Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Goodmorning op 05-06-2018 01:39

Dankjewel Esther@

Het is ook niet moeilijk voor ons om te begrijpen dat Jezus de weg en de waarheid is, maar wel voor dit Volk. Daarmee doel ik dus op Het Joodse volk. Jezus Gods zoon is hier uit geboren en heeft de boodschap van Zijn Vader overgebracht. Met die woorden " van wie Mij ziet heeft de Vader gezien". Dit Halsstarrige volk en dit zeg ik liever niet., heeft die boodschap van Jezus totaal aan de kant gezet. Toen en zo,n "2000 jaar later" doen ze dit nog op dezelfde manier. Waarom heeft God dit Volk dan gekozen., toen Mozes de stenen tafelen droeg dansten zij om een gouden kalf. Hoe vaak hebben zij niet zitten klagen van had ons in Egypte gelaten, was daar zoveel meer en beter. Komt ook nog bij dat Mozes zelf niet eens het beloofde land in mocht trekken, Hij kreeg het te zien van afstand en werd naar alle waarschijnlijkheid opgenomen door de Almachtige Schepper. 

Daarom Esther zie ik net als jij dat Jezus Christus de enige echte waarheid is om deel te kunnen krijgen aan het eeuwig leven. Mozes zag het aardse stuk paradijs op afstand, Mozes had een band met de Vader en betrok het hemels paradijs. Het volk wat hij 40 jaren mocht leiden leeft tot op de dag van vandaag met die stenen tafelen, want hun schellen zijn niet van de ogen af. De Almachtige Schepper gaat er voor zorgen dat die schellen van de ogen afvallen. Dat dit gepaard gaat zoals beschreven staat in openbaringen is een vast gegeven. 

Daarom bid ik voor het Joodse volk en ieder ander mens, want wat halsstarrig heb ik zelf niet om een gouden kalf gedanst.

Groet

Tom Hendrix op 05-06-2018 07:21

@Esther: 21.41. uur, op 4/6. Inderdaad Esther, alleen Jezus, en zijn volbrachte werk aan het kruis, is onze behoudenis. Gods Zegen Esther.

dokter op 05-06-2018 16:13

Pier ,

Je loopt met paarde kleppen rond .

Jezus zegt zelf " Niet één ieder die zegt heer ,heer zal het koninkrijk binnengaan "  Dat is toch wel duidelijk dat vertrouwen niet genoeg is om gered te worden en dat niet iedereen zomaar de goedkeuring zal krijgen .

Dokter, wat is nu precies uw bedoeling ? Blijkbaar bent u heel goed op de hoogte wat het evangelie inhoudt en lokt u enkel maar discussies uit. Mod.

Pier op 05-06-2018 18:23

Dokter, het heeft met liefde te maken. Jezus zei dat als je Hem liefhebt, je Zijn woord bewaart. En ook dat je dan Zijn geboden zult bewaren. Dat heeft ermee te maken dat als je Hem liefhebt, je Hem geen verdriet wilt doen. Dus niet meer wilt zondigen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vandaar dat er staat: stel je vertrouwen op Hem, de leidsman en de voleinder van ons geloof, dan zul je behouden worden. Hij kent ons hart, onze intenties. Hij vergeeft veelvuldig. Hij heeft ons gered door onze schuld op Zich te nemen. Daar mag je op vertrouwen.

Harold op 05-06-2018 19:05

@Doker . Er komt namelijk nog wel wat acheraan:

Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

Daarnaast moet je ook de voorgaande verzen lezen, waaraan je kunt zien op wie de betreffende tekst betrekking heeft:

Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

Want:

Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.

De soep wordt niet zo heet gegeten als jij hem opdient. Daarentegen zegt Pier helemaal niet dat enkel vertouwen de reden voor redding is. De aanname van Jezus Christus als persoonlijke redder is wel voldoende. Vertrouwen, waar jij nogal minderwaardig over schijnt te doen is een onderwerp in de Bijbel waar talloze teksten over bestaan en een volstrekt logisch gevolg van een liefdevolle relatie tussen gelovige en Jezus Christus. Ik zal enkele teksten noemen, waarin vertrouwen een belangrijke rol speelt:

Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. (Spreuken 3:5-6)

Vertrouw bij je werk op de Heer ,en je plannen zullen slagen. (Spreuken 16:3)

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. (1 Johannes 5:14)

Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. (Jakobus 1:6)

Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. (1 Johannes 3:21-22)

Vertrouwen is de basis van onze relatie met Jezus Christus. Geloven is ook vertrouwen. Het zou toch heel raar zijn om wel te geloven in Jezus, maar geen vertrouwen in hem te hebben? Daarnaast lijkt het erop dat de moderator gelijk heeft en dat je enkel hier bent om te provoceren. En wanneer dit niet je bedoeling is, dan druk je je wel erg vijandig uit. Discussie en gedachtenwisseling is geen enkel probleem, maar op de wijze zoals jij dat doet ....

Spyfromthesly op 06-06-2018 20:44

52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt;

53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.

Mattehus 27:Vooraf ging er nogal wat aan vooraf. Zalving, Pascha (boord en wijn), verraad, verloochening, angst bij Jezus etc. Alles wees op zijn dood, maar ook de opstanding. Het lijkt alsof we al vooraf zien van wat nog te wachten staat in Openbaringen. Waren zij de eerstelingen van de eerste opstanding?!. De heiligen werden pas opgewekt nadat Jezus zelf eerst was opgewekt zo lezen we in vers 53, dus na 3 dagen.

Volgens mij schrijft Mattheus het meest over de wonderwerken van het Koninkrijk van God om dit met als grote doel het huis van Israël te bereiken. Net als Jezus wonderen, dat zijn dood en vooral de opstanding van Jezus zulke werken deed en naderhand ook nog de discipelen om dezelfde opdracht aan het huis van Israël het Koninkrijk van God te laten zien. Want ook toen nog kon Israël zich laten bekeren.

Na de Hemelvaart en Pinksteren, toen kwam de focus te liggen op de heidenen die geënt zijn op de edele tak en dat is het huis van Juda en het huis van Israël. Eigenlijk hadden we toen dus te maken met de vorming van het blijde evangelie toen de wondewerken ophielden. Lees handelingen maar eens na. Er werden steeds minder wonderwerken beschreven.

Laat je niet zomaar misleiden door de bekende bewering dat wij /ons Handelingen 29 vormen. A) Dit is niet Bijbels en niet in de context uit te leggen. B) Er bestaat wel degelijk een Handelingen 29. Het is een apocriefe boek, maar wel erkend! Het is in zijn geheel niet gnostisch.

De Bijbel schrijft niet waarom, waartoe enz. Dus het is ook moeilijk daarover iets te kunnen zeggen.

De heilige stad is Jeruzalem. Als je via de digitale HSV zoekt op de woorden “heilige stad”, dan kom je dit totaal 10 keer tegen, dus inclusief Mattheus. 10 staat voor de Jod. En “de heilige stad” is de 6 van het totaal van 10 of te wel de eerste van de 2e rij.

Het lijkt wel of de Bijbel al profetisch aangaf waarom voor de “heilige stad” dit voor 10 staat.

 

Nehemia 11:1De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden.

Lees de passage ” negen op de tien”!

 

Blijkbaar is Jeruzalem dus de heilige stad. Daarmee is volgens ook je vraag (deels) beantwoord. Nog verder interessant kan zijn, waar was de tempel in Jeruzalem?

In Mattheus eerder lezen we: Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel.

De tempel van de heilige stad. Altijd was gedacht, ook in vele boeken geschreven, dat het de plek van de gouden rotskoepel moest zijn. De laatste 7 jaar is gebleken dat de tempel hoogst waarschijnlijk zich bevond in de stad van David. Dat is een zuidelijk onderdeel van Jeruzalem. Vanuit spectaculaire opgravingen heeft men zoveel al gevonden en bewijs dat men alleen maar met de Bijbelse teksten zijn te verklaren.

In dit zin komt het oude profetische woord van Daniël meer tot leven dat bepaalde “geheimenissen” verborgen waren tot de bestemde tijd. Hoogstwaarschijnlijk in onze tijd. Daarom is dit best wel interessant. Hoe precies is het profetische woord van God.

 

Spyfromthesky

Muggenzifter op 08-06-2018 14:34

Psalm 18:41-51

Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God van mijn heil (vers 47).

David zong dit lied, omdat de Heere hem verlossing had geschonken. Het is een Psalm van dank voor grote uitreddingen.

Het eerste loflied in de Bijbel werd aangeheven om God te prijzen toen Hij Zijn volk Israël had bevrijd uit de slavernij van Egypte.

Maar David weet ook persoonlijk van verlossing uit de greep van vijanden. Hij prijst de Heere die hem gered had van de geweldenaar.

De grote geweldenaar is Satan; hij tracht zo veel mogelijk mensen mee te slepen in zijn eigen ondergang.

Gelukkig is de Zoon van God gekomen, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou (1 Joh. 3:8). Gelukkig is de mens die uit de boze macht van de geweldenaar is verlost!

Dat is realiteit voor ieder die de Heere Jezus als zijn Heiland kent.

Er hoeft geen angst meer te zijn voor die geweldenaar, want zijn macht is voor altijd verbroken. Elke gelovige mag zich veilig geborgen weten in de God van zijn heil, in Hem die hij ‘mijn Rots’ mag noemen. Hebt u die heel persoonlijke en vertrouwelijke relatie met de Heere?

De satan kan het ons best nog heel moeilijk maken.

Maarten Luther heeft eens gezegd: ‘Je kunt van de duivel zeggen wat je wilt, maar niet dat hij lui is.’ Hij houdt niet op met listige pogingen om ons te verleiden. Laten we dan de toevlucht nemen tot de Rots.

Bij Hem zijn we veilig, want Hij is de grote Overwinnaar van de boze. Jubel het ook vandaag weer uit: ‘Geprezen zij mijn Rots!’

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet

Muggenzifter

Tom Hendrix op 09-06-2018 17:48

@Muggenzifter: 14.34. uur. Dat klopt, beste Muggenzifter. Want ik realiseer me steeds meer, hoe ik tekort schiet in de liefde, in de omgang met anderen. En hoe gebrekkig mijn daden zijn. Hallelujah! Ik zal roemen op mijn zwakheden, opdat de Here Jezus verhoogd worde! Zonder Hem, voel ik dat ik hopeloos verloren ben.

wardje op 13-06-2018 18:17

    Pier op 13-06-2018 09:36 (de inhoud van deze reactie was door Pier op een ander forum geplaatst , op  10-06 onder 'Frankrijk', en  wordt  hieronder nogmaals weergegeven).     Behalve over de bewoordingen van je oordeel over de Islam denk ik dat we het verregaand eens zijn, zeker over wat je kernachtig verwoordt in de zesde alinea.   De echte strijd is natuurlijk die tussen Christus, en wij in Hem, en de 'geesten in de lucht' plus Angehörigen .   Maar als Erdogan het heeft over een strijd tussen kruis en halve maan bedoelt hij tussen Turkije en datgene en diegenen die hem met politieke macht en publiciteit tegenzitten.  Dat zijn , behalve in Oost-Europa,  niet in overwegende mate de christenen.   ---  Ik ben terzake geen deskundige, maar ik wed dat geen enkele godsdienstwetenschapper zal ontkennen dat de Islam een godsdienst is. Ik voeg er onmiddellijk aan toe: plus staats- en maatschappij-inrichting; inclusief het sociaal voorschrijven van allerlei gebruiken van huwelijk en segregatie der seksen  tot en met de wc-gang (linkervoet eerst geloof ik). Ware godsdienst ?  Nee natuurlijk.   Er zijn mensen  die het beschouwen als een verregaande aberratie van het christendom .  Maar het heeft vijf of zes ware elementen .   Net als    afsplitsingen binnen het christendom is het in wezen een splijtzwam .  Ik geloof dat Mohammed aanvankelijk in een zeer helder moment gelijk had toen hij ontsteld geloofde dat hij openbaringen had gehad van de duivel (Hadith).  Ergo: hoe beter men als Moslim de Koran en traditie kent, hoe erger  men verdwaald zal raken in de "Geest van de islam"   zoals je het uitdrukt.  Gelukkig zijn de meeste moslims beter dan de islam zelf is.  En ik ken er verscheidene die oprecht zijn, ook in hun bidden en in hun godsdienst.   ---   Bovenstaande is een antwoord op de hier volgende tekst van Pier: < Wardje, ik begrijp wat je zegt over regeringen. Maar regeringen zijn ook mensen en worden in ons systeem gekozen door andere mensen. Kiezers die willen dat abortus en andere zonden mogelijk blijven. Ik ben het daarom niet helemaal eens met het onderscheid dat je maakt tussen mensen en regeringen.Maar als Erdogan zegt: oorlog tussen kruis en halve maan, dan denk ik dat hij de essentie van de zaak weergeeft. De islam is niet in de eerste plaats een systeem of een religie, de islam is een geest. Een zeer boze geest, wellicht zelfs satan zelf. Deze geest heeft de Heilige Geest de oorlog verklaard.De Heilige Geest woont in degenen die gereinigd zijn door het bloed van Jezus en die noemen we christenen. In de aanhangers van de islam werkt de geest van de islam.Wat ik dus bedoelde met mijn schrijven is: als er in Europa een sterk christendom is -en dat betekent dat er (bij wijze van spreken) veel Heilige Geest aanwezig is, dan heeft de vijandige geest van de islam geen enkele kans op overwinning of overheersing of wat dan ook. Sterker nog, ik denk dat als het christendom hier in Europa sterker was geweest, dat dan de aanhangers van de islam helemaal weg gebleven waren.Doordat de geest van de islam zijn kans schoon ziet in Europa door een verzwakt christendom, en dus door te weinig kracht van de Heilige Geest, daardoor komt het dat hij zijn aanhangers, waarin hij zich manifesteren kan, hierheen heeft gestuurd.Dat betekent dat zolang wij hier in Europa het christendom blijven verzaken, de islam steeds sterker zal worden. Zouden we in Europa terugkeren naar het christendom, dan is het over en uit met de islam. Je ziet dit bijvoorbeeld in Oost-Europa: landen die bewust ervoor kiezen hun christendom niet te willen verloochenen blijven gespaard voor de invasie van islamieten.Het probleem is door onszelf veroorzaakt. Niet alleen door de regeringen, zoals jij zegt. Het komt doordat de mensen in Europa, je zou kunnen zeggen vanaf de verlichting, dus de 18e eeuw, zich meer en meer zich hebben afgekeerd van het christendom. De kerken hebben hieraan bijgedragen door mee te gaan met de wereld, de bijbelkritiek, de evolutietheorie en in deze tijd o.a. in wat jij noemde gender- en anti-leven ideologieën.Bijbelgetrouwe christenen, die vasthouden aan het Woord van God, worden -helaas ook door de meeste gevestigde kerken- als dom en primitief weggezet. Rechts en bekrompen, homo- en xenofobisch, rascistisch, narrow-minded, onverdraagzaam, liefdeloos, ja, in feite een gevaar voor de samenleving zoals men die graag ziet, waarin alle zonden die in de bijbel worden afgekeurd vrijelijk kunnen worden bedreven.Het is door deze, je zou zeggen Kanaänitische levensinstelling van de westerse samenleving, dat oordelen zoals de invasie door de islam over ons komen. En dat mensen zoals Georg Soros hun boze plannen kunnen blijven uitvoeren.Het is een droevig beeld, maar helaas de realiteit. Onze tijd is vergelijkbaar met de tijd van Noach en de tijd van Sodom en Gomorra. Onze Heer heeft gezegd: "als je dit ziet gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij." We hebben hoop. De toekomst is in de handen van Hem Die alles zal herstellen en Die heeft gezegd: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw!"  >

Pier op 13-06-2018 19:02

Wardje, dat vind ik mooi verwoord: 'gelukkig zijn de meeste moslims beter dan de islam zelf is'. Ik denk dat dat waar is. Ze zijn gevangenen van de geest van de islam. Heel veel van die gevangenen, die oprecht zoeken naar God, krijgen tegenwoordig dromen, waarin de Heer ze de weg toont. Mooi is dat!

Tom Hendrix op 14-06-2018 15:56

@Wardje: 18.17. uur. Helemaal met U eens, en prima omschreven.

dokter op 15-06-2018 13:13

A dag Mod

Ik ben op de hoogte, maar de anderen geven hun eigen interpretatie aan de schrift die het best bij hun past en waar ze zich goed bij voelen .

 

Het is u uitgelegd volgens de bijbel en verder gaan we hier daarover geen discussies voeren. Mod.

Muggenzifter op 15-06-2018 16:09

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen,

als een arbeider die zich niet hoeft te schamen

en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

2 Timotheüs 2:15

Psalm 19

De hemelen vertellen Gods eer,

en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen. Psalm 19:2

Een schatrijke man ontving een ver familielid als gast in zijn huis. De gast vloekte en bespotte God onophoudelijk. De gastheer voelde zich erg ongemakkelijk bij dit gedrag en vroeg de gast waarom Hij God voortdurend beledigde in zijn spreken. De bezoeker antwoordde: ‘God, Die ken ik niet, Die heb ik nog nooit gezien!’

De volgende morgen bekeken de twee mannen enige schilderijen. ‘Dit is het werk van mijn zoon’, vertelde de eigenaar. De bezoeker was diep onder de indruk van het schilderstalent van de zoon van zijn gastheer. In de loop van de dag bewonderden zij nog meer schilderijen die de zoon had tentoongesteld in verschillende ruimtes in het huis. De bezoeker vroeg steeds: ‘Wie heeft dit gemaakt?’ En iedere keer kreeg hij hetzelfde antwoord: ‘Mijn zoon’.

Ten slotte riep hij uit: ‘Wat moet u een gelukkig man zijn als u zo’n zoon hebt!’ ‘Hoe weet je dat ik echt een zoon heb?’ vroeg de gastheer, ‘je hebt hem nog nooit gezien’. ‘Maar ik kan toch zien wat hij gemaakt heeft’, zei de gast. ‘Ga dan eens naar het raam en kijk eens wat God heeft geschapen.

Je hebt Hem ook nog nooit gezien, maar je kunt Zijn werken toch zien!’ zei de gastheer. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ (Joh. 1:18). Maar toch kunnen we elke dag de wijsheid en almacht van de Schepper - God in de schepping bewonderen. Maar ook kunnen we de liefde en genade van de Heiland - God leren kennen door de Bijbel, Zijn Woord. Verwonderen wij ons nog over het feit dat die grote God Zich zó aan ons heeft geopenbaard, dat we niet alleen Zijn almacht, maar ook Zijn liefde en genade hebben mogen leren kennen.

Allen een gezegend weekend gewenst

Groet

Muggenzifter

Ramshoorn op 18-06-2018 12:22

Mooi verhaal Muggenzifter. Ik heb ook iets ontdekt op één van mijn studiereizen in Israël wat voor velen misschien een eye-opener kan worden:

Beste Xander. Op een van onze reizen naar Israël maakten mijn vrouw en ik kennis tijdens een lecture met de bekende Joodse schrijver Prof. Ben Chorin te Jeruzalem. Hij schreef een boek over Martin Buber: Een sprekende herinnering, en een boek over Broeder Jezus, de Nazoreeër, door een Jood gezien.

Het Kruis Van Golgotha: hierover vertelde Ben Chorin: In Chr. kerken zijn steeds weer de vier letters I.N.R.I te lezen aan het kruis.  Voor een Jood zijn de Chr. afbeeldingen in een kerk louter afgoden. 

De Latijnse letters aan het kruis zijn voor hen afgoden,  Opvallend is dat Christenen die in Israël zending bedrijven, het volkomen negeren dat de woorden op het kruis niet alleen in het Latijn waren geschreven, maar in het Hebreeuws, Grieks en latijn...zodat de hele wereld het kon begrijpen.  In het Hebreeuws las je de woorden: Jeshua-Hanozri-Wumelech-HaJehudim.

Dit betekent:

Jeshua Hanozri = Jezus de Nazoreeër.  Wumelech = en Koning  HaJehudim = Der Joden. ( Zie Johannes 19:19-20 )  Het was destijds de gewoonte en dat is het ook thans nog, dat de Schriftgeleerden uit een zin steeds de beginletters van de woorden er uit lichten, om daaruit een nieuwe zin te vormen.  Zo zien plotseling de Schriftgeleerden daar aan het kruis de vier letters, het Tetragrammaton, de vier letters van de Gods Naam: J.H.W.H. en Geen I.N.R.I.  De beginletters van dit Hebreeuwse opschrift geven de onuitsprekelijke Naam van God weer. De Heiligste Naam die de Joden niet durven uit te spreken, zij omschrijven deze liever als Hashem, de Naam, of als Adonai=Heer of Here.

Ook hier aan het kruis bleek Jeshua de Zoon van de levende God te zijn. Wie ore heeft die hore. Wie ogen heeft dat hij zie.

Muggenzifter op 18-06-2018 14:34

Ramshoorn op 18-06-2018 12:22

Bedankt Ramshoorn voor Uw aanvullend gedeelte.

Groet

Muggenzifter

wardje op 18-06-2018 21:59

@Ramshoorn 18-6 12:22.  Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ik had wat u had vernomen van Ben Chorin nooit gehoord of gelezen en ik ben er eigenlijk een beetje van ondersteboven geweest , zo verbluffend en zo mooi.   Het heeft ook de kenmerken van een zekere onopvallendheid, bescheidenheid . Je wordt door God, door de Openbaring niet overvallen. Dit is geen wonder, zelfs niet minder strikte zin,  maar de onopvallendheid van deze , laten we zeggen: schikking is óok het kenmerk van veel wonderen .  Ze laten de menselijke vrijheid volkomen  intact  om wel of niet voor de Messias te kiezen en voor zijn Godheid .  

Ramshoorn op 19-06-2018 20:32

Beste Muggenzifter en Wardje, bedankt voor uw reacties. En wat mij betreft blijven we Psalm 81 bidden tot we de dag van verlossing van Israël en zijn ware bestemming zullen zien en meemaken. Shalom. Ramshoorn.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl