Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Goodmorning op 05-06-2018 01:39

Dankjewel Esther@

Het is ook niet moeilijk voor ons om te begrijpen dat Jezus de weg en de waarheid is, maar wel voor dit Volk. Daarmee doel ik dus op Het Joodse volk. Jezus Gods zoon is hier uit geboren en heeft de boodschap van Zijn Vader overgebracht. Met die woorden " van wie Mij ziet heeft de Vader gezien". Dit Halsstarrige volk en dit zeg ik liever niet., heeft die boodschap van Jezus totaal aan de kant gezet. Toen en zo,n "2000 jaar later" doen ze dit nog op dezelfde manier. Waarom heeft God dit Volk dan gekozen., toen Mozes de stenen tafelen droeg dansten zij om een gouden kalf. Hoe vaak hebben zij niet zitten klagen van had ons in Egypte gelaten, was daar zoveel meer en beter. Komt ook nog bij dat Mozes zelf niet eens het beloofde land in mocht trekken, Hij kreeg het te zien van afstand en werd naar alle waarschijnlijkheid opgenomen door de Almachtige Schepper. 

Daarom Esther zie ik net als jij dat Jezus Christus de enige echte waarheid is om deel te kunnen krijgen aan het eeuwig leven. Mozes zag het aardse stuk paradijs op afstand, Mozes had een band met de Vader en betrok het hemels paradijs. Het volk wat hij 40 jaren mocht leiden leeft tot op de dag van vandaag met die stenen tafelen, want hun schellen zijn niet van de ogen af. De Almachtige Schepper gaat er voor zorgen dat die schellen van de ogen afvallen. Dat dit gepaard gaat zoals beschreven staat in openbaringen is een vast gegeven. 

Daarom bid ik voor het Joodse volk en ieder ander mens, want wat halsstarrig heb ik zelf niet om een gouden kalf gedanst.

Groet

Tom Hendrix op 05-06-2018 07:21

@Esther: 21.41. uur, op 4/6. Inderdaad Esther, alleen Jezus, en zijn volbrachte werk aan het kruis, is onze behoudenis. Gods Zegen Esther.

dokter op 05-06-2018 16:13

Pier ,

Je loopt met paarde kleppen rond .

Jezus zegt zelf " Niet één ieder die zegt heer ,heer zal het koninkrijk binnengaan "  Dat is toch wel duidelijk dat vertrouwen niet genoeg is om gered te worden en dat niet iedereen zomaar de goedkeuring zal krijgen .

Dokter, wat is nu precies uw bedoeling ? Blijkbaar bent u heel goed op de hoogte wat het evangelie inhoudt en lokt u enkel maar discussies uit. Mod.

Pier op 05-06-2018 18:23

Dokter, het heeft met liefde te maken. Jezus zei dat als je Hem liefhebt, je Zijn woord bewaart. En ook dat je dan Zijn geboden zult bewaren. Dat heeft ermee te maken dat als je Hem liefhebt, je Hem geen verdriet wilt doen. Dus niet meer wilt zondigen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vandaar dat er staat: stel je vertrouwen op Hem, de leidsman en de voleinder van ons geloof, dan zul je behouden worden. Hij kent ons hart, onze intenties. Hij vergeeft veelvuldig. Hij heeft ons gered door onze schuld op Zich te nemen. Daar mag je op vertrouwen.

Harold op 05-06-2018 19:05

@Doker . Er komt namelijk nog wel wat acheraan:

Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

Daarnaast moet je ook de voorgaande verzen lezen, waaraan je kunt zien op wie de betreffende tekst betrekking heeft:

Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

Want:

Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.

De soep wordt niet zo heet gegeten als jij hem opdient. Daarentegen zegt Pier helemaal niet dat enkel vertouwen de reden voor redding is. De aanname van Jezus Christus als persoonlijke redder is wel voldoende. Vertrouwen, waar jij nogal minderwaardig over schijnt te doen is een onderwerp in de Bijbel waar talloze teksten over bestaan en een volstrekt logisch gevolg van een liefdevolle relatie tussen gelovige en Jezus Christus. Ik zal enkele teksten noemen, waarin vertrouwen een belangrijke rol speelt:

Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. (Spreuken 3:5-6)

Vertrouw bij je werk op de Heer ,en je plannen zullen slagen. (Spreuken 16:3)

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. (1 Johannes 5:14)

Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. (Jakobus 1:6)

Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. (1 Johannes 3:21-22)

Vertrouwen is de basis van onze relatie met Jezus Christus. Geloven is ook vertrouwen. Het zou toch heel raar zijn om wel te geloven in Jezus, maar geen vertrouwen in hem te hebben? Daarnaast lijkt het erop dat de moderator gelijk heeft en dat je enkel hier bent om te provoceren. En wanneer dit niet je bedoeling is, dan druk je je wel erg vijandig uit. Discussie en gedachtenwisseling is geen enkel probleem, maar op de wijze zoals jij dat doet ....

Spyfromthesly op 06-06-2018 20:44

52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt;

53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.

Mattehus 27:Vooraf ging er nogal wat aan vooraf. Zalving, Pascha (boord en wijn), verraad, verloochening, angst bij Jezus etc. Alles wees op zijn dood, maar ook de opstanding. Het lijkt alsof we al vooraf zien van wat nog te wachten staat in Openbaringen. Waren zij de eerstelingen van de eerste opstanding?!. De heiligen werden pas opgewekt nadat Jezus zelf eerst was opgewekt zo lezen we in vers 53, dus na 3 dagen.

Volgens mij schrijft Mattheus het meest over de wonderwerken van het Koninkrijk van God om dit met als grote doel het huis van Israël te bereiken. Net als Jezus wonderen, dat zijn dood en vooral de opstanding van Jezus zulke werken deed en naderhand ook nog de discipelen om dezelfde opdracht aan het huis van Israël het Koninkrijk van God te laten zien. Want ook toen nog kon Israël zich laten bekeren.

Na de Hemelvaart en Pinksteren, toen kwam de focus te liggen op de heidenen die geënt zijn op de edele tak en dat is het huis van Juda en het huis van Israël. Eigenlijk hadden we toen dus te maken met de vorming van het blijde evangelie toen de wondewerken ophielden. Lees handelingen maar eens na. Er werden steeds minder wonderwerken beschreven.

Laat je niet zomaar misleiden door de bekende bewering dat wij /ons Handelingen 29 vormen. A) Dit is niet Bijbels en niet in de context uit te leggen. B) Er bestaat wel degelijk een Handelingen 29. Het is een apocriefe boek, maar wel erkend! Het is in zijn geheel niet gnostisch.

De Bijbel schrijft niet waarom, waartoe enz. Dus het is ook moeilijk daarover iets te kunnen zeggen.

De heilige stad is Jeruzalem. Als je via de digitale HSV zoekt op de woorden “heilige stad”, dan kom je dit totaal 10 keer tegen, dus inclusief Mattheus. 10 staat voor de Jod. En “de heilige stad” is de 6 van het totaal van 10 of te wel de eerste van de 2e rij.

Het lijkt wel of de Bijbel al profetisch aangaf waarom voor de “heilige stad” dit voor 10 staat.

 

Nehemia 11:1De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden.

Lees de passage ” negen op de tien”!

 

Blijkbaar is Jeruzalem dus de heilige stad. Daarmee is volgens ook je vraag (deels) beantwoord. Nog verder interessant kan zijn, waar was de tempel in Jeruzalem?

In Mattheus eerder lezen we: Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel.

De tempel van de heilige stad. Altijd was gedacht, ook in vele boeken geschreven, dat het de plek van de gouden rotskoepel moest zijn. De laatste 7 jaar is gebleken dat de tempel hoogst waarschijnlijk zich bevond in de stad van David. Dat is een zuidelijk onderdeel van Jeruzalem. Vanuit spectaculaire opgravingen heeft men zoveel al gevonden en bewijs dat men alleen maar met de Bijbelse teksten zijn te verklaren.

In dit zin komt het oude profetische woord van Daniël meer tot leven dat bepaalde “geheimenissen” verborgen waren tot de bestemde tijd. Hoogstwaarschijnlijk in onze tijd. Daarom is dit best wel interessant. Hoe precies is het profetische woord van God.

 

Spyfromthesky

Muggenzifter op 08-06-2018 14:34

Psalm 18:41-51

Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God van mijn heil (vers 47).

David zong dit lied, omdat de Heere hem verlossing had geschonken. Het is een Psalm van dank voor grote uitreddingen.

Het eerste loflied in de Bijbel werd aangeheven om God te prijzen toen Hij Zijn volk Israël had bevrijd uit de slavernij van Egypte.

Maar David weet ook persoonlijk van verlossing uit de greep van vijanden. Hij prijst de Heere die hem gered had van de geweldenaar.

De grote geweldenaar is Satan; hij tracht zo veel mogelijk mensen mee te slepen in zijn eigen ondergang.

Gelukkig is de Zoon van God gekomen, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou (1 Joh. 3:8). Gelukkig is de mens die uit de boze macht van de geweldenaar is verlost!

Dat is realiteit voor ieder die de Heere Jezus als zijn Heiland kent.

Er hoeft geen angst meer te zijn voor die geweldenaar, want zijn macht is voor altijd verbroken. Elke gelovige mag zich veilig geborgen weten in de God van zijn heil, in Hem die hij ‘mijn Rots’ mag noemen. Hebt u die heel persoonlijke en vertrouwelijke relatie met de Heere?

De satan kan het ons best nog heel moeilijk maken.

Maarten Luther heeft eens gezegd: ‘Je kunt van de duivel zeggen wat je wilt, maar niet dat hij lui is.’ Hij houdt niet op met listige pogingen om ons te verleiden. Laten we dan de toevlucht nemen tot de Rots.

Bij Hem zijn we veilig, want Hij is de grote Overwinnaar van de boze. Jubel het ook vandaag weer uit: ‘Geprezen zij mijn Rots!’

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet

Muggenzifter

Tom Hendrix op 09-06-2018 17:48

@Muggenzifter: 14.34. uur. Dat klopt, beste Muggenzifter. Want ik realiseer me steeds meer, hoe ik tekort schiet in de liefde, in de omgang met anderen. En hoe gebrekkig mijn daden zijn. Hallelujah! Ik zal roemen op mijn zwakheden, opdat de Here Jezus verhoogd worde! Zonder Hem, voel ik dat ik hopeloos verloren ben.

wardje op 13-06-2018 18:17

    Pier op 13-06-2018 09:36 (de inhoud van deze reactie was door Pier op een ander forum geplaatst , op  10-06 onder 'Frankrijk', en  wordt  hieronder nogmaals weergegeven).     Behalve over de bewoordingen van je oordeel over de Islam denk ik dat we het verregaand eens zijn, zeker over wat je kernachtig verwoordt in de zesde alinea.   De echte strijd is natuurlijk die tussen Christus, en wij in Hem, en de 'geesten in de lucht' plus Angehörigen .   Maar als Erdogan het heeft over een strijd tussen kruis en halve maan bedoelt hij tussen Turkije en datgene en diegenen die hem met politieke macht en publiciteit tegenzitten.  Dat zijn , behalve in Oost-Europa,  niet in overwegende mate de christenen.   ---  Ik ben terzake geen deskundige, maar ik wed dat geen enkele godsdienstwetenschapper zal ontkennen dat de Islam een godsdienst is. Ik voeg er onmiddellijk aan toe: plus staats- en maatschappij-inrichting; inclusief het sociaal voorschrijven van allerlei gebruiken van huwelijk en segregatie der seksen  tot en met de wc-gang (linkervoet eerst geloof ik). Ware godsdienst ?  Nee natuurlijk.   Er zijn mensen  die het beschouwen als een verregaande aberratie van het christendom .  Maar het heeft vijf of zes ware elementen .   Net als    afsplitsingen binnen het christendom is het in wezen een splijtzwam .  Ik geloof dat Mohammed aanvankelijk in een zeer helder moment gelijk had toen hij ontsteld geloofde dat hij openbaringen had gehad van de duivel (Hadith).  Ergo: hoe beter men als Moslim de Koran en traditie kent, hoe erger  men verdwaald zal raken in de "Geest van de islam"   zoals je het uitdrukt.  Gelukkig zijn de meeste moslims beter dan de islam zelf is.  En ik ken er verscheidene die oprecht zijn, ook in hun bidden en in hun godsdienst.   ---   Bovenstaande is een antwoord op de hier volgende tekst van Pier: < Wardje, ik begrijp wat je zegt over regeringen. Maar regeringen zijn ook mensen en worden in ons systeem gekozen door andere mensen. Kiezers die willen dat abortus en andere zonden mogelijk blijven. Ik ben het daarom niet helemaal eens met het onderscheid dat je maakt tussen mensen en regeringen.Maar als Erdogan zegt: oorlog tussen kruis en halve maan, dan denk ik dat hij de essentie van de zaak weergeeft. De islam is niet in de eerste plaats een systeem of een religie, de islam is een geest. Een zeer boze geest, wellicht zelfs satan zelf. Deze geest heeft de Heilige Geest de oorlog verklaard.De Heilige Geest woont in degenen die gereinigd zijn door het bloed van Jezus en die noemen we christenen. In de aanhangers van de islam werkt de geest van de islam.Wat ik dus bedoelde met mijn schrijven is: als er in Europa een sterk christendom is -en dat betekent dat er (bij wijze van spreken) veel Heilige Geest aanwezig is, dan heeft de vijandige geest van de islam geen enkele kans op overwinning of overheersing of wat dan ook. Sterker nog, ik denk dat als het christendom hier in Europa sterker was geweest, dat dan de aanhangers van de islam helemaal weg gebleven waren.Doordat de geest van de islam zijn kans schoon ziet in Europa door een verzwakt christendom, en dus door te weinig kracht van de Heilige Geest, daardoor komt het dat hij zijn aanhangers, waarin hij zich manifesteren kan, hierheen heeft gestuurd.Dat betekent dat zolang wij hier in Europa het christendom blijven verzaken, de islam steeds sterker zal worden. Zouden we in Europa terugkeren naar het christendom, dan is het over en uit met de islam. Je ziet dit bijvoorbeeld in Oost-Europa: landen die bewust ervoor kiezen hun christendom niet te willen verloochenen blijven gespaard voor de invasie van islamieten.Het probleem is door onszelf veroorzaakt. Niet alleen door de regeringen, zoals jij zegt. Het komt doordat de mensen in Europa, je zou kunnen zeggen vanaf de verlichting, dus de 18e eeuw, zich meer en meer zich hebben afgekeerd van het christendom. De kerken hebben hieraan bijgedragen door mee te gaan met de wereld, de bijbelkritiek, de evolutietheorie en in deze tijd o.a. in wat jij noemde gender- en anti-leven ideologieën.Bijbelgetrouwe christenen, die vasthouden aan het Woord van God, worden -helaas ook door de meeste gevestigde kerken- als dom en primitief weggezet. Rechts en bekrompen, homo- en xenofobisch, rascistisch, narrow-minded, onverdraagzaam, liefdeloos, ja, in feite een gevaar voor de samenleving zoals men die graag ziet, waarin alle zonden die in de bijbel worden afgekeurd vrijelijk kunnen worden bedreven.Het is door deze, je zou zeggen Kanaänitische levensinstelling van de westerse samenleving, dat oordelen zoals de invasie door de islam over ons komen. En dat mensen zoals Georg Soros hun boze plannen kunnen blijven uitvoeren.Het is een droevig beeld, maar helaas de realiteit. Onze tijd is vergelijkbaar met de tijd van Noach en de tijd van Sodom en Gomorra. Onze Heer heeft gezegd: "als je dit ziet gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij." We hebben hoop. De toekomst is in de handen van Hem Die alles zal herstellen en Die heeft gezegd: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw!"  >

Pier op 13-06-2018 19:02

Wardje, dat vind ik mooi verwoord: 'gelukkig zijn de meeste moslims beter dan de islam zelf is'. Ik denk dat dat waar is. Ze zijn gevangenen van de geest van de islam. Heel veel van die gevangenen, die oprecht zoeken naar God, krijgen tegenwoordig dromen, waarin de Heer ze de weg toont. Mooi is dat!

Tom Hendrix op 14-06-2018 15:56

@Wardje: 18.17. uur. Helemaal met U eens, en prima omschreven.

dokter op 15-06-2018 13:13

A dag Mod

Ik ben op de hoogte, maar de anderen geven hun eigen interpretatie aan de schrift die het best bij hun past en waar ze zich goed bij voelen .

 

Het is u uitgelegd volgens de bijbel en verder gaan we hier daarover geen discussies voeren. Mod.

Muggenzifter op 15-06-2018 16:09

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen,

als een arbeider die zich niet hoeft te schamen

en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

2 Timotheüs 2:15

Psalm 19

De hemelen vertellen Gods eer,

en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen. Psalm 19:2

Een schatrijke man ontving een ver familielid als gast in zijn huis. De gast vloekte en bespotte God onophoudelijk. De gastheer voelde zich erg ongemakkelijk bij dit gedrag en vroeg de gast waarom Hij God voortdurend beledigde in zijn spreken. De bezoeker antwoordde: ‘God, Die ken ik niet, Die heb ik nog nooit gezien!’

De volgende morgen bekeken de twee mannen enige schilderijen. ‘Dit is het werk van mijn zoon’, vertelde de eigenaar. De bezoeker was diep onder de indruk van het schilderstalent van de zoon van zijn gastheer. In de loop van de dag bewonderden zij nog meer schilderijen die de zoon had tentoongesteld in verschillende ruimtes in het huis. De bezoeker vroeg steeds: ‘Wie heeft dit gemaakt?’ En iedere keer kreeg hij hetzelfde antwoord: ‘Mijn zoon’.

Ten slotte riep hij uit: ‘Wat moet u een gelukkig man zijn als u zo’n zoon hebt!’ ‘Hoe weet je dat ik echt een zoon heb?’ vroeg de gastheer, ‘je hebt hem nog nooit gezien’. ‘Maar ik kan toch zien wat hij gemaakt heeft’, zei de gast. ‘Ga dan eens naar het raam en kijk eens wat God heeft geschapen.

Je hebt Hem ook nog nooit gezien, maar je kunt Zijn werken toch zien!’ zei de gastheer. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ (Joh. 1:18). Maar toch kunnen we elke dag de wijsheid en almacht van de Schepper - God in de schepping bewonderen. Maar ook kunnen we de liefde en genade van de Heiland - God leren kennen door de Bijbel, Zijn Woord. Verwonderen wij ons nog over het feit dat die grote God Zich zó aan ons heeft geopenbaard, dat we niet alleen Zijn almacht, maar ook Zijn liefde en genade hebben mogen leren kennen.

Allen een gezegend weekend gewenst

Groet

Muggenzifter

Ramshoorn op 18-06-2018 12:22

Mooi verhaal Muggenzifter. Ik heb ook iets ontdekt op één van mijn studiereizen in Israël wat voor velen misschien een eye-opener kan worden:

Beste Xander. Op een van onze reizen naar Israël maakten mijn vrouw en ik kennis tijdens een lecture met de bekende Joodse schrijver Prof. Ben Chorin te Jeruzalem. Hij schreef een boek over Martin Buber: Een sprekende herinnering, en een boek over Broeder Jezus, de Nazoreeër, door een Jood gezien.

Het Kruis Van Golgotha: hierover vertelde Ben Chorin: In Chr. kerken zijn steeds weer de vier letters I.N.R.I te lezen aan het kruis.  Voor een Jood zijn de Chr. afbeeldingen in een kerk louter afgoden. 

De Latijnse letters aan het kruis zijn voor hen afgoden,  Opvallend is dat Christenen die in Israël zending bedrijven, het volkomen negeren dat de woorden op het kruis niet alleen in het Latijn waren geschreven, maar in het Hebreeuws, Grieks en latijn...zodat de hele wereld het kon begrijpen.  In het Hebreeuws las je de woorden: Jeshua-Hanozri-Wumelech-HaJehudim.

Dit betekent:

Jeshua Hanozri = Jezus de Nazoreeër.  Wumelech = en Koning  HaJehudim = Der Joden. ( Zie Johannes 19:19-20 )  Het was destijds de gewoonte en dat is het ook thans nog, dat de Schriftgeleerden uit een zin steeds de beginletters van de woorden er uit lichten, om daaruit een nieuwe zin te vormen.  Zo zien plotseling de Schriftgeleerden daar aan het kruis de vier letters, het Tetragrammaton, de vier letters van de Gods Naam: J.H.W.H. en Geen I.N.R.I.  De beginletters van dit Hebreeuwse opschrift geven de onuitsprekelijke Naam van God weer. De Heiligste Naam die de Joden niet durven uit te spreken, zij omschrijven deze liever als Hashem, de Naam, of als Adonai=Heer of Here.

Ook hier aan het kruis bleek Jeshua de Zoon van de levende God te zijn. Wie ore heeft die hore. Wie ogen heeft dat hij zie.

Muggenzifter op 18-06-2018 14:34

Ramshoorn op 18-06-2018 12:22

Bedankt Ramshoorn voor Uw aanvullend gedeelte.

Groet

Muggenzifter

wardje op 18-06-2018 21:59

@Ramshoorn 18-6 12:22.  Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ik had wat u had vernomen van Ben Chorin nooit gehoord of gelezen en ik ben er eigenlijk een beetje van ondersteboven geweest , zo verbluffend en zo mooi.   Het heeft ook de kenmerken van een zekere onopvallendheid, bescheidenheid . Je wordt door God, door de Openbaring niet overvallen. Dit is geen wonder, zelfs niet minder strikte zin,  maar de onopvallendheid van deze , laten we zeggen: schikking is óok het kenmerk van veel wonderen .  Ze laten de menselijke vrijheid volkomen  intact  om wel of niet voor de Messias te kiezen en voor zijn Godheid .  

Ramshoorn op 19-06-2018 20:32

Beste Muggenzifter en Wardje, bedankt voor uw reacties. En wat mij betreft blijven we Psalm 81 bidden tot we de dag van verlossing van Israël en zijn ware bestemming zullen zien en meemaken. Shalom. Ramshoorn.

Tom Hendrix op 20-06-2018 16:02

Pieter A Meijer: 14.41. uur. Bedankt voor uw nadere uitleg van de cijferreeks. Shalom: Tom.

Muggenzifter op 22-06-2018 15:51

Psalm 20

Nu weet ik dat de Heere Zijn gezalfde de overwinning geeft (vers 7).

De Psalmdichter wenst de gezalfde van de Heere nogal wat toe, in positieve zin. Antwoord van God in dagen dat hij het moeilijk zou hebben, onaantastbaarheid, hulp en ondersteuning, acceptatie door God van de offers die hij bracht, vervulling van alle wensen en verlangens. De Psalmdichter bidt in het eerste gedeelte van deze Psalm voor de ander.

Datzelfde mag u ook doen: bidden voor Gods gezalfden, voor allen die als christenen met Gods Geest gezalfd zijn. Daarnaast mag u weten dat er ook voor ú gebeden wordt. Door de Heere Jezus Zelf nog wel!

Hij is de Opgewekte, die aan de rechterhand van God is en die vanaf die plek, vlak bij de Vader, voor u pleit. Het zevende vers begint dan heel onverwacht met de uitroep: ‘Nu weet ik …’

Het lijkt wel of David na al die gebeden uit de eerste zes verzen antwoord van God heeft gekregen. Alsof God tegen hem gezegd heeft dat zijn gebeden verhoord zullen worden. ‘Nu weet ik dat de Heere Zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit Zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden van Zijn rechterhand, ‘ zo roept David het uit.

Eeuwen later geeft God Zijn Christus (dat woord betekent ‘Gezalfde’), de Heere Jezus, nogmaals de overwinning met Zijn machtige daden. De overwinning over de dood. Die overwinning van de Heere Jezus betekent tevens voor u en mij de overwinning over de dood. Zijn dood en opstanding betekent voor u en voor iedereen die in Hem gelooft het eeuwige leven.

Mijn Heiland riep het uit aan het kruis van Golgotha: ‘Het is Volbracht’.

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

Tom Hendrix op 22-06-2018 17:31

@Muggenzifter: 15.51. uur. Heel mooi van U verwoord. Ja, de Heer Jezus Christus, is onze Redder en Heiland. Amen.

Harold op 22-06-2018 18:51

@Muggenzifter  'Het is Volbracht' zijn de krachtigste woorden uit de menselijke geschiedenis. Gods plan voor redding van de mensheid was gereed. Hoewel velen nog steeds onder een zwaar juk leven van een religie of geloof dat je aan allerlei regels moet voldoen voordat je gered bent, staat het kruis nog steeds symbool als redding voor de gehele mensenheid. Niet door de mens zelf bereikt, maar enkel uit genade aan ons geschonken door God. Laten we hopen dat velen dat in zullen zien en onder het zware juk, door mensen opgelegt vandaan mogen komen. Johannes 3:15 geeft het zelfs tweemaal achter elkaar aan wat Gods bedoeling is om gered te worden:

'Opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.'

Ook een goed weekend gewenst.

Muggenzifter op 22-06-2018 19:32

Harold op 22-06-2018 18:51

Tom Hendrix op 22-06-2018 17:31

Inderdaad Tom: Hij is onze Redder want er is onder de hemel geen andere Naam aan ons gegeven waardoor wij moeten behouden worden (Handelingen 4: 12)

Harold: Krachtigste woorden, geheel met U eens. Het is pure Genade en niet uit werken opdat niemand roeme (in zichzelf).

Groet Muggenzifter

Tom Hendrix op 23-06-2018 16:38

@ Muggenzifter: 19.32. uur, op 22/6. Helemaal met U eens, Muggenzifter. 

Atina op 24-06-2018 23:02

Hoe loopt het af als Gods wet weg wordt gedaan. Het eens Christelijke Nederland die haar wetten gebasseerd had op de Bijbel maakt plaats voor de islam en hun wetten. Maar hoe loopt het af ?

 

Psalm 119 :

1 Het is heerlijk voor je als je leeft zoals de Heer het wil,als je leeft volgens de wet van God.2 Het zal goed met je gaan als je je aan zijn leefregels houdten met je hele hart naar Hem verlangt.3 De Heer zal goed voor je zijn als je eerlijk benten leeft zoals Hij het wil.4 Heer, U heeft uw wetten gegevenen gezegd dat we ons daaraan moeten houden.5 Ik wil zo graag altijd leven zoals U het wil!Ik wil me zo graag aan uw leefregels houden!6 Ik zal nooit tevergeefs op U vertrouwenals ik leer te doen wat U zegt.7 Ik prijs U uit het diepst van mijn hartals ik zie hoe goed uw wetten zijn.8 Ik zal mij aan uw leefregels houden.Laat mij niet in de steek!

9 Hoe kan een jong mens zuiver leven?Door te leven volgens uw woord.10 Ik verlang met mijn hele hart naar U.Help me om U te gehoorzamen.11 Ik bewaar uw woord in mijn hart,zodat ik niet verkeerd tegen U zal doen.12 Ik prijs U, Heer!Leer mij om me te houden aan uw leefregels.13 Ik vertel anderenover de wetten die U heeft gegeven.14 Het is fijner om uw wil te doendan om heel erg rijk te zijn.15 Ik denk over uw wetten naen ik wil doen wat U van me vraagt.16 Ik geniet van uw leefregelsen zal U gehoorzamen.

17 Wees goed voor mij, Heer,dan zal ik leven en uw woord gehoorzamen.18 Open mijn ogen,zodat ik kan zien hoe geweldig uw wet is.19 Ik ben een vreemdeling op aarde.Laat me weten wat U van mij vraagt.20 Ik verlang er altijd hevig naarom me aan uw wetten te houden.21 U straft de mensen die denken dat ze U niet nodig hebbenen die zich niet aan uw wetten houden.Ze zijn vervloekt.22 Laat mij niet langer voor schut staan,want ik houd mij aan uw wetten.23 Al komen koningen bij elkaarom plannen te smeden om mij kwaad te doen,toch houd ik me aan uw wet.24 Ja, ik geniet van uw wetten.Ze geven me raad.

25 Ik voel mij helemaal hulpeloos.Geef mij leven door uw woord.26 Ik heb U alles verteld wat ik heb gedaanen U heeft me geantwoord.Leer mij te leven volgens uw leefregels.27 Help me om uw wetten te begrijpen,zodat ik over uw wonderen zal nadenken.28 Mijn hart huilt van verdriet en wanhoop.Geef me door uw woord weer nieuwe hoop.29 Help me om ver van leugens vandaan te blijven.Wees zo goed om mij uw wet te leren.30 Ik wil me aan de waarheid houden.Daarom gehoorzaam ik uw wetten.31 Ik klem me er aan vast.Heer, stel mij niet teleur.32 Ik zal uw wetten gehoorzamen.U zorgt ervoor dat ik dat graag wil.

33 Heer, leer mij om me te houden aan uw leefregels.Ik zal me er tot het einde aan vasthouden.34 Maak me verstandig,zodat ik me met mijn hele hart aan uw wet zal houden.35 Ik wil leven zoals U het wil,want ik houd van uw wetten.36 Laat mijn hart verlangen naar uw wetten,en niet naar rijkdom.37 Help mij om de goede kant op te kijken,zodat ik niet ga verlangen naar dingen die niet goed voor me zijn.Geef mij leven door mijn gehoorzaamheid aan U.38 Doe alstublieft wat U mij heeft beloofd,want ik heb diep ontzag voor U.39 Zorg ervoor dat ik nooit tevergeefs op U vertrouw,want dat zou ik vreselijk vinden.Maar wat U van mij wil, is goed.40 Ik verlang naar uw wetten.Geef mij leven door uw woord, want uw woord is goed.

41 Heer, wees altijd goed voor mij,zoals U me heeft beloofd.42 Dan heb ik een antwoord aan de mensen die me uitlachen.Want ik vertrouw op uw woord.43 Laat me vasthouden aan uw waarheid.Want ik vertrouw er op dat U rechtvaardig zal oordelen.44 Ik zal ik me altijd aan uw wet houden,voor altijd en eeuwig.45 Ik zal in vrijheid kunnen levenals ik U gehoorzaam ben.46 Ook zal ik koningen over uw wetten vertellen,zonder me te schamen.47 Want ik ben blij met uw wetten.Ik houd van uw woorden.48 Daarom verlang ik ernaar ze te doenen denk ik er over na.

49 Denk aan wat U mij heeft beloofd,want daar vertrouw ik op.50 Dit troost mij in alle ellende:dat uw belofte mij hoop heeft gegeven.51 De mensen die U niet gehoorzamenmaken me vreselijk belachelijk.Toch blijf ik me aan uw wet houden.52 Als ik denk aan uw wettendie U lang geleden heeft gegeven,Heer, dan word ik getroost.53 Ik word heel boos over de mensendie zich niets van U aantrekkenen zich niet aan uw wet houden.54 Hier op aarde, waar ik als vreemdeling woon,zijn uw leefregels voor mij als een prachtig lied.55 Zelfs 's nachts denk ik aan U, Heer,zelfs 's nachts houd ik me aan uw wet.56 Dat komt doordat ik U gehoorzaam ben.

57 De Heer is alles voor mij.Ik heb beloofd me aan uw woord te houden.58 Met mijn hele hart heb ik tot U gebeden.Wees goed voor mij, zoals U heeft beloofd.59 Ik denk na over hoe ik leefen probeer uw wetten te volgen.60 Ik haast me om U te gehoorzamen.Ik aarzel geen moment.61 Ook al proberen allerlei slechte mensenmij in de val te laten lopen,toch vergeet ik uw wet niet.62 Midden in de nacht sta ik opom U te prijzen voor uw rechtvaardige wetten.63 Ik ben een vriend van alle mensen die ontzag voor U hebben,van alle mensen die uw wetten gehoorzamen.64 Heer, de hele aarde laat zien hoe goed en liefdevol U bent.Leer mij om me te houden aan uw leefregels.

65 U bent goed voor mij geweest, Heer,zoals U had beloofd.66 Leer mij uw wetten echt te begrijpen.Want ik vertrouw er op.67 Toen ik me niet aan uw wet had gehouden,kwam ik in moeilijkheden.Maar nu houd ik me aan uw wet.68 U bent goed en alles wat U doet is goed.Leer mij om me te houden aan uw leefregels.69 De mensen die U niet gehoorzamen,vertellen leugens over mij rond.Maar ik houd me van harte aan uw wetten.70 Hun hart is zo ongevoelig als vet,maar uw wet maakt mij blij.71 Het is goed voor me geweestdat ik in moeilijkheden kwam.Want daardoor heb ik geleerdom me aan uw leefregels te houden.72 Uw wet is mij meer waarddan duizenden goud- of zilverstukken.

73 Uw handen hebben mij gemaakt.Maak mij nu ook zó verstandig,dat ik zal leren leven volgens uw wetten.74 Mensen die diep ontzag voor U hebben,zijn blij als ze mij zien.Want ze zien dat ik op uw woord vertrouw.75 Ik weet, Heer, dat U rechtvaardig bent,en dat U het me moeilijk heeft gemaaktjuist omdat U trouw bent.76 Troost mij nu met uw liefde,zoals U me heeft beloofd.77 Heb medelijden met me, zodat ik zal leven.Want ik geniet van het doen van uw wet.78 Zorg ervoor dat de slechte mensen bedrogen uitkomen,want ze hebben me vals beschuldigd.Heer, ik denk na over uw wetten.79 Geef dat de mensen die ontzag voor U hebbenen volgens uw wetten leven, naar mij toe komen.80 Ik wil U met mijn hele hart gehoorzamen.Dan zal ik nooit tevergeefs op U vertrouwen.

81 Heer, ik verlang er zo naar dat U me redt.Ik verwacht alles van uw woord.82 Ik kijk vol verlangen uit naar wat U me heeft beloofd.Wanneer komt U me troosten?83 Ook al voel ik me zo droog als uitgedroogd leer,toch ben ik uw leefregels niet vergeten.84 Hoelang zal ik nog leven, Heer,want de mensen vervolgen mij.Wanneer zult U voor me opkomen?85 Slechte mensen die U niet gehoorzamen,hebben een val voor mij opgezet!86 Alles wat U zegt, is te vertrouwen.Maar de mensen vervolgen me met hun leugens.Help me alstublieft!87 Ze hebben me bijna gedood,maar ik ben U niet ongehoorzaam geworden.88 Red mijn leven, omdat U van me houdt.Dan zal ik doen wat U me gezegd heeft.

89 Heer, voor eeuwig blijft uw woord bestaan.Voor eeuwig staan uw woorden vast, in de hemel.90 Door alle eeuwen heen blijft U trouw.U heeft de aarde stevig neergezet.91 Hemel en aarde dienen U.Daardoor bestaan ze nog steeds, zoals U heeft bevolen.92 Als ik niet zoveel van uw wet had gehouden,zou ik allang zijn gestorven van ellende.93 Nooit zal ik uw wetten vergeten,want door uw wetten heeft U mij leven gegeven.94 Ik ben van U. Red me alstublieft.Want ik verlang er immers naar om te doen wat U zegt.95 Schurken proberen me te doden.Maar ik blijf U gehoorzamen.96 Aan alles komt een einde, hoe volmaakt het ook is.Maar aan uw wet komt nooit een eind.

97 Wat houd ik toch veel van uw wet!Ik denk er de hele dag over na.98 Uw wet maakt me wijzer dan mijn vijanden,want uw wet is altijd bij me.99 Ik ben verstandiger dan al mijn leraren,want ik denk de hele dag na over uw wil.100 Ik ben wijzer dan de oude mensen,want ik doe wat U zegt.101 Ik zorg dat ik geen verkeerde dingen doe,maar dat ik me aan uw wetten houd.102 Ik houd me precies aan uw woord,want Uzelf bent mijn Leermeester.103 Uw woorden zijn heerlijk,nog heerlijker dan honing in mijn mond.104 Uw wetten hebben me wijs gemaakt.Daarom haat ik leugens en bedrog.

105 Uw woord leidt mij.Het is als een lamp voor mijn voeten,een licht op mijn pad.106 Ik heb gezworen (en ik zal het ook doen)dat ik me aan uw wetten zal houden.107 Heer, ik heb het zo moeilijk!Geef mij leven, zoals U heeft beloofd.108 Geniet van de woorden van mijn monddie ik U als een offer aanbied.Leer me U te gehoorzamen.109 Ik ben aldoor in gevaar,maar uw wet vergeet ik niet.110 Schurken proberen me in de val te laten lopen,maar ik word niet ongehoorzaam aan uw wetten.111 Ik heb uw wetten voor altijd van U gekregen.Ik ben er heel erg blij mee.112 Ik verlang ernaar om me altijd aan uw leefregels te houden,tot het einde toe.

113 Ik haat het als mensen zich niet aan uw wet houden.Maar ik houd van uw wet.114 Bij U ben ik veilig, U beschermt mij als een schild.Ik verwacht alles van uw woord.115 Verdwijn, schurken!Ik wil me aan de wet van God houden!116 Help me, God, zoals U heeft beloofd.Dan zal ik leven!Laat mij niet tevergeefs op U vertrouwen.117 Als U me helpt, word ik gered.Dan zal ik altijd blij doen wat U zegt.118 U vernietigt de mensen die zich niet aan uw leefregels houden.Ze komen door hun eigen leugens ten val .119 U gooit hen weg als het schuim uit de smelt-ovenwaarin goud zuiver wordt gemaakt.Daarom houd ik van uw wetten.120 Ik beef van ontzag voor U.Ik heb diep ontzag voor uw wetten.

121 Ik heb geleefd zoals U het wil.Lever mij nu niet uit aan mijn vijanden.122 Kom voor mij op!Zorg ervoor dat de slechte mensen me met rust zullen laten.123 Ik kijk zo uit naar de dag dat U mij redt,naar uw belofte van rechtvaardigheid!124 Wees alstublieft goed voor mij.Leer mij om me te houden aan uw leefregels.125 Ik ben uw dienaar, maak me verstandig,zodat ik weet wat U wil.126 Kom rechtspreken, Heer,want de mensen houden zich niet aan uw wet.127 Ik houd méér van uw wettendan van het zuiverste goud.128 Daarom gehoorzaam ik al uw bevelen.Ik haat alle leugens en elk bedrog.

129 Uw woorden zijn geweldig.Daarom houd ik me eraan.130 Uw woorden verspreiden licht.Ze geven wijsheid aan eenvoudige mensen.131 Ik doe mijn mond wijd open:ik snak naar uw woorden.132 Kom naar mij toe, heb medelijden met me.Ik houd immers van U!133 Zorg ervoor dat ik altijd het goede doe.Laat het kwaad geen macht over me krijgen.134 Red me van mijn vijanden.Dan zal ik me aan uw wetten houden.135 Wees goed voor mij, uw dienaar.Leer mij om me te houden aan uw leefregels.136 De tranen stromen mij over de wangen,omdat de mensen zich niet houden aan uw wet.

137 U bent rechtvaardig, Heer,en uw wetten zijn goed.138 U heeft rechtvaardige wetten gegeven.Ze zijn goed en betrouwbaar.139 Ik brand van verlangen om U te dienen,omdat mijn vijanden uw woorden vergeten.140 Uw woord is zuiver en waar.Daarom houd ik er heel veel van.141 Ik ben een onbelangrijk mens,maar ik vergeet uw wetten niet.142 U bent voor eeuwig rechtvaardig.Uw wet is juist en goed.143 Ook als ik in nood ben,geniet ik van uw wetten.144 Ze zijn voor eeuwig rechtvaardig.Help mij ze te begrijpen, zodat ik zal leven.

145 Ik roep U, Heer, met mijn hele hart.Antwoord mij alstublieft!Ik zal me aan uw leefregels houden.146 Ik roep U om hulp. Red mij!Dan zal ik doen wat U van mij vraagt.147 Nog vóórdat de dag begint, roep ik U om hulp.Want uw woorden geven mij hoop.148 's Nachts lig ik wakker.Dan denk ik over uw woorden na.149 Luister naar me, omdat U van me houdt.Heer, geef mij leven, omdat U rechtvaardig bent.150 De schurken zijn al vlak bij me.Ze houden zich niet aan uw wet.151 Maar U bent dicht bij me, Heer.Al uw wetten zijn juist en goed.152 Ik heb altijd gewetendat uw wetten eeuwig zijn.

153 Zie toch hoe erg ik er aan toe ben!Red me alstublieft! Want ik vergeet uw wet niet.154 Kom als Rechter voor mij op en red me!Geef mij leven, zoals U heeft beloofd.155 Het loopt slecht af met de mensen die U niet gehoorzamen.Zij worden niet gered,omdat ze zich niet aan uw leefregels willen houden.156 U bent zó goed, Heer!Geef mij leven, zoals U heeft beloofd.157 Ontelbare mensen willen me doden.Maar ik word niet ongehoorzaam aan uw wet.158 Ik heb mensen gezien die slechte dingen doen.Ik ben er verdrietig over dat zij uw wetten niet gehoorzamen.159 Kijk toch hoeveel ik van uw wetten houd!Heer, geef mij leven, omdat U van me houdt.160 Uw wetten zijn juist en goed.Ze zijn rechtvaardig en zullen voor eeuwig gelden.

161 Koningen vervolgden mij zonder dat ik hun iets had gedaan,maar ik bleef diep ontzag voor uw woord houden.162 Ik ben zo blij met uw woord!Zo blij alsof ik een schat heb gevonden.163 Ik walg van leugens, ik haat ze,maar ik houd van uw wet.164 Zeven keer per dagprijs ik U voor uw rechtvaardige wetten.165 De mensen die van uw wet houden, hebben vrede.Hun kan niets gebeuren.166 Ik wacht er op tot U me redt, Heer,en ik leef zoals U het wil.167 Ik houd me aan uw leefregels.Ik houd er heel veel van.168 Ik doe wat U van mij vraagt,want U ziet alles wat ik doe.

169 Hoor mijn geroep, Heer.Leer me wat ik moet doen, zoals U heeft beloofd.170 Luister alstublieft naar mij,en red me, zoals U heeft beloofd.171 Ik zal U aldoor prijzen,want U zal mij leren om me aan uw leefregels te houden.172 Ik zal over uw woord zingen,want uw woorden zijn juist en goed.173 Kom mij helpen, want ik heb ervoor gekozenom uw wetten te gehoorzamen.174 Ik verlang er zo naar dat U mij redt, Heer.Ik houd van uw wet.175 Laat mij leven, zodat ik U kan prijzen.Laten uw wetten mij helpen om goed te leven.176 Ik was afgedwaald als een schaap.Zoek mij nu alstublieft, want uw wetten vergeet ik niet.

Dewevoga op 25-06-2018 16:12

@Anita

m.i. is het niet de islam, maar het humanisme het grote gevaar. Bijvoorbeeld de klimaatwet die op ons afkomt. Het humanisme dat in de kerk geslopen is, waardoor men God als dezelfde beschouwt als Allah, die Zijn tegenstander is. De huidige kerkleiders zouden het verhaal van de buit die Gideon behaalde er nog eens op na moeten lezen. Onze humanistische leiders halen het “beest” de islam binnen. 

Ramshoorn op 26-06-2018 08:45

Beste Petra u schreef op 25-06-2018 22:13

@Ramshoorn

er komt een dag dat zelfs Canadese dollars, het zilver en goud niks meer waard is volgens de Bijbelse profetenWelke profeet zegt dit dan en waar staat dat?

Beste Cedric ook u schreef aan mij op 26-06-2018 01:26

@Ramshoorn: valuta kunnen failliet gaan, maar edelmetalen? Sorry maar dat is onzin hoor. 

Mijn antwoord: Zie wat de profeten over onze geld en VN-EU-geld spreekt.

Ezechiël 7:19…Hun zilver zullen zij op straat werpen en hun goud zal een voorwerp van afschuw zijn; hun zilver en goud zullen hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren; zij zullen zich daarmee niet kunnen verzadigen, noch daarmee hun binnenste kunnen vullen, want het is hun een struikelblok tot ongerechtigheid geweest.

De aarde wordt nu nog geteisterd door geweld, oorlogen, verkrachters, leugenaars, booswichten en antisemieten zoals Hosea 4 al beschreef.

We leven nu in de eindtijd en de God van Israël gaat ingrijpen, pikt het niet langer en zal rigoureus gaan optreden net zoals Hij deed in de tijd van Noach en Sodom en Gomorrah! Genesis 6 en 19. Zilver noch goud zal de mensheid straks het leven kunnen redden. Lees maar verder…

Sefanja 1:18...Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle [goddeloze] inwoners der aarde bereiden.

Ook in het Nw. Testament spreekt Jeshua deze keiharde woorden aan de mensheid die Hem niet als Koning/Masjiach erkennen.

Lees wat Hij door de Apostele Johannes liet opschrijven in het boek Openbaring 6 en 16. Gelukkig, eind goed al goed!

Een goede verstaander heeft maar een half woord nodig. Hij maakt alle dingen nieuw, de hemel en de aarde! Openbaring 20-22.

 

Iemand die wijs is hoort één woord en begrijpt er twee! 

Shalom. Ramshoorn.

Muggenzifter op 29-06-2018 07:34

Psalm 21

Wij willen uw sterkte met Psalmen bezingen (vers 14).

In deze Psalm bezingt koning David de macht en de goedheid van God. Hij juicht over het heil van God. Wat hij van God gebeden heeft, zijn hartenwens, heeft God hem gegeven. De koning gaat niet achteloos aan de zegeningen van God voorbij; hij accepteert ze niet als vanzelfsprekend.

Nee, hij telt als het ware zijn zegeningen. Zijn kroon heeft hij aan God te danken, zijn leven weet hij in Gods hand. En de eer die hij geniet, ziet David niet als een prestatie van zichzelf; ook die is te danken aan het heil dat God hem gaf. De heerschappij van David werd geroemd.

Maar de koning beseft dat al die majesteit en luister hem door God was toebedeeld. Daarom is hij vol blijdschap. Eens is David die blijdschap kwijtgeraakt, namelijk toen hij gezondigd had.

Toen moest hij bidden: ‘Hergeef mij de blijdschap over uw heil’ (Psalm 51:14). Zo gaat het ook bij ons. Als we zondigen is het met onze blijdschap gedaan. Als David deze Psalm dicht, is zijn geestelijke horizon echter ongestoord en onbewolkt. Het geheim van zijn blijdschap schuilt mede hierin, dat hij zijn vertrouwen volledig op God gesteld heeft.

Hij weet dan ook dat Gods goedertierenheid hem voor wankelen zal bewaren. Dat vertrouwen mag elke gelovige hebben die dicht bij de Heere leeft. David spreekt vervolgens over het feit dat God eenmaal gericht zal brengen over Zijn vijanden.

Nu is het nog de dag van de genade en wil God zondaars redden. In plaats van zich te bekeren gaan velen echter door met onrecht plegen. Welnu, eenmaal zal God het gedane onrecht vergelden. Dan zullen we ook daarin Zijn macht aanschouwen en Hem verheerlijken.

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

Esther op 30-06-2018 00:24

Dank u wel Muggenzifter, voor de Psalmen die u wekelijks neerschrijft.

Mooie en bemoedigende woorden wat we lezen. Het blijft tijdloos, ook wij kunnen er veel van leren, en er door bemoedigd worden.

Zo bijzonder, in Davids tijd was de Heere Jezus er nog niet. HIJ was er wel, maar nog niet als de langverwachte Messias/Christus, nog niet als mens. En toch... staan de Psalmen vol van de Heere, zo bijzonder. De volgende Psalm 22, gaat over Zijn lijden aan het kruis.

Wat gebruikte God... David, om dat zo neer te zetten. Maar dat zullen we volgende keer lezen van u. Muggenzifter, ook vor u een gezegend weekend.

En natuurlijk voor jullie allemaal, Vaders kracht, sterkte en liefde om jullie heen. Hartelijke groeten, Esther

Muggenzifter op 30-06-2018 11:13

Esther op 30-06-2018 00:24

En toch... staan de Psalmen vol van de Heere, zo bijzonder. Ja Esther, inderdaad en dat wij dit mochten ontdekken in ons leven! De Hebreeenbrief (1 vers 1) bevestigt ons het volgende: Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Ook in o.a. Lucas 24: 25 zegt de Heere Jezus het volgende tegen de Emmausgangers: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in Zijn heerlijkheid in te gaan? En  Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hen uit, wat in al de schriften op Hem betrekking had. 

Het is Gods Geest die ervoor zorgde dat David dit schreef.

Groet aan allen

Muggenzifter

Tom Hendrix op 02-07-2018 07:02

Ramshoorn: 08.45. uur, op 26/6. Helemaal met U eens Ramshoorn. 

Ramshoorn op 02-07-2018 18:02

Bedankt Tom Hendrix. Het beste komt nog. Psalm 132 en 135.

Muggenzifter op 06-07-2018 14:45

Deze Psalm is in twee gedeelten: 22:1-23; 23-32.

Psalm 22:1-23

Een vergadering van boosdoeners heeft Mij omgeven Ps. 22:17.

Aan de voet van het kruis van de Heere Jezus wordt het ware karakter van de mensen openbaar. De mens in allerlei sociale verschillen speelt daar een vreselijke rol: Jood of vreemdeling, barbaars of beschaafd, arm of rijk, leek of religieus.

Pilatus, de Romeinse regeerder in naam van de keizer, is verantwoordelijk voor de uitoefening van het recht; hij veroordeelt Hem van Wie hij even ervoor openlijk heeft erkend dat in Hem geen schuld is. De geleerden die de joodse wet kenden, en de priesters van het volk zoeken valse getuigenissen tegen Jezus.

De mensen die hen omringen, zijn het van harte met hen eens en verheffen hun stem tegen Hem Die niets dan goed onder hen heeft gedaan. De eenvoudige voorbijgangers lasteren Hem. De discipelen die zo lang dicht bij Hem waren geweest, verlaten in angst hun Meester in het uur van gevaar.

Te midden van deze verdorvenheid van de mensen horen we de Heere Jezus bidden: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’. In Zijn eeuwige liefde brengt Hij in dit korte gebed de onwetendheid naar voren van hen die Hem naar het leven stonden, hoewel zij toch allen wisten dat ze de Christus kruisigden.

Wat een gezindheid en waardigheid vinden we in deze omstandigheden bij de Heere Jezus! En gedurende die drie uren van duisternis, waar Hij in onbeschrijfelijke pijnen aan het kruis hing, aanvaardt Hij, de Heilige en Rechtvaardige, het oordeel van God over de zonde. Hij werd er als het ware mee één gemaakt, en moest daarom het oordeel van God dragen. De straf die u en ik rechtvaardig verdiend hadden, droeg Hij, de Onschuldige!

Allen een gezegend weekend gewenst, groet

Muggenzifter

Tom Hendrix op 08-07-2018 13:45

@Muggenzifter: 14.45. uur, op 6/7. Zo'n grote liefde, heeft de Heer gehad, dat Hij voor ons deze vreselijke straf heeft ondergaan. Geprezen zij Christus Koning!

Muggenzifter op 13-07-2018 08:43

Psalm 22:23-32

Wie de Heere zoeken, zullen Hem loven (vers 27).

De Geest van Christus doelde in deze Psalm door de profeet David op het lijden dat over Christus komen zou en op de heerlijkheid daarna. Vers 1-21 spreken van het lijden van de Messias. Met vers 23 begint de schildering van de heerlijkheid daarna. Allereerst staan dan hier de ‘broeders’ van de Messias vermeld.

In Matt. 12:49 en Joh. 20:17 noemt de Heere Jezus Zijn discipelen: ‘Mijn broeders’. Is er een hogere titel denkbaar? De Vader noemt ons Zijn kinderen, en de Zoon noemt ons Zijn broeders. Wat een groot voorrecht! Wat een dag zal het voor de Heere Jezus zijn, als Hij deze ‘broeders’ als een vrucht van Zijn lijden en sterven ook aan de schepping zal voorstellen met de woorden: ‘Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft.’

Zoals meestal in de Schrift worden hier eerst de individuen genoemd en pas daarna het geheel. De individuele mens zinkt bij God niet weg in de brede massa. Eerst is sprake van de broeders, dan van de ‘Gemeente’. En wat is de Naam die Christus op grond van Zijn verlossingswerk kon en mocht bekendmaken? ‘Zeg tot Mijn broeders: Ik vaar op tot Mijn Vader en tot uw Vader…’ lezen we in Joh. 20:17.

Wie zich verootmoedigt en ontzag heeft voor de Heere (vers 26-27), wie de Heere zoekt en zich tot Hem bekeert (vers 28), mag in deze tijd ‘de Vader aanbidden in geest en in waarheid’. Dan spreekt men niet langer van eigen gerechtigheid maar getuigt van de gerechtigheid van de Heere Jezus, ‘omdat Hij het (verlossingswerk) gedaan heeft’. In het bijzonder op deze dag is er voor iedere gelovige weer alle reden gehoor te geven aan de oproep: ‘Gij die de Heere vreest, looft Hem.

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

Gerard op 13-07-2018 13:59

@ Muggenzifter op 06-07-2018 14:45. Met alle waardering voor u het volgende: er is daar niet geschreven "... vergeef het hun ... ", maar er is daar geschreven: "... vergeef hun ..." Dit "het" is een belangrijk tussenwoordje, dat onterecht is ingevoerd, zèlfs in de St. vert. 1637. Het klopt niet wat u schrijft, want als u deze zin betrekt op datgene wat toen plaats vond, hoe kunt u dan diezelfde tekst ontkrachten door te stellen: "... hoewel zij toch allen wisten dat ..." ?? Groet van Gerard.

Muggenzifter op 13-07-2018 16:59

Gerard op 13-07-2018 13:59

Vergeef hun is de vertaling welke de NBV geeft. Ik kan hier niet in meegaan want de NBV is een onbetrouwbare zoniet corrupte vertaling. De NBG, SV, HSV, vertalen dit terecht met "vergeef het hun".

Groet

Muggenzifter.

Erasmus op 15-07-2018 12:48

Muggenzifter op 13-07-2018 16:59

" Het kan je zo maar gebeuren dat je bij je Bijbelstudie voor een tekstuitleg komt te staan waar je niet zomaar uitkomt. En wat doe je dan? Helaas ben je overgeleverd aan wat anderen zeggen. Tenzij je de Bijbel vanuit zijn grondtekst kan bestuderen! En daarom is er dit boekje Nieuwtestamentisch Grieks..." Uit het boekje: "Nieuwtestamentisch Grieks, door Jonatan Beeftink" .Haarlem 1995.  

 

In het Griekse NT (Luk. 23:34) staat het: 

" Ὁ δέ Ἰησοῦς ἒλεγε, πάτερ, ἂφες αὐτοῖς "

wat letterlijk betekent 

" Maar Jezus zeide, Vader, vergeef hun "

en het Engelse NT (King James Version) zegt:

 

" Then said Jesus, Father, forgive them; "


U kunt dit ook via de website biblehub.com uitzoeken.

http://biblehub.com/lexicon/luke/23-34.htm

Mod.

Gerard. op 18-07-2018 19:48

@ Muggenzifter op 13-07-2018 16:59. De N.B.V. is niet een vertaling, maar veeleer een onbetrouwbare verzameling tekstin- en aanpassingen. Ditzelfde geldt voor de H.S.V. en in iets mindere mate, maar nog wel even ernstig voor de N.B.G,-1951. De meest betrouwbare vertaling in de Nederlandse taalgebieden is de S.V. 1637, zoals het voor de engelse taalgebide de K.J. 1611 is. Maar let wel: óók deze laatste beiden, hoe ontzettend betrouwbaar ook, zijn niet feilloos. In de S.V. 1637 staat inderdaad het woordje "het" ten ONrechte tussengevoegd. Ik ga dus mee met de mening van Erasmus op 15-07-2018 12:48.

Niet om de persoon, maar als u hier boven leest onder 24-06-2018 23:02, waar een deel van Ps. 199 in geplaatst. De tranen schieten je in de ogen, als je die huis- tuin- en keuken- en evt. straattaal leest. Dat christenen daar nog aan meedoen, is volslagen onbegrijpelijk want ze werken mee aan het vervalsen van Gods Woord en spreken dan nog over wat er in "de bijbel" staat. Inderdaad: hùn bijbel, niet mijn Bijbel. Ik heb dat wel eens eerder hier aangehaald, maar u begrijpt: doordringen doet het toch niet en ben ik er dus mee gestopt. Groet van Gerard.

Gerard. op 18-07-2018 20:21

@ Moderator.Bedankt voor de link ! http://biblehub.com/lexicon/luke/23-34.htm  Heel goed!!

dondorpjohn op 19-07-2018 12:04

nigertia duizende doden maleisie meer politieke islam wat is het antwoord `/?? en wat Kan het antwoord zijn ^ negers bidden uitstorting HGeest in hotel usa hotel word 2 jaar gesloten geen aardbeving hele regio maar wel duidelijk voelbaar hele hotel Zo vertelde me nigeriaan

Negr word discriminerend ervaren door somige maar dat bzie ik anders als ik neger tegenover wit stel;er zijn namelijk geen witte kerken waar v7 doden zijn opgewekt zoasl het geval is met redeem church lagos nigeria ;er zijn mij geen witte pasters bekend die zollaang vasten als tb joshua scoan church emanueltv 40 dagen zonder eten ..

Ook .muzikaal zijn negerkerkdiensten veel aantrekkelijker en ben je er alsd zijnde deel van een gezin word je met een hartelijke omhelsing begroet nergers zijn anders stoppen niet vasten 3 dagen maar gaan door tot hun lichaaam zegt als je nu nog door gaat kom je lichaam in gevaar --

ook ik heb die mentaliteit en beschouw mezelf als een witte neger Zelfs de negerkerk van paster peter chris lagos nigeria zou in oukraine rusland de meest bekeken en geluiterde kerk zijn en vind hem persoonlijk de meest sympatieke paster naar te kijken luisteren

Om wit tegen over zwart te stellen pakt dus niet persee negatief uit voor de donkere maar hier in dit geval positief naar hen toe Vele denken zo als ik bij keuze tussen een witte of zwarte kerk liever een zwarte waar je begroet word met een hartelijke omhelsing alle muziek instrumentn met bijbel in overeenstemming aanwezig zijn

Negers vasten meer en langer wij bepalen of de merapi actief word en hoevel doden erbij vallen als teken wij bepalen of harat khaybar actief word middels gebed

Erdogan zegt europa in een dag te veroveren meteen stop ik water en eten 4 dagen daarna 9 dagen zonder eten en voorspelde meer dan duizend mensen in budapest 700 doden voordat 2017 eindigd wat gebeurde binen 3 weken Dat is mijn Jesus

Maleisye wees gewaarschuwd mijn vriend jesus kan singapore goed laten beven dat iedere inwoner het in zijn broek doet zonder dat er iemand sterft of met heel weinig doden!!

Dus door uw vasten kunt u mensen laten doden. Vreemde godsdient waar u de naam van Jezus voor misbruikt. Mod.

dondorpjohn op 19-07-2018 12:09

ik ben geen spam maar wereldzwerver 45 landen de meest gevaarlijke iran pakistan cairo rabat

Gerard op 19-07-2018 16:59

Ik kom hier net weer een paar dagen na jaren rust van dit 'Geloofsforum'. Maar als ik dat stukje van dondorpjohn op 19-07-2018 12:04 probeer te lezen denk ik: "Ik vertrek maar weer." Een paar jaren geleden waren er al dwalenden die wit - zwart maakten en andersom, dit hier boven is letterlijk nog een paar stappen erger. Triets, triest, triest. Moderator: u zult wel op- en aanmerkingen hebben, dat mag. Maar dat u zoiets plaatst begrijp ik niet. Maar een ander begrijpt weer niet dat u stukjes van mij plaatst. Groet en overigens grote waardering voor al het werk van Gerard.

Reden om die posting toch te plaasten, heeft als doel om mogelijk helderheid te verschaffen wat het evangelie nu werkelijk inhoudt. Mod.

Gerard op 19-07-2018 19:36

@ Moderator. Dan wens ik u daarmee veel succes! Groet van Gerard!

Esther op 19-07-2018 20:44

Hallo allen, ik begrijp niet veel van wat ik van de laatste paar reacties lees.

Niet zwart en ook niet wit. Voor mij telt maar één ding, beter gezegd één Persoon. De Heere Jezus Christus.

Hij alleen is de Weg, en de Waarheid en het Leven. En niet al die vreemde kronkels van religies. Want echt, daar vind je Christus niet.

Johannes 3 

16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

17. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

18. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeelt, maar wie niet in Hem gelooft, is al veroordeelt, omdat hij niet gelooft heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Er is géén één andere weg dan deze alleen. Niet omdat ik dát zo vind... maar omdat GodZelf in Christus deze kostbare waarheid laat zien aan ieder mens, om door Christus Jezus alleen, behouden te worden. 

Dank Muggenzifter, voor deze kostbare Psalm 22.

Hartelijke groeten aan allen, Esther.

Harold op 19-07-2018 23:36

@dondorpjohn  als de Bijbel zegt dat er geen aanziens des persoons is bij God en dat het lichaam van Christus één is, waarom dan nog zonodig onderscheid maken in witte of zwarte kerken? 

Er bestaan geen witte of zwarte kerken. Dat er cultuurverschillen zijn en dat kerkdiensten over de gehele wereld verschillend kunnen zijn en verschillend beleefd kunnen worden is een feit. Maar dat de huidskleur daar enig rol in speelt is natuurlijk niet zo. Of iemand nu wit, zwart, geel of smurfenblauw is, Jezus Christus is leidend en niet huidskleur. 

Blijf gewoon uzelf, zoals u geschapen bent en ga niet een identiteit aannemen van iemand die u had willen zijn. (Witte neger). U zult als uzelf ooit voor Jezus staan en niet uw alterego. Als u behoefte hebt om naar een meer swingende kerk te gaan dan staat dat u vrij, maar ga dan niet een kerk bekritiseren, enkel omdat de meerderheid van gelovigen een ander huidskleur heeft. 

Kerken kritisch benaderen is niet verkeerd, dat doe ik ook, maar bekijk de boodschap van betreffende kerken en niet de huidskleur van gelovigen, want daaruit is niets af te leiden en leidt juist tot scheidingen.

Harold op 19-07-2018 23:56

Daarnaast @dondorpjohn als Jezus ons oproept onze naasten en zelfs onze vijanden lief te hebben, wie geeft ons het recht om door vasten of gebed rampen en doden te eisen?

Misschien moet u toch nog even eens het verhaal van Jona lezen. Niet het gedeelte van de vis, maar van de wonderboom. Jona zat handenwringend te wachten tot de stad Nineve vernietigd zou worden door God en was kwaad op hem toen dat niet gebeurde. De Schaduwboom waar Jona onder zat liet God verdorren en daar had Jona zoveel verdriet van. Wel verdriet om een dode boom, maar geen verdriet om duizenden mensen en dieren die vernietigd zouden worden?

Zo komt uw verhaal over dondorpjohn. Ieder mens is door God geschapen, ieder mens krijgt tot de laatste seconde van zijn leven de kans om God te leren kennen en kan gered worden en je broeder of zuster worden. Doe afstand van uw gedachten en probeer lief te hebben. Dat is al een levenstaak op zich.

Muggenzifter op 20-07-2018 14:40

Psalm 23

De Heere is mijn Herder Ps. 23:1.

De Psalm is een lied uit het hart van iemand die zijn hele vertrouwen op de Heere stelde. David, de dichter van de Psalm, die in zijn jeugd zelf herder was, heeft gedurende zijn hele leven de waarheid van deze verzen mogen ervaren. Het werk van een herder werd vroeger veracht.

Isaï bijvoorbeeld, de vader van David, had acht zonen, maar het weiden van de dieren was het werk van de jongste. De Heere Jezus - en over Hem spreekt de bedoelde Psalm - heeft dit verachte werk van Herder op Zich genomen. Hoe diep heeft Hij Zichzelf vernederd! Met welk een overgave en hoe trouw doet Hij dit werk!

Toen David aan zijn kudde terugdacht, heeft hij misschien wel gezegd: ‘Wat hadden mijn schapen een goed leven, toen ik ze liet grazen. Een leven zonder zorgen!’ En toen hij zichzelf als een schaap van de hemelse Herder zag, heeft hij het waarschijnlijk vol blijdschap uitgeroepen: ‘O, wat fijn, zonder zorgen te kunnen leven!

Wat heerlijk zo ‘n Herder te hebben! Hij zorgt voor mij!’ In deze Psalm spreekt David vaker over de Heere dan over zichzelf. Wat zijn we toch gelukkige mensen als we de Heere Jezus kennen en Psalm 23 op onszelf mogen toepassen! De hoofdinhoud van de Psalm is niet’ de schapen’, maar de Herder van de schapen.

Het gaat hier om ‘mijn Herder’! Wanneer wij de grootheid van de Heere Jezus overdenken als de goede Herder Die Zijn leven afgelegd heeft voor Zijn schapen, Die hen zachtjes leidt aan zeer stille wateren en Die hen brengt op plaatsen van rust en verkwikking, dan zeggen we toch zachtjes: ‘De Heere is mijn Herder. Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij’!

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

Ramshoorn op 22-07-2018 14:25

Beste Xander en Allemaal, ik las vanmorgen op de site van Israël Today het volgende nieuws:

http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/34448/language/nl-NL/Default.aspx

" Zondag 22 juli is het Tisha be'Av, de negende dag van de maand Av, de dag waarop we de vernietiging van de Eerste en Tweede Joodse Tempel in Jeruzalem en nog meer rampen gedenken. Tijdens de vooravond komen duizenden Joden voor gebed bijeen bij de Westelijke Muur." 

Is het niet jammer dat Moshe Dayan de bevelhebber van het Israëlische leger IDF in juni 1967 toen Israël met overmacht de Zesdaagse oorlog tegen drie Arabische volken won maar de Tempelberg aan Jordanië weer prijsgaf. Hetzelfde gebeurde even later notabene ook met Hebron.

Dayan gaf de sleutels van die 2 moskeeën die op de Tempelberg staan een dag later terug aan de Arabieren de toenmalige beheerders.

Er had allang een Derde Joodse Tempel op de Tempelberg in Jeruzalem op de berg Sion kunnen staan.

Israël zou vandaag feest en lofliederen hebben kunnen zingen ter ere van Israëls machtige God die Zijn Volk een grandioze overwinning schonk ipv in zak en as te treuren zoals ze nu nog doen.

Of...was het nog niet Gods tijd?

Hoe dan ook...In 1967 verdrievoudigde Israël zijn grondgebied inclusief de Sinaï, Judea, Samaria, Golan en Gaza heroverde op Syrië en Egypte.

Die derde tempel op de berg Sion zal er zeker komen volgens Ezechiël 43, Zachariah 6 en Openbaring 11.

Laten we blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem [Psalm 122] die de Vredevorst Jeshua [Jesaja 9] zal brengen in Jeruzalem en vandaaruit over de hele wereld. Openbaring 7, 14 en 19.

Tom Hendrix op 22-07-2018 17:55

@Esther: 20.44. uur, op 19/7. Uit mijn hart gegrepen, Esther. Als we kinderen van G'd zijn, dienen we onze naasten lief te hebben, en zelfs onze vijanden. Ik schiet ook nog veel tekort in de liefde, maar heb het voornemen om vanaf nu, te zegenen , en niet te verwensen. Ieder mensenkind is geliefd door G'd, want God is liefde. Dat heeft zijn Zoon Jezus ons voorgeleefd. Vanmorgen in de preek, waar ik ter kerke was, raakte het mij, toen de voorganger ons confronteerde met de volgende uitspraak: " Wil Ik gezegend zijn, of wil IK tot Zegen zijn? Dat raakte me. Ik groet U allen en wens U allen Gods rijkste Zegen toe.

Esther op 22-07-2018 19:52

Hallo allen... een derde tempel, wat voor verschrikkelijke aanfluiting dat is tegen God en Zijn Zoon.

De Heere Jezus Zelf is die tempel... wat we vooral kunnen lezen in de Bijbel. 

Is het God niet Zelf die het steeds tegenhoud??? Is er geen grotere belediging naar de Heere toe. Heeft God niet de stad Jeruzalem al verwoest... Hij gebruikte de Romeinen. En de Joden maar blijven ontkennen de messias, Christus Jezus. En maar doorgaan met offeren, en al hun rituelen en de tempel ontwijden met hun ongeloof.

Het allergrootste offer, de Heere Jezus Zelf, wat door de hele Bijbel doorklinkt werd met voeten vertrapt. Hun haat tegen de Heere, was zo groot, dat ieder die geloofde in de Heere vreselijke vervolgingen moest ondergaan. 

Wie of wat is nu eigenlijk de antichrist???  Bijbels gezien is dat ieder die... "Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is?? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet".  1 Johannes 2 : 22-23

En erger nog... welke god vereert Israël eigenlijk. Een god zonder Christus Jezus. Moet ik dan werkelijk achter een volk staan zonder de Heere Jezus. Ik sta nog niet eens achter Nederland, met hun satanische wetgeving.

Het gaat niet om het land... het gaat om de individu, de mens persoonlijk.

In Handelingen staat het zo mooi duidelijk. Daar lezen we over de allereerste Gemeente, bestaande uit bekeerde Joden/Israëlieten. Machtig mooi om steeds weer te lezen... maar ook wordt haarfijn neergezet het verschil tussen een bekeerde Israëliet/Jood en een onbekeerde Jood. Wat hebben de broeders en zusters moeten lijden van hun eigen volksgenoten. De eerste vervolgingen barste toen los... ongelovige Jood ... tegen gelovige Jood.

En juist zij, de gelovigen uit Israël is het ware Israël van God in Christus Jezus. En wij mogen daar bij horen, door ons geloof in Christus Jezus, één kudde één Herder. 

Het enorme probleem is... dat velen alleen maar heult met een ongelovig volk... over de gelovige Joodse broeders en zusters hoor je nooit wat van. Terwijl zei het niet makkelijk hebben. De grootste tegenstand hebben zij van hun eigen mensen, net zo als ik Handelingen. 

Welk Jeruzalem??? zoals Paulus mooi uitlegt in Galaten 4 : 21-31... geef mij maar het Jeruzalem die boven is. Waar ook Paulus naar verlangt... daar hoeven we niet steeds te bidden om vrede... dáár is vrede, liefde, heiligheid, daar zijn God en het Lam.

Laten we bidden dat zij Christus Jezus aanvaarden in hun leven... of de Heere harten wilt aanraken. Zowel voor de Jood als ook de Griek.

En ja, ik blijf het aanhalen... als we dan bidden voor Jeruzalem, laten we dan bidden voor de mensen, inplaats alleen maar voor een stad die verdwijnt. Bijzonder... het aardse Jeruzalem, wordt in Openbaring géén één maal met naam benoemd. Daar wordt die stad alleen vergeleken ,,, in geestelijke zin, met Sodom en Egypte. Zo denkt God over die stad.

Ik schrijf dit niet om anderen te bezeren... ieder moet geloven naar wat men wil... Voor ieder hartelijke groet van mij...  Esther.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl