Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Harold op 25-02-2018 17:12

Ramshoorn op 25-02-2018 15:52 Ik maak mij daar niet zoveel zorgen over. Toevallig las ik vorige week, dat Dela al zijn crematoria in Nederland klmaatneutraal gaat maken door elektrische ovens te gebruiken, zodat de vrijgekomen CO2 enorm gereduceerd wordt, deze techniek zal zich voortzetten nog meer verbeterd worden, waardoor dit probleem van milieubelasting vanzelf opgelost wordt. Ik ben overigens nog steeds erg sceptisch over de huidige milieureligie die iedereen voorgeschotelt wordt. Ik ben van mening dat kolen, wat nu door iedereen uitgekotst wordt, een natuurlijk product is dat juist een geschenk van God is voor ons, dat wij vrij mogen gebruiken. Het is toch fantastisch dat God diep in de aarde een product voor de mens heeft geschapen, wat wij mensen kunnen gebruiken om ons aan op te warmen?

Wat betreft de zogenaamde 'opwarming der aarde' en alle onzinnige voorspellingen over veranderende seizoenen geloof ik eerder de woorden van de Heer zelf aan Noach in Genesis 8:22 'Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden'. 

Dewevogs op 25-02-2018 18:22

@Harold

Fijn dat geweer reageert. Ik ben het met u eens over de natuurlijke delfstoffen. Ik had het er al eerder over, maar dat is ondergesneeuwd in een andere onbedoelde discussie. Daar bedoelde ik eigenlijk dat het humanisme de wereld en helaas ook in de kerken de boven toon begint te voeren. Het is op dit moment wereldwijd erg koud. In 1986 was het omstreeks deze tijd ook zo koud. Wie kent Evert van Benthem nog? Het klimaat is een businessmodel en ook de kerk gaat daarin mee. 

Wie definieerde het begrip naastenliefde als men 2 Joh. 10-11 leest en predikant des vaderlands de imam knuffelt. 

Esther op 25-02-2018 20:03

Hallo allen... begraven, crematie, allerlei stoffen die vrij komen... Dan denk ik toch wel dat de hele aarde één grot vuilnisbelt is. Is het geen CO2 wat vrijkomt... dan hebben  we het nog niet radioactiviteid. Of allerlei enge stoffen, giften die in de lucht, het water en het land aanwezig ijn.

Deze aarde loopt met rasse schreden, naar het einde toe... Dan moet ik altijd weer denken aan de woorden die we lezen in 2 Petrus 3 : 8-13. Dit alles verdwijnt... wij mogen uitzien naar nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Daar waar gerechtigheid woont. Wij mogen verlangen naar aan onze Heere Jezus Christus. Wij mogen uitzien naar het Nieuwe Jeruzalem... die heilige stad, waar veel aardsvaderen naar verlangden. Sommige mochten een blik in de toekomst kijken. Zo mogen wij ook verlangen, met al onze broeders en zusters... door de eeuwen heen, daar waar Christus Jezus is. 

En natuurlijk hebben wij onze verantwoording, zolang deze wereld er nog is.

Al die onbelangrijke randzaken... waar zovaak onzinnige disussies door ontstaan... wat ons nooit opbouwd, maar elkaar zo vaak alleen maar afbreekt. Laten we het besef hebben... dat wij allen, ik net zo goed... een enorme verantwoording hebben te dragen naar elkaar... naar de vele ongelovigen in de wereld... maar vooral naar onze hemelse Vader en de Heere Jezus.

Laten we vasthouden... en groeien in Christus Jezus, zoals 2 Petrus 3 : 17-18, zo mooi zegt, "U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastigheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.".

Nog een kort filmpje... ik had dit even weer extra nodig. Gericht op Christus alleen. Een bemoediging voor ieder die Jezus liefheeft. Niet wij... maar Hij is belangrijk. http://mijnvriendenenik.com/site/video/view/174

Fijne avond, en Vaders zegen om jullie allen heen. En hartelijke groeten, Esther.

Piet 1 op 26-02-2018 01:07

Aan de moderator:  vanwege mijn reactie van Piet 1 op 23-02-2018 00:27, waarop u als volgt op reageert:  u bent al vaker aangesproken op uw aanmatigende toon en uw katholieke interpretatie van de Bijbel.  Dit forum is daar niet voor bedoeld.  Gelieve uw gedrag aan te passen. Mod. 

-De katholieke interpretatie van de Bijbel- dat is toch opmerkelijk dat u dat noemt.

De doorsnee huidige mens in deze tijd gaat toch meestal zelf achtergrond informatie inwinnen over de argumentatie van een tegenpartij zodat hij vandaaruit het betreffende beter kan beoordelen...de Rk uitleg van  de bijbel moeten wij dan ook met open vizier durven tegemoet te treden.   

@Ramshoorn reageerde op mijn reactie met ... Piet 1 maakt hier op deze site publiekelijk de naam van schrijver Aat van Gilst te schande ["zijn Bijbelkennis krijgt een dikke onvoldoende."] zonder ook maar een argument aan te dragen. Dat mag toch niet?

Aat van Gilst in de voetspoor van Alexander Hislop en gelijkgestemden verzetten zich met hand en tand tegen Lucas 1:48.  ..Ik wil even herinneringen aan wat Qromwel schreef... Als het gaat om vermenging van leugen en waarheid zijn er veel die er weg mee weten. Het verkondigen (!!!) van aantijgingen (dus beschuldigen) ..zijn dus  voldoende iemand in diskrediet te brengen.  Dit ging om wat ik over Hislop betoogde.

Met de verkondiging!! (dus oa. door Hislop) dat de Rk de heidense koningin des hemels impliceert, wordt dit een  aantijging die niet alleen de Rk in diskrediet brengt... maar ook de positie die Maria in het heilsmysterie heeft en waarvan Ze zelf van getuigt dat alle geslachten, dus de gehele mensheid haar van nu af zalig prijzen ..dat wil zeggen dat geen enkel mens na de zondeval zalig kan worden geprezen of hij moet zelf van de erfzonde buitengesloten zijn en het verderf niet zal zien die aan de erfzonde eigen is ...de gehele mensheid is dus afhankelijk van het verlossingswerk van Haar ontvangen Verlosser en dat de gehele mensheid getuigt dat zij buiten Zijn verlossing al zalig (het eeuwig heil deelachtig) is door Haar vrijwaring van de erfzonde en de gevolgen.

Dat de kinderen van de reformatie dat nu (nog) niet willen aanvaarden impliceert dat ze er eens op zullen terugkeren, door inzicht.

De heilige Schrift laat wat dit betreft niet een andere profeet hetgeen over Maria zeggen, maar Maria getuigt hier van zichzelf met gezag zelf van de heilige Schrift.

Wat het aanmatigen betreft heb ik niet zonder recht mezelf toegekend hiervan te getuigen door gepast inzicht en heb ik gewoon begrepen wat er staat...er zijn zelfs sites die Maria in haar huidige optreden beschuldigen van aanmatigende toon en dat die Maria daarom wel uit de hel móét komen.

Het is dus niet dat ik schande over de naam van Aat van Gilst breng, maar dat hij zelf publiekelijk Maria niet Zalig wil prijzen zoals de H.Schrift leert en zo zichzelf te kort doet door tegen Haar te getuigen en dit terwijl Maria de gehele mensheid in Johannes tot Moeder is verklaard.   

Wat kan ik dus nog meer zeggen...of het moet zijn dan, dat ik dat zelf heb geconstateerd, neutraal in scherpzinnigheid en in oplettendheid en het woord te laten spreken zoals het geschreven staat.

Beste Piet 1, u ziet waar al die verschillende kerkelijke visies op de bijbel toe leiden. Neem de bijbel als uigangspunt wat daar staat, los van welke kerkstroming dan ook.
U bent zo overtuigd van uw vermeende scherpzinnigheid , dat u onuitstaanbaar begint te worden. Pas uw gedrag aan. Mod.

De hele Maria discussie inzake wel of niet deelachtig aan de erfzonde, is al diverse malen gevoerd.

Citaat van u:

en dat de gehele mensheid getuigt dat zij buiten Zijn verlossing al zalig (het eeuwig heil deelachtig) is door Haar vrijwaring van de erfzonde en de gevolgen.
Dat de kinderen van de reformatie dat nu (nog) niet willen aanvaarden impliceert dat ze er eens op zullen terugkeren, door inzicht.

Elk mens is belast vanwege de erfzonde  zo ook Maria. Zij was 'enkel' draagmoeder , met alle respect voor deze bijzondere door God uitgekozen diep gelovige vrouw, maar niets van haar genen en de zonde besmetting was aanwezig in de foetus. God zelf legde in haar de onbesmette vrucht en werd zij zwanger van een zondeloos kind, de zoon van God. zie ook 22-08-2017 16:37

Inzake de drie-eenheid:

De discussies over de drie-eenheid zijn er al diverse malen geweest en resulteert in verhitte discussies en ergernis.
De drie-eenheid: God de vader, Het woord was in den beginne bij hem en is vlees geworden ,Jezus de Christus en de heilige geest, die als plaatsvervanger kwam, allen zijn zij God , uit God, door God  en tot God. Geen discussies over de drie-eenheid. Mod. zie ook    22-08-2017 16:37  Geen discussies over de drie- eenheid. Mod.

Ramshoorn op 28-02-2018 21:55

Beste mensen, onderstaande ingezonden hoort op het geloofsforum. Dus bij deze heb ik dat gedaan. No Problem!!!

Vanavond begint het Purimfeest in Israël. Het duurt maar liefst 2 dagen. Wat vindt u van dit feest? Ik vind het boek Esther heel spannend. Haman de antisemiet moest het afleggen tegen de God van Israël en de moed van Mordechai en Esther zijn nicht die ook nog eens de vrouw van de Perzische koning Ahasveros werd. Deze geschiedenis heeft veel overeenkomsten met onderstaand verhaal. Shalom. Ramshoorn.

Goed opgemerkt Xander:

‘Vijf jaar geleden kostte een huurmoordenaar € 50.000,-, nu kun je er al een voor € 5000,- krijgen. Het is vraag en aanbod... Nederland is echt een narco-staat geworden de laatste 30 jaar."

De geschiedenis leert dat de mens niets van de geschiedenis geleerd heeft. In de eerste hoofdstukken van de Bijbel kunnen we al lezen in Genesis 6-11 dat de aarde vol geweldenarij was en dat God besloot om een eind aan al die booswichten te maken.

Het berouwde de Here God dat Hij de mens geschapen had, notabene een mooi paradijs gegeven met alles erop en eraan en zijn schepselen toch op het dievenpad en moordpad gaan?

Gelukkig was er toen nog een rechtvaardig man in de ogen van God: Noach met zijn vrouw en drie zonen en hun vrouwen kregen van God te horen hoe zij de zondvloed zouden kunnen overleven met het bouwen van een Ark.

Deze 8 overleefden, daarom kan ik, hun nazaat u nu ook deze brief schrijven. Jeshua heeft ons gewaarschuwd dat die tijd van Noach en het wereldwijde geweld terug zou komen. We leven er nu midden

in. Lees de details maar in

  • Lucas 17:26...En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde." 
  • Volgens Petrus zal de wereld nu door vuur vergaan.             2 Petrus 2 en 3. De gelovigen hoeven zich net als Noach eertijds niet druk te maken. Er komt een nieuwe hemel en aarde waarop gerechtigheid woont. En dat noem ik goed nieuws. Het Evangelie is goed nieuws.
wardje op 01-03-2018 14:10

"De meest invloedrijke stem op het gebied van moraliteit en vrede van de afgelopen 100 jaar"  Dat is wat Billy Graham  noemde bij diens overlijden. Zie verder    ----   http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/02/Flashback-profetie-2011-Tijdperk-Gods-genade-met-de-wereld-eindigt-na-overlijden-Billy-Graham   

Michaël ;-{> op 01-03-2018 23:42

@ Ramshoorn op 28-02-2018 21:55

'' Er komt een nieuwe hemel en aarde waarop gerechtigheid woont. En dat noem ik goed nieuws. '' Ik ook :-)

L'chaim !

Muggenzifter op 02-03-2018 15:09

Psalm 6

De Heere heeft mijn smeking gehoord, de Heere neemt mijn bede aan (vers 10).

Net als de vorige Psalm is ook deze Psalm een gebed. Maar de inhoud ervan is heel anders. We horen hier een gelovige bidden die in grote nood is. Een gelovige kan op twee manieren beproefd worden.

Het kan zijn dat God hem beproeft en hij kan door eigen schuld in de moeilijkheden raken. Als God beproeft, kan het hart rustig blijven vertrouwen op de uitkomst die de Heere zal geven.

Maar wanneer iemand door eigen schuld in de problemen terechtgekomen is, dan is er ook geen rust meer in het hart. Zo iemand voelt zich dubbel ongelukkig. Door zulke ervaringen gaat de gelovige in deze Psalm.

Toch staat voor hem dezelfde uitweg open als voor iemand die door God beproefd wordt. Hij doet een beroep op de genade van God, terwijl hij tegenover de Heere uitspreekt hoe ellendig hij er aan toe is.

Hij doet dat omdat hij weet dat hij met een God te maken heeft die hem niet laat vallen. Hij vertrouwt erop dat er een eind komt aan zijn verschrikking. Daarom zegt hij, niet verwijtend, maar vertrouwend: ‘Heere, hoe lang nog?’

Hij wil nog graag blijven leven om de Heere te loven tegenover de bedrijvers van ongerechtigheid om hem heen. Tegenover hen getuigt hij ervan dat de Heere zijn wenen en zijn smeking heeft gehoord.

Ja, hij weet zeker dat de Heere zijn bede heeft aangenomen. Bij alle verdriet is dat een grote zekerheid, die zijn hart tot rust brengt.

Iedereen op dit forum een gezegend weekend gewenst

Groet

Muggenzifter

Esther op 02-03-2018 15:36

Michaël en Ramshoorn... ik deel met jullie mee. Geweldig... een nieuwe hemel en aarde waar gerechtigheid woont. Maar zo mooi, God zal alle tranen drogen, geen rouw meer, geen pijn en verdriet zal er nog zijn. Geen dood meer.

En ja... dát is waarlijk goed nieuws. Voor een ieder die de Heere Jezus Christus aanneemt in geloof, Zijn verlossing en Zijn sterven en opstanding.

Laten we héél dicht bij de Heere blijven... zodat we niet verdwalen in allerlei dwalingen. We mogen groeien en sterk zijn in de Heere Christus Jezus. We verlangen naar Hem... we verwachten Hem.... we mogen de eeuwigheid doorbrengen met de Heere Jezus.

hartelijke groet, aan allen, Esther.

Tom Hendrix op 02-03-2018 16:32

@Esther: 15.36. uur. Beste Esther, stem daar helemaal mee in. Amen.

Muggenzifter op 02-03-2018 17:20

Esther op 02-03-2018 15:36

Kan hier alleen maar Amen op zeggen. Esther, Ramshoorn en Michael het beste komt nog.

Anna op 02-03-2018 17:31

Ramshoorn, en alle anderen: het Pruim feest; ik ben in Israël en zat er midden in.... de wijk Mea Shearim was niet te herkennen vanwege alle petjes kleding vlaggetjes en ander carnavalesk gebeuren.... Grote contrasten... in Jeruzalem.... Maar op de Olijfberg hebben we Zacharia 14 gelezen.... daar komt Hij terug.... en uiteindelijk zal dat resulteren in de nieuwe hemel en de nieuww aarde..... waarop gerechtigheid wonen zal....Shalom allemaal nu vanuit Tiberias... Anna 

Ramshoorn op 02-03-2018 19:32

Bedankt Anne voor uw verslag over het Purimfeest in Mea Shaerim. Opnieuw is het Pur geworpen om heel het Joodse Volk te vernietigen zoals dat in het Boek Esther is te lezen. Nee nu niet door een Haman, maar door Hamas, Fatah, Hezbollah, Iran en alle Arabische volken.

Mooi dat u Zachariah 14 aanhaalt...Nu zullen niet een Mordechai en Esther met de hulp van JHWH in de bres springen om Israël te verlossen maar de Joodse Masjiach Jeshua, de Zoon van God met zijn 144.000 ambassadeurs uit de 12 stammen Israëls. Openbaring 14 en 19. Jeshua zal dan voor duizend jaar als Koning in Jeruzalem regeren.

Ik zag op het internet dat het heel warm wordt volgende week in Israël. Is er voldoende regen in heel het land gevallen Anne? 

Iedereen een heel hartelijk shalom toegewenst vanuit een winters Nederland.

Het beste komt nog. Psalm 72. Ramshoorn.

Michaël ;-{> op 02-03-2018 21:00

Een persoonlijk bericht, voor wie interesse heeft. Een ode aan Nona:

Op 27 februari 2018 overleed Nona, een dierbare Amerikaanse vriend van onze familie op 90 jarige leeftijd. Haar man Paco was al eerder overleden. Zij was als missionaris naar Spanje gegaan en kwam daar haar man tegen. Wij kwamen hen in de jaren 70/80 tegen in Campello (Alicante - Spanje, mijn ouders hadden daar een appartement) Zij hadden ook 6 kinderen, net als in ons gezin. In hun huis ‘Rio Vida’ (Levende Rivier) werden toen kerkdiensten gegeven, in het Engels of Spaans. Hun oudste dochter deed toentertijd hetzelfde werk in Marokko, wat niet zonder gevaar was. Tegenwoordig wordt hun oude huis, door één van hun zoons, nog steeds gebruikt voor Bijbelstudies en komen daar heel veel verschillende nationaliteiten samen.

Nu is er 3 dagen geleden op internet een documentaire geplaatst over Nona, die door haar kleindochter gemaakt is. Ook al kennen jullie de familie niet persoonlijk, toch is het een mooie docu over geloof en liefde, die ik graag met jullie wil delen. Helaas zijn er geen Nederlandse ondertitels beschikbaar, zij wonen inTennessee.

De memorial voor Matt Jenkins, die ook in de docu zit, gaat over Nona haar kleinzoon die begin 2016 vermist werd en pas een maand later dood op de schoolcampus werd aangetroffen. Zijn moeder Mary/Maria schreef toen: ''Ik heb de Heer gebeden om een antwoord en die heb ik nu gekregen. Mijn zoon is bij de Heer.'' Ik bad toen ook voor haar zoon Matthew, opdat hij weer ‘veilig thuis’ zou komen… Er is altijd een overtreffende trap!

De film van 40:10 minuten heet: ‘Nona: a Legacy of Faith’ (Nona: Een erfenis van geloof)

https://vimeo.com/257769874

Aan het eind van de film zegt Nona:

''One day you read in the obituaries that Nona Mc.Clure Platillero has died. But don’t believe a word of it. I will be more alive then, than I am right now.''

(''Op een dag lees je in de overlijdensadvertenties dat Nona Mc.Clure Platillero is overleden. Maar geloof er geen woord van. Ik zal dan nog levendiger zijn, dan dat ik nu ben.'')

Ik kon tijdens het kijken van de docu wederom haar/hun grote liefde - voor de Heer - horen, zien en voelen. ''De liefde zal nooit vergaan.''

Alta Mente Repostum @ Nona

Michaël ;-{> op 02-03-2018 21:03

@ Anna op 02-03-2018 17:31

Mooi en zeer toepasselijk Anna, Shalom !

Esther op 04-03-2018 15:15

Dank jullie broeders, Tom H. en Muggenzifter. Muggenzifter, altijd fijn om die bemoedigende Psalmen te lezen, die je regelmatig plaatst.

@ Michaël, heb de link gezien en gevolgd. Prachtige vrouw, heel dicht bij de Heere en mooie familie. Ik kon niet alles volgen... het is nu eenmaal een gebrek mijn Engels. Maar wat ik wel kon volgen... bijzonder en bemoedigend. Dat je wel, Michaël, dat je dit wilde delen met ons.

@ Anna, ook al hebben wij hier en daar een verschillende mening... als de Heere Jezus ons maar bind. We mogen uitzien naar Hem, wat een geweldige toekomst toch. Voor ieder mens die Hem in geloof aanvaard. Wat een rijkdom... niet om onze werken...ook niet verdiend... maar pure genade van onze hemelse Vader, doormiddel van Zijn geliefde Zoon en Heiland, onze Heere Jezus.

Anna, nog fijne dagen in Israël... en weer veilig thuiskomen.

Voor allen... een fijne zondag, en Vaders zegen om jullie allen heen... en hartelijke groeten, Esther.

Michaël ;-{> op 06-03-2018 22:02

@ Esther op 04-03-2018 15:15

Ja, Engels is een taal op zich, wel mooi dat je de intentie kon voelen en volgen. Dank je. Ik ben nog steeds onder de indruk...

;-{>

Doet me ook denken aan het artikel hier op Xandernieuws over Billy Graham.

Michaël ;-{> op 06-03-2018 23:35

'' We mogen uitzien naar Hem, wat een geweldige toekomst toch. Voor ieder mens die Hem in geloof aanvaard. Wat een rijkdom... niet om onze werken...ook niet verdiend... maar pure genade van onze hemelse Vader, doormiddel van Zijn geliefde Zoon en Heiland, onze Heere Jezus. ''

En zo is het @ Esther !

Michaël ;-{> op 06-03-2018 23:50

Ter bemoediging !

1 Petrus 5 :

6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.

7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Amen.

Ramshoorn op 07-03-2018 09:40

Beste allemaal...Wie de echte feiten over Billy Graham en zijn evangelisatiebediening echt wil kennen die leze zijn autobiografie: Just as I am. Een pil van bijna 700 blz.

Billy Graham hoorde bij de NWO en was al present in Amsterdam in 1948 bij het tot stand komen van de Wereldraad van Kerken. Hij bezocht ook twee keer de paus in Rome. Wat had hij daar te zoeken?

Zijn bediening was interkerkelijk. Bekeerlingen tijdens zijn Campagne stuurde hij met een gerust hart terug naar de valse roomse kerken. Dat was het grote minpunt van zijn bediening.

Muggenzifter op 07-03-2018 17:32

Ramshoorn op 07-03-2018 09:40

Ik meen dat ieder die Christus liefheeft, of Christus kent, of zij zich daarvan bewust zijn of niet, zij zijn leden van het lichaam van Christus en dat iswat God vandaag doet, Hij roept mensen uit de wereld voor Zijn naam, of zij nu komen uit de moslimwereld, of de boeddhistische wereld, of de christelijke wereld, of een niet-gelovige wereld, zij zijn leden van het lichaam van Christus, omdat zij door God geroepen werden; zij kunnen zelfs de naam van Jezus niet kennen maar zij weten in hun hart dat zij iets nodig hebben wat zij niet bezitten, en zij keren zich tot het enige licht dat zij hebben. Ik denk dat zij gered zijn en zij zullen met ons zijn in de hemel.

Interview met Robert Schuler (Christal Catheder) Hower of Power

Ramshoorn ben het met U eens en er is veel meer te zeggen over Graham.

Bekijk deze 2 video's 

 https://www.youtube.com/watch?v=eZFM2Hd-xCg .

https://www.youtube.com/watch?v=axxlXy6bLH0 .

Groet Muggenzifter

Harold op 08-03-2018 09:44

@Muggenzifter  Ik weet niet wat voor Bijbel Robert Schuller altijd heeft gebruikt, maar deze uitspraak is pertinent onjuist en druist in tegen alles wat het evangelie ons verteld. Dit zegt al genoeg over de Christelijke wereld en alle Christelijke religies, die constant onbijbelse opvattingen ventileren. 'Niemand komt tot de Vader dan door Mij', 'Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien' zijn maar enkele uitspraken van Jezus zelf. Hoe kan je dan als moslim of boedist tot het Lichaam van Christus behoren, als je Hem en zijn verlossingswerk ontkent, of zelfs de naam van Jezus niet kent?

Jezus Christus is de enige weg en niets meer en niets minder. Ja je kan als moslim of boedist tot het lichaam van Christus behoren, als je hem herkend en erkend en dan doet je achtergrond er niet meer toe, want dan ben je geen moslim of boedist meer. De Bijbel zegt uitdrukkelijk, dat een ieder die de naam van Christus ontkent, de geest van de Antichrist heeft. Maar dominee Schuller denkt dat 'zij zullen met ons zijn in de hemel'.

Dit toont al de enorme triestigheid van het huidige Christendom aan. Klakkeloos nemen volgers het over en betreffende voorgangers worden letterlijk de hemel ingeprezen. Het geeft al aan hoe onchristelijk vele Christelijke groeperingen zijn. De Heilige Geest hebben wij ontvangen om dit soort dwaalleringen te herkennen. Dit houdt in dat de Heilige Geest niet in dit soort groeperingen aanwezig is, als dit zomaar als waarheid aangenomen wordt.

Twee woorden, heeft Jezus maar nodig gehad, om ons Christenen tot actie aan te zetten: 'Volg Mij' Geen oproepen om bepaalde leringen, kerken, groeperingen, priesters, dominees, of wie of wat dan ook te volgen, enkel en alleen Jezus Christus, want hij is de Weg, de Waarheid en het leven. Dat is het enige wat mensen moeten erkennen om tot Christus lichaam te behoren.

Muggenzifter op 08-03-2018 12:08

Psalm 7

‘Mijn schild is bij God, Die de oprechten van hart verlost’. (Ps. 7:11)

Heer, mijn God.

Ben je wel eens vals beschuldigd? Of zijn je goede bedoelingen moedwillig verkeerd geïnterpreteerd? Wat kan dat een pijn doen en wat kun je je dan machteloos voelen. De situatie waar David hier op doelt, is onduidelijk. David roept het uit naar de Heer. Hij roept om hulp èn om rechtvaardiging. Want in vers 4 stelt hij de vraag naar wat hij misdaan heeft; kleeft er onrecht aan zijn handen?

De vertaling van de tekst in vers 5 is verschillend; heeft David kwaad met kwaad vergolden? In HSV en NBG’51 komt zijn vraag om recht scherper naar voren: ‘Wie mij zonder reden benauwde, heb ik juist gered!’ Dan zou David juist kwaad met goed vergolden hebben.

Hij doet dan ook een klemmend beroep op de Heer. Hij alleen weet wat er in de harten van mensen leeft, Hij doorziet alles. En het schild van God zal beschermen. Maar God is ook een rechtvaardig rechter. Dat betekent dat God behalve beschermt ook straft!

Wie kwaad doet, zal dat op zijn eigen hoofd terugkrijgen. Je kunt de Heer geen rad voor ogen draaien. Hij doorgrondt al onze beweegredenen en zal ook het kwade aan de kaak stellen. Loop daarvoor niet van Hem weg, maar juist naar Hem toe. Dat heeft David ook gedaan.

Hij is een rechtvaardige Rechter, bij Wie je nooit tevergeefs aanklopt. Niet wanneer je erkent dat je fout bent geweest en vraagt om vergeving. Maar ook niet wanneer je onschuldig bent en gekwetst en belaagd wordt. Wat is het dan fantastisch te kunnen schuilen bij de Allerhoogste!

Allen een gezegend weekend gewenst 

Groet

Muggenzifter

Tom Hendrix op 08-03-2018 14:17

Harold: 09.44. uur. Dat ben ik voor 100% met U eens.

Muggenzifter op 08-03-2018 14:48

Harold op 08-03-2018 09:44

Geachte Harold,

Datgene dat ik citeerde was een uitspraak van Billy Graham zelf tijdens een interview met Robert Schuller. Misschien kwam ik een beetje onduidelijk over maar het is een citaat van Graham dus. Ik ben het volledig met U eens dat er maar 1 Weg is tot God (Handelingen 4:12)

Ik heb mij dan ook uitermate verbaasd dat iemand als Graham tot zulke uitspraken is gekomen hoewel hij de waarheid wist. Er wordt van zulke voorgangers een grote verantwordelijkheid gevraagd.

Daarom kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat deze man gebruikt is om die ene wereldkerk geleidelijk tot stand te brengen. (Ook Ramshoorn noemde dit)  De traditionele kerken keren langzamerhand terug naar de zgn moederkerk (Rooms Katholiek) bv.

Inderdaad veel kerken en groepen zijn verworden tot Laodicea waar Christus van zegt: "Zie Ik sta aan de deur en Ik klop, wanneer iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnen komen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.(Openbaring 3:20) Het gaat hier om individuele christenen die de Stem van de Goede Herder horen en zich bekeren.

Groet

Muggenzifter

Harold op 08-03-2018 16:55

@Muggenzifter Het was uit uw bericht niet helemaal duidelijk van wie deze uitspraak was, maar dat maakt ook eigenlijk niets uit, ik weet dat Robert Schuller ook dit soort opvattingen had. Ik zal absoluut niet ontkennen, wat voor goeds Graham tot stand heeft gebracht tijdens zijn leven, maar dit soort uitspraken, kan ik juist daarom niet goed plaatsen en bedenk me dat ik erg dankbaar ben dat wij mensen gelukkig niet hoeven te oordelen, maar dat het rechtvaardige oordeel bij Jezus ligt.

Uitspraken van geestelijke leiders moeten wij wel toetsen aan de Bijbel en daarmee kunnen zij onze conclusies trekken, maar ook nu bljkt maar weer hoe slecht wij in staat zijn om iemand definitief te oordelen, omdat wij niet in Grahams hart kunnen kijken. Misschien gewoon een oerdomme uitspraak waar hij zich achteraf zelf ook niet goed bij voelde of een bewuste lering waar hij zelf van overtuigd was? Deze uispraak is maar een voetnoot in zijn lange leven, die absoluut onjuist is, maar ook Graham was niet feilloos, net zoals ieder persoon, ook gelovigen, die hier op aarde rondlopen.

Harold op 08-03-2018 17:22

@Muggenzifter  Het blijft lastig om uit te leggen terwijl het eigenlijk zo simpel is. Wanneer je kenbaar maakt dat je Christen bent, is de eerste vraag die men wil weten, bij welke stroming je hoort. Zo plaatst men je in een hokje en vanuit dat hokje wordt je geacht aan bepaalde regels van dat hokje (religie) te voldoen. Dit is Christendom anno nu. Als je uitlegt, dat je niets met religies en stromingen van doen hebt en dat je juist alle vrijheid hebt, zonder enige beperking, ontvangen door geloof in Jezus Christus, dan wordt je raar aangekeken. Er wordt zo standaard vanuit gegaan dat je regeltjes moet volgen die je kerk of geloofsgemeenschap je oplegd. Dat Jezus zegt: 'Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, ....... want mijn juk is zacht en mijn last is licht' en je daarmee aan geen enkele regel die het het zware juk van welke religie je ook oplegt hoeft te voldoen, omdat je Jezus volgt, gaat er bij veel mensen niet in. Het trieste is, dat het juist de Christenen zelf zijn die dit niet begrijpen.

We moeten onafhankelijke Christenen zijn, die verbonden zijn in Jezus Christus op basis van ons geloof in Hem. Wanneer je zegt 'Ik ben Katholiek, Ik ben Protestants', dan volg je de doctorine van een religie en niet Jezus Christus zelf. Misscchien komt dit een beetje hard over, maar ik meen echt, je bent eerst Christen, een volger van Jezus, daarna pas ben je eventueel lid van een kerk of gemeenschap. Het enige doel van een kerk of gemeenschap is om gezamelijk Jezus Christus te belijden en elkaar te steunen in moeilijke en vrolijke tijden. Een religie hoeft geen extra juk op te leggen en helemaal geen Christelijke religie, we zijn immers geen moslim. Het is soms ronduit frustrerend dat het simpele, kinderlijke geloof in Jezus Christus zo verdwenen is en altijd weer met 'ja maar, de geloofsbelijdenis, ja maar, het doopsel, ja maar, de traditie en ja maar de dominee of paus' op de proppen komt. Niets van deze menselijke uitvindingen hebben wij nodig.

Johannes 3:15 'opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft'

Bovenstaande tekst bedoel ik met het eenvoudige kinderlijke geloof. Het is zo'n eenvoudige en voor iedereen te begrijpen belofte. Geloven en gered zijn, we hoeven geen kerkelijke regeltjes en tradities te volgen om ons behoud te verzekeren. Dit is het enige en ik wens dat vele Christenen die zo diep in hun religie vastzitten dit nog eens ontdekken. We kunnen druk bezig zijn om moslims proberen te overtuigen, wat ik overigens zal blijven doen, maar soms heb ik het idee dat juist Christenen zelf het hardste nood hebben aan zendingswerk.

Tom Hendrix op 08-03-2018 18:17

@Harold: 17.22. uur. Daar zeg ik van harte Amen op, Harold. Jezus is: de weg, de waarheid, en het leven. En hokjes horen daar niet bij.

Muggenzifter op 08-03-2018 19:00

Harold op 08-03-2018 17:22 en  16:55

Inderdaad Harold, wij hoeven niet te oordelen en weten niet hoe het in iemands hart is. Ook niet in de laatste uren in het leven van Billy Graham.

We moeten volgers zijn van de Heer Jezus en helaas lopen we Hem soms al vooruit (eerbiedig bedoeld) en doen we Hem tekort.

Vandaag las ik nog enkele artikelen met als onderwerp "Alleen staan". Gaat over het alleen staan tussen zoveel zich christenen noemende medemensen.

Maar beste Harold de Heere kent de Zijnen en we mogen weten dat we voor tijd en eeuwigheid geborgen zijn in Hem.  

Michaël ;-{> op 11-03-2018 18:53

Toen ik op 06-03 schreef dat ik aan Billy Graham moest denken, bedoelde ik niet die vreemde onBijbelse uitspraken van Billy Graham, die hij via het ‘duivelse kastje’ de wereld in hielp.

Maar deze tekst: Flashback profetie 2011Tijdperk Gods genade met de wereld eindigt na overlijden Billy Graham’.

Ook al was er geen datum van overlijden in de profetie. Toch eindigt het tijdperk van Gods genade met de wereld na het overlijden van Billy Graham. Dat is iets wat zeker is.

ps  Er is ook nog ene Jorge Mario Bergoglio die dezelfde vreemde onBijbelse uitspraken de wereld in strooit…

wardje op 13-03-2018 12:37

Kla.tv  In een reeks  één-minutenfilmpjes een melding dat Macron de nooddtoestand wegens terreuraanslagen (Nice, Parijs) kortelings permanent heeft gemaakt.  In een ander geeft vredesvorser Ganser in 45 seconden duidelijk aan hoe de Navo zich - tegen eigen toezegging in - naar het Oosten heeft uitgebreid  , hoe er een coup kwam toen dat niet lukte met Oekraïne en hoe het toen is gekomen met de Krim.    ----    https://www.kla.tv/index.php?a=showtodaybroadcast&blockid=9516&id=12097&autoplay=true   ----https://www.kla.tv/index.php?a=showtodaybroadcast&blockid=9516&id=12098&autoplay=true   ----     Ze hebben heel veel zendingen met vertaling:  Kla.tv/nl       .  Met laatste gekkigheid, uitzendingen met beschouwingen over een mogelijke platheid van de aarde, lijken de moeite niet waard .  

vlokje op 13-03-2018 14:40

De gevallen engelen

Waarom ik denk dat de gevallen engelen overtuigt zijn dat onze God geen Zoon heeft....

Zij hebben gezien dat God als jezus naar de aarde is gekomen, dat is de wetenschap van de engelen

Maar God heeft ons gevraagd hem en zijn zoon te vertrouwen,waar of niet waar, dat is het  vertrouwen van gelovige mensen, omdat dat ons gevraagd is.

Zie u het verschil? Zo kunnen wij andere inditeiten zelf beoordelen op goed of kwaad

Het kwaad kent geen zoon, zowel in eigen gelederen als bij hun vijand ,onze God

Het geloof dat God een zoon heeft zal onze redding zijn, zoals boven beschreven,weer letterlijk dan

Esther op 13-03-2018 23:57

Hallo Michaël... dank voor die mooie teksten die je op 06-03-2018 23:50 heb neergezet. Wat gaat de tijd soms snel... alweer ruim een week geleden dat je ze plaatsten.

Ik begeep je wel, Michaël... toen je Billy Graham aanhaalde. Ik heb één keer een progamma van hem gezien... alweer een aantal jaren geleden... hij kwam overal, duizenden mensen wereldwijd, bracht hij het evangelie. Hij wees altijd op Christus Jezus.

Verder ben ik ook niet echt op de hoogte van Billy Graham... of zijn latere uitspraken... wat ik al las van de anderen.  Hij heeft in ieder geval vele mensen op Christus gewezen... als de weg, de waarheid, en het leven. Dat er toch mensen tussen hebben gezeten die die kostbare Waarheid de Heere Jezus Christus, hebben aangenomen in hun hart. Dat is denk ik, toch altijd weer, het belangrijkste. Mensen wijzen op de Heere en Heiland Jezus Christus... en wat Hij voor de mensheid, en ieder persoonlijk heeft gedaan.

Vele hartelijke groeten, Esther.

Esther op 14-03-2018 12:37

Hallo allemaal... ik heb een bemoedigend filmpje gevonden, met een boodschap van Billy Graham toen hij al oud was. Ook zit er twee prachtige getuigenissen in, van twee mensen.

Het gaat mij niet zozeer om Billy Graham, ik zie hem als mijn broeder in Christus Jezus.... maar wel om zijn kostbare boodschap, Jezus Christus.

Misschien heeft Billy Graham wel eens iets gezegt, wat niet helemaal klopt... of een uitspraak gedaan die afstoot. Het gaat ook niet om hem... maar wél om die Persoon Die Zijn leven aflegde om ons, de mens te redden.

En iedereen heeft zijn/haar eigen verantwoording als volgeling van Jezus Christus.

https://www.youtube.com/watch?v=B5LE8mMQLNE    

Veel hartelijke groeten... aan allemaal, Esther.

Michaël ;-{> op 14-03-2018 21:29

@ Esther op 14-03-2018 12:37

Bedankt voor de link, ik ga het bekijken.

Michaël ;-{> op 14-03-2018 23:03

Het Kruis - Billy Graham’s boodschap. Heb ik net bekeken.

Dat was een mooie bemoedigende boodschap Esther. Dank je.

Mooi dat hij daarin Johannes 14:6 aanhaalde: ''Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.''

En ook 2 Korintiërs 5:17

''Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.''

Ramshoorn op 16-03-2018 09:03

Bedankt Anna voor uw info: "Wat betreft het water in Israël; het is nijpend er is deze winter slechts 20% van de ” normale “ hoeveelheid gevallen."

Ik schrok daar een beetje van. Wij waren op een van onze reizen 2001 en 2004 ook in Israël en logeerden  aan het Meer van Tiberias. Toen was er zoveel regen gevallen dat dit enorm grote Meer dreigde te overstromen. De sluizen werden toen open gezet zodat het overtollige water richting Dode, Zee stroomde.

Waarom nu dat tekort? Ik las twee teksten: 

Deuteronomium 11:17...Dan zou de toorndes Heren tegen u ontbranden en Hij zou de hemel toesluiten, zodat er geen regen komt, de bodem zijn opbrengst niet geeft en gij weldra te gronde gaat in het goede land, dat de Here u geven zal.

Deuteronomium 28:12...De Here zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen om op zijn tijd de regenvoor uw land te geven en al het werk uwer handen te zegenen, zodat gij aan vele volken zult uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen.

Mijn vraag aan u: Doet Israël nu iets grandioos verkeerd? Wat dan? Of is die huidige droogte in Israël toeval? Hoe ziet u dat? Shalom. Ramshoorn.

Muggenzifter op 16-03-2018 13:19

Psalm 8

O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is Uw naam op de ganse aarde (vers 2).

Met bovenstaande tekst begint en eindigt onze Psalm. Dat moet gezegd, gezongen en herhaald worden, want die naam van onze Heere moet worden grootgemaakt. Wordt Zijn naam op de ganse aarde verheerlijkt? Was het maar waar!

Het lijkt er nu niet op, maar eens zal het werkelijk zo zijn. ‘Alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen, o Heere, en Uw naam eren’ (Ps. 86:9). ‘Al wat leeft zal komen om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Heere’ (Jes. 66:23).

Nu reeds mogen wij Zijn naam verheerlijken hier op aarde. De Heere, onze God, toont Zijn majesteit aan de hemel. Wij kunnen Zijn machtige scheppingswerken bewonderen. ‘Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid worden uit Zijn werken met het verstand doorzien’ (Rom. 1:20).

Velen willen het niet zien. En toch wilde God naar die afkerige mens omzien. Om hem te redden zond Hij Zijn Zoon. Christus is ‘voor een korte tijd beneden de engelen gesteld’ of ‘een weinig minder gemaakt dan de engelen’ (Hebr. 2:7).

Engelen sterven niet, maar onze Heiland werd Mens om te kunnen sterven. Hij is het Lam van God dat Zichzelf ten offer gaf tot verheerlijking van God. Alles is volbracht voor onze behoudenis. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Omdat deze volmaakte Mens Jezus Christus Gods wil deed tot in de dood aan het kruis, is Hij nu reeds met heerlijkheid en eer gekroond aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge.

En straks worden alle dingen aan Zijn voeten onderworpen. De eens verworpen Jezus van Nazareth is de ware Mens aan Wie alle heerschappij toekomt. Dan zal Zijn naam groot en heerlijk zijn op de ganse aarde!

Allen een gezegend weekend gewenst.

Muggenzifter

Anna op 16-03-2018 16:01

Muggezifter. Prachtig Psalm 8 ! Dank hiervoor.

Daartoe heeft God de mens geschapen om Zijns Naams Wil.... opdat wij Hem zouden loven  en prijzen......, dat vraagt aktie, en meezingen!............  Nu in deze gebroken wereld straks in de herschapen wereld waarop gerechtigheid wonen zal en waar de zonde niet meer zal zijn : Soli Deo Gloria. Een gezegend weekend. Shalom Anna 

Esther op 16-03-2018 18:47

Ik begrijp één ding niet... @Ramshoorn, dat er ineens weinig water is in Israël... Maar al die landen dan, waar soms al jaren geen water valt... echte droogte, veel mensen en kinderen komen om... is dat niet erg genoeg??

Omdat mensen uit bvb. Afrika niet Israël zijn... En dat begrijp ik gewoon niet... waarom zo'n enorm onderscheid altijd weer...

Misschien zouden we al die toestanden... beter aan God en Christus kunnen overlaten.

Vr. groet, Esther.

Esther op 16-03-2018 21:46

Hallo Ramshoorn... wat ik schreef op 18:47, was niet speciaal naar jou persoonlijk gericht. Ik had al vaker gehoord over watergebrek in Israël. Maar wou het toch even zeggen... anders lijkt het dat ik jou persoonlijk aanvalt... en dat is geenszins mijn bedoeling.

Met vriendelijke groet, Esther.

Michaël ;-{> op 16-03-2018 23:15

@ Muggenzifter op 16-03-2018 13:19

Mooie citaten. Dank u. U ook een gezegend weekend gewenst.

Hartelijke groet, Michaël

Ramshoorn op 17-03-2018 08:10

Waarom ik die stelling lanceerde Esther? In het verre verleden leed heel Israël onder een enorm lange droogteperiode van maar liefst drie en half jaar ten tijde van de profeet Elia. Er viel toen geen druppel regen.

Die droogte had toen wel degelijk een oorzaak. De wet: oorzaak en gevolg? 

Leest u zelf alle details maar na in het boek 1 Koningen 17 t/m 19.

Vandaar mijn vraag aan allen die hierover ook een mening hebben: Is het toeval dat Israël de afgelopen regentijd maar 20% kreeg van de gemiddelde regenval, of speelt er meer?

Sjabbat Shalom. Ramshoorn.

Anna op 17-03-2018 16:15

Ramshoorn 16-3. 9.03 uur.

Uw reaktie over het water in Israël zie ik nu pas.

Ja het water gebrek is nijpend in Israël zoals het in de hele regio nijpend is. Tegelijkertijd zie ik Gods Vaderlijke hand in de zorg voor zijn eerstgeboren zoon. Want zoals ik schreef op 14 maart, in het actuele stuk van Xander over “ Erdogan zijn meest actuele plan om een masale oorlog van Moslim landen tegen israel te beginnen 10.45 uur. “ Zijn er ook voldoende positieve ontwikkelingen in het land waardoor nu 80% van de grote steden gedesalineerd zeewater gebruiken. Om vervolgens het afval water te reinigen en dit weer als irrigatie water te geberuikt......... De technologie staat daar niet stil.... Het is daar Bid en werkt ! En dat doet de Bevolking...... De woestijn bloeit als nooit tevoren( Jes).....Ze hebben geneds bijeenkomsten  gehad om te bidden voor water, maar God schenkt hen de wijsheid om water te ontzilten. Ik zie dit als een teken van de eindtijd : God zorgt voor zijn volk.... Bileam zei het al “ het is een volk wat alleen staat ” en dit gaat zeker  ook in het materiële op. Jaren hebben de Israëlieten geklaagd dat ze een mooi land hebben wat van melk en honing overvloeide maar dat het jammer was dat Mozes ze niet naar een plaats heeft gebracht waar olie in de grond zit...........En wat zien we.......God geeft ze op Zijn tijd Gas het Leviatan veld.......en olie.... waarschijnlijk op de Golan....... Ik vraag mezelf af.... is dit een voor teken van totale isolatie ( Bileam) straks van dit land...... God weet het..... ! Maar het is wel opmerkelijk....

Ook andere landen helpt Israël met deze technologieën maar als andere landen b.v. Zuid Afrika dit niet willen en liever de BDS gedachte aanhangen dan is dat hun keuze. ( Zie een artikel in Elsevier )  Over een paar weken gaat op de Kaap  echt de kraan dicht....Ik heb contacten met een Predikant in Mosselbaai en hij vertelde mij dat het een vreselijke situatie is.... Ook daar bidden ze om water..... maar....... dat ligt wel iets anders......... want..........Tegen Abraham heeft God gezegd:”  wie u zegent zal gezegend  worden en wie u vervloekt wordt vervloekt”............ Dit geeft stof tot nadenken als we de hals starrige weigering zien van de ZA overheid.....De overheid van ZA die een week van Israël boycot heeft uitgeroepen en die zegt dat Israël een “ apartheids land is.... “ dan heb je er naar mijn mening weinig of niets van begrepen.......... ...Welke God aanbidden ze daar dan???????....... .In Kaapstad wonen 4 miljoen geregistreerde mensen en ongeveer 12 miljoen ongeregistreerden  die op de grote stad  zijn af gekomen om misschien een baantje te kunnen bemachtigen. Zij wonen daar in krotten wijken..... In okt J.l. Was ik daar ( ik ben een gezegend mens dank aan God hiervoor! ) en als je Kaapstad binnen rijd dan zie je links van de weg niets dan krotten..... Wat gaat dat straks zonder water worden......Oorlog???? Tussen de have’s En de have not’s.........  Ik zie dit als een duidelijk  teken van de eindtijd.......... .Dit is voor deze mensen een “ grote verdrukking......” De ene mens zal tegen de andere mens opstaan!!? 

Dit zelfde zien we in het midden oosten..... als Israël om hulp gevraagd wordt dan geven ze deze hulp..... kijk eens naar de vele Syrische gewonden die belangeloos  opgenomen en geopereerd en revalidatie krijgen in Israëlische ziekenhuizen......... ..De Palestijnse gebieden krijgen  water van Israël meer dan  genoeg voor hun  behoefte, maar als ze niet betalen,  tja, dan gaat de kraan op den duur dicht..... en dan maar lammenteren.....in de internationale pers.... Ditzelfde geldt voor elektriciteit....... .Er is zelfs een “ taxidienst “ gerund door Israëliërs vanaf de grens van Gaza om belangeloos zieken te vervoeren naar ziekenhuizen  in Israël zodat deze armen ( die door Hamas veracht worden want ze kunnen niet vechten) dagelijks  bestraling  of chemo therapie kunnen ontvangen........Israël tot zegen van de wereld...... ja! 

Dit zelfde geld voor elektriciteit ..... miljarden zijn er al in de Palestijnse  gebieden geïnvesteerd daar hadden ze wel 20 elektriciteits  centrales van kunnen bouwen.... maar het geld wordt geïnvesteerd in tunnels om israel aan te kunnen vallen en om wapens te kopen........ in plaats van voor hun eigen bevolking te zorgen....Verder worden er dagelijks aan de grens met Gaza door Israël  honderden zoniet duizenden vracht auto’ S met goederen doorgelaten.... wel gescand...... want in het verleden zaten er wannend in..... Kijk het maar eens na op Google..... de winkelketens in Gaza doen niet onder voor de Wallmarkt in de U.S.A. 

Ramshoorn,die droogte is geen toeval. We zien in de hele wereld veranderingen in de natuur..... Het is Gods hand....... Hij geeft ons op zijn tijd regen en droogte....... En Israël doet natuurlijk dingen verkeerd, dat doet ieder land. En   Ik geloof zeker dat ze “ gelouterd “ zullen worden.......... Maar God zorgt voor ze.... dit alles zie ik alles  een toespitsing naar het “ finale wereld  gebeuren” : de wederkomst van Christus. De vijgeboom bloeit al 70 jaar..... ook daar spreken  ze over in Israël...... Ze kennen hun geschiedenis...... en ze weten dat hun Tenach ook hun toekomst laat zien........ Religieus of niet religieus...... ze zijn er mee bezig...... immigrant of autochtoon....... Het baart hun zorgen want, Ze zijn nog nooit zolang onafhankelijk geweest........ En de bevolking is zeer gemêleerd....... Zeer divers.....  Het is ook een volk wat heftig kan discussiëren grappig om te horen....10 Israëliërs 10 meningen...... maar ze weten allemaal wie ze zijn en wat ze zijn.....Gods  verbondsvolk....;......... . Joods..... door de wereld uitgespuugd...... vermoord, nog maar een generatie geleden nergens welkom: geboycot, en van de christenen hoeven ze het ook niet  te verwachten die zijn  zo druk met zichzelf  en maken onderling ook ruzie om Notabene : Hun Bijbel en Hun God...... ...... ze weten allemaal van het opkomend antisemitisme....... ze weten het : we kunnen nergens heen.............  Dit is ons land..... en daarin staan ze als een volk.... Onder de vaste belofte van God, Ja ook onze ( Christelijke ) God die gister en heden dezelfde is. En die zorgt zichtbaar  voor hen. En ze zijn tot zegen voor de gehele mensheid.... ( heb ik op 14 . 3 beschreven ) .. Maar je moet die zegen wel willen aan vaarden en zien ( ZA en de Arabieren wijzen dit radicaal af ) En voor vele andere volken ligt dat heel moeilijk om aan Israël  hulp te vragen............. 

Het is weer genoeg Voor vandaag.  Mijn liefde voor  Israël is groot. Het is het volk van waaruit mijn verlosser en zaligmaker is geboren. Zonder dit volk geen Jezus...... Jezus hoort bij hen...... daar liggen zijn roots...... Ook hierover heb ik gesprekken met hen. Maar dat is misschien voor een andere keer. Eenmaal zal Gans Israël zalig worden en daar zie ik naar uit..... alhoewel ik weet dat er nog zeer moeilijke tijden voor ons allen, voordat het zover is, zowel voor Jood als voor de Griek  ( de niet jood ) aan zullen komen.........

God is groot looft hem te saam..... Ik wens u allen Zijn zegen...... Shalom Anna. 

Muggenzifter op 17-03-2018 17:39

Anna op 17-03-2018 16:15

Hallo Anna,

Ik volg ook de site van Israel Today en zie soms filmpjes van dit prachtige land.

U verwoord precies de huidige situatie in Israel en hoe ze daar met diverse zaken omgaan. Het is zo schandalig dat de pers in Nederland zo negatief is in haar berichtgeving over dit land.

 

( De waterstand van het Meer van Galilea is onveranderd op 213,47 m onder de zeespiegel. 17-3-2018 Aldus Israel Today).

Groet 

Muggenzifter

Esther op 17-03-2018 19:29

Dank u wel Ramshoorn voor uw reactie/antwoord. Ik ken ook de geschiedenis van Elia... En u wou er een parabel in zien?? Zoals het toen ging en zoals het nu gaat met het volk Israël. Een soort gelijkenis.

Ik weet het niet... Dat komt ook omdat ik er een hele andere mening op nahoud. Ik ben niet zo erg met Israël bezig... Mijn reactie's zijn meestal als tegenreactie...

Ik vraag mij gewoon af, in welke god gelooft het volk Israël. 'Wie de Zoon niet heeft, heeft ook de Vader niet'. Daar is de Bijbel heel duidelijk in. Het grote deel van het volk erkennen de Heere Jezus niet. Over welke god gaat het dan?? Wat is dán hun god. Hun god is in ieder geval niet mijn God. Dat zal wel de reden zijn dat ik daar een totaal andere kijk op heb.

Gelukkig en dankbaar dat er veel gelovige Israëlische broeders en zusters zijn... zij die de Heere Jezus hun Messias wél hebben aangenomen in geloof. Zij waren door de lange eeuwen heen, het Ware Israël. Zowel al die getrouwen van onder het Oude Verbond als ook zij onder het Nieuwe Verbond.

De levende God in Christus Jezus is altijd doorgegaan met Israël. Al Gods beloften vonden hun vervulling in Zijn Zoon, Jezus Christus. We lezen toch steeds weer over een overblijfsel... en die rest, dat is het echte Israël. En bij dat overblijfsel zijn de gelovigen uit de volken, door hun geloof in Jezus bijgevoegd.

Ik weet het... men noemt het wel ook 'vervangingsleer', wat ik schrijf... Best wel eigenaardig, men beweerd dat de gemeente/kerk de plaats heeft ingenomen van Israël... maar... de allereerste Gemeente was toch een Joodse Gemeente, wat we kunnen lezen in Handelingen. Vreemde beredening...

Als je het Bijbelboek Handelingen leest... ziet men steeds meer het duidelijke verschil tussen een gelovige Jood/Israëliet en een ongelovige Jood/Israëliet. De eerste vervolgingen kwamen van de ongelovigen Joden. De ongelovige Jood tegen de gelovige Jood. Ongeloof in Christus Jezus.

En natuurlijk wordt er óók voor dat volk gebeden, dat velen de Heere en Heiland Jezus aanvaarden in geloof. Net zo als vele mensen uit de volken. Dit is zoals ik het héél persoonlijk lees in de Bijbel... Het diepst belangrijkste is mijn relatie met de Heere Jezus Christus.

Ramshoorn, en allen, de liefde van onze Heere en Heiland Jezus om jullie allen heen, en hartelijke groet van mij, Esther.

Ramshoorn op 17-03-2018 20:28

Beste Anne, als ik uw bericht goed gelezen heb dan is de toestand in de wereld ontstellen om met de woorden Mr. Hilterman te spreken:

Kaapstad wonen 4 miljoen geregistreerde mensen en ongeveer 12 miljoen ongeregistreerden  die op de grote stad  zijn af gekomen om misschien een baantje te kunnen bemachtigen. Zij wonen daar in krotten wijken..... In okt J.l. Was ik daar" Inderdaad... Wat gaat dat straks zonder water worden......Oorlog???? Tussen de have’s En de have not’s.........  Ik zie dit als een duidelijk  teken van de eindtijd.......... .Dit is voor deze mensen een “ grote verdrukking......” De ene mens zal tegen de andere mens opstaan!!? 

Mee eens! Ook uw conclusie over de huidige droogte in Israël 2018 deel ik:

"Die droogte is geen toeval. We zien in de hele wereld veranderingen in de natuur..... Het is Gods hand....... Hij geeft ons op zijn tijd regen en droogte....... En Israël doet natuurlijk dingen verkeerd, dat doet ieder land. En   Ik geloof zeker dat ze “ gelouterd “ zullen worden.......... Maar God zorgt voor ze.... dit alles zie ik alles  een toespitsing naar het “ finale wereld  gebeuren” : de wederkomst van Christus. De vijgeboom bloeit al 70 jaar..... ook daar spreken  ze over in Israël...... Ze kennen hun geschiedenis...... en ze weten dat hun Tenach ook hun toekomst laat zien........ Religieus of niet religieus...... ze zijn er mee bezig...... immigrant of autochtoon....... Het baart hun zorgen...!

Ik vond een bevestiging voor uw stelling in Mattheus 24 waar al de huidige wereldwijde rampen worden aangekondigd. Ook in Openbaring 16 t/m 20. Dank voor uw meedenken! 

@Esther. Ik geloof dat de Bijbel maar één God leert: De God van het oude testament is dezelfde God van het Nw. Testament. Hij is de God van Israël, de God van Abraham-Isaak en Jacob. Daarover geen twijfel. Jezus bad altijd tot God zijn Vader en moedigt ons aan om dat ook te doen. Details in Johannes 16:15-23.

Ik weet niet of u wel eens in Israël geweest bent wanneer u daar een synagoge bezoekt ziet/hoort u dat Joden ook Messiaanse gelovigen die geloven dat Jeshua de Messias is de God van Israël aanroepen en prijzen.

Zie de 150 Joodse Psalmen en hun Gebedenboek de Siddoer vol lofprijzing en gebeden voor hulp in ziekten en in oorlog. Bidt u ook mee voor de vrede van Jeruzalem? Psalm 122. Tof!!!

@Muggenzifter...Dank voor uw info over de huidige waterstand van het Meer:

(De waterstand van het Meer van Galilea is onveranderd op 213,47 m onder de zeespiegel. 17-3-2018 Aldus Israel Today).

Als de Eeuwige niet op tijd ingrijpt wordt het Meer een Moeras las ik in de Israelische Krant Haäretz. Het watertekort is alarmerend laag. Hotels zouden alle badkuipen moeten vervangen door douches die maar 5 minuten water geen p/persoon per dag. Dat zou al enorm schelen in het waterverbruik.

Een fles water in Israël is duurder dan een liter benzine als ik me niet vergis.

Allemaal bedankt voor het meedenken en bidden. Shalom. Ramshoorn.

Esther op 17-03-2018 22:52

Hallo Ramshoorn, ik ben het helemal met u eens... in de Bijbel is er maar één God en Middelaar, Christus Jezus. Maar... dat zei ik ook niet. De god van Israël zonder Christus... dat is niet mijn God. Dat was wat ik schreef.

De God van Abraham, Isaäk en Jacob... Het was hun geloof, vertrouwen en gehoorzaamheid in de enige ware God. Hun God is ook mijn God... en voor de meeste van jullie. Maar... we kennen de geschiedenis van het volk... velen wilden de Heere niet als hun God en Koning.

Maar, dat is voor iedereen, 'geloof' zonder Christus Jezus... dan is het niet mijn geloof en ook niet mijn God. Dat telt dus ook voor Israël... Er zijn nu eenmaal véél  'goden'... maar... er is maar één ware levende God en Christus Jezus en de Heilige Geest.

hartelijke groet, Esther.

Anna op 17-03-2018 23:46

Israël, de Joden kennen God heel  goed. Alleen ze hebben een “ blinde vlek “ voor wie Jezus is....... Hoe dat komt zal ik proberen uit te leggen......... Joden : Ze zijn beter op de hoogte  van de Tenach Dan ik, het is hun Boek het is hun Bijbel en “ hun vaderlandse geschiedenis”  En het bijzondere aan de Bijbel ( Tenach  ons oude testament is dat het ook zaken over de toekomst verteld......

Dat zijn de profetieën ) Na de komst van Jezus en zijn lijden , sterven en opstanding ontstonden op suvaot ( het joodse feest van de eerstelingen wij noemen dit Pinksteren ) de eerste gemeenten ; dit waren ook allemaal Joden....3000 op een dag en een paar weken later waren het er al 5000..... deze mensen gingen terug naar het land waar ze vandaan kwamen ( bij de ballingschap gebleven waren) en stichtten de eerste Christelijke gemeenten in hun thuis stad..... zo is ook Rome ontstaan......

Pas in Handelingen 10 moest Petrus na veel aan dringen van God naar Cornelius gaan...... Een Romein een niet joodse legerhoofdman met zijn familie.... Petrus wilde eerst  niet  maar God was heel duidelijk naar Petrus met het visioen van  het laken met de onreine voedingsmiddelen...... ...... Petrus,  en die met hem waren predikten daar het evangelie..... en ze stonden versteld dat de geest ook op hen, de niet joden kwam....... ( kun je lezen in Handelingen )

Daarna is het het evangelie met de apostelen en later met Paulus de wereld ingegaan..... En werden er gemeenten gesticht..... In klein Azië het huidige Turkije en Griekenland en ,  Italie Rome !!!!!!!.........In de snelheid en de omvang waarin dit gebeurde zien we duidelijk Gods hand...... Het ging als een olievlek...... zo snel.........Want het hele nieuwe testament beslaat slechts een periode van ongeveer 90 jaar geschiedenis , ( misschien zelfs nog korter) en hierin zit ook nog de periode van af de geboorte van Jezus t/ m zijn hemelvaart....... En de geschiedenis van de verwoesting van Jeruzalem ( 70 na Christus ) was bij Johannes als hij zijn Openbaringen  beschrijft nog niet bekend...... Althans hij schrijft er niets over..... 

De verkondiging van het Evangelie bracht ook problemen met zich mee.....Dit kun je lezen in Handelingen 15 Toen werd er in Jeruzalem een vergadering gehouden over de voorwaarden voor het lidmaatschap van de heidenen in de gemeente. Dit had de Farizeese vleugel van de gemeente te Jeruzalem ter sprake gebracht. Petrus verdedigde de zending onder de heidenen (H 15 6-11)  .

En Jacobus deed een voorstel (H15 12:21) en men sloot een formele overeenkomst ( v 22-35)  Het feit dat Jacobus met de oplossing kwam , geeft aan dat de Joden en heidenen christenen niet zo diep van mening verschilden als sommigen beweren. De klagers bevonden zich aan “ de rand “ van de gemeente Hun harde  standpunt werd verworpen.... Dit wordt ook wel de erste kerkvergadering of synode genoemd.....Het besluit kun je lezen in Handelingen 15.

In Rome ging het ook mis. Voor de Joodse christenen bleef de wet van Mozes gewoon in tact...... Jezus vervulde immers  de wet, maar ontbond hem niet.....( stel je voor  dat Jezus de wet niet had gehouden........ dan hadden de Joden hem meteen opgepakt en verworpen als zijnde een “ valse leraar” maar dat konden ze niet, Jezus bracht de wet op een “ volkomen ; zonder zonde “ manier in de praktijk...... En dat kon de “ gevestigde orde “ in Jeruzalem niet uitstaan........

Dat gaf enorme jaloezie...... en angst bij  de religieuze leiders van die dagen omdat zij de mensen veel van hun eigen  wetten oplegden en zich er zelf niet aan hielden...... de hypocrasie Was groot..... ze probeerden op allerlei manieren Jezus te verleiden tot uitspraken die tegen de wet waren...... Gelukkig heeft Jezus stand gehouden soms was dit zeer moeilijk...... ( bv bij de overspelige vrouw) ......  Jezus sprak ook over het hypocriete gedrag van de Farizeers hij sprak over hen als wit gepleisterde graven en had veel kritiek op hun handelen...... ........

Uiteindelijk is Jezus uit Jalouzie en uit boosheid , nijdigheid en uit angst dat ze hun positie zouden kwijtraken overgeleverd.Het sanhedrin heeft dit besloten en hem overgeleverd aan de Romeinen om hem terdood te laten veroordelen....... Dit vonnis heeft Pilatus, de Romein dan ook uitgesproken.... Dus niet de joden,  wat vaak gezegd wordt maar wat absoluut fout is maar de Romeinen  hebben  Jezus gedood, de joden hebben Jezus wel overgeleverd  maar de Joden waren geen baas in eigen land dus de Romeinen moesten het vonnis uitspreken en ook uitvoeren...... 

Paulus en al de apostelen hebben zich ook gewoon aan de wet gehouden maar  de kerkvergadering gaf aan dat ze deze lasten niet aan de heidenen op hoefden te leggen en ze konden er wel flexibel mee omgaan.

Wat gebeurde er nu in Rome, de wereld stad het centrum van de toenmalige  bekende wereld: daar werd de meerderheid van de Christelijke gemeente al snel gevormd door niet Joden. Er ontstond onenigheid tussen de joden en niet joden.....

De onenigheid  ontstond van 2 kanten....In Hand 13 waren Paulus en Barnabas in Antiochië in Pisidië. In vers 42 lees je dat ze de nieuwe leer brachten “ En toen zij vertrokken, verzochten zij  hun de eerstvolgende sabbath weder  deze woorden te spreken..... “ En na het uitgaan van de synagoge volgden vele van de joden  en de vereerders van God die jodengenoten zijnPaulus en Barnabas, die ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade Gods.....

vers 44: En de volgende sabbath kwam bijna  de gehele  stad bijeen om het woord Gods te horen. Doch toen de Joden de scharen zagen werden zij vervuld met nijd en  spraken lasterende , tegen hetgeen door Paulus gezegd werd.....Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig  : Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie nu wenden wij ons tot de heidenen. Dit was dus het afwijzen van de joodse kant..... ruzie van de kant van de Joden.......

Maar ook de niet joden wezen de Joden af in de nieuwe leer..... dat gebeurde in Rome 

In Rome kregen De heiden christenen de meerderheid. Daar ontstond een superioriteitsgevoel van heidenen ten opzichte van de joden..... Paulus kwam dit te weten en schrijft een vlammende brief aan de Romeinen... de eerste 8 hoofdstukken gaan over Pualis zelf en zijn geloof in de nieuwe leer, en hoe hij van een vervolger een volger van deze leer is gekomen.....

In de hoofdstukken 9, 10 en 11 verdedigd Paulus de Joden in de “ nieuwe leer” Dit gaat over de verkiezing van Israël en het behoud van de heidenen en de dwaling van Israël, en de gerechtigheid door het geloof en niet uit de werken. En dan komt het prachtige hoofdstuk 11....... Romeinen  11.....Het allermooiste en belangrijkste hoofdstuk in de verhouding tussen Joden en Christenen.

vers 1 Ik vraag u zegt Paulus tegen de heidenen, wij dus Romeinen God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israeliet uit het geslacht van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat het schrift woord  zegt in de geschiedenis van Elia als hij Israël aanklaagde bij God..... en dan klaagt Elia...... dat hij maar alleen is overgebleven die  zijn knie niet heeft gebogen voor Baal.......

Maar wat zegt de Godsspraak..... Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven die de knie voor Baal niet hebben gebogen.... Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd..... een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade......Indien het nu uit genade is dan is het niet meer uit de werken: anders is immers genade geen genade meer....... Wat dan? Hetgaan Israël najaagt heeft het niet verkregen maar het uitverkoren deel heeft het verkregen...... en de overigen zijn verhard....... gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en  oren om niet te horen tot op de dag van heden...

onderandere deze uitspraak geeft mij de liefde tot het volk van Israël  Het is God zelf die ze verblind om mijnentwil.  

En David zegt: Hun tafel worde tot een stRik en een net en tot een aanstoot en vergelding voor hen. Laten hun ogen verduisterd worden zodat zij niet zien, en doe hun rug voorgoed zich krommen.....( Dus David profiteerde ook al dat dit zou geschieden........)........ Paulus gaat verder  met de vraag.......: ..Ik vraag dan : zij zijn toch nietzo gestruikeld dat zij wel vallen moesten?  

Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hun tot naijver op te wekken...... Betekend nu hun val rijkdom voor de heidenen , hoeveel temeer hun volheid!.......   Ik spreek tot u heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening dat ik zo mogelijke naijver vanmijn vlees en bloed mocht opwekken en  enigen uit hun behouden Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is wat zal hun aanneming anders wezen dan  leven uit de doden...... ?

Zijn de eerstelingen heilig dan ook het deeg , en is de wortel heilig dan ook te takken....... Indien nu enkele takken weggebroken zijn en gij ( de heidenen ) als wilde olijf loot tussen de takkken geënt zijt en aan de saprijke wortel van  de olijf deel hebt gekregen beroem  u dan Niet tegen de takken !  ( dit is wat in Rome gebeurde en wat in de huidige kerk ook vaak gebeurt) (( wij vinden onszelf vaak beter dan de joden))

Indien u zich ertegen  beroemd........ Niet Gij draagt de wortel maar de wortel draagt u........  ( Dit zegt Paulus tegen de Romeinen de heidenen niet wij christenen dragen  de wortel maar de wortel draagt ons....... iets om over na te denken) ...........Paulus gaat verder en zegt : Gij zult zeggen er zijn takken weggebroken opdat ik als loot geënt zou worden . Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof.

Wees niet hoogmoedig maar vrees! ............ ( dit staat er echt ) Want indien God de natuurlijk takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen......Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid.....; over de gevallenen gestrengheid, maar over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft : anders zult ook gij weggekapt worden......

Maar ook zij zullen wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven weder geënt worden : God is immers bij machte hen opnieuw te  enten....Want indien gij uit de wilde olijf , waartoe gij van nature behoort, weg gekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt , Hoeveel te meer zullen dezen naar hun natuur op hun eiegen olijf geënt worden. 

Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn , wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: Een gedeeltelijke verharding is over  Israël gekomen totdat  de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israel behouden worden.  Gelijk geschreven staat : De  Verlosser zal uit Sion komen Hij zal de Goddeloosheden van Jacob afwenden dit is mijn verbond met hen Wanneer ik hun zonden  weg neem. Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil.....,  (!!!!!!!! ) naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. ( dat blijft staan )  

Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid zo zijn ook dezen nu ongehoorzaamgeworden opdat door de u betoonde ontferming ookzij thans ontferming zouden vinden Want God heeft hen alle onder de ongehoorzaamheid besloten om Zich over allen te ontfermen..... 

Duidelijker kan ik de verhouding Jood/  Heiden niet weergeven...... dit is Gods eigen woord..... Zij zijn tijdelijk verblind voor het evangelie om onzentwil..... en pas op.........wordt niet hoog moedig tegenover hen want dan zal God ons  ook niet  sparen.... Het is niet mijn  Gewoonte om een heel Bijbel hoofdstuk over te schrijven maar dit is zo vreselijk belangrijk in de verhouding tussen Jood en Christen.......... . en zelf opzoeken komt er vaak niet van..... Dit is Gods  eigen Visie op het huidige Israël............ te lezen in Romeinen 11. en daar sluit ik me graag  bij aan.....Shalom voor dit volk en dit land...... Anna 

Anna:

Uw citaat en uitleg: Zij zijn tijdelijk verblind voor het evangelie om onzentwil
Wekt de indruk dat het Gods wil was dat de Joden hem ongehoorzaam zouden zijn, opdat hij hen tijdelijk terzijde kon schuiven om met de heidenen verder te gaan het evangelie te brengen.
De verharding van het hart van de joden  was een logisch gevolg van ongehoorzaamheid- een vrije keuze- en dat maakte dat God met de heidenen verderging.

Christenen die menen dat ze meer zijn dan dan een ander, zoals de niet- gelovigen  of Joden,  hebben het evangelie niet begrepen. Mod.

Ramshoorn op 18-03-2018 09:01

Beste Xander, ik ben het met u eens wanneer u schrijft:

Christenen die menen dat ze meer zijn dan dan een ander, zoals de niet- gelovigen  of Joden,  hebben het evangelie niet begrepen. Mod.”

Paulus waarschuwde de gelovigen uit de heidenen daar al voor toen hij schreef in Romeinen 11 

De bekering der heidenen en het behoud van Israël

25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,26  en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat:

De Verlosser zal uit Sion [niet uit Rome of Mekka ] komen, Romeinen 11:26…Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. 27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.

28 Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. 29 Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. 30 Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, 31 zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. 32 Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen

Volgens de Joodse profeten wordt Israël zelfs tot hoofd der volken. Jeremia 31:7 en Jesaja 60. Shalom. Ramshoorn.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl