Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Piet 1 op 04-02-2018 15:57

Muggenzifter op 03-02-2018 21:37,

Lees dan nog eens mijn reactie op: ..Piet 1 op 29-01-2018 19:47. 

Er wordt ons informatie aangereikt met de mogelijkheid om te kunnen op te merken en te kunnen onderscheiden.. van het een of van het andere.. de berg Sion in het hemel of die op aarde in Jeruzalem.

En wat Jesaja 66:20 betreft: ..wil ik je het eerst wijzen op de Engel Gabriel die aan Maria verschijnt en de engel "gabriël" die aan Mohammed verschijnt en daar het geheel tegenovergestelde verklaart en waarvan we met menselijk verstand kunnen zeggen dat de goede Engel van God die tegenstelling niet in zijn natuur kan hebben daar hij dan in de zonde viel.

En net zoals de mensen na de verrijzenis in Christus niet meer kunnen zondigen, zo moet het ook bij de Geesten Gods zijn geweest dat zij na de val van de kwade engelen ook door en in Gods genade zijn bevestigd en niet meer konden vallen en wij dan kunnen weten dat onze heilige Gabriël niet aan Mohammed is verschenen.

En in die trant kunnen en moeten wij Jesaja 66:20 benaderen .. de oudtestamentische offers zijn afgedaan door het kruisoffer van Jezus ..en toch zal het priesterschap in de eindtijd worden voortgezet volgens deze profetie en bv. in Maleachi 3:2-5.

De opdracht in de heilige Schrift om Zijn lichaam te eten als spijsoffer en reine offerande, impliceert dat het priesterschap en dagelijks offer (Daniël 12:11).    De Statenvertaling zegt ergens dat als de tempel opnieuw wordt opgebouwd, dat door de antichrist gebeurt.  Het herstel van het oudtestamentische offer in de eindtijd is dan ook een rebellie en het niet erkennen van het verlossingswerk op het Kruis.

Vallen de mohammedanen het vaticaan binnen en de St.Pieter ontwijdt, dan zal hun dagelijks offer worden gestaakt en waarvan zij veronderstellen dat dan Dan.12:11 in vervulling gaat ..en welke christen zal dan nog in de ontkenning willen blijven als ze zullen -willen- optrekken naar het noorden.. blijven wij (de reformatie) dan ook nog in die fase van ontkenning ..dat het -niet- waar kan zijn dat -Zij- de Schrift juist hebben verstaan en het juiste geloofsbegrip van de reine offerande hadden? 

Zo'n 40 jaar geleden wist mij (op het werk)  al een sympathieke Turk te vertellen dat ze vanuit het zuiden (Spanje en Italië) Europa zouden binnenvallen.    Ook was er toen al een een "sympathieke humane" medewerker die hem aanraadde om zich tijdens de ramadan ziek te melden en de volgende dag had hij zich inder-daad ziek gemeld ..wat toen veel gemakkelijker ging dan hede ten dage.   Mijn humanisme was op-recht want ik heb die medewerker een redelijke uitbrander geven ..en of hij nog goed bij zijn hoofd was etc. ..die hoofden die ze nu en straks opeisen met mes of zwaard en als het volk dan in opstand is het te laat, de EU zal dan de kleine lettertjes in de voetnoten van verdragen tot grote letters maken en de doodstraf invoeren .. o.a. Frankrijk zal dan de guillotine gebruiken, ook Amerika schijnt al een voorraad te hebben...werk van illuminati--vrijmetselaars ..zoals als gebeurde.

Qromwel op 05-02-2018 08:50

(©HSV2010)

De schepping

11In het begin schiep God de hemel en de aarde.

2De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

De elementen waterstof & zuurstof waren er dus vóór het aanbreken van de "Goddelijke Werkweek".

Piet 1 op 05-02-2018 20:50

Qromwel op 05-02-2018 08:50,

Lucifer viel bij zijn val uit de glorie en werd een gedroch,

Ook Adam verloor zijn glorie en werd van vlees en bloed, waardoor hij pijn kon ondergaan.

Ook de dieren en planten enz. waren van een hogere orde.

Zoals de h.Schrift zegt: het zichtbare ontstond uit het onzichtbare ..met onze huidige sluier voor onze ogen konden wij Adam in zijn glorie helemaal niet waarnemen, Jesaja 25:7. ...ook daar is niet de Sionsberg in Jeruzalem bedoeld...maar ik val in herhaling...

Qromwel op 06-02-2018 08:38

Beurzen kelderen (weer eens). Menleze o.a Maleachi 3:10.

Qromwel op 06-02-2018 08:38

Beurzen kelderen (weer eens). Menleze o.a Maleachi 3:10.

Qromwel op 06-02-2018 08:43

Piet 1 op 05-02-2018 20:50: Ik zie niet direct verband tussen uw post en de mijne. Ik wilde slechts opmerken dat de Schepping iets meer inhoudt dan zoals vermeld is in de zes scheppingsdagen. En hoelang de schepping der "deeltjes" duurde en hoe lang geleden weten we niet. Ik denk dat speculatie over "hoe lang geleden" geen zin heeft, want ook De Tijd behoort tot de Schepping. En ook daar komt eens een eind aan.

Piet 1 op 06-02-2018 10:47

Qromwel op 05-02-2018 08:50,

Het bovenstaande behoeft een toevoeging tot nog meer verduideling daar Jesaja 25:7 zegt het volgende: ...en Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën ontsluiert en de bedekking waarmede alle volken bedekt zijn.

De menselijke rede doet ons beseffen dat de Sionsberg in Israël te klein is voor dit gebeuren in het 6e zegel .. conclusie van de menselijk rede doet ons dan erkennen en weten dat het hier gaat over de berg Sion in de hemel.. ook o.a.  psalm 48  implicerend.

Dus teksten en passages altijd voldoende overlezen en overwegen.

Piet 1 op 06-02-2018 21:24

Qromwel op 05-02-2018 08:50,

Citaat: De elementen waterstof & zuurstof waren er dus vóór het aanbreken van de "Goddelijke Werkweek". .

Wat ik al zei, het zichtbare ontstaat uit het onzichtbare,  de elementen waterstof & zuurstof, de watervloed ...zijn materie, of de watervloed is van fijnstoffelijke aard en dan behoort het tot het onzichtbare.. voor de versluierde en bedekte mens.

Piet 1 op 07-02-2018 10:24

Gisteren wilde ik in de bibliotheek 30 cent betalen voor kopieën ..maar dat kon niet meer ze namen geen geld meer aan en ik kon alleen nog maar pinnen.

Ik moet bekennen dat ik me overwonnen, gebonden voelde en daarmee vernederd.

Overwonnen door en in Christus dan word je verlost van de oude mens als zondeslaaf..maar nu word je pas echt een slaafding van de nwo.

De pinpas is nu eigenlijk al een beetje de chip.. nog net niet onder de huid ..maar voor-lopig -nog- in de hand..op de huid.

Ik ga kijken hoe ik een protest kan indienen en of ik de die antichrist bij ons kan traceren.

Dewevoga op 08-02-2018 12:22

 

@Tineke op 26-01-2018 15:17

Lieve allemaal, hoe denken jullie dan bv over de nederlandse rechtstaat, ook mbt tot ons geloof in de Heer, misschien wil iemand daar ook eens iets over delen.

Ik ben heel lang mee blijven lezen op dit forum en wil na lang nadenken toch een keer reageren.

Persoonlijk denk ik dat de NLe rechtstaat m.i. de politiek, wel degelijk de samenleving nadelig beïnvloedt. Ik bekijk dit uit waarneming in het dagelijks gebeuren en niet vanuit de geopende zegels uit Openbaring van Johannes, want dat hemelse gaat mij de pet te boven, maar let meer op de tekenen die door de Here Jezus zelf gegeven zijn, nl. het wereldse welke heel nadrukkelijk in het evangelie van Mattheus. Johannes en de brieven van Johannes gegeven zijn.

1. Humanistisch standpunta. klimaatverandering door gebruik van fossiele brandstoffen. Alle grondstoffen zijn door de Schepper klaargelegd voor de mensen. Na 6 dagen zag God dat alles zeer goed was. De mens zelf is het klimaat aan het beïnvloeden denk bv. aan het veroorzaken van regen in Vietnam bij een Amerikaans offensief. Of het mooie weer tijdens de Olympische Spelen in Peking of sneeuw in het midden van het jaar in Saoedi Arabië in 2016. Zou dit niet met HAARP gedaan kunnen zijn? M.i. is het geen klimaatverandering maar klimaatbeïnvloeding. b. Orgaandonatie: Het is heel humaan om de mens d.m.v. omkering van de vraag om toestemming voor donatie van zijn organen te ontdoen omdat een ander er recht op zou hebben. Elk mens is geschapen met zijn eigen organen en ik heb de opdracht te geloven met geheel met mijn hart, geheel mijn ziel en mijn gehele verstand. Ik mag dus geen afstand doen van mijn hart. Het schijnt dus meer te zijn dan alleen een spier, het is de woonplaats Gods; Jesaja 57:15.

2, Het bewust omvormen van Nederland en Europa in een islamitisch continent. Zouhet vierde rijk uit Daniel niet het islamitische kalifaat, het beest uit Openbaring de islam, het zegel een tatoeage van de islamitische geloofsbelijdenis op hand of voorhoofd kunnen zijn? Uit de berichten op de sites EJ Bron of Fenixx kunnen we al lezen dat in Zweden Duitsland de islamitische migranten financieel in de watten worden gelegd, terwijl ouderen al in de vuilnisbakken naar voedsel zoeken. Zij kunnen al niet meer kopen. Het wachten is op een verbindend persoon die alle stromingen in de islam verbindt. In de islam is iedere moslim verplicht om jihad te voeren, dus zijn ideologie te prediken. Uit humanismedoen de Chr.politieke partijen en de kerkenhier aan mee, terwijl ze gewaarschuwd zijn dit niet te doen: 2 Johannes 1:10-11

10 Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hemniet: Zijt gegroet.

11 Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.

Wij moeten dus ons uiterste best doen om dit kalifaat hier te voorkomen, desnoods zonder EU. Politiek gezien is de enige partij die tegen de islam is de PVV. Ondanks de weerstand die men tegen de uitspraken van Geert Wilders heeft, zou men toch op op de PVV moeten stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, want hij heeft gelijk, de islam is het grote gevaar. http://www.webinfolinks.be/the islamic antichrist book.pdf De koran is misschien wel gevaarlijker dan Mein Kampf van Hitler. Dan kom ik weer op wat ik eerder schreef over de NWO = Vrijmetselaars = OWO. Hoe meer ik er over vind des te meer ben ik overtuigd dat de islam uit het nazisme is ontstaan. De afkorting SS is afkomstig van Schwarzen Stein of Scharzen Sonne. Alle mohammedanen vallen vijf maal per dag ter aarde om de zwarte steen in Mekka te aanbidden en moeten minimaal een keer in hun leven op pelgrimstocht naar die steen. Deze mohammedanen wijzen dus allen de Here Jezus af. De vrijmetselaars hebben de zwarte zon (Saturnus) als satanische god, En dan komen we uiteindelijk in Babylon uit. En van Babylon ging het naar Pergamum. Citaat uit: http://www.deboodschap.org/websiteIII_bestanden/page0064.htm

Tot dusver hebben wij gezien, waar het polytheïsme of veelgodendom vandaan kwam. Maar is het u opgevallen, dat we ook een vermelding vonden van iemand genaamd Kusch, die de titel "de vader der goden" kreeg? Merkte u hier het thema van de mythologieën der oudheid op, dat de goden zich vereenzelvigen met mensen? Daar komt de voorouderverering vandaan. We zouden er dus mee kunnen volstaan in de geschiedenis een onderzoek naar de voorouderverering in te stellen. Wel, er is komen vast te staan, dat Kusch de verering van drie goden invoerde, van vader, zoon en geest. Drie goden, die alle drie gelijk waren. Maar hij wist van het komende vrouwezaad, daarom moest er een vrouw en haar zaad bij betrokken worden. Dit kon geschieden toen Nimrod stierf. Zijn vrouw, Semiramis, vergoddelijkte hem en maakte zich aldus tot de moeder van de zoon en ook de moeder van de goden. (Net zoals de Roomse kerk Maria vergoddelijkt heeft. Zij zegt dat zij (namelijk Maria) zonder zonde was en dat ze de Moeder Gods was). Zij (Semiramis) noemde Nimrod "Zeroaschta", hetgeen betekent: "het beloofde zaad der vrouw." Maar het duurde niet zo erg lang, of de vrouw begon meer aandacht te trekken dan de zoon, en spoedig was zij het, die werd afgebeeld terwijl ze de slang onder haar voeten vertrad. Ze werd de "koningin des hemels" genoemd en tot goddelijke staat verheven. Hoe lijkt dit alles op wat er tegenwoordig plaatsvindt, nu Maria, de moeder van Jezus, is verheven tot onsterfelijkheid en juist nu, in september 1964 poogt het Vaticaans Concilie aan Maria een kwaliteit toe te kennen die zij niet bezit, want men zou haar willen noemen "Maria de Middelares", "Maria de Moeder Aller Gelovigen" of "Moeder der Kerk". Als er ooit in een godsdienst een Babylonische voorouderverering voorkwam, dan is het in de godsdienst van de kerk van Rome. Niet alleen de voorouderverering vond zijn oorsprong in Babylon, maar ook de verering van de natuur. Het was in Babylon dat de goden vereenzelvigd werden met de zon en de maan, enzovoort. Het hoofdonderwerp in de natuur was de zon, die de eigenschap heeft, dat zij licht en warmte geeft, en die zich aan de mens vertoont als een vuurbal in de hemelen. Zo zou de hoofdgod de zonnegod zijn, die Baäl genoemd werd. Dikwijls werd de zon afgebeeld als een vlammende cirkel, spoedig verscheen er rondom die vlam een slang. Het duurde niet lang, of de slang werd een symbool van de zon en dientengevolge werd de slang vereerd. Zo werd het verlangen van Satans hart geheel vervuld. Hij werd als God vereerd. Zijn troon was gevestigd. Zijn slaven bogen zich voor hem. Daar in Pergamus werd hij vereerd in de gedaante van een levende slang; niet slechts had deze Eva verleid, maar ook de meerderheid van het mensdom. Maar hoe werd Pergamus de troon des Satans, als Babylon de troon was? Het antwoord is weer te vinden in de geschiedenis. Toen Babylon ten val kwam en in handen viel der Meden en Perzen, ontvluchtte de priester-koning Attalus de stad en ging hij naar Pergamus met zijn priesters en heilige mysteriën. Daar stichtte hij zijn koninkrijk buiten het Romeinse keizerrijk, en hij was voorspoedig onder de zorg van de duivel. Einde citaat. En hij had meerdere godsdiensten gesticht en nog gewelddadig naar elkaar toe ook, de mensenmoordenaar. Zij waren/zijn slaaf van Satan en dit horen we ook in de islam. Abt = slaaf dAllah van Allah. En de Here jezus benoemde ze zelfs in Joh. 16:2Z ij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen. 3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch Mij.

3, Kerk en Israël Toen de VSvA Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkende waren er maar zo'n 11 landen die dit navolgden. Sterker nog de zgn. Christelijke landen verwierpen dit. Bij mij in de gemeente was het ook muisstil, ik vermoed dat dit in veel gemeenten het geval was en is. Terwijl de hele Bijbel wijst naar Israël en Jeruzalem, blijft men de mohammedanen ondersteunen. Zoals ik eerder schreef let ik op aardse tekenen en zag hierin iets van Ezechiël 37, 15:28 over de twee houten, Juda en Efraim. Ik veronderstel dat elke stam van het volk Israël en de VSvA vertegenwoordigd is, dus zou er weer een profetie in vervulling kunnen gaan en zou de profetie van Jeremia 25, 15:38 wel eens voor de deur kunnen staan, waarbij ik specifiek op vers 29 wil wijzen: Want ziet, in de stad, die naar Mijn Naam genoemdis, begin Ik te plagen, en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig worden gehouden; want Ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de Heere der heirscharen.Ik vind dat wij als mede-joden (Romeinen 2:28) het volk waaraan God zijn naam verbonden heeft, de Vader van zijn Zoon Jezus Christus, de steun gaan geven die zij verdienen, want het heil, Jezus Christus en de apostelen, komt uit de Joden. Ik denk ook dat het volgens de Bijbel genoemde noorden het kompas oosten is. en daar zijn de grootste islamitische landen gevestigd, en die worden in Jeremia 25 specifiek genoemd.

Deut. 32 : 29 Want ik weet, dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven, en afwijken van den weg, dien ik u geboden heb; dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten, wanneer gij zult gedaan hebben, dat kwaad is in de ogen des Heeren, om Hem door het werk uwer handen tot toorn te verwekken.

Deut 30, 1:3 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de Heere, uw God, gedreven heeft;En gij zult u bekeren tot den Heere, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heere, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de Heere, uw God, verstrooid had.

Romeinen 11, 1:36 bevestigd bovenstaande, trouwens Romeinen 9 t/m 11 beschrijft de toekomst van Israël heel duidelijk en Romeinen 16: 26-27 geeft een opdracht aan de gemeente om de Joden (financieel) bij te staan. Wordt het na 2000 jaar niet eens tijd?

Tineke op 08-02-2018 19:36

Bedankt Dewevoga voor je uiteenzetting van de dingen,

Wij moeten er zeker voor zorgen voor zover wij dit kunnen om

dit Kalifaat buiten nederland te houden, en dan toch maar op

bv. Geert Wilders te stemmen,

Hoe gaat het verders met jullie allen, zie jullie haast niet meer op deze site,

hopelijk niet door de griep geveld!

Zelf rol ik er tot nu toe..........nog wel een beetje door.

Heb gisteren nog mooi wat goedkope chr. boeken in de opruiming kunnen

kopen (dus wel leesvoer ) in deze koude week met de vorst!

Hart. groet aan iedereen!

Tineke.

Tom Hendrix op 08-02-2018 19:47

@Dewevoga: 12.22. uur. Respect voor uw reactie. Ook ik vertrouw enkel op de wederkomst van de Here Jezus.

Qromwel op 09-02-2018 08:52

Tom Hendrix op 08-02-2018 19:47: Heden ten dage het enige goede vooruitzicht. Voor alle problemen,de enige duurzame oplossing.

Anna op 09-02-2018 09:12

Dewevoga 12.22 uur.

Dank voor uw goede artikel. Fijn dat u reageerde, op de vraag van Tineke, want dit kost enorm veel tijd.

Wat u zegt vind ik  een goede onderbouwing ik ben het helemaal met u eens......Helaas heb ik geen tijd om te schrijven. Ik probeer wel het nieuws te volgen, en  wat er in Amerika gebeurt op dit moment heeft hier ook alles mee te maken.... In Nederland horen we daar niets van...... ook dat is veelzeggend want het ene na het andere “ kopstuk “ valt daar van zijn / haar voetstuk...... inclusief Clinton en Obama ....... Dit wil onze pers niet bekend maken....... Want dat past niet in hun “ linkse leugenstraatje”............Trump komt hierdoor wel  in de “ gevaren zone” want ze Haten hem ....en de NWO kliek gaat over lijken..... “ ze hebben de oorlog”  al  verklaard aan Trump............... waarom : omdat hij eerlijk is!!!!!!! ..............we leven in de eindtijd..... het recht zal vertrapt worden..... en de waarheid zal tot leugen worden...... De profetieën worden voor onze ogen vervuld.... ........

Sorry: Je ziet het als ik begin kan ik niet stoppen.............Maar :   God Regeert de wereld! Dat was in het verleden zo dat is in het heden zo en zal in de toekomst zo zijn...Dat komt in het stuk van Dewevoga goed en wel overdacht naar voren.......  .. totdat Jezus terugkomt...... en het nieuwe Jeruzalem zal  neerdalen uit de hemel en de nieuwe aarde er zal zijn, waarop gerechtigheid wonen zal..... Ik zie er naar uit..... Maranatha.....

Dewevoga, nogmaals dank ik hoop hier nog meer van u te horen. 

Tineke ; niet ziek maar een huis aan het bouwen.... Ook dat kost tijd.

Shalom Anna 

Piet op 09-02-2018 12:22

Dewevoga op 08-02-2018 12:22,

Het bleek al uit je reactie dat je Joh.1:14 ontkend ..de eengeborene uit de vader.

Dat is, zoals dien toebehorende en betaamde, die van de Vader van eeuwigheid onuitsprekelijkerwijze is geboren, Spr.8:24. Aldus de Statenvertaling met kanttekeningen.

Het is dus de Vader die baarde de Zoon van eeuwigheid voordat hij op aarde is geboren. Uit de Vrouw en dewelke heeft ontvangen door de werking van de Heilige Geest, die dus niet de vader is.  

Wat jij aanhangt is pure ketterij ..in Openb.6:17 is er sprake van: Hun toorn dus meervoud, ook in Daniël 7:13 is er sprake van 2 personen en zo zijn er meer passages.

De  site waar je naar verwees is puur vergif tegen de ware leer van Jezus Christus.

Daar je ook nog bijval krijgt laat het ook nog eens zien wat het geestelijk onderscheidingsniveau is van diegenen die je bijval geven.

Hopelijk verdiepen ze zich wat meer in wat ieder schrijft opdat ze leren beter te onderscheiden opdat ze niet ook met dwaalleringen vergiftigd worden..en te snel Halleluja roepen. ..en de leer van eeuwen verwerpen.

   

 

 

Muggenzifter op 09-02-2018 14:16

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen,

als een arbeider die zich niet hoeft te schamen

en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

2 Timotheüs 2:15

Psalm 3

Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. (Ps. 3:6).

Slaap lekker.

Er zijn heel wat mensen die moeite hebben om in slaap te vallen. En ook degenen die er meestal geen moeite mee hebben, zullen nachten kennen waarin ze langere tijd wakker liggen. Het vervelende is dat er dan allerlei gedachten bij je opkomen.

En in het donker van de nacht zijn dat vaak negatieve gedachten. Zorgen, angsten, schaamte en schuldgevoelens lijken juist dan vrij spel te hebben. Of zijn ze mede de oorzaak van de slapeloosheid?

Als je die vraag bevestigend beantwoordt, dan zou je uit de tekst kunnen opmaken dat de schrijver iemand is met weinig zorgen. Maar niets is minder waar. David schrijft dit lied in een tijd waarin zijn zoon Absalom hem van de troon dreigt te stoten en hij op de vlucht is om het vege lijf te redden.

Genoeg problemen dus om van wakker te liggen. Maar in dit morgenlied laat hij weten dat hij is gaan liggen, in slaap is gevallen en verkwikt is ontwaakt. Hoe kan dat in zulke omstandigheden?

David weet het antwoord: de Heer beschermt hem. Betekent dit dat je nooit meer slapeloze nachten hebt als je maar in God gelooft? Veel gelovige mensen weten wel beter. Want het leven gaat niet probleemloos aan gelovigen voorbij.

Maar je kunt van David leren dat het goed is om in zulke omstandigheden je gedachten op God en zijn beloften te richten en te beseffen dat Hij groter is dan al jouw problemen. Daar val je misschien niet direct van in slaap, maar het kan de nacht wel lichter maken.

Tineke op 09-02-2018 17:13

Dank Muggenzifter voor je bemoediging, ook ik kan vaak moeijkl  de slaap vatten

door verdrietige omstandigheden, maar vertrouw (soms wel eens moeilijk) op

Gods beloften, en zie ook erg uit naar de opname v.d. gelovigen en de wederkomst!

Ook Anna, Tom Hendrix, Cromwell, Muggenzifter en voor de verdere mensen die

deze site vaak gebruiken ook Piet 1 en Cees allemaal veel sterkte in jullie

omstandigheden en Gods Zegen. Baruch HaShem! (Geprezen zij de Naam van de

Eeuwige) ...........gr. Tineke

ps. Ook voor Michael, Esther en Dewevoga, en voor iemand die ik evt. nog vergeten ben.

Muggenzifter op 09-02-2018 20:25

Tineke op 09-02-2018 17:13

Dank Tineke en veel sterkte gewenst.

Daar mogen we naar uitkijken, de opname en de wederkomst van de Heere Jezus.

Oh dat we allemaal gereed mogen zijn om Hem te ontmoeten.

Allen een heel goed weekend gewenst.

Groet

Muggenzifter.

Tineke op 09-02-2018 22:37

Muggenzifter op 09-02-2018 20:25

Dankjewel, gr. Tineke

Michaël ;-{> op 10-02-2018 00:00

@ Dewevoga op 08-02-2018 12:22

Mooie bijdrage, dank u.

''Want God heeft ons niet bestemd om door Hem bestraft te worden, maar om gered te worden door de Here Jezus Christus.'' (1 Tessalonicenzen 5:9)

Ik wens u een fijn weekend. Hartelijke groet, Michaël

Piet op 10-02-2018 10:03

Michaël ;-{> op 10-02-2018 00:00,

"De waarheid over de eenheid van God" ..naar  dat artikel van die bepaalde site verwijst Dewevoga.. zoiets vind je ook in de koran van de is-lam waar in deze eenheid van hun god geen plaats is voor de Zoon van God  en de Derde Persoon.

Op een andere manier ontkent Dewevoga de Vader en de Derde Persoon, de Heilige Geest.. hij stemt met het volgende in:  het is niet zo dat er drie goden zijn (ook in de islam spreekt men dan van drie goden) ..maar er is één God met drie bediieningen of ambten. Er is een God met drie titels Vader, Zoon en Heiige Geest.

En verder:.. deze machtige openbaring had de eerste gemeente ook en zij moet in deze laatste dagen hersteld worden, net als de formulering van de waterdoop.

Zij ontkennen en willen veranderingen van teksten in de heilige Schrift want er staat: ..en doopt in de naam des Vader, (in de naam) des Zoons en (in de naam) des Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik bevolen heb.

Dus moet er volgens hun gedoopt worden in de naam, titel des Vaders des titel Zoon en des titel Heilige Geest..of in de ambten van Vader, ambt Zoon en ambt Heilige Geest.

Jij en anderen willen wel met Dewevoga goede maatjes blijven.. als Gütmenschen, maar verloochenen wat Jezus leert te onderhouden al wat hij bevolen heeft ..en dat is dus te dopen in de naam (persoon) van, des Vaders , (persoon) des Zoons en (persoon) des Heilig Geestes.  Jullie lijken wel in naam christen.. te zijn. ..maar getuig (dan) van wat Hij bevolen heeft.

Een naam is een woord of een combinatie van woorden waarmee personen, instellingen , dieren, planten en zaken op individueel niveau (eigennamen) of ..enz.

Wardje op 10-02-2018 21:01

@Piet. De grote christelijke tradities, de hervormers incluis, beleden conform de eerste concilies één God in drie personen die niet alleen ambt , functie, toeschrijving van werkzaamheid of naam zijn.  Werkelijk personen .  Ze zijn wezenseen.  Alle werkzaamheid naar buiten de drieëenheid gebeurt door de drie goddelijke personen tegelijk .   Maar God - om het heel menselijk te zeggen , het is een analogie denk ik: God is één maar niet alleen,  "kent" of "is" ook relatie.    Nogmaals over de Goddelijke Personen, de 'geloofsbelijdenis van Athanasius' zegt over hen:  De Vader is niet de Zoon of HGeest, de Zoon is niet de Vader of HGeest, De Heilige geest is niet de Vader of de Zoon.

Michaël ;-{> op 10-02-2018 21:04

 

@ Piet op 10-02-2018 10:03

Beste Piet, Ik steun geen personen die de Zoon van God loochenen.

Zoals ik het las en begreep waarschuwde Dewevoga juist voor hetgeen waar u Dewevoga van beticht.

U schreef op 09-02-2018 12:22 aan Dewevoga: ''Wat jij aanhangt is pure ketterij.''

Neen! Dewevoga gaf 2x een link over hetgeen anderen aanhangen, niet Dewevoga zelf. Dat is geheel iets anders! Wees standvastig tegenover dwaalleraars bedoelde Dewevoga, en verduidelijkte dat nog eens met:  2 Johannes 1:10-11

7 Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.  8 Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.  9 Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.  10 Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.  11 Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken.

Als u verder de andere Bijbelcitaten leest die Dewevoga aanhaalt, spreken die voor zichzelf en in het voordeel van Dewevoga.Ik stel voor dat u de bijdrage van Dewevoga nogmaals leest, maar dan in de juiste context. Uw reactie komt namelijk nogal getroebleerd op mij over.

''Onderzoek alles, behoud het goede.'' Ik wens u een fijn weekend en Gods zegen.

Met vriendelijke groet, Michaël

 

@ Moderator : Op deze chat hebben we Piet & Piet 1. Dat zijn 2 verschillende personen, neem ik aan?

Zo ziet het ernaar uit. Mod.

Michaël ;-{> op 10-02-2018 23:02

@ Moderator - Dank u

Anna op 10-02-2018 23:49

Beste Piet Of Piet 1 ....... De tweede link die Dewevoga in zijn stuk aanhaalt getuigd met heel veel teksten aan het eind van het artikel ( de link) dat wij Een God Hebben die zich op drie verschillende manieren aan ons mensen openbaart.........  Want God openbaart zich in verschillende gedaanten aan de mensheid...... Maar beslist geen drie goden zoals u zegt, dat hier mensen dwalende zijn................. De Vader en de Zoon en de Heilige geest zijn Een ! De Vader was immers in de hemel toen Jezus hier  op aarde was........ want Jezus zocht in gebed steeds contact met Zijn Vader...... en toen Jezus met zijn lichaam naar de hemel ging zei hij dat hij de “trooster” zou sturen.....  en dat heeft Hij ook gedaan.... en die periode leven wij nu, wij hebben de Heilige  Geest Rondom ons...  en deze geest van God “ bewerkt ons “. zodanig dat wij Jezus gaan kennen en liefhebben........ en in Jezus ook Zijn Vader........  nu kunnen wij weer tot de Vader gaan omdat Jezus voor ons de middelaar is geworden......... Dewevoga benadrukt in zijn stuk juist heel sterk de drieeenheid  van God.......

Het is jammer dat u probeert om deze discussie in “ kampen te verdelen” want  dit lijkt mijns inziens geenszins de bedoeling.  Wanneer u persisteert  bij uw uitspraken zegt meer over uzelf dan over de inhoud van de discussie....Beschuldiging als “ goede maatjes”  blijven,  en “ naam Christenen”  zijn dan ook geheel voor uw rekening......... Onderzoek alle dingen !!! En behoud het goede !!!! Schreef Michaël ... Amen! 

Ik wens u allen  een gezegende Zondag Shalom Anna 

Piet op 11-02-2018 00:43

Michaël ;-{> op 10-02-2018 21:04,

Eerst dit: in de topics heeft ook eens een andere Piet gereageerd vandaar dat ik mij  als Piet 1 meld.

Hij schrijft inderdaad .. citaat uit:    maar laat hij zelf zeggen waar hij staat en als ik te voorbarig was zal ik mij graag excuseren....ook had hij zich in dat citaat kunnen beperken n.a.v. de RK. .....ook zegt die site dat Jezus ook de Vader en de Heilige Geest is, dus die site erkent wel Jezus Christus maar niet zoals dat door de eeuwen is begrepen en geleert.

Op die site wordt duidelijk verband gelegd met de leer over een Drieëne God en de drie goden van vóór het Christendom ...maar misschien of wellicht heeft hij daar niet bij stilgestaan van wat die site zoal meer zegt..... maar de leer van de drieëenheid komt uit de Rk en is van vóór de reformatie en daarbij wekt die site de indruk een sluitend antwoord te hebben op de "valse" leer van de Drieëenheid en is die reactie van mij daarbij dan ook in tweede instantie dan toch ook een antwoord aan die site en neem ik daar ook niets van terug.

En als het je nog niet is opgevallen: de satan neemt juist stelling tegenover de waarheid en wat nog zal gebeuren van de waarheid .. aangaande de Menswording.   Zijn nepcreatie van ook een drieëenheid en van maagdelijke moeders van avatars die baren en "goddelijke" personen baren is dan alvast een schot voor de boeg.

Vóóraf creëerde satan daarom een koningin des hemels ..hij doet dat niet voor niks omdat er dan een koningin IN de hemel zal zijn ..in de toekomst en dat biedt alvast een mogelijkheid om het een en ander ter discussie te kunnen stellen en met de reformatie is dat de satan inderdaad gelukt...een ware reële vertroebeling, zeg maar flinke staar.

De Rk en haar beroep op die zaken middels hun exegese is in niets minder (op zijn minst) dan het beroep dat de reformatie op het zelfde doet in de heilige Schrift.

Die discussie schijnt nog niet beslist ...Rome of de reformatie,  maar als hun misoffer in de komende jaren wordt gestaakt ..dan is het beslist (Daniël 12:11) definitief. ...en dan moeten we inbinden.

Ook wordt er nog iets ongerijmds gezegd nl. Dat Maria vergoddelijkt was door de Rk omdat zij zonder zonde was ..maar dat was Adam ook vóór de zondeval en hij was echt niet goddelijk, maar een schepsel..en was Jezus niet in eerste instantie God omdat Hij zonder zonde was maar omdat Hij geboren was uit de Vader ..van eeuwigheid ...en wat dan nog meer met die voorouderverering ..ook zoiets.

Zo Maria zonder zonde was hoefde ze ook niet te sterven, want de zonde baart de dood en Maria is wel gestorven en daarna met ziel en lichaam opgenomen ..want als Maria niet was gestorven dan zou het verlossingswerk van Jezus helemaal in de schaduw staan.

Maar de opname theorie veronderstelt zelfs dat je niet alleen lichamelijke wordt opgenomen maar ook direct de onsterfelijkheid krijgt ...en dan maken jullie je druk over wat de Rk over Maria exegetiseert.

Maar dat dev

Piet op 11-02-2018 02:31

Anna op 10-02-2018 23:49,

Anna ...wat ik schrijf ben ik zelf in mijn overdenkingen, ik leg iets uit met argumenten, jullie gingen daar niet echt op in want als jullie verweer hadden dan hadden jullie mij dat zeker niet onthouden, maar wat opviel was dat jullie elkaar op een bepaalde manier gingen vertellen hoe jullie alkaars schrijven zo waardeerden en daar is in principe ook niets mis mee, maar jullie gaven geen echt weerwoord, want dat (extra bevestigen van elkaars schrijven) ..was eigenlijk jullie "wederzijds  begrepen" antwoord ...en dat is inderdaad mijn indruk, maar of dat juist is laat ik in het midden. ...daar het mij eigenlijk om de inhoud van de discussie gaat en die hadden aan mijn kant inhoud.

..ik onderbouwde ook mijn stellingnamen..misschien vind je van niet of jullie ..maar dan hadden jullie mij op punten moeten weerleggen. Maar eigenlijk moeten jullie dus eigenlijk niets...en als er al kampen zijn dan sta ik er alleen voor want mijn visies zijn profetische inzichten.    Ik heb dus juist inhoud gegeven aan de discussies door argumenten en Bijbelse contexten en zegt dit in zijn geheel dus inder-daad iets over mezelf en dat is de noodzaak van scherpzinnigheid tot vermogen om kunnen te onderscheiden en om daardoor tot consistente conclusies te komen en dat heb ik bewezen.

Dat ik die visie van die site in overeenstemming veronderstelde met de zienswijze van Dewevoga was, denk ik omdat ik nagalwat aanstoot nam hoe die site zo tot die conclusies over de drieëenheid kwam en verband legde met heidense leringen.

Graag dus een antwoord van Dewevoga zelf. Ondertussen ga ik terug lezen.

Piet op 11-02-2018 02:35

Wardje op 10-02-2018 21:01,

Dat is gewoon te onderstrepen.

Tom Hendrix op 11-02-2018 08:23

@Anna: 23.49. uur, op 10/2. Dat is duidelijk genoeg, Anna. Geheel mee eens.

Qromwel op 11-02-2018 12:07

Piet 1 op 06-02-2018 10:47: Soms probeer ik hier tot een ordentelijke gedachtenwisseling te komen. Lukt helaas niet altijd. O.a. omdat sommige zaken kennelijk taboe zijn. Voor mij getuigt dat dan van een eenzijdige, om niet te zeggen bekrompen, kijk. Ik ben nog steeds bezig in de concrete beschrijvingen in De Bijbel de dieper gelegen spirituele betekenis te onderkennen. Uw toelichtingen en verwijzingen helpen mij daar zeer bij. Waarvoor mijn dank.

Esther op 11-02-2018 15:52

Hallo allemaal... koud buiten, maar zonnig. Heb de laatste dagen weer iets meer jullie gevolgd.... Altijd wel weer bijzondere, Bijbelse onderwerpen.

Heel bijzonder... over bepaalde onderwerpen best wel veel verschil van mening... toch leer ik van jullie allen.

De link van Dewevoga kon ik al... volgens mij is deze link al eens eerder bij Xander geplaatst... weet niet meer precies door wie.

Tja de drieéénheid van God... Ik persoonlijk geloof bepaald niet zoals bvb. de rkk. het leert, of sommige andere richtingen het leren. ...

God de Vader en Christus Jezus en de Heilige Geest zijn volledig één. Het is zo iets grootst en machtig... zo iets wat we alleen door geloof kunnen geloven. Menselijk of aards kunnen wij dat ook niet eens bevatten... ik tenminste niet. En toch geloof ik het met mijn hele hart. Ik geloof volledig dat de Vader, Christus en de H. Geest volledig één zijn... niet alleen in handelen en denken... maar waarlijk één zijn.

Steeds meer besef ik dat juist dóór de Heilige Geest alleen... het wordt geopenbaard aan ieder door waar geloof, die bij de Heere Jezus hoort. Door de H. Geest... krijgt men inzicht in de dingen van God... en ook in Zijn Wezen.

Niet alles gaat meteen... het is een geestelijk groeiproces. Maar het belangrijkste is altijd weer... ons geloof in Christus Jezus. Toen ik nog zo ziek was... heb ik veel gelezen... leuke romans, en natuurlijk ook veel Bijbelse dingen. Je hebt tijd om na te denken... over veel dingen.  Ook over het geloof in Jezus, Toen kwam in een tekst tegen uit Johannes 6 : 29, "Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God; dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft'. Mooi om het hele stuk te lezen...

De hele Bijbel wijst alleen steeds weer naar Christus Jezus... Eerst als profetie over Zijn eerste komst... dan de vervulling daarvan... dan profetie over Zijn tweede komst... en ook lezen over Zijn macht en grootheid, HIJ de verheerlijkte Christus Jezus. HIJ die alles is... Hij is de Redder ... maar Hij is ook de Rechter... De Heere Jezus is dat allemaal. HIJ is de Vredevorst, Hij is de Sterkte God, Hij is de Eeuwige Vader... Christus is het allemaal.

Zo onvoorstelbaar groot... en wij mogen Hem toebehoren door ons geloof in Hem. Ik las ook nog een mooie maar ook waarschuwende tekst, woorden die mij enorm raakten...Lukas 21 : 34 - 36, vers 36,  "Waak dan te alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen". 

Dat heeft mij erg aan het denken gezet... het gooit dode vormen onderste boven... kan ik bestaan voor de Zoon des mensen???? als Hij komt.   Dat kan alleen in Hem... Johannes 15, over de Wijnstok... dat alleen is waar het om gaat, ben ik, verbonden met de Wijnstok???   Tja, soms denkt een mens heel wat af.

Voor jullie allemaal Vaders zegen en liefde doormiddel van Jezus onze Heere, om jullie heen. Niet omdat wij het verdient hebben... maar door genade van onze Heere... en van mij, liefdevolle groeten, voor jullie allen, Esther.

 

Allen: discussies over de drie-eenheid zijn er al diverse malen geweest en resulteert in verhitte discussies en ergernis.

De drie-eenheid: God de vader, Het woord was in den beginne bij hem en is vlees geworden ,Jezus de Christus en de heilige geest, die als plaatsvervanger kwam, allen zijn zij God , uit God, door God  en tot God.   Geen discussies over de drie- eenheid. Mod. zie ook    22-08-2017 16:37

Esther op 11-02-2018 16:48

Hallo Mod. dank u wel... en ja, dat is waar. Ik zal daar ook rekening mee houden. Zulke onderwerpen zijn zo groot en kostbaar.

Liefdevolle groet, Esther.

Ramshoorn op 11-02-2018 17:39

Met uw goedvinden Xander wil ik toch nog aanhaken met steekhoudende argumenten in de discussie over de Triniteit.

In de Kerkgeschiedenis lezen we dat Constantijn de Grote AD 325 een peloton soldaten stuurde naar fundamentele BijbelGetrouwe gelovigen, die de On-Bijbelse Drie-Eenheid in geen geval wilden omhelzen. Hier zien we dus al dat de RKK vanaf het begin van haar bestaan geweld gebruikte net als de Islam die drie eeuwen later ontstond in Mekka!

De Romeinse keizer gebruikte dwang en geweld om een aantal Christenleiders uit de weg te ruimen en maakte zo op rigoureuze wijze de weg vrij om tijdens het Concilie van Nicea zowel de ‘Drie-Eenheid’ te introduceren en tegelijkertijd de Bijbelse Sabbat af te schaffen en een nieuwe Paasdatum in te voeren. En zo werden de Christenen in Nicea een on-Bijbels fundament rijker (Drie-Eenheid) en een Bijbels fundament het gebod van God (De Sabbat Exodus 20) armer! 

Het omstreden Roomse Concilie van Nicea had het mis want De Bijbel spreekt nergens over God de Zoon. Wel over De Zoon van God. De Apostel Paulus zegt in 1 Corinthe.8:6 :"Voor ons nochtans is er maar een God, de Vader en een Heer, Jezus Messias. In de kerk is voortdurend sprake van God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Hierbij gaat het om de tegenstelling: een Heer Jezus Christus en God de Zoon. Wie heeft gelijk?

De katholieke kerk gaat van God de Zoon uit zodat ze Maria ook de Moeder Gods kunnen noemen, terwijl zij in de Schrift toch heel duidelijk "de Moeder des Heren" wordt genoemd. (Lucas.1:43) Lourdes/Fatima verdienen jaarlijks enorme bedragen aan de miljoenen onnozele Pelgrims. 

God De Zoon is een heel On-Bijbels en daarom ongezond woord. Ook in de protestantse kerk is de uitdrukking "God de Zoon" erg geliefd. Het wordt zelfs in een lied gezongen: Ere zij aan God de Vader, Ere zij aan God de Zoon enz. Dit ondanks het feit dat de Heer Jezus nergens "God de Zoon" genoemd wordt, maar altijd de Zoon van God. 

Hoe komt men dan tot deze onschriftuurlijke uitdrukking? Dat is zo op het concilie van Nicea vastgesteld. Het Evangelie van Johannes begint met: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Hier staat dan toch dat het Woord God was? 

In Galaten. 4:24 staat dat Hagar de berg Sinaï is. Niemand zal geloven dat Hagar een berg was, maar zij stond voor het verbond van de wet daar met Israël gemaakt, In Openbaring 1:16 had de Heer 7 sterren in Zijn rechterhand dit was een geheimenis. Die 7 sterren representeerden, stelden voor, de voorgangers (boodschappers) der zeven gemeenten. Zo stonden de 7 gouden kandelaren voor de zeven gemeenten. 

In Matth. 13:38 is de akker de wereld d.w.z. representeert of staat voor de wereld. Zo moet nu ook Johannes 1:1 gelezen worden. Het woord representeerde God, beeldde Hem uit. Dit Woord Gods is de Here Jezus. In Openbaring 19:13 wordt zo ook de naam van de Heer genoemd "Woord Gods'. Dat is zijn profetische functie. Mozes zegt al dat er een profeet zal opstaan gelijk hij is Deuteronomium 18:15 en 18. De Here Jezus liet de Vader zien en horen. 

Maar hoe zit het dan in Titus 2:13? Daar staat toch in de NBG-51 duidelijk dat wij verwachtende zijn de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland JeshuaHaMasjiach. Zo is het tenminste vertaald. Maar dat staat er nu juist niet. De Statenvertaling en de Lutherse hebben het goed vertaald met:

Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Heiland Jezus Christus. Met een mooi woord heet dit een hendiadys dwz. twee woorden gebruiken om een ding te zeggen. De heerlijkheid van de grote God is Christus en onze Heiland Jezus is ook Christus. 

En hoe zit het dan met het Tetragrammaton JHWH? De ene keer denk je dat het op God de Vader slaat en dan weer op de Zoon. Hierop ontving ik het prachtige antwoord uit de Colossenzen brief. De Here Jezus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God. Is JHWH zichtbaar, dan is het de Zoon, b.v. in Gen. 18:27, waar Abraham zijn Gast aanspreekt met HERE JHWH en is JHWH onzichtbaar dan is het de Vader. In de naam Elohim, een meervoudsvorm zijn beiden aanwezig. 

Want alle dingen zijn uit God de Vader en alle dingen zijn door de Here Jezus Christus (1Corinthe,8:6)1, Ze doen het samen. Moge de kerk dan van God de Zoon spreken, ik houd het maar bij wat Paulus als Jood zegt. We doen de Heer toch niet te kort door Hem Heer (Kurios) te noemen? Maar dan moeten we wel weten dat de ganse volheid van God in Hem woonde zodat Thomas in Joh.20:28 met recht kon zeggen: 

"Mijn Here en mijn God". Thomas zag de Vader in Hem.” Eigenlijk is alles te heilig om daar zo over te praten, maar het veelvuldig gebruik van de on-Bijbelse term "God de Zoon" stoort me nogal. Immers: we hebben maar één God, de Vader en één Heer Jezus Christus.

1 Corinthe 8 vers 5,6.” ..Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde – en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte – 6voor Ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Messias, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.  


U heeft uw punt gemaakt en hierbij wordt de discussie over de drie-eenheid gesloten. Mod.

Dewevoga op 11-02-2018 17:53

 

Ik wil u allen hartelijk bedanken voor uw reactie op mij beantwoording van Tineke’s vraag.

Om Piet’s vaststelling dat ik God’s eniggeboren zoon zou ontkennen blijkt eens te meer dat wij blij mogen zijn dat het eind oordeel bij de Here Jezus ligt. Mocht ik onvergeeflijke fouten gemaakt hebben dan verdien ik mijn straf.

Maar ik begrijp niet waarin ik dit in mijn tekst aanleiding toe heb gegeven. Het blijkt wel dat de verdeelde christelijke wereld in veel groter gevaar is dan we denken. Mijn bedoeling was met de tekst te laten zien hoe Satan al godsdiensten gecreëerd had voordat Israël als priestervolk geformeerd was en dat de islam en humanisme zijn laatste creaties waren. Het gevaar ervan wordt uit het publieke debat gehouden. Mijn reactie naar Piet toe is laten we als Gemeente van de Here Jezus de rijen sluiten. De tijd van evangeliseren is voorbij, wat er is radio, tv en internet. Wie kennis wil opdoen kan dit verkrijgen, het is nu tijd om te consolideren. Maar dat is mijn mening.

Michaël ;-{> op 11-02-2018 18:55

@ Piet - Duidelijk.

@ Anna - Zo voel en zie ik het ook.

@ Esther - Fijn dat je weer bij bent.

@ Dewevoga - Wees niet zo hard voor uzelf.

@ Moderator - ''allen zijn zij God, uit God, door God en tot God'' - Geheel mee eens, zo is het. Amen.

@ Allen - Laten we één zijn in onze verlosser: de Heere Jezus Christus.

Ik wens iedereen nog een hele fijne zondagavond. Hartelijke groet, Michaël

Dewevoga op 11-02-2018 19:20

 

Vervolg op de reactie voor Piet. Het islamitische kalifaat is de grootste bedreiging van de wereld. Ze kunnen geen enkel ander geloof dulden. Overal vormt de islam een bedreiging en op diverse sites is te lezen hoe de ware mohammedaan te werk gaat. Iedere niet mohammedaan is een kafir, dus onderling als Soenniet of Sjiiet geldt dat ook. En kijk eens hoe ze elkaar uit moorden. Armoede en analfabetisme maakt ze niet uit dat is allah’s wil.

En nu ze met grote getale Europa binnen trekken, voornamelijk mannen in de krijgbare leeftijd, vormt de islam een reëel gevaar. Pas op als ze een verbindende kalief krijgen, dan is het de islam tegen de kafirs. Vooral degenen die meer dan eens per dag op hun knieën naar Mekka bidden. Die gaan proberen om ons hun geloof niet goedschiks dan kwaadschiks op te leggen. Daarom deel ik de visie uit de link die ik toegevoegd had over de islamitische antichrist, dat dit wel eens het vierde rijk uit Daniël zou kunnen zijn. Hard, wreed moordlustig en onderling verdeeld (het leem).

 

Het humanisme= socialisme is ook zo’n gedrocht. Het veroorzaakt ook armoede een nieuw voorbeeld hoe een rijk land toch arm is: Venezuela. Verder gaan ze uit van een maakbare maatschappij, maakbaar klimaat enz. Dit humanisme is ook binnen de kerk geslopen, denk maar aan orgaandonaties. De humanistische organisaties vinden bijna dat ze recht hebben op een orgaan van een ander. Mensen kweken in laboratoria. Het komt allemaal voort uit de zgn. NWO. Dat zijn de vrijmetselaars/illuminazis oftewel de Oude Wereldorde en die wijzen allemaal weer terug naar Egypte/Babel. Omdat in spreuken al gezegd was er is niets nieuws onder de zon, kunnen we gevoeglijk aannemen dat er mensen zijn die al hun kennis van Satan gekregen hebben. Koning Saul ging ook bij een waarzegster te rade en dat was de ondergang van zijn gezin 1 Kon.28.

 

Dus klimaatverandering zou ook wel een klimaatbeïnvloeding kunnen zijn, maar stort de mens in armoede. De christelijke Gemeente heeft dus meerdere “vijanden” maar sluw verpakt zodat ze moeilijk te herkennen zijn. Daarom bid men in onze kerkgemeente voor de wereld bv. Aleppo, maar waar bad Jezus voor? Niet voor de wereld, maar voor zijn vrienden, die bekend hadden, en niet zoals in de NBV het wisten, dat hij God’s zoon was. Joh. 15:14 en Joh 17. De gemeente moet de rijden sluiten om dit gevaar het hoofd te bieden,want alleen in de Here Jezus zijn we veilig. Ook dit is mijn visie.

Dewevoga op 12-02-2018 10:20

@Michaël ;-{> op 11-02-2018 18:55

Dit is nou consolideren, shalom

Dewevoga op 12-02-2018 12:20

 

Om mijn standpunt over Israël te verduidelijken baseer ik mij op de Bijbel. Vanaf Abraham toen God zich individueel richtte op één persoon was er alleen polytheïsme. 430 jaar later begon Hij via Mozes het priestervolk te formeren uit die polytheïstische stammen, want het volk sprak over Mozes zijn God. D.m.v. het verbond met zegen en vloek kwam God’s woord in de wereld. Daarbij werd Israël ook gewaarschuwd dat bij ongehoorzaamheid de straf zelfs verzevenvoudigd zou worden. En Mozes kreeg geopenbaard wat er met het volk zou gebeuren, Zijn volk werd verspreid over de gehele aarde, dus werden de geboden verspreid. (Ik vertaal dit naar Joods-Christelijke samenleving) en het zal dus teruggeroepen worden naar het land Israël.

Vanaf 606 v Chr. Werd het volk in etappes weggevoerd vanuit land. Een gedeelte van het huis Juda kwam na 70 jaar weer terug in Jeruzalem, het merendeel bleef achter, die vonden het wel goed zo. Ezechiel werd voorzegd dat Israël en Juda een straf van 390 jaar en 40 jaar werd opgelegd, totaal 430 jaar. Er bleven dus na het uitzitten van de straf van Juda, 70 jaar, nog 360 jaar over. Het overgebleven volk wilde niet terugkeren en toen kwam de verzevenvoudiging van de straf

en werden het 360 jaar x 7 is 2520 Bijbelse jaren van 360 dagen. Gerekend vanaf 536 v Chr zijn dit 2483,8 jaar volgens onze huidige telling van 365,25 dagen per jaar en komt men in 1948 uit. De staat Israël is toen weer hersteld, God had zijn blijk weer op Israël gericht. Een aantal oorlogen tegen een overmacht aan islamitische legers deed Israël niet wijken. Die overmacht is inmiddels met westerse landen door de olie boycot gegroeid. En weer een Bijbelse profetie vervuld: een nietig volk tegen een overmacht aan volken. Gezien de belofte aan Abraham en Izak “en in u zullen alle volken des aardrijks gezegend worden”, heeft Israël tot nu toe alle lasten gedragen, zou de Gemeente in Christus nu niet eens steun gaan geven?

In de kerk proclameren wij in de geloofsbelijdenis één Heilige maar tot het bot verdeelde Christelijke kerk, die heel veel aan de Jodenvervolging en pogroms heeft bijgedragen. Als gemeente zijn we dus medeschuldig als we onze mond houden. En ik verwees al naar Jeremia 25:29 Want ziet, in de stad, (Jeruzalem) die naar Mijn Naam genoemd is, begin Ik te plagen, en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig worden gehouden; want Ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de Heere der heirscharen.

De rest is te lezen in het eerste artikel. Ik heb eerder geschreven over de verdwenen stammen van Israël, omdat ik in de bijbel de veelvuldig herhaalde beloften las dat hij zijn volk zou terug verzamelen van de uiteinden der aarde. In het boek “Onbekend Israël” van S.M. Collins is daar heel veel van terug te vinden. Ik heb e.a. via wikipedia getoetst waarin opeens volken zichtbaar werden waarin men aannam dat dit Perzen of andere volken waren, maar gezien de tijdlijn in de Bijbel mag men aannemen dat dit de verdwenen stammen zijn. Ik ben niet zo geleerd dat ik deze informatie zelf bedacht heb, maar ik sta er wel achter.

Ik hoop dat artikel niet leidt tot elkaar de maat nemen vanwege een ander inzicht 1 Joh. 17-18, want ik denk dat er veel reageerders daardoor afhaken.

Michaël ;-{> op 12-02-2018 15:24

@ Dewevoga op 12-02-2018 10:20

Hecht, vast, bestendig en duurzaam samenvoegen :-) Shalom!

Esther op 12-02-2018 19:12

Dank je Michaël, ben zelf ook wel blij hoor... ik voel me weer stukken beter. Ik krijg weer praatjes, hahaha... en fijn om ook weer hier te zijn.

Hallo Dewevoga... dat er verschillende visies zijn op een bepaald onderwerp, kunnen we niet altijd tegenhouden. Vaak is het probleem eerder dat we het elkaar willen opleggen. En juist dan gaat het altijd verkeerd... en is de vrede en verdraagzaamheid ver te zoeken. Daar hoor ik ook net zo goed bij. Het is niet makkelijk om soms die ander in zijn/haar waarde te laten, als men een andere mening heeft.

Als het over Israël gaat, zie ik nu eenmaal veel dingen anders... Het geeft ook niet dat daar verschil van inzicht of een andere mening in is, onder elkaar. En toch volg ik regelmatig een site... van Alfred Muller. Ik volg het realistich zonder die roze bril, die over Israël vaak op gezet wordt... ach gewoon fijne, eerlijke artikelen. https://alfredmuller.net/    Vanmiddag las ik nog een artikel die mij persoonlijk wel raakte... https://nemnieuws.nl/2018/02/christenen-dikwijls-greep-nationalisme/   Maar ieder moet maar kijken hoe iemand daar in staat... voor mij persoonlijk kwam ik één van de belangrijkste geboden van Jezus tegen, 'Heb elkaar lief...'.  

Wat je in een van je reacties schreef, Dewevoga...alleen in de Heere Jezus zijn we veilig... daar kan ik alleen maar Amen op zeggen. Want HIJ is toch die wij allen enorm nodig hebben.

Voor ieder een fijne avond, en hartelijke groeten, Esther.

Michaël ;-{> op 13-02-2018 14:36

@ Esther op 12-02-2018 19:12

Gelukkig, fijn om te horen :-) Welkom terug!

Tom Hendrix op 13-02-2018 16:56

@Esther: 19.12. uur, op 12/2. Fijn dat U weer terug bent Esther, en dat het qua gezondheid weer beter gaat. Verder ben ik het met U eens, dat we alleen in de Heere Jezus veilig zijn. Zeker in deze roerige tijden. Shalom.

Qromwel op 13-02-2018 22:00

De voorganger in onze Bijbel-gesprekskring vanmorgen over het aantal broers van Jozef: "........een stuk of negen". Even later in de schriftlezing (©NB2004/07) Gen.39:9Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. ‘Ik heb alweer een droom gehad,’ zei hij. ‘Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer.’ 

Nogal slordig voor een theologe.

Danny op 14-02-2018 03:21

Volledig eens met dewevoga, recent heb ik nog een heel lange e-mail uitwisseling gehad over Israel.Velen geloven dat in Christus alle beloften vervuld werden voor israel, en dat dit volk op een zijspoor is gezet. Dit is een falsificatie van bijbelse gegevens.

Ook binnen onze kerken blijkt er steeds meer een aversie te bestaan tegen Israel, terwijl men niet begrijpt dat de Heer onze God de steen die de volkeren niet kunnen tillen(men leze daniel)betrekking heeft op Israel, waar Christus het centrum van is.

Nadrukkelijk staat geschreven dat Jeruzalem verwoest zal blijven en vertrapt zal worden door de heidenen, totdat de volheid der heidenen(lees volkeren) is ingegaan.De opkomst van israel gaat samen met de achteruitgang van de christelijke volkeren. De omtrekkende beweging die de here God via de volkeren wereld maakte is bijna ten einden, en Hij heeft opnieuw het Joodse volk na volbrachte lijdenstijd weer in het vizier.Niemand kan dit tegen houden. Want van Sion zal de Torah uitgaan, maar eerst moet ook het Joodse volk door veel lijden heen, zij zijn er nog niet.De vijandschap en de agressie neemt toe, maar wij houden ons aan Gods Woord.Want God heeft Zijn volk niet verstoten zegt paulus, terwijl velen beweren van wel. Als de here God ons die uit de volkeren zijn en aanvankelijk niet bij israel hoorden kan bekeren, waarom zou hij dan niet het volk dat in Abraham,Izak en jakob een belofte gekregen had van heil en van de landbelofte, niet in staat zijn Israel de ogen te openen voor jezus de messias?

Muggenzifter op 14-02-2018 13:41

Qromwel op 13-02-2018 22:00

Het woord zegt het al: Theo (a) die loog

Het staat trouwens in Genesis 37 vers 9 (Neem het even over uit de Statenvertaling)

En hij (Jozef dus) droomde nog eenen anderen droom, en verhaalde dien aan zijne broederen; en hij zeide: Ziet, ik heb nog eenen droom gedroomd, en ziet, de zon, en de maan, en elf sterren bogen zich voor mij neder.

Genesis 36 vers 22  vermeldt toch zonneklaar dat Jacob twaalf zonen had.

(Reeds op de PABO school heeft men steeds meer moeite met rekenen)

Allen een fijne dag verder

Muggenzifter

Tom Hendrix op 14-02-2018 17:05

@Danny: 03.21. uur. Ben het 100% met uw reactie eens.

Qromwel op 14-02-2018 17:22

Muggenzifter op 14-02-2018 13:41: U heeft gelijk, excuus voor mijn tikfout. Moet niet zo haastig zijn. Zij is pastor in de PKN, daar gebruikit men de Nieuwe Bijbelvertaling. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de Herziene staten Vertaling of de Statenvertaling met kanttekeningen. Vroeger zocht ik m.b.v. Strong's Exhaustive Concordance in de KJAV en dan verder in de Statenvertaling. Helaas heb ik wel vaker bij voornoemde bijeenkomsten dat ik me afvraag; wat doe ik hier eigenlijk?

Michaël ;-{> op 15-02-2018 22:11

@ Johan op 15-02-2018 16:55 - Ter aanvulling, de tekst :

'' De vreze des Heeren is, te haten het kwade, de hovaardigheid, en den hoogmoed, en den kwaden weg; Ik haat ook den mond der verkeerdheden. ''

Spreuken 8:13

(Statenvertaling)

Dansomeone op 15-02-2018 23:26

De  getallen die derowaga gebruikt om het herstel van israel te onderbouwen laat ik even voor wat ze zijn. Maar het is zeker waar dat Israels herstel begonnen is, en dat het visioen van Ezechiel over het dal met de dorre doodsbeenderen zich begint te voltrekken.

Wij wachten nog op de vervulling van Zacharia 12, waarin de Here onze God aan Israel de grote doorbraak van een wedergeboorte van boven voltrekt. maar het begin is er, het skelet, het lichaam, het land, het volk Israel staat er.De verwoesting van jeruzalem heeft een einde genomen, omdat naar mijn mening de volheid der heidenen is ingegaan. Het herstel van israel loopt synchroon met het verval van onze christelijke gemeenschappen in het Westen, goed dat wij de Schriften leren lezen in het licht van de tijd waarin wij leven, veel zal ons dan duidelijk worden over de mens der wetteloosheid.

Qromwel op 16-02-2018 11:05

Dansomeone op 15-02-2018 23:26: Inderdaad. Net of het wegtrekken van de sluier begonnen is.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl