Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Pier op 15-05-2018 17:54

Piet1: er zijn nog veel dingen verborgen. Één ding weten we Piet!: Hij zal alle dingen nieuw maken. Hij zal alles herstellen. Hij zal alle tranen van onze ogen wissen! Hallelujah! Jij gelooft dat, Ramshoorn gelooft dat, ik geloof dat en met ons nog vele anderen. En daarom: al ware het dat ik alle geheimenissen wist, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. 

Het is goed om meningen over en weer te wegen en uit te wisselen. Maar voor mij geldt dat ik wil blijven beseffen dat ik maar weinig weet. Ik hoef ook geen gelijk te krijgen. Wat ik wel belangrijk vind is dat we niet buiten de bijbel om met allerlei constructies gaan goochelen. Ik bedoel: de stem van de Herder moet herkenbaar zijn in wat we tegen elkaar zeggen. Anders luister ik niet. Ga ik niet mee. Kan ik dwars gaan liggen.

Laten we dicht bij de Herder blijven Piet, Ramshoorn en alle anderen die de Goede Herder volgen. En als we dan af en toe iets stoms zeggen... Nou èn! Niemand van ons heeft de wijsheid in pacht. En: als we Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht, dan zal alle kennis afgedaan hebben. I can't wait until that day!

Esther op 15-05-2018 20:58

Dank je Pier, voor dit mooie antwoord.

We zien vanzelf wel of dit hele gebeuren rondom Israël, bij een profetisch woord hoort... wat velen denken/geloven. Of dat de vijand het goed voor elkaar hebt gekregen dat vele ogen gericht zijn op Israël.

Ik persoonlijk, mis Christus altijd weer... in deze hele materie. Die enkele keer dat Zijn Naam benoemd wordt, is het niet eens ten gunste van Hemzelf. Hij wordt niet groot gemaakt, Zijn kostbare offer aan het kruis telt schijnbaar niet mee... Niets van Hem telt mee.

Het eeuwige verbond, wat God heeft beloofd, is juist alleen in Christus Jezus. En juist dát valt onder het Nieuwe Verbond. Zo héél bijzonder, God beloofd het onder het oude Verbond en het vind de vervulling in het Nieuwe Verbond, in Christus Jezus.

"Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heere van de legermachten"...  

Ik vraag mij af, door welke geest, men heeft liever bommen en raketten en wapens... Ik weet maar één ding, laten we zowel voor Israël als voor de omliggende landen bidden. Ieder mens daar heeft Christus Jezus nodig. HIJ alleen brengt vrede. En gelukkig, dat zal ook gebeuren, maar dan voor ieder mens in de Heere Jezus.

Vriendelijke groeten aan allen, Esther.

Piet 1 op 16-05-2018 00:09

Pier op 15-05-2018 17:54,

Bij deze citeer ik uit jouw reactie ...

Wat ik wel belangrijk vind is dat we niet buiten de bijbel om met allerlei constructies gaan goochelen. Ik bedoel: de stem van de Herder moet herkenbaar zijn in wat we tegen elkaar zeggen. Anders luister ik niet. Ga ik niet mee. Kan ik dwars gaan liggen....

Is de volgende conclusie over Ezechiël 17:22-23 ook dan een buitenbijbelse constructie als ik constateer dat die dorre boom in vers 23 nooit de Messias Jezus Christus kan zijn, terwijl de Bijbel vertalers dat wel beweren?!    ...een dorre boom impliceert het zonder vrucht zijn, een zonde toestand, dat kan Jezus dus nooit zijn.

Ook in Jesaja 11:3 staat zoiets opmerkelijks nl. dat de vreze voor de Here hem zal vervullen en dan o.a. ook in Jeremia 30:21.. het gaat daar om het naderen van de Here en kan daar ook niet de Here Jezus zelf zijn.

Wat ik duidelijk wil zeggen is dat de  Joden, de Judeërs dus ook "gelijk" hadden want ze keken uit naar Ben David en die wordt in deze en nog andere passages aangekondigd en die komt inderdaad nog, maar mede met ben David zullen ze ook Ben Josef accepteren dewelke Zich naar Zacharia 12:10  zelf zal openbaren...in het 6e zegel.

Op gelijkaardige wijze hebben de christenen zich vergist in ben David als de Joden zich in Ben Jozef ..het een en ander moeten beiden dus opnieuw overdenken.  Dat in te zien en te accepteren blijkt moeilijk te zijn, het is een kwestie om de samenhang te zien.

Piet 1 op 16-05-2018 00:58

Esther op 15-05-2018 20:58,

Nu je het toch hebt over een eeuwig verbond  en zijn vervulling in het nieuwe verbond in Jezus Christus ...wil ik naar Jeremia 31:31-40 wijzen dat het 6e zegel oordeel impliceert want het genoemde nieuwe verbond in vers 31 veronderstelt vers 34 en dat verbond wordt dus in onze tijd gesloten en wat tot stand komt door de reiniging in Maleachi 3:2-5 en zoals je het zelf zegt komt het tot stand door Zijn Geest.. dat natuurlijk zijn grondlegging heeft in het kruisoffer.

En wat ik hier schrijf heeft zijn samenhang en context in mijn vorige reacties.

Tom Hendrix op 16-05-2018 07:50

@Pier: 23.37. uur, op 14/5. Wat U zegt over wedergeboren worden, daar heeft U volkomen gelijk in Pier. Ik wijs hier naar de tekst van: Johannes 3 vers 7, waar staat: " Verwondert U niet dat ik U gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden". En in Johannes: 3 vers 5: zegt Jezus tegen Nicodemus: " Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U , tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan". 

Ramshoorn op 16-05-2018 12:25

Beste Esther, zolang gelovigen in dit ondermaanse wonen zullen zij geconfronteerd worden met legers, oorlogen en geweld. Mijn ouders hebben Goddank de Tweede Wereldoorlog overleefd en waren dankbaar dat Churchill door God gebruikt werd om samen met Amerika en Rusland het nazibeest Hitler en zijn trawanten te verslaan. V for Victory!!! Het kostte veel bloed, zweet en tranen en 55 miljoen slachtoffers.

Israël voert al bijna 4000 jaar de oorlogen des Heren. Hoeveel buitenlandse legers hebben al niet geprobeerd Israël voorgoed van de aardbodem te vegen? Egyptenaren, Babyloniërs, Syriërs, Grieken, Romeinen, de Roomse kerk, Luther en zijn antisemitische boeken en pamfletten, Turken, Mohammed met zijn Islam en nu weer de Palestijnen en eigenlijk alle Arabische volken.

Israël zal op een dag Amalek voorgoed verslaan. De profeet Daniel 12 leerde al dat er strijd/oorlog zal woeden totdat de Joodse Messias verschijnt. Zachariah 14 en Openbaring 14 en 19.

Paulus leert dat Overheden het zwaard niet te vergeefs moeten hanteren. Romeinen 13. Johannes de Doper en Jeshua hebben nooit soldaten veroordeeld. Ze moesten zich wel aan de regels houden:  Lucas 3:14… En ook die in krijgsdienst waren, vroegen hem, zeggende: En wat moeten wij doen? En hij zeide tot hen: Plundert niemand uit en perst niets af en weest tevreden met uw soldij.

Wat vele brave gelovigen nog steeds niet weten is dat Jeshua bij zijn wederkomst zal vechten als een leeuw [Openbaring 5:5] met alle antisemieten en booswichten van deze wereld die zijn volk Israël van de aardbodem willen verdelgen. Hij zal hen allen overwinnen en pas daarna zal Hij als Koning in een bevrijd Jeruzalem gaan regeren volgens Zachariah 14:9 en Openbaring 14 en 19.

Esther, ik wil u bemoedigen met de woorden van Jeshua, de Zoon van God...Eind goed, Al goed, straks als de Vredevorst Jeshua regeert!

Openbaring 1:7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. 8 Ik ben de alfa/alef en de omega/taf, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

Shalom Ramshoorn.

Pier op 16-05-2018 14:04

Piet 1: nee, met 'buitenbijbelse constructies' bedoel ik beslist niet het bestuderen van de profetieën uit het OT! Met die buitenbijbelse constructies bedoel ik b.v. de gnostische ideeën die kort geleden hier de revue passeerden n.a.v. het Thomas 'evangelie', dat ook inderdaad buitenbijbels Is. Dergelijke theorieën geven een vals beeld van onze Heer en dat is fout.

Maar nadenken over een tekst als Ez.17:23, daar is niets mis mee! Overigens begrijp ik niet helemaal wat je bedoelt als je zegt dat vers 23 over een dorre boom gaat. Bij mij wordt in vers 23 het twijgje uit vers 22 tot een prachtige boom die vrucht draagt en waarin in de schaduw van zijn takken alle soorten vogels zullen wonen. Waarna de Heer in vers 24 zegt dat alle bomen in het veld zullen beseffen dat Hij het is die bomen laat groeien of verdorren.

De context is vrij ingewikkeld. Het begint met een raadsel dat Ezechiël aan het volk moet voorleggen. Dat blijkt over de koning te gaan die Nebukadnezar over Juda had aangesteld in plaats van de koning die hij naar Babel had gevoerd. Deze breekt zijn woord en verdort zou je kunnen zeggen. Dan zegt de Heer: Ikzelf zal uit de top van de ceder een twijgje plukken en dat planten op de hoogste berg van Israël en dat zal een prachtige boom worden. In de schaduw van zijn takken zullen alle soorten vogels wonen..... Enz.

Zou het niet kunnen zijn Piet, dat de Heer hier het voorbeeld van de geschiedenis gebruikt om aan te kondigen wat hij in de toekomst Zelf zal doen? Een boom planten waar je wèl wat aan hebt? Ik denk het wel. Er staan veel meer voorbeelden in het OT in deze trant. Ik denk toch dat hier de komst van de Messias wordt aangekondigd. Maar dat is míjn mening.

Dan noem je Jes.11:3: dat gaat zeker over de Messias, daar twijfel ik niet aan. En als je spreekt over 'ben Jozef' of 'ben David' , ik denk dat het hier over zowel de eerste als de tweede komst van de Heer gaat.

Jer.30:21... de NBV zegt: "het (d.i. het volk van Jakob) zal een vorst voortbrengen, er komt een heerser uit zijn midden voort. Ik zal hem toestaan mij te naderen. Wie zou dat zelf wagen? - spreekt de Heer." Gaat dit niet over Jezus, Die Gods heiligdom in de hemel binnen is gegaan met Zijn eigen bloed, zoals Hebreeën zegt? Hoe anders zou God Hem hebben kunnen toestaan Hem te naderen? 

Tja Piet, ik denk toch dat de teksten die jij noemt spreken over de Messias die komen zou. Zoals Jezus Zelf zei: "het zijn de Schriften die van Mij getuigen."

Als je zegt dat de christenen zich hebben vergist in ben David, wat bedoel je dan precies? Dat begrijp ik niet goed.

Piet 1 op 16-05-2018 23:03

Pier op 16-05-2018 14:04,

Ezechiël 17:22-24 wordt algemeen als een Messiaanse profetie beschouwd.

Op een hoge en verheven berg zal ik het planten.    In Hebreën 12:22 en Psalm 48 is dat de berg Sion, in Ezechiël 28:13 is dat Eden de godentuin en in Jesaja 14:13 is dat ook de godenberg in het hoge Noorden, dat wil zeggen buiten de aarde. ..het "medium" tussen aarde en hemel en tegelijkertijd tot de hemel behoort.

Het paradijs behoort dus niet meer tot de aarde ..het twijgje wordt daar geplant, geestelijk onderricht, dus in de hemel. 

Op Israëls hoogste toppen het zetten, dat wil zeggen dat hij het koningschap over Israël krijgt.     De huidige leiders als hoge bomen worden vernederd, maar een dorre wordt tot bloei gebracht.   Het twijgje is dan wel uitverkoren maar hij is als bv. een Paulus onder de zondaren genomen en in de hemel onderricht om koning te kunnen zijn.. waar hij tot bloei komt en dat in de messiaanse tijd wanneer de uitverkorenen die als vogels door genaden zich van de aarde kunnen verheffen in hun geest tot in de hemel....een andere vertaling spreekt niet over een nederige boom maar over een lage boom, de lage betekent dan dat hij komt uit het volk, maar toch van koninklijke afkomst b.v. Wim Ouweneel schrijft in een voorwoord dat zijn afkomst teruggaat tot Karel de Grote en zo hoor je vaker dat gewone mensen van adelijke afkomst zijn.

De dorre boom is dan niet Jezus, Ben (Zoon van Josef) maar Ben David.  De huidige heersers en koningen en andere machthebbers zijn de hoge bomen, die samenspannen tegen God en zijn Gezalfde, Jezus Christus en zijn gezalfde ben David...vóór het 6e zegel.

Wat Jeremia 30:21 betreft en wat jij daarover zegt is inderdaad de gangbare opvatting, maar dat is de grote "fout" die ze maken in hun exegese, want in de messiaanse tijd staat hij uit hun midden op en mag hij de Here naderen als hij van zijn zonden gereinigd is ...een zekere tijd vóór het 6e zegel..want dan pas begint zijn opdracht...om uit te groeien tot die genoemde boom ..en de valse machthebbers te weerstaan.

Ik heb niet voor niets naar Jeremia 33:15 waar duidelijk staat:: en in die dagen en die tijd zal ik David een rechtvaardige Spruit doen ontkiemen ...dus pas ten tijde van het 6e zegel (in die tijd dus) ..wordt hij geboren en komt tot zijn zending ..dan is het toch duidelijk genoeg dat hier niet over Jezus Christus wordt gesproken maar over voor de Joden, ben David...de vertalers hebben dus niet naar de periode in de tijd gekeken.

Dus feitelijk is het een "dubbele" profetie over Jezus en die andere spruit..in elkaar verweven en zal de Spruit ben David koning zijn bij de gratie van zijn Heer, de koning der koningen.

Pier op 17-05-2018 12:30

Piet1: ik weet uit Daniël dat God op een bepaald moment de heerschappij overdraagt aan de heiligen van de Allerhoogste. Ik weet door wat Paulus schrijft en door wat er in Openbaringen staat, dat het koningschap over de volkeren aan de heiligen gegeven zal worden. Ik weet dat de kinderen van God die gerechtvaardigd zijn door het bloed van het Lam, koningen en priesters worden genoemd, een koninklijk priesterschap. Dat is een hoge bestemming. 

Maar alles onder het Koningschap van de Koning der Koningen, Jezus Christus. Hij zal regeren tot in eeuwigheid. Zijn Koningschap zal geen einde hebben. Alles zal hersteld worden. Alle dingen maakt Hij nieuw. Dat is Gods plan. Een ongekend heerlijke toekomst.

Maar ik weet ook dat we die dingen nu nog zien als door een spiegel, in raadselen. Jouw uitleg van de profetieën gaat mij dan ook te ver. Ik kan er niet in mee gaan. Ik zie het niet staan, ik lees het niet zo. Ik vraag me ook af hoe je er op gekomen bent. 

De kern van mijn afwijzing van jouw uitleg ligt in het feit dat jij i.p.v. het koningschap van alle heiligen in de toekomst, waar de bijbel duidelijk over spreekt, dat koningschap toedenkt aan één uitverkoren figuur, ben David, zoals jij hem noemt. Deze zou extra gezalfd zijn. De tekst over het samenspannen van de volkeren tegen de Here en Zijn gezalfde leg jij dan uit als 'tegen Jezus en deze ben David'. Deze ben David is dan dat twijgje dat God genomen heeft en, volgens jouw uitleg, vervolgens opgeleid in de hemel.

Niet alleen vind ik deze uitleg riskant -want het gaat in feite over een soort tweede messias en dan moet ik denken aan de valse messias die in de toekomst de volkeren zal verleiden- maar wat mij er vooral in tegenstaat is het feit dat de verheven bestemming, die de Heer volgens Zijn woord heeft bereid voor àlle leden van Zijn lichaam, hier wordt beperkt tot één, net iets meer uitverkoren figuur. Dat komt mij bekend voor. Ik hoor het ook in de uitleg van degenen die denken dat het Joodse volk toch nèt iets meer Gods volk is dan de gelovigen uit de heidenen.

Het komt altijd neer op het afdoen aan de geweldige beloften van de Heer aan al Zijn kinderen. Al zijn kinderen die volkomen en volledig zijn gerechtvaardigd door het offer van Jezus. Voor die kinderen is een geweldige schat weggelegd in de hemel, die God op Zijn tijd zal openbaren. Die schat hebben ze niet zelf verdiend, die is voor hen verdiend door Jezus. Het enige wat ze wel hebben gedaan; ze hebben deze geweldige schat in zijn volldige volheid in geloof met open harten en open handen ontvangen en aangenomen. Voor hen zijn alle beloften 'ja' en 'amen'. 

De minsten onder al onze broeders en zusters, degenen die het meest hebben geworsteld, het vaakst zijn gestruikeld, degenen die het meeste moeite hadden de dingen te begrijpen, die niet zo goed zijn opgevoed of onderlegd, voor hen zijn alle beloften als ze neerknielen bij het kruis en vergeving vragen en ontvangen van de Heer en in geloof Zijn genade ontvangen, wetend dat het niet door eigen toedoen is verkregen. Voor hen is dat koningschap, voor hen het zitten op de Troon naast Jezus. 

Jezus Christus is de uitverkorene. Het is door Hem, in Hem en tot Hem. Door Zijn genade.

Muggenzifter op 17-05-2018 18:02

Pier op 17-05-2018 12:30

Hier kan ik volledig met instemmen Pier, en dat alles alleen door genade door het volbrachte werk van de Heer Jezus.

Hij heeft voor ons alles volbracht op het Kruis van Golgotha. 

Hartelijk dank voor Uw woorden. Allen die de Heer Jezus hebben leren kennen kunnen dit beamen.

Groet

Muggenzifter

Piet 1 op 17-05-2018 19:13

Pier op 17-05-2018 12:30,

Toch moet ik nog wat toelichten naar aanleiding van je reactie..

Een koninklijk priesterschap wil eigenlijk zeggen een geestelijk zich aan God aanbieden op een priesterlijke wijze ...zodat men als het ware koning wordt over het rijk van de ziel, zodat Jezus ook daar Koning der koningen kan zijn en niet alleen Koning over de koning--machthebbers van de aarde.

Het Koninklijk priesterschap heeft dus in de Schrift zo zijn bekende betekens.

Pier op 17-05-2018 21:40

Piet1, over je reactie op 17.05 12.30: uit jouw woorden begrijp ik dat voor jou, net als voor mij, de Here Jezus de Koning der Koningen is en ook Koning over je ziel. Dat is mooi en daar gaat het om en dat is veel belangrijker dan meningsverschillen over de leer. 

Tom Hendrix op 18-05-2018 06:06

@Pier: 12.30. uur, op 17/5. Met U eens. De Heer, Jezus Christus, daar gaat het om, Hij is; " de Weg, de Waarheid en het Leven". Ik wens U allen Gods Zegen toe.

Muggenzifter op 19-05-2018 09:09

Psalm 17

‘Verberg mij in de schaduw van uw vleugels (…)

voor de vijanden die mij naar het leven staan’. (Ps. 17:8b, 9b)

David, zijn God en zijn vijanden.

Sommige mensen hebben geen vijanden. Anderen juist wel. Misschien zijn er mensen om je heen, op school, op je werk of zelfs thuis, die je intimideren, misbruik van je maken, je klein houden. David heeft er ook weet van. Vijanden die hem als een leeuw insluiten, op hem loeren (vers 12).

Ze zijn eropuit om hem te pakken kunnen nemen. Hij klopt bij God aan om recht gedaan te worden. Want Hij weet dat bij David geen onrecht is. Zelfs ‘s nachts mag God zijn diepste gedachten lezen.

Als je eerlijk bent, mag dat ook gezegd worden. David weet dat hij het alleen niet redt. En daarom wil hij bij God schuilen. Want hij kent God. Heb jij ook vijanden, mensen die je tegenstaan, telkens weer?

Ga naar God toe, ook al weet je dat je zelf naar anderen misschien niet brandschoon bent. Ken je mensen die lijden onder vijanden? Vraag aan God of Hij ze als zijn eigen oogappel wil beschermen (vers 8).

In Jezus hebben we gezien hoe kostbaar het leven van de mens is. Daar hoor jij ook bij als je zonder reden op de huid wordt gezeten. De uiterste consequentie is dat het ten koste gaat van de vijanden. Die vijand is ten diepste de satan die mensen tegen elkaar opzet. Je mag bidden om verlossing van die vijanden.

In Jezus zien we dat de vijand overwonnen is. En dat Hij het laatste woord, het oordeel heeft. Hij strijd voor jou en voor de mensen voor wie jij bidt omdat ze lijden onder vijandigheid.

Allen een fijn pinksterweekend.

Groet Muggenzifter

Piet 1 op 19-05-2018 12:31

Pier op 17-05-2018 21:40,

Pier ..je hebt het over meningsverschillen over de leer ..dan is het dus aan mij om te trachten meer helderder te zijn in mijn uitleg om in de waarheid te kunnen staan, want het  gaat om de Heer Jezus Christus, dé Weg, dé Waarheid en hét Leven (zoals Tom Hendrix citeerde) de waarheid is dan ook Zijn leer waar wij over redeneren.. en 'sparren'.

Als ik jou citeer:: Ik bedoel: de stem van de Herder moet herkenbaar zijn in wat we tegen elkaar zeggen .. dat het koningschap over de volkeren aan de heiligen (de gerechtvaardigde) ..gegeven zal worden ( zoals jij vermeldt) ..en als we dat naast Jesaja 32:1- leggen dan zien we dat niet elke (ge)rechtvaardige niet letterlijk in koningschap zal regeren, noch in priesterschap en het geestelijk is bedoeld.

En als we dus met de "vinger" naar deze of gene tekst of passage wijzen dan impliceert dat heel vaak context in zijn samenhang.. anders komt de tekst of passage niet tot zijn (letterlijk) recht, vandaar de verwijzing naar Jesaja 32.

Ook in het oordeel in  Openb.19:11- zie je weer de genoemde toorn en betreft het ook weer een tafereel in het 6e zegel oordeel ..dat een "draaideur" is naar een nieuwe situatie, het "1000"jarig Vrede rijk op de gezuiverde Nw. Aarde en Nw.Hemel ..in zijn éérste fase want Jesaja 65:20 leert ons dat daar de dood nog aanwezig.    Het is van wezenlijk belang te weten dat juist de gebeurtenis van het 6e zegel ons de Nw hemel en aarde brengt, manifest maakt zoals hoofdstuk 66 eveneens aantoont.

Zoals als de waarheid het gelijk aan zijn kant heeft, zo veronderstel ik ook in deze het gelijk aan mijn kant te hebben, daar ik geen afwijkingen van de waarheid wil veroorzaken en kunnen we ons niet zo maar wat meningen veroorloven, want die meningen moeten de betreffende waarheid inhouden.

En ook al lijkt het 6e zegel oordeel op het laatste oordeel, oplettende scherpzinnigheid en onderscheidingsvermogen is geboden om tot in-zicht/inzien te komen.   

Ik ben er mij bewust van dat ik dus feitelijk een nieuw inzicht verkondig dat ook een verrijking voor anderen kan zijn.. zelfs voor knappe koppen ofschoon ik zelf beslist géén knappe kop ben, zelfs verre van. 

Ook merk op dat deze onderwerpen nog andere raakvlakken hebben.

Pier op 19-05-2018 18:03

Beste Piet, dat van het koningschap van de heiligen heb ik niet zelf verzonnen, het staat in Daniël 7:18 "daarna zullen de heiligen van de hoogste God het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap altijd behouden, voor eeuwig en altijd."

Vers 27: "Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoogste God. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen Hem dienen en gehoorzamen."

Dat is onze Heer van plan met Zijn schepping en met het volk dat Hij zich heeft verworven. Vind je het niet geweldig? Wat een grootsheid spreekt daaruit! Wat een verantwoordelijkheid ook voor Zijn kinderen. Dit te weten over de toekomst maakt onze opleiding en heiliging en de tuchtiging die daarbij hoort en die ons verdriet doet, zoals Hebreeën zegt, begrijpelijk en daardoor beter te aanvaarden. 

Het volk van de heiligen van de hoogste God. Gekocht en betaald met het bloed van het Lam. Zij die hebben overwonnen, zoals Openbaringen zegt: "wie overwint en Mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle volken."

Dus als je zegt: dit is niet zomaar voor iedereen, dan heb je gelijk. Het is voor degenen die Jezus boven alles hebben liefgehad, meer dan hun eigen leven. 

Piet 1 op 20-05-2018 14:13

Pier op 19-05-2018 18:03,

Die heiligen van de allerhoogste kunnen niet alleen mannen zijn maar ook vrouwen en bubers en kleuters ...zullen die dan regeren als koningen terwijl in Jesaja 32 iets heel anders wordt begrepen?!    Zullen die dan door genaden allemaal het zelfde ontwikkelingsniveau krijgen om te kunnen regeren als koningen?!   Maar zo werken de genade gaven niet, wij hebben niet allemaal het zelfde ontwikkelingsniveau, ook als men bv. al uitgaat van ieders verschillende natuurlijke aanleg 

Het  "tijdelijk" kwaad tot aan het 6e zegel is overwonnen en de overgeblevenen zijn gereinigd (Zacharia 13:8-9) en in die zin zullen die allen (groot en klein) met Christus regeren als koningen .... maar de feitelijke koningen zullen die in Jesaja 32 zijn, en nodig blijven ..die allen hebben in Christus overwonnen....tot aan de antichrist (2Tess.2:8-) en daarna komt Zijn koningschap pas tot zijn vol-ledig wasdom, manifest.

Ook wat het priesterschap betreft in Jeremia 33:18 ..hoe dan ook dat manifest zal worden het is onderscheiden van het algemeen geestelijk priesterschap, zoals dat algemeen geestelijk koningschap.

Jesaja 32 is een werkelijk koningschap van mannen ofschoon die dan natuurlijk ook heiligen zullen zijn zoals de rest, maar het zal een werkelijk koningschap zijn in de zelfde orde en verhoudingen zoals wij dat nu ook hebben maar die zullen geen bedrog plegen en al die andere bedenkelijke zonden, maar die zullen er geheel voor het volk zijn en het volk dienen zoals Christus het bedoeld heeft.

De stichting van het Godsrijk door de MensenZoon zien we in Daniël 7  vers 13 en 14 en betreft het 6e zegel want ook daar verschijnt De Vader en Zoon in het gericht en betreft het de toorn voor de onrechtvaardige, maar ook genade voor diegenen die zich laten reinigen.    Door de uitgebreide informatie op het internet kunnen we nu een link leggen met vers 11 en 12, in vers 12 wordt namelijk iets bijzonders vermeld ..dat niet allen werden gedood, de overige dieren werd alleen de heerschappij ontnomen voor een tijd en die tijd is voor een tijd van "1000" jaar en zullen er zijn die van de verkregen genaden weer afdwalen en zullen die overige dieren weer macht verwerven o.a. middels de  geheime genootschappen zoals de vrijmetselarij en de illuminati, want die zullen niet geheel en al uitgeroeid zijn door het 6e zegel oordeel, zoals het ook was bij de zondvloed.

En daarom kunnen we nu ook weten dat het beest in vers 11 de valse profeet is en die wij nu al kennen met de naam maitreya.     En die is het als in Openb.20:1-3 de satan wordt gegrepen en met hem maitreya de valse profeet om in de afgrond van de hel gesmeten te worden.   De kerken hebben in 2Tess.2:8 altijd de antichrist begrepen en de Wederkomst en het laatste oordeel ..en door oa. de evangelische christenen is daarover verwarring ontstaan, maar uitgaande van het standpunt van de kerken dat op het einde van het Duizend jarig Rijk de antichrist komt, moeten we daarom de conclusie trekken dat als de antichrist bij zijn komst ook 30 jaar zou kunnen zijn de antichrist nu helemaal nog niet  geboren kan zijn en Obama of wie dan ook de niet de antichrist kan zijn.

En ondanks dat tussen het oordeel van het 6e zegel en het laatste Oordeel het Duizendjarig Messiaans Vrede tijdperk ligt.. zijn deze beide oordelen relationeel aan "elkaar gekoppeld" en daarom wordt in Openb.19:20..((dat een ander element beschrijft van Gods toorn in het 6e zegel oordeel)) ..niet alleen de valse profeet in Daniël 7:11 gedood maar vooruitlopend ook alvast de antichrist om hun dwaasheid van streven aan te tonen.

Wij kunnen weten dat de antichrist niet alleen komt door de toenemende zonde van de mensheid maar ook door de geheime groepen als de illuminati/vrijmetselaars en vele anderen en met de hulp van wetenschap en techniek en oa. door de economie te beheersen, middels bedrog , moord en oorlog.

In het 6e zegel kunnen we lezen dat niet alleen de Vader verschijnt en de Zoon, maar dat de Zoon, naar Jesaja 66:15-16 in het Vuur van de Heilige Geest Zich openbaart en gericht houdt, Maleachi 3:2-5-

Door al deze conclusies ben ik dan ook ten volle overtuigd van de juistheid van deze geponeerde stelligheden, ieder is natuurlijk vrij dit af te wijzen of te waarderen.

Goodmorning op 20-05-2018 15:36

Xander, even een vraag tussendoor. Hoe gaat u te werk na 25 mei. De wetgeving gaat de teugels aanspannen omtrent de film en fotografie. Het lijkt mij wel dat u de confrontatie in nieuws blijft aangaan en waarschijnlijk zal u geen foto,s meer plaatsen.

Hoe zit dit als u dan toch een link publiceert naar een vermelde bron. Word u hierdoor medeplichtig?

Maar buitenom deze zogezegde v.g.a....advocaten en rechters kunnen dus in drie ploegendienst gaan werken. 

Ben benieuwd hoe dit gaat verlopen.

Groet

 

Hier speelt het auteursrecht en kan een verwijzing naar een bron geen problemen geven. U ziet ook bij de plaatjes een vermelding staan, die XN daartegen indekt. Mod.

Harold op 20-05-2018 18:26

@Piet1 'maar uitgaande van het standpunt van de kerken dat op het einde van het Duizend jarig Rijk de antichrist komt, moeten we daarom de conclusie trekken dat als de antichrist bij zijn komst ook 30 jaar zou kunnen zijn de antichrist nu helemaal nog niet  geboren kan zijn en Obama of wie dan ook de niet de antichrist kan zijn.'

Dit is geen algemeen aanvaard kerkelijk standpunt hoor. Sterker nog er wordt helemaal geen antichrist aan het einde van het duizend jarig rijk verwacht. Ik denk dat je in de war bent met satan die duizend jaren wordt gebonden en aan het eind wordt losgelaten.

Piet 1 op 20-05-2018 22:28

Harold op 20-05-2018 18:26,

 2Tess.2:8 ...dan zal de wetteloze (de antichrist) zich openbaren, hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als Hij komt en dat wordt begrepen de wederkomst bij het laatste oordeel, want het is begrepen dat de volheid van het kwaad in de persoon van de antichrist wordt geïndividualiseerd en dat dat op het einde van het duizendjarig rijk zal zijn, dat is simpel en logische tegelijkertijd.. ook de Statenvertaling begrijpt het zo maar gaat er ook vanuit  dat de valse profeet dan ook tegelijkertijd gedood wordt en verwijzen dan naar Openb.19:20 ...maar juist dat weerleg ik in mijn eerdere reacties... dat de valse profeet maitreya vóór het 6e zegel oordeel zal optreden, met de hulp van de illuminati en consorten en de bases legt voor het latere optreden van de antichrist daar de valse profeet tijdens het 6e zegel oordeel wordt gedood en ook dat heb ik hierboven al beschreven.

Dat 6e zegel oordeel zie je toch ook weer terug in Openb.20:4 ..is het dan zo moeilijk de samenhang te zien?! ....ik zeg dus wel feitelijk iets nieuws, maar als je het vaker dan één keer leest en overweegt en zelf ook opnieuw in de Bijbel opzoekt dan krijg je vanzelf een beter over-zicht.

Ook dat is waar, als satan op het einde wordt losgelaten komt inderdaad ook de antichrist tot zijn werking ....de evangelische christenen zijn door de opname theorie gaan goochelen om uit te komen bij hun gebouwde constructies.

De komst van de Here in het 6e zegel is een komst als in een zichtbaar voorbijgaan Hij komt wel met de heiligen om dat reinigingsoordeel te voltrekken maar Hij heeft in Jesaja 32 zijn vertegenwoordiger en ander koningen over de stammen Israëls die de gehele aarde bewonen, zoals Nederland-Zebulon...maar de landmassa's zullen er anders uitzien na het 6e zegel in b.v ook Jesaja 24 vermeldt en zullen er op aarde ook nog maar enkele miljarden mensen overleven, in Zacharia 13:8-9 zou volgens exegeten het daar genoemde land de gehele aarde betekenen, van de ongeveer 7 miljard mensen zou dan maar ⅓ deel overleven, dus wat meer dan 2 miljard mensen.

Pier op 20-05-2018 22:47

Beste Piet1,

ik ben helaas geenszins overtuigd van de door jou 'geponeerde stelligheden'. Je poneert ze inderdaad zeer stellig, een beetje te stellig als je het mij vraagt. Je lijkt volkomen overtuigd te zijn van je eigen gelijk. Daarbij verwerp je met een soort autoritaire nonchalance leerstellingen en theologische opvattingen van grote delen van de christenheid alsof jij het allemaal beter weet en scherper ziet. Ik mis bescheidenheid in je stellingen. Het besef dat je het ook mis kunt hebben. Dat het bijvoorbeeld helemaal niet zeker is dat de valse profeet de Maitreya zal zijn. Integendeel zou ik zeggen. Hoogstwaarschijnlijk niet. 

Dan zeg je met een ondertoon van 'hoe kun je zoiets denken': "die heiligen van de Allerhoogste kunnen ook vrouwen of pubers of kleuters zijn. Zullen die dan regeren als koningen?"

Ja Piet, dat zullen ze, want dat zegt de bijbel. En daar kun je dan wel moeite mee hebben, met dat idee, misschien doordat je de tekst niet kent dat er in Christus geen verschil is tussen man of vrouw en dat ze allebei zonen Gods genoemd worden, of doordat je je moeilijk in kunt denken dat in de eeuwigheid, dus buiten de tijd, kleuters en de pubers tegelijkertijd volwassenen zijn, maar jouw moeite het te begrijpen wil nog niet zeggen dat de tekst uit Daniël niet waar is. 

Wat ik bedoel Piet, is: de bijbel heeft gelijk. De bijbel is het Woord van God. Onze interpretatie, zowel die van jou als die van mij, is de interpretatie van het Woord van God door wankele mensjes, met beperkte verstandjes, halfblinde geestelijke ogen, halfdove geestelijke oren, met grote monden, vol van zelfoverschatting en dommigheid, vol vooroordelen, onbegrip, onvermogen, starheid en eigenwijsheid, kortom onvolkomen en onvolmaakt. Misschien overdrijf ik nu een beetje, maar ik zou willen voortaan toch iets van dat besef in jouw schrijven te bespeuren.

Groet,

Pier.

Piet 1 op 21-05-2018 11:45

Pier op 20-05-2018 22:47,

Je had het over de kleuters oa. dat zij in de eeuwigheid volwassen zouden zijn, maar dan heb je het dus over de eeuwigheid en niet over het feit dat ik het had over de tijd na het reinigingsoordeel van het 6e zegel, want daar gaat het over de toorn over het kwade en over hen die zich laten reinigen en louteren in het Vuur van Heilige Geest, wat tevens de geboorte is van de vernieuwde mens en de rest van de schepping (Jesaja 66:14) .. maar wel pas in zijn éérste fase zoals Jesaja 65:20 ons leert want de mens is daar nog onderhevig aan de dood en dus is de dood dan ook nog aanwezig in de rest van de schepping;  ..in Openb.21 zie je dan de 2e fase en voleinding daarvan na het laatste oordeel... als je Jesaja 60 goed leest zie je dat daar die 2 fases gewoon door elkaar geweven worden en als twee taferelen op 'n schilderij zijn en dat wordt vaker toegepast, naar een heb ik al naar gewezen nl. Openb.19:20, lees de vorige reacties maar eens na zodat ik verder hoeft toe te lichten.

Daar ben ik dan ook ten volle zeker over omdat ik lees wat er staat en begrijp wat daar staat en daar is niets mystieks aan of wat dan ook, want deze passages staan open voor de menselijke rede en als de kerken en de Rkk dat niet leren is dat niet mijn schuld  en het zelfde betreft die andere punten in eerdere reacties.. omdat de kerken er zich eventueel niet aan wagen.

Dus die 2 fases verhouden zich tot elkaar zoals ook het 6e zegel oordeel en het Laatste Oordeel, ofschoon onderscheiden in de tijd.  

Ook wat de maitreya betreft .. de informatie die over hem bekend zijn tonen aan dat hij niet de antichrist kan zijn maar de valse profeet, ook daar heb ik mijn huiswerk over gemaakt en ben ik tot conclusies gekomen die te verantwoorden zijn, maar dan moet de "tegenpartij" niet komen met wat wilde slagen in de lucht, of in algemene dooddoeners vallen want dat schiet niet op en veroorzaakt rookgordijnen.

Ook jij gaat niet echt in op de inhoud maar komt met wat algemene uitspraken die de lading dan moet dekken en dat is eerder ook met anderen gebeurd en dat is jammer ..zo bouw je niet op maar verzanden de reacties in drijfzand, vergeefsheid en gemiste kansen.

Harold op 21-05-2018 12:31

@Piet1 'maar als je het vaker dan één keer leest en overweegt en zelf ook opnieuw in de Bijbel opzoekt dan krijg je vanzelf een beter over-zicht.'

Ik ben maar een simpele Bijbellezer en net intelligent genoeg om te lezen wat er vaak in oude bewoordingen staat. Je hele uitleg is compleet onbegrijpelijk voor mij en ik denk voor velen hier. Hoe goed ik ook probeer te lezen, je uitleg lees ik gewoonweg niet en bestaat vooral ook uit jouw interpretatie. 

Ik denk dat Pier ook gelijk heeft dat ook vrouwen en ook pubers en kleuters gezamelijk als koningen met Jezus zullen regeren. Menselijk gezien is dit onbegrijpelijk, maar als je de eenvoudige woorden van Jezus terugleest 'de eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten' dan zegt dit al genoeg. Mensen waar wij op neerkijken, zoals de zwerver op de hoek, die er vuil uit ziet, stinkt en een misserabel leven heeft, kan door zijn geloof meer aanspraak maken op het koningsschap dan wij. Hetzelfde met kinderen, die wij als mens niet geschikt achten voor bepaalde taken. Wij mogen gewoon eenvoudig geloven dat dit alles opgelost wordt als het zover is en ieder perfect in staat is zijn of haar taak uit te voeren onder leiding van Jezus Christus.

Je hebt gelijk dat de Bijbel gelijk heeft en dat onze interpretaties vaak menselijk zijn. Maar dat houdt ook in dat jouw interpretatie menselijk kan zijn. Vaak staat het eenvoudig weergegeven in de Bijbel, maar wordt een tekst door een brei aan menselijke interpretaties onbegrijpelijk. Ook nu weer is het verstandig om de woorden van Jezus aan te houden: 'geloof als een kind'. Lees en geloof niet meer en niet minder. 

Pier op 21-05-2018 16:43

Harold: mee eens.

Piet1: Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ik laat het hierbij.

Ramshoorn op 22-05-2018 13:48

Beste mensen, hoe vierde Nederland/Israël Pinksteren? Wat betekent het Pinksterfeest/Shavuot nog voor Joodse en Protestantse/Evangelische gelovigen in 2018?

Ramshoorn op 22-05-2018 17:53
Ramshoorn op 22-05-2018 13:44

Dank moderator, dat u mijn vraag geschikt vindt voor het geloofsforum.

Beste allemaal hoe interpreteert u in 2018 de wijde grenzen van Israël ten tijde van koning David en zijn zoon Salomo? 1 Kronieken 18 t/m 20.

Piet 1 op 22-05-2018 19:49

Harold op 21-05-2018 12:31,

Het is een tweeledig koningschap, dat koningschap van man, vrouw enz. dat ontken ik niet zo die  indruk  is, de beschrijving van het bijzonder  koningschap staat o.a. in Jesaja 32:1 ..het algemeen koningschap  krijgt gestalte naar wat wordt beschreven in vers 15 ..dit wil ik nog even benadrukken zo ik niet duidelijk genoeg ben geweest.

Deze twee, het algemeen koningschap (en priesterschap).. en bijzonder koningschap zijn niet tegenstrijdig aan elkaar.   Vers 2 komt overeen met Ezechiël 17:23 ..het gaat oa. over dat die koningen op het natuurlijk vlak hun beschermende (enz.) taken te vervullen hebben...of je de informatie verwerpt of aannemelijk acht is aan jullie zelf.

Esther op 23-05-2018 13:04

Hallo Ramshoorn, en allen.U vraagt op 22-05-2018 13:44... hoe wij de teksten van 1Kronieken 18-20, dit zien in deze tijd.Begrijp niet helemaal wat u bedoeld. Of het moet om die landsbelofte gaan.

Wat ik daar lees, was voor toen. En een stukje van de grote geschiedenis van IsraëlIk zelf weet niet hoe ik dat zou moeten zien in deze tijd, zoals u dat vraagt.Iedere gelovige verlangt naar het hemelse land, het hemelse Jeruzalem.Zo ook Paulus zowel tegen zijn eigen mensen zegt/schrijft als ook tegen de heidenen, dat ieder in Christus een hemelse roeping heeft.

De teksten uit Kronieken... was toen... onder het Oude Verbond. Met Christus Jezus leeft men onder het Nieuwe Verbond. Niet meer het oude.

In de oude geschiedenis waren de mensen van Israël, enorm gewaarschuwd. Als men niet in Gods wegen wandelden... werd men verstrooid. En werd men uit het beloofde land gezet.Nu gaat het alleen nog maar om die hemelse roeping, het hemelse land in en met Christus Jezus.Zo lees ik dat in de Bijbel.God had zoiets veel groters en mooiers voor ieder in Christus, zowel de Jood als de Griek.

Veel beloften vanuit het Oude Testament/Verbond... wil men plaatsen naar het nu in deze tijd. Wat heeft dan het Nieuwe voor waarde als men alleen maar het oude steeds weer naar voren haalt. Geweldige geschiedenis, veel bemoedigingen, maar het gaat nú om al die beloften in Christus Jezus. Vandaar uit is het een eeuwige belofte. Zonder de Heere Jezus... óók geen beloften die God alleen vervuld in Zijn Zoon Jezus.

Ik zeg niet dat ik alles weet, maar ik weet wel dat het veel groter is als dat wij maar kunnen bedenken.

Ramshoorn, fijne dag, en natuurlijk voor ieder, en vriendelijke groet, Esther.

Piet 1 op 23-05-2018 14:19

Harold ..

P.s  Daarbij komt ook nog eens dat jullie rede(lijkheid) totaal voorbij gaat aan het feit -onder andere- in Ezechiël 37:22:: éên koning zal over hen allen heersen dat impliceert dus ook de andere (12 stammen) vorsten in Jesaja 32:-2-  ..en moeten we dus duidelijk  onderscheiden een bijzonder en een algemeen koningschap en priesterschap (Jeremia 33:18).

Naar aanleiding van de reactie van Pier op 17-05-2018 12:30  betreft -ben David- in Jesaja 32:1 en elders inderdaad de verwachte  Messias van de huidige Joden, dus een 2e Messias die Jezus Christus hun zal geven ...de éérste menselijke getuige inderdaad van Christus'  Goddelijk Koningschap, de Koning der koningen en Here........dit is wat Jesaja 32 ons wilt leren maar weerhouden wordt door gebrekkige exegese.    

Zelf zal Hij in het voorbijgaan in het 6e zegel het vonnis naar Maleachi 3:2-5 voltrekken in het Vuur van de Heilige Geest tezamen in de aanwezigheid van de Vader...zoals Openb.6: 16-17 ons leert.

Ben David zal in eerste persoon dus hier op aarde de vertegenwoordiger van Christus zelf zijn terwijl Jezus Christus, zoals naar 2Tess.2:8 later zal wederkomen, vlak voor het laatste oordeel, zijnde als zijn 2e komst.

En daarom pruttelen jullie ook tegen, want dit geeft een nieuw overzicht dan wat geleerd wordt en is moeilijk te aanvaarden en moeten verkeerde ontworpen visies worden verlaten en verwacht ik ook niet dat jullie zullen instemmen en zo wel dan zou mij dat zeer verbazen.   ...als einzelgänger accepteer je weerstand.

Harold op 23-05-2018 16:40

@Piet1 Je mag vinden wat je vindt, maar 'tegenpruttelen' en niet meegaan met je theorie heeft niets te maken met een zogenaamde gebrekkige exegese. Hoe moeilijk is het om te accepteren dat Jezus Christus alles in een is en een in alles? Daar hebben wij niet een of andere volstrekt onbekende koning die nooit in de Bijbel genoemd wordt voor nodig. Je noemt hem zelfs een 2e messias. God heeft geen 2 messias achter de hand nodig, het volledige koningsschap, de volledige heerschappij en het oordeel is geheel overgegeven aan 1 Koning der Koningen, Jezus Christus. Je theorie stamt uit het Jodendom die ook ene Ben David als Messias verwachten en daarmee dus Jezus Christus afwijzen, hoe mooi je dat ook brengt.

Aan je laatste zin blijkt wel, dat je jezelf nu als eenling ziet in de grote boze wereld. Jij verteld de waarheid en niemand geloofd je. Dat is een houding waar je zelf voor kiest. Petrus roept op om nuchter en waakzaam te blijven, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Pas op dat je met allerlei theorien niet in zijn klauwen belandt, door net als de Joden de verkeerde koning te verwachten. Daarnaast... de Bijbel moet je recht snijden. Keurgi opdelen in tijdsperiodes, goed begrijpen aan wie bepaalde teksten geschreven zijn en niet lukraak de ene tekst aan de andere tekst verbinden.

Ik heb hier nu wel genoeg over gezegd, want jij bent wel erg zeker van je theorie en ik ben toch niet te overtuigen. Kwel jezelf niet met allerlei theorieen en maak het niet moeilijker dan het al is en zie uit naar 1 enkele Messias, Jezus Christus.

Piet 1 op 23-05-2018 20:30

Harold op 23-05-2018 16:40,

Nog steeds wordt niet echt inhoudelijk gereageerd op punten, bv. op Jeremia 33:15-16 dat ben David betreft, een  zondaar als ieder mens die ook verlossing nodig heeft ...maar er staat duidelijk: in die dagen en te dien tijd zal Ik aan David ..doen ontspruiten ...uit het vervolg van de verzen kun je zien dat het de messiaanse tijd betreft aangaande de geboorte van de spruit en het niet  de  geboorte van Jezus betreft... het is toch geen chinees maar gewoon in het Nederlands... 

Er staat ook nog eens -aan-  (dus toegevoegd) ..aan David en niet uit of van David ..en komt Jesaja 11:1-3- in zicht want daar wordt niet David genoemd maar Jesse (Isaï) zijn vader en ook daar betreft het de messiaanse Vrede in de verre toekomst.   Dus hij is zijdelinks verwant aan David, een zijtak.   ..En Jezus is uit David.

Ramshoorn op 23-05-2018 21:41

Beste Esther, bedankt voor uw antwoord. Zelf was ik een aantal keren in Israël en heb de wonderen van het herstel van het Beloofde land zelf kunnen waarnemen. In 1948 waren er nog maar 700.000 teruggekeerde Joden die het toen al meteen moesten opnemen tegen 5 Arabische staten die oorlog voerden tegen Israël en hen zo van de aardbodem te verdrijven. Israël won Goddank en vergrootte toen al zijn grondgebied met 20%.

Nu in 2018 zijn er ruim 7 miljoen Joden die het land van hun voorvaderen, Abraham-Isaac en Jacob bewerken en helemaal tot bloei hebben gebracht. Zelfs de Negev woestijn werd landbouwgebied.

Dat Israël nog een geweldige toekomst wacht met de komst van de Joodse Messias Jeshua dat blijkt toch wel in Handelingen 1 waar de Apostelen aan Jeshua de vraag stellen: 

6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen jeshua en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7 Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, 

[Maar goed dat Jeshua voor de Joodse Apostelen verborgen hield dat Joden 2000 jaar als banneling tussen de volken zou leven] 

8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. 9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 

10 toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, [In Jeruzalem dus Openbaring 14] als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

Dat betekent dus dat niet alleen de gelovigen uit de volken maar ook Israël [Romeinen 11] met Koning Jeshua nog een grootse toekomst tegemoet mag zien. Dat geloof ik dan ook heilig Meer details….Zie over Israëls grenzen in de toekomst Jozua 1 en Psalm 72 en Openbaring 19-22. Shalom. Ramshoorn.

Esther op 24-05-2018 14:25

Hallo Ramshoorn, natuurlijk vind ik het ook fijn dat het Joodse volk een eigen plekje heeft. Ik ben nog nooit in Israël geweest, maar lees wel en ook via beelden, dat zij veel tot bloei hebben gebracht, en veel verbouwd hebben. Dat zijn altijd mooie dingen om te lezen en/of zien.

Alleen... ik haal er geen Bijbelse profetie uit... en dat is waar het verschil van denken is van ons. Zelfs als het wel eens zo lijkt.

En ja, ook het gelovige deel van Israël samen met de gelovigen uit de volken, en zij allen zijn één in de Heere Jezus Christus. Er is geen onderscheid meer. En zo met de Heere gaan we met elkaar een geweldige toekomst tegemoet. Bidden en getuigen dat er nog steeds mensen toegevoegd worden, zowel Jood als heiden... in Jezus Christus zijn we één.

En zo zie ik Israël, waar wij ook deel aan hebben. Wij zijn ook nageslacht van Abraham, door ons geloof in Jezus. ( Galaten 3 : 26-29) Niet omdat ik dat zo verzin, God Zelf heeft dat zo bedacht. In geloof zijn wij deel van Israël in de Heere Jezus.

Dus het aardse Israël, heeft niets met Christus te maken. Velen  geloven niet in Christus Jezus... en daar moet ik in geloven en dan al mijn tijd en energie daar instoppen, en afvragen welke god zij voor ogen hebben. Net zo als de heidenen. De Heere Jezus willen velen niet.

De Heere Jezus gaf het antwoord al, Johannes 8 : 44 en zo is het ook voor veel heidenen.

Prachtig voorbeeld is Ruth. Deze vrouw was een Moabitische, Boaz was een Hebreeër... samen geloofden zij in de ware levende God en zo waren zij deel van Israël. Tenslotte is de naam Israël een hemelse naam... géén aardse naam.

Ach, soms willen we elkaar laten zien waar we zo heftig in geloven... juist met onderwerpen dat er een verschil van mening is.

Fijne dag nog Ramshoorn, en allen en hartelijke groet, Esther.

Spyfromthesky op 24-05-2018 21:13

Wie wat langer meegaat als gelovige die zal ongetwijfeld gehoord hebben dat na Handelingen 28 het eigenlijk niet sluit. Vaak wordt dan gezegd dat wij de gelovigen nu dan een voortzetting van zijn. Ook de uitleg dat om de gelovigen van nu te zien als discipelen of apostelen met dezelfde wonderbare krachten, tekenen en beleving omdat het Koninkrijk van God dan voor ons bedoeld is om dit hier op aarde uit te oefenen.

Steeds meer moet ik dan denken aan het gebed van onze Vader. Er wordt toch toch o.a. duidelijk gesproken "uw Koninkrijk kome, in de hemels alsook op aarde".

Maar bestaat er geen Handelingen 29 dan?

Nee en Ja. Nee, die is niet opgenomen in de bijbelse canon, maar geldt wel als erkende apocrieve aanvulling. Interessant is zelf dat in dit apocrieve hoofdstuk Paulus ook destijds in het grote gebied van Belgica geweest moet zijn. In een passage worden dus de Belgen genoemd.

https://www.interfaith.org/christianity/apocrypha-acts-29/

Er is ook op internet een pdf te vinden met de Nederlandse vertaling.

Een passage hieruit:

En na deze dingen ver
tokken Paulus en zijn broeders van
Raphinus en voeren naar Atium in Gallië.
16
En Paulus predikte het Romeinse garnizoen en onder de
mensen, vermanende de mensen hun zonden te belijden en zich
te bekeren.
17
En tot hem kwamen sommigen van de Belgen om hem
te
ondervragen over de nieuwe leer, en over de mens Jezus, en
Paulus opende zijn hart voor hen, en vertelde hen van de dingen
die hem waren overkomen, en dat Jezus in de wereld gekomen
is om zondaren te redden, en zij vertrokken, en spraken met
elkaar over
de dingen die ze hadden gehoord.
18
En na veel prediken en zware arbeid, kwamen Paulus en zijn
medearbeiders in Helvetië (Zwitserland) en kwamen bij de berg
genaamd Pontius Pilatus, waar hij die de Heer veroordeeld had
zichzelf jammerlijk van het leven be
roofd had.
Er is ook op internet een pdf te vinden met de Nederlandse vertaling.
Hoewel Handelingen 29 tot de erkende apocrieve boeken behoord, is het niet gnosgtisch. En dat is een belangrijk verschil.
Opvallen in dit gebeuren is ook de uitwisseling in die streken met de romeinen en dus de Belgen die dat gebied destijds bevolkte. Je moet wel op aarde romeinse kaarten kijken hoe die gebieden destijds waren aangeduid.
Bij de volgende link kunnen we de vermening zien van de romeinen met de belgen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinen_in_Belgi%C3%AB
Rond 100 na Chr. startte de romanisering. De oorspronkelijke bevolking vermengde zich met immigranten en Romeinse soldaten. De aristocratie paste zich aan de Romeinse levenswijze aan en kreeg burgerrechten.
En als we nu de lijn doortrekken van de herleving van het romeinse rijk, een beeld, de profietie van Daniël waar de meeste Bijbelgeleerden het over eens kunnen zijn, dan moet het niet vreemd zijn dat België aan  destijds al aan de wieg heeft gestaan als onderdeel van het romeinse rijk. Er was vermenging in dat gebied tussen de Belgen en de Romeinen.
Vandaar dat Brussel nu regeert over het oude herstelde Romeinse Rijk. Het verklaart dan ook waarom de Belgen zo pro Europa zijn.
Spyfromthesky

Ramshoorn op 25-05-2018 09:15

Beste Spyfromthesky, de Apocriefe boeken die wel in de Bijbel terecht zijn gekomen vind ik heel indrukwekkend, vooral 1 en 2 Makkabeeën dat handelt over de rampzalige verbintenis van Israël en de Romeinen eertijds waar later vooral Jeshua en Paulus en vele Joden en Christenen [Inquisitie]  de dupe van werden! Die boeken lees ik met rode oortjes als aanvullende geschiedenis die een brug slaan tussen het Oude en Nieuwe Testament.

Maar wat ik van Handelingen 29 moet denken?…

“En als we nu de lijn doortrekken van de herleving van het romeinse rijk, een beeld, de profetie van Daniël waar de meeste Bijbelgeleerden het over eens kunnen zijn, dan moet het niet vreemd zijn dat België destijds al aan de wieg heeft gestaan als onderdeel van het romeinse rijk. Er was vermenging in dat gebied tussen de Belgen en de Romeinen. Vandaar dat Brussel nu regeert over het oude herstelde Romeinse Rijk. Het verklaart dan ook waarom de Belgen zo pro Europa zijn.”

Het venijn zit in de staart blijkt hier ook wel: “Er was vermenging in dat gebied tussen de Belgen en de Romeinen. Vandaar dat Brussel nu regeert over het oude herstelde Romeinse Rijk. Het verklaart dan ook waarom de Belgen zo pro Europa zijn.”

Belgen en Brussel zijn niet alleen pro Europa maar vooral ook pro Islam. Dit is verbazingwekkend want het komt overeen met de profetie van Daniel 2:41 als hij spreek over dat beeld met voeten van ijzer en leem.

Uw ingezonden trof mij omdat ik het boek van klokkenluider Arthur van Amerongen las: Brussel: Arabia. Het Roomse Brussel al jaren een bolwerk van moslimextremisten. De Islam heeft zich juist daar uitgebreid als een inktvlek, de Islamknuffelaars zoals de Paus en zijn EU [Europese blauw Vlag met 12 gele sterren] bukken zo mogelijk nog dieper voor hun exotische vrienden. 

Het is bekend geworden in alle media dat de Paus voeten van moslims wast en kust. Hij noemt moslims zijn broeders en de Koran het woord van God ook al ontkent dat boek dat God een Zoon Jeshua heeft. Johannes 3:16.

Dank voor uw Ingezonden.

Muggenzifter op 25-05-2018 15:18

Psalm 18:1-20

Ik heb U hartelijk lief, Heere, mijn sterkte (vers 1).

Komen we niet onder de indruk van Davids vertrouwen op zijn God? Wat een bijzondere band tussen David en de Heere zien we in deze Psalm! We kunnen uit dit gedeelte veel troost en bemoediging putten en er geestelijke lessen in vinden. Allereerst stellen we ons de vraag: heb ik de Heere deze morgen al gedankt voor wat Hij voor mij gedaan heeft?

Voor alle zegeningen waarmee Hij ons gezegend heeft, tijdelijke alsook geestelijke? Als we goed gaan tellen, wordt de lijst van zegeningen eindeloos. Laten we dan ook Hem voortdurend danken, prijzen en aanbidden! Laten we eens doorgaan met wat vragen. Ben ik werkelijk een knecht van de Heere (vers 1), of probeer ik soms Hem of anderen tot mijn knecht te maken?

Is er een diep bewustzijn van hulp, van ervaren bevrijding, van vreugde in de Heere, van een innige relatie tot Hem die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven? Letten we op de zeer persoonlijke relatie tussen David en de Heere, die tot uiting komt in woorden als ‘mijn sterkte, mijn steenrots, mijn bevrijder’, enz. Hoe komt het dat wij daar praktisch zo weinig van beleven?

Wat ons ook opvalt in deze Psalm is de wijze waarop de Heere Zich over David ontfermt en het voor hem opneemt. In 1 Sam. 22-31 vinden we daarvan treffende bewijzen. We kunnen hierbij denken aan wat de Heere Jezus tot Zijn discipelen zei: ‘Een ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods’ (Luk. 12:8). Met andere woorden: voor hen staat de hulp van de hemel ter beschikking, zoals voor David. Wat een God hebben wij!

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

Tom Hendrix op 25-05-2018 16:49

@Muggenzifter: 15.18. uur. Dat heeft U zeer mooi verwoord, waarvoor dank.

Muggenzifter op 25-05-2018 17:42

Tom Hendrix op 25-05-2018 16:49

Geen dank, ik probeer mijn bijdrage aan deze site te leveren ter bemoediging voor een ieder.

Groet

Muggenzifter

Esther op 25-05-2018 20:52

Hallo Ramshoorn, soms is het of ik overal maar commentaar hebt. En dat wil ik niet, ook al hebben wij beiden, of wie dan ook, eens een verschil in de leer... Israël geef ik aan de Heere... misschien kan ik beter zeggen, mijn visie geef ik aan de Heere. We hebben elkaar als gelovige in de Heere Jezus zo hard nodig. Ik wil ook niet steeds afbreken, de mening van een ander. Zo komt het de laatste tijd wel over. Terwijl u ook veel kostbare reacties geeft, waar ik ook van geniet.

Toen ik de bijdrage van Muggenzifter las, dacht ik, dat hebben we nodig, bemoedigende woorden. Dank u wel Muggenzifter.

Het zat mij een beetje dwars... wilt u mijn excuus wilt aanvaarden Ramshoorn.

Voor ieder Vaders liefde en sterkte om jullie heen. En hartelijke groeten van mij, Esther.

Spyfromthesky op 25-05-2018 21:02

@ Ramshoorn,

Ja, wat moeten we er inderdaad van denken van Handelingen 29. Daarom deel ik dit gedeelte. Ook interessant is te lezen hoe Pilatus aan zijn einde kwam en wat vandaag de dag nog bekend is in Zwitserland. En nu ook buiten het apocrieve Handelingen 29 weer om, zijn er ook voldoende andere bronnen die dat ook weer lijken te bevestigen. De Pilatus is een berg in Zwitserland.

Betreft de islam en leem en ijzer. Ik ben zelf nog niet overtuigd of weet het gewoon nog niet of de islam wel zo nadrukkelijk al in de Bijbel voorkwam. Immers de islam was totaal nog niet bekend rondom de profetie. Wel is duidelijk dat het romeinse rijk geheel het gebied van de noordelijke Afrikaanse landen bevatte. Het oudere griekse rijk zal toen ook nog groter zijn geweest en dat viel ook onder het romeinse rijk.

In die zin is fysiek wel de vermenging van leem en ijzer, maar de noordelijke Afrikaanse landen die hebben met de EU volgens mij wel een aparte soort van (handel) status? Het (sterke) fort Europa die heeft al zijn grenzen verschoven tot ver in Afrika om immigratie tegen te kunnen houden.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33694-10.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DEenvoudig%26pst%3D%26vrt%3Dnationale%2Bpolitie%26zkd%3DInDeGeheleText%26dpr%3DAfgelopenDag%26spd%3D20110704%26epd%3D20110705%26sdt%3DDatumBrief%26ap%3D%26pnr%3D1%26rpp%3D10%26_page%3D10%26sorttype%3D1%26sortorder%3D4&resultIndex=89&sorttype=1&sortorder=4

We zien in deze link hoe de EU de noordelijke landen nodig heeft en andersom. In feite vinden vooral de militaire samenwerking en activiteiten vooral in die landen plaats.

Het lijkt mogelijk zo te zijn dat ijzer en leem dus mogelijk een politieke samenwerking is, die eigenlijk elkaars tegenpolen zijn.

Ijzer staat voor de democratische regeringsvorm van het romeinse rijk. leem staat voor de mogelijk politieke islam. De sharia die dus haaks staan op het ijzer.

In die zin is mogelijk de volgende link interessant om te lezen.

http://www.zoeklicht.nl/artikelen/waarop+duidt+het+leem+in+de+droom+van+nebukadnezar+2_3875

Niet dat ik meteen overal eens mee zou zijn van alle zoeklicht artikelen, maar hier lijkt ook de verklaring te zijn waaraan ik ook dacht. En ik kende dit stukje niet eerder dan vandaag.

Als we het gebied van Gallie Belgica bekijken dan zijn dit te landen, zeg maar zo ongeveer het gebied van die landen die de EEG in 1957 hadden opgericht. Dan komen die landen overeen als destijd! Behalve dan Italië, maar het hoeft geen betoog dat ze zich al gingen vermengen met Belgica.

En waarom Brussel? Het eerste verdrag was in 1948. Het Pact van Brussel. De voorloper van eigenlijk van alles wat nu is. En waarom 1948? Het romeinse rijk wist dus dat Israël zou herleven, immers nog geen twee maanden na dit Pact werd de staat Israël uitgeroepen. We zien dus eingelijk het opkomen, tegelijkertijd op het wereldtoneel van het romeinse rijk, uit de as gerezen op de puinhopen van de 2e wereld oorlog en ook Israël.

Amerika en Rusland waren de eerste landen die Israël erkende op 14-05-1948. Eén dag voor het aflopen van het Britse mandaat.

Spyfromthesky

Ramshoorn op 25-05-2018 23:11

Beste Esther, bedankt voor uw reactie. U schrijft:

"Dus het aardse Israël, heeft niets met Christus te maken. Velen  geloven niet in Christus Jezus..."

Esther, die redenering van u snap ik niet. Jeshua is geboren als Jood in Bethelhem, groeide op in Nazareth en stierf in Jeruzalem en na drie dagen wekte de Here God Hem op uit de dood. Hij voer te hemel op de Olijfberg te Jeruzalem en zal daar ook wederkomen!!! Handelingen 1.

Hoezo heeft Jeshua niets met het aardse Israël te maken? Er zijn nu ongeveer 30.000 Joodse gelovigen in Israël die geloven dat Jeshua de Masjiach is.

Beste Spyfromthesky. Ja we leven in profetische tijden waarvan het plaatje steeds duidelijker wordt. Ik las dat de Islam eigenlijk voortgekomen is uit de roomse kerk. Mohammed had veel kontakt met gnostische gelovigen die het Thomasevangelie aanhingen. Een wonderlijke overeenkomst tussen hen is dat het Thomasevangelie 114 hoofdstukken telt en de Koran ook 114 Soera' s.

Voorts lijken de omstreden RKK en Islam zeer sterk op elkaar wat betreft het geweld dat ze vele eeuwen gebruikten om ongelovigen voor hun godsdienst te winnen.

De roomsen met hun Kruistochten en Inquisitie en de Islam met het zwaard en hun Sharia. De groene vlag van de Islam heeft een slagzwaard over de gehele breedte van de vlag met daarop hun geloofsbelijdenis.

De Roomse kerk heeft meer met Maria dan met Jeshua. Hier is nog veel meer over te vertellen.

In de Islam is Jezus/Isa slechts een onderworpen profeet van de Islam en is Hij geen zoon van god zoals de Bijbel leert in Johannes 3:16. Volgens de Hadith verkeert Mohammed in de zevende hemel en Jezus/Isa slechts in de tweede!

Zowel Rome als Mekka passen precies in de profetie van Daniel 2 en 9-12 en Openbaring 13 en 16-20. In dit Boek van Jeshua de Zoon van God lezen we drie keer over de valse profeet en zijn definitieve einde.

Kan het nog duidelijker? Openbaring 19 en 20.

Beste Muggezifter, ook u weer bedankt voor uw wekelijkse bemoediging. Ik lees graag de Psalmen. Psalm 18 is voor mij werkelijkheid geworden toen de Here God mij uit doodsgevaar, verdrinkingsdood uit grote wateren redde.

Beste Tom bedankt voor het meelezen en reageren! Aan allen een hartelijk Sjabbat Shalom! Het beste komt nog! Romeinen 8.

Tom Hendrix op 26-05-2018 06:23

@ Ramshoorn: 23.11. uur, op 25/5. Dank U wel Ramshoorn. Ik lees de bijdrage van U en de anderen met volle interesse, en ik vind het prachtig dat deze site er is dankzij, Xander. U allen Gods Rijkste Zegen toegewenst.

Esther op 26-05-2018 13:19

Deze keer heb ik mijn schrijven gekopieerd. Werd steeds gestoord onder het schrijven door.

Hallo Ramshoorn... ja, ik begrijp het wel, dat deze zin wat vreemd overkomt. Dus het aardse Israël, heeft niets met Christus te maken. Velen  geloven niet in Christus Jezus.... 

En ja... dat ben ik met u eens, de Heere was als mens een Jood... stond onder de wet, om de wet te vervullen. Maar... het was Gods belofte dat uit Abraham, het beloofde Zaad zou komen. Het heil is uit de Joden… geweldige waarheid, maar het Heil was en is Christus. Dat is voltooid verleden tijd. Het Heil kwam en stierf en stond weer op. Alles was en is vervuld. Het Heil is nu Christus Zelf, de vervulling van die grote belofte… en ook een Jood heeft dat Heil nodig in de Heere Jezus.

Ik heb al eerder meerdere teksten neer gezet, Galaten 3 : 26-29. Ook wel eens 1Thessalonicenzen 2 : 14. Daar bemoedigd Paulus de gemeente van Tessalonica... zij worden vervolgd, dan zegt Paulus dat ook de gelovigen uit de Joden vervolgd worden door hun eigen mensen de Joden. Dan lezen we iets waar ik niet echt blij van wordt, in de verzen 15-16.

Als ik andere keren aanhaalt over een hemelse roeping zowel voor de gelovige joden als de gelovige heidenen...met teksten er bij... komt er nooit geen respons. Ongeacht tegen wie ik het schrijft. Als ik meerdere delen uit de Bijbel aanhaalt, die niet helemaal past in het denkbeeld of de leer... komt er nooit reactie... Dat ik aanhaalt over Ruth, is men stil. Maar alleen dát ene zinnetje moet dan even aangehaald worden.

Dit schrijf ik absoluut niet om te krenken... ik wil uw mening zeker ook respecteren... Als ik het zo fout ziet... dan moet men mij dat toch Bijbels duidelijk maken. En dat mis ik bij ieder die deze gedachte/leer gelooft.

Het aardse Israël heeft de Heere Jezus óók nodig, net zo als ieder mens. Maar men moet wel een persoonlijke keuze maken. En gelukkig zijn ze er.  Deze link heb ik al vaker geplaatst, geweldig om te lezen, https://www.jewishtestimonies.com/nl/...

Ik geloof ook niet in die gedachte, dat Israël maar eventjes allemaal gered worden. Want dat is nu juist waar de Heere Jezus zo voor waarschuwt. Hij wijst het volk steeds weer op het leven met Hem of het oordeel. Of zoals de Heere schrijft in Johannes 3 : 16. En nog velen teksten met waarschuwingen.

Maar ik heb genoeg geschreven nu… voor ons, Ramshoorn gaat het om de Heere Jezus Christus. Fijn om liefde voor Israël te hebben… maar we zouden voor alle mensen liefde moeten hebben.

Geniet van deze mooie zonnige dag, dat wens ik jullie allen toe, en vriendelijke groeten, Esther.

 

Piet 1 op 26-05-2018 13:19

Spyfromthesky op 24-05-2018 21:13,

Door te verwijzen naar het apocrief, Handelingen 29 bewijs je mij een grote dienst.. naar aanleiding wat ik hierboven schreef over ben David, de eindtijd koning ten tijde van het 6e zegel en vóór de tijd van de antichrist. 

Wat jij niet opmerkt, merk ik wel op.. onderstaand de betreffende passage over de koning die opstaat..dat is aards te begrijpen, hij staat op in die tijd.   In het 6e zegel zie je iets anders..in zijn manifestatie.   

In Romeinen 15:12 is Jezus Christus de wortel van Isaï, die de Vader van David is en was dus toen gekomen ...!!!...maar de wortel en de scheut kunnen niet het zelfde zijn, de scheut uit Christus is dan Ben David, ingebed in Christus.

Nostradamus voorziet in Jesaja 11:4 ...de eerste grote vrucht van de vorst van Pesquière (maitreya de valse profeet) ...doch daarna zal komen de zeer wrede kwaadaardige ( de antichrist)....in Venetië zal hij trotse roem verliezen (Venetië is een stad van water, water is ook beeld van het bovenzinnelijke, dus in, cq. door het bovennatuurlijke -Goddelijke- zal hij zijn roem verliezen....En in het ongeluk (dood) wordt hij gestort door een meer vrolijke hemeling...en dat is de eindtijd Cyrus, de Vreugde bode in Jesaja 40:9 en 52:7.. de Maleachi 3:1 bode, die de valse profeet als zijn tegenstander heeft.   In Jesaja 46:11 worden beide door God opgeroepen ...   In Jes.52:8- is de Maleachi Bode niet alleen, maar trekken al de uitverkorenen op als het leger van God, maar zonder menselijke wapens.

Via google translate het volgende.. dus geen 100% vertaling en hier en daar even wat puzzelen .

Bij de even viel de Heilige Geest op Paulus, en hij profeteerde, zeggende, zie, in de laatste dagen zal de God des vredes in de steden wonen, en de inwoners daarvan zullen geteld worden. In de  zevende( 7e duizend tal na Adam, de jaren na 2000) ..nummering van het volk zullen hun ogen worden geopend, en de heerlijkheid van hun erfenis zal voor hen schijnen. De volken zullen opkomen om op de berg te aanbidden die getuigt van het geduld en het lange lijden van de dienaar van de Heer. En in de laatste dagen zullen nieuwe dingen van het evangelie uitgaan uit Jeruzalem, en de harten van het volk zullen zich verheugen, en zie, de fonteinen zullen worden geopend, en hun zullen geen plaag meer zijn. In die dagen zullen er oorlogen en geruchten van oorlog zijn; en een koning zal opstaan, en zijn zwaard zal zijn tot genezing der heidenen, en zijn vrede zal behouden blijven;

At the even the Holy Spirit fell upon Paul, and he prophesied saying behold, in the last days the God of peace shall dwell in the cities, and the inhabitants thereof shall be numbered. In the seventh numbering of the people, their eyes shall be opened, and the glory of their inheritance shine forth before them. The nations shall come up to worship on the mount that testifies of the patience and long suffering of the servant of the Lord. And in the latter days new things of the gospel shall issue forth out of Jerusalem, and the hearts of the people shall rejoice, and behold the fountains shall be opened, and their shall be no more plague. In those days there shall be wars and rumors of war; and a king shall raise up, and his sword, shall be for the healing of the nations, and his peace making shall abide, and the glory of his kingdom a wonder among the princes.

Goodmorning op 26-05-2018 17:27

Hallo Esther Ramshoorn en vele anderen.

Nu heb ik de 3 regels van Esther even gekopieerd. Even voor het gemak om iets uit te duiden.

"Deze keer heb ik mijn schrijven gekopieerd. Werd steeds gestoord onder het schrijven door.

Hallo Ramshoorn... ja, ik begrijp het wel, dat deze zin wat vreemd overkomt. Dus het aardse Israël, heeft niets met Christus te maken. Velen  geloven niet in Christus Jezus.... "

Voor mij persoonlijk geef ik jou gelijk Esther en waarschijnlijk is Ramshoorn en vele op deze site het hier ook mee eens.

Jezus is geboren uit het Joodse volk en elk mens die Hem verwerpt zal geen deel kunnen nemen in het eeuwig leven.

Heel kort gezegd is dit de waarheid. Zo staat het immers ook beschreven. 

Mijn visie is niet anders want als je Jezus verwerpt dan verwerp je ook de Vader! Wel is de Messias  geboren uit het Joodse volk en dat is nu juist het begin in een nieuw verbond. Dit Joodse volk verwerpt de Here tot op de dag van vandaag. Dat is in de ogen van de Vader een verschrikking. Vandaar dat vele met mij kijken naar wat er e.v.t in profefsie gaat gebeuren met het Joodse volk, want de verbintenis van God is niet door God verbroken, maar door Zijn uitverkoren volk zelf. 

Dit geeft ons dus veel meer inzicht, in hoe de Here te werk gaat. Dat er bijzonder veel slachtovers vallen onder de Joden in de nabije toekomst staat vast en heeft zich in een verleden al geopenbaard. De tweede wereldoorlog ging/was al over het uitroeien van dit volk. 

Al met al,....de bijbel geeft mij die visie over de toekomst van onze aarde. Het Joodse volk staat hierin centraal. Hoop daarin dat de Schepper van hemel en aarde zich blijft ontfermen over Zijn uitgekozen Volk. Want zware tijden zullen aanbreken, zoals nooit te voren is geweest. 

Elk mens zal uiteindelijk moeten buigen voor Gods Zoon de Here Jezus Christus.

Groet

Ramshoorn op 26-05-2018 22:17

Esther en Goodmorning en allen, over Israël en het Joodse volk is het laatste woord nog niet gesproken. Maar dat dit volk al 70 jaar de wereldpolitiek beínvloed dat is evident.

Ik geloof dat de woorden van Jeshua, de zoon van God: Het heil is uit de Joden steeds sterker gaat klinken. Johannes 4:22. We moeten bedenken: Israël is Goddank nog de enige sterke overgebleven sterke buffer voor het vrje Westen tegen de oprukkende militante Islam. Als die buffer wegvalt, wat God verhoede, dan zal dat direct rampzalige gevolgen hebben voor Europa, Rusland en Amerika.

Israël is voorgoed in grote getalen teruggekeert uit de dodenkampen van de nazi' s naar het Belloofde land Israël en laat zich nooit meer als slachtvee behandelen door vijandige volken. De God van Israël gaat spoedig een einde maken aan hun eeuwenlange lijden. Details Jesaja 40-66.

Volgens de profeten Mozes in Deut. 28:1-13 en Jeremia 31:7 en Jeshua in Openbaring 7, 14 en 19 wordt Israël zelfs tot hoofd der volken, dus oneindig veel sterker dan de EU, VS, Rusland en alle Arabische landen samen.

Israël zal spoedig op één dag tot bekering komen volgens Zacharia 12 en Romeinen 11 als ze straks oog in oog staan met hun Joodse Masjiach Jeshua, en daarom bid ik al vele jaren voor de vrede van Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Psalm 48 en Mattheus 5:35.

Ik ben een optimist en geloof en bid met het Joodse volk dat de Messias van Israraël nog een duurzame vrede van Duizend jaar geeft. Hij zal alle antisemieten en booswichten knock-out slaan! Psalm 101.

Meer details Openbaring 19, 20 en Jesaja 2 en 11. Voor de dieren keert dan ook weer het Paradijs op deze aarde terug. Geen megastallen meer, maar koeien die springen in de wei! Kinderen die weer veilig buiten kunnen spelen. Geen drugs en geen crimineliteit meer! Als dat geen goed nieuws is?

Ik ga er van zingen: Looft de Here alle gij volken, prijst Hem alle gij Natiën, want Zijn Goedertierenheid is machtig over ons en des Heren Trouw tot in Euwigheid, Hallelujah! Psalm 117. Shalom Ramshoorn.

Piet 1 op 27-05-2018 02:49

Ramshoorn op 26-05-2018 22:17,

Judea is niet Israël, de 10 stammen en 2 stammen, zijn tezamen Israël.

Zebulon in Nederland is één van die twaalf stammen (Jesaja 9) 

Gods leger, zonder menselijke wapens, zullen vanuit Nederland via het zuiden optrekken naar het Oosten en dan terugkeren Jesaja 24:15-16.

Ramshoorn op 27-05-2018 17:27

@Piet 1 Hoe komt u aan die merkwaardige stellng Zebulon in Nederland? Fout, klopt niets van!!!

De Joodse bronnen in Torah zijn al 3000 jaar constant en betrouwbaar.

Zebulon is een van de zonen van Lea, een van de vrouwen van aartsvader Jacob wiens naam door JHWH in Israël veranderd werd toen hij met God geworsteld had en overwon. Genesis 32:28.

Numeri 1:31 de getelden van de stam Zebulon waren zevenenvijftigduizend vierhonderd. Het erfdeel van Zebulon vindt u niet in Nederland maar in Israël: 

Jozua 19:10...Het erfdeel van Zebulon…Het derde lot kwam te voorschijn voor de Zebulonieten naar hun geslachten. De grens van hun erfdeel strekte zich uit tot Sarid.

Jeshua, de Zoon van God woonde in het gebied van Zebulon...Matteüs 4:13... En Hij verliet Nazareth en ging wonen te Kafarnaüm, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali,

Mattheüs 4:15...Het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen:

In Openbaring 7:8 het Boek van Jeshua zien we alle 12 stammen Israëls dus ook de Stam Zebulon weer compleet als JeshuaHaMasjiach als Koning gaat regeren...uit de stam Zebulon twaalfduizend…enz. Zie ook Openbaring 14.

Ik vond een Joodse site met nog meer betrouwbare info:

http://sjoel-enschede.nl/s/b/twaalfstammen.asp

Zebulon, het schip. Hij zal wonen aan het strand bij de schepen, "en zijn zijde zal naar Sidon terugkeren". Deze omschrijving maakt duidelijk dat de stam van Zebulon zich vooral met handel bezighield. (Genesis/Beresjiet 49:13)

Tom Hendrix op 27-05-2018 18:54

@Ramshoorn: 22.17. uur, op 26/5. Zeer mooi van U verwoord. En ook ik zie uit naar de wederkomst van onze Verlosser, Jezus Messias. Wat een dag zal dat zijn. Wens U allen Gods Shalom toe.

Goodmorning op 27-05-2018 20:21

Ramshoorn @,

Wat u schrijft is waar..."Israël zal spoedig op één dag tot bekering komen volgens Zacharia 12 "

Maar voordat dit gaat gebeuren worden ze veraden door de valse Messias. God gaat net zo lang door met zijn plan totdat Israël inziet wie Jezus Christus is. Het Joodse volk krijgt nog zoveel te verduren en hiermin zullen zeer veel slachtoffers vallen. Niet alleen aan Joodse zijde maar, de volkeren die de Here gaat gebruiken,...." eigenlijk schrijf ik dit verkeerd"...beter tezeggen,...volkeren, dienaren van satan., die de Here Jezus Christus verwerpen zullen optrekken en proberen het Joodse volk uit te moorden. Dat dit een werkelijkheid gaat worden staat vast, want een overblijfsel zal moeten vluchten en zal gespaard worden. 

Dat het dus om het Joodse volk gaat staat vast, God heeft dit volk uitverkoren en de Messias Jezus is hier uit geboren. Vandaar dat de tijdlijn die in onze bijbel beschreven staat in profetsie zich zal ontvouwen "Totdat" de Here zegt het is genoeg. Dan is de wederkomst daar. Maar voor Hij wederkomt gaan er nog vreselijke dingen gebeuren, die groter zijn dan alle oorlogen bij elkaar. God zal zich openbaren in die eindtijd en velen zullen tot bekering komen in Jezus Christus. De waarheid beschreven in Zijn Woord zal duidelijk overkomen en beter te begrijpen zijn. Voor die gene die het niet wil begrijpen of verwerpen zal., "God behoede zijn of haar ziel" maar zal veroordeeld worden want zo staat het immers beschreven.

Jezus Christus is de opgestane Heer en elke knie zal voor Hem Buigen. Jezus zegt.," wie Mij ziet heeft de Vader gezien"...onze Jezus Christus is aan God gelijk en draagd die liefde uit , die de Vader in zich heeft. 

Geen mens heeft ooit in levende lijve God mogen zien, door de geboorte van zijn Zoon is Hij zo dicht tot de mens genaderd om hen te redden van zonden, om hen  te overtuigen van wat nu werkelijk belangrijk is. Dat is het leven!

En een ieder die in de Here Jezus Christus geloofd zal eeuwig leven hebben. Dat geld voor de Joden de Grieken., dat geld voor elk mens geweven  in de moederschoot van Zijn Hand. 

God is liefde, Jezus is het vleesgeworden Woord.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl