Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Pier op 08-08-2018 22:31

Punt voor punt Ramshoorn:

1/ Ik erger me niet aan de Messias. Ik vind het getuigen van onbegrip t.o.v. wie Hij nu is, Hem Joods te noemen. God is niet Joods. Ik erger me ook niet aan het Joodse volk. Ik dweep er alleen niet mee. De vraag "bent u dan geen vriend van Jeshua?" beantwoorden is beneden mijn waardigheid. Of ik een vriend van Israël ben? Ook dat is de verkeerde vraag. Mijn Heer leert mij lief te hebben, ook mijn vijanden. Veel Joden staan vijandig tegenover mijn geloof. Nuchterheid is niet verkeerd.

2/ Dat is nu juist wat ik probeer duidelijk te maken: het voorhangsel van het heilige der heiligen is van boven naar beneden doormidden gescheurd (van boven naar beneden=door God Zelf) nadat Jezus was gestorven. God woont nu in mij. Hallelujah! Niet alleen in mij, maar in een ieder die gelooft in het plaatsvervangend offer van Jezus. Ik ben een tempel van God. Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden.

3/ Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Jezus is in de eerste plaats de Zoon van God. Naar het vlees uit Abraham. Maar zelfs Zijn vlees moest verheerlijkt worden in de opstanding, want vlees en bloed kunnen het Koninkrijk niet beërven. Het vlees doet geen nut, het is de Geest die levend maakt. In het vlees van Jezus woonde de volheid van God. 

4/ Er is bij God geen aanzien des persoons. God maakt geen onderscheid. Zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Joden hebben geen streepje voor. Denken dat iemand een streepje voor heeft bij God op grond van zijn genetische achtergrond is niet alleen discriminerend, het bewijst dat je niet beseft wat Jezus heeft volbracht voor wie Hem aan hebben genomen. Dàt is het heil uit de Joden. Jezus Christus en Die gekruisigd.

5/ Blijft het feit dat God de holocaust toegelaten heeft. Zie zegen en vloek in het OT. Dat is pijnlijk en dat is moeilijk te aanvaarden. 

6/ Paulus noemt de gelovigen uit de heidenen "een uitverkoren geslacht". God spreekt nu tot Zijn kinderen door Zijn Geest. (laat wie oren heeft om te horen, horen wat de Geest tot de gemeente zegt) 

7/ Ga dan uit in de gehele wereld en verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Dat was stap twee. Ik ben bang dat je bij stap één bent blijven hangen.

8/ Zo is er dan in Christus geen onderscheid meer tussen man en vrouw, slaaf en vrije, Jood of Griek. Dat was stap twee inderdaad.

9/ De bijbel in zijn geheel gaat pas voor je open als je je leven geeft aan Jezus en Hem aanneemt. Joden die Jezus niet aanvaarden zien niet wat er in de bijbel staat, namelijk dat Jezus de Messias is. De schriften zijn het die van Hem getuigen. Lezen met Joodse ogen lijkt me dus volledig misplaatst voor iemand die Jezus wèl kent. De christenen die ik ken lezen de gehele bijbel en lezen in het OT dat Jezus de Messias is.

10/ Ik ben bang dat het lezen met Joodse ogen je blik heeft verduisterd. De christenen die ik ken begrijpen het OT wèl. Zie punt negen. Het boek Openbaringen vertelt wat aan Jezus werd geopenbaard. Johannes schreef het op. De toekomst is aan Jezus. Dat staat erin. Verder is er niemand die het in zijn geheel begrijpt. 

11/ Denk je nou echt dat er als Jezus terugkomt in macht en majesteit er nog gestreden moet worden? Op de dag van de toorn van het Lam? "Bergen val op ons" "wie kan bestaan voor Zijn toorn" De adem van Zijn mond,m.a.w., Hij blaast Zijn vijanden weg. Hij is God.

12/ De Jezus uit de Roomse en Protestantse kerken is de Jezus uit de bijbel als er wordt gepredikt wat er in de bijbel staat. Het evangelie. Dat Jezus voor onze zonden is gestorven. Dat Zijn bloed ons reinigt van alle zonden. Dat er niemand tot de Vader komt dan door Hem. 

13/ Jezus scheldt niemand de huid vol. Jezus spreekt de waarheid en spreekt de woorden van God. Als Hij iemand een slang of een huichelaar noemt, of zegt: "jullie hebben de duivel als vader", dan zijn dat feiten en Jezus noemt die feiten om mensen wakker te schudden omdat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden. 

14/ Hij deed hier precies hetzelfde als ik noem in punt 13. 

15/ Hier citeer je de woorden van Jezus verkeerd. Hij zegt niet dat Hij 'het liefst' kinderverkrachters met een molensteen om hun hals in het diepst van de zee gooit, integendeel. Hij waarschuwt hier degenen die denken 'een van deze kleinen' ongestraft tot zonde te kunnen verleiden. Hij zegt: als je zoiets doet, zou je nog beter af zijn als je met een molensteen om je nek in de zee gegooid werd, dan dat je met zo iets op je geweten voor God zult komen te staan. 

Goodmorning op 09-08-2018 04:03

Jezus alleen is de Messias,....de gezalfde.

Vraag, zullen er nog mensen zijn op deze aarde die nooit ven Jezus iets vernomen hebben. Zijn zij dan behouden, want zij hebben immers nooit Zijn Naam gehoord?

Nu heb ik er wel van gehoord, al van jongs af aan heb ik het meegekregen en gelukkig mag ik mij een gelovig volgeling van de Here Jezus noemen. begrijp ook niet dat er mensen zijn die niet geloven kan hier geen denkbare wijze in vinden. Het schijnt ook te zijn dat dit niet aan een ieder gegeven is. Want er staat geschreven.'als het getal der heidenen vol is'

Het houd dus een keer op voor diegene, want zo zie ik dit ., Zij zijn dan verloren.

Dit geld dus ook voor de Joden, want wie Jezus verwerpt als zijn zaligmaker kiest voor de dood. Staat zo geschreven, dan niet in deze context maar een andere keuze is er niet.

Naar mate iemand ouder word en moet bedenken dat er toch vele in mijn omgeving zijn die totaal niet aan de Here denken of hier hun gedachte over laten gaan, maakt mij ongelooflijk bezorgd. De tijd gaat snel en er veranderd veel en bid elk moment voor diegene die ik lief heb en dat zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Het baart mij zorgen omdat ik van ze hou.

Het enige wat ik heb is de Here en ik weet dat Hij het ziet. Nu heb ik mijn behoudenis gekregen en wil dit voor die ander ook, dat blijft mijn gebed. De tijd gaat zo snel en nogmaals er gebeurd te veel. Houd het hooft omhoog en kijk richting Israél, daar is het ooit begonnen en zal het eindigen., naar een nieuw begin.

Groet

Ramshoorn op 09-08-2018 07:44

@Pier. God heeft de Bijbel in de Joodse Hebreeuwse taal aan Mozes en het volk Israël gegeven op de berg Sinaï . Exodus 19 en 20.

Alle 66 Boeken van de Bijbel zijn door Joden geschreven. De Joodse Mozes was de schrijver van de eerste vijf Boeken van de Bijbel en de Joodse Jeshua, de Zoon van God de laatste en beste schrijver van het laatste Boek van de Bijbel Openbaring.

Het is onbegrijpelijk voor mij dat u het wonder niet ziet dat het Joodse Volk na 2000 jaar ballingschap onder alle volken weer terugkeerden vanaf 1880 naar het beloofde Land van hun voorvaderen: Abraham-Izaak en Jacob. Jacob worstelde met God en overwon!!! Als beloning van JHWH kreeg hij de erenaam Israël = Strijder voor God. Details Genesis 32.

Vindt u het niet opmerkelijk dat God Hitler tot in de afgrond vernederde toen Hij heel Hitlers duizendjarige Rijk en zijn hoofdstad Berlijn in stof en as veranderde in 1945? Drie jaar na de dood van deze antisemiet werd op 14 mei 1948 de Joodse Staat Israël uitgeroepen door Ben Goerion in Tel Aviv.

De volgende dag 15 mei was het oorlog, vijf Arabische landen wilden de jonge Staat de zee in drijven. De 700.000 Joodse inwoners van de nieuwe Staat pareerden met Gods hulp deze aanval met leeuwenmoed en vergrootte toen al het hun toegewezen grondgebied door de VN van 1947 met 20 procent.

Weet u dan ook niet dat er nu vele tienduizenden Joden in en buiten Israël VS zijn die geloven dat Jeshua de Zoon van God de Masjiach is? Nooit in o.a. Amsterdam geweest bij de Joods-Messiaanse rabbijn Erwtenman die een grote Joodse gemeente leidt die Jeshua als Heer en Heiland van de wereld prijzen? 

U heeft Deut. 7 en Johannes 4:22 en Romeinen 11 niet goed gelezen of begrepen. Vast staat: Israël wordt tot Hoofd der volken volgens Jesaja 2 en 60, Jeremiah 31:7, Zachariah 14 en Openbaring 19 waar Jeshua als Overwinnaar beschreven word, Koning der koningen. Hij komt niet terug in Amsterdam, Rome of Mekka maar in Jeruzalem de stad van de grote Koning. Zie Psalm 48, 132 en Mattheus 5:35.

Hoe leest u eigenlijk uw Bijbel? Als u dagelijks 3-5 hoofdstukken p/dag zou lezen dan leest u alle 66 Joodse boeken van de Bijbel in één jaar uit. Beginnende bij Genesis t/m Openbaring. Wij doen dat al vele jaren hardop, net als de Joodse Messiaanse gelovigen wereldwijd.

Ook de toekomst van ons niet-Joodse gelovigen ligt in Jeruzalem. De enige grote stad die zal overblijven in de wereld!!!

Alle andere steden zullen straks volgens Openbaring 16 in puin vallen wegens hun boosheid en antisemitisme jegens Gods volk...Alleen Jeruzalem, de stad van de grote Koning zal op zijn eigen plaats blijven bestaan. Zachariah 12 en Openbaring 21-22.

U en ik zullen optrekken naar Jeruzalem [Ik was er al vele keren] om die grote Joodse Koning Jeshua eer en hulde te bewijzen. Als u dat weigert dan zal u dat dan ook zelf aan de lijve ervaren. Zie wat de Profeet Zachariah zegt van de rebellen die weigeren:

Zachariah 14:11 En er zal geen ban meer zijn, maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn. 12 Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.

13 Ja, te dien dage zal er onder hen een grote, door de Here bewerkte, ontsteltenis wezen, en ieder zal de hand van een ander grijpen, en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen.

 

14 Ja, ook Judah zal te Jeruzalem strijden, terwijl het vermogen van alle omwonende volken bijeengebracht wordt: goud, zilver en klederen in zeer grote menigte. 15 En voor de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en alle dieren die zich in die legers bevinden, zal er een plaag zijn gelijk aan deze plaag.

 

16 Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. 

 

17 Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, deHere der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, 18 en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 

 

19 Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 20 Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: Den Here heilig; en de potten in het huis des Heren [Herbouwde Tempel Ezechiël 43] zullen zijn als de sprengbekkens vóór het altaar

 

21 ja, alle potten in Jeruzalem en in Judah zullen de Here der heerscharen heilig zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dage geen Kanaäniet [Handelaar] meer zijn in het Huis van de Here der heerscharen.[De Here van de machtige legers]

Pier op 09-08-2018 09:34

Maar Ramshoorn, ik wil niet verzanden in een oeverloze discussie. Ik wil alleen met je doorpraten over deze onderwerpen als je met je hele hart "Amen!" kunt zeggen op het volgende getuigenis: "Jezus Christus is God, de Schepper van hemel en aarde."

Je hoeft alleen maar 'amen' te antwoorden. Als je dat niet kunt, heeft het kijken met Joodse ogen je geestelijke ogen inderdaad verblind en hecht ik verder geen enkele waarde aan wat jij zegt over de bijbel of over je eigen geloof. 

Esther op 09-08-2018 15:16

Hallo allemaal.... Belofte, Ramshoorn, Harold en Janus.

Ik schreef al eerder dat het onderwerp Israël als een heet hangijzer tussen gelovigen hangt. Ik kan het ook niet vinden, in de Bijbel dat massaal heel Israël ineens tot bekering komt. Ik schrijf nu even in het algemeen hoor. Zoals Pier het beschrijft, zo geloof en zie ik het ook.

De enorme vele teksten die vooral veel uit het oude Testament gehaald worden… daar staat wel vaak bij beschreven over bekering. Daar lezen we veel dat God door de profeten steeds weer wijst op bekering, Dan wordt de boodschap ineens totaal anders. Dan gaat het alleen om diegene die geloof hebben in de Heere God, en later in Christus Jezus. Want velen wilden niet. Net zo als nu, wereldwijd… vele mensen willen God en Christus niet.

Ik persoonlijk zie maar één punt, Jezus Christus. Ieder die de Heere Jezus aanvaard in geloof, is en hoort bij het Israël van God. Niet zozeer de staat Israël, of het aardse Israël... zoals Paulus al aanhaalt in de Romeinenbrief... niet ieder in Israël is Israël.

Het aardse Israël... het hemels/geestelijke Israël. Welke willen we zien??

De aardse besnijdenis aan het vlees... de geestelijke besnijdenis aan het hart.

Aardse stad Jeruzalem... hemelse stad Jeruzalem

Het beloofde aardse land... of de belofte van het hemelse land. Kunnen we heel duidelijk lezen in de Hebreeënbrief.

De aardse tempel... de hemelse tempel.

Een aardse Jood... een geestelijke Jood, te lezen in Romeinen. In Christus Jezus is ieder mens nageslacht van Abraham. Galaten.  Niet omdat ik of wie dan ook dat leuk verzint, het is zoals God dat wilt.  Ieder mens die door geloof onder het bloed van Zijn Zoon Jezus staat, is nageslacht van Abraham, en naar de belofte mede-erfgenamen.

De leer van Scofield en Darby.. is net als de leer van J.G. een erg gevaarlijke leer.

Men leert dat het voltallige aardse Israël nog steeds Gods volk is. Hoe is dat mogelijk, terwijl velen zonder Christus Jezus zijn. Men leert dat de Joden/Israëlieten een aardse roeping hebben, de gelovigen uit de heidenen een hemelse roeping. Terwijl in de Hebreeënbrief duidelijk staat, dat de gelovigen uit het volk Israël een hemelse roeping hebben. Ieder mens in Christus Jezus heeft een hemelse roeping… géén onderscheid.

Men leert dat als je Israël zegent, je zelf ook gezegend wordt. En dan de enorme bemoeizucht van bepaalde groeperingen, om gelovigen het juk van het Judaïsme op te leggen, en niet het juk van Jezus. Velen kennen niet eens persoonlijk de Heere Jezus. Alles moet gaan via de Joodse leer. Men leert dat men het eeuwige leven en het Heil alleen te vinden is bij de Joodse leer. Terwijl juist zij, Christus verloochenen. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Paulus waarschuwt zo vaak voor zulke mensen, die in gemeentes van alles willen invoeren, wat onder het oude verbond stond.

Romeinen 11: 26, de overbekende tekst… welk Israël bedoeld Paulus hier??? Het Israël die dezelfde beschrijving van Paulus krijgt over die boom, met de natuurlijke en wilde takken, ook te lezen in hoofdstuk 11. Door ongeloof waren takken afgebroken. Komt men tot geloof in Christus, is God bij machte ze weer te terug te plaatsen… Niet het geloof in de wet die onder het oude verbond, maar het geloof in Christus Jezus. Want juist zij, die geen geloof in Jezus hadden, werden afgebroken. Dat telt zowel voor Israël als de gelovige heidenen. Zowel de natuurlijke takken als de wilde takken, vormen gezamenlijk één boom,  zij worden allen gedragen door maar Eén, de wortel, en dat is Christus.

Het Israël zonder Christus… of het Israël van God in Christus. Zoals b.v.b. Noach, Abraham, David, en al die velen, zowel vanuit het oude verbond Hebr. 11 en zij die onder het nieuwe verbond staan in Christus. Zij allen door geloof en vertrouwen en gehoorzaamheid in de Heere, zij zijn het ware Israël Gods. Bij hen, is God de Vader, en zijn zij Zijn volk. Alleen in en door geloof in Christus Jezus, onder het Nieuwe verbond. In Christus is het Eeuwige Verbond. En in Gods liefde en Zijn geheimenis, mogen de gelovigen uit de volken in Christus Jezus er volledig bij horen.

In het oude testament lezen we over Tamar, Rachel, Ruth, Bathseba… allemaal vrouwen uit de heidenen, ook zijn zij zelfs de voormoeders van Jezus. Dus… die geslachtslijnlijn, is bepaald niet zuiver meer. Al dat heidense bloed ertussen. God Zelf, had er bepaald géén problemen mee, néé, Hij had daar bedoelingen mee. … Het is juist de mens met hun eigen theologie, díe hebben er moeite mee.

Waren de ongelovigen en ongehoorzamen, die dansten om het gouden kalf, ook niet van de besnijdenis, zij stonden toch óók onder het verbond. En toch had God geen behagen in hun. En er stierven 3000 door het zwaard, velen anderen zagen nooit het beloofde land, zij vielen in de woestijn. Vele andere door de giftige slangen, en ga zo maar door. Steeds lezen we weer over een overblijfsel… de ware gelovigen van het volk Israël.  En door de hele geschiedenis heen, zien we dat er steeds weer een kleine groep overblijft… zij die in geloof zowel de Vader als ook Christus aannemen.

En dat is ook nu, in onze tijd niets anders. Denk maar aan de woorden in Hebr. 10 : 29, “Hoeveel te zwaarder straf, denk u, zal waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft?

Zulke waarschuwingen tellen voor iedereen, voor ieder mens in Christus, geen één uitgezonderd. Dus ook voor ons.

En wij mogen meedelen in die beloften door ons geloof in de Heere Jezus Christus, samen met onze Joodse broeders en zusters door de eeuwen heen.

En nu…  is men niks anders bezig, of men heeft het geleerd, om beide groepen, gelovige Jood/Israëliet en gelovige heiden, enorm te scheiden van elkaar. Terwijl Jezus alleen maar zegt, één kudde één herder. “…één lichaam, één Geest, zoals ook u geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen en in u allen is”.  Efeze 4:3-6

Er is zo veel over te zeggen, maar dan komen er vellen vol… Ieder van ons hebben onze eigen verantwoording. Zowel in ons geloof, maar ook naar elkaar. Zelf mijn schrijven moet getoetst worden. Het gaat bepaald niet om mijn leer maar aan de man/vrouw te brengen. Vooral veel nieuwe gelovigen, baby’s in geloof… wordt het onmetelijk moeilijk gemaakt. Christus en Israël… Bij velen is het eerst Israël dan pas Christus, terwijl zij niet weten dat zij zelf een deel van Gods volk zijn.

Wat moet ik er nog over zeggen. Laten we het belangrijkste niet over het hoofd zien, het Kostbare Offer van Jezus Christus, voor Jood en Griek. En ook onze liefde naar elkaar. Dat zou het belangrijkste moeten zijn.

We kunnen bidden voor het aardse volk Israël… dat velen hun Messias leren kennen en besef van zonden hebben en in geloof Hem aannemen in hun leven. Zo ook voor alle mensen wereldwijd.

Dit is in een notendop zoals ik persoonlijk deze belangrijke dingen ziet, lees en geloof. Niet om anderen naar beneden te halen… ik zie ieder bij Xander, die het offer van Christus Jezus in geloof aanvaard, als mijn broeder en zuster. Ook al zijn er wel eens verschillende denkwijzen.

Een hele lap schrijverij, en eigenlijk wordt ik soms moe van mijzelf, om steeds hetzelfde te schrijven.

 Voor jullie allen, Vaders liefdedevolle zegen, en fijne dag voor allen, gelukkig wordt het koeler, met hier en daar regen, hoera, en vriendelijke groeten, Esther.

 

 

 

Harold op 09-08-2018 16:58

@Esther Het probleem is denk ik dat sommige Christenen soms doorslaan in hun liefde voor Israel en dat het echte evangelie naar de achtergrond beland. Feit is nu eenmaal dat het aardse Israel vele malen genoemd wordt in de eindtijdprofetieen en een zekere rol zal gaan spelen. Maar... dit gegeven doet helemaal niets af van het feit dat Jezus Christus voor een ieder van ons gestorven is en dat we enkel door Hem gered kunnen worden. Welke rol Israel ook ooit zal spelen, het zal nooit een belangrijkere rol zijn dat ieder mens op de wereld, welke nationaliteit ook, door Jezus Christus tot God mag komen uit genade. Dat blijft een vaststaand eikpunt in het gehele evangelie.

Dan heb je bij Christenen twee groepen met uitersten. Een groep die Israel uitermate belangrijk maakt en zelf verblind worden door het feit dat het huidige volk Israel vandaag de dag geestelijk morsdood is en er is een groep die de profetien betreffende Israel aan de kant schuift en hoogmoedig alles op zichzelf gaan betrekken. Je noemt het al, er zijn betreffende Israel/Jeruzulem twee soorten, het hemelse en het aardse en beiden zijn realiteit. Het hemelse is in principe niet gerelateerd aan afkomst en zijn alle gelovigen in Christus. Om het aardse Israel/Jeruzalem kunnen wij ook niet omheen, want het is er en er staan nog heel wat profetieen te gebeuren omtrend het aardse Israel. Maar wederom dit moeten we dat niet belangrijker maken dan de kernboodschap uit het Evangelie. Wij als gelovigen moeten enkel beseffen dat dit aardse Israel er is en in de toekomst een rol gaat spelen en het past ons niet om dit geestelijk dode Israel hoog op te hemelen, zoals zelfs bijna op te gaan in de Joodse cultuur of de verheerlijking van een zogenaamde toekomstige derde tempel. Aan de andere kant moeten we dit aardse Israel niet afschrijven en hoogmoedig worden door alle profetien die enkel op Israel betrekking hebben, op ons te betrekken. God heeft deze profetieen niet voor ons bestemd, maar voor het geedstelijk dode Israel.

Ik denk dat de grootste fout door ons gemaakt wordt door allerlei zaken door elkaar te halen, zoals tijdsperiodes, beloftes en profetieen. Daardoor worden soms allerlei zaken door elkaar gehaald en krijg je dus inderdaad excessen, dat gelovigen Israel heiliger maken dan het nog nooit geweest is, of dat gelovigen Israel totaal verbannen uit de Bijbel. De Bijbel roept niet voor niets op om 'het woord recht te snijden'. We moeten alles in het juiste perspectief zien en ons afvragen, op welke periode spelen bepaalde teksten zich af en aan wie zijn de teksten gericht? Is het aan ons gelovigen of is het enkel aan Israel?  Al Gods plannen met het aardse Israel hebben niets van doen met de boodschap die wij reeds kennen. Wij zijn wat dat betreft enorm bevoorrecht dat wij Jezus Christus mogen kennen.

Jou vraag, dat je in de Bijbel niets kunt vinden dat Israel massaal tot bekering zal komen. Het staat er wel, enkele malen zelfs.

Romeinen 11:26 'Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: 'De redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht.'

Zacharia 12:10 "Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind..."

Dit is een mooie tekst, maar tegelijkertijd ook een hele trieste tekst. Want ze komen niet tot bekering door geloof, maar door aanschouwing. Dat is toch een zeer groot verschil. Wij geloven reeds, terwijl wij Jezus nog nooit lijfelijk gezien hebben, Israel zal pas bij het aanschouwen van Jezus tot bekering komen. Hieruit blijkt dat het Israel uit het OT in niets verschilt van het Israel van het NT. In het OT bouwden de Israelieten een gouden kalf, terwijl notabene God letterlijk bij hen in de buurt was. In het NT gelooft Thomas ook pas bij het aanschouwen van Jezus en het geestelijk morsdode Israel zal pas de ware Mesias zien bij zijn wederkomst en niet door geloof. En pas dan kan de rol van Israel zoals die in de profetieen aangegeven wordt van start gaan. Die rol die veel israel-liefhebbers soms reeds nu al onterecht aan Israel toekennen. Voor ons is dit niet meer van toepassing, want wij zijn in inmiddels door onze Hemelse Vader veilig gesteld en daarom mag het Israel in de Bijbel ook nooit vervangen worden door ons gelovigen, want dat is pas na onze genadetijd.

Ook ik heb weer een hele lap tekst, maar zo blijven we elkaar scherp houden en nieuwe dingen leren en inzchten verkrijgen. Ondanks eventuele meningsverschillen zijn we ondanks alles nog steeds met elkaar verbonden door Jezus Christus, waar alles mee begint en ook alles mee eindigd.

Ramshoorn op 09-08-2018 17:40

Beste Allemaal, ik heb gemerkt dat maar weinigen bekend zijn met Jeshua’ s zelf-gedicteerde Boek Openbaring aan de geliefde Apostel Johannes. 

Israël en vooral de God van Israël en Zijn geliefde Zoon [Hebreeën 1:5] Jeshua houdt de gemoederen en de wereldgeschiedenis van gelovigen al 2000 jaar scherp. 

Nogmaals: Ik houd vast aan de Woorden van Jeshua dat het Heil uit de Joden is. Johannes 4:22. Paulus leert het ook in Romeinen 11.

Jeshua krijgt een ereplaats volgens Hebreeën 1 hoger dan de Engelen, Abraham en Moses. Jeshua is die allergrootste Jood die 33 jaar lang op planeet aarde in het land Israël heeft gepredikt, deed grote wonderen, is voor onze zonden gestorven, opgestaan uit de dood, ten hemel is gevaren en beloofd heeft dat Hij zal wederkomen om te oordelen, de levenden en de doden. Matheus 25:31-46 en Openbaring 20.

Jeshua, de Zoon van God wordt de Koning der koningen genoemd in Openbaring 19 en alle knie zal voor Hem buigen leert Sha'ul [Paulus] in Filippenzen 2. 

Hij maakt alle dingen nieuw, de hemel en ook de aarde. Vreemd dat sommigen in deze discussie alleen maar over de hemel kunnen spreken. Jeshua verenigt hemel en aarde te saam leert het lied in de Johan de Heer bundel nummer 33. 

Weet u nog: De Here God wandelde in de hof, het Paradijs op aarde met Adam en Eva. Genesis 2 en 3. Dat Paradijs komt straks weer op aarde terug volgens Openbaring 22. Een paar blaadjes eten van de bomen geneest straks iedere kwaal. 

Gouden tijden breken dan aan voor mens en dier. Jesaja 2 en 11. Als de Joodse Masjiach Jeshua straks terugkeert in Jeruzalem de stad van de grote Koning zal ik direct een ticket boeken bij EL-AL om Hem daar met allen die Hem liefhebben te ontmoeten. Dan zal ik ook voor de eerste keer het Loofhuttenfeest meevieren zoals Zachariah 14 leert.

Niet te vergelijken met het heidense Kerstfeest.

Ik hoop dat Hij dan tot mij zegt: Matteüs 25:21…Ramshoorn. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw Heer.”  Dat zal een dag worden!!!

Laten we tot die dag van Jeshua’ s wederkomst in Israël blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem, mogen allen die haar liefhebben haar vrede en voorspoed genieten. Psalm 122 en 132. Zie hoe we daar met ontelbaren zullen zingen. Details Openbaring 7.

Slecht zal het straks aflopen met alle booswichten en antisemieten die denigrerend, spottend over Joden en het Joodse volk spreken volgens Psalm 129:5…Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten; 6 zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort, eer men het uittrekt!!!

We weten nu na 2 maanden hitte hoe verdord gras er uitziet. Zalige stromen van regen en zegen vandaag! Hoop dat het in het kurkdroge Australië ook met bakken uit de hemel zal gaan vallen. Shalom. Ramshoorn.

Pier op 09-08-2018 18:58

Ik heb je 'amen' nog niet gehoord Ramshoorn.

Pier op 09-08-2018 19:09

Ramshoorn, ik lees nu je posting van 7.44, waarin je me vraagt of ik Leon Erwtenman dan nooit gehoord heb. Zeker heb ik die gehoord. Meerdere malen zelfs. Hij wil dat christenen zich onder de wet stellen. Dat ze zich laten besnijden. Niet mee eens Ramshoorn. Jij wel?

Maar zoals ik al zei, deze discussie kan oeverloos worden als we niet tot de kern komen: Jezus Christus, God ja of nee? De bijbel zegt van wel. Ik vrees dat jij daar geen amen op kunt zeggen.

Esther op 09-08-2018 21:14

Hallo allemaal... Goodmorning, die vraag hebben wij bij ons, ook wel eens naar elkaar gezegd. Ik geloof zekers dat onze Hemelse Vader en de Heere Jezus, alles doet om ieder mens de keus te geven. Hij gebruikt mensen, dromen, allerlei bijzondere toestanden en gebeurtenissen, waar wij niet eens beseffen dat het gaat om mensen te bereiken. Er gebeurd zo enorm veel...

Heel mooi wat je schreef, mooi en ook wel verdrietig, mensen waar je van houd... we willen allen zo graag dat zij ook de Heere en Zijn liefde en genade leren kennen, zodat ook zij het eeuwig leven hebben, bij de Heere. Moeilijk is dat soms. We kunnen voor elkaar bidden, en voor de mensen die ons lief zijn.

Ja, klopt Harold, Dan heb je bij Christenen twee groepen met uitersten. Misschien maar gewoon in het midden lopen. En met elkaar de wedloop lopen, de Heere Jezus achteraan. Hoe vaak ik al wel niet gestruikeld bent, en van mede broeders/zusters weer even dat extra zetje kreeg, hoe dankbaar dat is. Samen lopen we de wedloop, met al die anderen, niemand loopt daar alleen.

En ik ken die teksten uit Romeinen en Zacheüs. Misschien zie of lees ik zulke teksten anders... maar ik weet wel, dat onze God héél goed weet wat Hij doet. Daar mogen we op vertrouwen, en dat geeft rust. Dat is voor ieder die bij Hem hoort.

Hallo Ramshoorn... daar ben ik helemaal mee eens, Hij maakt alle dingen nieuw, de hemel en ook de aarde... Ik schreef een paar keer over een hemelse roeping, voor ieder die bij de Heere hoort. Omdat ik dat ook steeds in de Bijbel lees. Maar ook een nieuwe aarde... dat is waar wat je schreef.

Ramshoorn, ook al hebben wij met bepaalde punten een andere kijk of visie, als we het belangrijkste maar beseffen, het kostbare bloed van de Heere Jezus, als offer voor een verloren mensheid. Zowel voor de Jood als voor de Griek... daar mogen we zo dankbaar voor zijn.

Hier bij ons heeft het ook al een poosje heerlijk geplenst, en nu steeds kleine buitjes met af en toe wat gerommel.  Heerlijk, wat ruikt alles weer fris, en heerlijk koel. Hopende dat het overal eens heerlijk regent, overal ter wereld.

Ja, dat wens ik ook ieder, maar Vaders liefde en nabijheid om jullie allen heen, en hartelijke groeten, Esther.

Muggenzifter op 10-08-2018 09:49

Psalm 26

Doe mij recht, heer, want zonder dwalen ben ik mijn weg gegaan.

Leven zonder dwalen?

Klinken de woorden van deze psalm niet te vroom en misschien zelfs wel huichelachtig uit de mond van David? ‘Zonder dwalen ben ik mijn weg gegaan.’ ‘Ik zal mijn handen in onschuld wassen.’

David was toch helemaal niet zo’n ‘lieverdje’? Denk maar aan zijn overspel, zijn grootheidswaan, om maar te zwijgen over het bloed dat aan zijn handen kleefde ... Nee, David is niet echt het voorbeeld van een rechtvaardig, zondeloze man. En toch staan deze woorden van hem in de Bijbel.

En niet voor niets. Davids woorden zijn namelijk helemaal niet bedoeld om zichzelf een schouderklopje te geven. Hij weet heel goed dat hij veel op zijn kerfstok heeft. Daarom vraagt hij ook of God zijn hart en nieren wil peilen (vs. 2).

Hiermee zegt hij: ‘Leg mijn leven onder uw goddelijke microscoop, Heer, en kijk of mijn hart op U gericht is.’

David weet dat God naar zijn hart, naar zijn intenties kijkt. Hij weet van de vergevende liefde van de Heer. Daarom kan hij zeggen dat hij de weg van Gods waarheid bewandelt. Het is bij David en bij iedereen die oprecht probeert te leven zoals God dat wil, net als bij de priester Jozua in Zacharia 3:1-4:

God reinigt je van alle schuld als je oprecht vergeving vraagt voor alles wat je verkeerd gedaan hebt. En als je daaraan twijfelt, omdat je denkt dat jouw zonden te groot zijn? Bedenk dan dat de Heer Jezus zijn leven gaf om jou van de last van al jouw zonden te bevrijden.

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

gerard op 10-08-2018 15:35

@ Muggenzifter 09.49 u. 👍

Cefas op 10-08-2018 16:28

Is de vervangingsleer wel helemaal verdwenen of kruipt het bij sommigen als een ondergrondse veenbrand toch verder?

Esther op 10-08-2018 17:42

Dank je wel Muggenzifter. Fijn om dit te lezen. Dit is bemoedigend. En zet aan het denken, wat nu eigenlijk het belangrijkste is voor ons mensen, en voor ons persoonlijk.

Wat is David toch een geweldige bemoediging voor ons in deze tijd.

Ga zo door Muggenzifter.

Gods zegen en liefde om je heen, en natuurlijk voor jullie allemaal. Hartelijke groeten, Esther.

Belofte op 10-08-2018 17:43

Dankjewel Esther en Pier. Jullie noemen de dingen volgens de bijbelse richtlijn. Maar weet niet of Ramshoorn zijn kaartje van El-Al optijd zal krijgen wanneer Jezus Christus weerkomt. Wanneer Christus terugkomt, is dit plotseling, en Hij komt tezamen met zijn verloste volk uit die hemel, dit is het nieuwe Jeruzalem. Jeruzalem is dan niet een stad van hout en steen, maar het is een geestelijke stad. Wanneer Hij met zijn volk uit die hemel terugkomt, dan halen de gelovigen, wat nog op aarde wonen, Hem halfpad in en komen allemaal tegelijk op de vernieuwde aarde. De gelovigen maken dan allemaal een zogenaamde "ruimtereis".  1Tessalonicensen 4 :  17 ;  ... daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op wolken ( engelen ) in een oogwenk weggevoerd worden de Here tegemoet in de lucht en zo zullen we altijd met de Here wezen. En dit kan allemaal met de kracht wat God dan aan al de gelovigen geeft. In een mum van tijd is de aarde veranderd om te komen tot wat God wil. De bijbel praat van een oogknip, en dat is zo snel, dat we dan allemaal veranderd worden om op de nieuwe aarde met de drie enige God kunnen verkeren en zijn Naam groot te maken. Stel je voor om een kaartje naar Jeruzalem te kopen, enkele reis, dan zouden ook de ongelovigen zich ook nog kunnen bekeren bij zijn komst. En dat is natuurlik niet waar. We weten dat de Roomse kerk zulke onzin leert. Je gaat bij het sterven eerst naar het vagevuur, waar je weer tot bekering kunt komen en de hemel in kunt gaan. Lezen we zulke dingen in de bijbel? Wanneer iemand sterft, gaat hij naar de hemel als gelovige en als ongelovige naar de hel. Heel eenvoudig is dat, en daar kun je geen speld tussen krijgen. De Here Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis: " Ik zeg u, ( het Ik, is natuurlijk de Goddelijke Ik ben die Ik ben Exodus 3 : 14 ), Heden zal jij met mij in het paradijs zijn. Lucas 23 : 43. Met het uitblazen van de laatste adem, wind, pneuma, blijft zijn liggam achter op de aarde, maar zijn siel gaat naar de hemel. Daarom Ramshoorn ben je te laat voor de trein. Wanneer de mensen zich op aarde niet bekeren, is daar later geen verlossing meer. Geloof is hier op deze planeet, en niet op een andere. Christus is voor de mensen hier gestorven en niet voor zielen in de hel of waar dan ook. Voor Paulus,wat van een ziekte wou genezen worden, maar dit niet kreeg, Heeft de Here Jesus gezecht: " Mijn genade is genoeg. De genade van Jesus is erg groot voor ons wat geloven, want " wij gaan ten hemel in", Met al onze zonden afgewassen door het Lam, krijgen wij een hemelse liggaam en worden wij gekleed in witte kleren, bedoelende helemaal rein.  Allemaal een mooi " naweek" toegewenst en ga met de Here, dat Hij jullie beschermt zodat jullie niet jullie voeten stoten tegen de Steen Jezus Christus. Gegroet Belofte. 

Tom Hendrix op 10-08-2018 18:54

@Muggenzifter: 09.49. uur. Dat heeft U mooi onder woorden gebracht, Muggenzifter. Uw reactie vind ik zeer bemoedigend. Dankzij Jezus, mag ik vrijmoedig naderen tot de troon van genade! Hallelujah!

Pier op 10-08-2018 19:41

Wat jammer Ramshoorn, dat ik je 'amen' niet hoor. Zou het wel zo zijn, dan: "what the heck, ik denk er zus over, jij zo, nou èn, we zijn broertjes, we hebben de Heer lief." Was dat maar waar.

Maar nu ben ik op een fundamenteel verschil gestuit en moet ik concluderen dat het veel ernstiger is dan dat. Jij kunt niet geloven dat Jezus Christus God is. Dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest één zijn. Je denkt dat Jezus niet meer is dan, zoals je zelf schrijft: 'de allergrootste Jood'. 

Ramshoorn, dat gaat tegen de bijbel in. "Het Woord is vlees geworden en het heeft bij ons gewoond" "Het Woord was bij God en het Woord was God" Jezus is het Woord van God dat vlees geworden is, bij ons heeft gewoond en God is.

"Eer Abraham was, ben Ik", zegt Jezus. De Joden namen Hem dat kwalijk en wilden Hem stenigen om dit getuigenis. 

Ramshoorn, als je dat niet kunt vatten, begrijp je ook de enorme impact niet van het offer van Jezus aan het kruis. Niet 'de allergrootste Jood' werd daar geofferd, maar de Zoon van God die uit de hemel was neergedaald, mens geworden was, Zijn Goddelijke heerlijkheid af had gelegd, de gestalte van een dienstknecht had aangenomen en nu vrijwillig Zijn leven aflegde om jou en mij volkomen te rechtvaardigen voor God door onze straf voor onze zonden op Zich te nemen.

Niets, niets mag je van dit offer afdoen. Allen die dit aannemen, zijn volkomen gerechtvaardigd, volkomen gered, gerehabiliteerd, vrijgemaakt, vrijgesproken, verlost en hersteld door de tegen alle verstand ingaande genade van onze Vader in de hemel. 

Begrijp je het niet? Vat je het niet? De grootsheid van dit offer? Hoe kun je het effect ervan bagataliseren door nog steeds verschil te maken tussen degenen die dit hebben aangenomen? Tussen volkomen gerechtvaardigde, geredde, gerehabiliteerde, in ere herstelde mensenkinderen? Hoe durf je zoiets onbenulligs als de kleur van je ogen of je huid of je genetische afkomst ook maar van enig belang te achten wat betreft hoe God tegen ons aankijkt?

Snap je dan niet dat je door pure genade en door niets anders bent gered? Dat er niemand is die ook maar enigszins aanspraak kan maken op een voorkeursbehandeling op grond van zijn eigen rechtvaardigheid of afkomst? De Paus niet, de Jood niet, Sinterklaas niet, het braafste jongetje van de klas niet, moeder Theresia niet, niemand niet.

Wij zijn gered en behouden en gerechtvaardigd door niets anders dan het offer van Gods Zoon. Niet door eigen gerechtigheid. Niet door het houden en leven van de Wet.

Alleen en uitsluitend door geloof in het offer van Jezus Christus. Dat redt ons. Niets anders. Niemand is meer of beter. Schei uit met die flauwekul.

Harold op 10-08-2018 20:00

@Cefas de vervangingsleer is nog springlevend. Het is begrijpelijk als mensen bepaalde teksten over Israël niet kunnen plaatsen of uitleggen, maar Israël letterlijk volledig vervangen door de gemeente is een valse leer en ook een vorm van ongeloof als men Gods woorden niet geloofd en zelf gaat vervangen.

gerard op 10-08-2018 21:23

@Esther 17.42 u. Wederzijds!

Tom Hendrix op 11-08-2018 07:15

@Pier: 19.41. uur, op 10/8. Amen!

Dewevoga op 12-08-2018 12:15

 

@Esther op 07-08-2018 16:03

 

Beste Esther ik kan nu pas reageren op uw vraag over Jeruzalem. U kunt dit lezen in Jesaja 62: 1-11 de heerlijkheid van het herstelde Jeruzalem. Zoals we in deze tijd kunnen zien het herstel vindt plaats. Er wonen nu mensen die God dienen, zowel volgens de mozaïsche wet, als de Messiaanse wet (Melchizedek, zoals Jeshua zal regeren als koning en hogepriester), zowel seculieren en de afgodendienaars (islamieten, die zeven maal per dag op hun knieën naar een steen in Mekka bidden).

Deze stad en het land worden weer van het heilige volk. En niet door de daden van het volk, maar om Gods Heiligen Naam, zie ook Ezechiël 36 en wat andere reageerders erover geschreven hebben. Israël is het door God geformeerde priestervolk, in een wereld van afgodendienaren. Uiteindelijk hebben zij door hun verstrooiïng de mozaiïche wetten en de belofte van de Verlosser wel meegenomen over de wereld, waardoor de verspreiding van het evangelie van Jezus een grote voedingsbodem had. Laten we niet vergeten dat de Bijbel een vertaling is van het boek dat oorspronkelijk voor het volk Israël geschreven is om de boodschap te verkondigen, ook de vreemdelingen moesten zich aan die wet houden.

En wij Christenen “veroordelen” de Joden die nog volgens Mozaïsche wetten leven, maar wel dezelfde Vader aanbidden, terwijl wij vergeten waar wij door bijvoorbeeld Johannes voor gewaarschuwd zijn: Ik ben zeer verblijd geweest, dat ik van uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van den Vader. En nu bid ik u, uitverkoren vrouwe, niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van den beginne, namelijk dat wij elkander liefhebben.

En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen. Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is.

Deze is de verleider en de antichrist. Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem (Islam, humanisme, socialisme) niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.

Ik ben dankbaar dat ik mijn geloof in God terug gevonden heb en voor de vele steun die ik op dit forum vind, en ik bid dagelijks voor het volk Israël om de stenen (Jesaja 62) op te ruimen die wij opwerpen en zijn wereldwijde Gemeente om Vader aan zijn belofte te herinneren.

Gerard op 12-08-2018 14:14

@Harold op 10-08-2018 20:00. Waar is die Vervangingsleer dan nog springlevend? Dit wordt altijd wel gezegd, maar ik heb niemand nog een kerk of gemeenschap daarvan horen beschuldigen. Jehova-getuigen hebben het wel over de 144.000 die alléén op hen, en dan nog alleen de leiders onder hen, van toepassing zou zijn. Maar waar meer??

Harold op 12-08-2018 16:22

@Gerard Het is niet dat er een specifieke kerk aan te wijzen is, maar het gaat om het gedachtegoed wat nog steeds onder veel gelovigen heerst. U haalt het bekendste vers over de 144.000 al aan. Er zijn nog talloze onbekende zeer gesloten groeperingen die dezelfde leer aanhangen.. Ik ben ook in een dergelijke groepering opgegroeid. En nog steeds kom ik gelovigen van allerlei pluimage tegen, die ook al preekt hun eigen kerk dit niet, toch Israël als volledig afgedaan beschouwen. De vervangingsleer is nu dikwijls ook een persoonlijke overtuiging van sommige gelovigen, zonder dat er een label van een kerkgenootschap opgeplakt hoeft te worden.

Gerard op 12-08-2018 22:54

@Harold op 12-08-2018 16:22. Bedankt voor het antwoord!! Groet van mij.

Belofte op 13-08-2018 20:24

Dag allemaal.Voor Esther, wat jij op 9 Augustus schreef;..een hele lap schrijverij en eigenlijk word ik soms moe van mijzelf,om steeds hetzelfde te schrijven. Tot zover jou aanhaling. En dat is precies wat gebeurt wanneer men de teksten wat neer geschreven, niet gelezen of begrepen worden.Dit is niet een plek om te leren, maar ieder heeft zijn eigen standpunt en zijn eigen leer. Wanneer de teksten niet goed begrepen worden, dan kunnen daar ook geen repliek op leveren.

Zo zijn de honderd-vier-en veertig duizend verzegelden, alle uitverkoren van God die zalig zijn en worden. Hier is dit in de eerste plaats die gelovigen uit het oude testament. Hier worden alle stammen van Israel, van Jacob genoemd. Twaalf maal twaalf duisend verzegelden, geeft honderd vier en veertig duizend verzegelden.  12 x12000 = 144000. Dit staat in Openb. 7 : 1 - 8 , hier hoort Johannes de getallen noemen. In het volgende hoofstuk ziet hij een schare die niemand tellen kan, uit elke volk, stam en natie. Ook horen daar de talen van elke volk bij. Ze komen uit alle mensen met alle talen, maar ze zijn een volk voor God en ze spreken allemaal eenzelfde taal in de hemel. In openb. 21, lezen we van het nieuwe Jeruzalem. Hier moet je weer de simboliek raak zien van de Openbaring.

Het nieuwe Jeruzalem is hetzelfde dan de scharen die niemand tellen kan in hoofstuk 7. Het nieuwe Jeruzalem, wat nu de uitverkoren mensen zijn, bestaan uit de twaalf poorten met de namen van de zonen van Israel en uit de twaalf apostelen van de Here Jesus.Die twaalf apostelen zijn de fundamenten van de nieuwe testamentiese kerk. Het fundament is zo mooi en goed, dat ze uitgebeeld worden met edel- en half edelstenen. Die duisend in het getal is van God. dit is niet te tellen, en Hij alleen weet hoeveel dat is. Dit zien we ook bij Elia,wat op vlucht is voor Izebel,wat onder de bezembos gaat liggen en voor God zegt bij de berg Horeb, dat hij alleen als gelovige overgebleven is. Maar God zei voor hem: " Daar zijn zeven duizend mannen wat de knie voor Baal niet gebogen hebben.1Kon. 19 : 18. Zeven is het getal van de volheid.

Daar zijn zeven dagen in een week, en dan begint de vogende week weer met dag een. Duizend is het getal van God, en dit is niet bekend bij de mensen, daarom weten we niet hoeveel hij bewaart heeft. Het kunnen er meer, maar ook minder zijn. Wat betreft, de vervangingsleer, waarover negatief geschreven word,word volgens mij niet goed gezien. Hierboven hebben we kunnen zien, dat daar twee verschillende groepen zijn die de hemel en de nieuwe aarde bewonen en gaan bewonen. De gelovigen uit het oude testament,en de gelovigen uit het nieuwe testament. Zij die, de gelovigen uit het nieuwe testament zijn, hebben het fundament van de apostelen, wat de leer van Jezus Christus doorgegeven hebben.

Daar is geen ander fundament dan Jezus Christus en die Gekruisigde. En daarom is de vervangingsleer op zijn plaats. Daar is geen verlossing mogelijk van een Jood, wat volgens het oude testament leeft, want hij heeft niet de drieënige God wat de christen wel heeft.Wanneer daar gezegt word, dat de zaligheid uit de Joden is, is dat waar, want Jezus was een Jood. En in Jesus Christus worden we zalig, want daar is geen andere waar wij de zaligheid van kunnen krijgen. De apostelen waren Joden,maar zij waren ook christenen. Maar hoe verder de tijd verliep, hoe meer zagen zij in dat het oude verbond op weg was om te verdwijnen.

Na de verwoesting van Jerusalem en de tempel wat door God bewerkt is, kunnen we toch zien dat de Here weggedaan heeft met het oude testament. De ongelovige Joden zijn in Jeruzalem de dood en gevangenschap tegemoed gegaan. God heeft dit gedaan. Al het oude moes weg en de mensen moesten weg, zij wat de profeten dood gemaakt hebben. En de eigenaar Jesus ook vasgespijkerd aan het kruis. Wat hebben zij geschreeuwd:" Laat zijn bloed over ons en onze kinderen komen". Zij hebben hun straf gekregen. Ik word zomaar verdietig en naar, zij wat onze Heiland met hun praatjes door de modder slepen en zeggen dat zij de bijbel kennen en de anderen hebben geen studie daarvan gemaakt. Maar zo is het maar in de wereld van heden ten dage, geloof en geloof is voor ieder en een elk verschillend. Daarom moeten we bidden voor de Heilige Geest,dat die ons leidt naar de waarheid van het Woord,wat Christus Jezus is. Gegroet. 

Esther op 14-08-2018 00:48

Hallo Belofte, morgen reageer ik even. Ben nu erg moe. Twee van de mannen hier hebben vakantie, heel gezellig, maar dan loopt ook alles meteen anders.  

Hartelijke groet, Esther.

Pier op 14-08-2018 12:17

Belofte, alhoewel jouw schrijven van 13.08,20.24 voor Esther was bedoeld, wil ik hier toch ook even op reageren, om wat nuances aan te brengen.

Als je zegt: het oude testament moest weg, dan bedoel je waarschijnlijk dat het oude verbond is vervangen door het nieuwe. Niet dat het gedeelte van de bijbel wat wij het oude testament noemen moest verdwijnen. Want dat blijft geldig tot in eeuwigheid. Dat ben je toch met me eens?

Het nieuwe verbond is een beter verbond, zoals de Hebreeënbrief beschrijft, en het geldt voor alle mensen. Omdat God het oude verbond met het Joodse volk had gesloten, geldt het nieuwe verbond in de eerste plaats voor de Joden. God heeft Zijn volk niet verstoten of verworpen. Met Zijn volk bedoel ik nu de Joden. Door het nieuwe verbond geldt nu voor alle volken genade, dus zeker ook voor de Joden.

Vervangingsleer is een verkeerd woord. Er wordt niks vervangen. God ging gewoon door met Zijn plannen. Het verschil met de oude situatie is dat Gods genade nu voor iedereen geldt. Voor iedereen die gelooft. Wie nu gelooft in Jezus, wordt ingelijft in het volk van God. Geen vervanging, maar uitbreiding. 

Waarom is het toch zo moeilijk te begrijpen? God begon met Abraham. Dat was stap één. Het volk dat voortkwam uit de lijn Abraham, Izak en Jakob ontving de Wet en de Profeten. Dat was stap twee. Uit dat volk werd Jezus geboren, die de weg vrijmaakte naar God voor een ieder die Hem aanneemt. Dat was stap drie.

Geen verwerpingsplan, maar een reddingsplan. Voor de Jood, maar ook voor de Griek. Voor de man, maar ook voor de vrouw (in Christus geen verschil tussen man of vrouw) voor de vrije, maar ook voor de slaaf. De slaaf die Jezus aanneemt, wordt vrij in Christus.

In Christus worden we gelijkwaardig. Dat is de boodschap. Een boodschap van herstel. Eerherstel voor de mens. De mens in Christus, door Christus. Tot Zijn eer.

We mogen dus dankbaar zijn dat God zijn plannen volvoerde via het Joodse volk. Het Joodse volk ophemelen is niet goed, want de eer komt God toe. Het Joodse volk verwerpen is nog erger. We hebben gezien wat dat veroorzaakt. 

Nuchterheid. Verstand. Liefde. Vooral dat laatste. Zonder liefde is zonder God.

Esther op 14-08-2018 15:23

Goedemorgen Belofte en natuurlijk alle lezers.

Heb met plezier je schrijven gelezen. Ook over de 144.000, de verzegelden uit Israël. Er zijn nog velen die maken er iets anders van... maar duidelijker kan ik het niet lezen. Alleen, de stam Dan zit er niet tussen, daarvoor is Manasse in de plaats gezet. Waarom dat zo is, weet ik niet, heb wel vermoedens, maar daar heb ik niet veel aan. Ach, misschien dat ooit het antwoord komt. Ik weet dat God er een goede reden voor heeft.

Openbaring bevat veel symbolische gebeurtenissen die er in zitten verborgen. Alles weet ik ook nog niet hoor. Maar zo mooi, dat zowel de oudtestamentische gelovigen en de nieuwtestamentische gelovigen er in naar voren komen.

Het oude verbond verdween al bij het sterven van Jezus, door Jezus bloed was het nieuwe Verbond. Maar zoals Hebr. 8 al staat... het ging helemaal verdwijnen, de dierenoffers, hielden op met de val van Jeruzalem en de tempel 70 na Christus. Een derde tempel.... het zou mij niet verbazen dat God Zelf en Christus het steeds weer tegenhouden... die bouw van een derde tempel. Een grotere aanfluiting, belediging tegen het kostbare offer van de Heere Jezus, is er niet te vinden.

Ben het met je eens Belofte, bidden om onderscheidingsvermogen, dat de Heilige Geest ons leidt naar de waarheid in Christus Jezus. En ook voor elkaar bidden, voor onze broeders en zusters, is enorm belangrijk. Dat we wel de liefde van de Heere vast blijven houden in onze harten naar elkaar toe.

@ Harold en Cefas. Over die vervangingsleer... God heeft het volk Israël nooit verstoten... velen hebben Hem verstoten, dat is zoiets heel anders. Ook al de beloften die van God afkwamen, heeft Hij volledig vervuld in Christus.. Dat kunnen we lezen in Handelingen, met de uitstorting van de Heilige Geest.

Dát was die belofte, wat we steeds weer konden lezen in teksten uit het oude Testament, over de Geest. Dat later de gelovigen uit de volken er bij mochten horen, zij kregen ook de Heilige Geest... dat was het geheimenis van Christus. Allemaal te lezen in Efeziërs 3 : 1-7, let op vers 5, het was niet bekendgemaakt aan de mensenkinderen.

Hoe zien jullie dan Galaten 3 de verzen 7-8  en 26-29. Gewoon belangstellend hoe jullie zulke teksten bezien... Of wordt dat ook als vervaningsleer gezien???

@ Hallo Dewevoga, dank u wel, om het antwoord. Heb de teksten gelezen, Jesaja en Ezechiël. Jesaja ga ik nog even extra nalezen. Bij Ezechiël zie ik het om het herstel van de tempel na de ballingschap. Tenslotte zit Ezechiël in ballingschap, Jeruzalem en de tempel liggen in puin. In Ezra en Nehemia lezen we hoe alles gaat ná de ballingschap, het herstel, de opbouw van de stad en tempel enz.

De Bijbel is géén Joods boek, wel geschreven door Joden/Israëlieten die de Geest Gods hadden, wat zij moesten schrijven, wat God wilde dat zij schreven... maar het Boek is Gods Woord voor de voltallige mensheid. De Joden worden niet veroordeeld omdat zij of velen van hen, nog steeds die mozaïtische wet houden... maar omdat velen Christus Jezus en Zijn bloed als offer niet aannemen... net zo als veel heidenen Hem niet willen.

Teksten uit 2 Johannes haalden u aan. Bemoedigende woorden die Johannes daar schrijft. Hij wijst vooal dat ieder in de leer van Christus moet blijven. Vers 7, Veel misleiders, zij die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de anti-christ. En zij zitten zowel tussen de Joden als tussen de heidenen.

Alleen een beetje vreemde zin, over die stenen... niemand werp stenen, dat doet de mensen zich zelf aan. Laten wij ons maar vast houden aan de Hoeksteen, Jezus. Dat niemand zich daar aan stoot, en men wordt verpletterd. Laten we daar met elkaar op letten en elkaar daar in bemoedigen.

Vaders zegen om jullie allemaal heen, en hartelijke groeten, Esther.

Esther op 14-08-2018 15:34

Dank je Pier... heel mooi heb je dat neer geschreven.

Geen verwerpingsplan maar een reddingsplan. Heel mooi.

Vriendelijke groeten, Esther.

Goodmorning op 14-08-2018 18:30

Middle East Current Events Update, August 11, 2018

Amir Tsarfati...

Bovenste regel even intikken op youtube, Ben benieuwd wat jullie hier in vinden.

Voor mij persoonlijk is de persoon Amir Tsarfati een volgeling van de Here jezus Christus en bespeur geen vals of misleiding in zijn woorden. Graag wens ik dat jullie dit bericht uit willen zien. Ondanks dat hij vaak in herhaling treed in zijn berichtgeving, vind ik het heerlijk hoe hij met grote liefde in de Here zijn boodschap brengt.

Israél blijft voor mij persoonlijk de rode draad die de tijdslijn neerzet van wat Gods Plan is in Zijn gehele Schepping. Zonder het Joodse volk of beter gezegt Israél kan de bijbel gesloten worden. Wij weten niet de dag of het uur wanneer Jezus wederkomt, Israél geeft in ieder geval wel een waarschuwing af in gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kan je van tafel vegen, maar persoonlijk denk ik dat je dan verkeerd bezig bent. Wij vertrouwen op de Here, maar als Hij wederkomt is het toch wel daar en niet op 'Grebbe Berg',. als je begrijpt wat ik bedoel. 

Nogmaals geen één Jood of Griek komt tot de Vader dan door Mij, "Jezus woorden" ..Maar Hij komt wel daar, waar eens God als wolk overdag of als een vuur in de nacht zijn volk het beloofde land invoer. Jezus het vleesgeworden Woord geboren om voor Israél te sterven. Zijn Apostelen die deze geweldige boodschap van het evangelie ons te gehore brachten en ons hierin mede hebben verblijd met de Waarheid dat Jezus voor elk mens gestorven is. Wie in Jezus gelooft heeft het leven. 

Begrijp je nu dat waar Jezus zijn voetstappen heeft neergezet de heiligste plek op aard is, waar Hij is verzocht door de duivel. Berg Hermon met zoveel moois want zijn douw/bevloeiing van geheel Israél., ooit als Sion benoemd, Ooit ook de plek van de "gevallenen" Begrijp je nu dat Israél centaal staat. Dus als je wilt weten hoelaat het werkelijk is, blijf dan kijken naar Israél daar gebeurd het allemaal. Doe dit wel met Jezus in het hart!

Groet

Belofte op 14-08-2018 18:48

Dag Pier. Ja om het oude testament weg te gooien, is niet goed. De hele bijbel is het Woord van God. Zo heeft de Here Jezus ook zijn koms en zijn rondgang als de Messias bij de dissipelen, zijn volgelingen en de Joden verduidelijkt en bewezen uit het oude testament. Zo ook na zijn opstanding uit het graf, heeft hij hun verteld vanuit het oude testament, dat al zijn lijden, kruisiging,opstanding en verheerlijking moest komen en gekomen is. Ook de Emmaus gangers hebben dit van Hem gehoord, vanuit de profesiën van de wet, de profeten en de psalms. Dit is het hele oude testament. Maar wat ik daar mee bedoeld heb, is de verlossing van de mens, dit is niet meer uit het oude testament bereikbaar. Zo moet het oude testament niet gebruikt worden, om jou zaligheid daaruit te krijgen. En dat is zoveel gedaan, en word vandaag nog voorgestaan om de rituelen van het oude verbond nog aan te hangen.

Dit is zo " cool ". en zo vroom. De apostels hebben daar zoveel tegen gewaarschuwd; om Jesus te hebben en nog iets daarbij. Om Jesus te hebben, en de Sabbat nog te onderhouden. Om Jesus te hebben en nog besneden te worden. Om de profesiën van het oude testament, wat reeds gebeurd en achter de rug is, op vandaag te willen toepassen. Wij hebben alleen de profesie wat gaat over de wederkoms van de Here Jezus, en om die te verstaan. Maar al het andere over Israel, is al vervul  in de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Wat de vervangingsleer betreft, is dit niet mijn exegeeze, maar komt dit van de andersdenkenden.

Toch moeten wij kijken, wat God gedaan  heeft. Hij heeft het hele oude testamentiese offerdienst afgeschaft en daar Christus voor in de plek gesteld. Het bloed wat moest vloeien met het offeren van een stuks vee,is een heenwijzing naar Christus zijn offer aan het Kruis. De zondebok, wat met al de zonden van het volk, de woesstijn in gejaagd is. Ook is dit een heenwijzing naar Jesus, wat al de zonden vanhet hele mensdom op Hem geladen heeft, en van God verlaten is geweest ( de woestijn ingejaagd ). Zo heeft God dit zelf zo gewild. Hij heeft het oude met het nieuwe vervangen. Ik ben het met jou eens dat dit gewoon een doorgang is naar het heden van de genade. Wij mogen, wat nu achter al die dingen staan, vooruit kijken naar de wederkoms van onze Here wat wij verwachten. En dit is dan de grootste belofte wat wij van God ontvangen hebben; bij geloof in Jezus Christus,het eeuwige leven.  Gegroet, van ons, en zij wat de Here Jezus in waarheid en trouw liefhebben en zijn komst verwachten

Harold op 14-08-2018 19:02

@Ester Galaten 3 vers 7 en 8 zegt: 'Jullie moeten begrijpen dat alleen de mensen die in Jezus geloven kinderen van Abraham zijn. 8 De Boeken wisten van tevoren dat God de niet-Joodse volken door hun geloof zou vrijspreken van schuld. Daarom hebben de Boeken van tevoren aan Abraham het goede nieuws verteld: "Door de zegen die op jou is, zullen alle volken gezegend worden.'

Dat klopt, mensen die Jezus hebben aangenomen zijn de kinderen van God, inclusief het volk van Israel. Pier heeft dat ook al aangegeven, dat is het gevolg van het nieuwe verbond. Het houden van de wet, zoals verstokte Joden willen doen, is verwerpelijk. Dat is het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Dat is dus geen vervangingsleer. Dit verbond betreft eenvoudig gezegd de wijze waarop de mens gered wordt. Niet meer door de wet in het oude verbond, maar door geloof door middel van het nieuwe verbond.

Maar er is ook nog een eeuwigdurend verbond die God heeft afgesloten met Abraham en daarna nog eens heeft herbevestigd met Izaak en Jakob. Dit verbond luidt:

"Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn" Genesis 17:7-8

"Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties, aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Izak. Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is."Psalm 105:8-11

Dit verbond houdt een eeuwigdurende landsbelofte in. Niet voor niets is Israel enkele malen uit hun land gevoerd. Dit was namelijk de straf voor het niet nakomen van het verbond. God daarentegen houdt zich aan zijn verbond voor eeuwig. De vervangingsleer is het volledig vervangen van Israel voor de gelovigen en daar zit de fout. Deze landsbelofte is niet bestemd voor gelovigen, maar enkel voor het volk Israel. De vervangingsleer vervangt dus ook de toekomstige beloftes van God aan het volk Israel en dat is een vorm van God verloochenen. De vervangingsleer beschouwd Israel als definitief afgedaan, maar dat staat haaks op de eeuwigdurende belofte. Als God zegt dat het een eeuwigdurend verbond is, dan is het ook eeuwigdurend. God liegt niet. En hoe vaak Israel zelf zich niet aan het verbond heeft gehouden, God houdt zich er wel aan. De eerste regel uit de Psalmtekst 'Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig' lees je in veel meer teksten terug, ondanks dat Israel tegen God zegt 'We moeten U niet'. Dit zegt juist alles over God, namelijk dat hij uitermate betrouwbaar is.

Wij zijn het helemaal eens als het over het oude en nieuwe verbond gaat. De wet is vervuld door de komst van het nieuwe verbond. Jezus Christus is het enige middelpunt waar onze ogen op gericht moeten zijn. En dat geldt voor iedereen. Het oude verbond, zoals met Israel afgesloten in de Sinai en met de vele leefregels wordt in de Bijbel ook overduidelijk vervangen door het nieuwe verbond. Maar om in het oude verbond ook het eeuwigdurende verbond met Abraham op te nemen, zoals met de vervangingsleer wel gebeurd, wordt eigenlijk gezegd dat God liegt, want eeuwigdurend is dan helemaal niet eeuwigdurend.

Het eeuwigdurend verbond met Abraham, Izaak en Jakob doet niets af aan het nieuwe verbond en is dus enkel en alleen bestemd voor Israel en betreft alleen een landsbelofte. Het nieuwe verbond is een verbond tot redding van de mens en staat los van Gods eeuwigdurende landsbelofe met Abraham.

Gerard op 14-08-2018 21:02

@  Esther op 14-08-2018 15:23 V.w.b. de stam Dan, lees maar https://www.franklinterhorst.nl/De%20verzegelden%20uit%20Isra%C3%ABl.htm

Belofte op 14-08-2018 21:19

Onlangs is daar in mijn e-post een schrijven ingekomen wat probeert om het " Pretorisme " af te doen of dit onbijbels zou zijn. Ook in mijn ogen is alles wat zij voorstaan niet te rijmen met de Schrift. Ook zijn de bestrijders van die leer ook niet goed met het uileggen van de bijbel. Het Pretorisme wil hebben dat de wederkoms van Christus reeds plaats gevonden heeft tijdens de verwoesting van Jeruzalem. Daar is onder hun ook een tweespalt van gedachten, de ene groep beweert dat Christus liggamelijk weer gekomen is in 70 NC. Het andere gedeelte van die mensen menen dat Christus geestelijk in 70 NC weergekomen is. De weerlegging van die leer door de bestrijders, willen de tekst in Openbaring 8 : 8 en 9 niet als echt aanvaarden, en dat dit nog in de toekoms moet plaats vinden. We zullen de tekst nu neerschrijven en bekijken.        :

8 ; En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend als vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed,: 9 : en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging. De engelen die genoemd worden, zijn boodschappers en uitvoerders van de bevelen van Christus. De tweede engel blaast nu op de trompet of bazuin om het volgende oordeel aan te kondigen. We moeten goed zien, dat daar veel gelijkenissen, apokalipsen en simbolen in het boek voorkomen. Omdat de bijbel een geheel is, of wemoeten dit anders stellen; God is enig, en daarom is de bijbel ook enig. De bijbel of de schrift, moet zichzelf verduidelijkenen zijn eigen uitlegger zijn. Dit betekend dat daar in de bijbel uitspraken of gebeurtenissen in voorkomen, wat van een moeilijke tekst de betekenis geeft of al gegeven heeft. Zo zijn we gekomen bij het woord " berg " in de tekst; de grote berg wat brandende is met vuur. Wat betekend dit, de grote berg?

Dit is natuurlijk niet een echte berg, en daar hebben de bestrijders gelijk; daar is in de geschiedenis nog nooit voorgekomen, dat daar een berg in de zee is gegooid, wat bloed en dood veroorzaakt heeft. De berg is hier een simbool. Laten we het boek Jesaja in zien; Jes. 13 : 2 ; Heft op een kale berg een banier op, roep met luider stem hun toe; wenk met de hand, opdat zij de poorten van de edelen binnentrekken.   De kale berg betekend hier; de tanende militaire macht van Babel. Het rijk van Babel was een slappe natie geworden, want daar was geen tegenstand toen de legers van de Meders en Persen hun overrompelden. De berg was kaal, niet militair sterk genoeg om tegenstand te bieden. De nacht daarvoor hebben ze nog feest gevierd in het Paleis van Koning Belsazar. Daniël 5 : 25 ; En dit is de schrift wat geschreven is; Mene, mene, tekel ufarsin. De tyding voor Babel, de kale berg, was aan de muur. Nog een tekst uit Jeremia 51 : 25 ; Zie Ik zal u! Gij berg des verderfs, luid het woord des HEREN, die de hele aarde hebt verdorven, en ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de rotsen afwentelen en u maken tot een berg van brand,         : 26 ; en men zal van u geen steen nemen voor een hoek nog een steen voor fundament, want een eeuwige woestenij zult gij zijn, luid het woord des HEREN. Dit is weer een tekst en profesie, nu van de profeet Jeremia over Babel. God zal Babel maken als een afgebrande berg, een volk zonder macht en kracht, wat niet meer zou meetellen in de wereld van toen. Dan nog uit Sagaria 4 : 7 ; Wat zijt gij grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel word gij een vlakte; hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel; heil, heil zij hem. De berg in deze tekst, zijn een grote hoeveelheid vijandenvan God en van de teruggekeerde Joden. Zij zijn Sanballat, met zijn aanhangers wat menen, dat zijn dan de God van de Joden en Zerubbabel. Wanneer we deze drie verzen nemen en de berg wat daarin genoemd word, komen we achter het een simbool is van vijanden van God en van de gelovigen. Dit zal ook van toepassing zijn op de teksten in Openbaring 8 : 8 en 9; ..... en er werd iets als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed....

Nu komt het! De grote brandende berg is de militaire macht van de Romeinen, wat met zijn legeoenen de oorlog tegen het ondergaande volk, de Joden in Jeruzalem en in het land voet. De Joden zijn anti-christenen wat tegen Christus en zij gelovige volk is. De brandende berg word dan in de zee gegooid, wat is dit dan? De brand beteken; dit is bezig om te strijden, om te verdelgen, om te verteren. Daar blijft dus uiteindelijk niets van over dan as en roet. De Romeinse macht word nu op de Joodse zee gegooid. Die zee is de wereldzee van de Joden, wat werelds, heidens geworden is. De zee kunnen we zien als de woeste heidense mensen. In Daniël 7 : 3, word ook de wereldzee genoemd, waar de dieren uit opkomen, wat natuurlijk mensen waren. Dit is de volkerenzee. Zo kunnen we ook dit vers verstaan, want nu word de Romeinse macht op het volk van de Joden gegooid, alles word bloed. De man op het witte paard is bezig om te overwinnen ( Vespasianus ), dan komt het rode of rossige paard, de oorlog en het bloed, dan het zwarte paard, de honger en het laatste paard wat volgt, is het vale paard van de dood en het dodnerijk volgt hem.

Aan hun is macht gegeven om dood te maken met het zwaard de honger en de pest en door de wilde dieren van het land. Openbaring 6. ( oorlogzugtende mensen ) Zo word dan de brandende berg in de zee gegooid, en gaat daar een derde van alles in Jeruzalem daarmee heen. Alles verbrand, mens , dier en huis gaan ten onder, en dan heeft de Here het volk en de tempel weggeveegd van voor zijn aangezicht uit. Dus word met de aanval van de Romeinen tegen Jeruzalem zoveel bloed vergoten, dat een derde gedeelte van het volk ( de zee ) bloed geworden is. Dan komt het volgende vers, wat een herhaling is van de vorige. : 9 ; En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging. Van de schepping; een derde van alle levende wezens, wat daar in Jeruzalem aanwezig waren, zijn dood gegaan, dood gemaakt. De schepen in Jeruzalem waren de edelieden, de hooggeplaatsten, de belangrijke mensen.

Zij dreven dan figuurlijk op de zee, op de gewone mensen, daar staken ze bovenuit. In het Nederlands kennen we het woord schepen ook. Daar betekent het, de rechter of de schout, ook mensen die boven het volk stonden. Daar zijn van hun ook een derde gedeelte van dood gegaan. Houd steeds voor ogen dat de Openbaring veel simbolen bevat en dat het oordeel over Jeruzalem geprofeteerd word. Ik wil nog noemen dat, vanaf de profetie wat Johannes krijgt, het oordeel gou in vervulling zal gaan. Openb. 1 : 1 ; ...hetgeen weldra moet geschieden,   : 3 ; want de tijd is nabij.  : 19 ; Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt,... Openb. 3 : 11 ; Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt,.... Openb. 4 : 1 ; ...en ik zal u tonen wat na dezen geschieden moet. Openb. 22 : 6 ; ....om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. : 7 ; En zie, ik kom spoedig.     : 10 ;... want de tijd is nabij.  : 12 ; Zie ik kom spoedig ....   : 20 ; Ja, ik kom spoedig.  : 7 ; Zalig hij, die de woorden van de profetie van dit boek bewaart.        Zo is Christus gou in zijn toorn naar Jeruzalem gekomen en zijn straf uitgevoerd volgens het verbond.Openb. 14 : 14 - 16  en Openb. 19 : 11 - 16.            Groeten van mij en heb een goede nachtrust.

Scevean op 14-08-2018 21:39

Zegen of vloek

Zegen of vloek,u zegt het zelf maar.

U kunt een ander zegenen of vervloeken, het zijn maar woorden.

Maar ni6 is minder waar.

Zo is het belangrijk om je kinderen ,ouders,vrienden te zegenen, ze te loven als zij goed doen.

Negatieve woorden hebben vaak een desastreuze uitwerking.( je kan er niks van ,het wordt nooit wat met jou, enz).

Eigenlijk doe je er zelf om vragen of ,of je wenst het iemand anders toe.

Dit geld natuurlijk ook op persoonlijk vlak.(ik krijg nooit die baan,ik blijf altijd arm,ik blijf pijn houden ,enz)  het zijn maar woorden waar je niet over na denkt.

Soms werkt een vloek jaren door ,soms genaraties,of eeuwen.

In de tijd van Mozes was het niet anders. Als de Isralieten hun woord niet na kwamen naar God dan konden ze na waarschuwingen eerder een vlkoek verwachten als een zegening.

Wij als europeanen hebben mischien zelf ook wel wat over ons heen geroepen.

Nog  niet zolang geleden hebben wij duizenden , nee miljoenen Joden vermoord in europa tijdens de 2e wereld oorlog.

Heeft u daar persoonlijk schuld aan . Nee. En nog eens Nee. 

Maar vervloeken duurt vaak lang , en in de Bijbel staat to h gewoon( gen 12-3) ik zal zegenen wie u zegenen. En we zijn nu slechts 1 generatie verder.

En als ik dan nu naar deze tijd kijk ,en zie wat er in Europa gebeurd. Dan vraag ik mij af.

Worden we gestraft voor onze daden als volkeren.

En gebruikt god mischien een dominee,s dochter om het kwaad europa binnen te loodsen, zonder dat zij het door heeft en alleen maar denkt goed te doen. 

Ik weet wel ons geheugen is kort, de tweede wereldoorlog is meer dan 70 jaar geleden.( 1 generatie).

Maar een vloek kan meerdere generaties duren.

Maar als ik nu naar de houding van de EU kijk ten opzichten van de Joden dan vrees ik voor de toekomst.

Zeker als ik zie dat de EU al lang en breed bakzeil heeft gehaald naar de Islam, zonder te bezeffen wat dit voor de huidige bewooners van europa voor gevolgen heeft in pak en beet  35 jaar.(slechts een halve genaratie)

Pessoonlijk maak ik mijn niet zo zorgen ,ik zie het gevaar.

Maar ik maak mijn zorgen voor mijn kinderen.

Kunnen zij nog wel kiezen of ze naar een kerk willen, of dat zij in Jesus mogen geloven zonder dat ze worden vervolgd.

Die zegen wil ik mijn kinderen graag geven, dat ze dan ook nog van die vrijheid mogen genieten.

Of dat dan nog in Nederland kan hangt van Gods genade af.

Maranata 

Cefas op 15-08-2018 00:07

Hoe zit het nou met de drie-eenheidsleer? We hebben maar een God en dat is de Vader, de God van Israel. Door de drie-eenheidsleer komt (bijna) geen Jood tot geloof in Yeshua. (want 3 goden) Is de drie-eenheidsleer niet een bedenksel en beletsel van de vroeg-Christelijke kerk ( lees vroeg-Roomse kerk) bedacht door talloze bisschoppen uit de heidenen bij de eerste conciles in de eerste eeuwen van onze jaartelling, waarbij trouwens geen enkele Messiaans-Joodse theoloog bij betrokken was en waardoor bijna geen enkele Jood tot geloof komt in de Messias/Yeshua? 

Cefas op 15-08-2018 00:10

Trouwens de drie-eenheids-leer is nauw verweven met de vervangings-leer.

Dewevoga op 15-08-2018 13:28

 

@Esther op 14-08-2018 15:23

 

Beste Esther, dank u wel voor uw reactie. Ik wil nog wel even reageren op uw antwoord over Ezechiël 36. Ik denk dat wij een verschillende versie ervan hebben, want in dit hoofdstuk gaat het niet over Jeruzalem en de ballingschap van de Joden. Ezechiël 36 gaat over de belofte van Vader aan het hele volk Israël in de toekomst. Ik denk de huidige tijd. 4. Daarom, gij bergen Israels! hoort het woord des Heeren Heeren: Zo zegt de Heere Heere tot de bergen en tot de heuvelen, tot de stromen en tot de dalen, tot de verwoeste eenzame plaatsen en tot de verlaten steden, die tot een roof en tot een spot geworden zijn voor het overblijfsel der heidenen, die rondom zijn;

Onder het Ottomaanse rijk is Israël een desolaat land geweest met heel weinig bewoners en vanaf eind 1800 trokken er weer Joden naar Israël en begonnen het weer te bewerken, wat weer Arabieren aantrok. Vanaf 1948 ziet men het land weer opbloeien en de steden bevolkt worden. 5 Daarom, zo zegt de Heere Heere: Zo Ik niet in het vuur Mijns ijvers gesproken heb tegen het overblijfsel der heidenen, en tegen het ganse Edom; die Mijn land zichzelven ten erve gegeven hebben met blijdschap des gansen harten, met begerige plundering, opdat de landerij daarvan ten rove zou zijn!Ik zie Edom in deze tijd als de PA en Gaza, die er alles aan doen om Israël te vernietigen. 6 Daarom profeteer van het land Israels, en zeg tot de bergen en tot de heuvelen, tot de stromen en tot de dalen:

Zo zegt de Heere Heere: Ziet, Ik heb in Mijn ijver en in Mijn grimmigheid gesproken, omdat gij den smaad der heidenen gedragen hebt; 7 Daarom, zo zegt de Heere Heere: Ik heb Mijn hand opgeheven; zo niet de heidenen, die rondom u zijn, zelf hun schande zullen dragen! 8 Maar gij, o bergen Israels! gij zult weder uw takken geven, en uw vrucht voor Mijn volk Israel dragen, want zij naderen te komen. 9 Want ziet, Ik ben bij u, en Ik zal u aanzien, en gij zult gebouwd en bezaaid worden. 10 En Ik zal mensen op u vermenigvuldigen, het ganse huis Israels, ja, dat geheel; en de steden zullen bewoond, en de eenzame plaatsen bebouwd worden. 12 En Ik zal mensen op u doen wandelen, namelijk Mijn volk Israel, die zullen u erfelijk bezitten, en gij zult hun ter erfenis zijn, en gij zult ze voortaan niet meer beroven. 24 Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen. 25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden;

van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. 26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. 28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn. Volgens mij is dit het vernieuwde verbond. 32 Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere Heere, het zij u bekend! Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israels! En wie is het huis Israëls?

Naar mijn bescheiden mening alle westerse landen. En wij moeten ons schamen voor de vele resoluties tegen Israël. De EU, dus ook NL., mengt zich in de binnenlandse aangelegenheden in Israël. Zij willen de infrastructuur van Gaza naar Judea/Samaria zonder toestemming aanpakken en financieren. Op deze manier wordt het land over genomen door de Arabieren. Waar blijven de Christelijke protesten? De gemeente moet Ezechiël 37 vanaf vers 19 maar eens lezen en tot uitvoering brengen door de “stenen” op ruimen die wij als hindernis opwerpen door niet alle resoluties te ondersteunen die door de islamitische (Allah, de maangod is zo’n drekgod ) naties worden ingediend.

u aan. Bemoedigende woorden Ik hoop dat vooral de laatste zin duidelijk is. Wij halen ze met grote getale binnen en zij komen een ander geloof prediken. En het is geen naastenliefde wat zij prediken, dat is onderwerping aan de maangod met zijn afgodsbeeld in Mekka. Zo vredelievend: het aantal aanslagen vanaf 16 juli tot op heden is opgelopen van 33.489 tot 33.672

Alleen een beetje vreemde zin, over die stenen... Ik hoop dat ik met mijn bovenstaande tekst het opwerpen van stenen als hindernis verklaard heb.

hartelijke groet, Dewevoga

PS. Waarom er tegen de bergen geprofeteerd werd, of toen Yeshua bij de berg de duivels uitdreef is mij meer duidelijk geworden toen ik er iets over las bij Wim Jongman.

 

http://www.wimjongman.nl/artikelen/eden/mountain-eden-1.html

 

http://wimjongman.nl/artikelen/oude-boeken/testamenten/inleiding-testamenten.html

 

Harold op 15-08-2018 15:38

@Cefas De drie-eenheid is nog zo'n onderwerp waar Christenen nooit over uitgediscusieerd raken. Het zorgt er ook enorm voor dat heel veel Christenen in verwarring raken. Dat is mij ook overkomen. Ik heb daarom voor mezelf besloten dat God voor mensen zo onbevattelijk groot is, dat de drie-eenheid voor ons gewoonweg niet te bevatten is. Het bestaan van drie apart goden wijs ik wel absoluut af.

Feit is wel dat de Bijbel wijst op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Of je nu wel of juist niet geloofd in de drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn een feit en zonder de Zoon, bereik je ook niet de Vader en ik denk dat dit al voldoende is om te geloven, zonder in hele discussies over het wel of niet bestaan van de drie-eenheid te belanden

Scevean op 15-08-2018 16:07

Mischien is het Gods plan wel dat de Joden , Jezus nog niett herkende als zijn Zoon.

Mar dat maakt mij als christen niet meer als een Jood.

Zijn wij niet een takje  (ent) wat uit de zelfde wijnstruik groet.

En is de heilige geest niet een manier hoe God met ons mensen communicate .

Dat God , Jesus ,heilige geest met elkaar verweven is mag wel duidelijk zijn.

Pier op 15-08-2018 16:58

Cefas, in Hebreeën 1 vanaf vers 7 staat wat God zelf over Jezus zegt: "Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid" en even verderop: "Gij Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn net werk uwer handen." Let wel, dit is wat God de Vader zegt over God de Zoon. Zoals het in de bijbel staat.

In de eerste brief van Johannes 5:20 staat: "Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de Waarachtige God en het eeuwige leven." Hier zegt de bijbel: Jezus Christus is de Waarachtige God en het eeuwige leven.

Cefas, neem aan wat er in de bijbel staat. Geloof het Woord van God. Woorden van mensen, daaraan mag je twijfelen, die mag je toetsen en je mag verwerpen wat niet in overeenstemming is met de bijbel. De bijbel zelf is het Woord van God. Gelukkig hebben we die in deze vreselijke tijd, waarin niemand meer schijnt te weten waar hij aan toe is en hoe het zit.

De bijbel zegt dus dat zowel de Vader God is als de Zoon. Dat de Geest ook God is, is al duidelijk vanaf het begin als er staat: "En de Geest van God zweefde over de wateren." De drieëenheid is dus niet door mensen verzonnen, maar staat gewoon in de bijbel. Want als je zegt: "God is één", dan citeer je ook de bijbel. God is dus één. God is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God.

Harold zegt terecht dat we daar als mensen met ons verstand moeilijk bij kunnen. Dat maakt het echter niet minder waar. Er zijn nog meer teksten die de drieëenheid van God bevestigen, zoals het begin van het Johannes evangelie. Waarom is dit nu zo belangrijk? Omdat het gaat om de eer van Jezus Christus. Het gaat om de grootsheid van Hem, die, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet heeft aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge. Hem komt alle lof toe. Voor Hem zal alle knie zich buigen. 

Jezus Zelf zegt: "de Schriften (Hij bedoelt de Tenach) getuigen van Mij." Dus zowel het oude- als het nieuwe testament getuigt van Jezus Christus. Hij is het middelpunt van de geschiedenis. Hij is de eerste en de laatste. 

Het wonderbare, onbegrijpelijke evangelie is de boodschap dat God Zelf mens werd om het onoplosbare probleem van onze schuld, waardoor wij niet meer in Zijn nabijheid konden zijn, op te lossen door Zelf die schuld op Zich te nemen. Daarvoor moest Hij sterven, want het loon dat de zonde geeft, is de dood.

God is dus een Vader die uit liefde voor Zijn kinderen ervoor koos om voor ze te sterven, om ze te redden. Begrijp je het belang van het erkennen van Jezus Christus als God? Alleen daardoor kun je God de eer geven die Hem toekomt. God Zelf is voor ons gestorven. 

Wat een God hebben wij!! Zo is Hij! Dat is Zijn karakter!! Hij deed iets wat niemand ooit ten volle zal kunnen begrijpen: hij werd mens. Dat is Jezus. Zo is mijn God.

Efezier op 15-08-2018 19:48

In de laatste verzen van Handelingen 28 spreekt Paulus het oordeel uit Jesaja uit over Israël. Israël werd toen tijdelijk Lo-Ammi oftewel niet-mijn-volk. Maar aangezien Gods beloften onberouwelijk zijn houdt het daarmee niet op. In Openbaring (dat aan de Joden gericht is!) neemt De Heere Zijn Koningschap weer ter hand in en door het land en volk Israël! 

Israël gaat een zeer zware tijd tegemoet, omdat de tijd die voorafgaat aan Zijn komst, een zware tijd is. Daarbij zal oa de satan zich presenteren als de engel des lichts met verwoestende gevolgen. Ik bid en hoop dat zij die de Heer verwachten de satan dan zullen herkennen, en dan niet denken dat het de Heere is! Trap niet in de geniale listen en leugens van satan! 

Vervolgens zal satan zich in de tempel laten vereren als God. Advies is beide Tessalonicenzen brieven volledig te lezen. Kost maar een halfuurtje.

Laten we dus vooral nauwgezet de ontwikkelingen in het middenoosten volgen, en die naast het profetisch Woord leggen. Want daaar zal het gebeuren. Vol verwachting klopt mijn hart.

Pier op 16-08-2018 15:23

Efezier: waar concludeer jij uit dat het boek Openbaringen aan de Joden gericht is? 'Zijn dienstknechten' waaraan de Heer toont wat weldra moet geschiedenis, dat zijn degenen die Hem dienen. Niet persé Joden dus. De zeven gemeenten, waaraan de brieven worden geschreven, liggen allemaal in wat tegenwoordig Turkije heet. Er zullen misschien Joodse gelovigen in die gemeentes zijn geweest, maar zeker is dat niet. Veel waarschijnlijker is dat het om gelovigen uit de heidenen gaat. Natuurlijk is het boek Openbaringen ook voor het Joodse volk, maar wat denk je zelf? Het gaat over de toekomst van de wereld. Over het einde van alle dingen. Over alles wat geschieden moet. Zou het niet veel logischer zijn dat de Heer dat dan aan al Zijn kinderen laat weten? Ook aan de Chinezen, de Russen en de Peruanen die Hem dienen? Zijn dienstknechten dus? Aan iedereen?

Waar komt die vooringenomen instelling vandaan waardoor jij de voor mijn gevoel op niets gebaseerde conclusie trekt dat het boek Openbaringen aan de Joden is gericht? 

Ik blijf deze instelling bestrijden. De bijbel is voor alle gelovigen, nee, ruimer nog, de bijbel is voor alle mensen van de hele wereld. Juist het boek Openbaringen zou ik zeggen. 

Ruimte! Liefde! God is Liefde! Hij is gestorven voor de hele wereld! Hij spreekt tot al Zijn kinderen uit alle volken! In Christus is er geen verschil meer tussen Jood en Griek!

Ik blijf het zeggen. Ik weiger de benauwende bekrompen opvatting dat de Joden het nèt iets meer uitverkoren volk zijn en de nèt iets belangrijker en nèt iets meer geliefde kinderen van God zijn te accepteren. Het doet af aan wat Jezus heeft gedaan. Het is valse leer. Het getuigt van het niet begrijpen van het heil dat Christus heeft gebracht, het niet begrijpen van wat Hij heeft volbracht.

Mijn Vader houdt van mij. En van jou Efezier. Met onbegrensde liefde. Alles heeft Hij voor je over gehad. Je bent Zijn uitverkoren, geliefde kind.

Tom Hendrix op 16-08-2018 18:45

@Pier: 15.23. uur. Niets aan toe te voegen. Geheel met U eens, Pier.

Belofte op 16-08-2018 21:46

 Dag Esther, en al de anderen ook goeie dag. Esther,jij hebt in het algemeen gevraagd om te kijken naar een paar teksten en om onze mening daarover uit te spreken. Eerst vraag je naar Ef. 3 : 1 - 7. Wanneer Paulus in vers 1 zegt, dat hij een gevangene is, dan is die Nederlandse vertaling verkeerd. Dit wil het hebben, dat hij zondermeer een gevangene is.... omwille van Christus Jezus een gevangene. Een betere vertaling vanuit het Grieks, is; Paulus is de gevangene van Christus Jezus. Dit betekend dat Christus Jezus Paulus gevangen genomen heeft, en dit was natuurlijk opweg naar Damaskus, waar hij helemaal omgedraaid is. Hij is bekeerd vanuit de hemel en nu gaat hij Christus volgen, ipv vervolgen.Dit zien we ook in de geschiedenis met Nicodemes, Joh. 3. Hij moest weer geboren worden. Hij moest zich helemaal omkeren, maar eigenlijk staat er; Hij moet vanuit de hemel weer geboren worden, hij moest bekeerd worden door God.                                                           En dit is gebeurd met Paulus. Dit terloops. Verder zit jij zeker met het woord  "verborgenheid ", en dat dit nu in tijd van Paulus geopenbaard geworden is. Wij vinden een tekst in Deut. 29 : 28 ; Wat verborgen is, behoort de HEER onze God, toe;                                                         Wat openbaar is, komt ons toe.  In het nieuwe testament word dit geopenbaard in het toestromen van de heidenen naar de Christus. Dit was in het oude testament niet mogelijk, omdat Israel het uitverkoren volk van God was. Daarwas een uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. God is naar de aarde gegaan, om in de mensen in te gaan en het geloof daar in te brengen. dit is het geestelijke geloof,wat aktief is in het nieuwe testament en in onze tijd. Het geloof is geestelijk en niet vleeslijk of natuurlijk,                                                                              zoals de Nederlandse vertaling zegt. De brief aan de Galaten is zo duidelijk in dit verband, we hebben dit ook al reeds besproken Esther, jij hebt het ook genoemd.Hier in hoofstuk 3 : 7 ; Waar Abraham de vader van de gelovigen is,                                                                                 word het toch mooi uiteen gezet. Abraham heeft God vertrouwd en gegloofd wat Hij aan hem                                                                beloofde. Dit was voordat God met hem het verbond oprichte. Daar was geen wet waar hij                                                                           hem aan te houden had. Daarom is de wet van het oude testament niet meer geldig in het nieuwe testament en voor vandaag. Daarom gaat het nu alleen om het geloof, en niet om de afkomst. De afkomst van de Joden, als men dit kan achterhalen, en uit welke stam zij komen, hebben geen aanspraak meer op de naam Israel. Het is alleen maar geloof, het is alleen maar geestelijk. Het natuurlijke, het vleeslijke is achter gebleven met de komst van Christus. Hij heeft alles nieuw gemaakt, en daaruit leven wij vandaag nog. God heeft een eeuwige verbond met Israel opgericht, en dat is waar. Maar wat door de Giliasten vergeten word, is het overgegaan zijn van het vleeslijke naarhet geestelijke verbond. Daar zegt de naam Israel van het natuurlijke niets meer, maar het Israel van het geestelijke is het uitverkoren volk van God. Daarom gaat het tegenwoordige Israel niet meer het volk van God genoemd worden, dit is het neusje voorbij.Daarom heeft God zijn volk Israel nooit vergeten, want Hij zorgt nog altijd voor ons die in Hem geloven. 2 Joh. : 7 , De grote anti-christ is reeds in de hel, want dat was het dier in de Openbaring van Joh. 19. Maar de bijbel is in een bepaalde tijd of periode geschreven. Een mens kan niet alles zomaar naar vandaag overhevelen en dit dan hier gaan toepassen. De brieven van Joh.heeft hij geschreven voordat hij de openbaring van God door middel van de engelen gekregen heeft. Openbaring is geschreven in 67 NC, het laatste bijbel boek. Nu is het al bijna 2000 jaar stil, geen openbarings meer, geen engelen uit de hemel wat voor ons het woord van God brengen, maar alleen de bijbel, het Woord van God. Dit is genoeg voor onze zaligheid. 

Nieuw Begin op 16-08-2018 23:00

N.a.v. http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/08/MIT-computermodel-voorspelt-einde-welvaart-in-2020-en-einde-beschaving-in-2040

 

Meerdere malen merkt onze Heiland in Math 24, de grote indrukwekkende rede over de eindtijd op....'maar het einde is nog niet'!

Waarom geloven juist veel Christenen niet in het komende Vrederijk door de bekering van gans Israel? Het staat te vonken op zoveel plaatsen in OT en NT!

Het lijkt wel alsof juist de Christenen niet Willen!

Leest U bijv. Romeinen 9-11, leest u de Openbaring waarin sprake is van duizend jaar waarin de duivel gebonden is en Daarna ( in Gods Raad!) moet worden losgelaten, leest u in het OT Zach 14, leest u de machtige profetie van Jesaja dat er weer kinderen zullen spelen op de pleinen van Jeruzalem...alles is genade, ik weet het wel, maar is ook het komende Vrederijk geen vrucht van de Bloedstorting van God's Zoon op Golgotha? Is Hem niet meer gegeven alle macht in hemel en op aarde? Alleen de Heer wacht op onze ontvankelijkheid om de H.Schriften te lezen in geloof dat alle zonde is vergeven en wij het Koninkrijk aan Israel mogen brengen  waar de H.Schrift vol mee staat met als vonkend centraal Verzoeningswerk Jesaja 53! 

En Islamieten, komt tot berouw en bekering en laat u behouden uit een verkeerd geslacht want God heeft een Dag bepaald waarop Hij zal zeggen...het is genoeg...en dan gaan de deuren definitief dicht voor u als u zich niet bekeert tot de Weg, de waarheid en het Leven, Jezus Christus, voor Joden een ergernis en voor heidenen een dwaasheid!

God heeft het oordeel overgegeven in de Handen van die Zoon en de Zoon legt op onze schouders de verantwoordelijkheid voor een werkelijk thuiskomen van Jood en Arabier, de ganse tent van aartsvader Abraham ( Ibrahim) in het hele Midden Oosten zodat dat een centrum in de wereld zal worden en God zal zeggen: 'Egypte Mijn volk en Israel Mijn erfdeel'. ( Jes 19)

Grote woorden zegt u? Ja, we kunnen ook nooit te klein denken van onze God die ons nietig deel van het universum met een snelheid van 1 miljoen kilometer per uur in de oneindigheid doet razen!

En die gaven geeft aan de mensen zodat nu zelfs het DNA van de tarwekorrel is beschreven in dat -nog- knusse Wageningen!

Geloofd zij God met diepst ontzag en geprezen zij Jezus Messias , de hope Israel's en daarmee de hope der ganse mensheid en de Geest die elk punt in de ruimte doorademt tot in eeuwigheid en ons menselijk geweten en bewustzijn vormt totdat Hij in onze harten woning mag maken. En Jezus is geen verdichtsel agnostici maar springlevende alles omkerende realiteit voor wiens 'ogen en oren des harten' met blijdschap het lied kunnen meezingen...daar ruist langs de wolken een heerlijke Naam'! Zo wil het God, de Vader van Alle geest en leven! 

Shalom

Esther op 16-08-2018 23:18

Hallo allen, Morgen reageer ik weer, beetje chaotisch hier. Vakantietijd, heel leuk en gezellig maar ook wel druk.

Maar ook druk buiten, ach, ach, overal piepkleine kikkertjes en padjes. Elk jaar weer, maar het blijft zo mooi. Wel voorzichtig waar we lopen... ze springen ook bij ons naar binnen, echt een invasie, en wij zetten ze gewoon weer in de tuin, prachtig. Kon het niet laten om het even te zeggen. Vast wel bij jullie ook zo.

Liefs aan allen, Esther

Belofte op 17-08-2018 14:06

Dag nieuw begin. Ik zou graag willen dat je Matth. 24 en 25 weer ging lezen. De dissipelen wijzen de Here Jezus op de gebouwen van de tempel. Hoe mooi en hoe groots was dit allemaal gebouwd door koning  Herodus.De Here Jezus zegt dan voor hun.  daar zal geen een steen op de andere gelaten worden. Wat denk jij, wanneer is dit gebeurd? Ja dit is gebeurd tijdens de oorlog van de Romeinen tegen de Joden in 66 - 70 NC. In die tijd is alles verwoest. Dit is een profesie wat al reeds in vervulling is gegaan. Het Christendom is het uitverkoren volk van God en het heeft dezelfde naam gehouden en wel: Israel. Dit is een verbondsnaam opgericht met de gelovige Jakob. Het is heel duidelijk dat de Joden wat niet in Christus als hun Verlosser geloven, geen aanspraak meer kunnen maken op de naam Israel. De 10 meisjes uit de toenmalige kerk, wat de Joodse kerk en de Christelijke kerk voorsteld, in de gelijkenis van de Here Jezus. Deze meisjes verwachten de Koning, Jezus Christus, de Messias. Met de lampen die ze bij hun hebben, word het evangelie voorgesteld. De olie in de lampen is de Heilige Geest. Nu stellen de 5 dwaze meisjes de oude testamentiese kerk voor met al de rituelen die daar bij gebruikelijk waren, het gaan naar de tempel, de offers brengen, het pascha en al de andere Joodse feesten. De 5 wijze meisjes hebben bij al die andere gebruiken, het geloof in Jezus Christus als hun Verlosser en Heiland. Nu komt de nacht, de nacht van verschrikking de lampen gaan dood, want in die tijd konden ze het evangelie niet aan de Joden  brengen, daar was een ander geloof binnen gesmokkeld. De anti-christ; God wil het dat wij opstaan tegen de Romeinen, want God heeft ons ook in het verleden geholpen. Gelukkig hebben de wijze meisjes extra olie meegenomen, zij hebben het geloof in Jezus. De heilige Geest laat nu het evangelie weer opvlammen, en zij worden dan gered. De dwaze meisjes komen in de hel, waar ze tot bekering komen, zij willen nu met hun geloof ook de hemel binnen komen, maar de deur blijft dicht, Ik ken jullie niet zegt Jezus. Daar kan vanuit het Joodse geloof niemand zalig worden. Gegroet voor allemaal. PS. Voor Esther, Bij ons aan de overkant van de sraat is een veldje of parkje genoemd. Daar hebben de kivieten nu een nest gemaakt, en daar liggen drie eieren in. Wij gaan de Zomer te gemoet en jullie de winter. Esther pas nou maar op voor de ooievaar! Groete. 

Nieuw Begin op 17-08-2018 14:59

Zeer geachte 'Belofte 17-08-2018 14:06'

Ook op het zuidelijk halfrond heeft de vervangingswaan zijn volgelingen lees ik. Dank voor de info. Ik heb onder andere geleerd van u dat de dwaze meisjes in de hel tot bekering komen. Heel gewaagde theologie dunkt me maar als men bijvoorbeeld Birkenau als hel typeert kan ik uw zienswijze in zeker opzicht interpreteren. Nogmaals dank voor uw vele nieuwe theologische vergezichten!

Maar de Bijbel is volgens Petrus ook licht mis te verstaan en wat Isreal's toekomst betreft zoals in Zach 14:16-20 te lezen valt ook vandaag weer zeer aktueel , dat misverstaan bedoel ik. 

Muggenzifter op 17-08-2018 18:45

Psalm 27

Eén ding heb ik van de Heere gevraagd (vs. 4).

In deze Psalm spreekt David zijn volle vertrouwen in de Heere uit. De Heere was zijn licht en zijn heil en de burcht van zijn leven. Als je dat kunt zeggen (niet alleen met je lippen maar met je hart), dan valt er inderdaad niets te vrezen.

Boosdoeners, tegenstanders, vijanden, zelfs een heel leger, alles wat we zien in de wereld om ons heen. David blijft daar niet op zien. Hij heeft iets van de Heere gevraagd, iets waar zijn hart naar uitging: hij wilde graag al de dagen van zijn leven verblijven in het huis des Heren. Daar wilde hij zijn om de lieflijkheid des Heren te zien.

Is de Heere Jezus voor ons ook zo aantrekkelijk dat we ons graag met Hem willen bezighouden? Als we in de Bijbel lezen, zien we die lieflijkheid steeds méér naar voren komen.

Het volgende dat David wenst, is onderzoeken in Zijn tempel. Hij wilde graag in Gods tegenwoordigheid zijn, om zich daar te concentreren op de dingen van God. Maar dat is voor hem niet een soort luxe: hij weet dat hij deze schuilplaats heel erg nodig heeft. Er zijn maar al te veel vijanden om hem heen.

Er zijn ‘dagen des kwaads’, ogenblikken waarop hij het ontzettend moeilijk heeft. Dan heeft een mens behoefte aan een solide schuilplaats. En waar ben je veiliger dan bij God? Wat zou er van ons terechtkomen als we niet hadden geloofd in de goedheid van de Heere?! Daarom roept David ook óns tenslotte op, te wachten op de Heere, moedig en sterk.

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet

Muggenzifter

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl