HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Cees op 06-09-2018 23:18

@hemelburger op 04-09-2018 19:25

Ik heb de 'link' die je vermeldde gevolgd en met aandacht de studie van Arjan Huurnink gelezen.

In zijn studie wordt op basis van 2 Thess. 2 : 3 aangegeven dat wij als Gemeente nog zullen weten wie de antichrist is,En dat klopt helemaal!

Net als Arjan kwam ook ik door gewoon te lezen wat er staat, tot de conclusie dat éérst de antichrist op het toneel verschijnt en dat daarna de gemeente wordt opgenomen.En dan wil ik daar graag nog bij aantekenen dat er tussen het openbaar worden van de antichrist en het moment van de opname van de gemeente, een periode zit van voldoende lengte zodat de gemeente het openbaar worden van de antichrist kan opmerken.Anders heeft het geen zin dat Paulus deze volgorde van gebeurtenissen aan de gemeente bekendmaakt.De tijd die verstrijkt tussen het openbaar worden van de antichrist en de opname van de gemeente is wellicht bedoeld om de gemeente goed wakker te schudden zodat er op de valreep nog een krachtig getuigenis mag uitgaan naar de ongelovigen.

Vrijwel alle, zoniet alle, Bijbelleraren leren het omgekeerde: éérst de opname en dan de antichrist en zelfs dat deze gebeurtenissen plaatsgrijpen op één en hetzelfde moment (!).Die Bijbelleraren kunnen blijkbaar niet goed lezen! Want jarenlang las ik christelijke lectuur om kennis te vergaren en dan kom je er ineens achter, nadat je zelf aan het studeren bent gegaan dat je je, voor wat betreft 2 Thess. 2, hebt laten meevoeren met een onBijbelse leer !!

Eérst de antichrist en dan de opname is een hardnekkige ingesleten doctrine die elke Bijbelse onderbouwing mist. En ondanks dat ik veelvuldig daarover schrijf op fora heb ik niet de illusie, daar iets aan te kunnen veranderen. Net zoals dat het geval is met 'niet de dag en het uur', een dooddoener die steeds maar weer van stal wordt gehaald om ook maar es wat in te brengen, wanneer iemand een stellige verwachting uit, aangaande de opname.

We stellen in ieder geval vast dat Paulus in 2 Thess. 2:1-3 leert dat vóórdat de gemeente zal worden opgenomen éérst de antichrist zich zal openbaren.

Arjan merkt terecht op dat vers 7 dit weerspreekt omdat daar melding wordt gedaan van een zgn. 'wederhouder' die de antichrist zou tegenhouden. Bijbelleraren leren onverkort dat die zgn. 'weerhouder' de gemeente is. De Heilige Geest woont in de gelovigen en Satan zou zich pas op aarde kunnen manifesteren nadat de gemeente (mét de Heilige Geest) wordt weggenomen.Dus zou vers 7 de juiste lezing van vers 1 t/m 3, tegenspreken.

Arjan probeert daarom een uitleg te vinden die, zowel aan het gestelde in vers 1 t/m 3 (éérst de antichrist en daarna de opname) én aan vers 7 waarin sprake is van een zgn. 'weerhouder' die de antichrist belet om zich te openbaren, recht doet.

Ik ben van mening dat er geen reden toe is om middels een bepaalde uitleg, vers 1 t/m 3 en vers 7 in harmonie met elkaar te brengen.Er moet in vers 7 iets niet kloppen. En bij nader inzien is dat ook zo.De vertalers hebben het woord 'katechoo' foutief vertaald met het begrip 'tegenhouden' en dat is te wijten aan een mis-interpretatie van wat Paulus in 2 Thess. 2 vers 1 t/m 7 leert.Het Griekse woord 'katechoo' had vertaald moeten worden met het begrip 'vasthouden' zoals dat op bijna alle andere plaatsen waar dit in de Bijbel voor komt, het geval is.

Juist vanwege het in vers 6 en 7 verkeerd vertalen met 'wederhouden'/'tegenhouden' zag men zich genoodzaakt om in die teksten een aantal woorden toe te moeten voegen om goed lopende zinnen te krijgen.

Vertalen we echter concordant en dus met het begrip 'vasthouden', dan krijgen we al een logisch geheel en is het niet nodig om woorden eraan toe te voegen.

We komen dan tot een andere uitleg van vers 1 t/m 7 dan de uitleg die er nu in het algemeen aan gegeven wordt en op zich geleid heeft tot de onBijbelse doctrine dat de gemeente op elk moment kan worden weggenomen en het openbaren van de antichrist tegenhoudt.Op die andere uitleg ga ik nu niet in. Aangetoond is dat vers 7 vers 1 t/m 3 niet tegenspreekt. En daar ging het om.

Bezien we vervolgens ook nog de in vers 2, uit corrupte bronnen afkomstige uitdrukking 'dag des Heeren', zoals alle Bijbels behalve de KJV, de SV en de HSV dat hebben, dan begrijpen we de herkomst van de onBijbelse uitleg dat de laatste, 70e jaarweek direct ingaat op 't moment dat de gemeente wordt weggenomen.De antichrist zou zich dan op datzelfde moment openbaren en (zonder aanloop-fase !!) een (vredes)verbond met velen sluiten.Daar geloof ik niets van en een goede lezing van de grondtekst leert mij dat ik daar goed aan doe.

Shalom! Cees.

Muggenzifter op 07-09-2018 07:55

Psalm 30:11

‘Luister, Heere, en wees mij genadig; Heere, wees mijn Helper’. HSV

David werd in zijn leven bijzonder door God gezegend. Maar toen hij deze Psalm schreef, was hij in een moeilijke situatie en schijnbaar dicht bij de dood geweest.

Met het oog op zijn sterven heeft hij zich afgevraagd: ‘Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn neerdalen tot de groeve? Zal U het stof loven? Zal het Uw waarheid verkondigen?’ (vs. 10).

David vroeg zich met zoveel woorden af wat de zin van zijn dood zou zijn. Na zijn sterven kon hij immers de waarheid van zijn God niet meer verkondigen en de Heere niet meer prijzen. Hoewel David van deze dingen niets begreep, werpt het Nieuwe Testament een wonderlijk licht op deze vragen.

De apostel Paulus schreef: ‘Ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste’ (Fil. 1:23). Dit geweldige antwoord geldt voor iedereen die in de Heere Jezus gelooft! Maar we mogen deze Psalm ook toepassen op de Heere Jezus Christus. Wat was het nut toen Hij Zijn bloed moest storten op het kruis van Golgotha? De apostel schrijft: ‘Het bloed van Jezus Christus ... reinigt ons van alle zonde’ (1 Joh. 1:7). Zijn kostbare bloed heeft een onschatbare waarde en door Zijn bloed zijn ontelbare mensen van hun zonden gereinigd.

De Heere Jezus moest ook sterven en Zijn lichaam werd in het graf gelegd. Maar toen de mensen dachten dat alles voorbij was, toen werd Hij door de heerlijkheid van de Vader opgewekt (Rom. 6:4). Hij stond op uit het graf en overwon de dood! Zijn lijden en sterven was voor God slechts een stap in de uitvoering van Zijn raadsbesluit, om eeuwig heil te geven aan alle mensen die de Heere Jezus als hun Heiland aanvaarden. Hoe ondoorgrondelijk zijn Gods raadsbesluiten en wegen: een oorzaak van eeuwige aanbidding voor Zijn kinderen.

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

maria op 07-09-2018 11:42

Cees  23.18T

Volgens mij staat in Tess. 2:3 de wederkomst beschreven van Jezus op aarde

De dag des Heren betekent dus de letterlijke terug komst van Jezus op aarde aan het einde van de laatste jaarweek  zie ook Openb. 1 vers 7

Halverwege de laatste jaarweek zal de antichrist zich verheffen alsof hij God is en zich in de tempel laten vereren 

Eddie op 07-09-2018 11:59

Ik denk dat Cees zich vergist. 1Tess. 2:1 wordt niet gesproken over de Opname maar over de Parousia (wederkomst) welke 7 jaar na de Opname pas komt. In deze periode van 7 jaar openbaart de antichrist zich. Dus wederom een verschil van inzicht van meerdere uitleggers die de Opname en Wederkomst niet goed uit elkaar halen of zelf verwarren.

Tom Hendrix op 07-09-2018 17:24

@Muggenzifter: 07.55. uur. Heel mooie reactie, van U. Ook U en de anderen op dit forum, een gezegend weekend.

Cees op 08-09-2018 00:44

@maria op 07-09-2018 11:42

Beste Maria, waarom heb je niet goed gelezen wat ik schreef? En ik heb nog zo m'n best gedaan om e.e.a. uitvoerig (sorry Ramshoorn :-) uiteen te zetten? In 2 Thess. 2 gaat het niet over de dag des Heeren maar over de dag van Christus!

In het Grieks staat er 'de dag van Christus' ( http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/2th2.pdf ) en niet, niet , niet 'de dag des Heeren'. De opname (de dag van Christus vangt aan met de opname) gebeurt vóór de 7 jaren en de zichtbare (!) wederkomst vindt plaats aan het einde van de 7 jaren.

Wanneer je in jouw Bijbeltje in 2 Thess. 2 vers 2 leest: 'de dag des Heeren' dan gebruik je een corrupte vertaling!. Ga naar https://www.statenvertaling.net/bijbel/2tes/2.html en lees op je gemak wat de Apostel Paulus ons probeert duidelijk te maken.

@Eddie op 07-09-2018 11:59

1 Thess. 2:1 ???? Je bedoelt waarschijnlijk 2 Thess. 2 vanaf vers 1.

Nou, ik denk dat Cees zich niet vergist :-) Maar OK, leg mij dan eens klip en klaar uit waarom 2 Thess. 2 over de wederkomst (aan het eind van de laatste jaarweek) gaat?Welke Bijbelvertaling lees je? Graag even doorgeven want dat kan een verklaring opleveren voor het gerezen misverstand.

Volg a.u.b. ook even de 'link' die ik aan Maria doorgaf naar de Textus Receptus on-line.

vr. grt. Cees.

Michaël ;-{> op 08-09-2018 05:00

Esther op 06-09-2018 00:18

Dank je wel. Wederom heel lief van je Esther, en nog op het juiste moment ook. Het wordt spannend binnenkort. 'God has perfect timing'.

Ook voor jou (en alle anderen) de liefde en bescherming van onze hemelse Vader om je heen. Plus de hartelijke groeten van mij aan jou!

En een heel fijn weekend voor jou en alle anderen op deze site. Inclusief Xander & Team natuurlijk, die dit allemaal mogelijk maken.

Nogmaals mijn dank!

Michaël

maria op 08-09-2018 08:50

Beste Cees ik heb heel goed gelezen wat je schreef, maar ik ben het niet eens met jouw zienswijze van o.a. 2. Tess. 2 vers 2-3 !

Ik heb jaren Bijbel studie gedaan bij Willem Ouweneel, en ik denk dat hij wel in staat is om de juiste uitleg te geven aan wat er in de bijbel staat

Gezien het tijdstip van je berichten is het misschien beter wat meer nachtrust nemen, anders draai je nog door

Eddie op 08-09-2018 10:34

Foutje gemaakt. Ik bedoelde inderdaad 2 Tess:2:1. Gelukkig was dit duidelijk te begrijpen. Ik lees dit in de Griekse grondtekst en deze geeft "Parousia" aan, d.i. de letterlijke komst van Jezus op aarde dus de echte wederkomst. In 1 Tess. 4:17 wordt de Opname (harpazo) van de Gemeente beschreven. Er is weinig kennis over het onderscheid tussen deze 2. Maar het zijn wel degelijk 2 aparte gebeurtenissen. Ik persoonlijk verwacht spoedig de "Harpazo" dat is de Opname van de Gemeente. Hier is zoveel over te zeggen maar dit doe ik nu niet. Shalom van Eddie.

Rom op 08-09-2018 21:04

Arma Geddon steeds dichterbij?Ezechiel 38;Zach 12 Zach 14.En de volkeren zullen jaarlijks optrekken om Sinterklaas Kerstfeest en uod en nieuw te vieren?Nee!~Geef mijn portie maar aan de paus!Jaarlijks zullen de volken op trekken,om te vieren het feest der loofhutten!

Cees op 08-09-2018 22:23

@Eddie op 08-09-2018 10:34

Je schreef: "Parousia", d.i. de letterlijke komst van Jezus op aarde .....

'Parousia' zou dus staan voor de letterlijke komst (en het daarna blijven) van Jezus op aarde (dus de komst op de Olijfberg aan het einde van de laatste jaarweek).

Mijns inziens is dit niet juist. Parousia betekent gewoon 'aanwezigheid' en duidt niet speciaal op een zichtbare 'aanwezigheid' voor de mensen op aarde want 'parousia' wordt ook gebruikt voor de 'aanwezigheid' van Jezus voor de gemeente bij 'de opname'.'Aanwezigheid' moeten we dan ook zien als 'het er zijn'. Of dat nu voor de wereld zichtbaar is of onzichtbaar, dat maakt niet uit.

Veelvuldig wordt 'parousia' vertaald met 'komst' maar dat beschrijft een proces (een komen) en dat is niet correct hoewel dat niet leidt tot verwarring.

1 Thess. 4:15 'Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst (παρουσία) des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn'.

Het gaat hier over de opname van de gemeente. Verstaan we hier voor 'parousia' de voor de wereld zichtbare komst van Jezus, dan geschiedt de opname tijdens de komst van Jezus op de Olijfberg (de gemeente even omhoog en direct weer terug). Ik stel met tevredenheid vast dat je twee komsten van Jezus onderscheidt: de komst van Jezus in de lucht bij 'de opname' en de zichtbare komst van Jezus als de Messias, aan het einde van de laatste jaarweek.

We zien dat voor beide 'komsten' (het aanwezig zijn) het Griekse woord 'parousia' wordt gebruikt.

Bedankt voor je reactie trouwens. Dat geeft weer aanleiding tot nadere studie (bij mij: meestal wat bijleren en soms wat afleren :-).

Shalom van Cees.

Tom Hendrix op 09-09-2018 11:56

Heel interessant om de diverse meningen te lezen; over de opname van de Gemeente van de Here Jezus. Ik ben niet zo bestudeerd op dat onderwerp. Maar ik stel gewoon mijn vertrouwn op onze Heer Jezus. Daar ligt mijn zekerheid. Blessings voor U allen.

Ramshoorn op 09-09-2018 14:03

Inderdaad @Rom het zal niet lang meer duren dat alle volken jaarlijks op zullen trekken om het Loofhuttenfeest in Jeruzalem mee te vieren met het Joodse Volk, de 12 Stammen,  als Jeshua daar op Zijn Troon gezeten is!

Alle details daarover las ik in Zachariah 14:8-21. De booswichten en antisemieten die weigeren dit superfeest mee te vieren in Jeruzalem zullen het weten en voelen.

Tom Hendrix op 09-09-2018 16:08

@Ramshoorn: 14.03. uur. daar veheug ik mij zeer op.

Esther op 09-09-2018 16:14

Hallo Michaël, fijn om weer iets van je te lezen. En ja, het wordt een spannende tijd. Maar... zoals je al schreef, Gods tijd, precies zoals HIJ wil. En ook voor jou, mijn hartelijke groeten. En succes en sterkte met alles. Vaders liefde en zegen en kracht om je heen, ook voor je dierbaren, Michaël.

@ Goodmorning, soms is het tijd voor spreken, en soms een tijd van zwijgen. We mogen alles wat ons bezig houd in de handen van onze Heere en Heiland leggen. Daar horen ook onze dierbaren bij, zij die nog niet de keus nog niet hebben gemaakt. Maar ook zij die al wel die keus voor de Heere heeft gemaakt, hoe belangrijk is het gebed. Als een welgeurende reuk, voor Gods Troon.

Wat zal dat een geweldig gezicht zijn, die ontelbare schare uit alle landen. Dat wij en velen met ons daar bij mogen zijn... zo dankbaar. Nooit verdiend, wat een Genade en liefde.

@ Tom Hendrix, heel mooi om te lezen...Ik stel mijn vertrouwen op onze Heere Jezus, daar ligt mijn zekerheid. Tom, ik kan daar alleen maar Amen op zeggen. Spreuken 3:5, "Vertrouw op de Heere met uw ganse hart".

Voor jullie allemaal, de genade van de Heere Jezus om jullie allen heen. En vriendelijke groeten van mij, Esther.

Harold op 09-09-2018 18:01

@Ramshoorn als ik de verzen in Zachariah zo lees zal dit zich afspelen in het duizendjarig vrederijk en dit is onderdeel van de zgn. Ijzeren roede?

Na alle discussies afgelopen weken over Israel ben ik nu wel benieuwd hoe mensen die israel als definitief afgedaan zien, deze teksten nu interpreteren en of dit ook allemaal geestelijk geinterprgeïnte moet worden? 

Tom Hendrix op 09-09-2018 18:47

@ Esther: 16.14. uur. Dank voor de lieve reactie, Esther. Inderdaad leven we in zeer spannende tijden, maar het is onze Heere Jezus, die ons veilig in zijn liefdevolle Zorg omarmt, ook als we soms twijfel voelen, en er veel zorgen zijn. Allen Gods Zegen toegewenst.

Michaël ;-{> op 10-09-2018 00:08

@ Esther op 09-09-2018 16:14

Wederom mijn hartelijke dank Esther.

@ Tom Hendrix

Ik ben het helemaal met u eens.

Ramshoorn op 10-09-2018 17:36

Ja, dat klopt @Harold. Zachariaha 14 speelt zich af wanneer Jeshua Koning wordt over de gehele aarde. Vers 9. en Mattheus 25:31-46.

En die ijzeren roede maakt daar deel van uit volgens Psalm 2 en 101 en Openbaring 19.

Voor de Gemeente van gelovigen betoond Jeshua zich als een Lam....maar... voor de antisemieten en booswichten in die tijd zal Hij zich betonen als de Leeuw van Judah. Openbaring 5:5.

mijn mening op 11-09-2018 10:01

De geboorte van de rode vaars, effent de weg voor de hernieuwde tempeldienst

https://www.breakingisraelnews.com/113476/temple-institute-certifies-red-heifer/

Esther op 11-09-2018 15:33

Zielig hoor voor zo'n rode vaars. Zou zo'n stier nou werkelijk de zonden weg halen?????

En een enorme belediging voor het grootste offer het Lichaam van Jezus Christus.

Tja,  misschien wordt Jeruzalem alweer met de grond gelijk gemaakt. In Gods ogen de grootste antichristelijke daad, die je je ook maar voor kan stellen, Jezus offer wordt met voeten vertrapt.  Hopende dat vele Joden het ware offer in Jezus aannemen, en ook iedereen, wereldwijd, die er zo heilig van overtuigd zijn, om weer de offerdiensten in de 'tempel' nieuw leven in te blazen.

Groet aan allen, Esther.

Ramshoorn op 11-09-2018 18:35

Beste Esther, er zijn in 2018 vele Joden wereldwijd die geloven de Jeshua de Masjiach is. De overgrote meerderheid van de Joden zal op één dag door JHWH bepaald tot geloof komen niet door een kerk maar door Jeshua die aan hen verschijnt. Nog even geduld dus. Details in Zachariah 12 en Romeinen 11.

Vergeet ook niet dat gisteravond het Joodse Nieuwjaar is begonnen...Het jaar 5779 vanaf de Schepping berekend. Dit feest duurt 2 dagen. Joden wensen elkaar een Sjana Tova...een gelukkig Nieuwjaar. Misschien komt de Masjiach dit jaar wel. Hoe denkt u daarover, gezien door de gegevens van Zachariah 12 en Romeinen 11?

mijn mening op 11-09-2018 18:47

@Hester Voor velen wordt het beschouwd als een teken van het einde der tijden. Vanaf dit moment zal de antichrist zich manifesteren, de tempel zal worden herbouwd, de vredesovereenkomst in het Midden-Oosten en het begin van de Grote Verdrukking. Daniel 11.31 ... zij hopen het heligdom te vesting, honteiligen, het dagleijk offer doen ophouden ...

Pier op 11-09-2018 19:33

Er is al eens eerder zo'n vaars geweest. Ik denk dat er geen tempel meer komt. Ik ben het met Esther eens, hervatting van de tempeldienst zou vreselijk zijn. Die antichrist zet zich volgens de bijbel in de tempel van God. Dat heeft niets te maken met een eventuele derde tempel. Dat zijn gelovigen in Jezus in wie de Heer woont. Wij zijn de tempel. 

Tom Hendrix op 12-09-2018 07:36

@Pier: 19.33. uur, op 11/9. Ook ik ben van mening, dat er geen derde tempel komt. In Christus zijn wij, allen tempels, en wel van de Heilige Geest. 

willy op 12-09-2018 14:52

Of er nog een tempel komt in Jeruzalem is mogelijk , maar Jezus noemde zijn persoon zelf de nieuwe tempel , wel heeft God in de Tenach eeuwige beloftes gegeven inzake tempel en liturgie  ! Dus het blijft een discussiepunt ! Shalom

Petra op 12-09-2018 16:17

Beste mensen, de maten van de nieuwe (derde) tempel staan in de Bijbel zelfs aangegeven, dan mag je er toch van uit gaan dat hier daadwerkelijk over een fysieke tempel wordt gesproken?

Ramshoorn op 12-09-2018 19:50

@Allen. Er staan interessante hoofdstukken in de Bijbel die spreken over een herbouwde Tempel in Jeruzalem waarin de Joodse Masjiach als Rechter/Koning zal heersen en rechtspreken.

Lees Ezechiel 43 t/m 48.  Mattheus 25:31-46 en Openbaring 11.

Voordat deze schitterende tempel zal verrijzen zal er eerst nog een Fake-Vrijmetselaarstempel verrijzen waarin de antichrist [3x raden wie dat is] zich als een god laat vereren/aanbidden.

De Antichrist zal samen met die valse Vrijmetselaarstempel door Jeshua de Leeuw van Judah vernietigd worden. Paulus spreekt er ook over in 2 Thessalonisenzen 2:4.

Wie de 22 hoofdstukken van het Boek Openbaring goed gelezen/bestudeerd en geannaliseerd heeft weet nog veel meer!

De Waarheid overwint altijd! Gods Woord is de Waarheid! Johannes 14:15-31.

Janus op 12-09-2018 21:02

@Petra op 12-09-2018 16:17

De geestelijke tempel, de 'vierde', eigenlijk de enige echte, moeten we naar uitzien. De derde zal er komen, maar die is voor 'het beest' bedoeld en zal er 'fysiek' komen.

Staar je niet blind op de derde, maar verwacht de Enige!

Esther op 12-09-2018 22:22

Hallo Ramshoorn, het was niet eens mijn bedoeling om met mijn reactie 11-09-2018 15:33, over die rode vaars, daar een discussiepunt van te maken. Ik wees alleen dat het offer van Jezus genoeg is... er hoeft niet meer geofferd worden. Alle offers wezen juist op het grootste offer, de Heere Jezus op Golgotha.

U schrijft een paar teksten op. Openbaring, daar komt in het hele boek 'niets over een aardse tempel, maar wel over een hemelse tempel. Heel Openb. speelt zich voor 99 % af in de hemel.

Maththeüs 25 : 31-46... daar staat niets over een aardse tempel... daar gaat het over het laatste oordeel. De Heere zit op Zijn troon van ZIJN heerlijkheid... de Heere Jezus is Zelf die Tempel. De troon van Zijn Heerlijkheid... wonderlijk als we dat lezen, dat gaat mijn verstand te boven. Wat een machtige God en Heere en Koning hebben we toch.

Ezechiël, daar lezen we over een tempel... Maar er staat nogal veel in die hoofdstukken. Laten we daar niet meteen een aardse invulling aan geven. Oké, heb ik vroeger ook gedaan... zo komt het wel over, maar veel is zinnebeeldig.

Landverdeling, de inrichting van de tempel, de offerplaatsen enz. Laten we niet vergeten dat Ezechiël in ballingschap zat... dus veel gebeurde pas na de ballingschap. Wat kwam dan dáárna weer, een paar honderd jaar verder... toen kwam Christus Jezus als mens.

Wees HIJ niet steeds naar Zichzelf?? De volle heerlijkheid van God kwam met Zijn Zoon. Liet God dat niet een paar maal horen, om Jezus te verheerlijken. Met Zijn doop en met de verheerlijking op de berg.

Zou God nou werkelijk het nog toelaten dat er weer met dieren geofferd worden??? Juist al die offers waren een schaduwbeeld naar Christus Die Zijn leven gaf.

De offers hadden te alle tijden met de zonden van de mens te maken... Jezus gaf Zichzelf als offer, voor de zonden van de hele mensheid, zo kostbaar.

Lezen we ook niet in Ezechiël 47, over het heilige water uit de tempel?? Wordt de Heilige Geest niet vergeleken met water. Ook de genade van de Heere Jezus wordt vergeleken met water. Wat brak los bij Jezus met Zijn sterven en na Zijn opstanding... De volle Genade, en Gods heilige Geest die werd uitgestort. Beginnend bij Jeruzalem, en omstreken en over de hele aarde. Het begint met een hele kleine stroom, die steeds groter en groter werd.

Ezechiël begon met natte voeten en eindigde dat hij moest zwemmen. De stroom uit de tempel werd steeds groter en groter. Uit welke tempel kwam het heilige water???

Ik weet ook niet alles, maar besef wel dat we niet alles maar steeds aards moeten beoordelen. God en Christus Zijn zo inmens groter.  Alles van God en Christus, is vooral geestelijk en hemels. En al Gods beloften zijn in Christus Jezus... en zo zijn de beloften eeuwig. De Heere Jezus is eeuwig, en ieder die bij Hem hoort, krijgt die eeuwigheid samen met de Heere Jezus.

Is niet altijd makkelijk om dat onderscheid te maken, maar we hoeven het gelukkig ook niet alleen te doen.

Hartelijke groeten aan allen.

Esther.

Pier op 12-09-2018 23:10

Ramshoorn, je theorie klopt niet. Er staat in 2Tess.2 dat de zoon des verderfs zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij een god is. De tempel Gods kan dus geen fake vrijmetselaarstempel zijn. Als er in de bijbel staat dat het de tempel van God is, dan is het de tempel van God.

Dat maakt het ingewikkeld. Als we het evangelie van het offer van Jezus voor de zonden van de wereld serieus nemen, en dat doen we, dan kan een tempel, waarin het offer van de Zoon van God wordt ontkend en waarin weer dieren worden geslacht voor de vergeving van zonden, omdat het evangelie van Jezus Christus niet geloofd wordt, nooit en te nimmer de tempel van God zijn. 

Nu staat er in het nieuwe testament: "weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat Gods geest in u woont?" Er staan nog meer teksten die hetzelfde zeggen: "de kinderen van God zijn heilig, ze zijn de tempel waarin God woont."

Gods tempel, dat zijn wij. Degenen die geloven in het offer van Jezus, Hem hebben aangenomen als Heer en Heiland, gedoopt zijn en vervuld met de Heilige Geest. Dat is Gods tempel.

Nu zou je zeggen: "ja, maar als de zoon des verderfs zich in een tempel zet, dan praat je toch over een gebouw? Iets met een troon erin ofzo, en daar gaat hij dan op zitten en dan laat hij zich vereren, toch? Zoiets." 

Dat lijkt voor de hand te liggen. Het probleem is alleen dat er staat: "tempel van God". Dat gaat zoals gezegd beslist geen Joodse tempel zijn waarin nog dieren worden geofferd, want daarin wil God niet meer wonen. En een tempel van God is een plaats waarin God woont of wil wonen. Waar woont God tegenwoordig? In een gebouw? Nee, niet in een gebouw, maar in Zijn kinderen. 

Er is maar één conclusie mogelijk, namelijk dat de anti-christ zich 'zet' op de plaats waar God hoort te 'zitten', en dat is in Gods kinderen. In de gemeente, de kerk, de gemeenschap der heiligen. Waar God hoort te zijn, daar zet zich de anti-christ, om aan zich te laten zien dat híj een god is. De tempel waarin God wil wonen, Zijn kinderen, wordt ontheiligd door iemand die aan zichzelf wil laten zien dat hijzelf een god is. Wat betekent dat toch?

Ik weet het niet Ramshoorn, en ik weet niet hoe dit uit zal werken. Ik weet ook niet of het misschien al vervuld is. Ik weet wel dat we erg waakzaam moeten zijn en alle voorgekauwde theorieën nog maar eens goed moeten doordenken. Niet voor niets dat de Heer heeft gezegd: "op een uur dat je het niet verwacht, komt de zoon des mensen." Komt er een fysieke anti-christ, een herkenbare figuur? Of gaat alles anders? Zo anders, dat de Heer terugkomt op een moment waarop wij het niet hadden verwacht? Ik verbaas me er steeds weer over. Je leest Mattheus 24, alle eindtijdverschijnselen worden erin op een rij gezet, er zit een bepaalde volgorde in zou je zeggen, maar dan zegt de Heer vervolgens dat Hij onverwachts terugkomt! Dus niet eerst aardbevingen etc., dan de anti-christ en dan de terugkomst van de Heer. Dat willen wij het liefst, maar ik denk dat het zo niet werkt. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen, Zijn gedachten hoger dan onze gedachten. 

Eén ding is zeker: de Heer kan elk moment terugkomen!

Petra op 13-09-2018 01:38

@Janus Inderdaad Janus klopt helemaal!

Ramshoorn op 13-09-2018 08:33

@Allen. Bedankt voor uw reacties. Vast staat: er komt een nieuwe hemel maar ook een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont.  2 Petrus 2 en 3.

Dat de Tempel Gods in Jeruzalem in het verleden al vele malen verontreinigd werd door goddelozen kunnen we lezen in de boeken Koningen, Kronieken, de Profeten en de Maccabeeën. Toen werden er zelfs varkens geofferd op het altaar van JHWH. Weet u nog Antiochus Epifanus?

Dat er een valse Tempel wordt gebouwd in Jeruzalem zal spoedig duidelijk worden. Het zal de Tempel van de nieuwe wereldreligie Chrislam worden waar de toenmalige Premier Peres van Israël samen met de Paus en Arabieren een overeenkomst voor tekenden in 1993. De Paus zou dan de aangewezen figuur worden in die nieuwe Tempel in het jaar 2000 en als vredevorst vanuit het  Internationale Jeruzalem de wereld gaan besturen.

De God van Israël lachte [Psalm 2] om die dwaze besluiten van die dwaze wereldleiders. Die Poolse Paus stierf als een uitgebluste behoeftige zieke man die al zijn dromen in rook zag opgaan. Al de dromen en inspanningen van Peres om vrede met de Arabieren te sluiten [o.a. Oslo akkoorden] liepen op niets uit ook hij moest zien dat er ipv vrede een tomeloos geweld van Syrië, Iran, Turkije, Hamas, PLO, Hezbollah de politiek van Israël tot op deze dag op zijn grondvesten doet schudden.

Dat er vrede komt op deze aarde staat vast!!! Maar niet een gemaakt door de huidige zwakke, verwaande wereldleiders. Vrede komt er wanneer de Vredevorst [Jesaja 9] vanuit de hemel op aarde neerdaalt. Mattheus 24 en 25, Handelingen 1, Openbaring 7, 14. Jeshua zal Koning van Israël zal worden in Zijn hoofdstad Jeruzalem waarin ook door Hem de vierde en laatste Tempel gebouwd zal worden.

Alle details in Mattheus 28 want Jeshua de Zoon van God is immers gegeven Alle macht in Hemel en ja hoor...ook op Aarde. Meer details in Zachariah 6 en 14.

Natuurlijk speelt Planeet Aarde straks een hoofdrol als Jeshua duizend jaar als Koning der koningen [Openbaring 19] zal regeren. Hij zal alle volken aan Zijn macht onderwerpen. Wij bidden dat samen met de Joden in het Onze Vader: Laat Uw wil geschieden in de hemel alzo ook op deze aarde. Mattheus 6.

Openbaring 20 vertelt drie keer over een periode van duizend jaar. Daarna zal ook Jeshua als alle vijandige volken van de aarde vernietigd zijn zich onderwerpen aan God de Vader leert Paulus in 1 Corinthe 15. God alles in allen!!! Dan pas zal er geen Tempel meer zijn en zal God tussen de mensen wonen. Het verloren Paradijs Genesis 3 wordt werkelijkheid op de nieuwe aarde in Openbaring 22 waar we weer lezen over de boom des levens, enz.

De mens wikt maar God JHWH beschikt. Het beste zal nog komen voor de gelovigen in Jeshua en ook voor alle dieren volgens Jesaja 2 en 11 en Micha 4 en 5.

mijn mening op 13-09-2018 13:51

Zoals veel atheïst en gelovige filosofen (Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard) beweerden dat het geloof is een subjectief fenomeen. Ieder van ons geeft zijn eigen interpretatie van de heilige teksten. De geschiedenis leert ons over het schisma en de hervormingen van christelijke kerken, katholieke, orthodoxe, evangelische, protestanten en andere nieuwe denominaties, over de interpretatie van het geelof en de bijbels teksten. En ik spreek niet over de atheïsten die niet eens in God geloven.

Pier op 13-09-2018 17:28

Nogmaals Ramshoorn, een tempel van de nieuwe wereldreligie Chrislam, dat kan nooit de 'tempel Gods' zijn waarover de bijbel spreekt in verband met de 'zoon des verderfs'. 

Muggenzifter op 15-09-2018 08:08

Psalm 31:1-13

Bij U, Heere, schuil ik vers 2

David wist het weer! Na zijn onbezorgdheid in de vorige Psalm, wist hij weer dat hij bij de Heere kon schuilen. Ook nu smeekte hij om genade, maar deze keer was hij doodsbang, Hij had dringend hulp nodig; hij zag het niet meer zitten. Als gebroken vaatwerk, zo voelde hij zich.

Was hij ziek? Omringd door vijanden? We weten het niet. Maar één ding is zeker: hij had zijn geest in Gods hand gelegd, want daar is het veilig. Verder wist hij zeker dat de Heere als een muur om hem heen was om hem te beschermen.

In Ps. 30 was het nog: ‘ik dacht’, hier is het: ‘om Uws naams wil’. Soms moet je door een heel diep dal om daar achter te komen. David zat in de put. Hij voelde zich benauwd, verdrietig en vergeten tegelijk. De nood was groot.

Als kleine kinderen angstig zijn of in nood verkeren, roepen ze hun vader erbij, want bij hem voelen ze zich veilig en geborgen. Als kinderen van God zijn we veilig en geborgen bij Hem, die gezegd heeft:

‘Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ David stortte zijn hart uit voor het aangezicht van God en hij vond rust. Hij getuigt: ‘Ik wil juichen en mij verheugen over Uw goedertierenheid, daar Gij acht hebt geslagen op mijn ellende’.

Nu hebben we het steeds over David, omdat de Psalm van hem is. Maar u en ik dan? Wat mij persoonlijk altijd zo blij en gelukkig maakt, is dat God niet alleen mijn gebeden hoort, maar ze ook op een vaak wonderbare manier verhoort! Niet allemaal, dat zou niet goed zijn voor mij. Maar wel zo dat ik me veilig en geborgen voel. Daarom kan ik evenals David getuigen: ‘Bij U, Heere, schuil ik.’ Een betere schuilplaats is er niet!

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

Ramshoorn op 15-09-2018 08:14

Beste Pier, de keren dat ik Jeruzalem bezocht kwam ik ook in het Tempelinstituut waar je alle vorderingen voor het bouwen van de derde Tempel kunt zien.

Ik vond ook de site van Franklin Ter Horst die hierover in detail vertelt met mooie foto's.

https://www.franklinterhorst.nl/De%20Derde%20Tempel.htm

Pier, wist u dat orthodoxe Joden al vele eeuwen in het Achttien Gebed [Shemoneh-Esree] drie keer daags bidden voor de herbouw van de Tempel in Jeruzalem? Hoe vaak bidden wij het Onze Vader op een dag? Lees maar mee:

1 ------- Geen hoofdletters, zie siteregels. Mod. Vergelijk tussen het 'Achttiengebed' en het 'Onze Vader'. 

1 Gezegend Gij, Heere onze God en God van Onze Vaderen, God van Abraham, God van Izak en God van Jakob. Grote, machtige en ontzagwekkende God, allerhoogste God, Die goede weldaden verricht en alles tot Zijn bezit vormt, die de daden van de vaderen gedenkt en de zonen van hun zonen een Verlosser brengt, terwille van Zijn Naam, in liefde. Gezegend gij, Heere, Abrahams Schild, Koning, Helper, Bevrijder en Schild.

2 Gij zijt machtig voor altijd, Heere, Gij doet doden leven, groot zijt Gij in bevrijden; Die in verbondenheid het leven onderhoudt, in grote barmhartigheid doden doet leven, vallenden ondersteunt, zieken geneest en geboeiden losmaakt en Zijn trouw gestand doet aan hen die slapen in het stof. Wie is als Gij, Heere van machtige daden, en wie is U gelijk o, Koning? Die doodt en doet leven en bevrijding laat ontspruiten. Getrouw zijt Gij in het doen leven van doden. Gezegend gij, Heere, Die de doden doet leven.

3 Heilig zijt Gij en heilig is Uw Naam en heiligen loven U elke dag, sèla. Gezegend Gij, Heere, heilige God.

4 Gij begenadigt de mens met wetenschap en leert de sterveling inzicht. Begenadig ons van Uwentwege met wetenschap, inzicht en verstand Gezegend gij, Heere, Die begenadigt met wetenschap.

5 Bekeer ons, Onze Vader, tot uw Thora en breng ons nader, onze Koning, tot Uw dienst en voer ons in volledige bekering terug tot voor Uw aangezicht. Gezegend gij, Heere, die de bekering wil.

6 Vergeef ons, onze Vader, want wij schoten tekort, scheld ons kwijt, onze Koning, want wij misdreven; want kwijtscheldend en vergevend zijt Gij. Gezegend Gij, Heere, Genadige, die zoveel vergeeft.

7 Zie onze ellende en strijd onze strijd en verlos ons spoedig, terwille van uw Naam; want een sterke Verlosser zijt Gij. Gezegend Gij, Heere, Israëls verlosser.

8 Genees ons, Heere, dan zijn wij genezen, bevrijd ons, dan zijn wij bevrijd, want Gij zijt onze Lof. En breng volledige genezing voor al onze slagen, want God, Koning, een Geneesheer, trouw en barmhartig zijt Gij. Gezegend Gij, Heere, Die de zieken van Zijn volk Israël geneest.

9 Zegen voor ons, Heere onze God, dit jaar en al wat het opbrengt ten goede. Geef zegen op het aangezicht van de akker en verzadig ons uit Uw goed, en zegen ons jaar als de goede jaren. Gezegend Gij, Heere, Die de jaren zegent.

10 Blaas de grote bazuin voor onze vrijheid en steek op het teken voor de inzameling van onze ballingen, en zamel ons tezamen in, uit de vier hoeken der aarde. Gezegend Gij, Heere, Die inzamelt de verstrooiden van Zijn volk Israël.

11 Doe terugkeren onze rechters als eertijds en onze raadgevers als in het begin, en laat smart en zuchten van ons wijken. Wees Koning over ons, Gij Heere, Gij alleen, in verbondenheid en erbarmen, en doe gerechtigheid met ons in het recht. Gezegend Gij, Heere, Koning, Die liefheeft gerechtigheid en recht.

12 En laat er voor de lasteraars geen hoop zijn, en mogen alle boosdoeners in een oogwenk vergaan en zij allen spoedig worden uitgesneden. En de verwatenen, ruk die spoedig uit, breek ze, werp ze terneer en breng ze ten val, spoedig, in onze dagen. Gezegend Gij, Heere, Die vijanden breekt en verwatenen ten val brengt.

13 Over de rechtvaardigen en over de getrouwen, over de oudsten van uw volk, het huis van Israël over die overbleven van hun geleerden en over de rechtvaardige bekeerlingen, en over ons, worde uw erbarmen gewekt, Heere onze God. Geef goed loon aan allen die zich in waarheid op Uw Naam verlaten, en stel ons deel met hen, en nimmer zullen wij beschaamd staan, want op U verlaten wij ons. Gezegend Gij, Heere, Steun en Toeverlaat voor de rechtvaardigen.

14 En keer in erbarmen terug naar Jeruzalem, Uw stad, en woon in haar, zoals Gij gesproken hebt; bouw haar, binnenkort in onze dagen, tot een bouwwerk voor altijd, en bereid in haar spoedig de zetel van David. Gezegend Gij, Heere, Die Jeruzalem bouwt.

15 De Spruit van David, Uw dienaar, doe die snel ontspruiten en Zijn hoorn verheffe zich door Uw bevrijding; want op Uw bevrijding hopen wij heel de dag. Gezegend Gij, Heere, Die de hoorn der bevrijding doet ontspruiten.

16 Hoor ons gebed, Heere onze God, spaar ons en erbarm U over ons en neem in erbarmen en welwillendheid ons gebed aan, want God, een Hoorder van gebeden en smekingen zijt Gij. Laat ons, onze Koning, niet ledig van voor Uw aangezicht terugkeren, want Gij hoort het gebed van Uw volk Israël in erbarmen. Gezegend Gij, Heere, Die het gebed hoort.

17 Wees welwillend, Heere onze God, jegens Uw volk Israël en hun gebed en doe de dienst terugkeren naar het binnenste van Uw huis, en de vuuroffers van Israël en hun gebed neem die in liefde welwillend aan. Moge de dienst van Uw volk Israël steeds naar Uw wil zijn, en mogen onze ogen aanschouwen Uw terugkeer naar Sion in erbarmen. Gezegend Gij, Heere, Die Zijn inwoning terugvoert naar Sion.

18 Wij danken U, dat Gij zijt de Heere onze God en de God van Onze Vaderen, voor altijd en immer. Rots van ons leven, Schild van onze bevrijding, dat zijt Gij van geslacht tot geslacht. Wij danken u en vertellen Uw lof voor ons leven dat overgegeven is in Uw hand,  voor onze zielen die zijn toevertrouwd aan U, voor Uw tekenen die elke dag bij ons zijn en voor Uw wonderen en goedheden te allen tijde, 's avonds, 's morgens en 's middags. De Goede, want Uw erbarmen houdt niet op; Barmhartige, want Uw weldaden nemen geen einde; van oudsher hopen wij op U. En voor dit alles zij Uw Naam gezegend en verheven, onze Koning, steeds voor altijd en immer, en alle levenden zullen U danken, séla, en Uw Naam in waarheid loven. God, onze Bevrijding en onze Hulp, séla. Gezegend Gij, Heere, de Goede is Uw Naam en het is heerlijk U te danken.

19 Stel vrede, goedheid en zegen, genade, verbondenheid en erbarmen over ons en over heel Uw volk Israël. Zegen ons, Onze Vader, ons allen als één, in het licht van Uw aangezicht, want in het licht van Uw aangezicht hebt Gij ons gegeven, Heere onze God, de Thora des levens en de liefde der verbondenheid, gerechtigheid en zegen, erbarmen en leven en vrede. En goed is het in Uw ogen om Uw volk Israël te zegenen te allen tijde, elk uur, met Uw vrede. Gezegend gij, Heere, Die Zijn volk Israël zegent met vrede. 

Tom Hendrix op 15-09-2018 16:44

@Ramshoorn: 08.14. uur. Wat een prachtig gebed, ik ben ervan onder de indruk.

Ramshoorn op 15-09-2018 20:34

Ja Tom, heel veel christenen weten nog niet hoe belangrijk Israël is voor de Gemeente uit de volken waar wij toebehoren, hoewel wij hun Torah en de Psalmen in onze Bijbels ook lezen.

De Gemeente van Jeshua is op de stam van Israël geënt leert Paulus in Romeinen 11. Jeruzalem is de stad van God [JHWH] de grote Koning. Psalm 48 en Mattheus 5:35.

Jeruzalem is ook de stad waar Jeshua straks Koning wordt en waar het feest der feesten gevierd zal worden. Welk feest dan? Joden en gelovigen uit de volken zullen dan eensgezind uit alle macht de God van Israël met luide stem prijzen en het Loofhuttenfeest samen vieren. Zachariah 14. Geen antisemitisme meer. Psalm 129.

Tom, Al die tanende kerkgenootschappen van nu die mank gaan op werkelijk elk gebied zullen dan tot een ver verleden behoren. Niemand zal nog aan Rome, Mekka, Wittenberg, Genève terug verlangen!!!

Esther op 15-09-2018 20:37

Het vergelijk tussen de gebeden is dit... 'Het onze Vader', is geleerd door de Heere Jezus Zelf.

Het andere gebed is zo als ik lees, best wel mooi... God/Vader krijgt alle eer... Ik lees over de thora, ook wel een beetje erg ik gericht, alleen over hun eigen volk, maar leest niets over andere volken. Nog altijd alleen gericht op hun zelf.

Vooral in 1, lees ik iets over een Verlosser, of Hij nog komen moet. De Heere Jezus is al plm. 2000 jaar de Verlosser van de mensheid.

Men wilde de Levende Messias/Christus niet... toen niet en velen nog steeds niet, dat maakt het zo bitter.

Als mensen uit Israël tot geloof komen in Christus... is bij velen werkelijk de boot aan. Wordt door velen uit dat volk niet geacepteerd. Vooral de rabbies en velen uit de orthodoxe Joden. Want Christus willen velen nog steeds niet. Net zo als plm. 2000 jaar geleden.

Laten we bidden dat zij de Messias/Christus aanvaarden in geloof. Zonder Jezus ook niet bij de Vader.  Hoe mooi de gebeden ook klinken. 'Ik ben de weg de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader als alleen door Mij..."

Dus niet voor ons en ook niet voor hen. Keihard, misschien gezegd, maar zo is het nu eenmaal. Precies het zelfde als heidenen, velen in hun kerken/gemeentes... denken óók dat ze er komen zonder Jezus Christus. Ook bij zulke zijn er genoeg, zij willen zonder Christus.

Dat juist is het grote probleem... men wil van alles van God, God wordt Zelfs groot gemaakt... maar zonder Zijn Zoon.

1 Johannes 5 : 9-13. Dat is wat voor ieder mens telt, ook voor de Joden en de Grieken, voor mij en ons. Het gaat om Jezus Christus.

Voor allen, hartelijke groet Esther.

 

 

Tom Hendrix op 16-09-2018 07:56

@Esther:20.37. uur, op 15/9. Beste Esther, het is toch niet zo, dat als ik tot God bid, de Here Jezus vergeet. Als ik tot God de Vader spreek, spreek ik tevens tegen God de Zoon en God de Heilige Geest. Dus op zich zie ik geen bezwaar in het gebed dat Ramshoorn noemt. Tenminste als ik bid tot God, bid ik tot de drieenige God. Hoe anderen dat zien, daar kan ik geen uitspraak over doen.

Tom: Johannes 14: 13,14

13. En wat u ook zult vragen ( bidden) in Mijn Naam - in Jezus Naam - , dat zal ik doen, opdat de vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.

14. Als u iets vragen ( bidden) zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. ( als hetgene wat u vraagt in overeenstemming is met de wil van Jezus )

Mod.

Ramshoorn op 16-09-2018 08:04

Beste Esther, ik schrik van uw reactie als u schrijft:

"Vooral in 1, [van het achttiengebed] lees ik iets over een Verlosser, of Hij nog komen moet. De Heere Jezus is al plm. 2000 jaar de Verlosser van de mensheid.

Men wilde de Levende Messias/Christus niet... toen niet en velen nog steeds niet, dat maakt het zo bitter."

Heeft u het boek Handelingen wel goed gelezen? 

Men wilde de Levende Messias/Christus niet? Wie waren de eerste bekeerlingen op de eerste pinksterdag? Waren dat niet 3000 Joden die zich bekeerden tot de levende God en Jeshua? Handelingen 2.

Even verder in Handelingen lezen we dat groep Joden aangroeide tot 5000 gelovige Joden. En bovendien kwamen vele Joodse priesters tot geloof. Handelingen 6.

Als klap op de vuurpijl lees ik in Handelingen 21 dat er tienduizenden Joden geloven dat Jeshua de Masjiach is.

Tot op deze dag zijn er wereldwijd vooral in VS gelovige Joden ook in Nederland en ook in de Joods/Messiaanse gemeente van rabbijn Erwtenman in Amsterdam die op Sjabbat de zevende dag [zaterdag] zingen en bidden tot eer van JHWH en zijn Zoon Jeshua.

U heeft gelijk dat de overgrote meerderheid van het Joodse volk nu nog slaapt en niet kan geloven in Christus zoals u Hem noemt. Niet wil geloven vanwege een verhard hart. Mod.

De dag is niet ver meer dat wij zullen zien dat Joden spoedig op één dag tot geloof komen als JeshuaHaMasjiach zelf weer aan zijn volk verschijnt. Dat leert Zachariah 12 en Paulus in Romeinen 11.

Hoe leest u die hoofdstukken? 

Pier op 16-09-2018 20:34

Het blijft raadselachtig. Als de Joden allemaal tot geloof in de Messias zullen komen op één dag, dan heb je het in feite over alverzoening. Ik bedoel dit: in Openbaringen staat dat als de Messias terugkomt, alle stammen der aarde zich op de borst zullen slaan, een teken van rouw, zoals ook van Israël gezegd wordt. Alle stammen der aarde zullen dus óók op één dag tot geloof komen. Want het zal duidelijk zijn Wie daar op de wolken verschijnt. Alle oog zal Hem zien. Er staat ook dat het als een strik zal zijn, als een klapnet, plotseling realiseert een ieder zich dat het te laat is. Te laat om nog te veranderen. Tijd voor het oordeel. 

Geloof is niet genoeg namelijk. De demonen geloven ook. De terugkomst van Jezus is een grens, een stop. Niet voor niets dat er staat: God talmt niet met de belofte, maar Hij wil dat allen behouden worden.

Dat betekent dat als de belofte van de terugkomst bewaarheid wordt, natuurlijk iedereen meteen zal weten waar hij of zij aan toe is en dat iedereen ook op hetzelfde moment tot geloof zal komen, want je kunt er dan niet meer omheen. Maar redt dit geloof diegenen dan ook? Als dat zo is, waarom staat er dan: maar Hij wil dat een ieder behouden wordt? M.a.w.: Hij wacht, want als de belofte wordt ingelost, is het te laat. Te laat voor bekering.

Tot erkenning komen van de waarheid impliceert nog niet dat dit een oprechte bekering tot gevolg zal hebben. Mod.

Dit geldt toch ook voor Joden? Volgens de leer van Ramshoorn niet. Die zegt: de Messias komt terug, alle Joden komen dan tot geloof en aldus zal gans Israël behouden worden.

Nou terug naar waar ik mee begon, namelijk: als dit laatste waar is, dan zal niet alleen gans Israël behouden worden, maar de ganse mensheid! Want de ganse mensheid komt dan tot geloof. Reken maar! Maar, waarom wacht God dan nog? Omdat Hij wil dat allen behouden worden.......? Volgens de visie van Ramshoorn moet de Heer juist terugkomen om allen te behouden. Dat is het tegenovergestelde....

Er klopt hier iets niet, als je het mij vraagt.

Esther op 16-09-2018 22:27

Hallo Tom, 16-09, nee dat geloof ik ook niet. Ik heb het meer over mensen die denken dat ze er komen zonder de Heere Jezus. Er zijn nu eenmaal mensen bij, die graag de kerkbanken warm willen houden, maar totaal geen relatie met de Heere hebben. Misschien bracht ik het wel een beetje stug, maar ik weet ook wel dat er gelukkig ook bij zijn die onze broeders/zusters zijn.

Ik dacht ook ooit in een grijs verleden, dat ik bij de ware zat, nee dus. Ik bad ook... pas jaren later koos ik heel bewust voor de Heere Jezus. Misschien is het iets duidelijker wat ik bedoelde. Ik heb de mooiste gebeden gehoord, maar als de kern, Jezus er totaal niet inzit, dan zijn het loze woorden.

@ Hallo Ramshoorn... daar hoeft u toch niet van de schrikken, wat ik schreef. Ik weet dat in Handelingen velen uit het volk Israël tot geloof kwamen. Altijd heerlijk om dat met regelmaat te lezen. Heb ikzelf ook al eens aangehaald.

Wat ik schreef op 15-09-2018 20:37... dan gaat het toch over mensen die niet wilden, toen niet en ook nu zijn er genoeg die niet willen. We kunnen alles lezen in de Bijbel over de gelovigen in de Heere... maar ook over de ongelovigen.

Paulus durft het wél te zeggen, 1 Thess. 2 : 14-16, over de ongelovigen uit zijn volk. De gemeente uit Thessalonica krijgen met vervolging te maken, dan bemoedigd Paulus hen, en zeg dat ook zij, de gelovigen Joden vervolgd en moesten lijden door mensen uit hun eigen volk...de ongelovige Joden. 

"... die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde".

Over zulke mensen heb ik het, niet over de gelovigen. Zowel toen als ook nu, zijn genoeg Joden die óók niet willen, net zoals de heidenen velen niet willen. Dat is toch niet zo heel moeilijk.

Alleen geloof ik werkelijk niet dat het hele volk ineens tot geloof komt als zij de Heere Jezus zien bij zijn komst. Het zou heel mooi zijn... maar de Bijbel is nu enmaal geen sprookjesboek. Dan zou het ook geen overblijfsel of een rest van het volk zijn. Zoals overal in de Bijbel staat. Net zo als van de andere mensen ook niet ieder gered wordt.

Bitter om zo te schrijven... we willen juist dat ieder mens gered wordt. Niemand uitgezonderd.

Misschien bracht ik het wat ongelukkig, mijn spijt daarvoor.

Dan bij deze een hartelijke groet, Esther.

Ramshoorn op 16-09-2018 22:29

Zucht Pier, als u de woorden van de profeet Zachariah 12 en van Paulus in Romeinen 11 niet kunt geloven wie ben ik dan dat ik het u kan doen geloven?

Pier, pas als u het eerste testament goed gaat lezen begijpt u ook het tweede testament. Jeshua sprak altijd over Abraham, Mozes, Jona, enz en lees eens hoe vaak Paulus in Hebr. 11 de oud testamentische joodse helden en gelovigen bij name noemt. U hoor ik daar nooit over. Is dat niet vreemd/opmerkelijk?

Het Boek Openbaring dat Jeshua dicteerde aan de apostel Johannes op Patmos telt maar liefst 285 aanhalingen uit het eerste testament. En weet u hoeveel aanhalingen uit het eerste testament Mattheus en Hebreeën genoteerd zijn? Ontdek het zelf. Ik ben benieuwd.

Ramshoorn, houd u aan de bijbel als basis voor de discussie. Wat kerkgenootschappen vinden is niet relevant. Deel verwijderd. Mod.

Tom Hendrix op 17-09-2018 06:45

@Esther: 22.27. uur, op 16/9. Esther, bedankt voor je reactie. En voor mij is de persoonlijke relatie met de Here Jezus, het allerbelangrijkste. 

Ramshoorn op 17-09-2018 06:54

Ramshoorn, enkel inhoudelijke discussie over wat u in de bijbel leest. Mod.

Pier op 17-09-2018 13:09

Mod., dank voor uw aanvulling op 20.34. Maakt het wat duidelijker.

Pier op 17-09-2018 13:20

Ramshoorn, ook ik moet zuchten om jouw suggestie als zou ik Zach. 12 en Rom. 11 niet geloven... Of dat ik het Oude Testament niet zou lezen! 

Wat ik wel moet concluderen helaas, is dat jij, om het zacht uit te drukken, niet al te intensief kennis neemt van wat ik schrijf. Dat is het ergste niet, maar erger is dat je daardoor hebt gemist dat ik geloof dat de bijbel in zijn geheel Gods woord is aan de mensheid. Aan de hele mensheid, wel te verstaan.

vraag aan jou in dat kader: Ramshoorn, als Jezus zegt: "Ik ben de ware wijnstok, en gij zijt de ranken" , tot wie richt Jezus Zich dan volgens jou? Tot Zijn Joodse leerlingen op dat moment, of ook tot jou en mij?

Pieternella op 17-09-2018 15:55

Ik zit ook ook nog met een vraag, waar iemand misschien hier een antwoord op weet. We hebben van Jezus Christus geleerd dat we alleen door Hem gered kunnen worden. En op die manier geloof ik ook. Maar bij mij rijst wel de vraag: wat gebeurt er dan met de mensen die voor de tijd van Jezus Christus hebben geleefd. Zij leefden volgens de Wet van Mozes. 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl