HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Muggenzifter op 31-08-2018 12:51

Psalm 29

‘Een psalm van David. Geef de Heere, machtige heersers,

geef de Heere eer en macht’. Ps. 29:1

Dit is een oproep om de Heere groot te maken.

Wellicht gaat u op zondag naar een bijeenkomst waar het Woord van God wordt verkondigd, naar een dienst van lofprijzing of naar een samenkomst waar het avondmaal wordt gevierd, en zo de dood van de Heere wordt verkondigd.

Daar kunt u met velen de naam van de Heere grootmaken door Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, dankzeggingen en gebeden.

Wat is het een voorrecht als je dat kunt doen.

Maar ook als u aan huis of kamer bent gebonden, mag u de Heere lofzingen.

In deze Psalm worden de hemelbewoners opgeroepen om de Heere heerlijkheid en sterkte te geven. Engelen zijn hemelbewoners.

Maar dat zijn ook mensen die door de genade van God een plaats in de hemel hebben ontvangen. Zij mogen dan nú nog op aarde zijn, maar hun plaats is bij de Heere Jezus (Ef. 2).

Waarom worden wij opgeroepen de Heere te loven?

Omdat Zijn stem wordt gehoord! Zevenmaal is in deze Psalm sprake van de stem van de Heere. Die stem is hoorbaar in de natuur, in het onweer, in de storm. Maar ook merkbaar in aardbevingen, en in de dierenwereld.

Wie oplet, kan in de schepping heel duidelijk Gods hand herkennen.

Ook wij mogen vol bewondering overdenken wat de Heere in de schepping doet.

Wij worden echter ook opgeroepen de Heere te loven omdat Hij met Zijn volk is.

Wij mogen de Heere dagelijks prijzen, omdat we Zijn nabijheid zien en ervaren.

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

Pier op 31-08-2018 16:45

Cees, durf je ook de stap te maken die Paulus maakt, als hij zegt:"niet híj is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dàt is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgene is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter?"

Er zijn twee niveaus, het aardse of vleselijke en het hemelse of geestelijke. Als je zegt (zoals jij schrijft op 30.8 2.44) "De Evangeliën zijn duidelijk geschreven voor een Joods lezerspubliek", dan heb je gelijk op niveau één, het aardse, of vleselijke niveau. Inderdaad, Lucas bijvoorbeeld schrijft, gezien vanuit dat perspectief, zijn boeken in feite aan Theophilus alleen. 

Op niveau twee, het hemelse of geestelijke niveau is echter met behulp van niveau één, een veel grootsere bestemming toegekend aan de Evangeliën, namelijk dat de gehele wereld door het lezen van de Evangeliën zou weten wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat was Gods bedoeling toen Hij Lucas door de Heilige Geest inspireerde tot het schrijven van zijn boeken. En voor Mattheus, Marcus en Johannes geldt dat evenzo.

God heeft een geweldig plan voor het redden van de mensheid. Dat plan volvoert Hij, Zijn doel bereikt Hij, namelijk de behoudenis van tallozen, een menigte die niemand tellen kan, uit alle stammen, volken en natiën. Gekocht met het bloed van Zijn Zoon.

Het gaat in dat plan niet meer om Jood of Griek. Dat is niveau één. Het gaat om Gods bedoeling met Zijn schepping, om niveau twee. Dat is de stap die Paulus ook heeft durven maken als hij schrijft: "Jood ben je als je hart besneden is." 

Door de verspreiding van het Evangelie zijn er talloze miljoenen gered voor wie dit geldt: door Gods genade mochten ze Zijn woorden horen, de waarheid aanvaarden, zich tot Hem bekeren en het eeuwige leven ontvangen. Dat is de ware besnijdenis. 

Het blijft dus allemaal heel erg Joods. Maar wel op niveau twee, op geestelijk niveau. Zoals ook Jeruzalem de hoofdstad blijft van Israël. Maar wel het Jeruzalem van niveau twee. Niet voor niets dat Jeroesjalaim in het meervoud staat; er zijn twee Jeruzalems, het aardse Jeruzalem, dat van niveau één, en het hemelse Jeruzalem, dat van niveau twee. Niet het aardse Jeruzalem is onze hoofdstad, onze moeder zoals Paulus schrijft, maar het hemelse Jeruzalem, dat is onze hoofdstad, dat is onze moeder. Dit geldt voor de Jood (Paulus, die dit zelf belijdt) en voor de Griek (zoals ik, die deze belijdenis kan beamen).

Het oude Jeruzalem heeft afgedaan. Paulus schrijft het. Durven we het te aanvaarden? Durven we de stap te nemen naar niveau twee? Zonder het Joodse volk te verloochenen, zonder te ont-Joodsen, zonder het voor onszelf te willen claimen, zonder vervangingstheologisch motief of wat dan ook. Maar door de Heilige Geest, door de ruimte die Hij in ons werkt, door de liefde van God die geldt voor alle mensen van de hele wereld, daardoor weten we: Jood ben je door de geestelijke besnijdenis van je hart. Dat maakt je in Gods ogen een Jood, dus iemand van Zijn uitverkoren volk. En dat zijn er niet een paar miljoen, nee, dat zal uiteindelijk een schare zijn die niemand tellen kan. Ontelbaar. Als het zand der zee. Als de sterren aan de hemel. Zoals beloofd aan onze vader Abraham. God maakt Zijn belofte waar.

Ramshoorn op 31-08-2018 18:01

@Cees. @Esther. Bedankt voor uw reaties.

Deze discussie heeft niets te maken met het ontjoodsen van de Bijbel zoals vele kerkgenootschappen dat helaas wel deden tot op deze dag. Denk eens aan antisemieten als o.a. Marcion AD 150 en Hitler 1933-1945 die Bijbels produceerden zonder het Oude Testament.

Paulus werd door Jeshua uitverkoren om Apostel der heidenen te worden leert het boek Handelingen. Het is dan ook niet gek dat Paulus medewerkers kiest uit niet-Joden die geloven dat Jeshua de Masjiach is.

Lucas was waarschijnlijk een goede vriend van Joden een geleerde [Arts] proseliet die ook doorkneed was in de Griekse en Hebreeuwse Taal. Paulus kon zo iemand buitengewoon goed gebruiken. Handig toch zo' n reisgenoot voor Paulus die ook nog eens zijn vele kwetsuren kon behandelen? Lees de 2-de Corinthe brief grondig hoe vaak de Joodse Paulus gestenigd, geslagen werd.

Onderstaande teksten laten het verschil in de bediening van de Joodse Apostelen zien en Paulus en zijn medewerkers naar de heidenen.

  • Galaten 2:7
    Maar integendeel: toen zij zagen, dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen,

    Galaten 2:8 immers Hij, die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen,     Galaten 2:9 en toen zij de genade, die mij geschonken was, opmerkten, reikten Jakobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand: wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan.         Shalom. Ramshoorn.

Pieternella op 31-08-2018 22:19

Gerard op 30-08-2018 17:40

Heel graag wil ik nog iets kwijt, wat mij heel erg bezighoudt. En dat betreft de Opname van de Gemeente. Ik kijk er heel erg naar uit om voor altijd bij Jezus te mogen zijn. Maar wat mij een dubbel gevoel geeft, is het weten wat er daarna gaat komen voor de mensen die achterblijven. Dan kan je wel denken van.... dan hadden ze maar moeten geloven, maar toch....  Hebben wij dan gewoon het geluk gehad de juiste richting in geduwd te zijn? 

Gerard op 01-09-2018 14:48

@ Pieternella op 31-08-2018 22:19. Na dit bericht ben ik ong. twee weken niet meer aanwezig, dus kan ik ook i.t.t. niet meer antwoorden. Er wordt zeer everschillend gedachten over de Grote Verdrukking en de Opname. Ik begrijp van de schrijvers van Xandernieuws dat men uitgaat van een Opname ná de 7-jarige verdrukking of ten hoogste tijdens de helft op 3 1/2 jr. Anderen gaan uit van een Opname vóór de Grote Verdrukking. Deze ening was ik in het verleden toegedaan, ben van mening gewijzigd door goede oschrijvingen op Xandernieuws maar toch ben ik weer terug gekomen op het éérste: Opname vóór de Gr. Verdrukking hetzij vóór de 7 jr., maar hooguit op de helft daarvan. Verschil van mening hieromtrent blijft, maar dat is geen schande, als we elkaar maar in waarde laten. De mensen die achterblijven krijgen het woord te horen middels de 144.000 evangelisten en de twee getuigen, Openb. 7 + 11. Velen zullen zich bekeren en laten reinigen en de hemelse heerlijkheid tegemoet zien, maar vele anderen zullen weigeren en volharden in hun ongeloof, het getal van het beest aannemen en voor eeuwig verloren gaan. Dit in het kort, zie evt, verder de Intenernetpag. van Franklin ter Horts, die juist in deze tijd het boek Openbaringen behandelt. Over 'geluk hebben' wil ik nooit spreken, want dat doet denken aan de Uitverkiezingsleer (Predestinatie), die ik in een zeer uitgebreide studie volledig heb ontkracht maar die vanzelfsprekend binnen de Ref. kerken als onnut wordt gezien. Immers daar gelooft men, evenals binnen de R.K.-kerk maar dan een heel klein beetje anders, in deze dwaling omdat dit bij hen van kindsbeen aan is ingegoten waarop ze blijven herkauwen, herkauwen en nog eens: herkauwen ondanks vele zichzelf tegensprekende stellingen. Deze onbijbelse angstleer heeft al vele kerkleden in geestelijke verwarring gebracht, geloofsverwoestingen veroorzaakt, ruzies en zelf zelfmoorden !!  Het is een grove schande dat men deze voor een genadig God beledigende dwaalleer blijft aanhangen. Het is van ieder mens, op grond van een ingeschapen vrije wil, een vrije keuze om wel of niet te geloven waarbij niemand gedwongen of geduwd wordt, veeleer getrokken en gelokt. En dit juist verheft de voorziening Schepper véél meer en bewijst veel meer zijn genade en almacht, dan een Schepper die mensen maakt met de bedoeling ze in de hel te werpen. Tot zover mijn laatste bericht voor deze weken. Ik ga er van uit dat ook anderen je van dienst willen zijn om vragen te beantwoorden, maar als ik weer in de gelegenheid ben zal ik weer kijken. Hartelijke groet van Gerard en Gods zegen op je Bijbelonderzoek.

Esther op 02-09-2018 14:39

Welkom Pieternella. Fijn dat Gerard u fijne, bemoedigende antwoorden geeft.

Hallo Cees 31-08,...Over Lukas, misschien zien wij dit verschillend, of Lukas nu wél of niet een Jood is. Paulus omringde zich met Joden en niet Joden. En toch zijn ze één in geloof, geloof in Christus Jezus, en dat vind ik altijd weer zo bemoedigend.

Het ont-Joodsen van de Bijbel... daar had ik nog nooit over gehoord. Als wij maar weten dat juist dat absoluut niet waar is. De vervangingsleer, daar komt het door... ik persoonlijk, vind het een complete aanfluiting. Net of Israël niet meer meetelt... Ons geloof is toch gebouwd op Christus en op de profeten en apostelen. Zowel voor de Joden/Israëlieten als ook voor de gelovige heidenen. Maar wél in Christus. In de Heere Jezus vinden we de eeuwige beloften van God. De eerste Gemeente van Christus bestond toch uit de gelovigen van het volk Israël. Zij die de Heere Jezus aannamen in geloof. Pas een eind verder in Handelingen lezen we over de heidenen.

Ik persoonlijk ziet alleen de Bijbel niet als Joods boek, het is Gods Boek, zijn Woorden kunnen we lezen, Zijn Redding door middel van Christus kunnen we lezen. Het gaat over de hele mensheid, Joh. 3 :16. En Ja, Israël nam een belangrijke plaats in, uit hen zou de Messias/Christus komen.

Maar... er waren ook niet Joden, die een enorme rol hebben gespeeld in die geweldige geschiedenis. Ik heb het al vaker aangehaald... neem de 4 heidense vrouwen, die alle vier de voor-moeders van Jezus werden/waren.

Zelfs Rachel uit Jericho, staat in het geloofsrijtje in Hebr. 11.

Ook staat er in Zacharia 2 : 10-11, een enorme mooie tekst. Daar wordt zowel over Israël, de dochter van Sion worden ze genoemd, als over de heidenen geschreven. Zach. 2:10-11, "Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de Heere. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en IK zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten MIJ tot u gezonden heeft'.

In deze teksten zit héél veel in. 'zie, Ik kom...' Jezus kwam en heeft toch tussen hen in gewoont en geleefd. En juist met en door de Heere Jezus, Zijn sterven en opstanding, is ook de weg vrij gemaakt voor de heidenen. Men leest in Zach. 2 nog niet dat de heidenen dezelfde beloften kregen en mede-erfgenamen van Christus zijn. 

Over de heidenen was Gods geheimenis, Efeziérs 3: 1-13... het was nooit eerder bekend gemaakt, dat Jood en Griek door geloof één zouden worden, in de Heere Jezus.

Waar ik persoonlijk altijd weer zo fel op reageert, (ook niet altijd goed) is alleen dat het Joodse volk op een enorm voetstuk wordt geplaatst. Net of alleen dát zo belangrijk is. Niet alleen hier, maar ook in mijn eigen omgeving of alles wat ik her der der lees. Soms gewoon griezelig, bij bepaalde mensen is het gewoon een cult aan het worden. Men maakt er een hele eigen theorie/leer van. Maar de Naam Jezus... kom je bijna niet tegen. Men heeft een gedrag als de farrizeeën uit Jezus tijd. Het Joods zijn is het belangrijkste. Ik kan alleen wijzen op de Heere Jezus, en bid dan voor hen, God moet harten aanraken.

Maar gelukkig kom ik zulke extreem fanatieke fanaten niet tegen op Xander site.

Ik geloof, dat Israël en Grieken door geloof één zijn in Jezus Christus.

Ach, er is zoveel rijkdom te lezen in Gods Woord.

@ Mooie teksten Ramshoorn, Galaten 2 : 7, 8 en 9. Het doet mij denken aan de woorden van de Heere Jezus in Hand. Daar wijst Hij dat ze de H.Geest gaan ontvangen, 'en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde'. 

Het klopt zo precies... éérst in hun eigen gebieden, waar na de uitstorting van de H. Geest, de allereerste Gemeente ontstaat, geweldig om die hoofdstukken te lezen. Dát was het begin van de Nieuw Testamentische Gemeente, waar Jezus Christus het Hoofd van is. En dán pas naar de heidenen. Precies de goede volgorde.

@ Dank je Pier, zo fijn en duidelijk uitgelegd.

Lieve mensen, Gods rijke zegen en sterkte om jullie allen heen. En van mij, hartelijke groeten. Nu nog even de tuin in met koffie, zulks mooi weer. Esther.

Esther op 02-09-2018 14:45

Hallo allen, even een fout van mij verbeteren. Het was niet Rachel... maar het was Rachab die in het rijtje van geloofsgetuigen staat. Zij was ook één van de voor-moeders van Jezus.

Gauw even verbeteren.

Groeten Esther.

Belofte op 02-09-2018 17:04

Dag allemaal.Eerst maar aan Maria; De gedachte van jou over Israel en het Jodendom, hebben Pier en Esther reeds voor mij beantwoord. Ik ben geschrokken van de vorige schrijver nl,Gerard. Hij heeft het over de zeven jarige verdrukking, wat ik niet begrijp waar dit vandaan komt. Door mij is al aangetoond, dat de profesie van Openbaring reeds achterhaald is door de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 NC. Alleen de wederkomst van Jesus Christus moet nog komen, en net daarvoor word de Satan losgelaten en in de hel gegooid met zijn trawanten, de demonen, Gog en Magog. Christus heeft met zijn hemelvaart het koningschap van God gekregen en aanvaard. 

Het koningschap of koninkrijk van Jezus Christus eindigt dan met de wederkomst, want dan geeft Christus zijn koningschap weer over aan zijn Vader. Dan zegt Gerard ook nog dat de uitverkiezingsleer verkeerd is. Wil jij dan in de plaats van God staan, Gerard? Is jij een "Pelagiaan", wat denkt dat de mens het allemaal zelf kan doen? Dat hij zelf kan weten of hij gelovig kan zijn is of niet? Dat God niet alles van voor de schepping bepland en toen alles geschapen heeft? Wanneer jij de bijbel kent, weet je ook dat David noemt dat God hem reeds kende voor de schepping? Denk jij dat de mens een vrije wil heeft om de zonde of de deugd te kiezen. God beheert alles.

De hele schepping is aan Hem onderworpen. Hij beheert zelf de mens zijn denken, maar de mens is verantwoordelijk voor zijn daden. De hele bijbel heeft het over de "Predestinatie", daar zonder zou het leven voor ons niet mogenlijk zijn. God weet vantevoren wat gaat gebeuren. De mens moet net op God vertrouwen en om zijn hulp en bijstand bidden. Dan heb ik beloofd om terug te komen op het Verbond. De verbondsgedagte is al erg oud. Daar zijn verbonden gesmeed tussen koningen en heersers onderling.

Ook waren daar verbonden tussen een groot koning en zijn vasal koning. Ik wil een voorbeeld noemen van de grote koning, Nebukadnesar en zijn vasal, Zedekia van Juda. De grote koning stelt de verbondsregels op, wat de vasal koning moet nakomen. Wanneer de vasal koning dit niet nakomt, word hij in twee stukken gehakt. Kijk maar bij de verbondsovereenkomst van de Here met Abraham. De geslagte dieren zijn daar in twee halven verdeeld. Zo gaat het met de persoon gebeuren wat niet de overeenkomst, het verbond nakomt. Zedekia is na een paar jaar naar de koning van Egypte gegaan om hulp tegen Nebukadnesar. Hij heeft het verbond overtreden en word dan later door Nebukadnesar gestraft. Hij word blind gemaakt en zijn zoons zijn voor zijn ogen geslacht.                                                                                                                                       

Nu het verbond in Openbaring. We zien in Openbaring de brieven aan de zeven gemeenten. In hoofdstuk 1 en 2 worden zij een voor een aangesproken. Daarna volgen de straffen die Jeruzalem toebedeeld krijgen. Dit was een voorbeeld voor de zeven gemeenten en voor al de Christenen wereldwijd, wat denken dat ze af moeten dwalen van de gezonde leer van Christus en zijn apostelen. In hoofdstuk 2 en 3 gaat het over Jezus Christus in zijn "Proklamatie" en zijn Verbond. In het eerste hoofdstuk word bericht, dat Johannes aan de zeven gemeenten moet schrijven, van wat hij gezien heeft, wat hij op dat moment ziet, en wat hij verder nog gaat zien, : 19. Ook hebben we de proklamatie van Jezus Christus in Hoofdstuk 1 gezien, in zijn verschijning aan Johannes en door hem natuurlijk aan al de gelovigen. We hebben hier te doen met een hele mooie kompositie, de zamenstelling van de hoofdstukken, hoe Jezus zichzelf openbaart en bekend stelt aan de zeven gemeenten.

Dit is ook hier, zoals zoveel in de bijbel naar voren komt, het verbondsovereenkomst, wat de Here met zijn volk gemaakt heeft, en wat Hij in werking wil zien.             V = B1 + B2 + B3  waar V = Verbond,  B1 = Belofte,  B2 = Bevel,  en B3 = Bedreiging.

Vanaf vers 9 - 20 in hoofdstuk 1, maakt Jezus Christus hem bekend in verschillende hoedanigheden, wat verder uitgewerkt gaat worden in Hoofdstuk 2 en 3.  Jezus zijn bekendstelling aan: 1) Efeze; Openb. 2 : 1 - 7   Proklamatie; zeven sterren in rechterhand en wandeld tussen de zeven kandelaren. De God van het verbond ( V ), is de God wat wonderen doet; Voordat Ik jou in de moederschoot gevormd heb, heb ik jou gekend. Jer. 1 : 5a. Slechte mensen zeggen; Zij zijn apostelen, maar ze zijn leugenaars.

De slechte dingen; Jullie hebben de eerste liefde verlaten. De goede dingen; Jij haat de werken van de Nicolaieten. Belofte, B1. Aan hem wat overwint, geef ik om te eten van de boom van het leven in de hof van God. Bevel, B2. Bekeer jou en doe jou eerste werken ( : 5 ).  Bedreiging, B3. Anders kom Ik naar U toe en zal jou kandelaar van zijn plek verwijderen als jij jou niet bekeerd. 2) Smyrna; Openb. 2 : 8 - 11. Proklamatie; Dit zegt de eerste en de laatste.

Wat dood was en wat levend geworden is. De God van het verbond; Hij, de Here, is onze God; Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij... Joh. 10 : 14. De goede dingen; Ik ken jouw werken en verdrukkings en armoede, maar, jij is rijk. ( 9 ) De slechte dingen; Lastering door hun wat zeggen; zij zijn Joden, maar dit is niet zo, maar een Sinagoge van de Satan. Belofte, B1. Weest getrouw tot in de dood, dan wacht de kroon van het leven.  Bevel, B2; Vreest dan niets wat jij zal lijden.  Bedreiging, B3; Kijk de Duivel gaat sommigen van jullie in de gevangenis werpen, zodat jullie op de proef gesteld kunnen worden; en jullie zullen tien dagen lang verdrukking hebben.                                                                                                                          

En zo gaat het bij alle gemeenten. Christus verbind de gelovigen weer aan het verbond. De bepalingen wat Hij ons door zijn woord gegeven heeft. Groeten van mij op deze rustdag de eerste dag van de week. De dag door God uitverkoren.

maria op 02-09-2018 17:19

Pieternella op 22.19

tijden de laatste jaarweek ( 7 jaar ) zal een scharen mensen tot geloof komen die niemand tellen kan zo groot !

Wat betreft de opname, ik heb geleerd dat deze zal plaatvinden voor de laatste jaarweek

Lees o.a. Openbaring 3. 10:  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te verwachten, zal ook ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal,

om te verzoeken hen, die op de aarde wonen 

Ramshoorn op 02-09-2018 18:08

Beste Esther, De Bijbel is een Joods Boek. Waaruit dat duidelijk blijkt? Lees Exodus 19 en 20 en Duteronomium 4 samen met de Woorden van Jeshua die uitdrukkelijk verwijst naar de Boeken van Mozes, de Profeten en de Psalmen. Lucas 24:44-45.

Jeshua leerde de Samaritaanse vrouw dat het Heil uit de Joden is. Johannes 4:22. Paulus ook in Romeinen 9-11.

@Belofte. Pelagius gaf volgens mij het juiste antwoord samen met Erasmus over de vrije wil van een mens. God gaf de mens een vrije wil...hij, zij mag kiezen of je God wil dienen of niet. Jozua leerde het ook al:

Jozua 24:15

Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here [JHWH] dienen!
Harold op 02-09-2018 19:44

@Belofte u hoeft niet zo geschrokken te zijn door Gerards verhaal. Als u zich dan afvraagt waar dit vandaan komt, dan heeft u niet veel kennis opgedaan wat er leeft onder Christenen. Miljoenen Christenen geloven in de aankomende grote verdrukking van zeven jaren en Gerards verhaal is ook zeer aanvaardbaar, want dat wijzen vele teksten ook uit.

U ziet weer een heel andere uitleg in deze teksten. En zoals uzelf al zegt:: 'Door mij is al reeds....' en dat is het ook precies, dat is uw uitleg, hoe u zelf denkt dat teksten geïnterpreteerd moeten worden. Maar dit betekent nog niet dat dit dan ook de enige echte uitleg is. U brengt het namelijk op een dergelijke wijze alsof enkel u de waarheid over de Bijbelse profetieën weet en bent dan geschokt als mensen er anders over denken.

U heeft heeft dan ook niets aangetoond, zoals u zelf zegt, u heeft uw eigen uitleg aan teksten gegeven. En dat is helemaal niet erg, net zoals Gerard dat doet en net zoals ik dat ook doe, want vele teksten worden door velen gelezen en daardoor kan het op velerlei manieren geïnterpreteerd worden.

Laten wij elkaar vrij om over bepaalde zaken anders te denken. Het is iets heel anders als er discussie is over waarheid van Jezus Christus, want dat is de kern van het evangelie. En juist daar zijn de meesten het over eens en is er de verbondenheid. Laat dat leidend zijn. Profetieën kunnen op verschillende manieren uitgelegd worden en de tijd zal het leren hoe bepaalde zaken zullen lopen.l

Pieternella op 02-09-2018 20:21

Ik ben ook een beetje geschrokken van het woord 'dwaalleer'. Ik dacht, dat wil ik niet, dat moeten we niet hebben. Mijn vraag over het al dan niet in de juiste richting geduwd zijn, kwam puur uit mijn gevoel. Ik ga nooit naar een kerk. Ik weet niet hoe er in welke kerk gepredikt wordt. Ik kende ook die woorden niet van predestinatie/verkiezingsleer. Ik zal iets vertellen wat ik mee heb gemaakt, ongeveer 30 jaar geleden, tijdens een hypnosesessie, die ik deed omdat ik in een diep dal zat. Ik weet niet of hypnose goed of slecht is, maar ik heb er veel aan gehad. 

Tijdens de hypnose kwam ik op een strand, waar nog meer mensen waren. 1 man kwam naar mij toe, nam mijn hand, en samen liepen we een eind langs het strand. De man had een lang gewaad aan en droeg sandalen. Hij had lang donker haar. We liepen alleen maar, en praatten niet. Op een gegeven moment stopte hij met lopen. Hij zei toen: Nu moet je alleen verder. Maar wees niet bang, ik ben altijd bij je. En toen was hij weg. Ik liep daarna terug naar de groep mensen, die mij met gejuich verwelkomden. Ze waren blij, dat ik terug was. 

Toen ik daarna uit de hypnose werd gehaald, moest ik zo erg lachen, dat ik niet meer kon stoppen. Het voelde als een soort van bevrijding. Mijn hele verdere leven heeft mij dit geholpen als ik het weer moeilijk had, van oja, ik ben niet alleen. Ook heb ik dit altijd gezien als hulp van God. Een 'duwtje' in de goede richting. 

En waarom dan mijn vraag?

Ik heb dat 'duwtje in de goede richting' gehad. Want zo noem ik het maar. 

Hebben anderen dat ook gehad? En waarom de 1 wel en de ander niet dan? 

Pier op 02-09-2018 22:25

Ramshoorn, ik kan het niet laten te reageren op wat jij aan Esther schrijft, namelijk dat de bijbel een Joods boek is. Als dat zo is, als de bijbel een Joods boek is, dan is hij door de Joden niet alleen geschreven, maar ook verzonnen. Dan is wat erin staat Joods. En als het Joods is wat er in de bijbel staat, dan is het niet door God geïnspireerd, maar door Joden bedacht.

Of, en daar wil ik naar toe, de bijbel is een boek voor de hele wereld, door God geïnspireerd en gegeven aan de hele wereld, en opgeschreven door de Joden, in opdracht van God. God is de auteur. Hij is verantwoordelijk voor de inhoud. Hij heeft het schrijfwerk, het handwerk dus van letters op papier zetten, niet zelf gedaan, maar dat heeft Hij laten doen, uitbesteed zou je kunnen zeggen, aan de Joden.

Als ik de tekst bedenk, zo precies dat er niet één titel of jota veranderd mag worden, en ik geef een knecht opdracht mijn tekst exact volgens mijn eisen, mijn wil en in mijn woorden op papier te zetten, en die knecht doet dat en het boek is klaar, wiens boek is het dan, Ramshoorn? Wiens boek is de bijbel dus?

De bijbel is Gods boek. Gods boek aan de mensheid. Eerst de Jood. Klopt, want die hadden hem eerst, en dan de Griek. Klopt ook, want daarna kregen wij hem. De bijbel is van God, voor iedereen. 

De bijbel is dus niet Joods, maar 'Goddelijk', in de zin dat God de inhoud heeft bepaald. Er is een gevaar in het zo willen benadrukken van het Joodse aspect, namelijk dat de neiging ontstaat 'Joods' met 'Goddelijk' te verwarren. Het wordt een soort verafgoden van de Joden. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat God de eer moet krijgen, niet de Joden. Dat de Joden, evenals de christenen overigens, over het algemeen hebben gefaald als het gaat om het gehoorzamen aan de inhoud van de bijbel. Dat wij allen, Joden en heidenen, Gods genade nodig hebben. Gods genade, dat is in het Hebreeuws 'Jeshua', dat is Jezus. 

Cees op 03-09-2018 02:29

@Bundy op 26-08-2018 01:50

De Joden leven nu, 30 augustus 2018, in het jaar 5778 !!(dus niet (!) in het jaar 5777)

De Joodse jaartelling wordt door de Joden verondersteld correct gerekend te zijn vanaf de schepping.

Echter, dat is niet het geval.Ter correctie moeten er 243 jaren bij opgeteld worden.

Ons lopend jaar 2018 (tot sept/okt), is het 2018+4003= 6021ste jaar, gerekend vanaf de schepping.In de Joodse jaartelling, gerekend vanaf de schepping, ontbreken dus 6021-5778= 243 jaren.

Het 'eindpunt' van de Joodse jaartelling is het jaar 6000.Die 6000 jaren moeten geteld worden vanaf de zondeval, na het Paradijs.Het Paradijs duurde 30 jaren.

Dus gerekend vanaf de zondeval, na het Paradijs dus, bevinden we ons nu in 2018 (tot sept/okt), in het 2018+4003-30= het 5991ste jaar van de 6000 jaren welke eindigen met de komst van de Messias en het aanvangen van het 1000-jarig Koninkrijk.Eerder, 4000 jaren na de zondeval, kwam de Messias, maar werd niet (h)erkend.Dat was aan het einde van de zgn. 'vierde' dag en ook exact aan het einde van de 69e jarweek. Jezus was toen 30 jaar.Jezus werd wel 4000 jaren na de schepping geboren maar dit heilsfeit markeerde dus niet het einde van de 'vierde dag'.

Hosea 6 spreekt van 2 'dagen', 2000 jaren die verlopen tussen de eerste maal dat Jezus Zich als de beloofde Messias zou openbaren (de Joden 'struikelden' toen) en de tweede maal dat Jezus Zich als de Messias aan het Joodse volk zal openbaren, aan het einde van een nog toekomstige periode die we kennen als 'de benauwdheid van Jacob (Israel)), bij Zijn komst op de Olijfberg (6000 jaren na het Paradijs oftewel 6030 jaren na de schepping) waarbij gans Israel Hem als Messias zal aanvaarden (na hun eerder struikelen zal het Joodse volk weer worden opgericht).

Zoals eerder gesteld, gerekend vanaf de schepping mankeren er aan de Joodse jaartelling 2018+4003-5778= 243 jaren.Onze kalender klopt echter ook niet precies omdat onze jaartelling pas aanvangt 3 jaren na Jezus' geboorte (Jezus werd 4000 jaren na de schepping geboren) zodat we bij een zeker jaartal op onze kalender, 4003 jaren moeten bijtellen om dat jaartal om te rekenen naar jaren gerekend vanaf de schepping.

Maar ..... gerekend vanaf de zondeval, na het Paradijs dus, komt de Joodse jaartelling 2018+4003-5778-30= 213 jaren te kort.Dus ...... zonder dat het hun bedoeling was zitten de Joden ten opzichte van hun 6000 jaren -verwachting, met die door jou genoemde correctie van 215 jaren, toch erg dicht bij het juiste jaartal van de 6000-jarige periode die voorafgaat aan de vestiging van het 1000-jarig Koninkrijk.

De Joodse jaartelling staat nu dus eigenlijk op het 5778+213= het 5991ste jaar van de in totaal 6000 jaren.Tot op de komst van de Messias vanaf nu (eind augustus 2018) dus nog iets meer dan 9 jaren te gaan.Let wel! De laatste 7 jaren (Daniels 70e jaarweek) van die 9 jaren betreffen een zeer zware periode.Voor de wereld (de ongelovigen die achterbleven nadat de gemeente van Christus van de aarde werd weggenomen), maar helaas ook voor Israel. 

De gemeente van de Heere Jezus kan naar mijn vaste overtuiging echter over slechts iets meer dan 1,5 jaar de opname verwachten (Pentecost 2020, zo rond eind mei/begin juni).Tot degenen die dit niet geloven (en ik kan me goed voorstellen dat dat het geval kan zijn want het vereist een gedegen studie van Gods handelen in-de-tijd om dit te ontdekken), kan ik enkel zeggen: let op het openbaar worden van de antichrist !!

De antichrist zal zich naar mijn stellige verwachting, voorafgaand aan de opname openbaren: namelijk 2 maanden eerder, eind maart/begin april 2020.

Paulus leert trouwens óók die volgorde: éérst de antichrist en daarna het aanbreken van 'de dag van Christus' welke aanvangt met de opname van de gemeente.De 'dag van Christus' vangt aan met de opname van de gemeente en het meteen daaropvolgend verschijnen van de gemeente voor de rechterstoel van Christus (Bema) waarbij een ieder be-oordeeld zal worden (dus niet ver-oordeeld, we zijn immers behouden!) en beloond zal worden of schade zal lijden.

2 Korinthiërs 510 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

1 Korinthiërs 310 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.

Naar mijn inzicht strekt 'de dag van Christus' zich uit tot op de komst van de Messias aan het eind van de 70e jaarweek.De 'dag van Christus' zou dan een periode beslaan van 88 maanden (4 maanden te tellen vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van de 70e jaarweek plus daarbij opgeteld de eerste en de tweede helft van de 70e jaarweek, welke elk 3,5 jaar oftewel 42 maanden duren).

Aangaande 'de dag van Christus' welke aanvangt met de opname en het daaropvolgend verschijnen van de opgenomen gemeente voor derechterstoel (Bema) van Christus, bestudere men het volgende:

2 Thess. 2:1 -------  de toekomst van onzen Heere Jezus Christus1 Korinthe 1:8 -----  den dag van onzen Heere Jezus Christus1 Korinthiërs 5:5 --- den dag van den Heere Jezus

1 Korinthiërs 15: --- Christus in Zijn toekomst22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

2 Korinthe 1:14 ---- den dag van den Heere JezusFilippensen 1:6 ----- den dag van Jezus ChristusFilippensen 1:10 --- den dag van ChristusFilippensen 2:16 --- den dag van Christus1 Thessalonicensen 2:19 --- onzen Heere Jezus Christus in Zijn toekomst1 Thessalonicensen 3:13 --- de toekomst van onzen Heere Jezus Christus1 Thessalonicensen 4:15 --- de toekomst des Heeren1 Thessalonicensen 5:23 --- de toekomst van onzen Heere Jezus ChristusJakobus 5:7-8 ------ de toekomst des Heeren2 Petrus 1:16 ------- toekomst van onzen Heere Jezus Christus1 Johannes 2:28 --- in Zijn toekomst

De Dag Des Heren  echter, verschilt totaal van 'de dag van Christus':Amos 5:18'Wee dien, die des Heren dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des Heren zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht'.

In 2 Thess. 2 vers 2 staat in het Grieks: 'de dag van Christus' en niet 'de dag des Heeren' zoals latere vertalingen dan de Statenvertaling en The King James dat wel hebben.

Zowel de SV als de KJV zijn voor wat betreft het Nieuwe testament gebaseerd op de Textus Receptus welke door Erasmus samengesteld werd aan de hand van als zeer betrouwbaar bekend staande Byzanthijnse manuscripten (daar zijn er inmiddels meer dan 5000 van).

Latere vertalingen dan de SV en de KJV zijn steevast gebaseerd op de corrupte 'kritische tekst' die werd geproduceerd door Westcott & Hort en op de Nestlé-Aland -tekst met als bronnen de Vaticanus en de Sinaïticus voor het Nieuwe Testament en de katholieke Vulgaat (Latijn) voor het Oude Testament.Enkel en alleen al in de lezing van de 4 Evangeliën verschillen de Vaticanus (Codex B) en Sinaïticus (Aleph) onderling al op meer dan 3000 punten!

Op basis van deze twee, elkaar op duizenden punten tegensprekende, manuscripten werd door Wescott & Hort de zgn. 'kritische tekst' geproduceerd en o.a. ook de Nestlé-Aland -tekst.Het streven van Hort was om met 'de kritische tekst' de autoriteit te ondermijnen van de grote Griekse Tekst, de Textus Receptus.Bijbels die gebaseerd zijn op teksten van Westcott en Hort en Nestlé-Aland, zijn corrupt te noemen.

Ik raad een ieder, die een bepaald Bijbelgedeelte van het Nieuwe Testament in de Griekse Grondtekst wil onderzoeken, aan om dit via 'Textus Receptus online' te doen.

Oh ja, nu we het over de Griekse Grondtekst hebben, er is nu weer iets aan de gang om door listige Bijbeluitleg de verdedigers van de mid-trib- en de post-trib-opnameleer, schaakmat te zetten.Men doet alle moeite om in 2 Thess. 2 vers 3, het Griekse woord dat staat voor het begrip 'afval' (bedoeld wordt het verlaten van een eerder ingenomen standpunt), te veranderen in 'vertrek'.'Vertrek' zou dan op de opname van de gelovigen moeten slaan die dan plaats zou vinden vóórdat de 'dag des Heeren' aanbreekt zodat volgers van de mid-trib- en post-trib-leer de mond zal worden gestopt.

Dat daartoe, vooropgezet, aan een Grieks woordje een onlogische betekenis moet worden toegekend en dan ook nog es een corrupte vertaling moet worden omarmd (waarin 'dag van Christus' is vervangen door 'dag des Heeren'), vindt men geen probleem.Het doel heiligt immers de middelen?

Andy Woods, onlangs te gast bij https://prophecywatchers.com/ , is er veel aan gelegen om bekend te worden als degene die de mid-trib- en post-trib-geluiden voorgoed deed verstommen.Hij gaat zelfs zover dat hij een boekje schreef enkel over dat Griekse woord (één woordje !!) om aan te tonen dat de opname vóór de 7-jarige periode van verdrukking zal plaatsvinden.En zijn gastheer op 'The Prophecywatchers', Gary Stearman, brengt er niets tegenin !!Terwijl Gary als pastor van een kerk heel goed weet dat de KJV 'de dag van Christus' heeft en niet 'de dag des Heeren'.Hij behoeft Dr. Andy Woods (een Dr. notabene !!) enkel maar voor te lezen wat een onzin je krijgt wanneer je in 2 Thess 2 vers 3 het begrip 'afval' (van de gezonde leer) vervangt door 'vertrek' (de opname).

Je krijgt dan de volgende lezing:

1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus (welke aanvangt met de opname) aanstaande ware.3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die (dag van Christus, de opname dus) komt niet, tenzij dat eerst het vertrek (dat zou dan ook op de opname slaan), gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

Het komt kortgezegd hierop neer: De opname komt niet tenzij dat eerst de opname plaatsvindt.Dit klopt echt niet, da's duidelijk!

Ik zag op internet bijvb. dat Wim Jongman zich ook al door deze onzin laat meevoeren.En niet alleen hij hoor, maar het is inmiddels een hype aan het worden.Zo van 'hiep, hiep, hoera, nu hebben we iets om de tegenpartij tot zwijgen te brengen'.Ook op https://www.godskalender.nl/afval-van-gelovigen-in-onze-tijd/ wordt deze 'vondst' als een belangrijke ontdekking naar voren gebracht. Dus ..... in mijn met argumenten onderbouwde afkeer tegen dit soort Bijbeluitleg heb ik eigenlijk iets geschreven dat de mid-trib- en de post-trib verdedigers als verweer in hun voordeel kunnen gebruiken ..... Oeps !! :-)Geeft niets hoor, want er zijn zoveel andere overtuigende argumenten aan te voeren voor het verdedigen van de pre-trib-opname, dat ik hier niet van wakker lig.Met de mid-trib- en post-trib-opnameleer lopen we vast in de Bijbeluitleg en we moeten die daarom afwijzen.

Zo, het begon met de Joodse jaartelling en we eindigden met de opname.Dat overkomt mij wel vaker. Maar toch hoop ik dat het interessant mag zijn voor de lezer.

We zien in ieder geval nu ook duidelijk dat een juiste lezing van vers 3 erop wijst dat de opname niet plaatsvindt tenzij dat éérst de antichrist zich zal openbaren.

Dus de doctrine dat de opname op elk enig ogenblik kan plaatsgrijpen, is een farce !!

Shalom !! Cees.

maria op 03-09-2018 08:28

Cees op 02.29

De antichrist kan zich pas openbaren als de gemeente / Heilige geest van de aarde zijn Dat zijn de " weerhouders "

Wat betreft de Joodse jaartelling, daar moet 215 jaar bijgeteld worden, en geen 243 zoals u beweerde

5778 + 215 =  5993, dus we staan pal voor de opname !

Maar misschien blijft u liever nog 20 jaar in dit tranendal

Ramshoorn op 03-09-2018 08:35

@Cees heeft wel heeeel erg veel woorden [monoloog] nodig om zijn punt te maken. Heeft Jeshua zijn discipelen niet geleerd: Laten uw woorden weinigen zijn? Mattheus 6:7.

Misbruik van bijbelteksten door ze uit de context te halen om mensen mee om de oren te slaan. Onacceptabel. Mod.

@Pier. De Bijbel [Statenvertaling en King James vertaling] is na de Torah/Tenach vanuit de Hebreeuwse Taal en na de val van de Tempel AD 70 vanuit de Griekse Textus Receptive inderdaad als Gods Woord geschreven: eerst aan de Joden [ Exodus 19 en 20] zij waren dan ook de eerste zendelingen die de wereld introkken [ Paulus en de andere Joodse Apostelen] om mensen op te roepen om zich te bekeren tot de levende God {JHWH] en het Evangelie van Jeshua te geloven...Marcus 1:15.

De droom en wens van vele gelovigen is dat straks Jeruzalem weer het wereldcentrum wordt van alle gelovigen die belijden dat Jeshua de Masjiach, de Koning van Israël en de wereld is. Zie Zachariah 14:9 en Psalm 72 en Handelingen 15 en Romeinen 11 en Openbaring 19 voor meer details.

Ik ontdekte ook dat de Latijnse Codex Vaticanus en de Codex SinaIticus vervalst zijn door Rome, wat blijkt door de omissie van Marcus 16:9-20.

Zie Bill Cooper voor meer spannende details. https://www.billcooper.org.uk/review/

Shalom. Ramshoorn.

Janus op 03-09-2018 09:05

@Cees op 03-09-2018 02:29

Bent u wedergeboren, Cees?

Diamant op 03-09-2018 09:37

@ Belofte. Uw toon, aanspreekvorm is agressief en hautain. Het geeft blijk liefdeloos anderen de les te willen lezen en niet van vereiste nederigheid om van anderen te willen leren. U dient hier een andere houding aan te nemen!

Pier op 03-09-2018 10:35

Cees, er is één maar bij jouw uitleg, namelijk het woord van Jezus Zelf als Hij zegt: "Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen." En: "Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur." En: "Doch van de dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen." En: "Zie toe, blijft waakzaam, want gij weet niet wanneer het de tijd is." En: "Waakt dan, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanengekraai of 's morgens vroeg." En: "Het Koninkrijk Gods komt niet zo, dat het te berekenen is."

Het is goed om waakzaam te zijn Cees, maar de Heer komt op een uur dat je het niet verwacht. Ik persoonlijk hoop dat Hij vandaag komt. En dat zou best weleens kunnen....

Nog iets voor Ramshoorn: ik moest in het kader van jouw stelling dat de bijbel een Joods boek is, nog aan het volgende denken: is het schilderij van Rembrandt "Het Joodse bruidje" een Joods schilderij omdat het twee Joodse mensen uitbeeldt? M.a.w.: is de bijbel een Joods boek omdat hij de geschiedenis van het Joodse volk uitbeeldt? Is mijn krant een Griekse krant als er een bericht over Griekenland instaat? Kijk ik naar een Chinese televisie als er een Chinese film op draait? Is mijn zoon een Fransman als hij Frans spreekt?

De fout in jouw redenering is niet zomaar wat. Het gaat hierbij om de vraag: "wie is de auteur ban de bijbel?" Zijn dat de Joden, of is het uiteindelijk God die de inhoud van de bijbel heeft bepaald door inspiratie van Zijn Heilige Geest? In dat laatste geval is God de auteur van de bijbel. In het eerste geval, dus als de bijbel door Joden is geschreven en bedacht, dan is de bijbel een menselijk verzinsel. Dat is nogal wat! Jouw stelling: de bijbel is een Joods boek, klopt alleen als de Joden de bijbel zelf hebben bedacht! Dus, Ramshoorn, waar kies je voor? Who's side are you on? Wie geef je de eer?

Diamant op 03-09-2018 14:56

@ Cees 3-9-18. 02.29 u. Zo te zien bent u tot in de vroege uurtjes bezig geweest met dat waardevol stukje schrijfwerk. Heel erg bedankt en een dikke pluim. Om andere,  persoonlijke redenen houd ik ook rekening met nu nog 1 1/2 jr. of iets meer. Uw gedegen schrijfwer

Diamant op 03-09-2018 14:57

schrijfwerk bevestigt dit. Nogmaals: dikke pluim.

Diamant op 03-09-2018 15:05

@ Ramshoorn 08.35 u. Voor u geldt het zelfde . Dus: Houd u de mond zoveel als mogelijk dicht en schrijf hier ook zo weinig mogelijk meer. Maar als u het toch meent te moeten, bekleedt u dan in het gewaad van de wijsheid zodat niemand u de mond kan stoppen of weerleggen.

 

Diamant uw houding is onacceptabel. Pas uw gedrag aan.Mod.

Diamant op 03-09-2018 15:09

Janus op 09.05 u. Zijt gij het, die eens anders dienstknecht oordeelt?

Diamant: Waarschuwing, matig uw toon. Mod.

Diamant op 03-09-2018 15:19

@ Pier op 10.35 u. Cees heeft niet één maal dag of uur genoemd, doch in dit opzicht slechts verwezen naar een nog te verstrijken tijd. En dat als bijzondere uw tegenpartij niet woorden in demond te leggen. aandachtsvestiging willen doorgeven. Als u met iemand van gedachten Wilt wisselen, houd u dan aan de spelregels door

 

Diamant: Gelieve uw gedrag aan te passen en u bescheiden op te stellen. U komt hier nog maar recentelijk posten en zet een hoge toon op, wat afbreuk doet aan de sfeer op dit forum. Mod.

Ramshoorn op 03-09-2018 17:07

@Pier. De Bijbel is voor mij een Joods Boek omdat het door Joden geschreven is in de Hebreeuwse Taal. Mozes, de Koningen van Israël en de Profeten, Jeshua en de Apostelen spraken allemaal de Hebreeuwse taal. Een paar voorbeelden in het N.T:

Handelingen 21:40...En toen de hoofdman dit toegestaan had, wenkte Paulus, boven aan de trappen staande, het volk met zijn hand; en toen het geheel stil geworden was, sprak hij hen in de Hebreeuwse taal toe en zei:

Handelingen 22:2...Toen zij nu hoorden, dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich te meer stil. 

Handelingen 26:14en toen wij allen [Paulus en zijn mannen] ter aarde vielen, hoorde ik een stem [Jeshua] tot mij spreken in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan.

Om de Bijbel dus goed te kunnen begrijpen zouden we eigenlijk allemaal Hebreeuwse lessen moeten volgen en dat deed ik dan ook 1 jaar. Heel leerzaam. ik lees bij voorkeur de Statenvertaling of The King James vertaling omdat mijn kennis van het Hebreeuws maar pover is.

Mozes een Leviet was de schrijver, door Gods Geest gedreven, van de eerste vijf Bijbelboeken. 

Dan heb je de Profetische boeken die onmisbaar zijn om het Nw. Testament en Openbaring te kunnen begrijpen. Denk ook aan de Geschriften zoals de Psalmen, Spreuken, Prediker, enz. 

Ook het Nw. Testament is door het schrijven van brieven van de Apostelen naar hun Gemeenten wonderlijk tot stand gekomen. Alleen Lucas, arts en reisgenoot van Paulus was niet-Joods. Hij schreef ook nog eens het Evangelie Lucas en het reisverslag Handelingen na grondig onderzoek gedaan te hebben. Zie details in Lucas 1 en Handelingen 1. 

Er is 1 boek in het Nw. Testament met een uitdrukkelijke opdracht om geschreven en gelezen te worden. Openbaring 1. Het boek van de Verrezen Here Jeshua de Zoon van God die het Boek Openbaring 22 hoofdstukken [Het Hebreeuwse Alfabet telt 22 letters Alef t/m Thaf] dicteerde aan de Apostel Johannes op Patmos door Origenes in AD 200 het Grieks vertaald in zijn Septuagint.

Pier…Neem uw potloodje en tel de keren dat Jeshua tegen Johannes sprak: Schrijf!!! Wel 12 x keer dus. En dit boek wordt door alle kerken in alle eeuwen tot op vandaag het minst gelezen hoewel dit het beste Boek is van de Bijbel: De voltooiing van de Canon. 66 boeken werd dus geschreven voor/door Joden. 

Dus Israël en de vrienden van Jeshua [wie dat zijn? Johannes 15:14] zijn in 2018 een wegwijzer voor de nog vele ongelovigen op planeet aarde. Er zijn 8 miljard inwoners, slechts 2 miljard gelooft dat Jeshua de Zoon van God is en de Koning van Israël. Psalm 2 en Johannes 3:16 en Zachariah 14:9.

Pier op 03-09-2018 19:03

Ook voor jou shalom Ramshoorn. 

Esther op 03-09-2018 21:23

Hallo Ramshoorn...

Dank je Pier...

Voor mij is de Bijbel het Woord van God. Vanaf het moment, dat ik tot geloof in de Heere Jezus kwam, is dat altijd al zo geweest. En dat zal tot in eeuwigheid ook zo blijven. Het is Gods Heilige Geest, vanaf de eerste letter tot de laatste letter, is God de Vader en Christus de auteur van de Bijbel.

@ Hallo Pieternella op 02-09-2018 20:21

Ik geloof zeker dat ieder mens door God en de Heere Jezus bereikt wordt. Zoveel gelovigen in de Heere Jezus, hebben hun eigen ervaring. Op allerlei bijzondere manieren krijgen mensen een duwtje. Het verschil is alleen... dat niet ieder mens daar op reageert. Mensen die werkelijk niet willen, krijgen mogelijkheden genoeg om die kostbare keus te maken.

Anderen nemen het wel aan. Sommigen mensen moeten eerst een hele weg afleggen, totdat zij die keus ook echt gaan maken. En juist dát is zo verschillend.

Als ik lees dat de Heere Jezus aan de deur van harten van mensen aanklopt, bij iedereen... dan komt het erop aan... wie opent de deur voor Jezus. Wie opent de deur van zijn/haar hart voor Jezus.

Ieder mens wordt bereikt... Je vroeg Pieternella... En waarom de 1 wel en de ander niet dan?  Het zal per persoon wel verschil maken... En verder is het de keus van de mens zelf. Het gaat vooral om het hart, en God ziet wat er in een mensenhart aanwezig is.

Pieternella, en natuurlijk jullie allen, Gods zegen en hartelijke groet van mij, Esther.

Diamant op 03-09-2018 22:10

@ Xandernieuws. U antwoordt mij niet op mijn vragen voor nadere uitleg van uw opmerkingen over mijn - zoals u stelde - " gedrag" Ik houd het er dan ook op dat u dat niet Wilt en kunt. Dit bericht zal mij wel een block opleveren, maar dan hoor ik hier idd ook niet. Met vriendelijke groeten, Diamant.

Er is u duidelijk gemaakt wat er aan uw houding ontbreekt, u wilt dit niet begrijpen.Dan is het voor u beter hier niet meer te  posten. Het ga u goed. Mod.

Cees op 04-09-2018 00:23
@maria op 03-09-2018 08:28

U schreef: De antichrist kan zich pas openbaren als de gemeente / Heilige geest van de aarde zijn Dat zijn de " weerhouders ".

Antw.: De gemeente als de 'weerhouder' van de antichrist. Daar zet ik met reden een aantal vraagtekens bij.

2 Thessalonicensen 21 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.

Iedereen gaat uit van wat de vertalers er op dit punt van gemaakt hebben.Ik zeg met opzet 'gemaakt' want de grondtekst is hier helaas niet correct vertaald vanwege een onjuiste interpretatie van dit Bijbelgedeelte.Bovendien werden er daardoor, om goed lopende zinnen te verkrijgen, ook nog es een hoop woorden ingevoegd.

Het tekstdeel 'uit het midden' werd door de vertalers van de HSV en de vertalingen die daarop volgden, als onbelangrijk bestempeld en gewoon wegvertaald!Dat 'uit het midden', staat er niet voor niets, maar met reden!

Dit Bijbelgedeelte gaat over de positie van Satan, als aanklager van de gelovigen, temidden (!) van de zonen Gods (Job 1:6 en Job 2:1).Die positie wil Satan vasthouden.De Heere God bepaalt het moment waarop Satan uit het midden (!) zal worden verwijderd.Wanneer dat gebeurt, dus wanneer Satan zijn positie temidden van de zonen Gods (Job 1) moet opgeven, leidt dat tot de openbaring van de antichrist.

Satan staat echt niet te trappelen om in een situatie te geraken waarbij hem door de Heere God slechs nog een beperkte toegemeten tijd wordt gegund.Dat blijkt ook wel wanneer we verderop in de Bijbel (in het boek 'Openbaring') lezen over Satan die uit de hemelse gewesten op de aarde wordt gesmeten. Hij wordt dan uit de hemel(se gewesten) gevochten.

Openbaring 127 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, ..........

Van het moeten tegenhouden of weerhouden is dus totaal geen sprake.Satan zal zijn positie juist kunnen vasthouden, totdat hij 'uit het midden' komt ('uit het midden' zal worden weggedaan).

Satan wordt de toegang tot de hemel (daar waar de Heere God is) ontzegd en hij wordt verdreven naar daar waar de machten en krachten zich bevinden waar hij overste over is.Later zal Satan ook uit deze plaats worden weggevochten en op de aarde worden geworpen.De Heere God bepaalt dus het moment wanneer de antichrist zich zal openbaren en daarna is de 'ure der verzoeking' dan meteen een feit.Nadat de antichrist zich heeft geopenbaard, wordt de gemeente (een korte tijd later) bewaard uit (!!!) de 'ure der verzoeking'.Precies zoals Gods Woord dat leert.

Doordat de Bijbelvertalers het Griekse woord 'Katechoo' in dit bijbelgedeelte verkeerd vertaalden met 'wederhouden, tegenhouden', leidde dat tot de onjuiste verwachting ten aanzien van de volgorde in de gebeurtenissen: éérst de gemeente weg van de aarde en dan pas de openbaring van de antichrist.

'Katechoo' kan namelijk ook vertaald worden met 'vasthouden'.Zo had het dan ook moeten gebeuren en dan hadden we niet die oeverloze discussies gehad over wie de zogenaamde 'wederhouder' dan wel zou zijn.

"Hij die zich vasthoudt zal zich vasthouden totdat hij uit het midden zal worden weggedaan" is bijvb. een goede weergave van wat er in de grondtekst staat.

Juist vanwege het tekstgedeelte 'uit het midden' wordt de serieuze Bijbellezer direct bepaalt bij wat in Job1:6 en Job 2:1 staat:Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam.

Dan is bij het vertalen van het Griekse woord 'katechoo' een keuze tussen 'tegenhouden' of 'vasthouden' geen moeilijke.Het moet dus 'vasthouden' zijn.Nadat Satan zijn toegang tot de hemel, te midden van de zonen Gods, wordt ontzegd, openbaart de antichrist zich en vangt de 'ure der verzoeking' aan.En uit (!) de 'ure der verzoeking' wordt de gemeente van Christus dan weggenomen.

Dus éérst openbaart de antichrist zich en daarna wordt de gemeente uit (!) de 'ure der verzoeking' weggerukt (de opname van de gemeente).

Paulus zei ook tot de in verwarring gebrachte Thessalonicenzen: Laat je nu niet van de wijs brengen alsof de 'dag van Christus' reeds aangebroken is (en 'de opname' dus reeds zou hebben plaatsgevonden) want éérst zal de wetteloze zich openbaren.

Enkel de apostel Paulus verhaalt in zijn schrijven over de 'dag van Christus'.Bijna in alle vertalingen wordt dit begrip daar vertaald met de 'dag van de Heer'.En dat is fout!In het Grieks staat er 'dag van Christus' en dat behoren de vertalers onverkort over te nemen.Ja, wij weten ook wel dat Christus 'Heer' is maar dat geeft nog niet de vrijheid om van de Bijbeltekst af te wijken!Zo wordt ons het zicht op een juist begrijpen van de Bijbel ontnomen.

De 'dag van Christus' is echt iets anders dan de 'dag van de Heer' (de dag des Heeren).

De 'dag van Christus' vangt aan met 'de opname' zoals we dat kunnen leren uit Paulus' onderricht.

Kwestie van het bestuderen van de tekstplaatsen waar expliciet de 'dag van Christus' wordt genoemd (gebruik hiervoor http://www.statenvertaling.net/ en dan via de zoekmogelijkheid, enkel in het N.T., zoeken naar 'dag van Christus').

Zoals ik mijn Bijbeltje lees en begrijp, openbaart éérst de antichrist zich en een korte tijd later wordt dan de gemeente opgenomen.

Niemand leert dit en ik vrees dat er grote paniek uitbreekt wanneer de mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf, de antichrist zich binnen niet al te lange tijd na nu zal openbaren (ik verwacht dat dit eind maart/begin april 2020 gaat gebeuren) en de gemeente zich dan ten onrechte realiseert dat ze al opgenomen moest zijn.Zelfde situatie zo'n beetje als bij de Thessalonicenzen in Paulus' dagen.

Want alom wordt geleerd dat de opname van de gemeente op elk en ieder moment kan plaatsgrijpen.Deze visie staat in het Engels bekend als de zogenaamde 'Imminent return of Christ', een vastgeroeste doctrine, enkel gebaseerd op de foute vertaling ('wederhouden, tegenhouden') van het Griekse woord 'katechoo'.

De opname van de gemeente is niet de oorzaak maar een gevolg van dat de antichrist zich openbaart!De zondvloed kwam niet omdat Noach de ark had gebouwd maar Noach moest de ark bouwen als een gevolg ervan dat de zondvloed zou komen.De verwoesting van Sodom en Gomorra kwam niet omdat Lot en de zijnen de stad ontvluchtten maar Lot en de zijnen moesten de stad ontvluchten als een gevolg ervan dat de verwoesting van Sodom en Gomorra zou komen.

De gedachte dat de opname van de gemeente de 'trigger' is tot het openbaar worden van de antichrist, is een heel onlogische.Een voorstelling van zaken waarbij Satan al bijna 2000 jaren ongeduldig in de startblokken staat te wiebelen om, zodra de gemeente zich niet meer op aarde bevindt, er vandoor te moeten (!) gaan (de gemeente is immers weggenomen) om zich dan op aarde in de antichrist te openbaren, is naar mijn idee niet Bijbels te onderbouwen.

De antichrist zal naar mijn inzicht, overeenkomstig Gods tijdplan, zich op een symbolisch perfect moment in de tijd openbaren (1989 jaren, zijnde 153x 13 jaren na de kruisdood van Jezus waarbij Satan werd overwonnen). Het getal 13 staat symbolisch voor 'zonde'.En de opname van de gemeente zal eveneens naar mijn inzicht, op een symbolisch perfect moment in de tijd, daarna, plaatsgrijpen (1989 jaren, zijnde 13x 153 jaren na de 'geboorte' van de gemeente). Het getal 153 staat symbolisch voor 'de voltallige gemeente in de opstanding'.

Ja maar, er staat toch ergens dat de tijd zal worden ingekort en er staat elders ook dat de gelovigen, dingen die staan te gebeuren, kunnen bespoedigen?Nee, ook op die plaatsen is verkeerd vertaald en verhult dat een juist verstaan van de Bijbeltekst.Wil je weten hoe ik deze Bijbelgedeelten versta, dan post je daarover maar een vraag.

De opname van de gemeente valt, in tegenstelling met wat alom wordt geleerd, naar mijn inzichten niet samen met het begin van de zgn. laatste (70e) jaarweek (eind sept./begin okt. 2020), maar gebeurt eerder (zo rond Pentecost, eind mei/begin juni 2020).

U schreef:Wat betreft de Joodse jaartelling, daar moet 215 jaar bijgeteld worden, en geen 243 zoals u beweerde.

Antw.: U had toch met wat meer aandacht moeten lezen. Ik schreef dat bij de Joodse jaartelling 243 jaren moeten worden bijgeteld om de Joodse jaartelling te corrigeren naar een telling vanaf de schepping. Echter gerekend vanaf de zondeval, dus vanaf het moment direct na de Paradijselijke periode, moeten we bij de Joodse jaartelling 243-30= 213 jaren bijtellen. De 6000 jaren moeten namelijk geteld worden vanaf de zondeval en niet vanaf de schepping zoals iedereen denkt dat het moet. Vanaf de schepping gerekend waren de 6000 jaren reeds eind sept./begin okt. 1997 al 'vol'. Probleem? Geenszins !!De Heere God maakt geen fouten. Dus is er iets mis met ons verstaan van het tellen van de 6000 jaren. God Zijn plan om de mens uit zijn zondige en verloren staat te verlossen trad na de zondeval in werking. En niet eerder. Tijdens de Paradijselijke periode tot aan de zondeval was er geen enkele reden tot een verlossingsplan. Zo zien we maar dat we met een beetje snugger rederen Gods handelen in-de-tijd beter leren begrijpen.

U schreef:5778 + 215 =  5993, dus we staan pal voor de opname !

antw.: Het nu (begin sept. 2018) lopende Joodse jaar 5991 (5778+213) eindigt eind sept./begin okt. Daarna hebben we nog 9 jaren te gaan tot de komst van de Messias en het aanvangen van het 1000-jarig Koninkrijk (eind sept./begin okt. 2027)

De gemeente wordt echter niet precies aan het begin van de 7-jarige periode van verdrukking (eind sept./begin okt. 2020) opgenomen, maar 4 maanden eerder dan het aanvangen van die laatste jaarweek. En wel rond het Joodse Pentecost, dus zo rond de 'verjaardag' van de gemeente. De gemeente werd 'geboren' op Pentecost van ons kalenderjaar 31. De duur van het verblijf van de gemeente op aarde komt dan uit op 2020-31= 1989 jaren. En laat nu toevallig het getal 1989 overeenkomen met 13x 153 !!

Het aantal vissen dat tijdens de wonderbare visvangst veilig aan land kwam was 153. Dit getal staat symbolisch voor de voltallige gemeente in-de-opstanding. Het Evangelie (het net) waarmee zondaren worden gered is perfect (het net scheurde niet).

U schreef:Maar misschien blijft u liever nog 20 jaar in dit tranendal

Antw.: Met die 20 jaar (zelfs bijna 30 jaar) doelt u op het verschil tussen uw 215 jaren en mijn 243 jaren. Dit misverstand heb ik is reeds opgehelderd. Mij dunkt dat met nog iets meer dan 1,5 jaar te gaan tot de opname, het best een korte tijd is. In ieder geval kort genoeg om, wanneer we bewogenheid ervaren over onze (hopelijk nog) onbekeerde geliefden, vrienden en kennisen, ons aan te sporen hen te bewegen tot geloof in het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heere Jezus zodat ook zij voor eeuwig behouden zullen worden en de eeuwigheid niet in de hel zullen moeten doorbrengen.

Met een vriendelijke groet van Cees.

Cees op 04-09-2018 01:05

@Ramshoorn op 03-09-2018 08:35

Ja, ik getroost mij de moeite om door uitvoerig te zijn alzo de lezer mee te nemen in mijn gedachtengang.Dat daardoor de kans toeneemt om door de lezer op zekere punten te zullen worden gecorrigeerd, is enkel maar toe te juichen.Ik schrijf (veel :-) ten nutte van de ander en ook ter toetsing van hetgeen ik met die ander wil delen.

Nog wel bedankt voor je aanvullingen betreffende mijn kritiek op de Vulgaat, de Vaticanus (Codex B) en Sinaïticus (Aleph).

Het was heel interessant om kennis van te nemen van het review van Bill Cooper ( https://www.billcooper.org.uk/review/ )

Thnks! Cees.

Cees op 04-09-2018 01:36
@Janus op 03-09-2018 09:05

Je vraag: Bent u wedergeboren, Cees?

Antw.: De Heere God heeft mij door Zijn Woord tot bekering en wedergeboorte geleid. En indien je dat wenst wil ik graag uitvoeriger getuigenis geven van mijn geloof en het door mij gestelde vertrouwen in het plaatsvervangend verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. In mijn plaats heeft Hij het oordeel over mijn zonden gedragen. Ik heb het eeuwige Leven ontvangen en besef nog maar ten dele welke rijkdom mij in Christus is geschonken.
Ik zou graag van je willen weten waarom je deze vraag stelde.Gaf mijn schrijven daar misschien aanleiding toe?
Van harte Gods zegen toegewenst!
Cees.
Janus op 04-09-2018 13:33

@Diamant op 03-09-2018 15:09

Johannes 3:3

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien..........

Leest u a.u.b. het hele geprek dat Nicodémus met de Heer heeft en het zal u duidelijk worden dat ik niet oordeel, maar dat het Woord spreekt over wedergeboorte!

Graag gedaan


Janus: Diamant post hier niet meer. Mod.

Ramshoorn op 04-09-2018 13:43

Sorry Xander, bij nader inzien werd op 03-09-2018 08:35 door mij inderdaad een tikje overmoedig gereageerd op Cees.

Shalom Ramshoorn.

 

Ramshoorn: uw sorry zou u ook aan Cees kunnen posten. Mod.

Janus op 04-09-2018 15:02

@Cees op 04-09-2018 01:36

Geweldig antwoord op mijn vraag; daarover kan ik met blijdschap op reageren en tevens een geruststelling.

Waarom ik die vraag aan u stelde? 

'Wij', ik dus ook, hebben altijd de neiging om ons te moeten verdedigen tegen mensen die niet tot het 'wij' willen behoren. Wij behoeven geen berekeningen, voorspellingen of iets dergelijks aan te wenden om te laten zien dat we Hem toebehoren. Hij heeft overwonnen en wij met Hem op het moment dat we wedergeboren worden. 

Mijn vertrouwen ligt bij Zijn belofte, m.a.w. ik ben er klaar voor en u ook!

 

Diamant op 04-09-2018 15:24

@ Janus op 04-09-2018 13.33 u. Dan is dat nu iets duidelijker. Dank u wel! Greetings.

Diamant: dit was dan uw laatste reactie. Mod.

Ramshoorn op 04-09-2018 16:14

Beste Cees, bedankt voor uw verrassende compacte reactie wat betreft de omstreden Codex Vaticanus en de Codex Sinaïticus opgemerkt/ontdekt door de Bijbelgeleerde Bill Cooper.

Hoewel u zelf niet refereerde aan mijn opmerking over uw nogal lange epistels met de tekst van Mattheus 6:7  daarbij kan dat toch onplezierig bij u aangekomen zijn. 

Dat was niet mijn bedoeling Cees, meer als een hint! Vandaar nu ook mijn sorry aan u. 

Een tip van mij: Korte stukjes prikkelen meer tot dialoog dan lange betogen waarin tal van zaken de revue passeren.

Shalom Ramshoorn.

Pier op 04-09-2018 17:04

Cees, de Heer komt op een moment dat je het niet verwacht. Dat is wat ìk zeker weet, omdat Hij dat Zelf gezegd heeft. Als ik jouw verhaal aan Maria lees dan krijg ik de indruk dat jij wel héél erg zeker van je zaak bent. Je weet ook precies waar de bijbel verkeerd is vertaald. Wanneer de antichrist zich openbaart. Wanneer de opname plaats vindt......

Cees, come on man! Dat is gewoon niet zo! Niemand weet het! Ook dat is iets wat ìk dan weer zeker weet, want ook dat heeft onze Heer gezegd: "gij weet de dag nog het uur." Dus Cees, jij en ik weten noch de dag, noch het uur. Alles wat wij moeten doen is waakzaam zijn. Ik begrijp dat jouw rekenarij een interessant en spannend tijdverdrijf is, maar het is zinloos! Het valt niet te berekenen! Ook dat weet ik weer zeker. Waarom? Omdat de Heer het heeft gezegd: "ook komt het Koninkrijk niet zo, dat het te berekenen valt." 

Nou zul je zeggen: maar de komst van het Koninkrijk is iets anders dan de opname, maar zelfs dat kunnen we niet met zekerheid zeggen.

Ik verlang, net als jij, naar de komst van onze Heer. Maar we weten niet wanneer dat zal zijn. En als jij zegt: "maar ik weet het wèl!" (en dat zeg je in feite tegen Maria) dan vergis je je en dan luister je niet goed naar wat onze Heer heeft gezegd, namelijk dat we het niet kùnnen weten. Dus zelfs als volgens jou al je berekeningen kloppen als een bus, dan vergis je je toch. En je bent niet de eerste die zich daarin vergist. Velen zijn je voorgegaan in het precies berekenen en vol overtuiging, op het door hun berekende moment, wachten op de opname, die dan niet kwam.

hemelburger op 04-09-2018 19:25

Cees

Wat men aangeeft is dat “totdat hij uit het midden zal weggedaan worden” slaat op “de mens der zonde” die weg moet zijn, wil “de zoons des verderfs” geopenbaard kunnen worden! Lees deze studie maar eens, geen speld tussen te krijgen.

https://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=265:die-hem-nu-weerhoudt&catid=148&Itemid=90

Goodmorning op 04-09-2018 19:41

Mattheüs 24 vers 36

Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.

Wat een geweldig mooie tekst is deze, verklaart ook een hoop omtrent de drie Eenheid.

Persoonlijk zie ik de Vader, de Zoon en de Heilige geest., waarin de Heilige geest niet vernoemd word in boven vermelde tekst. Maar ze zijn als een onlosmakelijk Heilig geheel. Jezus Gods zoon geboren uit de maagd Maria moest volbrengen van wat God zo liefheeft en dat is Zijn Schepping. Hij geeft ons de keus om Jezus Zijn Zoon aan te nemen als onze verlosser, zodat wij niet verloren zijn maar deel mogen hebben aan/in de nieuwe Schepping die komen gaat.

Wanneer., tijd staat niet aangegeven, wel dat wij zogezegd de zomer voelen aankomen, of een herfst zich aankondigd. teksten te over in Gods Woord. Maar een uur kunnen wij mensen niet bepalen!

Dan heb je de opname, zeer belangrijk voor ons als gelovigen. Wanneer!,..vele teoriéën kan je hierop loslaten. Een opname is de redding van je leven als ik nog op deze aarde in goede gezondheid mag rondwandelen. Ben ik bijvoorbeeld voor die tijd overleden, dan ga ik de overlevende voor, want ik geloof immers in de opgestane Heer die gestorven is voor mijn zonde. Persoonlijk wil ik de opname niet zien als een vlucht en mijn gevoel zegt dat lijden om de naam van Jezus mijn deur niet voorbij gaat, er kan een offer aan mij gevraagd worden door een duidelijke keuze te maken en het teken van het beest niet te accepteren. Deze vraag stel ik mij zelf, daar het oude verbond gesloten door God met Israël ook ons persoonlijk treft door het nieuwe in Jezus Christus. Wij zijn Christenen en zullen kleur moeten bekennen van volg je Jezus of heb jij of ik de wereld lief. Die keuze die komt, daar hoef je echt niet over na te denken en als het goed is heb je de juiste keuze al gemaakt en zal je dus blindelings vertrouwen hebben in Jezus. Dat wil Hij dus ook, blindelings vertrouwen dat het goed is tussen jou en Hem.

Zoals Cees@ zijn studie vericht in getellen, die er echt niet voor niets staan in Gods Woord vind ik prachtig. Hij is met het Woord bezig en probeerd duidelijkheid te krijgen in wat komen gaat.

Maak ik mezelf druk? Ja is het antwoord.

Maak mij meer druk om de dierbaren om mij heen, want wil niets liever dan dat zij behouden zijn. Stel je eens voor dat jij wel bij die opname aanwezig bent en je zoon of dochter niet. Dat wil je niet, dus daarom zal je er alles aan doen om ook hem of haar in Jezus te laten geloven. Denk hier maar eens goed over na, dan is een opname wel erg definatief en zul je gecheiden zijn van wat jij zo lief hebt en dat is jou eigen geboren zoon of dochter.

Ik maak mij daar bijzonder druk om en pleit daarom ook in gebed tot Jezus om datgene wat ik zo lief heb te beschermen in Zijn armen., omdat ik weet dat de tijd kort is die ons nog rest. Nu mag ik weten dat Hij ons mensen kent, Hij begrijpt ons verlangen! Mijn verlangen is het weerzien van mijn dierbaren, maar dan voor eeuwig en altijd in Zijn nieuwe schepping. Maar voor deze gebeurtenis zal de wereld als het ware omgedraaid worden en velen zullen door de tekenen door geloof komen, ze zullen aanvaarden dat het Woord van God de waarheid is. Dit alles zal in een laatste slag om en in Israël worden uitgevochten omdat zij als uitverkoren Volk Jezus Christus hebben verworpen 

Dat maakt de opname voor mij bijzonder mooi, in wat voor een tijd. Ik hou het op Gods tijd., Hij heeft Zijn Plan....

Groet

Groet

  

Pieternella op 04-09-2018 19:55

@Esther op 03-09-2018 21:23

Dank je wel voor je heldere antwoord. Ik begrijp het nu. Het kan ook niet anders dan dat God, die rechtvaardig is, ieder mens roept. Maar we hebben inderdaad wel een eigen wil gekregen. God wil dat we zelf de keuze maken om voor altijd bij Hem te willen horen. 

Ramshoorn op 04-09-2018 20:45

Goed samengevat Pier uw schrijven aan Cees. Helemaal mee eens.

Maar hoe ziet u eigenlijk het fenomen van de Opname van de Gemeente? Enkele reis naar boven of de Masjiach tegemoet gaan en met Hem op deze aarde om Hem te dienen in Zijn Koninkrijk?

Wij volgelingen van Jeshua zijn toch voor de aarde geschapen? We bidden toch ook in het Onze Vader gebed: Laat Uw wil geschieden gelijk in de hemel zo ook op de aarde! Heel veel profeten benadrukken dat. Dat is dus toekomende tijd? Hoe ziet u dat?

Shalom. Ramshoorn.

Cees op 04-09-2018 22:56

@Ramshoorn op 04-09-2018 16:14

Beste Ramshoorn,

Bedankt voor de toelichting op je eerdere ietwat onplezierige reactie die, zoals je zegt, meer als 'hint' bedoeld was.

En dat neem ik zondermeer van je aan! Ik was beslist niet ontstemd hoor en was van plan om aan je uit te leggen waarom ik, zeker wanneer het inzichten betreft die niet geleerd worden, e.e.a. uitgebreid uitleg. De praktijk is namelijk dat het gros van de Bijbellezers over waarheden die dieper in de tekst verborgen liggen, heenleest en kritiekloos accepteert wat gepredikt wordt. Dat houdt in dat de doorsnee lezer niet 1,2,3 zal begrijpen wat ik onder de aandacht wil brengen.

Shalom! Cees. 

Cees op 05-09-2018 00:45

@Pier op 04-09-2018 17:04

Net zoals de opbouw van Gods Woord getuigt van symbolische perfectie en een absolute orde, zo ook, naar ik heb ontdekt, getuigt Gods handelen in-de-tijd van een symbolische perfectie en een absolute orde.

Gods Woord is qua opbouw een rekenkundig wonder en daarom kan de Bijbel nóóit uit des mensen brein zijn ontsproten. De Heere God heeft als het ware Zijn zegel op Zijn Woord gedrukt.

Hetzelfde treffen we aan wanneer we Gods handelen in-de-tijd gaan bestuderen. De Heere God laat naar mijn bevindingen duidelijk zien dat Hij in Zijn tijdplan alles perfect heeft gepland. Daar kan ik inmiddels zeker honderd of meer voorbeelden van geven. Zo ontdekte ik dat éérst de antichrist zou komen en dat daarna de gemeente zal worden opgenomen. Dat was een totaal andere voorstelling van zaken dan wat alom geleerd wordt. Dat moest ik uitzoeken, vond ik. Dus de Griekse grondtekst geraadpleegd en wat denk je? Het bleek precies zo in de Griekse grondtekst te staan !!

Een ander voorbeeld:

Robert Breaker ( http://www.thecloudchurch.org/home.html ) vroeg zich in een video-preek af hoe lang de 'korte tijd' is die op het 1000-jarig Koninkrijk volgt. Dat is de 'korte tijd' waarin Satan weer wordt losgelaten uit de gevangenis waarin hij 1000 jaren werd opgesloten.

Ik heb hem uitgelegd dat die 'korte tijd' de resterende 10 jaren betreffen van onze 'dagen gelijk de dagen van Noach'. Onze 'dagen gelijk de dagen van Noach' zullen, zoals de Heere Jezus dat ook uitlegt, afgesneden / losgesneden worden (van het totaal van 120 jaren). In de grondtekst staat afgesneden / losgesneden en niet (!!) 'íngekort'. Vanwege een onjuiste interpretatie is hier verkeerd vertaald. Dat betekent dat onze 'dagen gelijk de dagen van Noach' in onze tijd niet geheel af zullen lopen maar onderbroken worden. En dat is maar goed ook want anders zou na de volle 120 jaren een totaal-oordeel volgen en zoals Jezus zei, geen vlees worden behouden. Het restant van onze 'dagen gelijk de dagen van Noach' volgt dus na het 1000-jarig Koninkrijk en die 'korte tijd' loopt uit op een totaal-oordeel, een vuur-oordeel (2 Petrus 3:10)

Robert Breaker snapte het helemaal en heeft mij hartelijk bedankt :-)

Trouwens, voor het geval dat iemand de vraag stelt (jij niet dus :-), het begin van onze 'dagen gelijk de dagen van Noach' valt naar mijn bevindingen samen met de 'Balfour Declaration' in het najaar van 1917. Dus, onze 'dagen gelijk de dagen van Noach': tot het najaar van 2027 (einde 70e jaarweek) 110 jaren, en na het 1000-jarig Koninkrijk de resterende 10 jaren.

Shalom! Cees.

Ramshoorn op 05-09-2018 09:34

Beste Cees, bedankt voor uw antwoorden. Getallen in de Bijbel hebben inderdaad een grote waarde/betekenis en vertellen en completeren de Bijbelse Boodschap. Ik ben er ook mee bekend mede door de boeken die de Joodse verzetsstrijder Prof. F. Weinreb in en na de Tweede Wereldoorlog schreef.

Zijn boek De Bijbel Als Schepping is daarom voor liefhebbers een must.

Zijn 3 delen Collaboratie en Verzet vertellen hoe hij vanuit Scheveningen vele honderden Joden een sperre kon geven om hen uit de klauwen van de Gestapo en Auschwitz kon houden.

Lees ook zijn pocketboek: In de gevangenis - herinneringen 1945-1948 die vertellen nog veel meer diepe waarheden die deze moedige man uit de Bijbel distilleerde. Een must!

Shalom. Ramshoorn.

Pier op 05-09-2018 20:47

Ramshoorn, dit is wat ik denk: als de Heer terugkomt gaan we Hem tegemoet en dan zullen we voor altijd bij Hem zijn. We krijgen een nieuw lichaam. We krijgen taken, noem het regeren, bestuur, we kunnen dat door de Heilige Geest en door het feit dat we niet meer 'in het vlees' zijn, geen neiging meer hebben tot zondigen. Jezus is Koning, Hij is het Hoofd, wij Zijn dienaren, Zijn lichaam, Zijn geliefden, Zijn bruid. We zijn één in de Geest met Hem. 

De aarde moet bestuurd worden, de volken moeten leren hoe te leven maar de wil van God. Best wel een hele klus. Duizend jaar is niet te lang. Wij hebben een nieuw lichaam, gelijk aan dat van de Heer. We kunnen verschijnen waar we willen, net zoals Jezus dat kon nadat Hij verheerlijkt was. We kunnen vrijelijk bewegen tussen hemel en aarde. Wij zijn het nieuwe Jeruzalem! (Lees Openbaringen) Neerdalend uit de hemel, van God. Wonderbare zaken Ramshoorn.

Natuurlijk weet niemand precies hoe het zal zijn, want: "wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft Hij bereid voor degenen die Hem liefhebben!" Het zal dus nog veel bijzonderder zijn dan we ooit kunnen bedenken.

Ramshoorn op 05-09-2018 22:11

@ Pier. Dank voor deze mooie samenvatting over het Tegemoet gaan van de Gemeente naar Jeshua die op de wolken zal nederdalen in Jeruzalem zoals Lucas in Handelingen 1 ons doet weten.

Heel mooi vond ik uw alinea:

We kunnen verschijnen waar we willen, net zoals Jezus dat kon nadat Hij verheerlijkt was. We kunnen vrijelijk bewegen tussen hemel en aarde. "

Johan de Heer geloofde dat ook en lied 33 in zijn Zangbundel gebruikt exact dat visioen...Die hemel en aarde verenigt te-saam. Toen Adam en Eva in het Paradijs hun huwelijksfeest vierden en daarin werkten kwam God de Here vaak in de avondkoelte even langs en sprak met hen. De hemel was dus dichtbij!

Hemel en Aarde horen bij elkaar. Genesis 3. Het verloren Paradijs keert weer terug op Aarde volgens Jeshua in Openbaring 22. Een wonderlijk hoofdstuk met een Happy End!

Esther op 06-09-2018 00:18

Hallo Muggenzifter op 31-08-2018 12:51,

Psalm 29, heb de Psalm nu net gelezen. Wat een mooie uitleg geef je eraan Muffenzifter. En wat hebben we toch een geweldige machtige grote God de Vader. 

Altijd zo bijzonder om Gods hand in de natuur te zien. Van de grote, machtige bergen tot het kleinste insecje. En dan nog wat we niet eens zien en ook niet kunnen zien.

De Heere groot maken met, lofprijzing en Psalmen, wat je ook al schreef. Hij alleen moet gebeden worden, en de aanbidding. Maar ook ons vertrouwen.

Judas 25 '...de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen'.

Overal komen we het tegen in de Bijbel, geweldig hé. Dank je Muggenzifter, zo trouw elke week een Psalm.

@ Pieternella 04-09-2018 ... Ook jij dank je hoor, we doen het samen met elkaar voor onze Heere.

@ Mooi Pier en Ramshoorn, hebben jullie dat gebracht... zo kostbaar, en wat toch een toekomst, weergaloos. Dan zien we onze Heere en Heiland, van aangezicht tot aangezicht. Kunnen we ons dat voorstellen... daar zijn geen woorden voor.

Voor jullie allemaal, Vaders liefde om jullie allen heen, ook voor Xander, Lynx en Michaël en vele, vele anderen. Hartelijke groet aan allen, Esther.

Esther op 06-09-2018 00:37

Ooh, sorry Muggenzifter, heb je naam wel vreemd neergezet. De letter f en g zitten naast elkaar.

Groetjes, Esther.

Esther op 06-09-2018 01:12

Hallo Goodmorning, zo hartverwarmend zoals je schrijft. Ook over de mensen die ons allen zo dierbaar zijn. Je kinderen, of bij anderen de man of vrouw, broers/zussen, de ouders, opa's en oma's en ga zo maar door.

We willen zo graag dat ook zij de Heere leren kennen, het is echt hartezeer. Ik neem mijn dierbaren ook mee in mijn gebeden, of Jezus hun hart aanraakt. Ik bid ook wel eens, Heer geef mij de goede woorden. En soms, hoe moeilijk dat is, moeten we stil zijn.

Daarom begrijp ik Pieternella wel met haar vraag. De één wel de ander niet. We weten ergens wel dat ieder die keus moet maken... maar daarom is het echt wel een strijd binnenin ons. een strijd die zeer doet. We zouden het liefst voor hen willen beslissen, en juist het belangrijkste, moeten we aan onze Hemelse Vader en de Heere Jezus overlaten. Wij mogen en dat doen we ook, hen steeds weer voor Vaders troon brengen. Laten we ook bidden voor elkaar en voor elkaars families.

Liefs, Esther.

Goodmorning op 06-09-2018 23:07

Eather@

Gebed is ook het enige wat wij kunnen doen en net wat jij zegt .....moeten we stil zijn!

Alle tranen worden van de ogen gewist en Hij kent ons als geen ander., dus Jezus neemt ons serieus. Daarom is onze hartenwens vervuld en je mag die zekerheid aanvaarden dat jou of mijn diepste gebed wordt verhoord..."Ik schrijf dit gewoon in voltooid tegenwoordige tijd"....want het is zo!

Alles mogen wij vragen als het ten goede is voor de eeuwigheid, bedenk de dingen die boven zijn en zie Jezus als de Herder die ons leid. Eens zal er een opname zijn, of ik het meemaak is de vraag, Als ik het meemaak dan ga ik hand in hand met mijn dierbaren. Ik kan je vertellen dat wordt dan een hele grote kring met mensen. Zodra jij aansluit en met jou vele andren word het een ontelbare schare de Here tegemoet.

Dan zijn we toch klaar Esther,....klaar voor het mooiste een nieuwe schone aarde, zonder zonde. 

Mijn koffer ben ik al aan het pakken,.....little joke..

Groet

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl