Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Piet 1 op 27-05-2018 20:58

Ramshoorn op 27-05-2018 17:27,

Het sea van Galilea is gewoon een meer en Kafarnaüm ligt gewoon aan het meer Galilea of meer van Tiberias.. het gebied van de stam Zebulon in Israel heeft nooit tot aan de zee gereikt.

De stam Zebulon in Nederland ligt nu wel aan de Zee. 

Man... wees dan blij dat we nu wel "wereldkampioen" worden want met voetballen zal het niet lukken, en dat willen we toch zo graag en nu wilt God ons helpen en is het nog niet goed...maar eerst moet er gedisciplineerd getraind worden...de belofte in Jesaja 9 blijft staan en ook die apocrief van Handelingen 29...over ben David van de Joden.

Pier op 27-05-2018 21:56

Er was eens een vlinder die dacht dat hij nog steeds een rups was. Vliegen deed hij niet, want rupsen vliegen niet. Honing eten deed hij ook niet. Rupsen eten geen honing, rupsen eten bladgroen. Trots op zijn prachtige kleuren was hij niet. Veel te opzichtig en schreeuwerig vond hij. Daarom wilde hij zijn vleugels niet uitslaan. Een rups kan ook wel kleurig zijn, maar toch bescheidener, eenvoudiger. Een rups heeft aardse kleuren. Rupsen zijn de basis. Rups zijn is goed. Het begon met rupsen, dus niks geen vlinders, niks geen gefladder, niks geen bloemen en opstijgen naar de hemel. De boom. De bladeren. Dat is het enige voedsel. Daar leven rupsen van.

Verpoppen, daar geloofde hij niet in. Wat is er mis met de rups, dat hij zou moeten verpoppen? God had de rups als rups geschapen en hem het bladgroen te eten gegeven. En dan zou verpoppen nodig zijn? Waarom? Was bladgroen niet goed genoeg? Bloemen? Honing? Rupsen zouden vlinders moeten worden en honing moeten eten? Hoogmoed! Verraad ten opzichte van het rups zijn!

Golvend bewoog de vlinder zich over de tak. Hij begroette elke rups die hij tegenkwam enthousiast. Manmoedig kauwde hij op de bladeren. Wat was het heerlijk om van rupsen af te stammen, je rups te voelen, rupsen als voorouders te hebben en al hun tradities trouw te blijven en uit te dragen!

Boven hem, in de lucht, daar vlogen talloze prachtige vlinders, in de mooiste kleuren. Ze riepen de vlinder op de tak toe: "waarom vlieg je niet? Wat doe je daar? Ben je soms geen vlinder? Je hoort te vliegen! Rups zijn is goed, wij zijn het ook geweest, wij allemaal, maar nu zijn we vlinders geworden. Dat is de bestemming van elke rups! Vlinder worden!

De vlinder op de tak draaide hen de rug toe. Hij wilde het niet horen. Hij drukte zijn keppeltje stevig op zijn hoofd, boog zich over het blad voor hem en nam een dankbare hap. Een oudtestamentische hap. Die nieuwtestamentische nieuwlichterij, daar wilde hij niks mee te maken hebben....

Ramshoorn op 28-05-2018 07:06

Bedankt Tom Hendrix en Goodmorning voor uw reacties.

Ja, Israël is nog niet op zijn eindbestemming aangekomen en krijgt het nog menig maal zwaar voor de kiezen, maar is er zeker naar op weg. De God van Israël staat garant voor hun slagen. Ezechiël 37 en Jesaja 60 en 63.

@Piet 1. Ik sluit de discussie met u over Zebulon. U bent wel heel ver verwijderd van het Bijbels idioom en spraakgebruik. U laat de Bijbel buikspreken en dat mag niet volgens Deuteronomium 4:1...

Nu dan, o Israël, hoor de inzettingen en de verordeningen, die ik u leer na te komen, opdat gij leeft en opdat gij het land binnengaat en in bezit neemt, dat de Here, de God uwer vaderen, u geven zal. 2Gij zult aan wat IK u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt, die ik u opleg.

Zie ook Openbaring 22:18 waar Jeshua benadrukt: IK betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.20Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Dus Israël=Israël en Zebulon ligt niet in Nederland maar zoals het Nw. Testament leert...in het gebied van Zebulon en Naftali...Mattheüs 4:13... En Jeshua verliet Nazareth en ging wonen te Kafarnaüm, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali.

Duidelijk toch? 

Esther op 28-05-2018 14:47

Goodmorning, Ramshoorn... ondanks dat we een verschillende kijk hebben op Israël, Bijbels gezien, toch dank jullie wel voor jullie bijdrage. Alleen één punt Ramshoorn... hoe kan men nog verwachten op Iemand die er allang geweest is. Daarom zo mooi om te lezen al die Joodse getuigenissen.

Als we maar steeds beseffen, dat het diepst belangrijkste de Heere Jezus Zelf is.

Dank je Pier... heb het stukje over de vlinder een paar maal gelezen, ijzersterk heb je het neer gezet.

Ineens zag ik dat het geweldig mooi te vergelijken is met de wedergeboorte, wat Jezus leert aan Nicodemus, in Joh. 3.  In het verhaal wil de vlinder niet verpoppen, wil niet leven als een vlinder, terwijl hij het wel is... hij wil niet wedergeboren worden. Hij wil alleen bij het oude blijven... waar hij juist niet voor geschapen is.

Tja, zo is het met veel mensen, of men nu Jood of Griek is... men wil van alles, zo religieus als wat.... maar willen niet Christus hebben. Wij zien het ook hier en wereldwijd.

Ooit was ik ook zo... religieus... maar had Christus niet.

We kunnen alleen over zulke mensen bidden, en getuigen en wijzen op Jezus en Zijn offer...

Vaders zegen allemaal, geniet van de dag, misschien te warm voor sommige... Hier ook hoor, een heerlijk buitje zou welkom zijn. Hartelijke groet, Esther.

Ramshoorn op 28-05-2018 19:33

Beste Esther, u schreef: "Ondanks dat we een verschillende kijk hebben op Israël, Bijbels gezien, toch dank jullie wel voor jullie bijdrage. Alleen één punt Ramshoorn... hoe kan men nog verwachten op Iemand die er allang geweest is."

Geen gemakkelijke vraag. Ik weet dat orthodoxe Joden vanuit hun Siddoer=Gebedenboek al vele eeuwen 3x daags in het 18-Gebed vurig bidden om de komst van hun Masjiach...Lees maar mee...Zij roepen JHWH als Vader aan precies zoals Jeshua ons leerde bidden in het Onze Vader Gebed...

bracha 5

Doe ons omkeren, onze Vader, tot Uw Torah

en breng ons nader, onze Koning, tot Uw dienst

en voer ons in volledige omkeer terug tot voor Uw aangezicht.

Gezegend Gij, Heer, die de omkeer wil.

bracha 6

Vergeef ons, onze Vader, want wij schoten tekort,

scheld ons kwijt, onze Koning, want zij misdreven;

want kwijtscheldend en vergevend zijt Gij.

Gezegend Gij, Heer, Genadige, die zoveel vergeeft.

bracha 10

Blaas de grote bazuin voor onze vrijheid

en steek op het teken voor de inzameling van onze ballingen,

en zamel ons tezamen in uit de vier hoeken der aarde.

Gezegend Gij, Heer, die inzamelt de verstrooiden van Zijn volk Israël.

bracha 11

Doe terugkeren onze rechters als eertijds

en onze raadgevers als in het begin,

en laat smart en zuchten van ons wijken.

Wees Koning over ons Gij Heer, Gij alleen, in verbondenheid en erbarmen,

en doe gerechtigheid met ons in het recht. Gezegend Gij, Heer Koning, die liefheeft gerechtigheid en recht.

bracha 14

En keer in erbarmen terug naar Jeruzalem, Uw stad,

en woon in haar, zoals gesproken hebt:

bouw haar, binnenkort in onze dagen, tot een bouwwerk voor altijd,

en bereid in haar snel de zetel van David.

Gezegend Gij, Heer, die Jeruzalem bouwt.

bracha 15

De spruit van David, Uw dienaar, doe die snel ontspruiten

en zijn hoorn verheffe zich door Uw bevrijding;

want op Uw bevrijding hopen wij heel de dag. Gezegend Gij,Heer die de hoorn der bevrijding doet ontspruiten.

bracha 17

Wees welwillend, Heer onze God jegens Uw volk Israël en hun gebed

en doe de dienst terugkeren naar het binnenste van Uw huis,

en de vuuroffers van Israël en hun gebed neem die in liefde welwillend aan.

Moge de dienst van Uw volk Israël steeds naar Uw wil zijn,

en mogen onze ogen aanschouwen Uw terugkeer naar Sion in erbarmen.

Gezegend Gij, Heer, die zijn inwoning terugvoert naar Sion.

Lees alle gebeden zelf maar verder op de site: 

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/121758-joods-gebed-het-achttiengebed-amida-tekst.html

Paulus leert in Romeinen 11 dat er nu nog een bedekking is een geest van diepe slaap op een groot deel van het Joodse volk maar die bedekking zal door de Masjiach spoedig op een dag weggenomen worden wanneer ze Hem van aangezicht tot aangezicht zien leert Zachariah 12 en Openbaring 1 pas dan zullen Hem omhelzen en als Koning-Masjiach erkennen en prijzen.

Esther op 28-05-2018 21:35

Hallo Ramshoorn... van de Siddoer = Gebedenboek ... is mij onbekend. Ook bracha, daar heb ik nog nooit over gehoort. Ik heb Gods Woord de Bijbel, daar staat alles in wat nodig is om te weten. En niet vergeten, Gods Heilige Geest. Dan hebben wij toch niet allerlei gebedenboeken nodig. Dwaalt men dan niet vreselijk af... Net of de Bijbel niet goed genoeg is.

Zou de Heere Jezus nou niet ook aankloppen aan hun harten?? Hij klopt al ruim 2000 jaar aan de harten van mensen. Beginnende bij Israël... wat we kunnen lezen in Handelingen, geweldig om te lezen, hoe de eerste Gemeente ontstond. Een Gemeente bestaande voor het allergrootste deel uit Joden/Israëlieten. En zo ook naar de andere volken. Handelingen 1: 8,...'zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste  van de aarde".

God is nooit gestopt met Israël, de profetiën die we lezen, over een rest/overblijfsel... en daar gaat God mee verder. Daar is Hij en Christus nooit mee opgehouden. Alleen zijn daar de gelovigen uit de volken, door geloof Jezus, aan toegevoegd. 

En iedereen zal Hem zien... vanaf Adam en Eva tot de laatst geboren mens. Het hele menselijke geslacht zal Hem zien. De doden en de levende zullen Hem zien. En ja... ieder zal voor Hem buigen... zowel de gelovigen als de ongelovigen. Zij zullen zien... Het ware Lam Gods, de echte levende Christus in volle heerlijkheid, de ware Koning der koningen en Heere der heren.  

En ja, velen zullen zien en volledig beseffen, zij die Hem wél aanvaard hebben... en zij die Hem niet hebben gewild. En daar zitten ook Joden tussen, die Hem tot het laatste moment hebben afgewezen.

Maar ik ga er nu eerst over ophouden... dit is zoals ik het geloof en lees in Gods Woord. We kunnen bidden en getuigen dat nog steeds mensen toegevoegd worden, bij de Heere Jezus. Zowel Jood als Griek.

Hartelijke groeten, Esther.

Muggenzifter op 29-05-2018 16:51

http://users.skynet.be/fa390968/_Israel&Gemeente-MV.doc

Hallo Esther,

Graag verwijs ik U naar deze site, betreffende Israel en de Gemeente.

Gods beloften aangaande Israel zijn onberouwelijk.

Groet

Muggenzifter

Muggenzifter op 29-05-2018 17:11

Deze link is wel te lezen Esther

Mijn excuses

Muggenzifter

Piet 1 op 29-05-2018 17:36

@ Ramshoorn op 28-05-2018 07:06,

Je bent vrij om mij te antwoorden of niet te antwoorden.

Maar Zebulon is één van de verloren stammen van Israël en waar die stam nu is, daar ging het om en dat blijkt Nederland te zijn, na grondig onderzoek ((door anderen, om niet de verkeerde indruk te krijgen)).. uit verschillende bronnen.

En die stam woont nu aan een open zee  en  vervult wat over die stam in het oude Testament voorzegd is.   The sea of Galilee is geen open zee maar is omringd door land vandaar dat het in een andere vertaling dan óók een meer is met de naam meer van Galilea of meer van Tiberias, maar het gaat om waar de stam Zebulon nu woont en of ze daar de profetie uit oude Testament vervult.

Ikzelf heb jaren geleden ook een tocht op het meer gemaakt en er werd nooit over een zee gesproken maar over het meer Galilea en Tiberias.

Als je zegt:.. U bent wel heel ver verwijderd van het Bijbels idioom en spraakgebruik. U laat de Bijbel buikspreken en dat mag niet volgens Deuteronomium 4:1... dan is mijn weerwoord dat ik juist constant de nadruk leg op de taal zelf en wat er staat en waarvan ik juist zeg dat jullie daar te weinig rekening mee houden en te weinig details opmerken.

Een belangrijk voorbeeld is de Spruit in Zacharia 3:8-10 en in 6:11-15  de Spruit en de tempel in de messiaanse tijd.   ....2 kronen een voor de drager van de geestelijke macht, de hoge-priester en een kroon voor de drager van de tijdelijke macht, de koning en zijn wereldse macht.      In Christus Jezus zijn de (Hoge)priesterlijke en koninklijke waardigheid verenigd.   De koning op die troon is alleen priester,  anders was die hogepriester naast hem overbodig, terwijl in de Here dat één is ...en dat zijn de details die opgemerkt moeten worden om tot een goede exegese te komen. 

Maarrr.. in 6:11-15 zie je dat deze 2 machten wel eendrachtig samenwerken maar dus gescheiden zijn.    3:8 betreft de voorafbeeldende verhouding tot het koningschap van de Spruit in het Messiaans tijdperk, wat duidelijk wordt in vers 9 en 10.

Ook in 6:11-15 moeten de details opgemerkt worden om tot het juiste inzicht en overzicht te komen.    Want de naam van die daar genoemde man is Spruit .. Zerach.. en die zal uit zijn (woon)plaats uitspruiten, ontspruiten, loot schieten en als twijg groeien tot vruchtbare boom en dat ten tijde van de tempelbouw (herstel) in het messiaan tijdperk ...dat wil zeggen de Zerach groeit op in zijn plaats van geboorte van loot..twijg tot boom, ((Ezechiël 17:24)) onderhevig aan ont-wikkelen zoals iedere mens in het vlees. 

Ook daar zie ik weer dat die toestand en situatie niet van toepassing kan zijn op die van onze Here Jezus in de eindtijd.  Een goed voorbeeld is Jeremia 33:18 waar aangezegd wordt dat in het Messiaans tijdperk de oudtestamentische offerdienst hersteld wordt, maar dat is in tegenspraak met Hebreën 10 waar uitdrukkelijk vermeld wordt dat de oude offerdienst voorgoed voorbij is.

Maar gelukkig is daar een zekere Trump die dan als eindtijd Cyrus misschien redding kan brengen en zagen we hoe Evangelisch christenen hem de handen alvast oplegden, ook schijnt hij alvast met zijn hoofd op een munt te staan, broederlijk naast King Cyrus... en wordt op een munt vele eeuwen overbrugd..misschien geloven ze wel in reïncarnatie.

Ook hebben ze hem, tezamen met Putin, gevraagd de 3e tempel te bouwen.    De Spruit uit Zacharia 6:12 zal dan lijdzaam moeten toekijken hoe de (vrij-e)metselaars de bouwstenen toebrengen.   Die handen opleggende christenen hebben zo nog meer van die eindtijd visies op de wederkomst ...het schijnt ook dat de premier van Israël in de vrije tijd een vakbekwaam metselaar is en kan hij zodoende in die vrije tijd ook zijn steen leggen, als vrij..metselaar, Trump de financiën beheerd, en Putin de architect is en als Zerach als hulpje van de vrij(tijds)metselaar de stenen bijbrengt...is de ploeg kompleet.   Gekker kan het dus niet.

Zo zie je dat de (bekende) Evangelische christenen bijdrage aan de valse verwachtingen van de joden en bijdragen aan hun mis-leiding.   Als de oudtestamentische offerdienst wordt hersteld komt dat dus niet van de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar van die andere.

En wat dat bijbels idioom betreft.. een deftig en gewichtig woord, dat bijna idioot leest..is over te zeggen dat het om het begrijpend lezen gaat en dat "sommige" evangelische groeperingen juist valse verwachtingen kweken, door wat begrijpend leesbaar is te verwringen.

En daarom vat ik even samen waarom het gaat ...de scheut uit de wortel van Isaï is dus niet Christus want Hij is zelf de wortel..het is ook niet David, want Hij is ook de wortel Davids maar  het is iemand die veel op de Wortel Jezus lijkt en die wordt koning in Jeruzalem en niet Jezus want Hij doet zich kennen, manifesteren in het 6e zegel oordeel (Openb.11:19>>5:13 o.a.)... en later bij het laatste oordeel komt pas de wederkomst en dat is bijbels woord behoud en niet die dwalende en valse eindtijd constructies die het woord verdraaien in hun exegese, met valse verwachtingen.. met alle gevolgen van dien.

God gaat de Joden niet plezieren als ze zich bekeren met een herstel van de oudtestamentische offerdienst, Hebr.10 spreekt dat tegen...ze krijgen de oude wijn met de oude zakken niet terug.    Daniël 12:11.. betreffende het dagelijks offer is van een ander kaliber, gehalte...die tegenstelling is alleen op te lossen met volheid van geloof uitgaande de schriftuurlijk samenhang, te vaak worden er "losse grepen" toegepast om iets te verklaren en dat zonder onderbouwing..

De vrijmetselarij ziet maar al te graag dat de oudtestamentische offerdienst worden hersteld.. om de Here Jezus te treffen, de christelijke voorstanders worden door de vrijmetselarij als voetvolk en wegbereiders gezien zonder besef.

Het is hoogste tijd om zich hieromtrent te bezinnen, want anders zullen vele zwakke christenen achter maitreya aanlopen en zelfs eigen christenen zullen vervolgen..omdat dat kruis hun te zwaar is.

Goodmorning op 29-05-2018 18:10

In Christus wordt alle profetie vervuld

Esther@ en voor iedereen natuurlijk. Ik heb een stukje gevonden van het zoeklicht en zowel de kopregel als het gedeelte onder dit bericht is daaruit gekopieerd.Ik vond dit zo naar mijn eigen denken, dat ik jullie dit niet wil laten onthouden. Hoe ik het volk van God zie word in dit stuk exact beschreven. Las het vandaag voor het eerst en bevat mijn denkwijze en daarom kan ik dit bericht zonder enige twijfel aan de lezers voorleggen. Hoe ik het ook bekijk, voor mij persoonlijk is er geen andere denkwijze dan alleen deze. De kopregel zegt genoeg en staat voor mij als de enige waarheid. Ik hoop dat jullie allen dit mogen zien en de bijbel Gods Woord willen zien door de ogen van de Schepper en zijn Zoon Jezus Christus.

Goodmorning, verwijderd, U pleegt inbreuk op de auteursrechten wat gote schadeclaims tot gevolg kan hebben. Plaats de url van het artikel en laat de gasten het op het Zoeklicht zelf lezen. Mod.

 

Groet

Muggenzifter op 29-05-2018 21:24

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Israel-Gemeente.pdf

Sorry Esther ik had de link niet vermeld

Groet

Muggenzifter

Ramshoorn op 30-05-2018 11:29

Beste Good Morning, Dank voor uw bijdrage aan deze discussie. Mooi dat u opmerkte:

"Vóór 1900 werd er weinig onderzoek gedaan naar eindtijdprofetie. Natuurlijk was er wel kennis, maar zij die dat hadden, waren als roependen in de woestijn. Echter, zo rond 1900 begonnen Joden terug te keren naar het beloofde land. Dat trok de aandacht van die christenen, die de tekenen van de tijd verstonden. In 1948 werd de Joodse staat opgericht. Dat vormde een sleutelmoment, want velen kwamen tot het besef, dat zo oude profetieën vervuld werden.”

Inderdaad: Het waren vooral de Joodse Theodoor Herzl die in navolging van de Joodse Moses Hess een boek schreef over de Jodenstaat en Jeruzalem. De Joodse journalist Herzl profeteerde al in 1897 dat binnen 50 jaar de Staat Israël uitgeroepen zou worden. Hij kreeg gelijk toen de VN in 1947 met een 2/3 meerderheid Israël een eigen staat kreeg in het Land van hun voorvaderen: Abraham, Isaac en Jacob Genesis 12 die Ben Goerion op 14 mei 1948 proclameerde in Tel-Aviv en in 2018 door Gods hulp het 70-jarig jubileum in Jeruzalem vierde!

Omstreeks 1900 waren ook Zevende Dag adventisten en de Darbisten [Vergadering der gelovigen] en de Jehova Getuigen en de Mormonen druk bezig om de profetieën aan een groot publiek bekend te maken. De Jehova' s deden dat in 1975 voor de laatste keer. Heel wat foute data werden door hun vanaf 1880 genoemd dat Jezus zou wederkomen. Mormonen denken met hun boek van Mormon dat Jezus in Amerika wederkomt. Belachelijk! 

Opmerkelijk is dat de leiders van de Jehova' s in Brooklyn VS allemaal lid zijn van de Vrijmetselaars in de hoogste 33-ste graad. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de Mormonen. Vandaar dat we bijna een Mormoonse President in de VS gehad. Bijna alle VS presidenten zijn vrijmetselaars. Ook de Bush-clan, Obama, de Clintons, en ja ook Donald Trump.

Griezelig is dat ook Netanyahu en Abbas van de PLO lid zijn van die vrijmetselaars club. Ik moet daarom ook niets hebben van die derde Tempel die door die club in Jeruzalem gebouwd gaat worden. Netanyahu vergist zich zeer om zijn vertrouwen op Donald Trump te stellen ipv de God van Israël en zijn Torah. Deuteronomium 7 en 28.

Profetie? Het gaat heel spannend worden in Israël en de wereld. God houd zich nu nog stil straks staat Hij op en gaat Hij vertellen wie de tempel zal bouwen. 

Psalmen 68:2…God staat op, zijn vijanden worden verstrooid, zijn haters vluchten voor zijn aangezicht. Zie meer details in Zacharia 6 en Openbaring 11. Aan allen die meelezen, meedenken en schrijven een hartelijk Shalom. Ramshoorn.

Piet 1 op 30-05-2018 14:58

Muggenzifter op 29-05-2018 21:24,

Je link verwijst naar Marc Verhoeven en daar las ik in een andere pdf zijn visie over het 1000jarig Rijk in Openb.20:1:6.

Vers 4 en 5 toont ons dat dat Messiaans vrede tijdperk begint met een oordeel (vers 4), het 6e zegel oordeel, begrepen vanuit de context.     Vers 4 doet veronderstellen dat het beest uit de zee, de antichrist voorafgaat aan dat oordeel, maar in de samenhang met Openb.13:12-18 zien we de "details" namelijk:  dat het 2e beest uit de aarde, de valse profeet het "voortouw" krijgt... want het oefent al de macht van het éérste beest voor diens ogen uit, vers 12.

Als men aanneemt ((en dat doen de traditionele kerken zover ik weet)) .. dat 2Tess.2:8 de Wederkomst betreft op het einde van de wereld bij het laatste Oordeel, dan is te begrijpen vanuit die positie dat de antichrist pas komt op het einde van het 1000jarig vrederijk ..en zijn (eigen) werkzaamheid van 31½ jaar daar dan pas begint.  ..En dat is de betekenis van:: voor diens ogen ..."alsof" de antichrist een passieve toeschouwer is, maar dat is hij niet want anders zou hij minstens 1000 jaar oud zijn als zijn werkzaamheid van 3½ jaar begint.

Als het merkteken er is.. dan komt wel het 6e zegel maar de antichrist zal er dan nog niet zijn, want "die draad" wordt later opnieuw opgepakt door de mogelijkheid die in Daniël 7:12 is beschreven om de algemene wereldregering NWO te vol-tooien met de volheid van het kwaad in het algemeen en in de antichrist persoonlijk.   In vers 7 zien we dan ook dat de valse profeet, het 2e beest in de hel wordt gesmeten en satan dan wordt opgesloten.  Het beest aspect is tweeledig persoonlijk en de algemene uitdrukking van machtsconcentraties.

De volheid van het kwaad wordt dus (Tijdelijk) door het 6e zegel tegengehouden en daarmee ook de antichrist in zijn werking van 3½ jaar, het 2e gedeelte.

Openb.19:20 lijkt dus in tegenstelling te zijn met het verklaring dat de valse profeet als het 2e beest niet te gelijkertijd met de antichrist in de hel worden gesmeten.  En daarom moet men het 6e zegel oordeel altijd naast elkaar vergelijken opdat men het juiste onderscheid kan maken en zien.

De valse profeet is al bekend nl. maitreya, zichzelf de Christus noemende, zijn voorbereidend werk voor de antichrist loopt dus tot aan het 6e zegel; men hoeft maar zijn naam te googlen en het een en ander wordt duidelijk.   Bepaalde gebeurtenissen op het eind zullen sneller elkaar opvolgen, waar we niet omheen kunnen en ons zal verrassen.

Piet 1 op 30-05-2018 16:04

De twee getuigen in Openb.11 zijn Elia en Henoch, beiden zijn niet gestorven en hun opname betreft het aardsparadijs, ((waar lichamelijk te leven is)) daar de hemel pas geopend werd door het kruisoffer... zij zijn er als de antichrist er zijn zal en komen dus niet voor het 6e zegel 

Het is bekend dat de vrijmetselarij voor de tempel bouw zijn, de inzet van christen-zionisten  is dan ook van harte welkom om hun eigen doelen des te gemakkelijker te kunnen bereiken.

De illuminati/vrijmetselaars en aanhang daarvan weten wij in onze tijd dat ze de economie, wetenschap en techniek in hun control hebben en dat zij het zijn waardoor de antichrist de mogelijkheid krijgt om zich te manifesteren, zonder dat was het niet mogelijkheid.

Tom Hendrix op 30-05-2018 16:07

Goodmorning: 18.10. uur, op 29/5. Dank voor deze bijdrage van U. Ik zie hoopvol uit naar de wederkomst van de Here Jezus. Hallelujah!

Harold op 30-05-2018 16:13

Naar aanleiding van de schietpartij gisteren in Luik, kwam de gegijzelde schoonmaakster vandaag in het nieuws. Ze leeft nog omdat zij moslima is. De dader zou haar twee vragen gesteld hebben: Ben je moslima en doe je aan de ramadam? Op beide vragen heeft zij bevestigend geantwoord, waarna hij haar in leven liet.

Door bovenstaande nieuwsfeit borrelde er een Bijbeltekst boven:'Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.' (Lukas 9:24)

Heel confronterend ineens dergelijk nieuws. Ik vroeg mij af, wat er zou gebeuren als niet de schoonmaakster, maar ikzelf daar had gestaan. Denk ik dan terug aan bovenstaande Bijbeltekst? Heb ik het lef om juist op dat moment te getuigen, dat ik geen moslim ben, maar geloof in Jezus Christus en dat ik dan weet dat ik een kogel door mijn hoofd geschoten krijg? Ik denk dat het voor iedere Christen zinvol is om dit eens te overdenken. Zelfs in extreme situaties, waarbij je je leven verliest moet je van Jezus durfen getuigen.

Ikzelf kan mij niet voorstellen, dat ik ook in noodsituaties, waarbij echt een geloofsvraag gesteld wordt, Jezus zou verloochenen. Maar wat zegt dat? Petrus was er ook zo van overtuigt en toch deed hij het tot driemaal toe. Maar dit is het offer wat gevraagd wordt. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven, wij moeten als de situatie het voordoet hetzelfde voor hem kunnen doen en dat is ook wat ik wil. Immers, er staat een fantastische belofte in deze Bijbeltekst. Je wordt behouden, ondanks dat je sterft.

De schoonmaakster heeft haar leven behouden. En dat gun ik haar. Maar ik gun haar meer. Nu zij de kans heeft om verder te leven, hoop ik dat zij ook de kans krijgt om tijdens haar leven te ontdekken hoe ze echt behouden kan worden. Ze kan Allah nog zo hard danken, maar als haar tijd gekomen is en zij niet voor Allah, maar voor Jezus staat, is zij dan nog steeds behouden? Ik hoop het van harte voor haar.

Esther op 30-05-2018 16:39

Hallo Muggenzifter en Goodmorning... heb het grootste deel gelezen... en ik reageer er nog op. Nu even geen tijd ervoor, mijn gezin druppelt binnen, en vanavond moet ik even weg.

Groet aan allen, Esther.

Tom Hendrix op 30-05-2018 17:55

@Harold: 16.13. uur. Ook ik ben er stil van, beste Harold. Zou ik getuigen voor Jezus, als ik daardoor gedood zal worden? Ik hoop dan, dat de Here Jezus, mij de kracht geeft om dan Toch te getuigen van Hem, en het leven loslaat om bij Jezus te kunnen zijn. Maar eerlijk is eerlijk, ik ben er best bang voor, mensenkind en niet perfect als ik ben.

Pier op 30-05-2018 22:39

Tom en Harold, mogen we kracht ontvangen als het zover komt.

Piet 1 op 31-05-2018 13:05

Ramshoorn op 30-05-2018 11:29,

Theodoor Herzl schreef dat men het antisemitisme moest bevorderen opdat de Joden naar hun land zouden terugkeren, dit impliceert een plan dat boven het belang van het volk staat en roept Walging op.    Dat het tegen het plan van God is met zijn  Nw. Hemel en Nw. Aarde, het Koninkrijk uit het Onze Vader van Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel..hoeft geen betoog.

Maar het kwaad wil het kwaad bestrijden met kwaad vandaar hun merkteken 666 om alles onder hun controle te krijgen met uiteindelijk de heerschappij onder lucifer en zijn aanbidding... vandaar Openb.13:4: .. want de overheden zeggen:: wie is aan het beest gelijk, ook Nederland zegt dat onder zijn premier .. zij zijn de verlichten die weten waar wij naar toe moeten ...de vorst van deze wereld, lucifer.

Ramshoorn op 31-05-2018 15:16

@Piet 1, U beweert zaken/uitspraken die Theodor Herzl zou hebben gedaan zonder de bronnen te vertellen/vermelden waarin we dat lezen kunnen. Dus doe uw huiswerk, geef citaten!

dokter op 31-05-2018 19:34

Amai ,

als ik dat allemaal lees zijn er heel wat geleerde mensen hier bezig .

Maar wie sprekt er hier nu de waarheid ?

Wie heeft er hier nu gelijk ?

Wie zal de oplossing brengen ?

Wie zal er gered Worden ?

Welke is de juiste weg ?

Ramshoorn op 31-05-2018 21:16

Beste dokter, volgens mij worden al uw prangende vragen beantwoord door Jeshua de Zoon van God in de Bijbel: Openbaring 1:7-8...

Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

Alle TV-zenders in de wereld o.a. Al-Jazeera, BBC-World en CNN zullen op een dag dat als breaking-news aan de kijkers brengen.

Dan zullen de ogen van alle mensen opengaan en zien zij de ware Verlosser die met geen andere leider van godsdiensten te vergelijken is.

Hoezo? Lees maar mee hoe zijn persoon en verschijning een verpletterende indruk op alle wereldburgers zal maken. Zelf zijn meest trouwe Apostel Johannes was perplex toen Hij Jeshua in al zijn glorie en majesteit voor zich zag...

Openbaring 1:9-20

De verschijning van Jeshua aan de Apostel Johannes op Patmos

9 Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. 

10 Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin,11 zeggende: Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek [Openbaring] en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamum, en naar Tyatira, en naar Sardes, en naar Filadelfia en naar Laodicea.

12 En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren,13 en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel;

14 en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam;15 en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. 16 En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.

17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, 18 en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. 

19 Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal. 20Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten.

Snapt u het al een beetje? Wie van de andere goden/profeten is aan Hem gelijk? Meer details in Openbaring 19-22.

Pier op 31-05-2018 22:11

Allee dokter, hier zijn uw antwoorden zenne:

1/ de bijbel

2/ de bijbel

3/ de bijbel

4/ wie zijn vertrouwen op de Here Jezus stelt

5/ Jezus is de weg, de waarheid en het leven

Piet 1 op 31-05-2018 22:45

Ramshoorn op 31-05-2018 15:16,

https://www.google.nl/search?q=was+theodoor+Herzl+vrijmetselaar&oq=was+theodoor+Herzl+vrijmetselaar&aqs=chrome..69i57.29129j0j4&client=ms-android-wiko&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

Dirk op 01-06-2018 07:34

En al die verschillende religie's terwijl jezeus zegt dat er maar 1 waar geloof is.

Dirk op 01-06-2018 07:38

Math. 7 vers 21   

Iedereen die zijn vertrouwen steld in Jezus ?

Tom Hendrix op 01-06-2018 08:26

Pier: 22.39. uur, op 30/05. Dank voor uw reactie, Pier.

@Ramshoorn: 21.16. uur, op 31/05. Precies wat U verwoord in uw reactie.

Muggenzifter op 01-06-2018 14:18

Psalm 18:21-40

Gods weg is volmaakt (vers 31).

David heeft na zijn verlossing uit de greep van al zijn tegenstanders een prachtig danklied geschreven. Vandaag lezen wij een stukje daarvan. David was er diep van doordrongen dat hij zijn redding niet aan zichzelf had te danken, maar dat het Góds werk was. Hoe is dat bij ons?

Ook ons leven wordt bedreigd door allerlei vijandige machten. Denken wij alleen maar aan de ontzagwekkende macht van de satan, de zonde en de dood. Wie zou ons daarvan kunnen bevrijden dan God alleen? De redding, het heil is van de Heere. Het is bij niemand anders te vinden.

Maar dan is het ook nodig dat wij in het besef van onze eigen onmacht de toevlucht tot Hem nemen. Niemand die tot Hem gaat met belijdenis van zonde en schuld, zal met lege handen worden weggestuurd. Wij hebben een machtige God en een machtige Heiland, die altijd leeft om voor ons te bidden en te pleiten.

Hij zal ons uit alle nood en dood verlossen. Wij mogen meer dan overwinnaars zijn door Hem die ons heeft liefgehad (Rom. 8:37). Zo weten wij door het geloof dat Gods weg met Zijn kinderen volmaakt is, zelfs al begrijpen wij vaak niet Zijn wijze bedoelingen met alles wat ons overkomt.

God wil ons leiden en ons in de ruimte stellen (vers 20,37), zodat wij wandelen in de vrijheid van de Geest. Onze weg is dan effen, en onze voeten zijn als die der hinden om het pad te lopen dat Hij voor ons heeft uitgestippeld (vers 33,34). Wanneer wij echter ongehoorzaam zijn, zal God ons moeten confronteren met de resultaten van onze eigen wegen (vers 27).

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet

Muggenzifter

Tom Hendrix op 01-06-2018 15:06

@Muggenzifter: 14.18. uur. Amen!

Pier op 01-06-2018 15:29

Ja Dirk. Denk aan de gevangenbewaarder van Filippi.

Piet 1 op 01-06-2018 15:53

Ramshoorn op 28-05-2018 19:33 

Hieronder zie je een exegese dat ik tegenkwam op site van een of andere dominee die het zelfde opmerkt als ik, want hij begint met: ..het schijnt een beetje verwarrend te zijn.. dat de wortel (Jezus) ook de scheut, twijg is uit de tronk Isaï, een scheut, twijg uit zijn wortelen. ... Jesaja 11.

Die dominee legt verbanden en ik leg andere verbanden en welke verbanden fundamenteler zijn en wezenlijk zal moeten blijken. 

---------- Verwijderd, zie auteursrechten en schadeclaims. Waarschuwing !! Mod.   

Om zijn eigen koningschap te gronden in het aards koningschap heeft de Heer, David laten zalven tot koning, David werd buiten zijn vader Isaï, Jesse, een nieuwe stamboom en werd hij koning over de 12 stammen van Israël.  Bij David is het koningschap begonnen, de boom Isaï wordt "afgerond", is "afgedaan" hij wordt tot stronk, boven de grond afgezaagd. Maar Isaï heeft niet alleen een nieuwe stamboom in koning David voortgebracht, maar ook een twijg die niet in de lijn van het Davidisch koningschap zit en ook die zal vrucht dragen en over die twijg wordt gesproken alsof hij geen voorgeslacht heeft want hij treedt op tijdens het Messiaans tijdperk en er voor want hij doodt in vers 4 de valse profeet maitreya... in vers 3 is zijn lust in de vreze des Heren. 

In Ezechiël 17:22-24 zien we dat het twijgje geplant wordt op een hoge berg, het is de berg Sion in Hebr.12:22 om van een dorre boom in vers 24 een vruchtbare boom te worden.   Jezus was nooit een dorre (impliceert bekering) boom .. en op de hoge berg Israëls, betreft het koningschap, er wordt ook duidelijk een contrast gemaakt van de verschillende bomen (machten) in hun hoedanigheid.

Naar Zacharia 6:12 zal dus deze koning in Jeruzalem koning zijn,  tot aan de Wederkomst van Jezus Christus zelf, de Heer zal wel komen in de openbaring naar wat in het 6e zegel gebeurd en als Jezus dan ook de wortel van Isaï is dan is die twijg gegroeid uit zijn kruis ook, Zijn verdienste en Zijn werk. Die twijg is dan inderdaad een zijtak een zijlijn van Isaï die volgens Jeremia 33:15 aan David tot hulp zal zijn, vandaar het -áán- David ..de twijg is als broer van David wel verwant aan David, maar deelt niet in zijn erfopvolging.

 
Ramshoorn op 01-06-2018 22:35

@Piet 1. Inderdaad: Verwarrend is het trefwoord in uw ingezonden. Kan er geen touw aan vastknopen.

@ Tom Hendrix. In de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde land van hun voorvaderen Abraham-Isaac en Jacob zien we in ieder geval een opgaande lijn. Hun land is een Parel in het M-O dat jaarlijks bezocht wordt door miljoenen toeristen. 

Het uitroepen van de Joodse staat 14 mei 1948 werd een mijlpaal in de geschiedenis van Israël. 1967 werd een super wonder toen Israël the lead nam in de Zes-daagse oorlog tegen 3 landen: Egypte-Syrië-Jordanië. Israël vergrootte toen maar liefst 3x zijn grondgebied.

Ik vergeet nooit meer de koppen in de kranten van juni 1967: Egyptenaren gooien schoenen weg om sneller te kunnen vluchten. President Nasser van Egypte wist van schaamte niet waar hij kruipen!

In september 1980 verklaarde de Knesset Jeruzalem tot ongedeelde hoofdstad van Israël! Daarna pareerde Israël nog 2 intifada's van de Palestijnen die dood en verderf zaaiden, zichzelf opbliezen in lijnbussen, scholen, restaurants, markten en synagogen. Vergeet ook niet de oorlog in de Libanon waar Arafat en zijn moordenaarsbende uit verdreven werd door generaal Sharon en zijn IDF.

Nu 2018 is het weer Hamas die Israëlische dorpen/steden tart vanuit Gaza. Hezbollah vanuit Libanon/Syrië  heeft 100.000 katusha raketten gericht op steden, dorpen en huizen van Joodse burgers, scholen, winkels.

Vanuit de Bijbel weten we dat de God van Israël een limiet gaat stellen tegen al dat zinloze geweld in het M-O. Hij wacht dat Israël niet langer op Amerika en EU vertrouwt maar op Hem alleen zoals Psalm 81 dat zo mooi verwoord.

Laten we blijven bidden als vrienden van Jeshua [Johannes 15:14-17] voor de vrede van Jeruzalem Psalm 122 want daar zijn alle ogen van de wereld op gericht. Nergens ter wereld zijn zoveel journalisten en filmploegen aanwezig als in Israël, met Jeruzalem als middelpunt der aarde. Ezechiel 5:5.

Daar zal Jeshua de Zoon van God straks wederkomen om Israël van alle booswichten en antisemieten te bevrijden. Daar zal Hij zijn duizendjarig Vrederijk gaan stichten [Jesaja 2 en 11 en Openbaring 20] volgens Handelingen 1, Openbaring 7, 14 en 19.

Aan allen die meelezen/reageren een hartelijk Sjabbat Shalom toegewenst. Het beste komt nog! Vrede op heel de aarde!!! Openbaring 21 en 22.

Piet 1 op 02-06-2018 09:52

Aan @Ramshoorn op 01-06-2018 22:35,

Het is ook niet de bedoeling dat je weer een knoop toevoegt daar waar ik de knoop juist ontward heb... in Jesaja 11

Het is simpel..door de zalving van David is David de nieuwe stamboom van de Messias geworden en niet zijn vader de stronk Isaï en zijn twijg en die twijg is dan ook niet van koninklijke afkomst zoals David door de zalving, wel kunnen die lijnen in de loop van de geschiedenis langs de vrouwelijke lijn zich hebben gekruist.

En hoe meer ik Jesaja 11 overweeg hoe opmerkelijker ik het vind dat ze geen onderscheid maken met de David "lijn", stamboom en de twijg die niet (nog niet).. gezalfd is, zoals ook  de vader van David,  vader Isaï niet gezalfd is.

En heb je al begrepen dat in de Messiaanse tijd in de betreffende context er een eindtijd Cyrus zal zijn die de tempel moet grondvesten net als de Spruit in Zacharia 6:12?! ..en ook dat betekent dat beiden dezelfde persoon betreffen...met alle gevolgen van dien voor die visies die Christus daarin zien...en dit is wat je verward dat een bestaande visie niet meer houdbaar is ...kijk maar naar Amerika, de betreffende evangelische christenen hebben een zekere notie hiervan en bombarderen Trump tot eindtijd Cyrus ...als ontspoorde christenen.

Jesaja 45 toont ons een Cyrus die overeenkomt met de twijg uit Jesaja 11 en in 46:11 zie je de valse profeet maitreya als de roofvogel uit het Oosten tegenover de man van Gods plannen Cyrus.    In Jesaja 41:25 zie je de confrontatie in het Oosten.. en het leger Gods uit het Westen, Jesaja 52:8-12.

En omdat Chritus ook de wortel van Isaï, is de loot, de twijg uit de wortel van Isaï ook de loot uit de kruisboom van Christus.

Pier op 02-06-2018 11:46

Je hebt een idealistische kijk op Israel, Ramshoorn.

Ik bezocht er eens een dorp, de naam weet ik niet meer, maar het was een mooi dorp, groen, leuke, pittoreske, al wat oudere huizen. Het lag op een heuvel en overal stonden kunstwerken, want er woonden veel kunstenaars. Ik raakte in gesprek met één van de inwoners: "u woont hier prachtig, zo mooi, rustig."

"Ja", was het antwoord, "we wonen hier al lang, al sinds we de Palestijnen hier verdreven hebben. Die wonen nu daar!" Hij wees in de verte, naar een andere heuvel. Daar lag een dorp met nieuwere huizen, minder groen en minder aantrekkelijk.

"Dus dit was eerst hun dorp?", vroeg ik. "Ja, ja, maar nu is het van ons", was het antwoord.

In die zelfde tijd bezocht ik Bethlehem en de herdersvelden en de omgeving. Ik werd rondgereden door een taxichauffeur, een Palestijn. Een rustige, sympathieke figuur. We praatten wat onderweg. Hij vertelde dat hij in Jeruzalem geboren was, maar er nu niet meer in mocht. "Waarom dat?", vroeg ik hem. "Omdat ik Palestijn ben waarschijnlijk", was het antwoord, "maar waarom precies weet ik eigenlijk niet."

Ramshoorn, God kan niet achter onrecht staan. En er is de Palestijnen veel onrecht aangedaan door Israël. Land is onteigend, huizen gesloopt, boomgaarden vernietigd. Dat zijn feiten. Moeilijk onder ogen te zien, maar desalniettemin gedocumenteerde feiten. Talloze feiten die spreken van onrecht en geweld tegen mensen die in Israël wonen en woonden en die het leven moeilijk wordt en werd gemaakt.

Het is niet reëel om 'de Palestijnen' overal de schuld van te geven en Israël neer te zetten als alleen maar rechtvaardig. Net zomin als het reëel is om Israël overal de schuld van te geven. Waar ik persoonlijk moeite mee heb is het dwepen met Israël. Alles wat Arabier is en zich Palestijn noemt verachten en de Joden verheerlijken. Dat klopt niet. Misschien weet je dat er heel wat Palestijnen christen zijn? Moeten die ook worden veracht? En moeten Joden die geen christen zijn dan toch hoger worden geacht op grond van hun Jood zijn?

God houdt van Palestijnen net zoveel als van Joden. Alle gedachten en theorieën die dat tegenspreken verwerp ik op grond van wat er zowel in het oude- als in het nieuwe testament staat geschreven. Daarom ben ik op mijn hoede ten opzichte van het huidige Israël. Op grond van het feit dat God een rechtvaardig Rechter is, betwijfel ik ten zeerste of Hij net zo enthousiast is over Israël als veel christenen tegenwoordig.

Ramshoorn op 02-06-2018 16:13

Beste Pier, heeft u mijn ingezonden wel goed gelezen/begrepen? 

Ik schreef heel duidelijk waarom Israël nu nog niet op zijn ware bestemming is aangekomen:

Hij [JHWH] wacht dat Israël niet langer op Amerika en EU vertrouwt maar op Hem alleen zoals Psalm 81 dat zo mooi verwoord." Duidelijk toch?

@Piet 1...uw gnostische denkbeelden spreken mij in geen enkel opzicht aan. Laat staan uw exegese over de nabije toekomst van Israël en hun Masjiach.

Voorts uw geheel vreemde/verwarrende denkbeelden van de wereldwijde gemeente die weten dat de Joodse Jeshua de Zoon van God is. Vanuit Handelingen 10:38 en Jeshua's boek Openbaring 22 hfst. welke terecht de afsluiting van de Bijbelse Canon werd kreeg ik alles pas helder op een rij. Geen filosofie meer, maar geloven als een kind!

Jeshua leert toch...

Marcus 10:15

Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.
Pier op 02-06-2018 18:24

Oké Ramshoorn, dat begrijp ik. Voor mij is het allemaal wat ruimer. Het heil is nu voor de hele wereld. Dus ik hoop met jou dat het huidige Israël tot bekering komt, maar dat hoop ik net zo hard voor de Palestijnen. En voor de Japanners. En de Nederlanders. 

Ramshoorn op 02-06-2018 20:20

Inderdaad Pier, het heil is voor de hele wereld, dus ook voor Palestijnen die geloven dat Jeshua de Masjiach is en wederkomt in Jeruzalem. Handelingen 1. Daarover geen misverstand. De Samaritaanse vrouw had er ook geen moeite mee. Ze beleed/erkende in Sichar [nu Palestijns geclaimd gebied] zonder schroom, met haar hele hart dat Jeshua de Masjiach is.

Details in Johannes 4. Het Heil is uit de Joden. Jeshua de Zoon van God is de allergrootste en beroemdste Jood die ooit op planeet aarde in Israël geboren werd. We spreken immers nu nog in 2018 over voor en na Christus!

Maar Palestijnen als Abbas/Hamas en hun companen die het Handvest van Fatah en Hamas proclameren iets heel anders. Zij vertellen dat Israël zo spoedig mogelijk de Middellandse Zee in gedreven dient te worden. Zij gooien liever stenen en molotovcoktails naar Joden, vuren liever katushjah raketten op Joodse dorpen/steden af en bovendien verpesten ze dagelijks het milieu. Zwarte verstikkende rookwolken verduisterern de zon en benemen burgers de adem met het verbranden van vrachtladingen vol autobanden.

U weet net als ik: die militante Palestijnen in 2018 dulden geen Joodse inwoners met hun Torah in Gaza en Ramallah. Ze claimen met hun Koran de Tempelberg en eigenlijk heel Jeruzalem als hun hoofdstad bij de VN en Paus. Abbas is al jaren kind aan huis bij de Paus en de VN in New York.

Ze bereiken er niets mee. Integendeel! Zie Jesaja 60 en Openbaring 19 voor meer info. Het beste komt nog voor alle gelovigen Jeshua navolgen en die bidden voor de Vrede van Jeruzalem de stad van de grote Koning! Mattheus 5:35 en Genesis 12 en Psalm 122.

Piet 1 op 03-06-2018 01:02

Ramshoorn op 02-06-2018 16:13,

Eerder werd hier over het koningschap en priesterschap gesproken op de gereinigde aarde en dat ook kinderen in dat koningschap deel zouden hebben en in Christus zouden mede regeren en werd het regeren van de vorsten in Jesaja 32 in zekere zin ontkend.

Ook in Jeremia 3:15- staat dat er dan in het tijdperk van herstel herders zullen zijn die weiden met kennis en wijsheid en ook al staat er bijvoorbeeld in Jeremia 31:34 dat ze elkaar niet meer behoeven te leren en wat dan in tegenspraak zou zijn met 3:15 en andere passages die ik noemde of niet daar er meerdere zijn.

Die schijnbare tegenstellingen heb ik op een bepaalde manier geduid.

En dan heb je hierboven het over gnostische denkbeelden terwijl ik hoopte op opbouwende weerwoorden, maar eerlijk is eerlijk... die inhoudelijke weerwoorden heb ik van jullie kant helemaal niet gezien en dat -niet gezien- heb ik hier vaker gezien, geconstateerd.   Het aanpratende ((zelfs kwaadsprekerij daar ik juist uitga van de Schrift)) -gnostische denkbeelden -- getuigt van een verbeten verdedigende houding die zich bedreigd voelt in haar oude weerlegde leerstellingen. ....door zo te reageren verlaag je jezelf en twijfel ik aan die (veronderstelde)  oprechtheid...(in Christus).

En dat bevestigt mij dus dat ik niet meer moet reageren...daar het geen goede uit-werking creëert..en die verborgenheden aan de oppervlakte brengen die niet gewenst zijn.  Blijkbaar is het nog te vroeg en de tijd nog niet rijp..voor dat nieuwe zicht.

Ramshoorn op 03-06-2018 07:09

@Piet 1. U zette uzelf direct al buitenspel in deze discussie door te beweren: 

Piet 1 op 27-05-2018 20:58...Ramshoorn op 27-05-2018 17:27...

Het sea van Galilea is gewoon een meer en Kafarnaüm ligt gewoon aan het meer Galilea of meer van Tiberias.. het gebied van de stam Zebulon in Israel heeft nooit tot aan de zee gereikt.

De stam Zebulon in Nederland ligt nu wel aan de Zee. "

Echt niet: Jeshua liegt niet, HIj is geen mens dat Hij liegen zou...

Numeri 23:19

God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?

Israël=Israël en Zebulon ligt niet in Nederland maar zoals het Nw. Testament leert...in het gebied van Zebulon en Naftali...

Mattheüs 4:13... En Jeshua verliet Nazareth en ging wonen te Kafarnaüm, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali.”

Duidelijk toch Piet 1? Anderen wezen u ook al op deze betrouwbare Bijbelse gegevens!!! Wees niet wijs in eigen ogen en blijf bedachtzaam mee schrijven.

Psalm 32:8-11...Zie ook Spreuken 3 en 28 voor meer details.

Tom Hendrix op 03-06-2018 07:41

@Ramshoorn: 20.20. uur, op 2/6. Inderdaad het heil is uit de Joden, volkomen met U eens. En het is ook zo, dat in het Handvest van Hamas en Al Fatah; opgeroepen wordt de Joden de zee in te drijven.

Esther op 03-06-2018 16:26

Hallo allemaal, op deze heerlijke dag. Ik lees dat het onderwerp Israël, best wel een gevoelig punt is. Ik heb mij de laatste dagen dat wel eens afgevraagd. Hoe komt het toch, dat zo'n punt, zulke extreme vormen aanneemt... juist als gelovigen onder elkaar.

Ik lees het momenteel veel... het heil is uit de Joden.... daar is toch niets mis mee, zelfs ieder die niet meeloopt in die Israël rage, geloven daar volledig in. Het Heil kwam toch, de Messias/Christus Jezus. Maar nu gaat het om Hem, alleen om Hem...

Dat denkbeeld over het heil... is al ruim 2000 jaar oud een feit. Een Jood of Israëliet hebben zelf Christus nodig. Dat was die grote machtige profetie, die de hele Bijbel door heeft geklonken. Nu de Heere het kostbaarste heeft gegeven als offer, Zijn eigen lichaam en bloed... voor de zonden van de hele mensheid... is die genade voor Jood en Griek.

Toch heel bijzonder dat Paulus een brief schrijft naar de gelovigen in de Heere Jezus... inderdaad, de Hebreeën  brief... eehhh, waarom niet een brief naar Israël.

Het komt misshien over dat ik spot met de mening van een ander... wat absoluut niet mijn bedoeling is... maar gevaarlijk vind ik het wel. Israël is bij velen belangrijker als de Heere Jezus Zelf, zo komt het zo vaak over.  En toch denk ik dat men het niet ziet... dat is ook een vorm van geestelijke blindheid.

Als de Heere Zelf keihard uithaalt, die korte periode op aarde, combineert het niet met de leer Israël. Dat is zo heilig, daar mogen we niets verkeerds van zeggen... en men denkt verder niet na.

We moeten bidden voor vrede voor Jeruzalem... uitspraak komt alleen uit het oude testament... Alwéér, het oude testament... terwijl wij nu het nieuwe testament/verbond hebben, in Christus... Zoveel groter, rijker en geweldiger als het oude.

Wie zou de tempeldienst vervullen?? Wie zou daar sterven??? Wie was het ware Lam, de Ware Wijnstok, Wie was de ware Hogepriester... enz. enz. Dat was er toch maar één... die Naam waar ieder door geloof gered wordt... Christus Jezus.

Daarom moest men in oude tijden bidden voor Jeruzalem. En dan na dat alles was vervuld, werd die stad door Gods ingrijpen verwoest. Of zoals in Lukas staat... dat waren de dagen van wraak, was ook voorspeld.

Ieder in Christus, zowel Jood als Griek mogen uitzien naar het hemelse Jeruzalem, daar waar Christus en God Zelfs aanwezig zijn.

Galaten 4 :21-31, beschrijft Paulus het heel mooi... twee vrouwen, Sara en Hagar, twee bedelingen, twee verbonden... twee Jeruzalems, een aards en een hemels.  Bijzonder als je het zo leest, dat Paulus als Jood, de Galaten een heidense gemeente, daar mee bemoedigd. En wat schrijft Paulus, laatste zinnetje, "Daarom broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije'. 

Geef mij maar het hemelse Jeruzalem, daar waar Christus zit.

Ieder mag van mij geloven wat men wilt... Maar de leer die rondgaat onder gelovigen wat Israël betreft, die rammelt mij veels te veel van alle kanten. Als men het een vervangingsleer vind, dat iedere niet Jood door geloof in Christus, ook nageslacht van Abraham is, houd ik het maar veilig bij de Heere Jezus. Maar, dat is iets persoonlijks van mijzelf.

Voor mij gaat het alleen om de Heere Jezus... dat velen mensen, Joden, Arabieren, Turken, Nederlanders, en vanuit ieder land en iedere natie... mensen toegevoegd mogen worden bij Hem, Jezus.

Voor allen een fijne dag, Vaders liefde en zegen om jullie heen, en hartelijke groeten van mij, Esther.

Pier op 03-06-2018 18:07

Ramshoorn en Tom: toch nog even een aanvulling. "Het heil is uit de Joden." Natuurlijk mee eens, want het staat in de bijbel.

Maar..... er is in de uitleg daarvan een nuanceverschil, namelijk het volgende: als je zegt "het heil is uit de Joden", dan betekent dat niet dat de Joden zelf het heil zijn. Waar ik moeite mee heb en wat mijns inziens ook afbreuk doet aan wat het offer van Jezus voor de mensheid betekent, is dat er vaak met het citeren van die tekst impliciet bedoeld wordt dat er in het Joodse volk een soort heil aanwezig is. Het Hebreeuws wordt dan een soort heilige taal, alle Joodse regeringsleiders zijn ineens helden, Israël is ineens een door God onvoorwaardelijk beschermde natie, de Joden kunnen geen kwaad meer doen. Het christendom wordt verweten een geïnstitutionaliseerd, van de Joodse wortels afgedwaald, verwaterd aftreksel te zijn van wat er oorspronkelijk, voortbordurend op de Joodse traditie, mee bedoeld werd. Men wacht verlangend op de bouw van de derde tempel, vergetend dat er ten aanzien van het offer van Jezus geen grotere verachting mogelijk is dan het opnieuw instellen van de offerdienst in de tempel. 

Ik begrijp het niet. Hoe kan men vol overtuiging roepen dat "God altijd aan de kant van Israël staat", dat "God Zijn volk nooit in de steek zal laten", dat "God zal afrekenen met al hun vijanden?" Is men de holocaust dan vergeten? Stond God toen ook aan de kant van Zijn volk? Is de holocaust ook maar enigszins te rijmen met de uitspraak dat "God altijd aan de kant van de Joden staat?" Is God dan ineens van gedachten veranderd? Ik bedoel: hoe kan Hij de holocaust toelaten en dan ineens, drie jaar later, 'onvoorwaardelijk achter Zijn volk staan?'

Is er ook maar één oprecht christen die in zijn of haar christelijke overtuiging volledig achter de methodes van de zionistische beweging kan staan, die toegepast werden bij de stichting van de huidige staat Israël? De bommen? De moordpartijen? Of durven we dat niet onder ogen te zien? En als we het wel onder ogen durven zien, durven we dan te zeggen dat God daar volledig achter stond? Is het een soort heiligschennis je af te vragen of de stichting van de huidige staat Israël werkelijk de vervulling is van de profetieën over het terugbrengen van Israël naar zijn land? Of is dit iets anders? Ik vraag het me af en ik sta daar niet alleen in. Veel orthodoxe Joden vragen zich dat eveneens af. 

Laat ik het zo zeggen: ik hoop het. Maar het zou me niet verbazen als het met de huidige staat Israël helemaal niet goed afloopt. Dit zou voor zovele miljoenen christenen, die onvoorwaardelijk hebben aangenomen dat het huidige Israël de vervulling van de bijbelse beloftes is, een bijna niet te verwerken klap betekenen. Het zou hun geloof volkomen aan het wankelen brengen. Daarom is het mijns inziens goed om je de ongemakkelijke vragen, die ik hierboven stel, nu alvast te durven stellen. Om niet te zeer te gaan twijfelen aan Gods trouw als het in de nabije toekomst niet goed gaat met de staat Israël.

Tom Hendrix op 03-06-2018 21:40

@Pier: 18.07. uur. Respect voor uw reactie. Ik ben zeker niet alleswetend Pier, maar bij twijfel ga ik terug naar mijn bron; naar Jezus Messias. Ik blijf het redelijk vinden, dat het Joodse volk ook bestaansrecht heeft, en wat exact te gebeuren staat weet ik ook niet.

Goodmorning op 03-06-2018 21:54

Eerst mijn excuses mod voor het plaatsen van een bericht uitgegeven door het zoeklicht. Zal niet meer gebeuren.

Lees heel veel berichten, over het Joodse volk.

Voor mij persoonlijk de rode draad, waar Jezus Christus uit geboren is. Tot op de laatste letter zal God zijn geschreven Woord uit laten komen. Dat hier het Joodse volk centraal in staat., staat bij mij als een paal boven water. 

Ben vreselijk benieuwd wat een mede gelovige mij kan vertellen., van hoe hij of zij het ziet zonder dit Joodse volk. Dan doel ik dus op een eindtijd, zoals deze in Openbaringen word beschreven.

Ben benieuwd,...

Groet

Pier op 04-06-2018 13:13

Mooi zoals je dat schrijft Tom: "terug naar mijn bron, naar Jezus Messias." Ik ook Tom. Iedere dag. Mijn bron, mijn Heer, mijn Redder. De Heiland der wereld, Die is, Die was en Die komen zal. Centrum van het Al. Schepper. Almachtig God.

In Hem is alle kennis en wijsheid verborgen. Hij houdt de werkelijkheid in stand. Hij doorgrondt en kent ons. Hij kent van verre onze gedachten. Hij is liefde. Hij is rechtvaardig. Onze God. Loof Hem. Eer Hem!

Tom Hendrix op 04-06-2018 13:56

@Pier: 13.13. Uur: Dank U wel, Pier. Amen!

dokter op 04-06-2018 17:31

Beste Pier,

is dit alles wat u kan antwoorden  De Bijbel ?

Zelfs ketters geloofden in de bijbel  

Lees nog eens Math 7 vers  15-23

Esther op 04-06-2018 21:41

Hallo Tom H. en Pier... ik kan daar alleen volmondig Amen op zeggen. Dank jullie, broeders.

Hallo Goodmorning... op uw vraag, ik kan het mij niet voorstellen dat er ineens geen Joods volk meer is. Tenslotte staat de Openbaring er vol mee. Ook met alle volken die gered zijn door het bloed van het Lam.

Maar... wél zij die ook werkelijk de Heere heeft aangenomen in geloof. Ik geloof ook zeker dat dat toch wel het belangrijkste is. Niet omdat ik dat zo vind of denkt... maar de Heere Jezus zegt het; Ik ben de weg de waarheid en het leven. Er is maar één weg tot de Vader... Jezus.

En gelukkig, door de eeuwen heen, waren ze er. Vanuit de trouwelingen uit de Bijbel, als ook de Joden die in latere eeuwen tot geloof zijn gekomen. Zowel Jood als Griek.

Fijne avond gewenst Goodmorning en allen, en hartelijke groet van mij, Esther.

Pier op 04-06-2018 22:00

Dokter heb je mijn berichtje van 01-06 15.29 niet gelezen? Ik schreef: denk aan de gevangenbewaarder van Filippi. Je kent het verhaal. Wat antwoordt Paulus als de gevangenbewaarder vraagt: "heren, wat moet ik doen om behouden te worden?"? Paulus zegt: "Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden, u en uw huis."

Jouw vraag was ongeveer hetzelfde: "wie zal er gered worden?" Waarop ik antwoordde: "al wie zijn vertrouwen op de Here Jezus stelt." Lijkt me apostolische leer, gezien het verhaal in Handelingen. Paulus was tenslotte een apostel. Wie zijn of haar vertrouwen op de Here Jezus stelt, zal behouden worden. 

Houdt veel in naar mijn mening, je vertrouwen op de Here Jezus stellen. Betekent niet zo maar wat geloven of 'het wel geloven' o.i.d. Het betekent dat je je leven toevertrouwt aan Jezus. Dat je voor je toekomst, je geluk, je gezondheid, bestemming, status, eer of oneer, bezit, relaties, carriëre, kortom voor alles in je leven, vertrouwt op Jezus. Je ontvangt je leven voortaan uit Zijn hand. Je leeft het leven dat Hij je toebedeelt. 

Het is het mooiste en voor een mens ook misschien wel het moeilijkste wat er is. Je geeft je leven aan je Schepper. Hij weet het beter. Hij is wijzer. Hij heeft je grenzeloos lief. Maar Hij maakt het je niet makkelijk. Hij voedt je op. Daar hoort tuchtiging bij. Hij aanvaardt je als Zijn zoon of dochter. Je moet leren leven naar Zijn wil. Je aan Hem onderwerpen. Dat wil een mens van nature niet. Dat kan eigenlijk maar op één manier: door Hem te vertrouwen. Je vertrouwen op Hem te stellen.

Dit staat allemaal in de bijbel dokter. 

Vriendelijke groet,

Pier.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl