gelovigen geeft, is het ewige leven.

Dankjewel dat jullie dit gelezen hebben. Groeten aan allemaal wat de wederkoms, niet berekenbaar, van Jezus Christus verwachten.    

Esther op 27-09-2018 16:51

Hallo allemaal, nu even schrijven, had de rust niet om even normaal te reageren. Volgens mij, loop ik weer heerlijk achter.

@ Cees 25-09-2018 00:17... natuurlijk neem ik je exuus aan... Ik voelde het echt niet als vals beschuldigd hoor.  Ik heb het ook wel eens, even te snel lezen, te snel reageren... en dan oeps...

Alleen over de teksten uit 1 Petrus '"Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij heenging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft...". Ik persoonlijk geloof wel dat de Heere Jezus in Zijn sterven, predikte tegen mensen in het dodenrijk.

Waarom zou Hij prediken tegen de onreine geesten van het kwaad, zoals je aan haalde... zij hadden en krijgen hun straf wel.  

De Heere stierf en gaf Zijn leven als losprijs voor de mensen... voor de hele wereld. Zoals we het ook lezen in Johannes 3 : 16.

Dan lijkt het mij meer als logisch dat Jezus predikte, ook aan hen die er niet meer waren. Ook in 1Petrus 4 lezen we het. Hij oordeeld de levende en de doden... "want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd.....'. 

Het moet zou iets machtigs zijn geweest, het sterven van de Heere Jezus. Dat zelfs de graven van heiligen opengingen, en zij kwamen uit de graven... De dood werd op zo'n machtige manier teniet gedaan. De duivel en zijn helpers zijn overwonnen, op zo'n machtige manier. Maar ook een grote lijdensweg, voor de Heere Jezus.

En ja, de Heere Jezus lag inderdaad in het graf, maar... we lezen ook, "ter dood gebracht in Zijn vlees' , het is Zijn Geest die predikte. Het is toch zo groot, dat de Ware Eeuwige Christus, het Woord... verborgen zat in het vlees van Jezus. En Die eeuwige Christus kan niet sterven... alleen Zijn aardse vlees kwam in het graf.

En juist HIJ, de Eeuwige Christus, het Woord die ook God is... is waar we tegen bidden, waar we onze hulp en kracht en troost van ontvangen. Waar we alles tegen mogen zeggen, en Die met ieder meegaat, die in geloof Hem vertrouwt. En HIJ is die we verwachten.

Hallo Belofte, eigenlijk is het antwoord aan Cees, ook meteen aan jou. Pas met het sterven van Jezus... veranderde heel veel. Misschien breng ik het wat simpel allemaal... maar het is ook zo'n groot en belangrijk moment in de hele geschiedenis. En voor ons allen, juist het sterven van Jezus, is onze Redding door geloof. Zijn opstanding, hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest... al die kostbare gebeurtenissen... is waar wij in geloven, maar vooral geloof in Hem, Jezus.

Daarom wil ik niet te veel discussies hier over hebben, en ieder mag het zien/geloven, naar eigen inzicht zoals het staat.

@ Muggenzifter, dank je wel,  voor deze kostbare Psalm. Ik moet nu echt met het oppashondje naar buiten... anders mag ik schoonmaken.

Liefs aan jullie allen, Esther.

Muggenzifter op 28-09-2018 15:39

Psalm 32:2

‘Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent,

en in wiens geest geen bedrog is’.

Op maandag staan de tijdschriften vol met allerlei verslagen van sportwedstrijden.

Je zou haast denken dat het zondags alleen om de sport gaat, alsof er niets anders meer is.

Voor sommigen is het bijna een kwestie van levensbelang of hun favoriete club gewonnen heeft of niet. Veel jonge maar ook veel oudere mensen kennen de namen van de topsporters en staren intensief naar de foto’s in de krant.

Toch bestaat de zin van het leven echt niet in het aantal doelpunten dat gemaakt is, of de snelste tijd die in de wedstrijd gereden is!

Ons leven is er beslist niet van afhankelijk of men een seconde sneller kan rennen, zwemmen of fietsen dan die ander. In de grote dagbladen kunnen we ook dagelijks de financiële pagina’s vinden, met berichten over de verschillende beurzen en over de koersontwikkelingen in Europa en Amerika, noem maar op.

Het lijkt alsof geld uiterst belangrijk is om het een beetje naar de zin te kunnen hebben in je leven.

Het leven van heel veel mensen draait om ‘hebben’ en ‘bezitten’, en ze denken dat met geld alles te koop is. Maar dat is niet zo.

Niet alles is met geld te koop. De echt belangrijke dingen zijn niet met geld te verkrijgen. Het ware geluk wil God ons in de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus geven.

Wie echte vrede, echte vreugde en werkelijk geluk wil ontvangen, moet naar het Woord van God luisteren en de Heere Jezus als persoonlijke Verlosser aannemen.

Laat u toch niet langer door al die tijdelijke dingen verblinden!

Denk nu, nu het nog kan, aan uw eeuwig heil, dat alleen te vinden is in de Heere Jezus!

Voor U allen, een gezegend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

Ramshoorn op 28-09-2018 17:40

Prachtige Psalm 32 Muggenzifter.

Mijn roepings-psalm...Soli Deo Gloria = God alleen de eer!

Sjabbat Shalom!

Esther op 28-09-2018 19:48

Mooie en duidelijk Muggenzifter, herkenbaar hoor, wat je schrijft.

Wat toch een lessen en bemoedigingen lezen we in de Psalmen. Een boodschap, die voor alle tijden telt. Dank je wel om steeds weer wekelijks te plaatsen. En ook voor jou, een gezegend weekend toegewenst.

@ Ramshoorn, ja, ben het zo helemaal met je eens... God alleen de eer.

Hartelijke groeten aan jullie allen, Esther.

Harold op 29-09-2018 15:53

@Muggenzifter Probeer die eerste regel 'Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent' eens goed op je in te laten werken. Wij als zondige mensen vol met ongechtigheid hebben het helemaal niet verdiend om de ongerechtigheid niet toegerekend te krijgen. Sterker nog menselijk gezien is het volstrekt logisch dat ik met mijn lijf en mijn gedachten die vol zijn van ongerechtigheid volledig ter verantwoording geroepen wordt.

Toch krijgen we genade en wordt die zware last van ongerechtigheid waar we allen onder leiden ons helemaal niet toegerekend. Eigenlijk is dit helemaal niet te beseffen en als ik het probeer te begrijpen, dan rest mij alleen maar klein en nederig te worden en nog dankbaarder voor het bloed van Jezus wat voor mij en ons allemaal gevloeid heeft. Want Hij is de reden dat God mij voor rechtvaardig zal aanzien.

Dank voor deze tekst en prettig weekend!

Muggenzifter op 30-09-2018 09:13

Harold op 29-09-2018 15:53

Inderdaad Harold, welzalig (welgelukzalig) Gelukkiig de mens aan wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent,  betekent dat deze volledig door pure genade gerechtvaardigd is. Wonderlijk groot.

Groet 

Esther op 30-09-2018 12:59

Hallo allemaal... heb vandaag even gekeken naar beelden en foto's van het grote loofhuttenfeest, in Israël. Vele christenen uit vele landen die ook meedoen met het loofhuttenfeest, en de mars door Jeruzalem.

Heel kleurrijk, heel feestelijk.... was echt wel mooi om te zien... Ook enorm politiek gericht. De vlagen wapperen, allerlei teksten... maar wat miste ik toch de Naam Jezus Christus.

Terwijl ik dat allemaal zo bekeek, vroeg ik mij werkelijk af.... wat voor waarde heeft het loofhutten eigenlijk nu in Gods ogen. Als de Naam van Zijn Zoon, geheel niet genoemd wordt. Ik heb niet alles gezien, veel indrukken... maar kon de Naam van Jezus niet vinden. Een groot Godsfeest zonder Zijn Zoon????

Heeft de Heere Jezus het loofhuttenfeest... juist niet vervuld aan het kruis op Golgotha. Om gered te worden uit de slavernij van de duisternis van zonden. Net zo als dat het volk gered werd uit de slavernij uit Egypte, heeft de Heere de mogelijkheid gegeven, om uit een veel grotere slavernij, de zonden.... gered te kunnen worden. En voor ieder mens.

Moeilijk hoor... het ziet er werkelijk heel mooi en gezellig uit...  Laten we bidden, dat velen het Ware feest van bevrijding leren kennen, in de Heere Jezus Christus en aanvaarden in geloof.

Goede zondag en hartelijke groeten voor allen... Esther.

dewevoga op 30-09-2018 14:03

@Harold

En dat om niet

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl