Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Muggenzifter op 18-03-2018 14:09

Anna op 17-03-2018 23:46

Ramshoorn op 18-03-2018 09:01

O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen.

Graag wil ik de verzen  34 tot 36 eraan toevoegen uit Romeinen 11.

Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? (vgl Jesaja 40: 13). Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Amen. Het klinkt als een jubelzang uitgesproken door de Apostel Paulus. De Heere God blijft onveranderlijk trouw aan Zijn volk Israel.

Groet,

Muggenzifter

Piet 1 op 18-03-2018 14:31

Piet 1

Aan de moderator, of wie het zien wil.

Een ander geluid met dezelfde strekking ..de usurpator paus is niet de valse profeet, dat is maitreya, lees zelf ....hier wordt de H.Schrift naast de situatie gelegd.

Ook hier korte info over maitreya en de zijnen en dat ze in het vaticaan willen optreden. 

En dan wordt het Daniël 12:11

http://tradcatknight.blogspot.nl/2018/03/6-reasons-why-francis-is-not-biblical.html?m=1

Esther op 18-03-2018 15:12

Hallo allemaal...

Anna en Ramshoorn... het komt een beetje over dat alles van het mysterie of de uitleg over Israël, gegeven is in de helft van maar één hoofdstuk, Rom. 11. De Verlosser kwam toch uit Jeruzalem... het verbond was toch wat Jezus zei met de instelling van het avondmaal. Het eeuwige verbond in Christus Jezus. En dat moet men aannemen in geloof. Zo heel moeilijk is dat toch niet.

Het is denk ik met wat voor denkbeeld zulke hoofdstukken gelezen worden. Verder wil men vooral heel veel teksten uit het oude Testament aanhalen om de visie te bekrachtigen... Het probleem is... dat al die beloften die God deed aan het volk Israël, de vervulling vind in Christus. Dát alleen was het Nieuwe Verbond. De belofte van de H. Geest. Alles ging verder in Christus.  En juist dát moest men aannemen, beter gezegd, men moest in geloof, Jezus de Heere aannemen, oftewel hun Messias.

Heel mooi wat de oude Simeon profeteerde, in Lukas 2 : 25-35, heel mooi om dat stuk te lezen. Vers 34 en 35 heel duidelijk, "En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: 'Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden, 35 ook door uw ziel zal een zwaard gaan (Maria ziet haar Zoon sterven aan het kruis) ... opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden'.

En dit telt voor ieder mens, ook voor ons allen... men is tegen Jezus of men aanvaard Hem in geloof. En zo werden de overwegingen uit veel harten openbaar... men kon niet meer verbergen, de haat en hoe graag ze van de Heere en Messias Jezus af wilde.

Als ik bijvoorbeeld 1 Thessa. 2 : 14-16 lees... dan zou het niet kloppen met wat Paulus daar schrijft aan de gemeente Thessalonica. Paulus schrijft daar alleen over ongelovigen Joden. En zo zijn er veel van dit soort teksten, die het steeds weer tegenspreken.

Het is wel een vreselijk denkbeeld om alle Joden, door de eeuwen de schuld te geven van Jezus sterven aan het kruis. Alleen de meeste Joden die daar, lang geleden... met grote getalen aanwezig waren. En ook niet allemaal. Maar anderen, wilden Jezus dood aan het kruis. Petrus zegt het in Hand. 2 : 36. Stefanus zegt het in Hand. 7:51-52... enz. enz.

Maar de echte schuldigen zijn wij allen, het hele menselijke geslacht.

Ik weet maar één ding... dat de Genade en Redding doormiddel van Jezus kostbare bloed en sterven... voor ieder mens is. Zowel voor de Jood als de Griek. Geen onderscheid. Ik ben dankbaar met Gods grote geheim... altijd verborgen, dat de heidenen, door geloof in Christus Jezus, deel maken aan de beloften in Christus. Efeziërs 2 : 11-22... en Gods geheim lezen we in Efeziërs 3: 1-7.

En wat een rijkdom dat ieder door geloof in Christus Jezus, in Gods ogen, nageslacht zijn van Abraham. Galaten 3:25-29. Abraham was de vader van de gelovigen... zowel de onbesnedenen als de besnedenen. Het telt pas als iemand ook in de voetsporen van geloof liep... zoals Abraham. Rom. 4. Gods Woord staat er vol mee... kostbare lessen, bemoedigingen, rijkdom in de Heere Jezus... voor de Jood als de Griek. 

Dit is zoals ik het lees en geloof... Jood en heiden één in Christus Jezus. Wat een rijkdom.

Anna en Ramshoorn, als we maar rijk zijn in onze Heere Jezus. Liefde voor Israël is een kostbaar iets... maar laten we niet zelf verblind worden... en alleen maar dat éne zien... zodat we alle andere rijkdom niet meer kunnen zien en onderschijden. Dat is niet alleen voor jullie... ook voor mijzelf telt dat.

Fijne zondag, en hartelijke groeten, Esther.

Anna op 18-03-2018 15:23

Moderator en anderen: Uw opmerking over mijn zin...... “ Zij zijn tijdelijk verblind voor het evangelie om onzentwil”  wekte de indruk dat het Gods wil was  dat de joden hem ongehoorzaam zouden zijn, opdat hij hen  tijdelijk terzijde kon schuiven om met de heidenen verder te gaan het evangelie te brengen. 

Dit is moeilijk te begrijpen en heel lang door de kerk terzijde geschoven zelfs Calvijn wist hier in zijn inatitutie. Geen raad  mee....... maar het is volledig zo beschreven in Romeinen 11........ U stelt dat de verharding van de Joden een gevolg is van hun ongehoorzaamheid dat is juist, maar ook God heeft hen in zijn ondoorgrondelijke wijsheid verhard om onzentwil........ en dat beschrijft Romeinen 11...... . Het is nl en: en: 

Zo schreef ik niet voor niets dat de Joden in Antiochië in Pisidië eerst de nieuwe leer wilden  horen en Paulus opnieuw uitnodigde en toen bleek dat de hele stad uitliep,dus ook vele heidenen er in grote getale  op af kwamen werden ze jaloers....en boos en afgunstigen gingen ze Paulusen Barnabas  lasteren..... Dit was een gemeente, die vanuit de synagoge werd onderwezen...... dus Joden nodigden hen uit en toen iedereen uit de stad kwam luisteren ging het mis........ Zij vallen onder de categorie die u beschrijft dat ze verharding van het hart vertonen en de nieuwe leer vanuit genade zult gij zalig worden bewust afwezen........

Dan was er de groep die serieus de nieuwe leer door  Paulus gebracht vanuit de Tenach ging bestuderen en inzagen dat Jezus inderdaad de langverwachte Messias is, deze groep vind je beschreven van de Joden in Berae..... En reken maar als Paulus iets verkeerds had gezegd dat ze het hadden afgewezen maar net als Petrus op eerste pinksterdag werd Jezus vanuit het het OT verklaard! En de schriften getuigen van Hem.

De derde categorie ligt wat moeilijker. De gemeente in Rome; Waarschijnlijk schreef Paulus deze brief  om bepaalde onderwerpen aan de orde te stellen. Hij bespreekt specifieke zaken die voor Joden christenen en heiden christenen relevant waren............ 1.Kan  iemand recht voor God staan door de wet te gehoorzamen ( Rom 1:1-3:20............. 2. Wat leren we van  Abraham en is hij de vader van zowel  de joden christenen als de heiden christenen. ( 4:1-25)............ 3. Welke rol speelt de wet m.b.t. de zonde (5:20; 7:1-26)...........4.Wat zegt deverlossing van de heidenen over de toekomst van Israël als Gods volk... ( 9:1- 11...)............. 5. Moeten christen zich houdenaan de oud testamentische voedings wettenen en hoe  moeten ze zich m.b.t. Dergelijke onderwerpen opstellen ten opzichte van hun mede  gelovigen.........Al deze onderwerpen hadden te maken met Joden en Heidenenen dit wijst op spanningen tussen de joden en de heidenen.......... Hand 2 leert ons dat de Joden een tijdje in 49 na Chr verbannen zijn geweest uit de Stad. Na verloop van tijd keerden de Jodenchristenen weer terug naar de Romeinse gemeente die ondertussen was doorgegroeid met  heidenchristenen...... Hierdoor onstonden spanningen  de joden christenen die zich aan de wet hielden  en de heiden christenen Die leefden zonder  de beperkingen van de Mozaïsche wet. 

Hoofdstuk11 geeft duidelijk weer wat debeloften zijn voor Israël en de verhouding tussen Joden en niet  joden. Vers 1 de meerderheid van de joden geloofden niet. Betekend dit dat God zijn volk heeft verstoten? Paulus ziet zichzelf als voorbeeld van  de kleine groep die is overgebleven, een overblijfsel waaruit blijkt dat God nog niet klaar is met Israel, en dat Hij de beloften die Hij aan dit  volk gedaan heeft zal vervullen....

vers 2: God kende Zijn volk van te voren.... zie 8:29!

Vers 3t/m 5. In zijn wanhoop dacht Elia dat Israël weggevaagd zou worden maar God verzekerde Elia datHij een overblijfsel had bewaard...., wat Elia hoop gaf dat God zijn heilsbeloften in de toekomst zou nakomen. In de tijd van Paulus  is er net als in detijd van Elia en vandaag een overblijfsel van Joden die in Christus geloven doorGods verkiezende genade .

vers 6 Verkiezing en genade zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden want uit beide blijkt dat verlosssing alleen Gods werk is en  niets van doen heeft met onze werken.

Vers 7/10 Ik citeer hier evende tekst; Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen maar het uitverkoren deel  heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven  staat: ( Jes 29:10 ) God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven ogen om niet te zien en oren om niet te horen,     tot op de dag van heden........ En David zegt: Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een stuikelblok  en tot  vergelding.     Laat hun ogen. Verduistert worden zodat  zij Niet zien en maak hun rug voor altijd krom. De verklaader van de HSV schrijft hierover: Het samen gestelde citaat wat  Paulus hier aanhaalt komt uit Jes 29:10 en Deut 29:4 En dit verklaard dat God zelf de Israëlieten heeft verhard!!!!!!! zodat ze niet zouden  horen en zien........ ..... Paulus bid daarna voor een oordeel ( Psalm 69:23 en 24  ) over de joden van zijn tijd die Christus hebben afgewezen.

Vers 11: Ik citeer weer de tekst:  Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling  dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken...Als dan  hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!            de verklaarder zegt hierover: Vers 11-12. Gods gerechtigheid inZijn plan voor de Joden  en de heidenen. De verlossing van israel aan  het einde van de tijd en Zijn Heilsplan voor zowel de Joden  als heidenen zal Gods reddende gerechtigheid laten zien.... De verharding van israel heeft  niet het laatste woord ... God plande de heilsgeschiedenis zo dat de val van Israël  de zaligheid aan de heidenen zou brengen, om de joden op hun beurt  jaloers te maken wanneer ze zouden zien dat de heidenen gered worden en een relatie met God hebben.....!!!!!!!!! ( hier staat dus duidelijk,dat deJoden tijdelijk door God zelf verblind zijn..... het zijn niet mijn woorden  maar ik onderstreep dit ten volle). Vers 12 de term Wereld is hier een ander woord voor Heidenen. Volheid kijkt vooruit naar de vervulling van Gods Heils beloften aan het volk Israël.... Hoeveel temeer; Paulus zegt hier als Israëls zonde redding bracht aan de heidenen, dan zal de zegen zelfs  nog groter zijn wanneer heel Israël is gered.... ( zie vers 15) 

vers 13 : ik citeerde tekst : . Want tegen u , de heidenen, zeg ik: Voor zover ik apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor mogelijk mijn verwanten wat betreft  het vlees tot jaloersheid  te verwekkende enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor dewereld betekend, wat betekent hun aanneming anders dan leven uit de doden....?  De verklaarder zegt: Als apostel had  Paulus een speciale roeping en opdracht om het  goede nieuws aan de heidenen te brengen maar hij zet zijn dienstverlening. ook in om iets voor de Joden te betekenen. Hij hoopt dat de Joden Jaloers  zullen worden als er steeds meer heidenen tot geloof  komen zodat velen gered zullen worden. Als de verwerping van de meerderheid van Israël betekent dat veel heidenen ( de wereld ) nu door Christus met God verzoend zijn , zal de aanneming van de joden ( het feit dat er in de toekomst grote aantallen joden tot Christus zullen komen) de laatste opstanding ( leven uit de doden) teweegbrengen aan het einde van de Tijd..... Vanaf dat moment zullen mensen God eeuwig durend prijzen....(  zie vers 12) 

vers 16: citaat tekst :  En als de eerstelingen heilig zijn , dan ook het deeg, en als de wortel heilig is dan ook de takken. Als nu enige van de takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent , in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan  de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemd: u draagt de wortel niet  , maar de wortel draagt u......Uzult dan zeggen : de takken zijn afgerukt , opdat ik zou geënt worden. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof....... .Heb geen hoge dunk van uzelf maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard  heeft , dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart.  Verklaarder: Er worden 2 illustraties gebruikt om dezelfde waarheid te leren. De eersteling en de wortel verwijzen waarschijnlijk naar de oudvaders Abraham Izak enJacob en de Heils beloften die aan hun werden gedaan. Als de eerstelingen en de wortel God toegewijd zijn, dan zullen het deeg en de takken ( d.w.z het joodse volk als geheel ) dat ook zijn. ( zie num 15;17-21) Zoals  Paulus uitleg in Rom 9 en 10 betekend dit niet dat iedere jood gered zal worden , maar geeft dit aan dat God trouw zal zijn aan zijn beloften.... De gelovigen uit de heidenen worden gewaarschuwd tegen arrogantie.... want ze zijn gered door Gods heilsbeloften ( de wortel) en niet op basis van hun eigen  goedheid. De heidenen komen misschien in de verleiding trots te worden omdat  God de joodse takken van de olijfboom verwijderde en hen,heidenen, entte. Maar dat zou vrees en ontzag moeten opwekken, bang zijn en diep ontzag hebben eerbied hebben,bang om aanstoot te geven, want de joden werden verwijderd omdat ze niet geloofden en  de heidenen blijven alleen maar geënt vanwege hun aan houdende vertrouwen.... ....Vrees is gepast, want God spaart niemand  die niet blijft geloven of het nu gaat om Joden of om heidenen. vrees verwijst hier niet naar verlammende angst Het gaat om nederig ontzag dat  zowel God als de verlossing niet voor lief neemt en niet gemakkelijk denkt over Gods ongenoegen.

Dit is t/m vers 21 van Romeinen 11...... er komen nog prachtige dingen in dit hoofdstuk voor maar omwille van mijn tijd kan ik dit nu niet meer beschrijven..... Ik weet niet of er belangstelling voor is zo ja dan wil ik het wel afmaken.... De vertaling die ik vandaag letterlijk heb gebruikt is de Herziene Staten vertaling ( studie Bijbel) Het stuk van gisteren citeerde ik uit de NBG 1952 vertaling...... 

We hebben z’on bijzonder God.... die dit grote Heilsplan ( soms best ingewikkeld ) voor de hele wereld uitvoert... om Zijns Naams Wil.. aan Hem de Eer !!!!! En eenmaal zullen we Zijn Zoon onze Heere Jezus Christus, .......allemaal  zowel Joden als heidenen zien..... Glorieus als Koning van de wereld...... Hij komt! Maranatha !! 

Shalom Anna. 

 

Beste Anna,

De teksten dat God het hart van de Joden opzettelijk heeft gesloten voor het evangelie. Dat zou u uit die teksten "kunnen" opmaken als u het letterlijk en met een Westerse bril leest, maar het is vanuit God's ervaring dat de Joden hun eigen Messias niet accepteren, en daar op geanticipeerd heeft door een ander plan te bedenken, zodat het evangelie toch aan de rest v.d. wereld kon worden verkondigd.
 
Uit de hele context van de Bijbel, t/m openbaring toe, blijkt dat het Gods oorspronkelijke bedoeling was dat de Joden eerst het evangelie zouden accepteerden, en zij dit vervolgens aan de hele wereld zouden brengen. Toen ze het grotendeels verwierpen, ging God een andere weg, feitelijk andersom.

Hij heeft alleen nooit de Joden losgelaten, zij zijn inderdaad 'de stam' waar wij op geënt zijn. Ook dat blijkt uit  alle gebruikte symboliek in bijv. het Nieuwe Jeruzalem.
God gaat met de Joden een ander pad, wat overigens wel onderdeel is van hetzelfde verlossingsplan. 
 
Het lezen en interpreteren van de bijbel naar de letter, vanuit en met een 'Westerse bril' op geeft die verwarring zodat het de indruk zou wekken dat God de harten van de Joden heeft verhard. De (oud) Oosterse denk- en spreekwijze was in veel opzichten totaal anders dan onze kijk op de werkelijkheid,de wereld, en ook op God en de mensheid.
Vanuit Hun standpunt destijds was de redenatie logisch dat God de harten van de Joden had gesloten.

Het was dus gewoon een manier van spreken van destijds , door letterlijk alles aan God toe te schrijven, dus ook het negatieve (daar staan letterlijke, onbegrijpelijke teksten van in de Bijbel, maar in de culturele context geplaatst wordt de bedoeling daarvan ineens duidelijk).
 
Zoals u terecht opmerkte dat er kerken zijn die in hun hoogmoed zich boven de Joden plaatsen is dwaas. Maar het vereren van de Joden is ook dwaas en staat gelijk met afgoderij. Het zijn ook maar mensen. God 'stuurde' hun harten niet, want dan zou Hij aan hun vrije wil komen. Mod.
Ramshoorn op 18-03-2018 16:17

Mee eens Esther als u schrijft:

Ik weet maar één ding... dat de Genade en Redding doormiddel van Jezus kostbare bloed en sterven... voor ieder mens is. Zowel voor de Jood als de Griek. Geen onderscheid."

Maar waarom maakt u dan onderscheid tussen het eerste en tweede testament? Heel Gods Woord is de waarheid leert Psalm 119 en Johannes 17.

Jeshua sprak altijd over Mozes, David, de profeten Jesaja, Jeremia, Daniel voor Hem was het Eerste Testament dan ook geheel Kosjer...Lees maar mee:

Jezus en de wet in Mattheus 5...

17Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

18  Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

19  Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

20   Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

@Muggenzifter, bedankt voor uw waardevolle aanvulling.

Esther op 18-03-2018 21:52

Hallo Ramshoorn... ik weet niet helemaal waar ik onderscheid maakt tussen het Nieuwe en Oude Testament. Misschien heb ik onduidelijk iets neergezet. Beide Testamenten vullen elkaar aan.

Het Oude staat vol met beloften, maar ook met waarschuwingen. Het Nieuwe is de vervulling ervan. De beide Testamenten is gelijk aan de beide Verbonden... het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond.

Het Oude Verb. stond onder de wet... het Nieuwe Verbond staat onder Christus. HIJ is de vervulling van het Nieuwe Verbond.

Ja, de Heere haalde vele bekende namen naar voren van mensen uit het Oude Testament. Om veel profetieën die gedaan zijn... te laten zien dat het vervuld werd. De Heere Jezus vervulde de ene profetie naar de andere profetie. In Mattheüs... geweldig om het hele boek te lezen... enorm veel voorzegde profetieën, komen tot vervulling. Zo mooi... steeds weer lezen we... 'en hier werd het schriftwoord vervuld'... Veel profetieën, komen daar tot vervulling.

U haalde nog een paar teksten aan uit Matth. 5. In vers 17, lezen we dat de Heere Jezus niet om te ontbinden maar om te vervullen... Dan haalt de Heere de woorden van vers 18 aan... Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

Wanneer werd dat vervuld... waar de Heere over spreekt?? Welk moment in de hele geschiedenis ... vervulde de Heere Jezus alles?? Christus vervulde alles aan het kruis. Zolang de Heere nog in het vlees rondliep op aarde... was het nog steeds toekomst... pas aan het kruis, Zijn lijdensweg en sterven... toen werd alles vervuld. Dan geeft de Heere waarschuwingen.

Dit is zoals ik het persoonlijk lees. En ja... voor mij is het nieuwe Verbond/Testament in Jezus bloed wat voor mij vergoten is... het belangrijkste. Zo mooi wat Jezus ook zegt tegen de discipelen in Lukas 24 vers 44, "... Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de profeten en in de Psalmen". 

Dát is het Oude Testament... alles wees naar Christus.

Dit is persoonlijk voor mij...zoals ik die wonderlijke dingen leest en geloof.

Ramshoorn en allemaal, ik leen even een groet van Paulus, zal hij vast niet erg vinden...'De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben'. Amen'. Efeze 6: 24.

liefs van mij, Esther

Michaël ;-{> op 18-03-2018 23:15

@ Esther op 18-03-2018 21:52

Bedankt voor de liefdevolle groet :)

kilimanjaro op 18-03-2018 23:24

Over het dierbaar Joods Volk, dat nu nog even Lo-Ammi is, maar straks weer Ammi, wanneer de Koning van Israel, Christus Jezus onze Heer, zal plaats nemen op Zijn Troon in de stad van De Grote Koning, Jerusalem.

http://www.groeieningeloof.nl/romeinen/

kilimanjaro op 18-03-2018 23:42

P.s. natuurlijk Romeinen 9, 10 en 11, specifiek over (het overblijfsel van) Israel, maar alle lezingen zijn buitengewoon.

Piet 1 op 19-03-2018 00:34

Piet

https://youtu.be/jisGSNg7KtI     >>> YouTube film over  bijna dood ervaring van Joodse jongen over Joodse messias, zoon van David .. dewelke niet de Zoon is van Jozef, want die zoon van David  in die film zondigd niet meer NA zijn berouw, deze Joden kennen Jezus Christus niet, maar wel de messias in Jeremia 33:15.

In Jeremia 33:15 is de spruit dan ook niet Jezus, want die spruit wordt in die dagen en in die tijd verwekt .. het betreft de eindtijd want Juda en Israel, de 12 stammen zijn dan weer één.

Maar dan moet men ook veronderstellen dat de koning in Ezechiël 37:24 niet Jezus is maar de spruit in Jeremia 33:15. ....want in Habakuk 3:13 is die koning van David gered en is dus zelf ook een verloste en is dus niet de Verlosser zelf, daar Jezus de Verlosser is..de Verlosser komt in vers 4 het betreft daar het oordeel van het 6e zegel. 

Ook in Jeremia 30:9 gaat het over het 6e zegel de dag des Heren,   ...en in vers 21 is de vorst die God mag naderen niet Jezus want daar is er ook sprake van uitredding bij het 6e zegel ..en alsof Jezus dan zijn leven zou wagen om zijn Vader te naderen, dat is dus een onjuiste exegese..deze situatie heeft ook niets met de Kruisdood te maken.

Maar dan is de koning in 23:5 wel de zoon van David in die tijd van het 6e zegel maar niet dus Ben Jozef, want dat is Jezus de Verlosser.

Ook de Joden veronderstellen en maken onderscheid tussen een zoon van David en een Zoon van Jozef ...dat ieder Zijn Licht opsteke...  om te kunnen onderscheiden.

kilimanjaro op 19-03-2018 06:51

OOO, en Preterisme is een "vrome" dwaling 

http://www.wimjongman.nl/nieuws/interpretatie-schrift.html

Ramshoorn op 19-03-2018 08:50

Heel mooi Esther, ik heb nu geen tijd maar ik reageer later op de dag nog in op uw ingezonden.

Hoop dat Anne en andere geinteresseerden ook voortaan in het kort willen reageren. Door grote lappen tekst raak ik de draad kwijt. Wat denkt u van 300 woorden uiterst in een bericht?

Shalom. Ramshoorn.

Ramshoorn op 19-03-2018 19:53

Hallo Esther, u schreef:

"Het Oude Verb. stond onder de wet... het Nieuwe Verbond staat onder Christus. Hij is de vervulling van het Nieuwe Verbond."

Inderdaad, Jeshua is de vervulling van het Nw. Verbond, [Lucas 22:20] maar dat betekent niet dat de Wet=Torah ongeldig werd verklaard zoals Jeshua ook Matth. 5:17-21 leert. Paulus leert dat trouwens ook in Romeinen 2 en 3.

God sloot trouwens uitsluitend de Verbonden met Israël en dus nooit met de gelovigen uit de volken. Details Jeremia 31 en Romeinen 11.

Dan uw vraag: Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

Wanneer werd dat vervuld... waar de Heere over spreekt?? Welk moment in de hele geschiedenis ... vervulde de Heere Jezus alles?"

Antw: Voorzover ik de Bijbel begrijp wordt deze uitspraak van Jeshua pas vervuld aan het eind van Zijn duizendjarig vrederijk, dan ontstaat er de allerlaatste oorlog op planeet aarde door satan ontketend. Jeshua heeft dan als Koning/Messias vanuit Jeruzalem de gehele aarde in gerechtigheid geregeerd. Psalm 72.

Na de duizend jaar [Openbaring 20] wordt Satan/Duivel voorgoed door Jeshua verslagen, zijn gruwelijke einde staat in detail beschreven in Jesaja 13 en 14 en vooral Openbaring 20.

En dan eindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde!!! Het Paradijs wordt voor alle gelovigen toegankelijk. Openbaring 21 en 22. [wonderlijk, het Hebreeuwse Alfabet telt 22 letters. Jeshua is de A en de Z in Hebr. Alef en Thaf! Openbaring 1:11.

Shalom. Ramshoorn.

Anna op 19-03-2018 20:07

Beste Moderator. En anderen, 

Ten dele ben ik het met u eens.

Maar op een aantal punten ook niet.

Helaas kan ik geen Grieks , maar ik gebruik de aloude en beproefde staten vertaling ( tegenwoordig de HSV) en die lees ik Letterlijk. De ” hoogmogende Heren van de Staten generaal”   Vertrouw ik volkomen dat ze dit werk naar eer en geweten hebben gedaan....... En Ik lees letterlijk.Ja!,, ............  .Waarom, omdat de Bijbel voor eenvoudigen van Geest  is geschreven en je door de Bijbel te lezen ook zonder uitleg van mensen tot het geloof in Jezus kunt komen. Mensen maken de Bijbel uitleg vaak alleen maar moeilijker......... Ik lees wat er staat verander beslist geen teksten want als ik een  tekst zou veranderen of ” anders zou moeten lezen “ dan datgene wat er staat, dan zou er willekeur insluipen en zou God dus veranderlijk zijn...... hoe zou ik dan zeker kunnen zijn van mijn behoud. Dus als er staat in Romeinen 8 zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven ogen om niet te zien en oren om niet te horen..... dan is dit het rechtstreekse woord van God wat Jesaja al eeuwen eerder in hfdst 6:9 heeft uitgesproken en wat Paulus hier als bevestiging ook onder leiding van  de Heilige Geest bevestigd. En het is geen fout ; want Paulus komt erop terug als hij zegt: Door hun val is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te wekken..... Hij herhaalt het nog een keer heel krachtig in vers 25 : Want ik wil niet , broeders, dat gij geen weet hebt van dit geheim is ( opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog) dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnen gegaan. Vers 28 geeft dit ook duidelijk aan : zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u , maar wat de verkiezing  betreft geliefden vanwege de Vaderen..... 

Dit is geen westerse gedachten gang en ook niet cultureel of tijdgebonden bepaald zodat we het niet kunnen begrijpen : Dit is letterlijk wat God zegt over Zijn eigen geschapen  volk. Ik weet dat dit hoofdtuk zeer  discutabel / confronterend is en toen ik ongeveer 25 jaar geleden de Bijbel eens echt ging bestuderen bracht mij dit ook behoorlijk in verwarring..... maar dit staat er echt en ik kan er niets anders uit lezen. Ik moet denken aan wat iemand hier pas geleden op dit forum aanhaalde, een uitspraak van Johannes de Heer: Geloven; , Het is zo makkelijk, Lees wat er staat, geloof wat er staat, en dan heb je ook wat staat.!     Mooi en waarheid. ! 

Ik ben het met u eens als u stelt dat God nooit de Joden heeft losgelaten..... En dat Gods oorspronkelijke bedoeling ( alhoewel we op moeten  passen met wat God zou kunnen denken, God is onpeilbaar)..... Maar  in dit geval hebt u gelijk,  is het beschreven, Uit de geschiedenissen van de Handelingen van de apostelen lezen we duidelijk dat het Evangelie door de Joden de wereld in gebracht is. Dit staat als een paal boven water..... maar bij de gemengde gemeente van Rome, is dit proces gestopt. En dat beschrijft Paulus...... heel duidelijk...... Paulus heeft dit aanzien komen en vrijwel  zijn hele brief aan de Romeinen hieraan gewijd. Na Paulus heeft de kerk in +- 320 met de kerkvaders de evangelie verkondiging overgenomen, inclusief alle foute “ Griekse “ denkbeelden waaruit de vervangingsleer is ontstaan.

Het is heel bijzonder maar  “ jonge “Chinese gelovigen begrijpen dit hoofdtuk direkt , zij hebben de “ vervangings ballast niet”  

Wat mij opvalt in die brief van Rome is hfdt 9 de Vrijmacht van de verkiezing, nu ga ik hier niet discusseren  over de verkiezing, maar u spreekt over de wil van de Joden.... en daarom ik wil een tekst aan halen:///  Rom 9; 13; Jacob heb ik liefgehad en Ezau heb ik gehaat.14; wat zullen wij dan zeggen is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet! 15; Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen en zal barmhartig zijnvoor wie Ik barmhartig ben......16; Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God!!!! Die zich ontfermd.////// Einde citaat........   Bij dit laatste vers staat in de volgende uitleg:  “ Onze zaligheid is daarom uiteindelijk niet gebaseerd op de menselijke vrije wil of menselijke in spanningen, maar is volledig afhankelijk van Gods ontferming..............  Dit vergeten wij vaak, we gaan invullen voor God.... dan schenden wij zijn almacht..... Dit laatste maakt mij klein..... God legt door zijn geest ons willen en weten in ons hart......... God stuurt ons hart......... .. als we dit zelf zouden moeten  doen wat zou er dan van terecht komen........... Nog meer moord en doodslag??? ....... ..En ik ben er dankbaar voor dat God mijn leven in Zijn hand heeft...... .... en mijn wiegje in Nederland heeft geplaatst......... Dit  is pure genade..... ...... zowel voor de joden die “ niet in diepe slaap zijn en Jezus  kennen “ als wel voor Christenen die vanaf den beginne ( al voor dat wij nog maar gemaakt zijn........kende Hij  ons al.....) door God zelf geroepen zijn. Dus als je het zo leest dan hadden de joden ( en wij ook niet de macht en de kracht om te weigeren) Het is Gods verkiezende Almacht..... dat het Evangelie zijn loop heeft,  zo het loopt......... Dit is wat anders dan onze verantwoordelijkheid..... we zijn wel ten volle  verantwoordelijk voor onze daden. ! 

Het laatste punt wat u aanhaalt: . Ik vereer de joden niet. Wij zijn allen van dezelfde lap gescheurd, alleen zij zijn wel het verbonds volk van God.........En dat respecteer ik ten volle. het heil, ook mijn heil is uit de Joden.  En omdat de wereld, die God niet kent dit volk op allerlei manieren in de huidige tijd,   Juist  nu God zelf zijn heilige arm heeft ontbloot om zich wederom over zijn volk te ontfermen. ( de bloeiende olijfboom )  Verguist gedeligitimeerd wordt , en als paria en misdadigers van de wereld wordt behandeld, daarom probeer ik dit te weerleggen, en Gods grote daden zowel met dit volk,  alsook in de wereld rondom dit volk, alsook in de tijd waarin wij leven, de tijd waarin Gods grote daden straks volop zichtbaar zullen worden, vanuit de Bijbel te begrijpen en met anderen te delen......... Wat ik probeer is hun,  de Joden, de plaats te geven  die zij toekomen, als verbondsvolk, als mijn “oudste broeder” als het huisgezin van mijn heiland en zaligmaker......  En dit is nodig want er is zoveel onwetendheid , zowel op politiek, economisch, maatschappelijk en religieus gebied..... Ik zie ook hun fouten wel.... als ik daar iets vreemds zie dan vraag heel vaak aan God, maak mij aub eens duidelijk......... Hoe is dit mogelijk....En vaak  krijg ik antwoord!!!! 

Sorry Moderator,  het is weer een heel verhaal geworden.... maar dit is mijn visie en mijn persoonlijk geloof in Jezus hangt heel nauw samen met zijn volk.... Ik kan dit niet lochenen.... zo lees ik dit, dit zegt de Bijbel mij. 

Ik wens u veel succes met het modereren want dat is dagelijks heel veel werk alle respect hiervoor. Bovenal voor allen Gods nabijheid toegewenst. Shalom Anna. 

Goodmorning op 19-03-2018 22:36

Mooi geshreven berichten,

Zelf schrijf ik niet veel hier, maar lees wel de commentaren en bemoedegingen.

Blijft moeilijk voor veel gelovigen om het juiste te begrijpen. Als onze Shepper iets begonnen is, dan maakt Hij zijn verhaal af. Hij is het begin en het einde. Wij kunnen er niet omheen, zijn volk staat omstotelijk vast als zijn volk in dit geval dus de twaalf stammen van Israél. Dat dit volk verblind is maakt duidelijk van wat er gaat gebeuren in de toekomst op onze planeet. Dit volk is de leidraad voor elk levend schepsel op deze aarde. Als ik het Joodse volk weg zou denken dan is de bijbel een boek met open einde!..terwijl het einde tot op de puntjes is voorbereid door onze Shepper van hemel en aarde. Stel heel eenvoudig de vraag aan u zelf. "waarom werden de Joden vermoord in de tweede wereld oorlog, De vraag gaat door,...want als hitler de kans had gekregen was er geen 1 Jood meer te bekennen op onze aarde. Dat alleen al maakt dit volk een bijzonder volk, want tot op de dag van vandaag zijn zij in grote getale aanwezig., hebben wij door hun kennis een grote welvaart kunnen opbouwen. Deze twaalf stammen zijn een zegen voor al de bewoners op aarde en wij willen of kunnen dit niet begrijpen.

Blijf naar Israél kijken, voor nu en in de nabije toekomst., dat houd onze lamp gevuld en daarin krijgt u Zijn zegen.

vriendelijke groeten aan iedreen.

Esther op 20-03-2018 01:50

Hallo Michaël..een goede week toegewenst... ook voor je dierbaren. Ook in deze nieuwe week...de Heere regeert.  Zo fijn en kostbaar, wat er ook gebeurd... er is niets buiten de Heere. Geweldig, dat we daar altijd aan mogen vasthouden.  Liefs, Esther.

En natuurlijk voor jullie allen ook.

@ Hallo Ramshoorn, de Wet/Thora... Gods wetten zijn niet meer op steen (Oude Verbond), maar op vlees, in ons hart, door de Heilige Geest, in Christus (Nieuw Verbond). 

God is inderdaad begonnen met Abraham, en later met het volk. Máár... het was niet dat het alleen maar om Gods Verbonden ging, daar stond wel degelijk iets tegenover. En dat is wat ik steeds weer mis in al die uitleggingen. Het volk moest zich óók aan het Verbond houden... en juist dát mis ik altijd weer.

Over Israël, daar heb ik nu eenmaal een iets andere kijk/visie op. Ook vanuit de Bijbel. Dat is langzaam aan wel bekend hier bij Xander. Soms, zoals nu... ventileren we onze visie zoals we denken/geloven dat het goed is, of wat geleerd is... en toch zit er verschil van zienswijze in. Ik wil niet meer de fout maken om daar zo diep op in te gaan... We mogen elkaar in liefde aanvaarden... ook al hebben we eens een verschil. De Heere Jezus is het belangrijkste. Wij zijn broeders en zusters van elkaar... door ons geloof in de Heere Jezus, Zijn kostbare bloed, Zijn sterven en opstanding.

Zelfs als we het met bepaalde punten niet met elkaar eens zijn... hebben we toch de Waarheid... omdat de Waarheid niet onze visie is... maar een Persoon is, de Heere Jezus Christus.

Ik denk dat het voor ons veel belangrijker is om elkaar lief te hebben... zodat de wereld ziet dat wij bij de Heere Jezus horen.

Ik weet dat God het volk Israël lief heeft, maar Hij heeft ook de Russen lief, en de Belgen en zelfs het eigenwijze volkje Nederland... ieder mens heeft Hij lief.  Hij wil dat ieder tot bekering komt, om in Christus Jezus behouden te worden, zoals we lezen in Petrus.

'Want zo lief heeft God de wereld gehad... dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft".  Joh. 3 : 16...  Dat is voor mij genoeg. God de Vader heeft ons lief in Zijn Zoon Jezus.

Ramshoorn, en jullie allemaal, Vaders liefde en de genade van de Heere Jezus om jullie heen. En liefs van mij, Esther.

Ramshoorn op 20-03-2018 08:04

Beste Goodmorning, dank voor uw waardevolle reactie. U schreef...

Blijf naar Israél kijken, voor nu en in de nabije toekomst., dat houd onze lamp gevuld en daarin krijgt u Zijn zegen."

Een klein punt je van verbetering zou kunnen zijn:  Blijf naar de God van Israél kijken en Zijn Zoon Jeshua die straks Israël en heel de wereld van alle vijanden, booswichten en antisemieten zal verlossen. Details Zacharia 8-14, Zefanja 2 en Openbaring 14 en 19.

Hoop dat u ook mee blijft meedenken en schrijven.

En beste Xander ook een bemoediging voor u en uw team en allen die hier meeschrijven: Dit is de dag die de Here gemaakt heeft , laten we daarover juichen en dankbaar zijn. Hij zal ons nooit begeven noch verlaten, Hij blijft met al zijn kinderen, Joden en gelovigen uit de volken die hun vertrouwen op Hem stellen.

Mag de Here ons land bewaren voor alle duisternis en nog tot zegen stellen. Details Romeinen 13:11-14...De nacht is ver gevorderd De Dag is nabij...Shalom. Ramshoorn.

Vlinder op 20-03-2018 16:21

Anna 19-03-2018  20.07

Hallo Anna,

Jij , Helaas kan ik geen Grieks......

Er is een concordante vertaling Hebr/Ned en Grieks/Ned.

Je kan het gratis krijgen op deze site  www.scripture4all.org  Zoek daar naar ISA3, die heb ik zelf ook.

Je komt dan tot een heel andere ontdekking dan dat soms de vertalers hebben op geschreven.

Voorbeeld: 1kor 15:55  Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? (staten-vertaling)

Nu concordant, de zelfde tekst.  Eerst Grieks, dan Nederlands.

pou = waar?- sou = van-jou- thanate = dood!- to = de- nikos = overwinning- pou = waar?- sou = van jou- thanate = dood!- to= de- kentron = stekel.

Zo zie je dat er in die tekst helemaal....geen...hel...staat, maar...stekel.

Misschien heb je er iets aan.

Vr gr Vlinder

Ramshoorn op 20-03-2018 17:57

Hallo Esther, bedankt voor uw antwoorden. Een zin in uw betoog sprong er uit:

Het volk [israël] moest zich óók aan het Verbond houden... en juist dát mis ik altijd weer." 

Houden gelovigen uit de volken [u en ik] zich altijd aan al de Woorden die Jeshua in de Bergrede sprak? Mattheus 5-7.

Joden en gelovigen uit de volken zijn beide afhankelijk van de liefdevolle genadige God van Israël. Psalm 103. Dat roept Paulus dan ook uit in Romeinen 11 in zijn Doxologie...

32 Want God heeft hen [Joden en gelovigen uit de volken] allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

34 Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest?

35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?

36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

P.S. In Israël heb ik tijdens studie daar de Bijbel door Joodse ogen leren lezen. Jeshua is een Jood die nooit christen is geworden. In zijn tijd bestond er geen kerk, of een Nw. Testament wel de Tempel en Synagoge.

Jeshua ging op Sjabbat naar de Tempel of Synagoge en niet op zondag wat de RKK pas in AD 321 veranderde niet op Bijbelse noties maar omdat Constantijn zich de Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon noemde.

Al de Apostelen leefden als Joden die geloofden dat Jeshua de Zoon van God was, de komende Messias. Ook zij onderhielden net als Jeshua de de Geboden en de Sjabbat. Alle details in Handelingen 15 en 21.

Ook het hele Nw. Testament is een Joods Boek, geschreven door Joden. Het laatste Boek van het N.T. dicteerde Jeshua aan zijn geliefde Apostel Johannes op Patmos. Wel 12x lees ik de opdracht aan Johannes: SCHRIJF!!!

Wat vindt u van deze info? Shalom. Ramshoorn.

Esther op 20-03-2018 23:25

Hallo Ramshoorn... het is waar dat wij als gelovigen allen bij tijd en wijlen struikelen. Het is vallen en opstaan.

Wat het volk Israël betreft, daar lezen we duidelijk en meerdere keren... dat velen gewoon niet wilden. Het was niet meer alleen een fout, of misstap die ieder wel eens doet. Als laatste zegt de Heere Jezus het ook ... Matth. 23:37... 'zij hebben niet gewild".

Juist zij, die bij tijd en wijlen struikelden... daar lezen we genoeg van. Maar velen wisten ook steeds weer naar God te gaan met berouw en kreeg vergeving. En daar zit natuurlijk een enorm verschil in.

Ik zie alleen niet de Bijbel dus ook niet het Nieuwe Testament... als een Joods boek. Het is Gods boek, met Zijn uitleg over hoe en wat Hij gaat doen om de mensheid te redden door middel van Zijn Zoon Jezus. En Israël, de stam Juda... daar kwam de Heere uit. God heeft daar Zijn langverwachte belofte vervuld. Zowel eerst aan Abraham, als aan het volk en zo ook aan de hele mensheid.

Ramshoorn, daar zit nu eenmaal bij ons, verschil van denken in. Het is goed zo... ik leef tussen broeders en zusters die ook die mening/visie hebben als u. Dus ik ben het wel gewend. We hebben elkaar lief, omdat we allen verbonden zijn door de Heere Jezus... niet omdat Israël moet binden.

Onze redding en heil is alleen in het kostbare bloed van Christus Jezus. Ook het Joodse volk heeft Hem nodig, net zo als ieder mens... maar, ieder moet persoonlijk de Heere aanvaarden in geloof. En dan... worden Gods eeuwige beloften in het Nieuwe Verbond bekrachtigd... zowel voor de Jood als de Griek.

En zo lees en geloof ik dat. Ramshoorn, en jullie allen... Vaders liefde en nabijheid om jullie heen, en hartelijke groet van mij, Esther.

Tom Hendrix op 21-03-2018 07:02

@Esther: 23.25. uur, op 20/3. Inderdaad Esther, onze redding ligt in het volbrachte werk van Jezus Messias, aan het kruis. En ten aanzien van Israël, heb ik laatst een mooie anekdote gelezen. De Pruisenkoning, Frederik de Grote, vroeg eens aan zijn hofpredikant een Godsbewijs; en deze zij slechts: " De Joden, sire". De waarheid in een notedop. Gods Zegen voor U allen. Tom.

Ramshoorn op 21-03-2018 08:56

Dit wordt een interessante discussie Esther.

Bemoedigend dat er in uw kerk ook gelovigen zijn die weten dat Jeshua niet alleen de Zoon van God is maar dat Hij ook uit het geslacht van David en Abraham [beide Joden] geboren werd. Details Mattheus 1:1.

Weet u niet dat er vandaag in Israël tienduizenden Joden zijn die geloven en belijden dat Jeshua de Zoon van God is en de komende Masjiach in Jeruzalem? Er zijn wereldwijd Joodse Gemeenten in Amerika, Canada, Nederland, die dat ook belijden. Wij zongen samen met hen  Gods Lof, de Psalmen. Zie Zacharia 12 en 14 en Openbaring 14 en 19.

Esther, ik begrijp gewoon niet hoe u kunt schrijven: Ik zie alleen niet de Bijbel dus ook niet het Nieuwe Testament... als een Joods boek."

Waren Mozes, de Profeten, Jeshua en de Apostelen die de 66 boeken van de Bijbel volgeschreven hebben dan geen Joden? Jeshua werd als Jood besneden op de achtste dag Lucas 2:21 en op dertigjarige leeftijd door de Jood Johannes in de Jordaan gedoopt. Lucas 3.

Wie is God eigenlijk voor u? Waar is Hij en waar woont Hij? Ik ontdekte dat God zich in de Bijbel presenteert als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Drie Joodse aartsvaders dus. Weet u wat het wonderlijke is dat God dit 5x in het Oude en 5x in het Nieuwe Testament liet opschrijven!!!

En dat Jeshua een Jood is dat geloofde zelfs de Romeinse Stadhouder Pilatus die Jeshua tot een wrede kruisdood veroordeelde. Hij liet een bordje met een opschrift boven Jeshua op het kruis spijkeren waarop duidelijk in drie talen te lezen was...Johannes 19:19...

En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden. 20Dit opschrift dan lazen vele der Joden, want de plaats, waar Jeshua gekruisigd werd, was dicht bij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks.

Denk hier goed over na Esther en bidt dat Gods Geest het u duidelijk zal maken. Shalom Ramshoorn.

Nieuw Begin op 21-03-2018 13:11

God's Stemadvies?

Zou de Eeuwige niets over stemmen voor onze dagen hebben laten optekenen?

Het is dezelfde vraag als : 'is er wetenschap bij de Allerhoogste'!? (Psalm 73 vers 11: Hoe zou God het weten; zou er ook wetenschap zijn

      bij de Allerhoogste?)

Prediker 10 vers 2 laat er geen twijfel over bestaan:

'De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links'.

 

Dus Christenheid stem sowieso niet links ( dus Dwaas) maar stem sowieso rechts ( wijs) en wees nog wijzer dan Koning Salomon door PPV, FvD of 50+ te stemmen :)

 

Vanmorgen in het stemlokaal dir vertelt en niemand van de stemmentellers wist ook maar dat dat oude zogenaamde sprookjesboek voor degene die wil zich laten gezeggen een eindeloze bron van kennis is, ja een goudmijn!

Dewevoga op 21-03-2018 16:46

@Nieuw Begin op 21-03-2018 13:11

Ik heb het onlangs nog gelezen, maar het drong niet tot me door. Hartelijk dank, zo blijkt dus dat politiek ook met de Bijbel verbonden is. Helaas zit de VVD ook in de rechtse hoek.

@Ramshoorn op 21-03-2018 08:56 Eens.

Het valt mij al jaren op, dat er in onze gemeente tijdens de Paasperiode nooit uit het evangelie van Johannes gepreekt wordt, terwijl deze toch de enige getuige is die samen met Petrus en Jacobus overal bij betrokken waren. Daar kan men lezen dat de wereld al gered was voor de veroordeling. Ook de brieven van Johannes worden weinig tot nooit aangehaald. Ook Romeinen 11: 25-32 schijnt to jaloezie op te wekken, dus dat wordt ook niet verhaald. De voorspelling over Israel werd al gedaan in Deut 32. De profeten worden vergeten, maar ook Petrus verwijst naar de profeten: 2 Petrus 1: 19-21, er zijn dus nog profetieen die vervuld moeten worden.

Dewevoga op 21-03-2018 17:33

wat gebeurde er op de aarde van 16-18 maart. Ook mooie beelden vanuit de ruimte.

https://www.youtube.com/watch?v=ezXADyOEk-A

Ramshoorn op 21-03-2018 18:02

@Nieuw Begin, moedig van u om in het stemlokaal de stemmentellers met Prediker 10 vers 2 te confronteren: 'De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links'.

Jozua 24:15…daagde het volk Israëls uit met de woorden: 15 Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!

Er komen in de Bijbel meer stemmingen voor. In Handelingen 6 als er diakenen gekozen worden. Ook in Handelingen 2 als er een 12-de Apostel gekozen werd. Judas had immers zelfmoord gepleegd?

Op onze jeugdgroep zongen wij vaak het lied:

Er is een brede en een smalle weg, ik kies de weg van Jezus. Meer details in Mattheus 7:13…Gaat in door de enge poort, [dus weer kiezen] want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.

Esther op 21-03-2018 19:01

Hallo Ramshoorn... heb je reactie gelezen, het lijkt erop dat het gekopieerd is. Beetje grote letters.

Wij hebben nu eenmaal een verschillende visie. Dat de Heere uit het geslacht van Abraham en David komt... dat weet ik ook. En nee... ik zie de Bijbel absoluut niet als een Joods boek.

Het is Gods en Christus boek/geschriften. Gods voorschriften, Zijn regels, Zijn straffen maar ook Zijn zegeningen... God wijst te alle tijden naar de Verlosser die komen zou. Gezegend het volk die de Heere mag voortbrengen, zoals God heeft beloofd...

Al die getrouwen uit het volk Israël, waar we van lezen en leren... dat is het Ware Israël... ik heb dat al vaker geschreven. Zo zie en lees ik dat.

Het ware Israël, Jood en heiden één in Christus Jezus... dat is wat ik lees in de Bijbel, en daar geloof ik in. Misschien dat velen dat als een vervangingsleer zien... Als zoiets in Gods Woord staat... is het voor mij absoluut géén vervangingsleer, maar een dankbaarheid.

Of zoals Paulus zegt in de Korinthe brief... 'Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer".

Wij hebben een opgestane verheerlijkte Christus, die voor ons pleit en bid en bij ieder wil zijn, die Hem in geloof aanvaard in zijn/haar leven. Zowel voor de Jood als de Griek.

Ramshoorn, fijne avond... en natuurlijk ook voor iedereen. Hartelijke groeten, Esther.

Ramshoorn op 21-03-2018 21:54

Hallo Esther, nee ik heb niets gekopieerd hoor, ik schrijf altijd uit de losse pols. Jammer dat u niets met Israël heeft het land waar straks de Joodse Masjiach in Jeruzalem [Mattheus 5:35] zal wederkomen en als Koning de koningen zijn volk waaruit Hij geboren werd duizend jaar in Gerechtigheid zal gaan regeren. Openbaring 19 en 20. Heeft u het boek Openbaring wel eens gelezen? Israël wordt tot hoofd der volken volgens Jeremia 31:7 en Jesaja 60-66.

@Dewavoga. Dank voor uw reactie. Inderdaad, het Bijbelse onderwijs in kerken en gemeenten staat op een zeer laag peil in 2018. Er zou veel minder gepreekt moeten worden, daarentegen veel meer samen met de gemeente de Bijbel door te lezen. Liefst zoals Ezra en Nehemia, Jeshua en de Apostelen dat deden.

Korte toespraken en dan oproepen tot bekering en doop. Mattheus 10 en Lucas 3. Iedereen die meeleest en schrijft, een hartelijk Shalom.

mientjei op 22-03-2018 00:49

Onze hemelse vader houdt ook van zijn ondeugende kinderen

Ga lekker wandelen   Wandel in het licht van de Heer

Mientje

Esther op 22-03-2018 10:23

Ja hoor, Ramshoorn, Openbaring ken ik ook. Ondanks dat we hier en daar een verschillende Bijbelse mening hebben... mogen we verwachten en waakzaam zijn, met de komst van de Heere.

Of de Heere nu komt in Jeruzalem... of dat ieder die bij de Heere horen, opgehaald wordt door de engelen, en gaan Hem tegemoet in de lucht...  Om bij de Heere te zijn, dat alleen is het belangrijkste.

Er wordt gezongen in de hemel... 'men is daar door het bloed van het Lam'.

En daar mogen we elkaar in bemoedigen, in troosten...

@ Mientje, 'Wandel in het licht van de Heer', Mooi, en dank je wel.

@ Dank u Tom H.

Ramshoorn op 22-03-2018 11:22

@Cefas. ik heb het artikel gevonden over 

Mindfulness en Yoga is een pure vorm van Boeddhisme!

In een artikel in het ND (sept. 2007) met als kop ‘Oosters denken in ziekenhuizen’ wordt vermeld, dat er steeds meer ruimte is voor integratieve geneeskunde, dat gedefinieerd wordt als een samengaan van reguliere geneeskunde met veilige en werkzame alternatieve of complementaire (= aanvullende) geneeskunde. ‘Alternatieve geneeswijzen als Healing en Reiki veroveren terrein, naast rustgevend bedoelde zaken als Yogacursussen en Aromaverneveling.

Cefas op 22-03-2018 17:48

@Ramshoorn,

Het boek van Gerald Feller is ook een aanrader, getiteld: Tussen waan en werkelijkheid, bijbelse toetsing van manipulatieve psychotechnieken.

Groet,

Cefas

Cees op 23-03-2018 04:23

33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.

34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?

38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?

39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?

40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.

42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;

43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.

44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?

45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.

46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Dit tekstdeel uit Mattheus 25 beschrijft het oordeel over de 'schapen en de bokken' direct na de periode van de grote verdrukking aan het einde van Daniels 70e jaarweek wanneer het 1000-jarig Koninkrijk zal aanvangen.We leren hieruit dat het oordeel over de bokken zal worden voltrokken ter oorzake van hoe liefdeloos zij met Gods volk, het Joodse volk, de broeders (en zusters) van de Heere Jezus, hebben gehandeld.

Romeinen 11:11Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

En hoe zouden wij hen dan tot jaloersheid kunnen verwekken zonder hen lief te hebben en daarnaar te handelen?

De apostel Paulus schrijft in Romeinen 9:3Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees;

En verder schrijft hij in Romeinen 11:14Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen (de Joden) behouden mocht.

De apostel Paulus hield ook van het Joodse volk.

En in 1 Korinthiërs 4:16 spreekt de apostel Paulus ons toe:Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers.

Paulus navolgen betekent ook het Joodse volk lief te hebben en bij te staan in hun moeite.Dat staat apart van de bewogenheid met een ieder die niet van Christus is.De Joden behoren een apart plekje in ons hart te hebben.Zij zijn het via wie God Zijn Woord tot ons kwam.De Heere God begon met Israel, het Joodse volk.Gun ze dan ook de eerste plaats en verblijd u daarover.

Er zijn er die beweren: 'Ja maar, .... ik hou van alle mensen en daar maken de Joden dus ook deel van uit. Wat is dan het probleem?'

De Heere God heeft zijn volk apart gezet van alle andere volkeren.Daarom is het normaal dat ook wij een aparte verbondenheid ervaren met het Joodse volk.

Genesis12:3En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken (verdoemen), die u vloekt (minacht of de rug toe keert); en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

Israel vervloeken, dat zullen we zeker niet doen maar Israel minachten of de rug toe keren (in de steek laten, ons afwenden van), dat gevaar ligt op de loer.

Genesis 27:29Volken zullen u dienen, en natiën zullen zich voor u nederbuigen; wees heer over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen! Vervloekt moet hij zijn, wie u vervloekt; en wie u zegent, zij gezegend!

Numeri 24:9Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich nedergelegd, gelijk een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? Zo wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt zij, wie u vervloekt!

Kort na mijn wedergeboorte heb ik het Joodse volk lief gekregen.Dat ging vanzelf omdat ik een nieuwe schepping werd en met Christus werd bekleed en door Zijn ogen naar het Joodse volk ging kijken.

Galaten 3:27Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.

Zou ik bij de klaagmuur zijn en een Jood tegemoet lopen die zojuist zijn gebeden had gedaan, dan zou ik hem met liefde willen omhelzen als mijn oudste broer!

Nadat de Heere God Zijn volk middels de Balfour Declaration weer op de wereldkaart zette en begon met het herstel van het Joodse volk, Zijn oogappel, vingen 'onze dagen als de dagen van Noach' aan.

Van toen af aan gaat het erom dat de volkeren moeten accepteren dat de Heere God werkt aan het herstel van Zijn volk en dus bouwt aan Zijn volk net zoals Noach bouwde aan de ark.

Zowel de voortgang die waargenomen kon worden tijdens het bouwen van de ark als de voortgang die opgemerkt kan worden in het herstel van het Joodse volk, fungeren als de wijzer op Gods klok van geduld.

Net als in Noachs dagen in totaal 120 jaren, waarvan 110 jaren tot aan het 1000-jarig Koninkrijk blijken te zijn 'losgeknipt' met dan nog 10 jaren te gaan na het 1000-jarig Koninkrijk, zijnde de korte tijd dat satan weer wordt losgelaten en de volkeren zal gaan verleiden tot opstand tegen de Heere God en Zijn volk.

De oordelen die over een luttel aantal jaren, na de opname van de gemeente, de mensheid zullen treffen, komen vanwege hetgeen het Joodse volk door de mensheid is aangedaan.

Zacharia 2:8Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Naar de heerlijkheid over u, heeft Hij mij gezonden tot die heidenen, die ulieden (Gods volk) beroofd hebben; want die ulieden (Gods volk) aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan.

De liefde welke de Heere God koestert voor Zijn volk is nooit geweken.Hoe kan het zijn dat wij die liefde niet mede zouden kunnen opbrengen?

Shalom!Cees.

Muggenzifter op 23-03-2018 13:55

Psalm 9

‘Sta toch op, Heer, met venijn, richt de slechten maak ze klein, laat ze zien dat ze maar mensen zijn.’ (Ps. 9:20, 21a).

God doet recht

Dit kan met recht een wraakpsalm genoemd worden. Hoewel David hier aan het woord is (vs. 1), geeft hij zijn stem aan degenen die destijds maar heel moeilijk hun recht konden halen. De verdrukten, de nederige, de armen en de zwakken. Kortom, alle onaanzienlijke in Israël.

De verzen 10-l3 vormen het hart van deze psalm. Het is als het ware een refrein, waarin de conclusie al doorklinkt. De Heer is betrouwbaar en uiteindelijk zal er recht gedaan worden. De stijlvorm die de dichter hier gebruikt is het chiasme, of kruisstelling, een herhaling met een omkering.

Hier op aarde is het recht soms ver te zoeken. Het kan zijn dat de rechters onbetrouwbaar zijn of dat het bewijs niet rond gekregen kan worden. Een schuldige blijft ongestraft of een onschuldige moet toch boeten. Daar kun je vreselijk over inzitten. Soms biedt de gedachte dat het ooit allemaal rechtgezet zal worden maar weinig troost.

Maar er staat iets in deze psalm waar je gemakkelijk overheen leest. Vers 1 is in ons idee maar een inleidende regel en het lied lijkt pas bij vs. 2 te beginnen. Toch is het belangrijk voor ons om te weten dat de melodie verwijst naar ‘De dood van de zoon’. De dood en de opstanding van Gods Zoon zijn voor ons de garantie dat gerechtigheid en rechtmatigheid het laatste woord zullen hebben hier op aarde. Niets zal verjaren. God is immers Rechter. Geloofd zij zijn Naam!

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet

Muggenzifter

Esther op 23-03-2018 15:47

Prachtige teksten Cees... als ik de uitleg zo lees... hoeven wij tenminste niet aardig, vriendelijk te zijn naar elkaar. Als u eten nodig heeft... hoef ik het u niet te brengen als liefde onder elkaar... want het telt alleen voor de Joden. Hmm... hoe belachelijk dat klinkt...

De Heere Jezus vertelt dit, als eerste tegen de Joden.... en dan ineens... telt het alleen voor ons, wij moeten alleen maar lief zijn tegen de Joden. Als eerste moeten de Joden zelf die liefde betonen naar elkaar, dát zegt de Heere als eerste. De schapen en de bokken betekenen alleen... gelovigen of ongelovigen. Het hele heidenpraatje is dáár helemaal nog niet aan de orde. Dat komt pas later.

Maar... nu wij heidenen, door ons geloof er ook bij zijn, gelden deze kostbare woorden voor ieder die bij Christus hoort. Zowel de Jood als de Griek.

Ik Gods ogen bestaan maar twee groepen mensen op de wereld... gelovigen en ongelovigen. Gelovigen in Christus of... ongelovigen in Christus. Zo simpel is het... laten we maar beter opletten dat wij bij de ware gelovigen horen. In plaats van die belachelijkheid... omdat het zogenaamd alleen maar om de Joden moet gaan.

En een beker water, of bezoek aan zieken, of aandacht voor hen in de gevangenis.... laten we daar maar meer aandacht aan schenken... Denk maar aan onze broeders en zusters in de gevangenis om hun geloof.

Zien wij elkaar en elkaars noden... of zijn velen zo enorm verblind, om alleen maar gericht te zijn op Israël. Breng ze dan het evangelie van Christus... dan pas hou je van ze. Anders niet. Wel vreemd... de echten, de ware gelovigen uit Israël... hebben het helemaal niet zo makkelijk.

De Heere Jezus wist wat in hun harten leefden, toen Hij nog tussen hun leefde. Toen pas kwam naar buiten wat in hun harten leefden. Ook bij Israël, heb je gelovigen en ongelovigen...

Vriendelijke groet, Esther.

 

Dewevoga op 23-03-2018 19:04

@Cees op 23-03-2018 04:23

Het heeft mij ook wat jaartjes gekost voor ik het door had dat de Heilige Schrift van kaft tot kaft geadresseerd was tot het volk Israel en dat door de apostelen het evangelie over de aarde verspreid werd, waardoor de belofte aan Abraham ingelost werd. Alles vanuit de Joden. En zij krijgen hun beloning: Romeinen 11 25-27Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.

Petrus schreef er ook iets over: Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest.

In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, Jezus heeft dus in het dodenrijk gepredkt en deze weer verlaten. Hoezo volgens de geloofsbelijdenis nedergedaald ter helle.

Voor wie er in geinteresserd is een link naar een scriptie over de vijgenboom, waaruit blijkt dat de kerk 19 eeuwen op het verkeerde been gezet is. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/282067/Masterscriptie_Verbeek_3331490.pdf?sequence=1

Ik wens iedereen een gezegend weekend

Esther op 23-03-2018 21:14

Cees en allen, 15:47  ik reageerde niet al te vriendelijk, dat is óók niet goed van mij. Het spijt mij...

vriendelijke groet aan allen, Esther

Anna op 23-03-2018 22:05

Cees 4.23 uur.

Met uw “ gedachtengang”  en hetgeen u hier schrijft ben ik het helemaal eens. Het was voor mij persoonlijk ook een grote een shock toen ik Rom 11 : 8 goed ging begrijpen. Dat het God zelf was die hun, de Joden een geest van diepe slaap gaf, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. ik kwam toen in conflikt met God..... vooral toen ik Yad  Vashem bezocht. ( Ik denk dat u,  Goodmornig op 19 maart 22.36 uur dit ook bedoeld...Als u zegt waarom werden de Joden vermoord in WO 2.....)  Ik kwam in conflikt....... en vroeg mezelf af : God,  als u hen dan verblind opdat het heil tot mij kan komen...... wie bent U dan ? wat doet U dan  ?..........Laat u die duivelse Hitler dan zomaar zijn gang gaan ????.........

Maar als je de Bijbel dan goed bestudeerd en het grote gebod van de liefde wat Jezus tijdens zijn drie jarige prediking aan zijn toehoorders heeft gegeven, ( wat een herhaling was van het oude verbond, het was immers een vervulling ) een beetje doorgrond, en je een beetje verbanden kunt leggen tussen het oude en het nieuwe testament, dan kan je niet anders dan in grote verwondering concluderen, dat God wel degelijk aanwezig was bij Zijn oogappel in de concentratie kampen......... Hiermee verkondig ik absoluut geen algemene verzoeningsleer, en ook niet dat er twee wegen zijn om tot de Vader  te komen, maar puur , het aloude liefdes verbond van Jezus,  en het oude verbond,  wat voor de Joden niet is voorbij gegaan, en de grote liefde en almacht van God en Zijn Vrijmachtige genade........

Paulus heeft dat ook gezien toen hij zijn uitroep van aanbidding slaakte;.............Rom 11: 33.............O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid  als van kennis van God........... hoe ondoorgrondelijk zijn  Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!........... Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend?..........  Of wie is Zijn raadsman geweest?........... Of wie heeft hem eerst ietes geven en zal het hem vergolden worden?...........  Want uit Hem en tot Hem zijn alle dingen..............Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid....Amen. 

/////// De Christelijke verblinding aangaande Gods eerstgeboren zoon Israël, is niet minder ernstig en omvangrijk dan de Joodse verblinding met betrekking tot Gods enig geboren Zoon Jezus. //////// 

Jesaja 25 spreekt  ook over de “ sluier van verblinding”  als hij zegt:........De Heere der heirscharen zal  op deze berg ( berg Sion in Jeruzalem ) voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke  vette spijzen, van gezuiverde wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen , die alle natiën omsluiert, en de bedekking waarmede de volken bedekt  zijn.....Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen en de Here Here zal de tranen van alle aangezichten af wissen en  de smaad van Zijn volk ( Israël ) zal Hij van de hele aarde verwijderen want de Here heeft het gesproken.

Dit is dus nog toekomst dit zal gebeuren op het moment “ als de dood niet meer zal zijn” ..... ..... tot zolang zullen vele volken nog de sluier van verblinding voor zijn volk israel, wat gesmaad  wordt,  over zich hebben en dit niet herkennen..... 

De profetiën van Jesaja zijn zo actueel lees ze maar na..... geweldig.....Ik wens u allen Gods zegen en een gezegende zondag, Shalom Anna.....

Cees op 24-03-2018 01:51

@EstherAchteraf overdenken wat we schreven of gezegd hebben, geldt ons allen en is geheel in overeenstemming met het volgen van de Heere Jezus.Fijn dat je gezegd wilde hebben dat je in je reactie je mening ietwat scherp formuleerde.Ik was echter in 't geheel daarover niet ontstemd hoor (je weet 't: traag tot toorn, he? :-)Maar het is weg nu.

Ik bedoelde dat ik uit de Bijbel leer dat het Joodse volk bij ons een streepje vóór zou moeten hebben zonder daarbij anderen tekort te doen.

Net zoals Paulus ons voorhoudt om goed te doen aan iedereen maar het meest aan de medegelovigen.

Galaten 6:10Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs.

Ook hier weer dat streepje vóór zonder daarbij anderen tekort te doen.

Dat de Heere God ons allen wil zegenen opdat we nog veel vrucht mogen voortbrengen .... totdat Hij komt !!

met een broederlijke groet van Cees.

Ramshoorn op 24-03-2018 09:18

@Anna, helemaal mee eens. Jesaja 25 onovertreffelijk en bemoedigend. Hoop dat predikanten het vandaag zullen voorlezen met krachtige stem voor al hun Gemeenteleden...

Mag Gods Woord spoedig vervuld worden op heel planeet aarde...Jesaja 25...Ik zie uit naar dat feest der feesten...

"De Heere der heirscharen [De God van Israël] zal  op deze berg ( berg Sion in Jeruzalem ) voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke  vette spijzen, van gezuiverde wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen , die alle natiën omsluiert, en de bedekking waarmede de volken bedekt  zijn.....Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen en de Here Here zal de tranen van alle aangezichten af wissen en  de smaad van Zijn volk ( Israël ) zal Hij van de hele aarde verwijderen want de Here heeft het gesproken."

Shalom Ramshoorn.

Goodmorning op 24-03-2018 22:46

Het is zo,n moeilijk begrip en dan doel ik op een verbond sluiten. 

Als God een verbond sluit, dan staat deze vast. Voorbeeld.....tegen wie zie Jezus....dit is u man niet, ga heen en zondig niet meer.

Met andere woorden een verbond sluiten is een verbintenis, in het geval hierboven gaat het om een huwelijk. Als ik dus een trouwbelofte afleg, dan ben ik samen met mijn partner een verbintenis aangegaan waar de Here zijn zegen over geeft. Verbreek ik deze verbintenis, dan ben ik hier schuldig aan  en niet de Almachtige Schepper. Kan ik dan verwachten dat de Schepper in een twede huwelijk zijn zegen geeft als ik moedwillig de eerste heb verbroken. Het antwoord hierin is dus een vet gedrukte...Nee...tenzij ik besef wat voor een kwaad er in mij schuilde. Dus berouw heb, het licht weer zie.

Ga nog een stapje verder, over verbintenis. Wat is eigenlijk een huwelijk in Gods ogen. Zodra man en vrouw gemeenschap hebben gehad!!!...nu komt het...hoevelen zijn dan niet verblind en denken dat de twede of derde relatie  hun Godsgeschenk is. De woorden van Jezus gaan toch daadwerkelijk naar de eerste verbintenis toe. 

Ziet u nu wat oogschellen kunnen aanrichten. Begrijpt u dan ook dat Jezus van ieder mens houd en daarom gestorven is aan het kruis. Verworpen door Zijn volk, wat daardoor alle tegenslag had en tot op de dag van vandaag voorbereid word om opnieuw de Messias te aanvaarden. Neemt niet weg dat nog Jood of Griek Jezus aan moet nemen als zijn persoonlijk verlosser. 

God is liefde, wie ben ik om te oordelen!!! ...laat dan toch alles geschieden in profetsie wat geschieden moet en kijk naar God en Zijn Volk Israël. Er moet nog zoveel gebeuren en menig mens zal daardoor tot bekering komen en inzien dat Jezus Heer is.

 

Vriendelijke groet

Ramshoorn op 25-03-2018 09:37

Beste Allemaal, vandaag is het Palmpasen en gedenken we de intocht van Jeshua in Jeruzalem waar al de Joden uitzinning van vreugde waren en Hem toezongen als de Koning van Israël. Johannes 12.

Zij wisten toen nog niet dat deze Koning enkele dagen later gevangen genomen zou worden veroordeeld en gekruisigd omdat Hij zei dat Hij de Zoon van God is.

Hosanna betekent: Here redt ons!!!! Zie ook Psalm 118.

Het lied waar ik mee wakker werd op Radio 5 was...

  • 1 Hosanna, hosanna, de Koning komt in de Naam van de God van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning komt in de Naam van de God van Israël.
  • 4. Refrein: Hosanna, hosanna, de Koning van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël.
  • 5. 2 Wees welkom, wees welkom, o Vredevorst in de Naam van onze God van Israël. Wees welkom, wees welkom, o Vredevorst, in de Naam van onze God van Israël.
  • 6. Refrein: Hosanna, hosanna, de Koning van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël.
  • 7. 3 Hij geeft ons het leven en overvloed in de Naam van de God van Israël. Hij geeft ons het leven en overvloed in de Naam van de God van Israël.
  • 8. Refrein: Hosanna, hosanna, de Koning van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël.
  • 9. 4 Gij brengt en verkondigt het jubeljaar in de Naam van de God van Israël. Gij brengt en verkondigt het jubeljaar in de Naam van de God van Israël.
  • 10. Refrein: Hosanna, hosanna, de Koning van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël.
  • 11. 5 Gij zendt van de Vader de heil'ge Geest in de Naan van de God van Israël. Gij zendt van de Vader de heil'ge Geest in de Naam van de God van Israël.
  • 12. Refrein: Hosanna, hosanna, de Koning van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël.

Allemaal een gezegend Palmpasen toegewenst. Jeshua wordt de Koning van Israël volgens Psalm 72 en Openbaring 14 en 19.

Esther op 25-03-2018 16:22

Dank je wel Cees... Soms reageer ik wel eens te snel of te fel, zonder na te denken. Het was ook niet persoonlijk naar je toe gericht... En wij mogen en moeten er voor elkaar zijn. En zoals de Heere leert... je naaste liefhebben als jezelf.

Nog een fijne zondag, en hartelijke groet Esther.

Michaël ;-{> op 25-03-2018 16:31

@ Ramshoorn op 25-03-2018 09:37

Mooie tekst om mee wakker te worden, nadat de nacht met een uur verkort was.

U ook een gezegend Palmpasen toegewenst. Dank U.

Maranatha

Esther op 25-03-2018 19:21

Hallo allemaal, een bemoediging in een lied. Dit lied, opgestuurd door een lieve zuster. https://www.youtube.com/watch?v=fkBPqs8S4u4&feature=youtu.be  

Goede zondag en gezegende week voor jullie allen. Onze Heere en Heiland gaat met ons mee.

Liefs, Esther.

Michaël ;-{> op 26-03-2018 23:13

@ Esther op 25-03-2018 19:21

Mooie link & tekst ook. Maakt heel veel los : https://www.youtube.com/watch?v=fkBPqs8S4u4&feature=youtu.be  Big Sista !

Ja, iedere Dag. Gaat Hij met ons mee. Gelukkig wel !

Thank You xXx  ;-{>

Michaël ;-{> op 26-03-2018 23:23

The Passion in the United States of America :

https://www.youtube.com/watch?v=z5GlDgjbMDw

Goodmorning op 26-03-2018 23:53

Prachtig lied Esther,....

Amen....

Tom Hendrix op 27-03-2018 19:00

@Esther: 19.21. uur, op 25/3. Bedankt voor dit bemoedigend lied. Christus onze gerechtigheid, amen.

Muggenzifter op 30-03-2018 15:15

Psalm 10

‘Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees’. (Ps. 10:14).

Rekenen buiten de waard.

Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Het zijn de mensen die er een puinhoop van maken. In Romeinen 1 legt de apostel Paulus uit dat veel mensen God niet als Schepper boven zich willen erkennen en dat God hen daarom overlaat aan hun eigen bevliegingen. Wat daarvan komt, beschrijft hij in datzelfde hoofdstuk.

In deze psalm lees je hoe zo iemand denkt. ‘Er is geen God. Ik kan doen wat ik wil, mij gebeurt niets. En als Hij al bestaat, dan ziet Hij het wel door de vingers.’ Hoe verblind kun je zijn! Wat een arrogantie. Daarin herkennen we Gods tegenstander, satan: hoogmoedig en kortzichtig.

Er is ook een andere groep mensen in deze psalm: zij die onderdrukt worden. Wereldwijd zijn dat de vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Zij zijn het meest kwetsbaar in situaties van rampen en geweld. De psalmist vraagt God om hen niet te vergeten. Een haast overbodige vraag. Want God ziet altijd om naar de zwakken. Hij merkt hun verdriet op, luistert met aandacht en weegt het in zijn hand. Hij voelt het gewicht, de zwaarte van hun last.

De psalmist smeekt God om er iets aan te doen. In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus bad: ‘Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’. Zeker is: God zal Ingrijpen’ Zijn Koninkrijk komt. Tot die tijd weet je dat God graag zijn grondpersoneel inschakelt om er iets aan te doen. Ben jij beschikbaar? Mag Hij op je rekenen?

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet

Muggenzifter

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl