Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Gerard op 22-07-2018 22:37

Esther op 22-07-2018 19:52. Zie mijn opmerking op Gerard op 22-07-2018 15:38, op het Nieuws\Algemene Forum, waar ik het heb over Lo-Ammi als antwoord op een stukje dat de Joden\Israël ook nu, in deze Bedeling, Gods volk zouden zijn. Als ik uw stukje lees, ben ik stellig van mening dat u het helderder ziet dan menigeen, die dweept met alles wat zich de naam 'Jood' en\of 'Israël' aanmeet. Dat is naar mijn mening het gevolg dat u Gods Woord leest zoals het is, niets toevoegt of weglaat. Ik ben helaas, helaas, gelet mijn eigen ervaring, ook van mening dat uw verhelderend stukje niet bij anderen zal overkomen. Ze zullen het maar half of helemaal niet lezen. Desondanks brengt u het voor mij wel goed over! Ik zou wel meer kunnen aanhalen, maar het is voor mij nu al wat laat. Wie weet komt het nog. Hartelijke groet van Gerard.

Esther op 22-07-2018 23:17

Hallo Tom H.  Bij  mij is het net zo hoor... ik schiet nog vaak te kort. Ik worstel momenteel ook heel wat af. Het gevaar is dat ik soms verbitterd raakt, en zo heel kort af kan zijn naar anderen toe. Terwijl het zo belangrijk is, liefde ook voor onze vijanden.

De Heere Jezus kwam ook in een vijandige wereld... om juist die wereld, de mensen te redden.

Wat is het belangrijk Tom, de liefde van onze Heere naar die ander toe. Niet mijn liefde, maar Zijn liefde. Jou schrijven was als een enorme bemoediging voor mij, dank je wel hoor broeder. Heel mooi en bemoedigend wat je schreef over het zegenen. 

Ook voor jou Gods liefdevolle zegen om je heen, en natuurlijk voor iedereen. Hartelijke groeten, Esther.

Esther op 23-07-2018 00:59

Hallo Gerard, dank u wel... maar, ik moet nog genoeg leren hoor. In Hosea 1, over Lo-Ammi, mooi dat u dat aanhaalde, we vinden het ook weer terug in Romeinen 9 : 24-26. Daar legt Paulus het uit, 

Maar het lijkt mij wel leuk, om uw mening te horen over bepaalde Bijbelse punten.

Gerard, ook voor u Vaders zegen toegewenst, en vriendelijke groet van mij, Esther.

Atina op 23-07-2018 07:21

Over Jeruzalem:

Galaten 4 21 Zegt mij, gij, die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet?

22 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.

23 Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis;

24 Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn de twee verbonden; het ene van den berg Sina, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar;

25 Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen.

26 Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.

27 Want er is geschreven: Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die den man heeft.

28 Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was.

29 Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest geboren was, alzo ook nu.

30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.

31 Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije.

Tom Hendrix op 23-07-2018 07:26

@Esther: 23.17. uur, op 22/7. Wat fijn Esther, dat er bemoediging is. Niet ik, maar de Here geeft me woorden in de mond, door de H. Geest. Heel veel liefs, en moge de Here je bijstaan, alle dagen, Esther.

Esther op 23-07-2018 18:49

Dank je wel Tom H. Ook voor jou Tom, de Heere om je heen.

Atina, ja, dat zijn de teksten die ik aanhaalde. Twee vrouwen twee beloften. Sara en Hagar.

Zo bijzonder dat Paulus het heeft over broeders... dat het Jeruzalem die boven is, hun moeder is, ( Sara) vers 26. Zij zijn allen kinderen van de belofte vers 28, dat zij allen kinderen van de vrije zijn, vers 31.

Tegen wie schrijft Paulus... tegen een gemeente uit de 'heidenen'. Heel bijzonder als je bedenkt dat juist de Heere Jezus ook zegt, met Zijn gevangenneming,... Mijn koninkrijk is niet van deze wereld...  Het Nieuwe Jeruzalem is ook niet van deze wereld.  Zelfs het volmaakte offer van de Heere Jezus, is niet van deze schepping, Hebr.

Het gaat zó diep, en is zo groot... en er staat zo enorm veel in Gods Woord. 

Hartelijke groet aan allen, Esther.

Esther op 23-07-2018 19:40

Even een fout herstellen... 

Twee vrouwen, twee verbonden, Sara en Hagar... en geen beloften, zoals ik had neergeschreven.

Groet, Es 

Goodmorning op 23-07-2018 21:00

Belofte,....

Aan welk Jeruzalem zullen alle natien zicht stoten., het hemelse of het aardste! Dit zal dus het aardse moeten zijn want wie kent het Hemelse?

Damascus zal ooit een onbewoonbare stad worden, tot puin zal deze stad vervallen. Ik zeg vervallen, want weet nog niet hoe dit zal geschieden. 

Hierboven staan dus twee redeneringen die duidelijk in andere tekstvorm in de Bijbel staan beschreven. Maar dat dit nog moet gechieden is duidelijk, Damascus staat nog overeind en is in het verleden nooit verwoest. Stel nu dat het volk.."Israël"...'Jood"...in een conflict geraakt en deze stad met de grond gelijk maakt. Het is maar een stelling, maar kan dat niet een reden zijn dat Natiën optrekken naar Jaruzalem., het aardse Jaruzalem, want het Hemelse is nog onbereikbaar. Lopen wij als Christenen dan niet met dit  gevaar ons aan te sluiten bj de natiën en mee op te trekken tegen het aardse Jaruzalem. Het Joodse volk is toch immers verloren want zij kennen Jezus niet!

Het is maar een stelling die ik hierboven vermeld. Maar wat voor een gevaar schuilt hier achter.

In de tweede wereld oorlog werden ze al vervolgd, daarvoor ook al vele malen. Is te lezen in de Bijbel. Wie kent de verhalen niet. Maar wie heeft er voor gezorgd dat deze verhalen in de Bijbel staan. Kom ik altijd uit bij onze Machtige liefdevole Schepper. Hij heeft vele visioenen gegeven en zelfs aangesproken. God maakt beloften en wij mensen verbreken alles. De Jood heeft ook Jezus Christus de rug toegekeerd. Vandaar de vervolgingen en scheuringen van de twaalf stammen. Het houd ook niet op en word nog veel erger van de totale mensheid blijft maar een derde over en als je mij vragen wil of jij of ik daar bij zullen zijn., dan hoop ik dit niet. Er is een opname, maar maak jezelf niet blij om geen vervolging mee te hoeven maken. Dat kan een bijzonder grote teleurstelling worden. Want wie zegt wanneer de Here komt., wees bereid..vooral voorbereid. Niemand weet de ure. God onze Schepper van Hemel en Aarde zet de wereld op z,n kop, velen zullen nog tot geloof komen en gelukkig ook onder het Joodse volk. Maar wij krijgen te maken met die anti christ, wij zullen dus echt die keuze moeten maken., en daarom wil ik voorbereid zijn. Want ik wil nu al bereid zijn en klaar staan om de Here te ontmoeten. Het maakt mij dus niet uit of de opname vroeg of veel later zal geschieden. Ik geloof in Jezus mijn verlosser en kijk met brandend hart naar het o zo mooie aardse Jaruzalem. Omdat mijn Here wederkomt 

Die stelling staat vast,...vertrouw op Jezus volg, het geen wat nog moet geschieden op deze aarde, dit staat beschreven in Zijn Woord

Gerard op 23-07-2018 23:15

@ Esther op 23-07-2018 00:59. Ook voor u hetzelfde goede toegewenst en dat geldt vanzelfsprekend ook voor Tom en natúúrlijk (!!!) allen die van het "gezin" zijn, maar wier schrijven ik nooit heb gevolgd en daarom van hen geen inschatting kan maken.

Esther op 24-07-2018 03:26

Hallo Goodmorning, ik denk ook wel het aardse Jeruzalem... maar daarom verlang ik wel des te meer naar het hemels Jeruzalem en die is vrij. En ja... wie kent het hemelse...alleen zij die bij de Heere horen. En dat is waar de gelovige in Christus naar mag verlangen, omdat HIJ daar is. Het gaat niet zozeer om de stad... aards of hemels, het gaat om de Heere Jezus en onze hemelse Vader. Wij zullen bij Hem zijn.

Ik schreef over de haat die vele Joden hadden tegen Jezus... het is gewoon een Bijbels feit, dan kan ik daar niet iets mooiers van maken, als dat het is. 

Ook voor het Joodse volk is het niet te laat, zolang de genade tijd er nog is en ook niet voor alle volken, alle mensen wereldwijd.  En dankbaar dat we nog steeds horen van mensen die de Heere Jezus hebben aanvaard in hun leven. Zowel Joden, Moslims, Arabieren, Nederlanders enz. enz. De bekende woorden van Jezus..."Zo lief heeft God de wereld gehad ...' dan is dat voor ieder mens, niet één uitgezonderd.

Zo geloof ik dat ook Goodmorning, ik weet niet wanneer de opname is, of welk uur. We moeten waakzaam zijn, onze ogen gericht houden op de Heere, van Hem alleen krijgen we de kracht om staande te blijven, in de ure der verzoeking.  Wel of niet antichrist... hoe belangrijk is het om zo dicht bij de Heere te blijven. En hoe belangrijk dat we de Geest van God in ons hebben, om het onderscheid te kunnen zien. En wij zijn nooit alleen, alle gelovigen in Jezus, zijn niet alleen.

@ Dank je wel Gerard

Vaders zegen voor jullie allen, en hartelijke groet, Esther

Ramshoorn op 24-07-2018 13:32

Het is ontstellend dat er nu nog in 2018 zoveel verkeerde Israël visies bestaan.

Wat voor mij telt is:

1* Jeshua, de Zoon van God is uit het volk de Joden geboren. Mattheus 1:1.

2* Jeshua is in de eerste plaats gekomen voor de verloren schapen van het Huis Israëls. Mattheus 10:5-7 en Mattheus 15:24.

3* Jeshua heeft zijn volk Israël nooit verworpen!!! Dat blijkt wel uit Handelingen 1:8 waar Jeshua de opdracht geeft aan zijn Apostelen die Hem allemaal verlaten hadden bij zijn arrestatie in Gethsemane, om het Evangelie te verkondigen beginnende te Jeruzalem, dan in Judea en Samaria, allemaal gebieden in Israël, en ten laatste in heel de wereld.

4* Wie waren de eerste bekeerlingen in Jeruzalem? Antwoord: 3000 Joden die zich lieten dopen in de Naam van Jeshua. Handelingen 2. In Handelingen 6:7 lees ik dat ook vele priesters tot geloof kwamen. In alle eeuwen en tot op de dag van vandaag zijn er vele tienduizenden Joodse gelovigen die op Sjabbat belijden dat Jeshua de Masjiach is. 

5* U weet vast ook wel dat de Joodse Jeshua noch zijn 12 Joodse Apostelen nooit de zondag als rustdag gevierd hebben maar de zevende dag de Sjabbat. Jeshua noemde zich dan ook niet voor niets Heer van de Sjabbat. Mattheus 12:8 en Marcus 2:28.

6* Wist u dat Handelingen 21:20 leert dat alle Joodse Apostelen ijveraars van de Torah waren?

7* Geen wonder dat Joodse gelovigen niets begrijpen van de zogenaamde christelijke leer die pas in zwang kwam na de vernietiging van de Tempel in Jeruzalem in AD 70 en op nieuw in AD 135 toen totaal ruim 2 miljoen Joden door de Romeinen vermoord werden en de rest als slaaf verkocht. 

8* Na deze droeve gebeurtenissen was het gezag van de Apostelen in Jeruzalem voorbij en ging Rome en Constantinopel voortaan de regels van "hun kerk" vaststellen. Hoe dit ging staat uitgebreid in de kerk en zendingsgeschiedenis te lezen. Niet allemaal even fraai...gezien de vele bloopers beschreven over/van Pausen, Concilies, Kruistochten en Inquisitie.

Pier op 24-07-2018 19:31

Beste Ramshoorn, van wie heb je zelf het evangelie gehoord? Wie heeft het je verteld? Hoe ben je tot geloof gekomen? En je ouders? En je grootouders?

Wat ik bedoel is: natuurlijk mankeert er van alles aan de kerk. Maar het blijft de kerk. Ziek, verdeeld, zwak, misleid door valse leer. Maar wel de kerk, waarvan Jezus zei: de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Via de kerk heeft het evangelie zich verspreid. Zonder de kerk was er nooit een evangelische- of charismatische beweging ontstaan. 

In de kerk vind je waardevolle gelovigen, die de Heer liefhebben. Ook vele Rooms katholieken. Vergis je niet. Wees daarom voorzichtig met het veroordelen van de kerk, van wat je noemt 'de zogenaamd christelijke leer'. Verheerlijk de Joden niet. Acht ze niet waardevoller dan christenen. Kijk naar het individu. 

De duivel haat de kerk. Jezus heeft gezegd: "waar er twee of meer tezamen zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden." 

Persoonlijk weet ik van zeer bijzondere dingen die de Heer deed voor wat je 'stijve calvinistische kerkleden' zou kunnen noemen. Van die mensen die braaf in hun eikenhouten bankjes naar de dominee zitten te luisteren, iedere zondag weer. 

De Heer heeft ze intens lief Ramshoorn. Hij hoort hun gebeden, Hij kent hun hart. En als je je kinderen leert om 's avonds 'ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe, Heere houdt ook deze nacht, over mij getrouw de wacht' te zingen, dan heeft dat niets te maken met 'zogenaamd christelijk'. Dat is niet zogenaamd. Dat is goed. En ik wou dat we dat in Nederland nooit hadden afgeschaft.

Laten we de kerk niet afvallen. Laten we de walmende vlaspit niet uitdoven, maar bidden dat God haar aanblaast door Zijn Geest. Ik denk dat we dan bidden naar Jezus' wil.

Esther op 24-07-2018 22:18

Hallo Ramshoorn... heb met intresse uw bijdrage gelezen. Een visie op Israël, is niet zo moeilijk, zij hebben Christus Jezus nodig. Dat is het enigste wat belangrijk is... ieder mens heeft Christus nodig. Dat is de enigste visie die belangrijk is.

U haalt 8 punten aan.

1*  helemaal waar, zo geloof ik dat ook, met velen met ons.   

2*  ook waar, God had dat door de eeuwen heen belooft, Israël zou als eerste over het koninkrijk der hemelen horen en zien in de Messias Jezus.. Wat God belooft, doet Hij. De heidenen kwamen later, zij waren nog steeds Gods geheimenis. 

3* ook helemaal waar... God en Christus hebben het volk Israël nooit verworpen, de mens heeft God verworpen, dat is heel iets anders. Maar dat is niet alleen bij Israël, dat is wereldwijd een probleem. Veel mensen willen God en Cristus Jezus niet.

4*  prachtig om steeds weer te lezen, de allereerste gemeente, bestaande uit Joden/Israëlieten. Wat een rijkdom, en wat een machtig bewijs dat Christus dat volk niet heeft verstoten/verworpen. Maar, we lezen ook over de ongelovigen, hun haat tegen alles wat met Jezus te maken heeft. Met Stefanus begon ook de vervolgingen. En probeer het gewoon te zien zoals het is... deze broeder, werd gestenigt door ongelovige Joden. Dan gaan we er geen sprookje van maken. 

5*  Ja, de Heere Jezus is Heere van de Sabbat. De ware rust is bij Hem, De sabbatdag was een schaduwbeeld naar de volkomenheid in Christus. Maar... ieder die de sabbat houd voor de Heere, moeten we dat respecteren van elkaar.

6*  Handelingen 21 : 20... ja, het staat er. Maar er staat veel meer, ook hier wordt Paulus aangevallen, men beweerd dat hij Joden afvallig maakt van Mozes. Versen 21-40, een heel stuk om te lezen. De Joden willen bij het oude blijven, en Paulus wil hen Christus verkondigen. En dat wil men niet. 

7*  daar ben ik mee eens, ik begrijp ook niets van het christendom. Christus Jezus Zelf, Hij alleen is belangrijk, niet al die vele en verschrikkelijke ingewikkelde regeltjes van het christendom.

Dat de stad Jeruzalem en de Tempel verwoest werden door de Romeinen... was Gods wraak, en HIJ gebruikte de Romeinen. Het was ook voorzegt... dat is iets wat we maar gewoon moeten accepteren. Dat was Gods aandeel, en Hij wist héél goed, waarvoor Hij dit deed. En we gaan toch niet de dingen van God bekritiseren, omdat het ons niet in onze theorie past??? Jezus vind het ook erg, maar de reden lezen we er ook bij. Matth. 23 : 37-39. De ware gelovigen van het volk, zaten er niet bij.

8* tja, drama, kruistochten, inquistie, vreselijk en heel duivels. Heeft niets met Christus Jezus te maken. Juist de ware gelovigen van de Heere, wat een enorme tegenstand en haat, door alle eeuwen heen. Alleen omdat men bij Jezus hoort en Hem liefheeft. Hebr. 11 : 35-40  en de vervolgingen door de eeuwen heen.

De Heere Jezus is er overal, HIJ klopt aan de harten van mensen. Hij wil alleen dat ieder mens behouden wordt. En dat grote, wonderlijke van de Heere, Zijn offer, Zijn opstanding en hemelvaart en Zijn wederkomst... juist dat, daar moet de mens persoonlijk voor kiezen. Ook de Jood en de Griek. 

Hartelijke groeten Ramshoorn en aan allemaal, Esther.

Goodmorning op 24-07-2018 23:38

Esther@

Dat wat jij schrijft is de volle waarheid, alleen door Jezus kan elk mens behouden worden. Dat is een vast gegeven omdat de Schepper ons lief heeft. De keuze is aan de mens. wil hij of zij aanvaarden dat Jezus Gods zoon is en dat Hij gezonden is om voor onze zonden te sterven. God onze Schepper kan niet sterven. maar heeft ons zo Lief dat ruim 2000 jaren geleden zijn Zoon is gekrijzigd. Jezus het vlees geworden Woord., die gezegd heeft...."van wie Mij ziet heeft de Vader gezien"...zo dichtbij is dus de Schepper van Hemel en Aarde door zijn Zoon aanwezig geweest. Jezus de enige mens zonder zonden heeft op onze aarde de belangrijkste boodschap overgedragen. Terwijl Hij aan het kruis hing en de woorden riep..'van Vader waarom heeft u mij verlaten"..ging onze verlosser door de hel. God onze Schepper weet alles. Hij is de Alfa en Omega, maar zag op dat ogenblik Zijn Zoon sterven voor alle mens. Die zelfde Schepper heeft de wereld zo lief., maar zal deze slaan en wel op een manier die nooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Als ik persoonlijk met dit gedachtengoed de toekomst inkijk en jezus Christus op mijn knieén dank van wat Hij heeft volbracht dan moet ik mijn belofte nakomen en Jezus dienen. Het Joodse volk doet dit niet, maar zijn vastgeklonken aan de Vader.

De Vader/God is liefde en ziet dit aan, Hij ziet Israél, Hij ziet zijn volk dat zich niet aan zijn verbond heeft gehouden. Hij ziet ons Christenen en hoopt van harte dat wij niet breken voor het kwade maar standhouden ...Totdat..Jezus wederkeert. Dat geld ook voor Israél, ze moeten geloven in Jezus anders is het einde verhaal., geen andere optie punt.

Daarom vind ik het Joodse volk/Israél zo vreselijk belangrijk. De rode draad in de naderense eindtijd. Onze Schepper bepaald wie wel of niet is uitverkoren.

Tom Hendrix op 25-07-2018 07:45

@Goodmorning op: 23.38. uur, 24/7. Amen!

Tineke op 25-07-2018 11:11

Hallelujah, daar kan ik alleen Amen op zeggen.

Hart. groet,

Tineke

Pier op 25-07-2018 17:23

Merkwaardig wat je schrijft onder punt 4 Ramshoorn. Ga me niet vertellen dat je de drie-eenheid verwerpt!

Esther op 25-07-2018 20:12

Hallo Goodmorning, dank je wel, heel fijn om zo te lezen.  En ja, het gaat om de Heere Jezus Christus. 

Als de Heere Zich Zelf noemt... 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader als alleen door Mij". Dan moet dat genoeg zijn voor ons/mij. 

Dan begint het pas... het nieuwe leven in Hem. Voor mij met vallen en opstaan, maar de Heere is er bij. En mogen weer met Hem verder gaan.

En over Israël... ja, God had een verbond met hun, het eerste oude Verbond. Maar het oude Verbond is verdwenen door het Nieuwe Verbond in Christus Jezus, door Zijn bloed. In Hebreeën kunnen we dat geweldig mooi lezen... 

Een nieuw Verbond, een beter verbond, waar de Heere Middelaar van is... een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.  Hebreeën 8. Dan worden de wetten in het hart en verstand gelegd door de Geest. "Ik zal hun tot God zijn, en zij zullen mijn volk zijn". Dat is de belofte aan Israël, voor ieder die het nieuwe Verbond in Christus aanvaard in geloof.

En het is ook voor ons, de 'heidenen'.  door geloof in Jezus, ontvangen we ook de heilige Geest, en wordt het ook in ons hart en verstand gelegd. Door geloof zijn wij óók nageslacht van Abraham, en zijn ook mede erfgenamen van Christus. Galaten.  En zo wordt het één, in de Heere Jezus.

@ Ramshoorn... alles over die kerk regels en van de paus e.d. ben ik niet zo van op de hoogte. In grote lijnen weet ik er iets van... maar als gewezen JG, was het voor ons uit de boze, en daarom weet ik daar niet veel van.

De Heere Jezus Christus... laten we daar stevig aan vasthouden, in deze woelige wereld.

Voor allen, Vaders zegen om jullie heen .. hartelijke groeten van mij, Esther.

Vrede op 25-07-2018 23:54

Vrede:

Uw postings worden verwijderd. Mod.

Muggenzifter op 27-07-2018 13:56

Psalm 24

Heft uw hoofden omhoog, opdat de Koning der ere inga (vs. 7).

Er is heel wat te doen in de wereld. We horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. De mensen om ons heen worden met de dag zelfzuchtiger. Ze zijn ondankbaar, liefdeloos en meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God.

Jongeren zijn ongehoorzaam aan hun ouders; onverstandig gaan ze hun eigen weg. En dan de grote angst voor wat er allemaal met ons aardrijk kan gebeuren. De vrees voor een derde wereldoorlog wordt bijna overtroffen door de zorg om het milieu.

De mensen bezwijmen soms van vrees voor de dingen die over de wereld komen (Luk. 21:26). Maar wij hoeven gelukkig niet bang te zijn. De Heere Jezus heeft gezegd: ‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij’ (Luk. 21:28).

Wat voor de wereld aanleiding tot vrees en angst is, is voor ons als gelovigen juist reden om onze hoofden op te heffen. Waarom? Het betekent dat de Koning der ere spoedig zal komen. Nu is het maar de vraag wat wij in de tussentijd doen.

Het gevaar dat wij verslappen en gaan meedoen met de goddeloze, is groot. Daarom staan er in Ps. 24 ook ernstige waarschuwingen: ‘Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt.

Het geslacht van wie naar Hem vragen, die Zijn aanschijn zoeken’ (vs. 3-6). Tot zulke mensen komt Ps. 24. ‘Heft uw hoofden omhoog, opdat de Koning der ere inga’. Laten wij open poorten zijn met opgeheven hoofden, in wie de Koning der ere een grote ingang vindt.

Allen een gezegend weekend gewenst,

Groet Muggenzifter

Tineke op 27-07-2018 15:58

Bedankt muggenzifter voor de fijne bemoediging voor Gods kinderen.

Ook allen een fijn weekend gewenst, (misschien iets minder warm dan!)

Groet, Tineke

Muggenzifter op 27-07-2018 18:00

Tineke op 27-07-2018 15:58

Graag gedaan Tineke,  geloofszaken delen met elkaar is altijd fijn.

Voor morgen worden iets "normalere" temperaturen verwacht.

Groet

Muggenzifter

Tom Hendrix op 27-07-2018 21:36

@Muggenzifter: 13.56. uur. Dank voor deze reactie. Ook ik moet opletten, niet te vervallen in slapheid/ eenvormigheid met de wereld. Slechts in Christus is ons Heil. Gezegend weekend voor U allen.

janus op 31-07-2018 11:50

YHWH heeft ieder mens lief, maar niet ieder mens heeft YHWH lief. Meestal omdat ze niet weten dat het pad naar YHWH Door Jezus Christus gaat. Mensen die YHWH niet kennen raken al gauw van het smalle pad af, omdat het brede pad breder en veel makkelijker is. Zitten ze eenmaal op het brede pad vinden ze het smalle pad niet gauw terug. Daar ligt de roeping van 'ons' om deze mensen te helpen en voor ze te bidden. Met geduld en volharding redt je een mens, en dan heb je de hele wereld gered! It can't rain all the time!

Belofte op 02-08-2018 22:15

 Mjn naam is Belofte.Ik wil ook graag een stuiver in de armbeurs gooien. Met al de kommentaren van de laatste tijd, gelezen in dit blok, is het voor mij duidelijk dat ze het niet allemaal met mekaar eens zijn. En dit is ook niet zo erg, maar als men maar naar mekaar zouden willen luisteren, en zo de naam van de Here groot wil maken. Ik zou met de schepping moeten beginnen, maar daar zijn zoveel bijbelteksten wat aanhaald worden waar ik graag iets over zou willen zeggen. God is groot. Hij beheerst het wereldtoneel. Alles moet volgens zijn plan verlopen. Hij maakt de geschiedenis, en geen mens of macht heeft het in zichzelf om dit te doen. Nu is God drie in een, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het evangelie van Jesus Christus is geestelijk van aard,( Gal. 4 : 20 - 31 )maar wij denken o zo aards over de bijbel. Wij grijpen de profesiën in de bijbel aan om de geschiedenis van vandaag te ontleden. Nou is aan mij geleerd van het verbond van God aan de gelovige, zoals bij Adam, Abraham, het volk Israel en verder al de verbonden in de bijbel. Het is God wat de mens uitverkiest en niet andersom; dat de mens God kiest.Zo heeft God Israel uitverkoren tussen al die andere volkeren van de wereld. Waarom heeft Hij dat dan gedaan? Het antwoord daarop is, omdat Hij dat zelf wilde. Wij weten ook dat het volk meerdere malen het verbond niet gehouden hebben, maar andere goden zijn gaan dienen. Maar omdat God de grote koning is moet het volk naar zijn stem luisteren, en doen ze dat niet, gaan ze geslacht worden.Kijk maar naar de geslachte dieren bij Abraham, waar de geslachte dieren daar waren om de belofte te bevestigen. Wie de belofte niet houd, sal geslacht worden zoals de dieren die in tweeën gedeeld waren. Nu weten we ook, dat Israel verschillende malen het verbond verbroken heeft en toen in ballingschap is gegaan. De Joden terug gekomen zijn en weer het Israel genoemd worden tot bij de geboorte van Jesus Christus. Weer heeft het volk van de Joden het Israel in die tijd, het verbond weer verbroken en hebben de Christus niet als hun Verlosser aanvaard.  De Here Jesus heeft geprofeteerd over de ondergang van Jeruzalem en de tempel. Daar sal van de tempel gebouwen geen een steen op de andere blijven staan. Dit was de totale verbondsverbreking van het volk. Nu was het ook niet meer het Israel wat gepaard ging met het geloof. Alleen het geloof in Jesus Christus geeft de mens aanspraak om die naam te gebruiken. Dus elke ongelovige wat Jesus Christus niet als hun Zaligmaker aanvaard,heeft geen redding van God te verwachten. In de bijbel is daar helemaal geen tekst te vinden dat de Joden in het Israel van vandaag nog tot masale bekering gaan komen. De bijbel heeft het wel over de heidenen die tot geloof zullen komen, kijk maar naar psalm 85 en natuurlik Jes. 11. Dit hoofstuk is al meer in deze rubiek genoemd. Dit begint met het geboren worden van de Christus uit het geslacht van Isai. Deze stamboom wat zo groot was met David en Salomo is tot een afgekapte boom gereduseerd. Deze stomp wat is blijven staan gaat weer uitlopen en die uitloopsel is Jesus Christus. Daar is geen aardse koning wat de benamings waard is als wat daar in de eerste vijf versen van het hoofstuk genoemd worden. Maar dan begint het anders te worden. Wanneer Jesus dan het wereldtoneel beheerst, word het zoals vers ses dan begint. Let nu mooi op; Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden. Je moet weten van het rein en het onrein in het oude testament. De gelovige hier, het schaap, het bokje, het kalf en het mestvee. Dit zijn allemaal dieren wat rein waren voor het volk, en konden geofferd worden. Die andere dieren zijn de wilde dieren,  en waren onrein en mochten niet geofferd worden. Hier gaan de reine dieren naar de onreine dieren en de onreine dieren naar de reine dieren. Wat doen ze daar dan bijmekaar? Ja ze eten het groene gras van het evangelie en zitten zamen in de kerk. Psalm 23.  Daarom zijn de reine dieren de gelovige Joden en de onreine dieren de heidenen. Zo kijkt de profesie vooruit om de heilstaat van Jesus Christus aan te kondigen.  We mogen zo blij zijn, dat de Here ons uitverkoren heeft uit het heidendom. Zodat we deel mogen hebben aan de verbondsbeloften wat Hij aan ons gegeven heeft bij onze doop. Groeten aan allemaal wat Jesus Christus als hun redder en Saligmaker mogen hebben en beleven.     

Muggenzifter op 03-08-2018 09:38

Psalm 25

Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen (vs. 14).

Dat is toch wel iets om van onder de indruk te komen als je leest dat er zoiets mogelijk is als een ‘vertrouwelijke omgang’ met God. Je kunt vertrouwelijk omgaan met familieleden en vrienden.

Dat betekent dat je met elkaar kunt praten, begrijpt, belangstelling hebt voor elkaars omstandigheden en rekening houdt met elkaar. Wie vertrouwelijk omgaat met de ander, heeft geen geheimen voor de ander.

Is er werkelijk een dergelijke vertrouwelijke omgang met God mogelijk? Is het geen zelfoverschatting te veronderstellen dat de eeuwige God vertrouwelijk wil omgaan met nietige schepselen zoals wij? Zou de grote, almachtige en heilige God omgang willen hebben met ons?

Ja, dat is het wonderlijke, dat wij, nietige schepselen en van nature verloren zondaars en vijanden van God, nabij zijn gebracht door het bloed van Christus. Zo nabij dat we God mogen kennen als onze Vader en Hij ons Zijn kinderen noemt. Dat is de grote vrucht van het verzoeningswerk van onze Heiland.

Alles wat wij geworden zijn en ontvangen hebben, danken wij aan Hem die voor ons leed en stierf. Het is alles door genade. En zo mogen we gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon. Omgang met God. Die bestaat hierin dat God tot ons spreekt door Zijn Woord en Geest en dat wij spreken met Hem.

Bijbellezen en bidden! Zo hebben we contact met de Here God. Omgang met God wil niet zeggen dat we gemeenzaam met Hem kunnen zijn en op voet van gelijkheid met Hem spreken. Ons past eerbied en ontzag. Maar dat sluit vertrouwelijk spreken niet uit. God is immers onze Vader, die ons liefheeft.

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

gerard op 03-08-2018 23:53

@ Muggenzifter 09.38 u. 👍

Cees op 04-08-2018 01:07

@Belofte op 02-08-2018 22:15

In de bijbel is daar helemaal geen tekst te vinden dat de Joden in het Israel van vandaag nog tot masale bekering gaan komen.

Dit heeft u vast niet door Bijbelstudie vastgesteld (gewoon goed lezen volstaat immers) maar zoals vandaag de dag praktijk lijkt te worden, papegaait u dit na van misschien wel een verwarde Bijbelleraar.

Maar wees gerust. Hoewel er heel veel plaatsen in de Bijbel zijn aan te wijzen welke dit onjuiste inzicht bij u weg zullen nemen dunkt mij dat een beperkt aantal tekstplaatsen dit aangaande, u kan overtuigen van het tegendeel van uw stelling en u zal verleiden tot nadere studie op dit punt.

Jesaja 54:13 En al uw kinderen zullen van den Heere geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn.

Jesaja 62:4-54 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want de Heere heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.5  Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.

Jeremia 30:22 En gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.

Jeremia 31:33-3433 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den Heere! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.

Jeremia 32:37-4137 Ziet, Ik zal hen vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik hen zal verdreven hebben in Mijn toorn, en in Mijn grimmigheid, en in grote verbolgenheid; en Ik zal hen tot deze plaats wederbrengen, en zal hen zeker doen wonen.38 Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.39 En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven, om Mij te vrezen al de dagen, hun ten goede, mitsgaders hun kinderen na hen.40 En Ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat Ik van achter hen niet zal afkeren, opdat Ik hun weldoe; en Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet van Mij afwijken.41 En Ik zal Mij over hen verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik zal hen getrouwelijk in dat land planten, met Mijn ganse hart en met Mijn ganse ziel.

Ezechiël 36:26-2826 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.

Hosea 3:5Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den Heere, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den Heere en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.

Hosea 5:15Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken.

Hosea 6:1-21 Komt en laat ons wederkeren tot den Heere, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.

Hosea 8:2 Dan zullen zij tot Mij roepen: Mijn God! wij, Israël, kennen U.

Zefanja 3:12-1512 Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des Heeren betrouwen.13 De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden; maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken.14 Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich, Israël; wees blijde, en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems!15 De Heere heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd; de Koning Israëls, de Heere, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien.

Zacharia 12:10Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.

Romeinen 11:25-2625 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Het volk Israel gaat een heel moeilijke tijd tegemoet (de zgn. 70e jaarweek uit Daniël 9 welke 7 jaren zal duren), die zal uitlopen op een korte zeer zware periode welke in de Bijbel wordt beschreven als 'de benauwdheid van Jacob'.Maar vanuit die benauwdheid zal het Joodse volk tot de Heere roepen waarop de Heere Jezus Israels vijanden zal verdelgen en Hij neer zal dalen op de Olijfberg waarbij Hij Zich dan na 2000 jaren (Hosea 6: 2 'dagen') opnieuw, voor de tweede maal, aan het Joodse volk zal openbaren als de Messias.Gans Israel zal Hem dan aanvaarden als hun Messias.Direct daarop vangt het Koninkrijk aan waarin de Messias vanuit Jeruzalem 1000 jaren over de gehele wereld zal regeren.

Tijdens die reeds eerder genoemde 70e jaarweek zal Gods toorn middels elkaar snel opvolgende oordelen de volkeren treffen ter oorzake van hoezeer zij God Zijn plan met Israel steeds hebben tegengewerkt en met Israel, Zijn volk, kwaad hebben gehandeld.Het is mijn stellige verwachting dat voordat de 70e jaarweek aan zal vangen, de gemeente van Christus van de aarde zal worden weggenomen (een aantal (4) maanden eerder dan dat de 70e jaarweek een aanvang neemt).Dit gebeuren staat bekend als 'de opname van de gemeente',

een volledig Bijbelse verwachting welke, en daar gaan we weer, door steeds meer verwarde Bijbelleraren wordt bestreden en in toenemende mate door gelovigen wordt ontkend.Start eens via het internet een zoektocht langs diverse geloofsgemeenschappen naar preken over 'de opname' en je zult hoegenaamd geen preken over deze spoedig plaats te grijpen gebeurtenis, aantreffen.Ik hoop dat er onder de gelovigen weldra een bewustwordingsproces op gang mag komen aangaande het absoluut Bijbelse feit dat, voordat Gods toorn over de mensheid zal losbarsten, de Heere Jezus Zijn gemeente van de aarde zal wegnemen.

En dat moment nadert met rasse schreden.Daarom moeten we, nu het nog kan, nu het nog dag is (wij zijn immers kinderen des daags) actiever dan eertijds (dit geldt ook mijzelf !!), omzien naar geliefden, vrienden en kennissen en hen trachten te bewegen hun vertrouwen te stellen op het verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus voordat het voor hen te laat zal zijn en zij bij de opname achter zullen blijven.Nadat de antichrist zich zal hebben geopenbaard, rest ons als gemeente van Christus slechts nog maar een paar (2) maanden tot de opname !!Het is nu de hoogste tijd om wakker te worden. Wake Up !!

Met een hartelijk Shalom !!

Cees.

Muggenzifter op 04-08-2018 10:08

Cees op 04-08-2018 01:07

Uitstekend weergegeven Cees en zo ontzettend waar deze belofte van de Heere God.

Groet Muggenzifter

Tineke op 04-08-2018 14:13

Hartelijk dank Cees voor je zeer duidelijke verklaring, wij kunnen nu.........nog kiezen

voor onze heiland en verlosser, voordat het inderdaad te laat is.

Ik hoop dat mijn geliefden dat ook nog op tijd zullen mogen inzien, om hun keuze te maken alleen voor de here jezus christus, onze god en vader.

Abba Vader, dat u spoedig zult komen om ons te verlossen van deze ontweide aarde! 

Voor iedereen Gods rijke Zegen, fijn weekend ook!

groet Tineke.

gerard op 04-08-2018 14:57

jij ook Tineke! Groet van Gerard.

Tineke op 04-08-2018 16:18

Okay, bedankt!

gr. Tineke

Ramshoorn op 04-08-2018 17:26

Beste Cees, met het overgrote gedeelte van uw essay over de grootse toekomst van Israël ben ik het eens. Met de opname, de escape van gelovigen, zet ik wel wat vraagtekens. Ik geloof maar in één wederkomst zoals Jeshua leert in Mattheus 24 en 25.

We leven al 2000 jaar in de eindtijd en hebben al heel wat antichristen met hun verwaande aanhang de revue zien passeren. Ik zal er een paar noemen. Het is een grote klucht.

Romeinen vermoordden 2 miljoen Joden in het jaar 70 en 135. De RKK vermoordde daarna met haar Inquisitie vele miljoenen gelovigen in en buiten de kerk. Joden, Kartharen, Hugenoten, Protestanten, Mexicanen, Serven, enz. De Bijbel was vele eeuwen een verboden boek voor RK en Prot. gelovigen  en stond op de roomse index van verboden boeken die pas in 1967 werd opgeheven door Paus Paulus VI.

De Islam het zusje van de RKK deed niet onder in geweld. Zij doodden of onderwierpen middels hun Sharia Joden en Christenen in grote menigten aan hun schrikbewind tot op deze dag. Hun godsdienst is er een van het zwaard gezien hun groen vlag met slagzwaard, en hun leer van verschroeide aarde. De Koran Predikt in vele Sura’ s haat tegen alle Ongelovigen, Joden en Christenen.

De Franse Revolutie die de RKK verachtte, vermoordde vele gelovigen in het rampjaar 1793. Geloof in God werd verboden. 

Daarna kregen we nog veel meer antichristen. De Islamitische Turken vermoordden 2 miljoen Chr. Armenen tussen 1885 en 1923. De moslim Ghadaffie uit Lybië deed niet voor hen onder. Zijn groene boekje vertelt alle details.

Toen kregen we nog een hele rij satanische antichristen: Marx, Engels, Hitler, Stalin, Mao met zijn Rode Boekje, Pol Pot, de Kim dynastie in in Noord Korea,  Ook hier werden Joden en Christenen weer zwaar de dupe. Bijbels en Torahs waren en zijn tot op deze dag verboden boeken in Mekka en Medina. Geen Jood of Christen krijgt daar toegang!

De Apostel Johannes schreef 1950 jaar jaar geleden al in zijn brief: 1 Johannes 2:18…De antichrist…Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

Cees, Het is een valse leer dat christenen de dans van de grote verdrukking die al 2000 jaar aan de gang is zullen ontspringen en het Joodse volk daar weer mee opzadelen. Zie Matth. 10.

Beide entiteiten, Joden en BijbelGetrouwe gelovigen leden verschrikkelijk de afgelopen 2000 jaar tot op deze dag van Roomsen, Islamieten, Hindoes en Boeddhisten.

Dat heeft de Apostel Paulus dan ook eerlijk voorzegd aan alle BijbelGetrouwe gelovigen: 

Handelingen 14:22...om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan.

Eind goed - Al goed. De Jood Jeshua, de Zoon van God, [Joh. 3:16] zal wederkeren als de grote verlosser, als Koning der koningen, naar planeet aarde met veel macht en heerlijkheid en zal al die antichristen voor goed een toontje lager doen zingen. Openbaring 6.

Het goede zal dan het kwade voorgoed overwinnen. Openbaring 19.

Jeshua de Masjiach maakt alle dingen nieuw, de hemel en de aarde!!!

Van de duivel en al zijn gemene trawanten [demonen] zal nooit iemand nog horen of zien. Openbaring 20-22. Het beste komt nog. Ik blijf bidden: Laat Uw koninkrijk komen, laat Uw wil geschieden, in de hemel alzo ook op deze aarde. Matth. 6.

Belofte op 06-08-2018 14:33

Dag Cees. Ik heb hetzelfde wel gedacht, een reeks teksten, maar geen enkele tekst, die aantoont dat het hele Joodse volk van vandaag, en dat is het volk in het Israel van heden ten dage, tot bekering zal komen en zodoende gered zal worden. Geef mij maar een ( 1 ) tekst waar de profetie dit aantoont, dan kunnen we die tekst verder gaan ontleden, en kijken of je gelijk hebt. Verder wil ik noemen, dat de profetie in Openbaring gaat over de ondergang en verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 NC, dit is voorspeld in het evangelie van Mattheus 24 en 25 en overeen komende plaatsen in de andere evangelies. Wanneer je daar iets over wilt lezen, is in 2006 by Kok in Kampen een boekje verschenen, met de volgende titel; Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen,de kern van de openbaring aan Johannes, geschreven door Dr. D. Holwerda. Ik zou toch hier willen vragen, wanneer, en in welk jaar is de tempel in Jeruzalem verwoest,zoals ik hier boven genoemd heb, en met welke reden heeft de Here Jesus dit gedaan?   De hartelijke groeten van mij, Belofte, en een gezegende week verder toegewenst wat gisteren reeds ingegaan is.

Cefas op 06-08-2018 15:12

Men leze ook het boek: Ezau, hij is Edom. De verborgen strijd om het Koninkrijk van Anco van Moolenbeek. Dan wordt een heleboel duidelijk wat er nu gaande is in het Midden-Oosten en in het bijzonder met Israel.

Ramshoorn op 06-08-2018 17:33

@Belofte.

Zachariah 12 en Romeinen 11 vertellen in detail hoe JHWH Israël van de wereldmachten gaat redden. Hij begon er al mee toen nog maar 700.000 Joden het moesten opnemen in 1948 tegen 5 vijandige Arabische volken. Israël overwon na 9 maanden en breidde toen al zijn toegewezen gebied met 20% uit.

In de volgende oorlog 1956 tegen de Egyptische Nasser die het Suez-Kanaal afsloot, won Israël opnieuw een groot gebied terug. Heel de Sinaï en Gaza.

De allergrootste overwinning die JHWH zijn volk Israël tot nu toe gaf was in de Zes-daagse oorlog toen Nasser opnieuw met grote overmacht aan tanks de Sinaï introk en Syrië en Jordanië zich door die antisemiet Nasser lieten verleiden om ook mee te doen. De drie landen kregen de schrik van hun leven toen heel hun legers in de pan gehakt werden door het leger van Israël, de IDF.

Toen vergrootte Israël zijn grondgebied maar liefst 3x. Jeruzalem werd de ongedeelde hoofdstad van Israël. Judea en Samaria: antisemieten noemen het tot op deze dag de West Bank, er wonen nu ruim 500.000 Joodse Pioniers in prachtige Joodse dorpen en steden.

In 1973 de Yom Kippoeroorlog werd het schrikken voor Israël toen Golda Meïr naar de stafchef van het leger Moshe Dayan luisterde: niet mobiliseren ipv naar haar eigen hart: mobiliseren!!! Israëls bestaan hing toen aan een zijden draadje. Door Gods hulp kwamen ze toch weer als overwinnaar uit de strijd en konden ze al hun grondgebied verder uitbreiden.

Israël wordt nu door veel wereldleiders gehaat en wordt door hen gepest. Uitspraken van de VN en EU liegen er niet om. Zelfs kerken doen mee. Raad van kerken en Wereldraad van kerken.

Er komt nu waarschijnlijk nog een grote oorlog waar Israël opnieuw door eigen schuld op de rand van de afgrond komt. Maar dan zal volgens de profeten God zelf ingrijpen en zijn Masjiach sturen om alle volken te tonen dat Israël Gods geliefde volk is. De Masjiach zal vechten als een Leeuw en overwinnen!!! Openbaring 19, Jesaja 63 en Ezechiël 38 en 39 en Zachariah 14 geven alle details van deze spannende finale eindstrijd der volken. Ik kijk er al jaren naar uit. Eind goed, al goed! Het beste komt nog.

Jeshua zal als enige Koning der koningen overblijven volgens Openbaring 20 en de duivel, satan zal voorgoed het zwijgen worden opgelegd. Openbaring 20. Een periode van duizend jaar vrede zal dan aanbreken. Details Openbaring 20 en Jesaja 2 en 11.

Shalom. Ramshoorn.

Belofte op 06-08-2018 21:30

 @ Cefas; Ik heb geen belang bij boeken wat voor vandaag en morgen de toekoms willen voorspellen. De profesie van de bijbel is grotendeels reeds vervul met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70 NC. Het boek Openbaring profeteerd de ondergang van de Joodse oorlog tegen de Romeinen. Johannes de apostel van de Here heeft die profesie gekregen in 67 NC. Jullie moeten maar lezen wat daar staat. De tijd is dichtbij dat het gebeuren gaat, en dat is geen 2000 of meer jaren later. Het dier en de valse profeet zijn mensen uit de Joden. Het dier komt uit de zee op, dit betekend hij komt uit de zee van het Joodse volk op, uit de volkeren zee van de Joden. Vergelijk hier de profesie van Daniël, waar de dieren ook uit de wereldzee op komen, en dat waren ook mensen. Verder worden het dier en valse profeet in hoofstuk 19 in de hel gegooid. In hoofstuk 20 heeft God een ander plan voor de duivel. Hy krijgt hier zomaar vier namen; draak,de oude slang, duiwel en Satan. Hij word nu in de dieptes weg gewerkt en toegesloten. Hij zit nu voor duisend jaar in zijn gevangenis vast want de uitgang is verzegeld. Dit is niet het duisendjarige vrederijk wat zoveel mensen denken, maar dit is het aantal jaren wat allen God weet hoelang dit duurt. Na die simboliese duisend jaar van God, laat God Satan los. We moeten wel zien dat daar nog iets gebeurd na het verwijderen van Satan. In : 4  van hoofstuk 20, ziet Johannes de hemel weer open gaan. Hij ziet daar tronen in de hemel, en daar gaan de mensen opsitten die reeds gestorven zijn. De gestorven gelovigen gaan daar in de hemel duisend jaar met Christus regeren. Dit heeft Christus ook voor zijn dissipels gezegd; Wanneer jullie in de hemel komen, zullen jullie op twaalf tronen zitten en gesamenlijk met my regeren. Dit is opmerkelijk, dat Satan en de hemelingen die duisend jaren gelyktijdig doormaken. Satan word dan losgelaten en probeert met al zijn volgelingen,de demonen, Gog en Magog,om de gelovigen wat dan nog op aarde wonen, bij te komen om ze te verleiden en van God proberen af te trekken. Dit lukt hun niet, want God komt ze bij en verslind die hele demoniese spul en gooit ze in het vuur, de hel. En dan komt Christus weer. Hij draagt zijn Koningschap weer over aan de Vader, waar Hy het ook van gekregen heeft met zijn hemelvaart. Dan is het regeren voorbij ook van de gelovigen in de hemel. Dan is het tijd geworden voor de wederkoms van Jesus Christus met de wolken,en dat zijn de engelen, en met allemaal uit de hemel naar de vernieuwde aarde wat dan in een knipoog veranderd is. Dus leven we vandaag in die duisend jaar, God se tijd, tot de wederkoms van onze Heiland. Alleen God weet wanneer dat is. Het is waar en zeker, want Hij heeft het beloofd. Groeten aan jullie allemaal wat de opstanding van onze Here Jesus Christus verwachten.   PS. Ik ben al meer dan vijftigjaar uit Nederland en kan het Nederlans niet meer zo goed schrijven, dus niet al te veel naar de fouten kijken!

Esther op 06-08-2018 21:31

Hallo allemaal...

Ook een nieuwe naam, Belofte, van harte welkom.

Het onderwerp Israël zit vaak als heet hangijzer tussen de gelovigen. Ieder heeft zijn/haar visie hier op. Ik ga er nu niet over hebben, ik heb een fijne, bemoedigende link. Allerlei verschillende onderwerpen, heel eenvoudig, geen ingewikkelde studies e.d.

Onze hemelse Vader en Jezus onze Heere, staat centraal. Bemoediging, aansporen, nadenkend en allerlei stukjes van alle dag, en heel fijn om te lezen. Juist door de eenvoud werd ik er door geraakt, kwam het diep naar binnen. Herkenbare dingen, ook voor ons. Misschien dat sommige het al kennen... Veel lees plezier.

Hartelijke groeten voor allen, Esther.

actiefonline.org/   

Ramshoorn op 07-08-2018 08:25

@Belofte. Als u teksten uit de Bijbel citeert dan moet u dat wel goed doen.

U schrijft: "Wanneer jullie in de hemel komen, zullen jullie op twaalf tronen zitten en gesamenlijk met my regeren."

Dat staat er dus niet “in de hemel”. Lees even mee wat Jeshua wel tot zijn discipelen zegt:

Mattheüs 19:28...Jeshua zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalftronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.

Lucas 22:30...opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de twaalf stammen Israëls te richten.

Het Koninkrijk is niet in de hemel maar op aarde en wel in Jeruzalem de stad van de grote Koning. Psalm 48, 132 en Mattheus 5:35. Daar zal Hij wederkomen met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs [Openbaring 7 en 14:1] daar zal Hij ook Recht spreken over alle volken. Zie alle details in Mattheus 25:31-46.

Ook volgens de profeet Jeremia 31:7 wordt Israël tot hoofd der volken en volgens Zachariah 14:9 wordt Jeshua Koning over de gehele aarde!!!  Volgens Jeshua is er maar één wederkomst en geen twee zoals u schrijft. Zie Mattheus 24, Marcus 13 en Lucas 17 en 21.

Alle volken zullen Jeshua in Jeruzalem ontmoeten en zich voor Hem neerbuigen, dus ook de leiders van alle valse godsdiensten. Moet een pracht gezicht zijn. Wie dan nog rebbeleert krijgt zware straffen. Zachariah 14:16-21.

Zie ook Filippenzen 2. Jeshua kreeg van God de Vader de Naam boven alle naam. Allen buigen spoedig voor Jeshua. Ik in ieder gaval wel! Waarom?

Ik zing graag het Gezang: Ik heb U lief o mijn beminde, die al mijn vreugd en sterkte zijt!

Esther op 07-08-2018 16:03

Hallo Ramshoorn en Belofte en natuurlijk iedereen,

Nu heb ik één vraagje, misschien dat iemand daar teksten van weet... waar ik het antwoord niet kan vinden in de Bijbel, en helemaal niet in het Nieuwe Testament.

Mijn vraag is:... Waar in de Bijbel kan gelezen worden, dat ná de val van Jeruzalem 70 na Chr. die stad weer opgebouwd wordt en de tempel, dat het van God afkomt??? Ik kan het nergens lezen. 

Ik geloof ook werkelijk dat God die tempel en de stad heeft verwoest, gebruikmakend van de Romeinen... en dat God geen mallemoer om dat bultje stenen nog waarde heeft. Het machtige offer van Christus is in die stad vervuld... Dát is wat ik steeds weer tegenkomt. Beginnend in Genesis tot de kruisiging van de Heere Jezus en Zijn sterven.

Zijn Stad, het Nieuwe Jeruzalem, dat is wat telt. Net zo als al die getrouwen geloofs getuigen, zij verlangden naar het hemels Vaderland, Hebr.

De Heere Jezus wijst ook op een Nieuwe Tempel, Johannes 2 19-21, Zijn eigen Lichaam. ... Maar er wordt veel geestelijke dingen omgezet naar aardse dingen... Géén wonder dat het een enorme verwarring met zich mee brengt... en helemaal onder de gelovigen.

Op de ruines van de oude stad Jeruzalem, heeft Rome iets gebouwd... plm. meer als 1500 jaar of nog langer, bestond "Jeruzalem", of die naam van die stad niet eens.

Daarom ben ik benieuwd of en waar het staat in de Bijbel. Eén ding... niet teksten alleen maar uit het oude testament, dat brengt alleen maar verwarring... en ik kan óók nog zeggen, dat vele profetieén gericht is op de ballingschap en de daarna opbouw van tempel en stad Jeruzalem. Men mag graag alles van toen, voltooid verleden tijd, graag transporteren naar deze tijd.

Ik ben moeilijk te overtuigen... dat kan alleen de Heere.

Voor jullie allen, voorzichtig met die warmte, en vriendelijke groeten, Esther.

Harold op 07-08-2018 17:20

@Esther de eindtijdprofetieen uit het oude Testament zijn onlosmakelijk verbonden met de profetieen die gegeven worden in het nieuwe Testament, dus eigenlijk kunnen we het niet los van elkaar zien. Daniel heeft het heel specifiek over de komende antichrist en geeft aan dat hij 'slachtoffer en spijsoffer zal doen ophouden' in de laatste jaarweek. Het offeren kan voor Joden enkel gebeuren bij de tempel. De conclussie is dan dat er in de laatste jaarweek een tempel staat. Paulus herhaalt dit iets duidelijker in 2 tessalonicenzen 2:4 (nieuwe Testament) als hij het over de openbaring van de antichrist heeft: 'Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.' Wederom kun je de conclussie trekken dat in de laatste jaarweek van de grote verdrukking er dus een fysieke tempel staat.

Maar jij zegt nog iets heel belangrijks:..de tempel, dat het van God afkomt??? Ik deel je mening, dat de tempel voor God een hoopje steen is waar wij niets aan hebben. En dan leg ik de nadruk graag op wij. Voor ons, voor gelovigen is de tempel niet van belang. Het feit dat sommige Christenen zo dwepen met de derde tempel alsof God er zelf gaat wonen, begrijp ik niet. Wij hebben Christus en dat is alles wat we nodig hebben. Echter, voor het volk Israel is de tempelherbouw belangrijk, maar ook enkel voor hen en niet voor Christenen. Vergeet niet, wij redeneren naar de tijd waarin wij nu leven, de genadetijd. Dat is de tijd, waarin zowel jood, als griek als nederlander als turk enkel door Jezus Christus gered kan worden en er geen aanziens des persoons is.

De tijd van de eventuele derde tempel is een nieuw tijdperk. De genadetijd is dan afgelopen en we betreden de laatste jaarweek en dan gelden er ook andere spelregels. Dan pas komt het volk Israel duidelijk in beeld om een rol te vervullen in de laatste plannen van God met deze wereld. In dat kader klinkt het eigenlijk heel logisch, dat als God verder gaat met Israel, dat ook de tempeldiensten herstelt worden. Het Joodse volk, tot dan toe nog steeds niet bekeerd, denkt oprecht God te eren met hun tempeldiensten, en accepteren dan ook nog iemand als messias. Het blijkt de antichrist te zijn die zich, zoals Paulus zegt, in de tempel van God zal zetten en zich als god zal voordoen. Dan blijkt ook dat Israel erin geluist is en zullen zij door een zeer zware verdrukking gaan tot eindelijk Jezus Christus terug zal komen.

Je hebt dus helemaal gelijk als je zegt dat de tempel niet belangrijk is. Jezus Christus is voor ons de tempel en alleen door hem mogen wij ons gered zien, ondanks dat we dat niet verdiend hebben. Maar je moet wel even in je achterhoofd hebben dat de derde tempel voor ons dan niet van betekenis is, voor het volk van Israel juist heel veel en dat er dan een heel ander tijdperk aan de gang is. Als je dus op een bepaald moment hoort van een herbouw van de tempel, dan weet je als Christen enkel dat God de wijzers op zijn klok aan ons bekend maakt. We hoeven er verder geen enkele diepere betekenis aan te geven, het is enkel een radertje in het profetische eindspel.

Ik ben overigens niet alwetend en leer ook nog veel bij, dus er zullen vast mensen zijn die er weer geheel anders over denken, maar dat maakt het ook wel interessant om meningen uit te wisselen.

Belofte op 07-08-2018 21:46

Dankjewel Esther. Ik ben nogal blij met jou stukjes. Ik ben alleen maar skepties over het jongetje wat een engel met het dooie meisje, wat in het ongeluk omgekomen is, in zijn arm gezien heeft. Zoals je weet, leven we in de tijd na de verwoesting van Jeruzalem en de profesie daarvan door Johannes aan de kerk van alle eeuwen en tijden gegeven. We bevinden ons dan in de periode van stilte. Wat ik daarmee wil zeggen is; dat daar geen engelen en profeten naar ons toe komen, om ons een boodschap van de Here te geven. Wij hebben dit niet meer nodig, omdat wij de Schrift hebben wat voldoende is voor onze zaligheid. Wat het jongetje betreft; wanneer een gelovig iemand sterft, gaat zijn of haar ziel direct na de hemel. Wanneer de ziel door een engel naar de hemel gebracht word, is dit niet zichbaar, want de ziel van een mens is onzichbaar, dit is zijn existensie, zijn eigen ik. Wanneer het dan in de hemel komt, krijgt de ziel een hemelse lichaam, zodat men elkaar kan kennen en herkennen. De Here Jesus heeft voor de Sadduseën, die groep Joden wat niet aan de opstanding geloven, gezegt, dat daar een opstanding van de doden in de hemel plaas vind. Hij noemt dan de namen van Abraham, Isak en Jakob en zegt daarbij; God is niet een God van doden, maar van levenden. Dit impliseert, dat de gelovige mensen in de hemel opstaan met een hemelse lichaam, en dit is dan de eerste opstanding. De tweede opstanding is dan met de wederkomst, want dan gaan we weer een ander liggaam krijgen, aangepast aan de andere omstandigheden vande nieuwe aarde. Dit is ook wat ik voor Ramshoorn wil vertellen, dat die Here Jezus naar de hemel is opgevaren in de hoedanigheid van een koning wat ingehuldigt word. Hij heeft een escorte van de engelen gekregen, wat de wolken vertegenwoordigen. De Koning krijgt zijn koningschap van zijn Vader in de hemel om de levenden en de doden te oordelen. Zo, Ramshoorn, is Christus ze koningschap niet van deze wereld. Hij regeert vanuit de hemel en kent ons allemaal bij onze naam. Zo kunnen we opslaan in de bijbel, het gedeelte van de opstanding; 1 Kor.15. : 15 ; In hetzelfde hoofdstuk : 24; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappy en macht en kracht onttroont zal hebben.Dit is met de wederkomst. En dan ook : 40; Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans van de hemelse is anders dan die van de aardse. Nu nog jou vraag Esther. Zijn daar teksten in het nieuwe testament wat de wederopbouw van Jeruzalem en de tempel profeteren? Ik ben niets tegen gekomen, niet in het nieuwe testament, wat daarop wijst, dat daar een derde tempel weer op het toneel zal verschijnen.In het oude testament wel, maar dat is dan de herbouw van de tempel nadat de Joden uit de ballingschap  terug gekomen zijn. Ik wil nog net bij dit wat geschreven is bijvoegen; De weg wat het nieuwe testament inneemt met de naderende en bange tijd wat zal komen tot bij de ondergang van Jeruzalem in 70 NC. De tijd is nabij en het oude is nabij de verdwijning. Hebr. Welterusten, lekker slaap. De groeten aan allemaal die Jesus Christus als hun God en Koning hebben. Belofte.

Ramshoorn op 07-08-2018 22:01

Beste Esther,

Harold heeft u een en ander al duidelijk gemaakt. Bedankt!

Als Jeshua straks als Koning der koningen terugkeert naar planeet aarde dan zal Jeruzalem zijn residentie zijn waar Hij met een ijzeren staf zal regeren. Zie Psalm 2, Mattheus 5:35 en Openbaring 14 en 19.

In Jozua 10:1 lezen we al over Jeruzalem. Maar liefst 800x komt Jeruzalem ter sprake in het Oude en Nw. Testament. En in Openbaring 11 kunnen we lezen over de Tempel waar ook plaats gereserveerd is voor de heidenen.

Waarom zal Jeshua duizend jaar regeren met een ijzeren staf samen met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs? Zie Openbaring 7... Omdat er bij Zijn Wederkomst nog zeer veel vijanden, antisemieten en booswichten zullen zijn die zijn Koningschap zullen betwisten. Hij weet wel raad met ze. Zie Psalm 101, Zachariah 14 en en Mattheus 25 en Openbaring 20 hoe Hij daar op zal reageren.

Wat in bijna geen enkele kerk wordt geleerd is dat de Joodse Masjiach als de Leeuw van Judah Openbaring 5:5 vechtend terug zal komen om zijn Volk der Joden te verlossen van de ondergang. Details in Jesaja 63 en Openbaring 19.

Hij is immers gekruisigd als Koning der Joden? Dat liet de Romeinse Stadhouder Pilatus toch op een bordje schrijven boven zijn hoofd toen Jeshua gekruisigd werd. In maar liefst drie talen kon iedereen lezen: Hebreeuws, Grieks, Latijn. Details Johannes 19:19.

Dat Jeshua toegejuicht werd door het Joodse Volk als Koning der Joden stond al in detail beschreven in Johannes 12:12-19. Lees het en verbaas u.

De intocht in Jeruzalem

12 De volgende dag, toen de grote menigte, die voor het feest gekomen was, hoorde, dat Jeshua naar Jeruzalem kwam, 13 namen zij palmtakken, gingen uit Hem tegemoet, en riepen:

Hosanna, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!

en: De koning van Israël!

14 En Jeshua vond een jonge ezel en Hij ging erop zitten, gelijk geschreven is:

15 Wees niet bevreesd, dochter Sions, zie, uw Koning komt, gezeten op het veulen van een ezel.

Pausen en de meeste Predikanten zwijgen deze feiten tot op deze dag dood op de preekstoel. Waarom? Omdat ze ten onrechte verkondigen dat zij het nieuwe Israël op aarde vertegenwoordigen. Wat zullen deze lieden verbijsterd zijn en op hun neus kijken straks als ze voor de Joodse Masjiach in Jeruzalem zullen moeten verschijnen en diep voor Hem moeten buigen als Koning der Joden!

Details in Zachariah 14:16-21 en Filippenzen 2. 

Esther op 07-08-2018 22:22

Dank je wel Harold, voor je antwoord. Voor ons is de Heere de tempel, Hij heeft de hele Tempeldienst vervuld. Zo wonderlijk als je daar over nadenkt.

Misschien zien we sommige dingen iets anders wat Israël betreft. Wat mij wel enorm geholpen heeft, is de Hebreeënbrief. Daar staat zo enorm veel in. En daar worden de gelovige Joden/Israëlieten, want daar schreef Paulus naar toe, bemoedigt maar ook ernstig gewaarschuwd. Daar wordt alles wat onder het oude verbond/de wet  stond... Christus tegenover gezet, dat Hij de vervulling van alles is. Een hele leerzame uitleg.

Daarom mede, zie ik sommige punten anders. Dan zou ik het gevoel krijgen dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt... en de Bijbel is juist tot in de kleinste details waarheids getrouw.

Misschien zien we nog niet alles, er staat ook zoveel in. We leren alle dagen. En wat ook vaak een gevaar is, dat we alles aannemen van een ander of de voorganger of dominee etc. zonder zelf te onderzoeken. Die schaamte heb ik zelf gehad... veel dingen waren zo héél anders, als geleerd werd. Dan wordt je heel voorzichtig, en neem je niet alles maar klakkeloos aan. En gelukkig zal de Heere door de Heilige Geest ons daar bij helpen, als we daar om vragen.

Harold, en ieder Vaders zegen om jullie heen, en hartelijke groet van mij, Esther.

Pier op 08-08-2018 10:17

Ramshoorn, hoe komt het toch dat iedere keer als ik jouw postings lees er een akelig gevoel aan overhoud? "Joodse Messias" "Joodse ambassadeurs" En dan verheug je je er nu al op dat Pausen en predikanten vreselijk op hun neus zullen kijken en diep zullen moeten buigen voor de "Joodse Masjiach".

Man, heb je dan niet gelezen in Rom.2: "God maakt geen onderscheid?" Heb je dan niet gelezen dat je geen Jood bent door je uiterlijk maar door je innerlijk? Dat we kinderen van Abraham zijn op grond van geloof?

Dat geldt voor alle mensen. Je hebt dus geen streepje voor bij God als je genetisch gezien, dus naar het vlees, "Jood" bent. Daarbij komt nog dat Abraham "de vader van vele volken" wordt genoemd.

Heb je niet gelezen dat het aardse Jeruzalem heeft afgedaan? Dat gelovigen kinderen zijn van het hemelse Jeruzalem? Heb je niet gelezen: "zo kennen we nu dan niemand meer naar het vlees, ook Christus niet"?

Waarom noem je Hem dan de "Joodse Messias"? Hij is God! Hij is naar het vlees geboren uit de Joden, maar nu is Hij gezeten aan de rechterhand van God. Hij is verheerlijkt, verheven boven alles. Hij zal de antichrist doden door de adem van Zijn mond. Niks "strijdend" zoals jij zegt. Hoe stel je je dat voor man? Jezus met een geweer? In een tank? De Joodse Masjiach als generaal van een Joods leger, met tanks en vliegruigen en bommen tegen de heidenen?

En als hij dan op die manier al die legers verslagen heeft, gaat hij zitten op een troon in de huidige stad Jeruzalem? En dan gaat Hij streng straffen en regeren met een ijzeren staf door middel van "Joodse ambassadeurs"? Als "Joodse Koning"?

Neem me niet kwalijk, maar ik word daar niet goed van. 

Belofte op 08-08-2018 14:12

Bedankt Esther voor jouw schrijven. Het is met de andere schrijvers in dit blok, meestal, zoals de Giliasten beweren, dat de duisend jaar van Openbaring 20, een duisend jaar van vrede zal zijn, waar Jesus Christus als koning heerst in Jeruzalem. Wanneer dit beweert word, dan weet ik niet hoe de hemelvaart van Christus dan in het evangelie inpast. Die duisend jaar is dan na de ondergang van Jerusalem en de tempel in 70 NC. De Here Jesus zal terug komen zoals hij opgevaren is. Laten de bijbellezers mooi lezen wat er staat, zoals jij ook elke keer  naar verwijst, zoals in de Hebrëerbrief uit de doeken gedaan word. Waarom word niet ingezien dat de naam Israel in het nieuwe testament alleen maar voor de gelovigen in Jesus Christus bedoeld is? 

Zoals jij zegt dat de bijbel zich niet tegen spreekt, is honderd procent waar. Zo zien we met Jesus ze intocht in Jerusalem, dat Jesus daar voor de tweede maal huilt. De eerste was bij het graf van Lazarus. Maar waarom huilt Hij dan? We moeten niet vergeten dat Hij twee naturen had op aarde; Een Goddelijke - en een menselijke natuur. Jesus huilde omdat Hij als God wist wat met Hem over een week zou gaan gebeuren, de kruisiging. Als mens moest Hij ook huilen over het volk wat een grote katastrofe mee zou maken, de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Lucas 19 : 28 - 44.  Dan : 43; Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, : 44; en zij zullen in u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat jullie de tijd niet hebt opgemerkt, dat God na u omzag. Een andere vertaling zeg; En zij zullen jou en jouw kinderen tegen de grond verpletteren,.... Vergelijk dit met psalm 137 : 9; .... gelukkig hij, die u kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren.

Jeruzalem is als Babel geworden met al zijn ongerechtigheid en zonden en zij gaan daar dan voor boeten. Als mens moest Jesus nu huilen op aarde, maar wanneer Hij naar de hemel opgevaren is,en Hij het koningschap van zijn Vader ontvangen heeft, moest Hij als God zijn ongelovige volk oordelen en straffen volgens het verbond en de bepalings in het verbond. Het koninkryk van Jesus Christus is dan het mensdom over de hele aarde. Hij zal oordelen de levenden en de doden, dat is dan het hele mensengeslacht. Babilon, wat de Griekse naam voor Babel is, komt ses maal voor in Openbaring.Dit heel erg jammer, dat de geleerden Babilon als Rome gemerkt hebben.

Dat hebben ze gekregen van een oude kerkvader met de naam van Iraneus, wat gezegt heeft dat Johannes de profsie van Openbaring in 95 NC geschreven heeft. Daar en dan is een fout ingeslopen, wat de hele profesie van Openbaring op een verkeerde manier verklaart. Het gaat tog over het volk van de Joden, wat verkeerd is gegaan. De Here Jesus is in Jerusalem gekruisigd en niet in Rome. Waar zijn de profeten gedood? Niet in Rome, maar in Jeruzalem. Waar heeft God een zaak mee gehad,is dit Rome of is dit Jeruzalem? Ja dit is het volk van Jeruzalem in de tijd wat genoemd is; 70 NC. Gelukkig het is niet alleen het vervloekte volk van de Joden wat in Openbaring verhaald word, maar ook die hele mooie dingen die we mogen lezen in de profesie, wat Johannes op Patmos gekregen heeft. Al de heerlijkheden van de hemel en God se grootheid word hier tentoongesteld.We mogen ook lezen van de kerk wat in hun benauwdheid gered word. Dit en veel meer is voor ons meegedeeld, om ons te verlustigen en ons te waarschuwen voor de grote God, wat liefdevol is, maar niet met zich laat spotten.                                              

Van harte gegroet van, Belofte.

Tom Hendrix op 08-08-2018 15:40

@Esther: 22.22. uur, op 7/8. Met U eens Esther. Ook ik erken, dat veel dingen in de Bijbel me niet geheel duidelijk zijn. Maar ik weet en gellof, dat het Woord van God, de Bijbel 100% waar is. Bij twijfel ga ik tot de Heer Jezus, en leg dat bij Hem neer. HIJ is "de Weg, de Waarheid, en het Leven". 

Janus op 08-08-2018 16:39

@Esther op 07-08-2018 16:03

misschien is dit het antwoord op jouw vraag:

https://www.youtube.com/watch?v=rDgdwCh7VMU 

schokkende openbaring over de profetische derde tempel

Harold op 08-08-2018 18:23

@Belofte  'Israel in het nieuwe testament alleen maar voor de gelovigen in Jesus Christus bedoeld is?' 

In Romeinen 11:25 zegt Paulus dit: ' Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn'

Volgens uw redenatie staat Israel in het NT nu dus ineens voor de gelovigen. Waarom is er dan een verharding over de gelovigen gekomen? Waarom uberhaupt maakt Paulus dan een onderscheid tussen Israel en de overigen als hij toch wel zou weten dat Israel dus eigenlijk niet Israel is, maar dat wij daar eigenlijk gelovigen voor in de plaats moeten zetten?

Dit is maar een voorbeeld maar er staan nog veel meer teksten in het NT dat als wij dat op gelovigen betrekken er wel hele vreemde situaties ontstaan. Waar leest u overigens in de Bijbel, dat wij eigenlijk niet mogen geloven dat Israel in het NT ook daadwerkelijk Israel is en wij dus eigenlijk de woorden van de schrijver in twijfel moeten trekken?

Ramshoorn op 08-08-2018 18:43

Beste Pier, hoe kunt u zich nu ergeren aan de Joodse Masjiach Jeshua en het Joodse volk? Bent u dan geen vriend van Jeshua en Israël? Joh. 15:14.

U weet toch ook wel dat God alleen in hun midden gewoond heeft in de Tempel van Salomo in Jeruzalem in het Heilige der heiligen? Lees het boek Koningen.

Het N.T. opent met te verklaren dat Jeshua de zoon van David, de zoon van Abraham is. Matth. 1:1. Hier wordt dus gelijk de link met het O. T. gelegd. 

Joden hebben inderdaad vele streepjes voor op gelovigen uit de heidenen. De verschillen worden al breed uitgemeten op het eerste Apostelconvent in Jeruzalem. Handelingen 15 en Romeinen 11. Jeshua heeft toch ook geleerd dat het Heil uit de Joden is? Joh. 4:22. 

Daarom haatte Hitler de Bijbel zo en liet hem ontjoodsen. Mein Kampf moest de nieuwe Duitse Bijbel voor de kerken worden volgens hem. Hitler is dood en drie jaar na zijn dood werd de Joodse Staat in Israël uitgeroepen. God  en de Joden lachtten en vierden feest!!! Zie Psalm 2.

Vele keren lezen we in de Bijbel dat Israël tot het uitverkoren volk hoort. o.a. in Deuteronomium 7. Dat bleek al op de Sinaï [Exodus 19 en 20] waar JHWH de Torah dmv Mozes aan het volk Israël gaf. Zij zijn het enige volk op aarde die God hebben horen spreken op de Sinaï, een berg in Arabië volgens Sha'ul [Paulus] in Galaten 4:25.

U weet toch ook wel de de Joodse gelovigen 3000 als eerste in water gedoopt, ondergedompeld werden op de Pinksterdag in Jeruzalem? De Joodse Jeshua was de eerste zendeling die de Israël rondtrok met een ultimatum: De tijd is vervuld: Bekeert u en gelooft het Evangelie. Marcus 1:15. Hij riep 12 Joodse Apostelen. Mattheus 10.

Deze 12 Joodse Apostelen, met Sh'ul [Paulus] aan het hoofd trokken zij als eerste Evangelisten de wereld in met het Evangelie van Jeshua daarom kunnen wij nu in 2018 samen over het Evangelie praten, lezen en schrijven.

Ik ben vier keer in Israël geweest en heb daar gestudeerd en heb daar de Bijbel door Joodse ogen leren lezen. Een nieuwe wereld ging er voor me open. Jeshua citeerde altijd uit de Torah, hij sprak vaak over Abraham, David, de Profeten enz. Jammer dat hedendaagse christenen dat niet doen omdat ze nauwelijks het O. T. lezen. Dom, dom!

Ze zingen gelukkig nog wel een paar Psalmen. Hedendaagse christenen begrijpen niet alleen niets van het O.T. maar nog minder van het Boek Openbaring het allerbeste boek van het N.T. dat door de Joodse Jeshua aan de Apostel Johannes op Patmos gedicteerd werd.

Maar liefst 12 x kreeg Johannes te horen: Schrijf! Gelukkig deed hij het en hoe. Nu weet ik in wat voor gedaante Jeshua als Zoon van God op Patmos verscheen aan Johannes. Alle details in Openbaring hoofdstuk 1. Precies zo als op de berg der verheerlijking.

Jammer dat u Openbaring 19 en Jesaja 63 niet goed gelezen heeft. Daar zien we Jeshua strijden als de Leeuw van Judah. 

De Jezus van de roomse en protestantse kerken bestaat alleen maar in kinderbijbels.

De Jeshua van de Bijbel weet van wanten: Hij scheld net als Johannes de Doper zijn voorganger, Farizeeën en Sadduceeën en Wetgeleerden de huid vol. Lucas 3 en Matth. 23.

Hij slaat alle geldwisselaars e.a. kooplieden de tempel uit met een eigen gemaakte zweep. Johannes 2.

Jeshua maakt alle dingen nieuw, niet alleen de hemel maar ook de aarde! / denk daar eens diep over na. Openbaring 21 en 22 helpt u daarbij. Bid ook het onze Vader: Uw wil geschiede in de hemel maar ook op de aarde. Matth. 6.

In Lucas 17:1-2 kunt u lezen dat hij kinderverkrachters het liefst met een steen om hun hals in de diepte verzwelgde. Zie meer details in Psalm 101. 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl