Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Ramshoorn op 31-03-2018 18:01

Paus Franciscus zegt niet meer in de hel te geloven?

Je moet toch wel tot de simpelen behoren als je nog in een Paus gelooft!

Hoeveel Bijbelse spelregels heeft deze goedheiligman al niet veranderd de afgelopen vier jaar? Zelfs veel katholieken zuchten over het gedrag van deze man. Bodar is ook niet blij met Franciscus. De Paus noemt zich toch de vertegenwoordiger van Christus op aarde? Of toch niet? Zie Mattheus 23:8-12.

Wat zal de paus straks horen als hij het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld? Zal hij dan ook heilig verklaard worden door zijn opvolger, of wacht hem een ander lot?

Het zou mij niet verbazen als de Paus straks aan de hemelpoort bij de echte Petrus aanklopt om binnen te mogen komen dat tie dan te horen krijgt na kort overleg van Petrus met Jezus: 

Mattheus 25:12...Voorwaar, IK zeg u, ik ken u niet!!!

Of wat in Lucas 6:46 geschreven staat…Paus Franciscus...Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? Openbaring 20.

wardje op 03-04-2018 01:01

Paus&zonde.Harold zegt onder het artikel  "31-03-18 Pasen 2018" op 02-04-2018 12:38 : "Volgens alinea 891 van de Catechismus is de paus onfeilbaar, terwijl Numeri toch heel duidelijk aangeeft dat God alleen onfeilbaar is."   Dit is een bekend, groot, maar veel voorkomend  misverstand.  Met pauselijke onfeilbaarheid wordt allerminst bedoeld een of andere morele onfeilbaarheid. Van andere pausen weet ik het niet , maar Joannes XXIII (1958-62) voelde zich altijd duchtig tekortkomen tegenover God (geestelijk dagboek).  Onfeilbaarheid houdt in dat de paus - als opvolger van Petrus bij grote uitzondering een onfeilbare uitspraak kan doen. Dat kan niet los van de kerk en kerkelijke leer. Onfeilbaarheid  betreft niet privémeningen en uitingen en al helemaal niet het  gedrag van de paus.  Er zijn veel voorwaarden voor nodig: de uitspraak moet handelen over geloof of hij moet de moraal betreffen; het moet een weloverwogen, plechtige definitieve uitspraak zijn,  krachtens-zijn-gezag, en die laatste dingen  moeten voor eenieder kenbaar zijn.  Alleen als deze voorwaarden worden vervuld, wordt de paus door de Heilige Geest bewaard voor dwaling. Dus inderdaad: deze onfeilbaarheid komt uiteindelijk van God (Numeri).  De pauselijke onfeilbaarheid treedt - heiligverklaringen uitgezonderd - alleen op in heel bijzondere gevallen, volgens wiki na 1870 in nog maar één geval.   Uiteindelijk rust deze onfeilbaarheid op die van de kerk als geheel en op aanwijzingen, beslissingen en  uitspraken van Christus.   Petrus kreeg met zijn nieuwe naam ook een nieuwe taak , rots te zijn van de kerk.   Mt 16, 18 Jo 21, 15-17  ----   Irenaeus uit KleinAzië (140-200), was bisschop van Lyon.  Zijn leraar was de martelaar Polycarpus, die weer de leerling was van de apostel en evangelist Joannes zelf.  Hij drukt een en ander uit als volgt:   "Daarom juist moet iedere andere kerk met deze kerk (die van Rome) overeenstemmen, wegens haar hoger gezag. Door de band met haar hebben de gelovigen over heel de wereld de apostolische traditie in stand gehouden."https://verbond.blogspot.nl/2009/08/pauselijke-onfeilbaarheid.html   ---   http://oud.puntuit.nl/nieuws/binnenland/gg_er_eli_21_wordt_priester_in_rk_kerk_1_592376   ---    https://nl.wikipedia.org/wiki/Onfeilbaarheid

Ramshoorn op 03-04-2018 19:24

Beste wardje, het is een zwak argument om te stellen:

"Daarom juist moet iedere andere kerk met deze kerk (die van Rome) overeenstemmen, wegens haar hoger gezag. Door de band met haar hebben de gelovigen over heel de wereld de apostolische traditie in stand gehouden."

Wardje, u weet toch ook wel: De Gemeente van Jeshua is niet in Rome maar in Jeruzalem ontstaan, daar was de eerste Gemeentevergadering van de Apostelen. Handelingen 15.

Petrus is nooit de opvolger van Jeshua geworden. Wel de Heilige Geest. Handelingen 2. En over die sleutels van Petrus zegt Jeshua toch wel iets beters. Wat dan? In Zijn eigen Boek:

Openbaring 1:18...Jeshua, de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, IK ben levend tot in alle eeuwigheden, en IK heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.

Zie ook Openbaring 3:7 waar Jeshua zelf zegt:  En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de Sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent!

U weet toch ook wel dat Petrus Jeshua 3x verloochend heeft toen Jeshua gevangen genomen werd?

Paulus moest Petrus ook wel eens publiekelijk vermanen omdat hij opnieuw huichelde!!! Details Galaten 2:11-21.

Jeshua is het Hoofd van zijn Gemeente en nooit een mens. De Heilige Geest en het Woord van God zijn onfeilbaar en nooit een paus of uitspraken van een Concilie.

Kolossenzen 1:15…Christus, Eerstgeborene van de schepping en Hoofd van Zijn gemeente. Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.

Kolossenzen 1:18…En Jeshua is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

U kent vast ook wel de misleidende uitspraak van een kerkvader Cyprianus, die beweerde al in zijn tijd: Wie de kerk niet tot moeder heeft kan God niet tot Vader hebben.

Nu wil het geval dat de Roomse Kerk al vele eeuwen bol van wanbeheer, aflaten, inquisitie, seksueel misbruik van mannen, vrouwen en zelfs kinderen. Lees alle details in het boek van Cees Zoon: Onder de rokken van het Vaticaan.

Wardje op 03-04-2018 20:54

@Ramshoorn.  Uw laatste alinea handelt over mensenzaken,  Christus handelt heel vaak door ons die zondaars zijn.  Schrijf Wat niet goed is door mensen , mag niet worden rechtgepraat,  .   Inderdaad is de gemeente (ekklesia=(bijeengeroepen)vergadering=kerk) ontstaan in het Heilige Land en stond later onder leiding van de broeder des heren Jacobus. Petrus had daar aanvankelijk zijn zetel, vervolgens had hij die  in Antiochië, dan in Alexandrië en tenslotte in Rome.   Inderdaad is Petrus nooit en te nimmer de opvolger geworden van Jezus. 

Hoe zou wie dan ook dat kúnnen zijn.  Wel de leider van de schapen (Matt 16:18).   En anderen dan ik hebben veel beter uit de doeken gedaan dat hij dat veel beter kón worden en blijven door het herhaaldelijk falen dat U kort maar levendig schildert.   En door het besef van zijn gebrekkigheid.   Jezus is inderdaad Hoofd van de kerk, of van de gemeente zo U wilt.    "Nooit een mens." Nooit in de volle zin waarin Hij dat is , nee.  Alleen als gebrekkige menselijke herder hier op aarde.    

Wardje op 03-04-2018 22:05

Beste Ramshoorn op 03-04-2018 19:24  Ik liet na de *noot bij mijn reactie toe te voegen. Hij volgt hierbij.  Ik zal probberen voortaan minder specialistisch te zijn , maar jij bracht het punt op.  Welnu:  aflaten zijn een zaak die door de kerk is ingesteld, die de kerk betreffen en niet zonder meer het feilen van de mensen in de kerk.   Ze behelzen kwijtschelding van tijdelijke straffen (dus niet een eeuwige straf) die mochten zijn overgebleven na vergeving van de zonden. **Een eeuwige straf wordt kwijtgescholden door God als de de zware zonde die die straf tot gevolg zou hebben wordt vergeven, bijvoorbeeld door een berouw uit liefde.  Misbruiken van de aflaten - waaarop u misschien in het bijzonder doelde -  zijn weer wel een menselijke zaak en horen in uw rijtje thuis.   --   Voorbeeld van een geldende aflaat:  een half uur lezing van de H.Schrift geeft kwijtschelding van alle tijdelijke straffen, mits aan de voorwaarden is voldaan (zware zonden moeten zijn vergeven al , en geen gehechtheid meer  aan de zonde bv., dit laatste is een nogal zwaar vereiste).** Voorzover ik heb gezien is alleen hierin Wiki niet helemaal nauwkeurig.  Ook liefderijk berouw kan namelijk volledige kwijtschelding van de tijdelijke straffen tot gevolg hebben.    ----   https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=685https://nl.wikipedia.org/wiki/Aflaat

Piet 1 op 04-04-2018 01:12

Ramshoorn op 03-04-2018 19:24,

Uw citaat: " u weet toch ook wel dat Petrus Jeshua 3x verloochend heeft toen Jeshua gevangen genomen werd? "....het een hoeft het andere niet uit te sluiten, dat andere is Johannes 21:15-19 en vergelijk ook eens Mat.18:18 met 16:18-19.

Wanneer In Matt.18:18 aan al de Apostelen de macht wordt gegeven te binden of te ontbinden, dan kan het niet dezelfde macht zijn die aan Petrus geschonken is, want aan Petrus wordt dat recht een voorrecht, een voorrecht dat geadresseerd en geïdentificeerd wordt in de persoon Petrus...Petrus wordt dan gronslag der kerk in de materiële zichtbare schepping ... Petrus krijgt rechtsmacht over heel de kudde van Christus.

In Joh.21:15:17 wordt het 3 maal herhaalde bevel om zijn lammeren, schaapjes en schapen te weiden herhaald en vervult, hetgeen gedaan in Matt.16:18-19.

Je kunt Openb.1:18 en 3:7 niet uitspelen tegen de opdracht en bevel aan Petrus ...daar de sleutels te maken hebben met het binden en ontbinden op aarde (Jesaja 22:22) .. met gevolg in de hemel.

Als Petrus dan de volheid van de rechtsmacht krijgt dan krijgen de Apostelen een deel van die rechtsmacht ...tot aan Zijn wederkomst.

Het gevolg daarvan is weer dat de gemeenschap van de Apostelen in zijn eenheid, persoon wordt in Petrus, of met andere woorden gezegd:  "deze eenheid krijgt in zijn identiteit gestalte, gezicht  (geïdentificeerd)  in Petrus ... hier op aarde....

Ook de gemeentevergadering van de Apostelen ..hier op aarde ..impliceert dus een hoger gezag ..dat bepaalt en afrondt ..dat het democratische uitsluit want anders zou de waarheid worden bepaald door een meerderheid van stemmen.

Petrus getuigt van Christus en Christus getuigt van Petrus.

Als de Apostelen het fundament vormen dan kan het niet zijn dat Petrus maar een steen is in het fundament daar hij de hoofdrentmeester van de Apostelen is.met de sleutels (Jesaja 22:22).

grote Henk op 05-04-2018 08:36

Beste mensen begrijp het dan . God is ons aan het testen. We zijn er nu om een soort blauwdruk te verdienen voor de eeuwigheid. Christenen, moslims en noem alles maar op kunnen zich niet langer verschuilen achter hun geloof of hun zelf ingevulde waarheid.

Iedereen weet donders goed dat we nu op dit moment goed moeten zijn voor anderen in je eigen omgeving. Maak er niet zo’n punt van. Leef en geef liefde aan die mensen die je kan bereiken. Meer kan je niet doen.

Het zijn slechts enkelingen die zullen gaan begrijpen dat wij de wereld niet kunnen veranderen maar wel een voorbeeld kunnen zijn in  onze omgeving. Probeer onafhankelijk te zijn zodat je niet beïnvloed kan worden door allerlei negatieve stromingen waaronder de media, politiek en geloof.

God is in en met ons en als je bij elke stap nadenkt wat je doet (bewust zijn) komt het best wel goed met je. Want heel gauw zal de boel uit de hand gaan lopen zoals het altijd al uit de hand gelopen  is (kijk de geschiedenis er maar op naar).  Alleen nu zal het wereldwijd uit de hand lopen. Wees er klaar voor.

Natuurlijk zie ik ook wel dat de meeste jonge (decadente)mensen naïef als ze zijn verkeerde keuzes maken en zei het alleen maar erger maken omdat ze niet kunnen weten wat goed en slecht is. We kunnen ze het niet kwalijk nemen omdat wij (hun ouders) ze te veel weelde gebracht hebben waardoor ze lichtzinnig geworden zijn in hun hoofd en niet meer helder kunnen denken. Vroeger kwamen er oorlogen. Nu wordt het erger , veel erger.

Geef liefde. God ziet alles.

Tom Hendrix op 05-04-2018 16:25

@grote Henk: 08.36. uur. Dat heeft U mooi onder woorden gebracht.

Anna op 05-04-2018 20:22

Grote Henk 8.36 uur 

God test ons niet.......God Oordeelt!!!!!   en we hoeven al helemaal geen blauwdruk te verdienen.... Het is pure genade;  ons geloof is Jezus Christus. En zonder Hem ; Jezus, als onze persoonlijke verlosser kunnen  we niet behouden worden..... Ons behoud ligt vast in Hem op voorwaarde dat we hem kennen....... Het is immers God liefhebben boven alles en je naaste als je zelf... God eist van ons dat we hem in alles de eerste plaats geven...... Ik hoop dat u dit doet...... Want Hij is ook rechtvaardig en zal terug komen en Zijn recht aan ons en aan de hele wereld zelfs zijn schepping zal inbegrepen zijn, voltrekken..... En dan is het niet vanzelfsprekend dat het goed komt..... 

Leest u de bijdrage van Harold aan Anneke, eens ; dat u kunt dit vinden op de home site van 1 april de titel Dit betekend de islamisering voor u..... 1-04 2018 om 23.18 uur. Harold verwoord uitstekend wat de verantwoordelijkheid van de mens is.................. Shalom Anna 

Ramshoorn op 06-04-2018 09:33

@Grote Henk. inderdaad: God is ons aan het testen. Hij dwingt mensen een keuze te maken, voor Hem of tegen Hem! In het boek Jozua zien we dat ook gebeuren.

We kunnen alleen het beloofde land [Gods Koninkrijk] binnengaan als we ons voegen naar God regels in de Bijbel en leiding:

Jozua 24:15 Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!

Als je deze tekst naar onze tijd vertaald zou de grote Jozua=Jeshua zeggen...

Lucas 11:23...Wie met Mij niet is, die is tegen Mij en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.

Als je voor Jeshua bent dan ben je ook voor het huwelijk van een man en vrouw en tegen het homohuwelijk. Mattheus 19. Zie ook 1 Corinthe 6 en Romeinen 1.

Als je voor Jeshua bent dan ben je tegen Abortus en Euthanasie en voor het leven: Johannes 11. Opstanding van Lazarus die al vier dagen dood was.

Als je voor Jeshua bent dan ben je tegen alle valse godsdiensten. Hoezo?

Jeshua leert dat Hem gegeven is Alle macht in hemel en op aarde. Mattheus 28. Hij leert ook dat Hij de weg en de waarheid en het leven is.  Johannes 14.

Als je voor Jeshua bent dan ben je tegen alle Antisemieten. Jeshua is uit het volk der Joden geboren [Mattheus 1:1] in Bethlehem, groeide op in Nazareth, stierf aan een romeins kruis en werd begraven in Jeruzalem. Stond na drie dagen op uit de dood. Voer na 40 dagen verschijnen aan zijn discipelen [1 Kointhe 15]  naar de hemel in Jeruzalem op de Olijfberg en daar zal Hij straks ook als Koning wederkomen. Zacharia 14:9 en Handelingen 1.

Wie voor Jeshua is toont liefde aan alle mensen. Wie is uw naaste? Handelingen 10:37-38...

37...Gij weet van de dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop, die Johannes verkondigde, 38van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

Inderdaad Henk, zou de legendarische Hilterman van de Avro-Radio die ik altijd op zondagmiddag beluisterde, tegen u zeggen: Het wordt nog erger!

Bijbelse details: 2 Petrus 2 en 3 en Openbaring 6...Ongelovigen zullen verbijsterd staan.

Voor gelovigen uit alle volken die Jeshua navolgen breken gouden tijden aan. Openbaring 19-22. Lees zelf maar verder!

Muggenzifter op 06-04-2018 14:17

Psalm 11

Vertrouwen op God

Wanneer de grondslagen zijn vernield,

wat kan dan de rechtvaardige doen? (vers 3).

Wanneer wij om ons heen kijken, zijn wij dan niet genoodzaakt dezelfde vraag te stellen? Nooit is er een tijd geweest waarin de goddeloosheid zozeer hoogtij vierde. Alles wat met God en gebod te maken heeft, wordt langzaam maar zeker over boord gegooid. Goddeloosheid en wetteloosheid gaan gelijk op.

De oude zekerheden worden weggeslagen. Geweld en bandeloosheid nemen hand over hand toe. Wat moet de moderne mens beginnen te midden van zo’n puinhoop van ellende en verwarring?

Het antwoord van de mens luidt vaak, net als hier in vers 1: wegvluchten! Vlieg als een vogel naar de hoge bergen, daar zul je veilig zijn! Overal zie je mensen die de werkelijkheid ontvluchten uit angst en onzekerheid.

Drugs, drank, seksuele onreinheid, amusement en Oosterse mystiek zijn aan de orde van de dag. Als gelovigen mogen we gelukkig zeggen zoals de Psalmdichter:

‘Bij de Heere schuil ik!’ Het lijkt wel vaak alsof God uitgeteld is, maar door het geloof zien we Hem in de hemel op Zijn troon zitten en weten we dat Hij alles gadeslaat (vers 4). De dag zal komen, dat aan alle ongerechtigheid een einde gemaakt wordt, want de Heere is rechtvaardig (vers 7).

Als de grondslagen vernield worden, mag de rechtvaardige op zijn God blijven vertrouwen. Deze grondslag kan door niets of niemand vernield worden!

Allen een gezegend weekend.

Groet

Muggenzifter

Anna op 06-04-2018 17:03

Aan Grote Henk en Ramshoorn...... en Muggezifter..... 

Sorry grote Henk dat ik over dat testen wat fel uit de hoek kwam. Maar we hoeven het niet meer te verdienen...... Dat heeft Jezus gedaan.... 

Als ik Ramshoorn zijn reaktie lees dan is het woord  testen op zijn plaats.... 

En dan sluit ik mij aan bij Jozua die op de berg van de zegen zei “ Ik en mijn Huis , wij zullen de Heere dienen” en dat heeft grote consekwenties..... 

Ramshoorn complimenten voor uw steeds goede Bijbels onderbouwde argumenten.....

En Muggezifter.... het is weer weekend: dank voor uw mooie psalm ga hem zo helemaal lezen met uitleg. Ja vertrouwen is een sleutel woord....... Dank hiervoor.....

Allen een goed weekend Shalom Anna 

Ramshoorn op 06-04-2018 17:09

@Muggenzifter. Helemaal mee eens. Laten we nooit de moed en visie op een grootse toekomst verliezen. Ik zing graag met Mahalia Jackson op CD mee: He’ s Got the whole world in His Hand. Hij, de God van Israël houdt de hele wereld in zijn hand.

Jesaja 40 ...De God van Israël bemoedigt Israël en de vrienden van Israël…vers 15….Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal; zie, eilanden zijn als fijn stof, dat uitgestrooid wordt; 16de Libanon is niet toereikend als brandhout, en zijn wild gedierte niet ten brandoffer. 17Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel.18Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op Hem toepassen?

Israël is na tweeduizend jaar ballingschap onder de volken in grote getalen aan het terug komen naar het Beloofde Land Israël. Het zijn er nu al ruim 7 miljoen. Meer dan de helft dus.

Het is wachten op de Joodse Messias, Jeshua, Israëls Koning in Jeruzalem. Openbaring 14. Hij maakt alle dingen nieuw de hemel en de aarde! Openbaring 21 en 22.

Tom Hendrix op 06-04-2018 19:14

@Muggenzifter: 14.17. uur. Inderdaad, schuilen bij de Here, de G'd van Abraham, Isaac en Jacob, en zijn Zoon de Messias, Jezus Christus. Ook psalm 91, is zeer toepasselijk.

Piet 1 op 07-04-2018 10:23

grote Henk op 05-04-2018 08:36,

Je zegt het goed ..ik citeer: " We zijn er nu om een soort  blauwdruk te verdienen voor de eeuwigheid..enz" 

Door medewerking, het Ja te geven op de genaden wordt de ziel vruchtbaar in Bijbelse zin en bouwt daar verdienste mee op voor de hemel en in het leven hier op aarde, want van bv. de 5 talenten moet men 10 talenten maken om bij wijze van spreken de 5 talenten te  bezitten... natuur en genade, de mens in zijn natuur wordt tempel (Jesaja 58:11 >65:20-25>> 66:14) ..van de Heilige Geest >> Hand.6:15...Hebr.4:12. .....

Door de genade bouwt men dus verdienste op voor dit leven en erna..de genade bewerkt dus dat de mens verdienstelijk wordt ...verdienstelijk tot eeuwig behoud, de hemel verdienende, gerechtvaardigd...dus door Jezus verdiend op het kruis.

Het willen  van de mens kiest voor het aanbod van de genade ..of niet .. tegelijkertijd maakt de genade het willen vrij >> van zonden ...de optimale vrije wil naar het beeld van vóór de zondeval.

grote henk op 07-04-2018 18:43

aan Anna;het siert je dat je op je woorden terug gekomen bent. 

We zijn geschapen naar evenbeeld God. Als een mens zich wil gedragen als een beest moet die het niet gek vinden als hij/zei daar ooit de rekening voor krijgt. iemand die de moeite neemt om zich te verdiepen en zich bewust wordt van het goddelijke in zich zal als een ster blijven schitteren . We hebben het lef om nu liefde te geven aan onze naasten of we steken onze kop in het zand. God ziet onze bedoelingen.

Nieuw Begin op 12-04-2018 15:06

N.a.v. de escalatie rond Damascus:

De Eeuwige komt tot Zijn doel met Zijn volk Israel wat voorbestemd is Koninkrijk van priesters te worden al gaat het voor de Jood en de heiden dan ook door een zeer zwaar vuurgericht. Al decennia geleden heeft God gesproken dat Oost en West als een magneet naar elkaaer worden getrokken rond de kern van de mensheid, Abrahams nazaten. Zal het Joodse volk in het komende gericht de juiste keuze maken en Jezus Christus als hun eigen Messias erkennen en daarmee en daardoor en daarbij het ombudsvolk worden ten dienste van alle volkeren die anders alleen maar verdwalen op een doodlopende weg en van deze aarde niets anders zouden overlaten dan een rooksliert in het heelal?

De Bijbel voorzegt het op vele plaatsen het einde is het nog niet lieve broeders en zusters! En Israel is de kroon op de Reformatie en zal wille leven. Hunner is de aanneming tot zonen zegt de Schrift! Hallelujah! Jezus is de Vredevorst door een bekeerd Jodendom wereldwijd zal Hij de aarde richten in rechtvaaridgheid en wee de volken die niet willen...de Koin g der ganse aarde te dienen...terwijl ze nog op hun voeten staan zal hun tong wegteren...vreselijk te vallen in de Handen van de Levende God!

Morgen is het Yom Hashoah in Israel...( Holocaust Remembrance Day ) Hoe precies grijpen de readeren God's in elkaar om te volvoeren het woord van de Zoon van God: gij zult Mij niet meer zien Cajafas...totdat ge zeggen zult: geprezen is hij die komt in de naam des Here!

 

Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? We hebben te maken met de Schepper van de ganse kosmos, van de kleinset stofdeeltjes van deze wereld ook. Die spreekt en et is er er, en om Zijn wil is alles er. En daarbij geeft Hij ook nog Zijn lieve Zoon...en nu Israel hoor ...de  Here onze God is één !

Ron op 12-04-2018 18:09

 

@ Nieuw Begin. Heel goed opgemerkt. Alles valt wel samen op dit moment. Vanavond de herdenking in Amsterdam ivm de jom hasjoa, en om in dat verband te denken aan alles wat speelt in en rond Damascus…..

Misschien een leuke eyeopener is een verband met het woord shoa (שוע), dat de betekenis heeft van “hulpgeroep”. Leg dat eens naast het woord Jeshoea (ישועה), dat de betekenis heeft van “hulp, redding, bevrijding, verlossing”. Ik geloof dat Hij, die Is en die Was, het hulpgeroep zal horen, en spoedig zal komen! Shalom, Ron E.

Piet 1 op 12-04-2018 21:35

@ Nieuw Begin op 12-04-2018 15:06,

De 10 stammen en 2 stammen zijn Israël ... van de stam Zabulon is de locatie Nederland...waar heb jij het dan over??! 

Matt.4:14 betreft de komst van Jezus in het land Zabulon en over hen ls een Licht opgegaan, Jezus zelf ..en impliceerde Jesaja 9:1 ...maar over de stam Zabulon (Nederland) zal ook in de eindtijd een helder Licht aanschouwen, het Licht van de bekering.

De bekering zal zo massaal zijn dat ze uit het Babel van de Eu zullen stappen... Jesaja 52:11-12 toont ons dat God ons zal leiden ...wij worden weer Rein zodat wij weer de vaten van het woord kunnen dragen en daardoor zullen de "regio's" van volken volgen.

Maar Babel Brussel zal woedend zijn en zullen oorlog en burgeroorlog verwekken.

De steen in Daniël 2:44-45 betreft het komende Koninkrijk ...dat zijn be-weging krijg in de stam Zabulon-Nederland. ...en zoals vers 12 vermeldt: de Heer gaat aan de -uw- spits en uw achterhoede is Israëls God...de ijver van de Here der Heirscharen brengt het tot stand. Jesaja 24:14..men juicht in het Westen.

Anna op 12-04-2018 23:46

Nieuw begin 15.06 uur.

Persoonlijk denk ik dat u dit goed hebt gezien en juist hebt geformuleerd.

Wat mij steeds in verwondering brengt is dat wij de generatie zijn die dit bewust mee maken wat in de schriften geprofiteerd wordt........  Ruim 2000 jaar is het Evangelie ( de boodschap Jezus en die gekruisigd , tot ons behoud ) over de wereld gegaan en nu is God opgestaan om zich over ( Sion ) Zijn volk te ontfermen...... en  kunnen wij de Bijbel naast de krant leggen..... Maar het volk Israël zal uiteindelijk de goede keuze maken want dit zegt Paulus in Rom 11 gans Israël zal immers zalig worden.... Maar u hebt gelijk zover is het nog niet...... er zullen nog grote verdrukkingen komen waar niemand  aan zal ontkomen zal.....

Als ik de profetiën goed lees, en dan zeg ik dit met voorzichtigheid ; zal de komende oorlog van Gog en Magog uit Ezechiël38 en 39 z’on impact op het volk Israël  hebben dat ze zich tot hun God, met Jezus zullen bekeren. Deze oorlog zal zo verwoestend voor “ de volken van rondom “ zijn dat Het volk Israël zich in verbijstering zal afvragen hoe het mogelijk is..... dat zij niet vernietigd zijn ........... Maar de machtige legers van Gog en Magog........... ..Want God  en Magog zullen immers ten onder gaan op de bergen van Israël.... Alle volken zullen woedend zijn dat dit gebeuren kan,...... Israël ( de God van Israel )  die Gog en Magog deze grote volken verslaat............ Maar welke hand hierachter zit, zullen alleen  degenen die de Bijbel kennen kunnen weten ...... Er zal grote chaos zijn..... en de volken ( lees VN  EU. Arabisch Liga en alle andere organisaties ) zullen geen genoegen nemen met de zege van Israël....... .... en een soort ( voogd gouverneur of iets dergelijks)  zenden om orde op zaken te gaan stellen in het hele midden oosten... ( Israël heeft het immers druk met de doden te begraven ) Deze voogd / gouverneur zal mandaat hebben van alle  volken....... En ik zeg dit met terughoudendheid .... maar zal dit de antichrist zijn.....???? 

Het is boeiend om de schriften te onderzoeken..... Nogmaals onderzoek het zelf..... niet omdat ik of een ander dit zegt......... Maar een ding staat vast : wij hebben een machtige God.... die de hele wereld in Zijn hand houd..... alle Lof en eer aan Hem. Shalom Anna 

Nieuw Begin op 13-04-2018 00:17

@ Piet1

Zijn historici het eens met de bewering dat de locatie van de stam Zebulon NL is? Heeft u misschien bronnen? 

Bij voorbaat dank!

Muggenzifter op 13-04-2018 09:58

Psalm 12

‘De woorden van de Heere zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal’. (Ps. 12:7).

Bidden helpt.

David klaagt over de verloren toestand van zijn volk. Met nadruk noemt hij de kracht van verraderlijke woorden. De mensen met overtuigende praatjes hebben de macht in de samenleving. Leugens en bedrog hebben de overhand onder het volk.

Minderbedeelden krijgen het steeds moeilijker. David roept uit pure wanhoop tot God. Want.. .hij weet het niet meer, hij redt het niet meer om het volk in goede banen te leiden. Het lukt hem niet om de zwakken te beschermen.

‘Grijp in, Heer!’ Wat is er zo anders als we onze tijd vergelijken met de tijd waarin David koning was over het volk van Israël? Leven wij niet bij de gratie van de economie? Bepalen ook in onze tijd de mensen met de grootste mond en meest overtuigende praat niet de koers die wij gaan?

Als we de media volgen, leren we dat ook in deze tijd leugen en bedrog de overhand hebben. Deze psalm heeft een boodschap voor ieder die het maar horen wil. Als mensen in het nauw komen en zich tot Heer wenden met het verzoek om in te grijpen in hun leven, dan komt de Heer in actie.

De Heer is wel betrouwbaar in al zijn daden en beloften. Het zijn geen verkiezingsbeloften die mensen moeten paaien. Zijn woorden zijn zuivere woorden, tot zevenmaal toe gelouterd! Wat een mooie boodschap in deze psalm: ‘Om hen sta ik op’, zegt de Heer, ‘ik breng de redding die zij verlangen.’ Bidden tot de Heer geeft rust in een wereld die in brand staat. De Heer geeft uitkomst. Jezus komt spoedig.

Esther op 13-04-2018 11:37

Hallo allemaal, heerlijk weer buiten.

Ik las het, dat men denkt/gelooft dat de stam Zebulon NL is. De laatste jaren hoor ik daar vaker over.

Ikzelf geloof daar totaal niet in...

Wat ik wél weet is dat het voorspeld is door Jesaja dat de Heere Jezus in Zijn aardse loopbaan, ging wonen in Kapernaüm, dat lag aan zee, in het gebied van Zebulon en Naftalie, ... lees maar in Matth. 4 : 12-16.  Daar komt ook de bekende uitspraak van, '... het volk dat in duisternis leeft, heeft een groot licht gezien...enz, enz'.

Lieve mensen, dat heeft niets met ons Nederland te maken.... Hoe verzint men dat toch allemaal. Is men zo gefixeerd op alles wat maar met Israël te maken heeft?? dat alles maar verdraaid moet worden om het passend te krijgen. En juist daardoor klopt er niet veel van... en veels te ingewikkeld.

Maar... zo is mijn mening.

Geniet van de dag, Gods nabijheid om jullie heen, en hartelijke groet, Esther.

 

Piet 1 op 13-04-2018 13:04

Nieuw Begin op 13-04-2018 00:17,

Je kunt gewoon het een en ander Google, bv. Zebulon en Nederland...formuleer zelf een vraag, of zebulon de Hollander.

Ook pentahof.nl  pdf 390-2 is een optie ...maar die site heeft wel afwijkend opinies, dus wel met de nodige reserves onderscheiden ...lijkt mij zo

Muggenzifter op 13-04-2018 16:12

Esther op 13-04-2018 11:37

Ja Esther ik ben het volkomen eens met U.

Heb ook even gegoogled en kom dan uit bij ene meneer van Loon die dit allemaal beweerd nadat dit in een visioen aan hem duidelijk werd gemaakt. Matth. 4 : 12-16. is de vervulling van Jesaja 9:1.

Waarom niet gewoon geloven wat er in de Bijbel staat? .

Nog allemaal een gezegend weekend gewenst.

Groet

Muggenzifter.

Michaël ;-{> op 13-04-2018 16:18

@ Muggenzifter op 13-04-2018 09:58

Psalm 12. Mooie bijdrage weer. Ik wens u alvast een prettig weekend.

Anna op 13-04-2018 18:43

Esther 11.37 uur.

Ik ben het helemaal met u eens.... Deze gedachten gang is nergens op gebaseerd. ik vind het zelfs een beetje “ arrogant “ om dit zo  te denken.... waarom Nederland dan wel en niet Australië. Op deze manier  laat men de Bijbel buikspreken..... 

 

Muggenzifter  16.12uur wat u stelt is juist : in  de Bijbel is hierover totaal niets  te vinden, geloof wat er in de Bijbel staat. !!! Amen. 

Dank voor uw bijdrage.... Psalm 12; Persoonlijk vind ik het wel eens beangstigend dat de Leugen waarheid wordt..... soms komt het zo dichtbij en is dit zo moeilijk te onderscheiden.... er staat ook “ er zijn nog maar weinigen trouw” ....Maar ook......  “ U Heere zult hen beschermen tegen dit geslacht, voor Eeuwig... dit geeft weer troost.... en bemoediging...En Ja Bidden..... God wil van ons “ geboden “ zijn..... 

ik wens u allen een goed weekend Shalom Anna 

 

Anna u had nog een reactie van het beheer tegoed.

Anna op 19-03-2018 20:07

Beste Moderator. En anderen, 

Ten dele ben ik het met u eens.

Maar op een aantal punten ook niet.

Helaas kan ik geen Grieks , maar ik gebruik de aloude en beproefde staten vertaling ( tegenwoordig de HSV) en die lees ik Letterlijk. De ” hoogmogende Heren van de Staten generaal”   Vertrouw ik volkomen dat ze dit werk naar eer en geweten hebben gedaan.......

Ze hebben naar eer en geweten de teksten zo letterlijk en zuiver mogelijk vertaald maar niet gekeken naar hun betekenis geplaatst in de Oosterse context van die tijd, ruim 2000 jaar geleden.

En die op veel punten niet overeenkomt met de denkwijze van de Oosterse mens die overal symboliek inzag, of dat nu van God kwam of van een andere bron.

Maar dat was ook niet de opdracht van de vertalers.

En Ik lees letterlijk.Ja!,, ............  .

Om mee te beginnen is het een goede zaak om eerst kennis te nemen van wat er staat en letterlijk vertaald is en te lezen met onze westerse bril zoals we dat van jongs af aan geleerd hebben, om daarna te groeien en zicht te krijgen in de Oosterse denkwijze van toen, hun wereldbeeld en hun godsbeeld.

Hun godsbeeld wat geënt was op de afgoden( en afgodendiensten) die men eertijds placht te aanbidden uit angst voor onheil om dat af te wenden. De afgoden waren grimmige en meedogenloze goden, die je maar beter te vriend kon houden.

Waarom, omdat de Bijbel voor eenvoudigen van Geest  is geschreven en je door de Bijbel te lezen ook zonder uitleg van mensen tot het geloof in Jezus kunt komen.

Eenvoudigen van geest, betekent niet kinderlijk of een laag IQ maar betekent onbevangen in de zin van geen vooringenomen mening hebben. In dit licht gezien, geen religieuze of filosofische ballast hebben.

Mensen maken de Bijbel uitleg vaak alleen maar moeilijker......... Ik lees wat er staat verander beslist geen teksten want als ik een  tekst zou veranderen of ” anders zou moeten lezen “ dan datgene wat er staat, dan zou er willekeur insluipen en zou God dus veranderlijk zijn.......

Als u daarin consequent zou zijn, alles letterlijk lezen dan zou u het boek Openbaring ook zo moeten lezen. Maar Johannes 'zag' in Openbaring vermoedelijk vliegtuigen, tanks, kernexplosies, maar omschreef die met de kennis  die hij toen had.

Johannes kon niet  boven de kennis van zijn tijd uit.

Hij had geen weet van vliegtuigen en benoemde de beelden met de gebruikelijke symboliek waarmee hij gewend was, zoals uit heel de Bijbel blijkt.

God dicteerde de bijbel niet.

hoe zou ik dan zeker kunnen zijn van mijn behoud

Door onbevangen het evangelie aan te nemen zodat het op goede grond gezaaid wordt en de zekerheid des geloofs van redding en behoud als eerste vrucht zichtbaar wordt. Dit is een werk van God en kan niemand u afnemen.

Dus als er staat in Romeinen 8 zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven ogen om niet te zien en oren om niet te horen..... dan is dit het rechtstreekse woord van God.

Wederom, God dicteerde de bijbel niet.

De bijbel verhaalt van mensen die hun ervaringen met God en hun interpretaties van de betekenis weergeven.

De Bijbel verkondigt de heilshistorische waarheid, maar is geen wetenschappelijk boek, God dicteerde Niet letterlijk wat hij moest opschrijven.

Als Paulus schrijft dat ‘God hen een geest van slaap heeft gegeven’, dan bedoelde hij daar vanuit de Oosterse spreek- en denkwijze iets anders mee dan de Westerse mens erin leest.

De Westerse mens leest oorzaak/handeling - gevolg.

De Oosterse mens daarentegen, constateert een feit zoals: een groot deel van de Joden wijzen het evangelie af, en menen daar direct de hand van God in te zien en interpreteren dat alsof het God zou zijn die daadwerkelijk die Joden ‘de geest van slaap heeft gegeven’.

Dat had en heeft niets met de feitelijke waarheid te maken, maar met het wereld- en Godsbeeld van die tijd.

Als deze heilshistorie zich in onze tijd zou afspelen, dan zou het als volgt verteld worden: Doordat Jezus niet aan het beeld voldeed wat de Joden voor ogen hadden namelijk: een machtige koning, die hen zou verlossen van de Romeinse overheersing en die zijn koninkrijk op aarde zou stichten, wezen de Joden Jezus af.

Door hun vooringenomen mening en interpretatie verloren zij hun onbevangenheid.

Met als gevolg een versteend hart, waar geen ruimte meer was om de Messias ook echt te kunnen ‘zien, horen en herkennen.’

wat Jesaja al eeuwen eerder in hfdst 6:9 heeft uitgesproken en wat Paulus hier als bevestiging ook onder leiding van  de Heilige Geest bevestigd. En het is geen fout ; want Paulus komt erop terug als hij zegt: Door hun val is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te wekken..... Hij herhaalt het nog een keer heel krachtig in vers 25 : Want ik wil niet , broeders, dat gij geen weet hebt van dit geheim is ( opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog) dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnen gegaan.

Vers 28 geeft dit ook duidelijk aan : zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u , maar wat de verkiezing  betreft geliefden vanwege de Vaderen..... 

U zou het ook zo kunnen lezen: Zij - de heidenen -  zijn door het aannemen van het evangelie ( redding en behoudenis) nu vijanden geworden van u - de Joden, (die dit evangelie een gruwel vinden) De religieuze Joden staan nu lijnrecht tegenover de bekeerde heidenen.

Dit is geen westerse gedachten gang en ook niet cultureel of tijdgebonden bepaald zodat we het niet kunnen begrijpen : Dit is letterlijk wat God zegt over Zijn eigen geschapen  volk. Ik weet dat dit hoofdtuk zeer  discutabel / confronterend is en toen ik ongeveer 25 jaar geleden de Bijbel eens echt ging bestuderen bracht mij dit ook behoorlijk in verwarring..... maar dit staat er echt en ik kan er niets anders uit lezen.

Uw verwarring is terecht,als u zonder de culturele context , Godbeeld en Wereldbeeld de bijbel leest. Dan wordt de waarheid onbegrijpelijk want dan is het in uw optiek Gods schuld dat de Joden nog niet tot bekering kunnen/konden komen.

Ik moet denken aan wat iemand hier pas geleden op dit forum aanhaalde, een uitspraak van Johannes de Heer: Geloven; , Het is zo makkelijk, Lees wat er staat, geloof wat er staat, en dan heb je ook wat staat.!     Mooi en waarheid. ! 

Ik ben het met u eens als u stelt dat God nooit de Joden heeft losgelaten..... En dat Gods oorspronkelijke bedoeling ( alhoewel we op moeten  passen met wat God zou kunnen denken, God is onpeilbaar)..... Zo onpeilbaar in deze is dus God niet.

Maar  in dit geval hebt u gelijk,  is het beschreven, Uit de geschiedenissen van de Handelingen van de apostelen lezen we duidelijk dat het Evangelie door de Joden de wereld in gebracht is. Dit staat als een paal boven water..... maar bij de gemengde gemeente van Rome, is dit proces gestopt. En dat beschrijft Paulus...... heel duidelijk...... Paulus heeft dit aanzien komen en vrijwel  zijn hele brief aan de Romeinen hieraan gewijd. Na Paulus heeft de kerk in +- 320 met de kerkvaders de evangelie verkondiging overgenomen, inclusief alle foute “ Griekse “ denkbeelden waaruit de vervangingsleer is ontstaan.

Het is heel bijzonder maar  “ jonge “Chinese gelovigen begrijpen dit hoofdtuk direkt , zij hebben de “ vervangings ballast niet”

De Chinezen zijn alleen bekend met hun draken afgoden, dit hele evangelie is zo nieuw voor hen dat ze juist daardoor onbevangen en blanco in hun denken kunnen zijn.

Wat mij opvalt in die brief van Rome is hfdt 9 de Vrijmacht van de verkiezing, nu ga ik hier niet discusseren  over de verkiezing, maar u spreekt over de wil van de Joden.... en daarom ik wil een tekst aan halen:///  Rom 9; 13; Jacob heb ik liefgehad en Ezau heb ik gehaat.14; wat zullen wij dan zeggen is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet! 15; Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben......16; Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God!!!! Die zich ontfermd.////// Einde citaat.......

Wat u hiermee wil zeggen is dat God bepaalt wie er behouden gaan worden en wie niet ??

Dan is iemand die op voorhand niet is uitverkozen al bij voorbaat en vanaf zijn geboorte verdoemd. De nuchtere westerling zou dan stellen, dan ware het beter geweest dat die mens nooit geboren zou zijn.

Ziet u wat er gebeurt als u alles letterlijk leest ?  zonder culturele achtergrond , wereldbeeld en godsbeeld ?

Ja, God werkte door de heilige Geest, maar nooit buiten en boven de basiskennis van die tijd uit. Is de Bijbel op dit punt dan 'fout'? Nee, het was slechts spreektaal, men schreef wat men waarnam, en God vond het duidelijk niet noodzakelijk om  deze feitelijke fouten te corrigeren. Daar ging het immers niet om. De bijbel is een boek wat gaat over de heilsgeschiedenis ,geschreven door en voor mensen.

Bij dit laatste vers staat in de volgende uitleg:  “ Onze zaligheid is daarom uiteindelijk niet gebaseerd op de menselijke vrije wil of menselijke in spanningen, maar is volledig afhankelijk van Gods ontferming..............  Dit vergeten wij vaak, we gaan invullen voor God.... dan schenden wij zijn almacht..... Dit laatste maakt mij klein.....

Maakt het u klein dat mogelijk het gezin wat naast u woont niet uitverkozen is en u wel ?

Helaas maken de meeste Westerse christenen de begrijpelijke fout de Bijbel met hun Westerse denkwijze te lezen en te interpreteren, een van de redenen waarom er zo ontzettend veel verschillende uitleggingen zijn, zoveel tegenstrijdige ook. En heel vaak met potsierlijke, om niet te zeggen absurde verklaringen als gevolg, om

het maar 'logisch' te krijgen binnen onze denkwereld.

God legt door zijn geest ons willen en weten in ons hart......... God stuurt ons hart......... .. als we dit zelf zouden moeten  doen wat zou er dan van terecht komen........... Nog meer moord en doodslag??? .......

Er is geen God die het hart 'stuurt' met dwang. Een mens kan er voor kiezen om zich te 'laten sturen', maar dat gaat nooit buiten de vrije wil om. De stem van God is een hele zachte, een fluisterstem (zie ook wat profeten in het OT beschrijven van hun 'ontmoetingen' met God), dat zegt al genoeg. Een stem die zoveel respect heeft voor de vrije wil van een mens en die zal blijven uitnodigen en roepen maar nooit afdwingen. Het is Gods uitgesproken verlangen dat een ieder tot behoudenis komt, niemand uitgezonderd.

Een Bijbeltekst zegt dat God het hart van een mens 'met jaloersheid begeert'. We hebben een autonoom functionerend geweten ('hart') en een vrije eigen wil gekregen, wat God respecteert , iedere andere gedachte houdt automatisch in dat wij in mindere mate -of zelfs geheel niet- verantwoordelijk voor onze keuzes en daden zouden zijn. Deze denkwijze,  heeft niets met de oorspronkelijke boodschap van het evangelie, noch met God Zelf, te maken. God schiep mensen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. God heeft een vrije wil, Jezus heeft een vrije wil en de mens dus ook.

En ik ben er dankbaar voor dat God mijn leven in Zijn hand heeft...... .... en mijn wiegje in Nederland heeft geplaatst......... Dit  is pure genade..... ......

God die u voortrekt boven die vrouw in Afrika die met haar holle lede ogen lijdzaam moet toezien dat zij en haar baby dood gaan van honger en dorst.

Ziet u dat echt als genade en leiding van God dat u dat leven niet hoeft te leven ?

zowel voor de joden die “ niet in diepe slaap zijn en Jezus  kennen “ als wel voor Christenen die vanaf den beginne ( al voor dat wij nog maar gemaakt zijn........kende Hij  ons al.....) door God zelf geroepen zijn. Dus als je het zo leest dan hadden de joden ( en wij ook niet de macht en de kracht om te weigeren)

Geen macht en kracht om te weigeren, gedwongen door een macht ?  geen vrije wil. Geen eigen verantwoordelijkheid ?

Het is Gods verkiezende Almacht..... dat het Evangelie zijn loop heeft,  zo het loopt......... Dit is wat anders dan onze verantwoordelijkheid..... we zijn wel ten volle  verantwoordelijk voor onze daden. !  U spreekt uzelf wel tegen.

Het laatste punt wat u aanhaalt: . Ik vereer de joden niet. Wij zijn allen van dezelfde lap gescheurd, alleen zij zijn wel het verbonds volk van God.........En dat respecteer ik ten volle. het heil, ook mijn heil is uit de Joden.

Uw heil is niet uit de Joden, uw heil is uit Jezus de Christus, die als Jood op deze aarde kwam.  

En omdat de wereld, die God niet kent dit volk op allerlei manieren in de huidige tijd,   Juist  nu God zelf zijn heilige arm heeft ontbloot om zich wederom over zijn volk te ontfermen. ( de bloeiende olijfboom )  Verguist gedeligitimeerd wordt , en als paria en misdadigers van de wereld wordt behandeld, daarom probeer ik dit te weerleggen, en Gods grote daden zowel met dit volk,  alsook in de wereld rondom dit volk, alsook in de tijd waarin wij leven, de tijd waarin Gods grote daden straks volop zichtbaar zullen worden, vanuit de Bijbel te begrijpen en met anderen te delen......... Wat ik probeer is hun,  de Joden, de plaats te geven  die zij toekomen, als verbondsvolk, als mijn “oudste broeder” als het huisgezin van mijn heiland en zaligmaker......  En dit is nodig want er is zoveel onwetendheid , zowel op politiek, economisch, maatschappelijk en religieus gebied..... Ik zie ook hun fouten wel.... als ik daar iets vreemds zie dan vraag heel vaak aan God, maak mij aub eens duidelijk......... Hoe is dit mogelijk....En vaak  krijg ik antwoord!!!! 

Sorry Moderator,  het is weer een heel verhaal geworden.... maar dit is mijn visie en mijn persoonlijk geloof in Jezus hangt heel nauw samen met zijn volk....

Maar niet met degenen die volgens u niet uitverkozen zijn ?

 Ik kan dit niet lochenen.... zo lees ik dit, dit zegt de Bijbel mij.  Zoals u het leest met uw westerse bril op.

Mvg. Mod.

Esther op 13-04-2018 19:42

Hallo Muggenzifter, ben het helemaal met Michaël eens... mooi Psalm 12, dank u wel, om steeds weer één van die juweeltjes van de Psalmen te plaatsten.

Ik vind het altijd weer zo mooi, dat we wat we lezen zo duidelijk en goed op onszelf kunnen toepassen. Duidelijke vergelijking die u laat zien... de tijd van David, en de tijd van nu. Er zit niet echt verschil in... alles is moderner... maar vooral hoe de mens in algemeen is... Het binnenste van een mens is door de eeuwen heen het zelfde, dezelfde zonde.

Geweldig hé, dat de God van David ook onze God en Heere is. HIJ blijft Dezelfde... tot in eeuwigheid.

Fijne avond en Vaders liefde en Jezus genade om jullie allen heen, en hartelijke groet, Esther.

Nieuw Begin op 13-04-2018 22:59

@ Piet1

Je kunt gewoon het een en ander Google, bv. Zebulon en Nederland...formuleer zelf een vraag, of zebulon de Hollander.

Wat een bron...google.com. Sorry hoor, dit neem ik echt niet serieus. Wat ik wel serieus neem zijn de bijdragen van Esther en Anna en Michael over uw associatie NL met de stam Zebulon. 

En wat ik verder op google vind ondersteund sowieso niet uw veronderstelling...of om het met uw eigen woorden samen te vatten:

De 10 stammen en 2 stammen zijn Israël ... van de stam Zabulon is de locatie Nederland...waar heb jij het dan over??! ( 12 april 21.35 uur) 

Wetenschappelijke theologie is uiterst conscientieus vakwerk en in Israel is de Bijbel natuurlijk ook vooral vaderlandse geschiedenis. Bovendien is 'google' wel een heel slechte bron voor wetenschappelijke verantwoording van geschiedenis feiten en verdient sowieso wikipedia de voorkeur als het dan toch publicaties op het internet moeten zijn. 

Na de facebook affaire en de inmenging van de islam in de westerse geschiedenis, waar uit blijkt dat wij witte mannen allemaal rascisten zijn en onze NL voorvaderen intens gemene slavenhandelaren ( Michiel de Ruyter bijvoorbeeld) is de volgende stap natuurlijk om allerlei wilde aannames te gaan uploaden waaruit zal blijken dat onze hele geschiedscrijving niets anders is geweest dan Joods-Christelijke hoogmoed en voortasan herschreven zal worden door het opgeschoren tuig wat vooral handig is met onthoofdingsmes en andere specifieke vaardigheden van het westen en Israel hatende deel van de wereldbevolking vergader bijeen in de VN onder de bezielende leiding van 'onze' geniale Timmermans and de grootste slijmbal van de EU meneer Juncker. Geflankeerd door Frau 'Wir schaffen das' en het venijnige goldmansachs ventje Macron...wat een wereld...

Maar goed...ik ben en blijf maar gewoon uit de klei getrokken Hollander en verbeeld me niet Zebulonese wortels te hebben en ik hoop dat u ook gauw weer tot bezinning komt. Zegt de bijbel niet: weest nuchter opdat ge kunt bidden? Voor de stammen Israels bijvoorbeeld?

Shalom

Piet 1 op 13-04-2018 23:08

Onderstaand...Een profetie uit het jaar 300 van St.Hilarion uit Griekenland ....de Rijn stroomt ons land in in de buurt van Arnhem en daar splits hij zich in twee en stroomt uit in de Noordzee...het is dus Nederland en vult de Bijbelse profetie aan over Zebulon. ...ook hier wordt voorzegd dat Nederland een Hoogland wordt, het land wordt omhoog gedrukt...zoals de Himalaya.

Dit Russen worden aan de Rijn tegengehouden door een ingrijpen van God zelf, weinig Russen zullen dat overleven...zo is de informatie.

The people of the Peninsula of Europe will suffer by unnecessary wars until the Holy Man comes. The people of Pannonia [Austria-Hungary] will be the cause of a great war, overcome a neighbor, and become an independent nation. Then will a Scourge of God come and chastise them, a Lion, which will reign a long time over the nation. The Lion will come from a high mountain in the Enlightened Nation between the Rhine and the North Sea, with a great army meet them by the mouth of the Rhine River and in a fierce battle almost entirely annihilate them.

Via google translate ...niet 100%

De mensen van het schiereiland van Europa zullen lijden aan onnodige oorlogen totdat de Heilige Man komt. De mensen van Pannonia [Oostenrijk-Hongarije] zullen de oorzaak zijn van een grote oorlog, een buurman overwinnen en een onafhankelijke natie worden. Dan zal een gesel van God komen en hen kastijden, een leeuw, die lang zal regeren over de natie. De leeuw zal komen van een hoge berg in de verlichte natie tussen de Rijn en de Noordzee, met een groot leger hen ontmoeten bij de monding van de Rijn en in een felle strijd bijna volledig vernietigen.

Piet 1 op 14-04-2018 01:35

@ Nieuw Begin op 13-04-2018 22:59,

Ik heb al naar Jesaja 52:5-12 verwezen ..van vers 5 in het toenmalige Babel wordt vanaf  vers 6 opeens gewezen naar de eindtijd...en zijn Babel.

De wachters in vers 8 zullen het afkondigen, in vers 10 wordt verkondigd dat alle volkeren het heil van God zien hetgeen het 6e zegel betreft..waardoor de volkeren tot bezinning komen door zijn "klein" oordeel.. ieder mens zal in het Vuur van de Heilige Geest komen te staan ...hetgeen naar mate te ver-dragen afhangt hoe je leesstijl was en is ..in reinheid of zonde...het tweesnijdend zwaard.

In vers 11 en 12 wordt opgeroepen om uit het eindtijd Babel te vertrekken en dat is Brussel in de EU...in Zacharia 2:11(7)..gij, die bij de dochter van Babel woont.. Brussel de EU is Babel in onze tijd...de macht van Babel wordt gebroken tot aan de antichrist en Gog en magog, ...de antichrist is de topsteen op hun piramide.   In Zacharia 2 zien we een man ook jongeling genoemd die Jeruzalem gaat opmeten...maar enkele vertalingen zijn verschillend..hij lijkt dan een krijger, gezonden door God 

Hetgeen te zien..is hier hetgeen te onderscheiden ..met alle zekerheid weet ik dat ik hier het juiste onderscheid maak, in Jesaja 66:14 zien we dat God zich openbaart aan zijn dienaren maar zijn toorn aan zijn vijanden en dat betreft de situatie in het 6e zegel..zijn ontblote arm....het is jammer voor jullie zelf dat jullie dat niet (kunnen) zien..Helaas.

Jesaja 52:6-12  is het vervolg, in de eindtijd van de verdienste van de  lijdende Dienaar Jezus in de vervolg verzen en hoofdstuk.

Piet 1 op 16-04-2018 23:18

Naar aanleiding van Piet 1 op 14-04-2018 01:35,

De inleiding in de Heilige schrift op Zacharia wil ik hier verkort weergegeven omdat zij ook naar de eindtijd verwijzen.

Het doel van Zacharia's optreden en dus ook van zijn profetieën zijn enigszins anders dan die van Haggai.  Terwijl bij Haggai zich alles om de tempelbouw concentreert, reikt de blik van Zacharia veel verder.   De profeet behandelt het herstel en geluk van Gods volk in geheel zijn omvang, om zijn volk te troosten, te bemoedigen, zedelijk te verheffen en het Gods liefde en genade meer en meer waardig te maken.

Zijn blik beperkt zich niet het godsdienstig en Nationaal herstel na de ballingschap, maar in heerlijke visioenen voorziet hij het geestelijk herstel en geluk in de Messiaanse tijd op het einde der tijden, waarvan het aardse herstel na de ballingschap slechts een voorafbeelding was...aldus de inleiding in de heilige Schrift op Zacharia in het kort weergegeven.

De Joden veronderstellen 2 Messiassen ..Ben Jozef, de leidende dienstknecht en ben David, dewelke dan de Messias van de joden zal zijn ..en deze is Christen en dewelke dan naar Jezus wijst als de eigenlijke en feitelijk Messias.

De jongeling in Zacharia 2:4 is dan de Ben David van de Joden, de in vers 8 gezondene van de Here ..ook vers 15.     De jongeling is dan de vorst in Jeremia 30:21 en vers 9.   En daarom konden de meeste Joden Jezus niet als hun Messias aanvaarden...en daarom is het waarschijnlijk dat de koning in Ezechiël 37:22 en 24 Ben David is ...    Naar Jesaja 32:1- kan het dan zijn dat elke stam van Israël zijn eigen koning krijgt maar dat Ben David de eenheid van deze koningen vertegenwoordigd.

En dan verwijs ik opnieuw naar Jeremia 33:15 ...in die dagen en te dien tijde zal ik aan David een Spruit der gerechtigheid doen ontspruiten (Zerach, ontkiemen) enz.    Dus in de eindtijd wordt wordt hij geboren en kan het niet Jezus onze Heer zijn... ofschoon het de verdienste van Jezus' kruis is, want in Ezechiël 17:22-24 is ben David een tenger twijgje en in vers 24 een dorre boom die gaat ontspruiten en tot bloei komt....en men kan toch niet zeggen dat De Heer in zijn leven een dorre boom was....

Het is dan ook Ben David en niet Ben Jozef (Jezus) die in Jeremia 30:21 zijn leven waagt om God te naderen...want het betreft daar eventueel niet de kruisdood, maar daar wordt duidelijk die positie van Ben David in de eindtijd beschreven, het herstel van Israël ten tijde van het "1000"jarig rijk...vers 9.

Anna op 16-04-2018 23:49

Aan het Beheer van de Xander website, en allen die mee willen lezen...... 

ik voel mezelf net een schoolmeisje die een maand na dato haar door de school meester met rood verbeterde proefwerk terug krijgt. Het maakt me ook verdrietig omdat ik dit stuk ( en het vorige waar dit al een reaktie op was) met Bijbelse feiten heb beschreven en aantoon welke plaats Gods eigen geschapen volk ; Israël in ons huidige tijds gewricht heeft en in de toekomst zal hebben.Idereen die hier al wat langer schrijft en meeleest kent mijn visie op Israël weet hoe ik dit volk de plaats wil geven die zij toekomen. Juist onder Christenen is daar veel verwarring over, maar in de Bijbel staat duidelijk welke weg dit volk is gegaan, momenteel gaat, en straks samen met de gelovigen uit de volken zal gaan. 

Met uw uitleg over de Bijbel ben ik  het niet eens ;Het  is omgekeerd:  Het wezen van de canonieke status van de Bijbel is dat heel  de Bijbel Gods ” inspiratie “ is. Dat maakt de Bijbel uniek ,vergelijkbaar met het unieke van de Persoon van de vleesgeworden Heere. Zoals Hij volledig God en volledig mens ( joods mens) daarom het heil uit de Joden !) was, is de Bijbel ook Goddelijk en menselijk. Heel de schrift is een getuigenis van God over Hemzelf Via door Hem ” verlichte “ menselijke auteurs beschreven.  De weg naar Gods gedachten gaat via de de geestesarbeid van deze menselijke auteurs. God openbaart Zichzelf in Zijn onderricht via deze menselijke getuigenissenen zo moeten wij de tekst lezen.  Of herlezen. Op die manier verteld God de lezers de waarheid over Zichzelf,  over Zijn werk in verleden, heden en toekomst, en over zijn wil voor ons leven. Dit is het zogenaamde  Theocratisch  Bijbellezen. Bijbel lezen met God in gedachten: Zijn wezen, Zijn karakter, Zijn woorden en daden, kracht, nabijheid, beloften en geboden..... Theocratisch Bijbel.lezen gaat uit van 1. De Bijbel is van Gods wege een gids voor zondaars  om behouden te worden en dankbaar te leven in de godsvrucht waartoe hun behoudenis oproept. 2 de Bijbel is het handboek van de kerk voor aanbidding en dienst betoon 3. Het is een van Godswege geïnspireerde eenheid  van geschiedschrijving en vermaning, een doorlopend commentaar op de voortgang van Gods koninkrijk,  tot en met de instelling van een wereld omvattende getuigende lijdende kerk in de eeuwen na Jezus opstanding en de uitstorting van de heilige geest. 4.Centraal  staat in de Bijbel de vlees wording van Gods Zoon Jezus Christus, zijn kruisiging, zijn opstanding en verheerlijking,  bediening en wederkomst, terwijl de geschiedenis van  Gods verbondsvolk, Israël bestaat uit het doen en laten van dit volk vóor en na de komst van Christus. Theocratisch Bijbel lezen volgt deze lijnen en  zet die voort, zoekend en luisterend naar God, om Hem zo duidelijk mogelijk te onderscheiden via Zijn eigen getuigenis over Zijn wil, Zijn daden, en Zijn wegen. Deze manier van lezen gaat gepaard met voortdurend gebed overeen komstig met wat Luther zei: bidden om verlichting en de hulp van de Heilge Geest. 

God heeft Zijn,  door de zonde bedorven wereld door een langdurig en  veelzijdig historisch proces willen herstellen en is hier nog volop mee bezig. Het hart van dit proces is Zijn verlossende en heiligende genade waardoor Hij letterlijk een nieuw menselijk volk schept. Dit proces is nu al 4000 jaar aan de gang. Het is begonnen met Abraham , kreeg als middelpunt de eerste komst van de vlees geworden Heere Jezus Christus en zal pas worden voltooid met Zijn wederkomst. Gezien vanuit de positie van Gods volk is het nog steeds een opvoedings proces. Een verbonds proces omdat God tegen Zijn volk zegt :”  Ik ben uw God, u moet Mijn volk zijn. “ Hij roept hen op tot verbondstrouw en  belooft hen een ongekende heerlijke toekomst. Het is een soort opvoeding in die zin dat Hij binnen dit verbond eraan werkt om ieders ontaarde natuur te veranderen in een nieuw, heilig wezen wat  in moreel,opzicht op Hemzelf gelijkt, met als voorbeeld Jezus Christus, de enige volmaakte persoon die ooit heeft bestaan. 

Als Gods  volk door  de tijden heen,  en met culturen die komen en gaan, wil vasthouden aan de hoop van het verbond en aan de persoonlijke morele waarden, dan heeft het voortdurend Gods gezaghebbende en begrijpelijke instructie nodig. En dat is de Bijbel.  

Vanuit deze manier van Bijbel lezen is mijn visie op Israël ontstaan. Dit heeft totaal niets met een westerse culturele  interpretatie   te maken. Dit is van alle eeuwen en universeel. 

Ook op een ander punt verschil ik sterk met u van mening.Ik citeer:  Romeinen 9: 16 ” Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God die zich ontfermt.17: Want de Schrift  zegt tegen Farao: Juist hiertoe heb ik  u verwekt: dat ik in u Mijn Naam bewijzen zou, en dat Mijn Naam verkondigd zou worden op de hele aarde. 18 Dus Hij ontfermt Zich over wie hij wil en Hij verhard wie Hij wil. 19 U zult dan tegen mij zeggen : Wat heeft hij  dan nog aan te merken ?Want  wie heeft zijn wil weerstaan? 20 Maar, O  mens wie bent u toch dat u God tegenspreekt. ? Zal ook het maaksel tegen hem  die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt u mij zo gemaakt? 21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol , het andere tot een oneervol voorwerp te maken? 22 en is het niet zo dat God omdat Hij zijn toorn wilde bewijzen en Zijn macht bekend maken, met veel geduld de voorwerpen van Zijn toorn voor het verderf gereedgemaakt , verdragen heeft. 23 En dat het met het doel om  de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij  van te voren bereid heeft tot heerlijkheid.? ( einde citaat)

Mijn studie Bijbel zegt hierover: 16; Onze zaligheid is daarom uiteindelijk niet gebaseerd op de menselijke vrije wil of menselijke inspannigen, maar is volledig afhankelijk van Gods ontferming. 17: Juist hiertoe: Paulus citeert Ex9:16 om te laten zien dat God ook soeverein is over het kwaad.Zelfs de woede van mensentaal God tot lof zijn( ps 76:11) Want God stelde de farao aan als heerser en verhardde zijn hart, zodat Zijn reddende kracht en heerlijke naam over de aarde verkondigd zou worden. 19: Wie heeft zijn wil verstaan? Als zaligheid uiteindelijk afhangt van God en als Hij gebpnade betoond en herten verhardt wanneer Hij wil, hoe kan hij dan mensen verantwoordelijk houden wanneer Zijn wil niet te trotseren valt? 20-21 sommigen van Paulus zijn lezers verwachten misschien dat hij een beroep zou dien op de menselijke vrije wil om het probleem op te lossende in vers 19 naar voren wordt gebracht. In plaats daarvanstelt hij dat eindige mensen niet in opstand moeten komen tegen Gods wil omdat God als pottenbakker  ( vergelijk Jer. 18: 1-6 ) het recht heeft om te doen wat hij wil met zijn schepping.  Eervol en oneervol verwijst hier naar de mensendieck gered zijn en die niet gered zijn. Paulus bevestigd dat mensen schuldig zijn door hun eigen zonde., en hij bied geen filosofische op,issing om aan te geven hoe zich dit verhoudt tot de souvereiniteit van God. Hij benadruktdat God alles bepaald wat er gebeurt.  ( vergelijk Efeze 1:11) toch zondige God zelf niet en is Hij niet verantwoordelijkvoor de zonde. 22 -23 God schiep de wereld waarin Zijn toorn zou worden bewezen en Zijn ontferming bekendgemaakt . Zijn ontferming tekend zich af tegen Zijn gerechtvaardigde toorn, waardoor Hij laat zienderogen iemands zaligheid gebaseerd is op de onmetelijke liefde van God. Als dit moeilijk te begrijpen is, komt dit doordat mensen de fout makende deneken dat ze recht hebbenop Gods verlossing.!

Ik ga afronden, er is nog veel meer over te zeggen, maar ik wil het hierbij laten. Het geeft mij troost te weten dat er vele Christenen zijn die ook zien dat we in een tijd leven dat “ dit alles moet geschieden opdat de Schriften vervuld worden“ Net zoals  ten tijde van Jezus vele profetieen vervuld werden, gebeurt dit ook vandaag. Dat is dan ook de reden waarom God voor zichzelf een volk “ apart heeft gezet” Zelfs zo apart dat dit volk  niet “ gemengd “ is met het Evangelie, met de andere volken. Dat is niet Gods Schuld, maar Gods soevereine plan “ Want God heeft Zijn heilige arm ontbloot om zich over Sion te ontfermen. “ In dit alles gaat het om God zelf dat Hij de eer zal krijgen van de mensheid. En straks als vele profetien vervuld zullen zijn, dan zal God Zijn Zoon opnieuw naar de wereld zenden, en dan zal Israël hem herkennen en over hem wenen. En dan zal Jezus vanuit Jeruzalem regeren over Zijn broeders en de gelovigen uit de mensheid. Dan zal de Thora vanuit Jeruzalem uitgaan. Dan wordt Jesaja ‘s  profetie vervuld dat het kind bij het hol van de adder zal spelen.En het oorlogstuig tot ploegscharen omgesmeed worden. Dan zal het vrede zijn. Echte vrede. Ik zie er naar uit. ! Ik wens u allen Gods  nabijheid en onmisbare zegen. Shalom Anna 

Beste Anna, het "rood" is enkel voor herkenning als zijnde een reactie van het beheer. U moet er niet meer van maken dan het is en zeker niet de beleving  als schoolmeisje die u erbij heeft.
U schrijft en stelt nogal wat in uw vorige post en heeft u er moeite mee, dat u daar een weerwoord op krijgt.
Ook dit stuk van u, zal het beheer aandachtig lezen, zeker vanwege de moeite die u genomen heeft en u daar serieus werk van heeft gemaakt,dank daarvoor .

Reactie kan nog wel wat op zich laten wachten. Mvg. Mod. 
 

wardje op 17-04-2018 03:24

Mod.:  Rood heeft meer attentiewaarde, maar blauw leest veel gemakkelijker!

Anna op 17-04-2018 09:30

Dank Moderator voor deze informatie.

Maar dit is wel mijn gevoel hierbij. Ook de antwoorden op  ( gedeelten) van gebeden vond ik ronduit kwetsend. Daarom heb ik daar ook niet op geantwoord. Ik heb op het punt gestaan om helemaal niet meer te antwoorden maar dat vond ik niet correct. Ook niet naar de meelezers. 

Ook van mijn kant zal het mogelijk even duren voordat ik reageer want per 1 mei betrek ik een nieuwe woning. 

Excuus voor de schrijf fouten in het 2E deel. 

Met vriendelijke groeten

Allen een gezegende dag Shalom Anna. 

 

Beste Anna:

Antwoorden op gedeelten van gebeden vond u ronduit kwetsend? Kunt u aangeven waar het beheer u daarin gekwetst heeft ? 
Anna: dit is een discussieforum en als u een weerwoord krijgt, voelt u zich gekwetst en vanwege de rode kleur als een schoolmeisje weggezet ? Om u daarin tegemoet te komen de kleur rood vervangen door de kleur zwart.
Realiseert u zich wat u geschreven heeft omtrent uitverkiezing, wie wel en niet op voorhand tot behoudenis kunnen en mogen komen. Dit forum wordt ook gelezen door zoekenden en zouden zij ontmoedigd kunnen raken om maar te proberen om in aanmerking te kunnen komen voor hun persoonlijke behoudenis.
Ook uw opmerking: citaat: En ik ben er dankbaar voor dat God mijn leven in Zijn hand heeft...... .... en mijn wiegje in Nederland heeft geplaatst......... Dit  is pure genade..... 

Anna: u stelt hier nogal wat, dat door Gods genade uw wiegje niet in zo'n arm en gewelddadig land heeft gestaan en God u door genade heeft uitverkozen om uw leven in zijn hand te nemen.
Dit impliceert dat u van mening bent een bevoorrechte positie te hebben ten opzichte van die mensen die wel in zo'n gewelddadig land geboren zijn.
Uw denkwijze in deze is verontrustend.

Mvg. Mod.

Tom Hendrix op 17-04-2018 19:28

@Nieuw Begin: 22.59. uur, op 13/4. Ik kan mij vinden in uw reactie. Verder wens ik allen op het geloofsforum, Gods rijkste Zegen toe.

Anna op 17-04-2018 23:45

Beste Moderator

Ik ben verwonderd en blij dat mijn Wiegje hier in Nederland mocht staan. Dat dit een voorrecht is wat ik niet heb verdiend, evenzo dat het een voorrecht is dat wij in Nederland in betrekkelijke rust mogen leven zonder oorlogen. Daar ben ik dankbaar voor daar geef ik God de dank voor. Ik ben mezelf terdege bewust dat anderen het veel minder hebben, daar heb ik genoeg van de wereld voor gezien. En als ik daar in die landen ben ben dan heb ik voor zover dit in mijn vermogen ligt al op vele manier nood gelenigd. Zelfs een paard laten beslaan van een ame man die het niet kon betalen. Met dat paard verdiende hij geld voor zijn  gezin.

En nog tientallen voorbeelden kan ik u geven. Na de tsunami heb ik € 78.oo euro naar Sri Lanka gebracht. Maar het gaat niet om mij. Het gaat om mijn Schepper. En dan treft het mij diep als er geschreven wordt dat ik de vrouw in Afrika haar kind zie stervan van de honger. Dat heb ik vele keren gezien en je bent machteloos. Troost is moeilijk want als westers mens zit je met je vragen en soms weerzin, je vragen God waarom ?   maar het minste wat je kunt doen Is troosten en bijbellezen met hen. Vaak kun je daar ook over Jezus vertellen want deze mensen leven dichtbij hun verlosser en zaligmaker Jezus.

Dit verschil in leven in Afrika en hier in Nederland is het gevolg van de zonde die in de wereld gekomen is dat wordt daar tastbaar en je kunt niets doen. Vreselijk. Ook in een andere situatie ben ik blij en dank ik God dat mijn wiegje hier mocht staan en niet in een Islamitisch land. Dat ik in alle vrijheid uit Zijn Woord mag weten wie God en Zijn Zoon Jezus is, en dat mij dit al heel jong door mijn ouders is verteld. Dat ik niet onder de tirannie van de islam ben geboren. Dat is niet mijn verdienste,  maar dat is mijn schepper en mijn God die heeft mijn leven in Zijn hand en het is vreselijk wat er allemaal op deze wereld gebeurt. Nu weer met dat gifgas.

We zien hierin welke “ beesten “ mensen kunnen worden. Blij en dankbaar ben ik dat ik niet hoef te vluchten, want dat is vreselijk. Dit is allemaal pure genade van mijn God die mijn leven leid. Terwijl ik in vele opzichten tekort schiet toch zorgt hij voor mij. Wij vergeten vaak te danken: in ons gebed hebben we vaak ons verlanglijstje klaar liggen, maar God is een jaloers God Hij wil geprezen worden daartoe heeft hij ons immers geschapen. Tot lof en eer van Hem. Het andere onderwerp over de uitverkiezing is een onderdeel wat ik in de eertste bijdrage slechts aanstipte. Ik heb meteen gezegd dat ik daar niet over wilde discussiëren maar u pikte dit er uit. Ik heb gister avond slechts 2 dingen beschreven want de tijd ontbreekt. Maar de uitverkiezing is geen “ hoofd item “ het is als je Jezus kent een bron  van Verwondering. Net zoals het verhaal van het wiegje en bron van verwondering en onverdiende genade is. 

Ik wens u veel zegen met uw werk Shalom Anna.    Dank voor het zwarte schrift. Ik waardeer dit erg! 

Anna: u kan uw woorden in uw vorige post gladstrijken maar nog steeds probeert u aan te geven dat het Gods leiding in uw leven is geweest dat uw wieg niet "daar"  heeft gestaan

Zie uw citaat: Dat ik niet onder de tirannie van de islam ben geboren. Dat is niet mijn verdienste,  maar dat is mijn schepper en mijn God die heeft mijn leven in Zijn hand.
Dus toch leiding van God dat u in het veilige Nederland geboren bent , wat indirect impliceert dat die arme Afrikaanse vrouw met haar bijna dode kind wel "daar woont" zou dan ook Gods leiding zijn, als we uw redenering doortrekken. 

Mod.

Esther op 18-04-2018 13:48

Dank u wel, Tom Hendrix. Maar ook voor u Gods zegen om u heen.

Hallo Anna... probeer om het niet zo te voelen, of u een klein kind bent. Als één van de andere gasten laat weten dat zij met sommige punten een andere mening hebben als u, voelt u zich ook geen klein kind. Dan kunnen we soms met elkaar óók hele vellen volschrijven.

Maar nu reageer de moderator, waar wij allemaal te gast zijn op de site/forum, dan voelt het als... Velen van ons hebben al wel eens de rode tekst van Xander/Mod. tussen ons schrijven gehad. Het is niet allemaal, alleen maar kommer en kwel... ook de Mod. mag zijn mening geven.

Anna, het belangrijkste is de Heere Jezus, als we dat maar met elkaar beseffen. En al die andere punten, waar vaak nog wel eens verschil van mening is... Dat zal altijd wel blijven, wij zijn niet volmaakt, en ons geloof is niet volmaakt. We geloven in een volmaakte God en Christus Jezus.... Daar mogen we zo dankbaar voor Zijn. Niet verdient, maar een genade zó groot en kostbaar, wordt ons aan geboden.

Anna, Mod. en allemaal... Vaders sterkte en liefde om jullie allen heen. En hartelijke groeten van mij, Esther.

Tom Hendrix op 18-04-2018 16:45

@Esther: 13.48. uur. Dank voor je reactie, Esther. Met hartelijke groet: Tom.

grote Henk op 18-04-2018 21:36

Het valt me op dat er op deze site veel mensen steun zoeken bij God en dat is mooi. Maar God kan er niets aan doen dat wij er hier op aarde een klere zooi van maken. God wil alleen maar dat wij hier op aarde als mens zoveel mogelijk liefdevolle ervaringen opdoen zodat wij ook hier op aarde naar een bepaald niveau kunnen  groeien. Een ster kan alleen maar schitteren in de duisternis en daarom heeft God zowel licht als  duisternis gemaakt zodat wij de kans krijgen om als een ster te schitteren. Je kan alleen maar liefdevol zijn als je omgeving verrot is want als iedereen al met liefde verzadigt zou zijn zou was je niet nodig . Daarom zeg ik beste mensen probeer een licht te zijn voor je omgeving.

Veel christenen en moslims verschuilen zich achter woorden uit de bijbel of de koran om zo alles te verklaren wat hun goed uitkomt. Erken gewoon dat onze tijd gekomen is en dat we nu het nog kan onze naasten dierbaar zijn. Elk ogenblik kan de vlam in de pan slaan en dan moeten we klaar zijn om als een ster de eeuwigheid in te gaan. zo simpel is het allemaal.

Veel mensen denken dat  als ze nu maar elke dag veel  bidden of mediteren dat ze wel in de hemel gaan  komen. zo kom je er wel heel goedkoop vanaf! Ondanks dat ik zeker weet dat de meesten van ons een  mooie plek gaan krijgen weet ik ook  zeker dat God een voorkeur heeft voor mensen die het hier op aarde verdient hebben.  Je zal er voor moeten werken!!

 

Een tip kijk eens op netflix naar de film Come Sunday . het gaat over een bisschop die een geheel nieuwe stroming op gang gebracht heeft of kijk ook op zijn website www.bishoppearson.com

God kan niet geclaimd worden door een bepaalde kerk of moskee. God is er voor iedereen die hem wil zien . Denk met je hart i.p.v. je verstand en loop uit de kudde.

Anna op 18-04-2018 23:29

 Beste  Moderator.

Ja, u mag mijn redenering doortrekken. Ik zie het als Gods Hand dat de vrouw die u aanhaalt in Afrika woont en ik hier in Europa. Hoe vreselijk verschillend de situatie ook kan zijn.

Laat ik heel duidelijk voorop stellen dat  ik mezelf niet verheven voel boven deze vrouw of iemand anders of wie of wat dan ook. Als mensen zijn wij in Gods ogen allemaal “ van dezelfde lap gescheurt.“ Of we nu zwart geel wit of bruin van huidskleur  zijn, en onafhankelijk van waar we wonen zijn wij voor God hetzelfde. Maar onze welvaart Is beschamend verschillend. 

 Wij zijn voor God allemaal hetzelfde, wij  hebben als mensen allemaal de genade van God nodig, die Hij geschonken heeft in Zijn Zoon onze Heere Jezus Christus. En als je in hem geloofd ben je behouden waar of je ook woont en welke huidskleur of je ook hebt.

Maar God zelf heeft ieder volk zijn plaats op aarde gegeven. Hiervoor moeten we heel ver terug in de Bijbel. Genesis beschrijft ons in de hoofdstukken 11 en 12 hoe Hij zelf de volken over de aarde verstrooide. 

De mensen hadden na de zondvloed de opdracht gekregen om zich over de aarde te verspreiden. Dit wilden ze niet, en begonnen met een stad en een toren te bouwen. ( ook de alg geschiedenis verteld over Nimrod met de astrologie, en de vruchtbaarheids godinnen. En de ziggurats Men ging ertoe over om de schepping te vereren en niet de schepper) Toen greep God in. 

Gen 11:2 En zij zeiden tegen elkaar , kom laten wij kleiblokken maken en die goed bakken ! En de kleiblokken  dienden hen tot steen en het asfalt diende hen tot leem. 4 En zij zeiden: Kom laten wij voor ons een toren bouwen waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken anders worden we over de hele aarde verspreid..     En juist wat ze niet wilden gebeurde . 

We lezen in 11:5 t/m 9 Toen daalde  de Here neer  om de stad en de toren te zien  die de mensen kinderen aan het bouwen waren. . En de Here zei;  Zie , zij vormen èèn volk en zij allen hebben een taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van van wat zij zich voornemen te dien ,voor hen onmogelijk zijn.  Kom , laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar  verwarren zodat  zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen.  Zo verspreidde de Heere  hen vandaar over de hele aarde. en zij hielden op met het bouwen  van de stad.  Daarom gaf men haar de naam Babel want daar verwarde de Here de taal van de hele  aarde, en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. 

De kinderen van de mensen werden voorgoed verstrooid en zij zullen nimmer meer bij elkaar komen tot aan de grote dag wanneer de Zoon des menSen  zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, en al de  volken voor Hem zullen worden vergaderd. Math 25: 31/32 

In Handelingen 8  wordt ons de geschiedenis van de Moorman uit Ethiopië verteld. En psalm 68 : 32 zegt  hierover: “ Aanzienlijken naderen uit Egypte, Ethiopië strekt  haastig de handen uit tot God. “ Deze volken worden zelfs apart genoemd  in Gods Heilsplan. En hadden al heel vroeg in de geschiedenis bloeiende kerken, zowel de Koptische kerk als de Ethiopische  kerk zij  zijn beide al zeer oud. Alleen zijn zij een geheel  andere weg gegaan dan de kerk in WE en de andere delen van de wereld. 

 De slechte huidige verdeling van de welvaart is schrijnend het is beschamend dat wij als  “ de wereld “ VN ? daar niets aan  doen. Maar als je dan de algemene geschiedenis leest hoe op last van “ de kerk “ ( RK ) en de vorsten die met de clerus samenwerkten, wereld delen met ontdekkingsreizigers hebben leeg geroofd. ( Zuid Amerika) Maar wel het evangelie brachten, dan is er ook heel veel wat ik niet begrijp, maar we kunnen wel verbanden zien. 

Shalom Anna 

Anna:

U beging te stellen, zie Anna op 19-03-2018 20:07

En ik ben er dankbaar voor dat God mijn leven in Zijn hand heeft...... .... en mijn wiegje in Nederland heeft geplaatst......... Dit  is pure genade

Anna op 17-04-2018 23:45

Ik ben verwonderd en blij dat mijn Wiegje hier in Nederland mocht staan. Dat dit een voorrecht is wat ik niet heb verdiend

Ook in een andere situatie ben ik blij en dank ik God dat mijn wiegje hier mocht staan en niet in een Islamitisch land.

Dat ik niet onder de tirannie van de islam ben geboren. Dat is niet mijn verdienste,

maar dat is mijn schepper en mijn God die heeft mijn leven in Zijn hand

We zien hierin welke “ beesten “ mensen kunnen worden. Blij en dankbaar ben ik dat ik niet hoef te vluchten, want dat is vreselijk.

Dit is allemaal pure genade van mijn God die mijn leven leid

Maar de uitverkiezing is geen “ hoofd item “ het is als je Jezus kent een bron  van Verwondering.

Net zoals het verhaal van het wiegje en bron van verwondering en onverdiende genade is. 

 

Anna op 18-04-2018 23:29

Ja, u mag mijn redenering doortrekken.

Ik  zie het als Gods Hand dat de vrouw die u aanhaalt in Afrika woont en ik hier in Europa. Hoe vreselijk verschillend de situatie ook kan zijn.

Wij zijn voor God allemaal hetzelfde, wij  hebben als mensen allemaal de genade van God nodig

Maar God zelf heeft ieder volk zijn plaats op aarde gegeven. Hiervoor moeten we heel ver terug in de Bijbel. Genesis beschrijft ons in de hoofdstukken 11 en 12 hoe Hij zelf de volken over de aarde verstrooide. 

 

Uit al uw opmerkingen, stelt u dat :

  •  “uit pure genade”  en onverdiend,God uw wiegje in Nederland heeft geplaatst.
  • Niet in een Islamitisch land woont
  • Niet onder de Islamitische tirannie hoeft te leven
  • Niet hoeft te vluchten
  • Dit alles ervaart u als directe leiding van God in uw leven.
  • En die leiding ( uitverkiezing) als een bron van verwondering ervaart dat God u zo direct leidt en beschermt.
  • U ziet het ook als zijnde Gods hand, dat die “arme Afrikaanse vrouw” het zo slecht getroffen heeft onder diezelfde leiding van God.
  • U probeert dat ook nog bijbels enigszins te onderbouwen door uw betoog over de volkeren die verstrooid werden op de aarde door God.

Beste Anna, in alles stelt u zich boven die Afrikaanse vrouw, u ervaart dat u “door genade” als excuus, uitverkozen bent en zij jammer genoeg niet.

Dit is een hele verontrustende gedachte en bijbels gezien af te wijzen is.

Terugkomen op de reactie van het beheer in rood: 13-04-2018 18:43 / 19-03-2018 20:07

U constateert dat u in een veilig land geboren bent en woont. U plaatst daar nu de hand van God boven dat dit de directe leiding van God in uw leven is.

U constateert dat die Afrikaanse vrouw het slecht getroffen heeft in het land waar haar wieg gestaan heeft en zij woont.

U plaatst daar weer de hand van God boven. Ook dat zou dan de leiding van God in haar leven zijn.

Precies in lijn met wat de Oud-Oosterse mens deed , Zij zagen dat het merendeel van de Joden zich niet wilde keren tot het Evangelie wat Jezus bracht en zien daar de hand van God in en vertalen dat vanuit hun denkwijze, dat God hen een ‘geest van slaap’ gegeven heeft. Zo is hun godsbeeld.

Uitverkiezing bestaat niet in de bijbel, wel een verkeerd vertaald woord. zie 1petrus1:2

2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader

God heeft voorkennis van diegenen die uit vrije wil  hem zouden/zullen gaan volgen

Uw westers ouders hebben u voortgebracht en u heeft gewoon het geluk gehad dat u in een veilig westers land geboren bent en woont. Daar is gelukkig geen leiding van God in te zien, anders zou die Afrikaanse vrouw er slecht van af komen. God wil dat elke mens in een veilig land woont.
Maar helaas biedt deze wereld die mogelijkheid niet voor alle mensen.

Citaat van U:

  • We zien hierin welke “ beesten “ mensen kunnen worden en
  • God legt door zijn geest ons willen en weten in ons hart......... God stuurt ons hart......... .. als we dit zelf zouden moeten  doen wat zou er dan van terecht komen........... Nog meer moord en doodslag??? .....

Volgens uw visie is en wordt alles door God geleid, ook iemands hartsgesteldheid.

In lijn met uw gedachten zou  god ook die mens in het hart geven om tot moord en doodslag te komen.

Deze visie dat god alles bewerkt en er geen vrije wil is om te kiezen  , doet denken aan die ‘verwarde man’ die  'willoos' in naam van Allah akbar iemand neersteekt.

De God van de bijbel wil werken in het hart van mensen, maar kan en zal nooit om die vrije wil van de mens heen kunnen. Gelukkig maar, dat onze God zoveel respect heeft voor die mens die naar zijn beeld geschapen is met een vrije wil. God heeft een vrije wil, Jezus de Christus heeft een vrije wil en de mens heeft een vrije wil.

Mod.

Muggenzifter op 19-04-2018 13:02

Moderator, Anna, Grote Henk en allen van dit forum

De Bijbel is een boek wat gaat over de heilsgeschiedenis geschreven door en voor mensen. Dit antwoord geeft U aan Anna 

Ik wil U graag enkele schriftplaatsen vanuit de Bijbel geven waar onomstotelijk wordt aangetoond dat deze volledig geinspireerd is door de Heilige Geest van God. Alleen al in het Oude Testament staat 3700 keer: Aldus sprak de Heere.

Hebreen 1 vers 1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon.

2 Petrus 1 vers 20/21 Dit eerst wetende, dat geene profetie der Schrift is van eigene uitlegging want de profetie is voortijds niet voortgebragt door den wil eens menschen, maar de heilige menschen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Timotheus 3 vers 15 tot 17 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de Schrift is van God ingegeven,en is nuttig tot leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de regtvaardigheid is opdat de mensch Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Tegen grote Henk wil ik het volgende zeggen, en dat staat in Handelingen 4 vers 12 En de zaligheid is in geenen anderen want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de menschen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Jezus Christus. 

Over de uitverkiezing is Anna verder niet ingegaan en U moderator stelt dan ook terech vast dat het de zoekende mensen op dit forum zou kunnen afschrikken om de juiste weg te vinden.

Het Evangelie is duidelijk Geloof in de Here Jezus en U zult behouden worden. Wanneer en mens tot die erkentenis komt in zijn of haar leven ontdekt die persoon hoe ver de Heere God gegaan is in Zijn liefde tot een verloren mensheid, door Zijn Zoon de Here Jezus Christus, Mens te laten worden om een volkomen verzoening tot stand te brengen voor een ieder die gelooft. 

Ik sluit af met een gedeelte uit Romeinen 11 vanaf vers 13.

Want een iegelijk  die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij Hem dan aanroepen, in welken zij niet geloofd hebben, en hoe zullen zij in Hem geloven, van welken zij niet gehoord hebben en hoe zullen zij horen, zonder die Hem predikt.

Vers 17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.

Groet

Muggenzifter en sterkte Anna met de verhuizing

 ot

grote Henk op 19-04-2018 15:05

nogmaals het is geen wedstrijdje dat een ieder zijn ding uit de bijbel haalt om daarmee een ander te slim af te zijn.  we moeten leren in het algemeen belang te denken. als we tot 8 cijfers achter de komma elkaar proberen af te troeven gaat het nog heel lang duren voordat we eruit komen. dit heeft niets meer met liefde naar God (via jezus) te maken. dit heeft te maken met kijk mij eens belangrijk zijn.

we hebben toch een gemeenschappelijk visie? of niet..... 

Ik denk dat we met zijn allen (wie dit lezen) moeten gaan praten om te kijken hoe we mensen die nog zoekende zijn kunnen berijken en ze van goddelijke inzichten te voorzien zodat ze ook het leven weer zien zitten en op hun beurt een ieder goddelijk bewust kunnen maken. het moet een olievlek worden die over de hele aarde verspreid wordt. 

Muggenzifter op 19-04-2018 17:42

grote Henk op 19-04-2018 15:05

Inderdaad grote Henk, deze inzichten staan in Gods Woord en ik ben niet belangrijk en probeer niemand af te troeven zoals U suggereert. Het Woord van God is voor iedereen duidelijk. Lees wat er staat, geloof wat er staat en U hebt wat er staat.

Hoe kunt U iemand bereiken, wel door b.v. een Johannesevangelie aan iemand te geven die op Uw pad komt.

In dit boek laat de Heere God zien Wie Hij is door Zijn Zoon de Here Jezus die voor U en voor mij de weg tot God weer opende. Helaas voor al die andere godsdiensten, maar er maar 1 Weg.

Groet

Muggenzifter.

grote Henk op 19-04-2018 20:49

aan muggenzifter, ik zou het op prijs stellen als ik uw mening zou krijgen over www.bishoppearson.com

je kan ook een film zien van deze nieuwe stroming op netflix “come Sunday”. Verder raad ik u aan om eens de site van onze eigen Bram Moerland te bezoeken en dan wel het Thomas Evangelie.

 

Ik zie geen verschil in uw benadering en die van de moslims want die  hebben ook maar een God en alleen te bereiken via  Mohamed. Wat maakt u beter dan de moslims als u de zelfde middeleeuwse denkwijze erop nahoudt?

je mag God noemen zoals je wilt maar hij is overal en kan niet geclaimd worden door een kerk of wie dan ook. omdat u toevallig van Jezus gehoord heeft en miljarden mensen niet kan je de ongelovigen niet veroordelen. Het kan zelfs zo zijn dat menig ongelovige een veel christelijker leven doormaakt als een gelovige. Hier zit volgens mij een grote denkfout die veel mensen maken en voor veel onrust op de wereld zorgt. Het is echt niet zo dat God de mensen selecteert die wel van jezus gehoord hebben en een groep die niet van jezus gehoord hebben. God kijkt in je hart en alles wat je nu doet wordt geregistreerd. We zijn bezig om een soort blauwdruk te krijgen voor de eeuwigheid. Jezus en de bijbel geven ons daarbij aanwijzingen . niet meer en niet minder.

Ben benieuwd naar uw reactie.

p.s. mijn commentaar van 15.05 was algemeen bedoeld

Muggenzifter op 19-04-2018 22:37

grote Henk op 19-04-2018 20:49

Nu,, ik heb het allemaal gelezen en vermoedde al direct dat dit de gnostiek  betreft. Gnosis betekent verborgen kennis.

Dit even voor de meelezers van deze site.

Al in een vroeg stadium werd deze gnostiek door de vroege kerk afgewezen en veroordeeld.

Echter altijd heeft deze dwaling zich in de afgelopen eeuwen weer gemanifesteerd in bepaalde stromingen.

Bram Moerland is ook een mysticus en aanhanger van de gnostiek evenals bisschop pearson..

Hieronder heb ik een kort stukje overgenomen dat ik vond op internet.

Verwijs naar bron, zie auteursrechten. Mod.

Sorry, maar ik kan hier totaal niets mee en distancieer me volledig

Fijne avond nog.

Groet

Muggenzifter.

Ramshoorn op 20-04-2018 08:22

@grote Henk, religies [venwege hun dwang] bezorgen burgers al 2000 jaar buikpijn. Gelovigen spreken dan ook liever over relatie met de allerhoogste God JHWH en Zijn Zoon JeshuaHaMasjiach. Jeshua is de weg tot de Vader. Johannes 1 en 14.

Het Thomasevangelie is een geliefd boek van 114 hoofdstukken bij New-Age gelovigen. Moslims citeren er ook graag uit omdat hun Koran ook 114 hoofdstukken telt. Mohammed citeerde er graag uit. De wonderen die Jeshua als kind deed. Onze Evangelien zwijgen daarover. Geen wonder dat het Thomasevangelie nooit in de Canon werd opgenomen!!!

grote Henk ben u een bewonderaar van de Emerging gemeente/kerk?

Muggenzifter op 20-04-2018 09:53

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen,

als een arbeider die zich niet hoeft te schamen

en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

2 Timotheüs 2:15

Psalm 13

Ik wil de Heere zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan (vers 6).

Hoe lang nog? David heeft het moeilijk en voelt zich alleen. De vijand zegeviert en hij ziet geen uitkomst. Het duurt allemaal zo lang. Waar blijft God?

Tenslotte komt hij met zijn innerlijke strijd bij de Heere. Zijn viervoudige klacht ‘hoe lang nog?’ – gaat over in een gebed om uitredding.

En de Psalm eindigt met een geloofsbelijdenis en een lofzang. Een illustratie van óns leven, van de beproeving van ons geloof. Hoe eenzaam voelen we ons dikwijls als zorgen en ziekte op ons afkomen.

Als er lange tijd niets verandert en het lijkt of God ver weg is. Kan onze cirkel van eenzaamheid en wanhoop doorbroken worden?

Ja! Als we net als David tot God gaan en onze nood met Hem delen. Zeker, het begint met vragen en met de schreeuw: ‘Hoe lang nog?’

Bent U mij vergeten? Waarom antwoordt U niet? Waarom schijnt de duivel de overwinning te behalen?

Dan, als het antwoord uitblijft, worden we kleiner en stil voor God.

Een kinderlijk gebed: ‘Heere, mijn God, zie toch en antwoord mij’ stijgt uit ons hart op naar de hemel.

Weet u het ook dat God de Heere, uw Vader is en dat u mag zeggen: ‘mijn God’? Dan zal dit in uw problemen de oplossing brengen die voert naar de overwinning: dus het vertrouwen op Gods goedertierenheid in uw leven.

Hij ziet u in de strijd; Hij kent het lijden van ieder van Zijn kinderen en Hij geeft op Zijn tijd uitredding. Dit geeft innerlijke rust en blijdschap.

De klaagzang verandert in een loflied.

Ik wens allen een gezegend weekend. Groet Muggenzifter

grote Henk op 20-04-2018 12:40

aan Muggemzifter, ik merk uit uw berichten dat u de stelling van de kerk overneemt en dat is uw goed recht. ik ben zelf iemand die akltijd graag wil weten hoe het precies zit en loop daarom ook niet overal zomaar achterna al was het maar om uit te zoeken waarom die zelfde kerk (zie berichten over de paus) wil dat Europa meer en meer moslims op wil nemen. zou dat uit barmhartigheid zijn of zou de paus de antichrist zijn?

Muggenzifter op 20-04-2018 14:06

grote Henk op 20-04-2018 12:40

Nee ik neem niet een stelling van de kerk over wat U daar ook onder moge verstaan. Maar ik lees gewoon mijn Bijbel en daardoor ben ik overtuigd geworden. 

Wat de paus betreft kan ik U een hele lijst met namen van personen geven, die door de loop der eeuwen heen, altijd het pausdom danwel de roomse kerk,  aangemerkt  hebben dat van daaruit de antichrist zal komen.

Wanneer de Here Jezus op een gegeven moment tegen het joodse volk zegt: Wanneer hij komt onder zijn eigen naam, die zult gij aannemen, bedoelt Hij de valse Messias die aan het begin van de grote verdrukking door het volk Israel als de Messias zal worden aangenomen en een verbond met hem aangaan. Halverwege ( na 3,5 jaar) zal hij dit verbond opheffen en breekt er een verschrikkelijke tijd aan.

Ik weet wel dat het nog een zeer verwarrende tijd zal worden op aarde. Ook voor gelovigen die op allerlei manieren verleid zullen worden.

Daarom is mijn bede dat we dagelijks ons voeden met het Woord zodat we onderscheidingsvermogen hebben.

De Bijbel is betrouwbaar beste Henk. Lees alstublieft het Johannesevangelie en ontdek voor Uzelf Wie de Here Jezus ook voor U wil zijn.

Groet,

Muggenzifter

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl