Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Tineke op 16-01-2018 19:10

Cees bedankt voor je fijne uitleg.  En elkaar corrigeren is prima, het is soms lastig

omdat mensen altijd verschillende meningen hebben.

Piet 1 heeft over bepaalde dingen ook een andere gedachte.

Ik weet ook niet waar hij volgens hem deze waarheden op baseerd (welke geloofsrichting)

 

Ook het laatste Cees wat jij benoemt. Om onze familie te denken, dat zij ook

zullen kiezen voor de Here Jezus, voor hun EEUWIG BEHOUD, dat is inderdaad

ook heel waar. het is nu............immers nog! Genadetijd!!!

 

Hart. groet aan allen

Tineke

 

Tineke, gelieve geen hele woorden in hoofdletters, zie siteregels. Mod.

Cees op 17-01-2018 00:06

@muggenzifterHelemaal mee eens !!

Satan, die schuilgaat achter de koning van Tyrus, wordt ook aangesproken.En daarin gaat het over de voorname positie van Satan in de voormalige wereld die, zoals we in Genesis 1:2 kunnen lezen 'Woest en Ledig was (geworden!) vanwege de opstand van Satan tegen de Heere God en die opstand leidde tot het woest en ledig worden van de aarde waarna deze herschapen werd (het scheppingsverhaal zoals we dat allemaal kennen).

grt van Cees.

Anna op 17-01-2018 00:16

Cees 01.47 uur.

Dank voor uw uitleg. Het is doordacht en voluit BjibelS............Ook ik ben door lange Bijbel studie tot deze visie gekomen. Alhoewel ik mezelf nooit heb verdiept in de tijden ( jaarweken ) ...  Wat ik wel vind is dat mensen zoveel nadruk leggen op ” de opname “(gelijk ook de 1e opstanding) terwijl het om Christus zijn glorieuze wederkomst gaat. Hij huwt Zijn bruid die op dat moment zowel uit Joden als uit Christenen  zal bestaan...... want heel Israël zal immers zalig worden...... persoonlijk denk ik dat dat op dat moment zal gebeuren Na alle weeklagen en rouw betonen van de Joden ( tekst? heb geen bijbel bij de hand ben niet thuis!) ...zullen zij tot inzicht komen dat Jezus werkelijk de Messias is......... Wel denk ik dat dit net als bij Jozef en zijn broers een gebeuren is waar de gemeente ( even niets mee te maken  zal hebben ) Dat is  iets intiems tussen Jezus en “ zijn broeders” .......

Het gaat bij de opname in de eerste plaats om Christus....... Christus zal immers bij zijn komst de antichrist doden met de adem van zijn mond....... Dus kan het niet anders dan dat de grote verdrukking voor Christus komst valt en de gemeente zal pas met Christus herenigd worden op het tijdstip dat Hij komt...... En als Hij komt op de olijfberg dan zal Israël  en de wereld in uiterste nood verkeren........ Dat zal m.i.de laatste oorlog zijn uit Zacharia.......... En dan begint er weer een andere fase in het koninkrijk van God.......Dan begint het tijdperk van het 1000 jarig rijk....... Waar m.i. Christus lijfelijk  zal regeren ( de belofte aan Maria gedaan ) ( met ijzeren vuist zegt opb ) vanuit Jeruzalem ...... De satan zal dan gebonden zijn...... dus er zal rust en vrede zijn maar nog geen volmaakte hemel en nog geen herschapen aarde...... ......Dat komt pas als de satan voor korte tijd wordt losgelaten, aan het eind van het 1000 jarigrijk en vreselijk tekeer zal gaan en dan definitief in de poel van vuur wordt gegooid....... daarna komt het eeuwigdurend vrederijk..... de nieuwe hemel  en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal ...... ..... 

Ik zie het 1000 jarig rijk als een tijdperk dat Jezus nog steeds mensen tot zich trekt........ ( Ws veel moslims /Arabieren...... ) Dan zullen alle volken ( wat er nog van over is na de verdrukking ) ieder jaar naar Jeruzalem moeten gaan om het loofhutten feest te vieren en doen ze dit niet dan valt er geen regen in dat land ( Jes. Egypte)  Jesaja profiteert  ” dat de sluier die op de volken ligt dan zal worden weggenomen “....En dat op de berg Sion een vette maaltijd zal zijn..... enz. .......  De gemeente zal ook ( en dan ben ik van mening lijfelijk ) een taak hebben als koningen en priesters om de lof van God te verkondigen in de landen waar we wonen........We staan dan in als christenen...in dienst van Jezus.......  Een aantal teksten wijzen daar ook naar.

De grote verdrukking de tijd dat de antichrist over de aarde zal heersen zal zeer zwaar zijn vooral de laatste drieënhalf jaar....... en dit zal zeker ook de gemeente ( en met gemeente bedoel ik hier altijd Christenen mensen die Jezus als hun verlosser hebben Leren kennen ) treffen..... ..... In het begin de eerste3.5 jr zal hij vrijwel onherkenbaar zijn als antichrist..... en zal hij grote wonderen doen waardoor veel mensen hem achterna zullen lopen en in verwarring zullen geraken...... en misschien toch nog afhaken.......... door hem na te volgen....... Maar de laatste3.5 jaar zal hij vreselijk tekeer gaan..........en  dan is dit is nu ook alreeds mijn gebed om volharding, zeker in de tijden die komen gaan,  om te kunnen onderscheiden wat van God is en wat niet...........en dicht bij Jezus en zijn Woord te leven....Onderzoek zelf  de Bijbel en maak het u eigen...... het is zo wonderlijk mooi.... Wij hebben z’on grote en machtige  God  Shalom Anna 

Misschien is het stukje een beetje verwarrend want ik heb bij het nalezen nog een heleboel tussen zinnen  geplaatst. 

Piet 1 op 17-01-2018 12:23

Cees op 15-01-2018 02:09,

Inzake het katechoo in 2Tess.2:3-8...vervanging van het woord tegenhouden of weerhouden door het woord vasthouden-katechoo.. als je dat toepast in vers 6 dan krijg ik geen verschil in de situatie, status-quo.     En daar staat ook nog eens: ..wat hem weerhoudt/vasthoudt, dus de persoon in vers 3 en 4. ...en eerst te zijner tijd zal die zich doen kennen.

En dan volgt: want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking --> als voortwoekerende ongerechtigheid

Het -reeds in werking- betekent: het ont-wikkelt zich en heeft al zijn begin gehad >> slechts.. waarop volgt: slechts totdat hij, die op het ogenblik (?!!) nog weerhoudt, vasthoudt verwijderd is.   Het -slechts- betekent, impliceert en betreft het voorafgaande.. de voortgaande ont-wikkeling, voortwoekering van het kwaad van die wetteloosheid cq ongerechtigheid.      

De voortwoekerende wetteloosheid komt dus nog niet tot zijn vol-heid in wasdom.. en is nog niet heel en al vervuld en er wordt een rem opgezet ... vastgezet, vastgehouden cq. tegengehouden.. tot het niet bloeit en tot volheid komt.

Dus niet de antichrist wordt tegengehouden maar het voortwoekerende kwaad.. en daarom kan de man in vers 3 en 4 pas komen ..te zijner tijd cq. op zijn tijd (vers 6).   En zijn tijd is er pas als de afval in vers 3 algemeen is..zodat hij gehoor krijgt.   Maar toch is er in vers 7 iemand -hij- die doet verwijderen of zelf verwijderd wordt en daarvan heb ik in een andere bijbel vertaling het antwoord en dat puur van wat er staat geschreven...maar dat in een andere reactie.

 

Piet 1 op 17-01-2018 15:05

Cees,

Inzake 2Tess.2:1-8 vergelijk ik alle vertalingen die ik maar vinden kan ..en hun visies omtrent.

De rk. vertaling van de Petrus Canisius Bijbel werpt een nieuw licht op wat 2Tess.2:1-8 taalkundig ons biedt nl. ..de mogelijkheid van wat er reëel geschreven staat opnieuw te duiden, ik citeer vanaf vers 4: ...de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of heilig heet, zodat hij zich neerzet in Gods tempel en zich aanstelt God ...komt de Dag des Heren(Christus) niet  ..(het schuine is ter aanvullende hulp).

Vers 5 opent, cq. wordt ..wordt dan een interval en is met vers 6 en vers 7 een toe-lichting uitmondend in vers 8.

Citaat vers 5 -6 -7 -8: ..(5) Herinnert gij u niet, dat ik u dit gezegd heb, toen ik nog bij u was? 

[6] En nu weet gij wat hem tegenhoudt zodat hij eerst te zijner tijd zich openbaren zal.

[7] Zeker het mysterie der ongerechtigheid is reeds aan het werk; maar er is er nog een, die het tegenhoudt.  Eerst als deze verdwenen zal zijn, [8] dan zal de Godde-loze verschijnen enz.

Op het eerste "oppervlakkig" oog zou men kunnen denken dat het op hetzelfde neerkomt ...maar nu ga ik het taalkundig "vertalen"...en zal ik aantonen dat de man in vers 3-4 de mens der wetteloos-heid de man der goddeloos-heid de zoon des verderfs,  de valse profeet is en de Godde-loze in vers 8 de antichrist.

En nu dan de conclusies... Het einde van vers 7: Eerst als deze verdwenen zal zijn. ..kun je door de interval van de verzen 5-7 ...taalkundig direct achter vers 4 lezen zodat eerst de man in vers 3 en 4 moet verdwijnen, de valse profeet voordat in vers 8 de antichrist moet komen. De valse profeet is dan ook het beest in Daniël 7-11 ..daar wordt maar éên dier in het vuur gesmeten, het vuur van de hel, terwijl in Openb19:20 beide beesten worden gedood...vers 13 betreft dan ook Openb.20:4 ..wat de grondlegging is van wat invers 13 wordt bedoeld.

De een die het tegenhoudt in 2Tess.2 vers 7 is dus de MensenZoon in het reinigingsoordeel van het 6 zegel.

De verdere conclusie is dus dat het 6e zegel oordeel in Openb.20:4 niet alleen de valse profeet doet verdwijnen maar ook het voortwoekerende kwaad van de grote afval in onze tijd...dit alles betreft alles van de verdrukking in de éérste helft van 70e jaarweek inclusief het staken van het dagelijks offer in Daniël 12:11.    Het 6e zegel oordeel in Openb.20:4 met het "1000"jarig Rijk van Vrede is dan ook midweeks in de 70e jaarweek en dus komt op het einde van dat Vrede Rijk de antichrist ten tijde van de laatste 3½ jaar van verdrukking in de 70e jaarweek.         Met het duizendjarig Rijk wordt ook het fundament gelegd naar Jesaja 65:17-25 en 66 wat het zelfde is......

Tineke op 17-01-2018 15:28

Hoe moet ik dat zien, ""het voortwoekerende kwaad word tegengehouden""

in deze wereld word het kwaad als maar erger en erger

dit mbt. de antichrist.

groet, Tineke

Tineke op 17-01-2018 15:30

okay, is prima!

Tineke

Michaël ;-{> op 17-01-2018 17:01

@ Anna op 15-01-2018 20:40

Gewaardeerde Anna,

Mijn oprechte hartelijk dank aan u. Het is niet echt dat ik het nut er niet van in zie hoor, ik vind het vergroten van kennis een mooi iets. Een verrijking. Mijn gedachtengang had ik op dat moment kort samengevat en dat is: dat het geloof en vertrouwen in de Heer de hoogste prioriteit heeft. Omdat God regeert en zijn wil zal geschieden. Ik ben/was niet boos op u, ik was verbaasd. En nu u het zo omschrijft, begrijp ik ook dat het echt uw bedoeling niet was om mij op die manier 'de les te lezen'.

Nogmaals mijn oprechte hartelijke dank. Shalom!

Michaël

Piet 1 op 17-01-2018 18:53

Muggenzifter op 16-01-2018 18:08, op de vorige pagina.

 Hallomuggenzifter, ik zou zeggen lees ook eens door in de lengte en breedte,  lucifer viel uit de hemel niet uit het paradijs.

Daarbij: ..er staat geschreven.. in Genesis 2:8 ..zoek zelf maar de passage op en ontdek dan zelf de l×br×diepe hoogte ..dan is het je eigen ontdekking en "verdienste".

Was in Ezechiël 28:13-16 Adam dan niet de keur der schepping?!  

Wie werd er door de beschermende Cherub verjaagd, van tussen de vlammende stenen ..dat was toch Adam ?!

God geeft een geheimenis prijs over de glorievolle Adam.

lucifer en Adam beide zijn in de zonde gevallen en zo geeft God een gedeelte over Adam prijs en wat van lucifer en zijn inborst kort voor zijn val.

Het moet dus verkeerd vertaald zijn dat hij als beschuttende Cherub in het paradijs was..want soms waren teksten aangetast en dus moeilijk te vertalen en werd iets afgeleid van informatie in de context.. ook spreekt men van een gevallen engelvorst achter die koning, zoals in Daniël 10:13...maar lucifer heeft nooit rondgewandeld in de hof.

Muggenzifter op 16-01-2018 18:08

Hallo Piet,

In Ezechiel 28 gaa

t het niet alleen over de koning van Tyrus maar over de satan als lichtdrager  (Lucifer) een beschuttende cherub, voordat hij in opstand kwam tegen de Heere God (vers 15). Lees even door naar vers 17 (Trots was uw hart op uw schoonheid met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doeng gaan.

Gaat helemaal niet over Adam.

Groet

Piet 1 op 17-01-2018 19:03

Tineke op 17-01-2018 15:28,

Heb je dat nog nooit gehoord: het voortwoekerende onkruid, de klimop is ook zoiets ?!

Je zegt het zelf al, het kwaad dat steeds erger wordt, Openb.22:11. De volheid in persoon wordt uitgedrukt in de antichrist in een "rijke vruchtbare om-geving" zoals in onze tijd of nog erger zoals zal blijken.

Tineke op 17-01-2018 21:29

Zeker heb ik wel eens gehood van voortwoekerende onkruid, zelf heb ik ook een tuin.

Met betrekking tot Ezechiel, weet ik Dat Lucifer een volmaakte engel van God was,

maar later werd hij hoogmoedig en trots en wilde net als God zijn! met dezelfde macht

als God. Hij is hierdoor uit de Hemel verbannen en terneergeworpen op de Aarde!

Misschien kan dit nog verbeterd worden, of aangevuld evt.

Groet,.............Tineke. Fijne avond verder!

Cees op 18-01-2018 03:37

@Piet 1 op 17-01-2018 15:05

Vertalingen lijden niet zelden onder door de vertalers gedane interpretaties waardoor de vertalers een verkeerde woordkeuze maakten, een verkeerde uitleg tot gevolg hebbende.

En zeker de katholieke vertalingen zijn onbetrouwbaar voor Bijbelstudie.

De Statenvertaling heeft 2 tess. 2:2 correct: daar is de grondtekst aangehouden en heeft men vertaald: de dag van Christus.

Zeker, Christus = God = Heer.

Maar dat geeft ons niet het recht om te gaan substitueren.

Dat doen we met wiskundige vraagstukken. Niet met Gods Woord.

Je moet de Griekse grondtekst, de Textus Receptus lezen !!

En bekijk-luister die video van Robert Breaker !!

Robert raadpleegde ook de Griekse grondtekst.

Robert kwam tot dezelfde ontdekking als ik, eerder.

De dag van Christus is heel wat anders dan de dag des Heeren.

De gemeente kijkt uit naar de gezegende hoop: de opname waarmee de dag van Christus aanvangt.Titus 2:12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus

De gemeente kijkt niet uit naar de dag des Heeren. Amos zegt dan ook: Wee hen, die verlangen naar de dag des Heeren.

Amos 5:18 Wee dien, die des Heeren dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des Heeren zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.

De dag des Heeren houdt oordeel in. Niet voor niets komt de uitdrukking 'de dag des Heeren' 23x in de Bijbel voor.

En ter informatie ..... het getal 23 heeft de Heilige Geest verbonden met 'oordeel'.

De gemeente komt niet in het oordeel ('de gemeente is niet gesteld tot toorn', dat leert de Bijbel) en wordt gered uit de ure der verzoeking welke en feit wordt zodra de antichrist zich heeft geopenbaard.

grt. Cees

Tineke op 18-01-2018 14:25

Ben het zover wel met jou eens Cees,...........maar mag ik je vragen waar kan ik lezen,

of afleiden waar het getal 23 de Heilige Geest heeft verbonden met het ""oordeel!

groet.......Tineke

Muggenzifter op 18-01-2018 20:24

Tineke op 15-01

Over verwarring gesproken kan iemand mij misschien ook iets vertellen over

David Sorensen (ik krijg mailtjes van hem binnen Ontdek God, mooie posters enz.)

Hallo Tineke,

Ik kan je doorverwijzen naar een site over David Sorensen.

Deze man is een van de vele dwaalleraren die veel aanhang hebben.

De site heet: Bijbel getoetste kritiek op David Sorensen.

Vriendelijke groet en een fijne avond

Muggenzifter

Tineke op 18-01-2018 22:27

Bedankt Muggenzifter voor je reactie op David Sorensen n.a.v mijn vraag,

ik zal het zeker gaan lezen die site die jij zegt!

Vriendelijke groet en ook een verdere fijne avond!

Tineke

Piet 1 op 18-01-2018 23:24

Cees op 18-01-2018 03:37,

In de oudere handschriften van de grondtekst staat gewoon de Dag (Op die Dag..die als oordeel is begrepen) des Heren en die in Jesaja 66:16 zoals ook de Joden in Maleachi 3:1-5 ofschoon daar 

Maar men heeft gekozen voor de Dag van Christus omwille van de opname theorie (wat je ook zelf al vermeld..het verband er mee) ...te funderen en de 7 jaar van 2×3½jaar ..dat is dubieus en dan is dat netjes uitgedrukt.

En wat Amos 5:18 betreft ..jij kijkt alleen maar naar die vermelding en niet naar de om-geving waarin het gesteld is, de context.  De Dag des Heren als het 6e zegel begint o.a. met duisternis, maar men wist ook dat die Dag uiteindelijk ook redding zou brengen, Zacharia 14:12-13 ..maar duisternis voor hen die God niet vreesden, al die hoofdstukken zijn een en al de toorn van God aanzeggen en pas in hoofdstuk 9 wordt uitkomst verkondigd.. als ik het goed heb is Amos dan ook de enige die vermeld dat ze niet naar de dag des Heren moesten verlangen.

2tess.2:1-8 spreekt in vers 1 over de Wederkomst dewelke bedoeld wordt in Openb.20:11-15 en in vers 2 heeft hij het opeens over de Dag des Heren ..zoals 2 taferelen op een schilderij en omdat ze verschillende overkomsten vertonen zijn ze in die profetie verbonden, zoals dat ook in Openb.19:20 betreffende de valse profeet en de antichrist zich voordoet, waarop ik al eerder wees.  

En aangaande de genoemde zielen in Openb.20:4...wat het 6e zegel is-->>(en is Daniël 7:13-14) ..het betreft hun voorlopige zaligheid onmiddellijk na de dood en vóór de verrijzenis in Openb.20:11, zie-->>Joh.11:24 ..de opname theorie verwerpt dus Joh.11:24. Die zielen heersten met Christus vanuit de hemel...de volheid van Zijn heersen zal op de jongste dag aanvangen...voor de meeste kerken was dat ongeveer zo begrepen, op wat details wat verschillen.. en wat sommige evangelische kringen meenden beter te begrijpen en te moeten verbeteren.

Het een en ander inzake staat in mijn vorige reacties.

Cees op 19-01-2018 03:51

@piet 1 op 18-01-2018 23:24

Je schreef: 'Maar men heeft gekozen voor de Dag van Christus omwille van de opname theorie'.

Even wat oude vertalingen op een rij:

King James Bible 1769:That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.

King James Bible 1611:That yee bee not soone shaken in minde, or bee troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand,

Julia E. Smith Translation 1876:For you not to be quickly shaken in mind, neither be disturbed, neither by spirit, nor by word, nor by epistle as by us, as that the day of Christ has drawn near.

Young's Literal Translation 1862:that ye be not quickly shaken in mind, nor be troubled, neither through spirit, neither through word, neither through letters as through us, as that the day of Christ hath arrived;

Webster's Bible 1833:That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.

Bishops Bible 1568:That ye be not sodenlye moued from [your] minde, nor be troubled, neither by spirite, nor by worde, nor yet by letter, as from us, as though the daye of Christe were at hande.

Geneva Bible 1560:That ye be not suddenly mooued from your minde, nor troubled neither by spirit, nor by worde, nor by letter, as it were from us, as though the day of Christ were at hand.

The Great Bible 1539:that ye be not sodenly moued from youre mynde, ner be troubled, nether by sprete, nether by wordes, nor yet by letter whych shulde seme to come from us, as though the daye of Christ were at hande.

Matthew's Bible 1537:that ye be not sodenly moued fome your mynd, and be not troubled, neyther by spirite neyther by wordes, nor yet by letter whiche shoulde seme to come from us, as thoughe the daye of Christe were at hande.

Coverdale Bible 1535:that ye be not sodenly moued fro youre mynde, and be not troubled, nether by sprete, nether by wordes, ner yet by letter, which shulde seme to be sent from us, as though ye daye of Christ were at hande.

Tyndale Bible 1534:that ye be not sodely moved from youre mynde and be not troubled nether by sprete nether by wordes nor yet by letter which shuld seme to come from us as though the daye of Christ were at honde.

Hoewel de verwachting van een opname van de gemeente al eeuwen uitgedoofd was, vertaalde men gewoon correct met 'de dag van Christus'. Zonder daarbij zogenaamd de leer aangaande de opname van de gemeente in stand te willen houden.

De vertalingen die in 2 Thess. 2:2 i.p.v. correcte lezing: 'de dag van Christus', er 'de dag des Heeren' van maken, baseren zich op de Vulgaat en niet op de oudere geschriften. 

Daarom kwam er dan ook kritiek op Vulgaat:De Vulgaat zag het daglicht in de 4de en 5de eeuw en werd geschreven in opdracht van paus Damasus.Tijdens de Middeleeuwen werd de Vulgaat door de Rooms-Katholieke Kerk erkend als de enige juiste vertaling. Maar in de 16de eeuw nam de kritiek op de betrouwbaarheid van de Vulgaat steeds meer toe.Erasmus (1466-1536) oordeelde bijvoorbeeld dat in de Vulgaat de oorspronkelijke teksten (die waren er dus eerder dan de Vulgaat!) veelal waren geïnterpreteerd vanuit de dogmatische theologie.

Even voor de goede orde:

Het Griekse woord 'χριστου' betekent: Christus

Even wat Griekse tekst (2 Thess. 2:2):

Textus Receptus (Scrivener 1894):εις το μη ταχεως σαλευθηναι υμας απο του νοος μητε θροεισθαι μητε δια πνευματος μητε δια λογου μητε δι επιστολης ως δι ημων ως οτι ενεστηκεν η ημερα του χριστου

Textus Receptus (Elzevir 1624):εις το μη ταχεως σαλευθηναι υμας απο του νοος μητε θροεισθαι μητε δια πνευματος μητε δια λογου μητε δι επιστολης ως δι ημων ως οτι ενεστηκεν η ημερα του χριστου

Textus Receptus (Beza 1598):εις το μη ταχεως σαλευθηναι υμας απο του νοος μητε θροεισθαι μητε δια πνευματος μητε δια λογου μητε δι επιστολης ως δι ημων ως οτι ενεστηκεν η ημερα του χριστου

Textus Receptus (Stephanus 1550):εις το μη ταχεως σαλευθηναι υμας απο του νοος μητε θροεισθαι μητε δια πνευματος μητε δια λογου μητε δι επιστολης ως δι ημων ως οτι ενεστηκεν η ημερα του χριστου

Byzantine Majority Text 2000:εις το μη ταχεως σαλευθηναι υμας απο του νοος μητε θροεισθαι μητε δια πνευματος μητε δια λογου μητε δι επιστολης ως δι ημων ως οτι ενεστηκεν η ημερα του χριστου

Byzantine Majority Text (Family 35):εις το μη ταχεως σαλευθηναι υμας απο του νοος μητε θροεισθαι μητε δια πνευματος μητε δια λογου μητε δι επιστολης ως δι ημων ως οτι ενεστηκεν η ημερα του χριστου

Textus Receptus Nieuwe Testament Varianten:

Textus Receptus (TR),Byzantine Majority Text (BM),Alexandrian Text (Ax)

εις το μη ταχεως σαλευθηναι υμας απο του νοος Ax μηδε TR/BM μητε θροεισθαι μητε δια πνευματος μητε δια λογου μητε δι επιστολης ως δι ημων ως οτι ενεστηκεν η ημερα του Ax κυριου TR/BM χριστου

De 'dag van Christus' vangt dus aan met de opname van de gemeente.Na alle tekstplaatsen te hebben gelezen waar gesproken wordt over de 'dag van Christus', leren we dat deze totaal verschilt van de 'dag des Heeren'.

De gemeente wordt opgenomen nadat de antichrist zich heeft geopenbaard.En niet pas nadat de antichrist een schrikbewind zal voeren (o.a. invoering van een merkteken) en in de (herbouwde) tempel gaat zitten om zich te laten aanzien alsof hij God is.

Wanneer, aan het einde van de laatste jaarweek, Christus wederkomt op de Olijfberg, komt Hij weder met al Zijn heiligen (de eerder, vóór de laatste jaarweek opgenomen gemeente en met hen die tijdens de grote verdrukking tot geloof kwamen en Jezus' naam niet verloochend hebben maar volhard hebben tot het einde (de dood).Of tijdens de opname de oud-testamentische gelovigen (rechtvaardigen) er ook bij zullen zijn, daarover verschillen de meningen. Zij zouden kunnen opstaan vlak voordat het Koninkrijk aanvangt. Ik heb dat nog niet nader bestudeerd.

Nu, in de genadetijd ligt ons behoud verankerd in het volbrachte werk van Christus.

Na de opname van de gemeente zal men, na tot geloof gekomen te zijn, moeten volharden tot het einde.

De tekst 'Maar wie volhardt tot het einde, zal zalig worden' geldt niet de gemeente maar hen die na de opname achter zullen blijven en, wanneer ze geen geest van dwaling zullen krijgen, nog tot geloof kunnen komen.

Want de mensen die zich in voldoende erge mate hebben verzet tegen het Evangelie (de Heere God oordeelt daarover) zullen een geest van dwaling ontvangen zodat zij de leugen zullen geloven.

2 Thess 2:11 'En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;'

==============================

En met betrekking tot Joh.11:24

Hierbij overgenomen van www.jaapfijnvandraat.nl

Voor de Jood betekende 'ten laatste dage' de dag of de tijd, die aan het oprichten van het Koninkrijk vooraf gaat.Dikwijls wordt over deze eindtijd gesproken als:'het laatst der dagen' of 'de laatste dagen' (zie Js.2: 25; Jr.23: 20; 30: 24). In Dn.2: 28 en Gn.49: 2 wordt in het Hebreeuws deze zelfde uitdrukking gebruikt. Voorafgaand aan de oprichting van het koninkrijk zouden de doden worden opgewekt (vgl. Dn. 12: 13).

==============================

grt. Cees

Michaël ;-{> op 19-01-2018 20:58

God is niet dood (God is not dead)

Jeffrey Radisson , een hoogleraar filosofie, houdt de eerstejaars universiteitsstudenten voor dat God niet bestaat en dus niet bewezen kan worden. Veel grote atheïstische geleerden, zoals Stephen Hawking, hebben dat ook gezegd. Professor Radisson draagt zijn studenten op om een verklaring te tekenen dat God dood is. Wie dat niet doet zal geen voldoende krijgen. Josh Wheaton, een van de studenten, weigert dit…

De film is met Engelse ondertiteling, helaas geen Nederlandse ondertiteling beschikbaar.

https://solarmoviez.ru/movie/god-is-not-dead-3086/772106-7/watching.html

Ik hoop dat deze film jullie een ook boost geeft. De film deed mij goed.

Iedereen alvast een prettig weekend gewenst.

Hartelijke groet, Michaël

Piet 1 op 19-01-2018 22:39

Cees op 19-01-2018 03:51,

De Statenvertaling met kanttekening spreekt in Joh.12:48 gewoon ten laatste dage en NBG van ten jongste dage.

Ook wordt bevestigd dat Openb.20:11- het laatste oordeel betreft dat met vers 8 onder leiding van de antichrist wordt verondersteld.   Ook Joh.11:24 is ten jongste dage wat de verrijzenis betreft, of ten laatste dage. Ook in Daniël 12:13 is het.. einde der dagen, dus ten laatste dage

Zo men goed naar het verschil van de beschrijving van het reinigingsoordeel in het 6e zegel kijkt en het laatste oordeel in Openb.20:11- ...dan kom je tot rustige en kalme conclusies en daar heb ik op willen wijzen en daar is dan ook door het gezag van het woord geen plaats voor de opname-theorie ..die theorie is gewoon pure dwaling en zelfs mis-leiding. 

Met een klein beetje benul zie je dat het oordeel in Openb.20:4 niet het laatste oordeel is en dat dat alles te maken heeft met het Vrede-rijk van het duizendjarig Rijk .. en op al die verschillen heb ik geprobeerd jullie attent te maken maar men koos jouw exegese, uitleg, maar ieder is vrij te geloven wat hij wil.

Van alle kanten halen jullie maar "bewijzen" aan, om de opname-theorie te kunnen onderbouwen en ziet de gewone gelovige door de bomen het bos niet meer ...terwijl het eenvoudige voor de hand ligt....bv.dat de eerste opstanding in Openb.20:5-6, de (eerste) opstanding is na de dood als je in de hemel komt,  ..en vóór de verrijzenis bij het laatste oordeel ..en als rechtvaardige reeds voor het laatste oordeel bij Jezus in de hemel leeft.. vandaar dat in vers 4 over zielen wordt gesproken en dat is dus niet zonder reden...en de verdoemden alreeds in de hel om later nogmaals voor de Rechter te verschijnen...ook die passage wordt aangehaald om de opname-theorie te staven....

Piet 1 op 20-01-2018 11:53

Cees op 19-01-2018 03:51,

Wij moeten dus scherp toezien om het reinigingsoordeel (maar ook als dag van toorn) van het 6e zegel te onderscheiden van de hoe-danigheid in en tijdens het laatste Oordeel, beide oordelen kunnen in één profetie zijn gevat, zoals bv. in Daniël 12:1-4 en vers 7-11 als de eerder genoemde 2 taferelen in een schilderij... onder andere ook in Matt.24

De illuminati-vrijmetselaars zullen eerst de kaart spelen van de valse profeet maitreya..heb ik een tijd geleden gelezen, maar op welke site weet ik meer.. zij zullen dat doen vóór het 6e zegel.  Daniël 7:11-12 doet mij begrijpen dat vers 12 het herstel is van de illuminati-vrijmetselaars op het einde van het "duizendjarig" Rijk.. met hun komst van de 'kaart' antichrist.

Mocht ik mij vergissen in deze uitleg van deze passage in de Heilige Schrift...wat mogelijk is, veronderstel ik nu heden ten dage, ook door aangedragen informatie van andere mensen, dat de illuminati-vrijmetselaars na het tijdperk van Vrede zich met hun antichrist kort zullen herstellen alsof het de dodelijke wonde is in Openb.13:12... de wonde toegebracht door het ingrijpen van God middels het 6e zegel... vers 12 in Daniël 7 lijkt dit te veronderstellen, maar of ik daarin gelijk heb ..zullen we maar in het midden laten staan.

Tom Hendrix op 20-01-2018 14:37

Cees: 03.51. uur, op 19/01. Eens met U Cees. Ook ik verlang naar de opname van de Gemeente, bij de wederkomst van de Here Jezus. Maranatha Here Jezus.

Piet 1 op 21-01-2018 12:09

Tom Hendrix op 20-01-2018 14:37,

In het Vuur van de Heilige Geest.. (Jesaja 66:15-16 en 2Tess. 1:7-10 =  het wraak oordeel van het 6e zegel maar ook inbegrepen de reinigen en loutering, zoals inbijzonder  aan de Joden is verkondigd in Maleachi 3:2-5) ...komt de Heer zich Openbaren over al wat leeft..en komt men zijn glorie aanschouwen, Jesaja 66:18-19.

Die op de troon is gezeten in het 6e zegel is dus God de vader, zo ook in Daniël 7:9-14.. in Openb.6:17 is het dan ook hun toorn en die de Heer uitvoert en waarvan in Openb.19:11-21 een beeld van wordt geschetst...dit is Zijn komst maar dus niet zijn Weder-komst.

De opname-theorie is als een kind dat op een dag de eerste stappen zet en de volgende dag de marathon wil lopen en het gedijen van ons gebeente als het jonge groen wil overslaan zoals Jesaja 66:14 ons leert.  De opname-theorie wil dus die fase overslaan.. want zij denken dan ook al het het verheerlijkte opstandingslichaam te krijgen, zie Openb.20:13.

Zo je, als  de ridder in de Graal, het zwaard uit de rotsblok kunt trekken, zo is het Vuur van de Heilige Geest te ver-dragen als Hij verschijnt en te vuur en te zwaard gericht oefent over alle vlees, over al wat leeft ..Zoals naar Maleachi 3:2-3.

Ben jij al in (de !!) staat om het zwaard uit de rots te trekken ..in de juiste staat bent opdat het Grote Licht gemakkelijk door je heen kan stromen en geen weerstand vindt door nog eventuele aanwezige zonden ...door nog niet vergeven zonden ..dat moet dus iedereen zichzelf afvragen of onze lampen in orde zijn, Matt.25:1-5.

In Matt.25:31 zie je trouwens ook dat de Heer bij het laatste oordeel op de troon zijner Majesteit zit.

Tom Hendrix op 21-01-2018 15:46

@ Piet 1: 12.09. uur. Dank voor uw reactie, Piet. Echter ik zie het toch meer zoals Cees, het heeft verwoord, in zijn reactie op 03.51. uur, op 19/01. Vooral de verwijzingen naar de grondteksten lijken mij zeer plausibel. 

Piet 1 op 21-01-2018 23:30

Tom Hendrix op 21-01-2018 15:46,

De verschijning Zijner toekomst wordt in 2Tess.2:8 in de Statenvertaling begrepen als de wederkomst van Christus, Christus verschijnt dus.  Die wederkomst wordt dan ook in vers 1 verwacht en men verwacht de opname bij het laatste Oordeel en dat is wel juist want dat leert Paulus in 1Tess.4:15. 

En dat op de jongste dag bedoeld wordt dat de Joden geloofden dat zij bij aanvang van hun verwachte Koninkrijk en de komst van de aardse Messias zouden verrijzen, is onmogelijk daar zij gewoon een aards koninkrijk verwachten, zoals de Apostelen ook veronderstelden, verlost van de Romeinen.

De toekomst van Christus is en betreft dus gewoon de verschijning van Christus bij zijn Weder-komst.

Blijft dus staan dat de dag des Heren als het 6e zegel, openb.19:11 en Zacharia 14 (men is nog niet verrezen en opgenomen zoals bij het laatste oordeel)..te onderscheiden zijn van Zijn komst bij het laatste Oordeel.

Dat Cees de satan als tegenhouder of vasthouder ziet in vers 7 (als aanklager bij god) ..is niet aannemelijk daar hij juist met de valse profeet en de antichrist wil overwinnen.

Het woord: -alleenlijk- in de Statenvertaling in vers 7 is in de NBG vertaling juist omgezet in: -slechts-  ..en dat betekent o.a. alleenmaar.

Dus wordt de werking van de voortgang van der wetteloosheid tegengehouden of vastgezet en dat gebeurt door het 6e zegel..Zoals ik betoogde.  De Petr. Can. Vertaling vertaald dus juist dat dat wordt tegengehouden en niet een persoon, cq. die persoon in vers 3 ..maar dat hij wel moet verdwijnen en dat zien we in Daniël 7:11, de kleine hoorn en waarvan ik zei dat het de valse profeet is en dat die voor het 6e zal optreden.. google maar zijn naam: maitreya, dewelke de werking van de antichrist van vóór het 6e zegel (Openb.13:12)..in het 6e zegel wordt dus de valse profeet gedood...al verschillende malen is maitreya al op tv geweest kijk maar op YouTube.  

Tom Hendrix op 22-01-2018 08:34

@Piet 1: 23.30. uur, op 22/1. Dank voor uw reactie. Ik zal de betreffende passages gaan lezen.

Michaël ;-{> op 22-01-2018 09:41

Tja, die maitreya, daar zijn er al velen van geweest. Een kenmerk is dat het alleen over 'alles in deze wereld' gaat, en niet over een eeuwig leven na de dood!

Piet 1 op 22-01-2018 22:28

Michaël ;-{> op 22-01-2018 09:4,

Heb je begrepen waarom hij niet de antichrist is maar dat maitreya wel de valse profeet is ??

Nostradamus zegt er dit van:

De Oosterling zal uit zijn zetel gaan (in de Himalaya).     Hij trekt de Apenijnsche bergen over om Gallië te zien.   Hij zal de hemel, de wateren en de sneeuw doortrekken. En hij zal een ieder slaan met zijn roede. En inderdaad hij had bij een van zijn manifestaties in Afrika een soort roede, of wat het is.

De eerste algemene openbaring.. het zich manifesteren zal hij in Frankrijk doen.

Hij wil met zijn "meesters van wijsheid" ook het vaticaan innemen.. de huidige usurpator vrijmetselaar paus is genezen door een goeroe.   Misschien of wellicht vindt hij "deze" Christus zonder kruis aansprekender.

Wardje op 23-01-2018 03:31

@Piet 1.  Het ljikt me dat Nostradamus een troebele bron is.  Ik heb daar eerder iets over gelezen dat serieuzer leek dan wat ik net vond:   ---    https://www.evangelicaloutreach.org/nostradamus-2.htm     ---   Toch staan in deze laatste link  citaten van hemzelf en dingen  dingen die opmerkelijk zijn.  Zo bijvoorbeeld dat hji de boeken waarvandaan hij zijn kunsten had , heeft verbrand omdat ze de ziel ten verderve leiden  en een citaat waaruit zou af te leiden zjn dat hji voor zijn eigen ziel zo'n lot  verwachtte.

Michaël ;-{> op 23-01-2018 17:04

@ Piet 1 op 22-01-2018 22:28

Ja, op zich loochent hij de Christus niet, maar hij stelt wel dat Jezus een leerling van hem was, hij stelt ook dat hij zelf alle vormen van geloof is, inclusief de vader en de zoon.

Ik denk dat Nostradamus dit bedoelde: Op 8 juli 1977 verliet de maitreya zijn verblijfplaats op 6000 meter hoogte in het Himalaya-gebergte. Brengt verscheidene dagen op de Pakistaanse vlakten door om zijn lichaam te laten acclimatiseren. En verliet Karachi per vliegtuig naar Londen.

 De Christus komt op dezelfde manier terug op aarde zoals Hij de aarde verlaten heeft. Als je de Here Jezus kent, heb je verder ook geen wereldleraar meer nodig.

Michaël ;-{> op 23-01-2018 18:53

@ Esther

Hoi Esther, hoe gaat het? Knap je al een beetje op? Nogmaals beterschap! En Vaders liefde om je heen. Hartelijke groet, Michaël

Michaël ;-{> op 23-01-2018 19:29

@ Piet 1 op 22-01-2018 22:28

ps  Nostradamus: Hij trekt de Apenijnsche bergen over om Gallië te zien.  Je schreef het al. ''De eerste algemene openbaring.. het zich manifesteren zal hij in Frankrijk doen. '' Was ik vergeten toe te voegen.

Hartelijke groet, Michaël

Piet 1 op 23-01-2018 20:18

Wardje op 23-01-2018 03:31,

Wat jij aangeeft heb ik gegoogled...van zijn methode hoe hij tot die profetieën komt heb ik te weinig informatie om mij daar een oordeel over te vormen.

Wat ik daar op die site wel constateer is hun on-kunde over de betekenis van die verzen.    Bijvoorbeeld centurie 3 vers 2:

..Het goddelijk Woord zal treden in het stoffelijke: .. Omvattend hemel, aarde, verborgen goud van mystieken aard.    

Lichaam, ziel, geest die almacht heeft ... Zowel onder zijn voeten als op de hemelzetel...

Op die site geven ze een onbenullige uitleg.    Het volgende is mijn uitleg ...om te beginnen verwijs ik naar Hebr.4: 12 ..het Woord ..het Licht treedt tussen ziel en geest, dus een duidelijke overeenkomst.    

Goud is een beeld van verlichting dat Hebr.4:12 impliceert.  ..van mystieken aard (is niet het occulte), maar geeft de vereniging aan van de ziel met God.

De volgende 2 versregels impliceren dat de verlichte mens zijn geest in de hemel vertoeft en gewoon op aarde leeft ...in Jesaja 66 staat: en ze zullen mijn glorie aanschouwen.. en de hand des Heren zal zich aan zijn knechten doen kennen ..en zo zullen er meer aanwijzingen zijn.

Nee, ik ben dus niet onder de indruk van die site waarnaar jij verwees.  Daar heb ik ook nog meer gelezen van wat onjuist is....

Goodmorning op 23-01-2018 21:10

Heel leerzaam ,..

Bedankt voor de uitvoerige beschrijvingen van de e.v.t opname.

Wil niet dat dit oneerbiedig overkomt en heb de berichten omtrent de opname goed gelezen. Het blijft een vraagstuk en wij willen dit zo graag begrijpen. Komt het "voor"of "tijdens" of "vlak voor het einde"van de grote verdrukking., of helemaal niet.

Met de laatste woorden "helemaal niet", haal ik alle hoop in één geschreven regel voor miljoenen Christenen weg. Want wat als het er niet is!? Dan zijn wij dus volledig overgeleverd en kan de antichrist zijn spel uitspelen. Maakt dat u bang, geeft dat u geen onrustig gevoel en zou u zich bedrogen voelen want in het Woord staat toch echt de liefde van onze Vader genotuleerd.

Elk moment van de dag kan uw laatste adem zijn en de enige die dit weet is uw Schepper zelf. Er worden op dit moment vele gelovigen in Jezus Christus vermoord wereldwijd. Gezinnen uit elkaar getrokken, abortus, martelingen, noem maar op., de wereld een Sodom en Gomorra gelijk...!!! 

Is dan de opname voor u, voor mij zo belangrijk. Niet ver van hier sterven er kinderen een hongerdood, of kantelt een gelukzoekers bootje, een verdronken kleuter staat mij in het geheugen. Ziet u ook dat levenloze jonge lichaam, had uw zoon kunnen zijn!!! Wederom de vraag, is dan uw of mijn  opname zo belangrijk.

Begrijpt u een beetje waar ik heen wil, wat verlangt de Schepper van u. Wat verlangt de Schepper van "mij"

Geloof in de Here Jezus Christus met heel uw hart en ziel, verlang naar die grote ontmoeting., want die komt!!!

Vertrouw op de Here en begrijp dat God liefde is.

Piet 1 op 23-01-2018 21:41

Michaël ;-{> op 23-01-2018 17:04,

Op maitreya is 2Tess.2:4 van toepassing.  De Statenvertaling wijst naar Matt.23:38 dat er geen tempel meer komt tot aan zijn komst, zowel dan is die van de antichrist, aldus hun kanttekening.

maitreya heeft op luciferisch wijze het opstandingslichaam verworven, het "licht" van lucifer in de persoon van maitreya staat in het 6e zegel tegenover Christus en vandaar dat maitreya dan alsnog zal sterven zoals Daniël 7:11 ons doet kennen.

Wat jij niet vertelt is dat: ..om zijn "lichaam" te laten acclimatiseren ..een lichaam is dat hij zich gebouwd heeft uit de etherische sferen, want zijn eigen lichaam had al een tijd voor de geboorte van Jezus Christus de staat bereikt van een opstandingslichaam op luciferisch wijze.

En zo komen wij dan uit bij Openb.13:15 ..dat maitreya aan dat gecreëerde lichaam leven geeft vanuit zijn eigen bereikte staat tot opstandingslichaam.

Nostradamus zegt daar het volgende over:

Het volgende jaar, ontdekt door de zondvloed (6e zegel).   Door te vluchten voor een schim .. is voor hem de wijkplaats Uitgeplunderd en vernietigd: hij die het eerst komt.

Dat etherische schijnlichaam noemt Nostradamus een schim daar het kunstmatig is.

Wat je dus op YouTube ziet is dat schijnlichaam.  Door te vluchten voor een schim, wil zeggen dat hij op het laatst zich niet meer in dat "schimlichaam" cq. schijnlichaam kan handhaven....het 6e zegel oordeel komt en hij wijkt terug naar zijn herkomst in de Himalaya waar hij gedood wordt door de Heilige aartsengel Michaël.

De dodelijke wonde van het beest de antichrist is dan waarschijnlijk de dood van maitreya en waar hij dan van "herstelt" (Openb.13:14) ..met zijn eigen optreden op het einde van het "1000"jarig rijk (Jesaja 24:22) ...een korte tijd voor het laatste Oordeel.

De antichrist is in zijn bestaan wel een stoffelijk sterfelijk mens van vlees en bloed.  maitreya was door luciferisch inwijdingen gekomen tot een (die) staat van opstanding ..een schijn-onsterfelijkheid dus ..zoon des verderfs, kind der verdoeming..2Tess2:3....

Michaël ;-{> op 23-01-2018 23:55

@ Piet 1 op 23-01-2018 21:41

Mooie onderbouwing. En zoals we al weten, zeker geen wereldleraar om te volgen.

Esther op 24-01-2018 00:26

Hallo Michaël, dank je, lief van je... nee het gaat momenteel nog niet echt goed. Kreeg een beste terugklap. Eerst zware verkoudheid, sloeg over op bronchitus, en nu zit ik tegen een longonsteking aan. Jarenlang niet naar een dokter geweest... en nu bijna om de paar dagen. Heb wel een kuur... en moet heel rustig aan doen...

Ik lees af en toe jullie nieuwtjes... als ik weer een stuk beter ben, kom ik jullie wel weer lastigvallen... hihihi.

Michaël, en allemaal... ook voor jullie sterkte met jullie dingen, Vaders liefde om jullie heen, en lieve groet van mij, Esther.

 

Beterschap Esther. Mvg. Mod.

Piet 1 op 24-01-2018 00:46

Goodmorning op 23-01-2018 21:10,

De opname in de hemel impliceert het opstandingslichaam want niemand komt in de hemel met zijn vlees lichaam, maar in het aardsparadijs kan dat wel en daar zijn Elia en Henoch,die ten tijde van de antichrist terug komen.

Ter bescherming kan God miljoenen christenen in het paradijs brengen.    Op velerlei wijze kan God bescherming bieden, dat is het punt niet, maar Joh.11:24 en 12:48 doet begrijpen dat de opname in 1Tess.4:15-18 bij het laatste Oordeel behoren.. het oordeel op de jongste dag.

De volgende ontmoeting met de Heer zal in het 6e zegel zijn onze (geestelijke) ogen zullen dan geopend worden, de sluier verscheurd, soms worden het 6e zegel oordeel en het laatste Oordeel in een profetie gevat en dan is het de "kunst" het een en ander goed te onderscheiden.

Het oordeel in Jesaja 24 betreft het 6e zegel.. in Jes.25 lijkt het alsof daar over het vervolg op 24 wordt gesproken, maar dat is onjuist omdat daar het laatste Oordeel en 6 zegel tot samenhang zich verhouden, onderscheiden in de tijd... bv. het geschiedene in 25:7 komt overeen met wat in het 6e zegel zal gebeuren, maar in het 6e zegel zal niet de dood te niet gedaan worden..

In het begin vroeg ik mij ook vaker af: ..Die twee zijn onderscheiden en toch zijn ze vaker gekoppeld en of in elementen.. en opeens val dan de "gulden".

Men moet niet bang zijn om het denken over de opname bij te stellen, want daar krijg je een vernieuwd inzicht en vertrouwen voor terug... althans zo zie ik het.

Een flexibele aangescherpte geest is toch de vrucht van geloof en vertrouwen op God ..of niet soms.?

Wardje op 24-01-2018 05:59

Nostradamus @Piet1.  Een zekere oppervlakkigheid viel ook mij op bij deze site , en daarom noemde ik de site waarvandaan ik mijn oordeel had ook serieuzer.  Ik neem onmiddellijk aan dat hij de duistere taal en sommige woorden geheel verkeerd interpreteert: gelukkig ben ik niet thuis in Nostradamus.  Op zijn 9e katholiek geworden:  betekent zijn [doop?]naam "[van] Onze Lieve Vrouw"?

Goodmorning op 24-01-2018 18:45

Piet@ Cees@,...

Het verschil zit dus in " van hoe lezen wij het Woord"...

De anti christ,...als je hier langer over nadenkt, van hoelang is deze  al niet bezig om Gods Schepping ten gronde te richten. Persoonlijk denk ik dat deze beweging of in later stadium "figuur" het dus voor het zeggen krijgt op onze aarde, hij draagt immers de naam anti "christelijk". Dus alles wat verwant aan Jezus Christus is moet weg geruimd worden. Dit lukt dus alleen als er daadwerkelijk gelovigen op aarde zijn.  Zijn wij hier dan van gevrijwaard door de opname van de gemeente? Als dit zo is dan heb ik toch bijzonder veel genade ontvangen van mijn Heer, want mag dan in een oogwenk bij hem zijn in een eeuwig verheerlijkt lichaam. Wie wil dit niet, ik teken hier direct een formulier voor om dit te mogen ervaren!...bij wijze van spreken,!

Maar wat zegt mijn gevoel, ...

Waarom willen wij die grote verdrukking ontsnappen, zal ik mijn Heer dan verlogenen?! Het gaat immers om het leven of de dood. Gelouterd worden een zuiver hart ontvangen in volle overtuiging uitspreken dat Jezus Heer is. Dat wens ik te doen.

Persoonlijk denk ik dat wij Christenen nog een aardig staartje meekrijgen in die grote verdrukking. Met die verstande dat Jezus naast ons staat en dat Hij jou en mij het antwoord zal geven.

Vriendelijke groeten.

Wardje op 24-01-2018 19:18

Archieven in Avignon en Carprentras wijzen uit dat de grootvader van Nostradamus bij zijn doop en bekering in 1455 waarschijnlijk op suggestie of aanwijzing van de kard.-aartsbisschop van Arles de naam "de NostreDame" heeft aangenomen .  Terzijde: een katholieke echtverbintenis kan bij leven nooit ontbonden worden behalve in het volgende geval, hetgeen 'het Paulinisch privilege' wordt genoemd.  Paulus zegt in 1 Kor. dat volgens  Christus  geldt:  als de de vrouw niet wil samenleven met de nieuw-gelovige, mag zij van de man scheiden. Grond in 1463 voor ontbinding van  het eerste huwelijk van Pierre de NostreDame, grootvader van Michel.  Hij is dus geboren uit al christelijke ouders, de naam is een achternaam , deze is met opzet aangenomen en heeft de betekenis "Van Onze Lieve Vrouw".      ----     https://fr.wikipedia.org/wiki/Nostradamus

Esther op 24-01-2018 20:17

Dank u wel Mod.

Amen... Goodmorning...

Harteliujke groet, Esther.

Piet 1 op 24-01-2018 20:27

Wardje op 24-01-2018 19:18,

Jij bent katholiek zeg je.. Nostradamus zegt over jullie Misoffer...En het offer van de Heilige en onbevlekte Hostie zal in stand gehouden worden.

Als maitreya het vaticaan zal innemen dan ga ik Daniël 12:11 veronderstellen... en de islam zal ook nog eens zijn best. ..Zoals hier een topic was met die Pool.

Jesaja 66:20-21 kan niet bedoeld zijn dat de oudtestamentische offering wordt hersteld, want dan zouden de Joden niet zijn bekeerd tot het offer van Jezus Christus.

Dus er is nog hoop voor de RK...als ze zelf gereinigd wordt voor een nieuwe start ..na het 6e zegel dan.

Michaël ;-{> op 25-01-2018 01:23

effe een geintje, over Nostradamus.

Of toch niet?

ff een scéne uit Victoria, dat was/is uit een theatershow van Jasperina de Jong

Nostradamus…

https://www.youtube.com/watch?v=l8jPkaZp8js

Anna op 25-01-2018 09:33

Beste Piet. 

Uw verhalen heb ik steeds met verbazing gelezen.  U haalt allerlei argumenten aan die ik niet in mijn Bijbel kan vinden. En dan wordt het een hoogdravend, warrig verhaal...........En dat is jammer want het draait om de Bijbel....... ............wat Zegt de Bijbel  en dan teksten met teksten vergelijken......en in de juiste context plaatsen met de juiste achtergrond en tijd waarin het geschreven is........en soms kun je het heden voorzichtig koppelen aan de profeten......... . alles wat van mensen afkomt en door mensen geschreven is ; is per definiitie discutabel...............Helaas vind ik in uw bijdragen veel dingen waar de Bijbel niet en nooit over spreekt, jammer.........U laadt hiermee een grote verantwoordelijkheid op uzelf...... u verteld verhalen die onbijbels zijn.........  Dus misleidend....... Jammer....... ..Ik mag zelf ook graag een boom opzetten over de Bijbel, ja de Bijbel, en dat doe ik soms met grote voorzichtigheid  ( zie mijn stuk over de zgn. Opname)  Omdat ik mensen niet op het verkeerde been wil zetten..... Want dan laadt ik schuld op mezelf...... dan misleid ik mensen........ Maar dan citeer ik uitsluitend de Bijbel.......en ik citeer  wat er staat........ maar ook mijn bijdragen zijn en blijven discutabel......... dit zeg ik bij herhaling....... en steeds zeg ik erbij ik hoop dat het tot nadenken stemt..........Ik vraag mezelf af hoe met uw argumentatie en uw beschrijvingen over onbijbelse verhalen nog een eenvoudige ziel kan zalig worden......... Cees, haalde onlangs een citaat aan van Joh  de Heer en hij schreef ; ///// Lees wat er staat, geloof wat er staat, en dan heb je wat er staat...... ////// en dat is Bijbels juist, ...........  en dat is genoeg........ Dat zei Jezus ook: “ Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft , opdat een ieder die in hem geloofd , niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.”  Dat is de kern van de zaak ........ en dat wens ik u toe het vaste vertrouwen op Jezus...... En laat u dan niet misleiden door allerlei mensen “ en valse leer“ van voorgangers, gemeenten, en theorieën over nostrodamus en maitrea, die het vaticaan zou inemen ............ en wat al niet meer......... het gaat om uw en mijn persoonlijk ons persoonlijk geloof in Christus....... en lees dan wat er staat en dat zal u tot zegen zijn!

Shalom Anna 

Anna op 25-01-2018 10:33

Goodmorning 23-12—- 21.10 uur. 

Mag ik u verwijzen naar mijn bijdrage ( antwoord aan Tineke ) op 15 januari 1205. Uur . Daar heb ik een uitgebreid stuk geschreven over de opname..... Vanuit Bijbelse gegevens! ..... De opname is zoveel over te doen in de religieuze wereld, maar het is slechts een klein onderdeeltje van de grote totale eind verlossing.......... In dit geval van de glorieuze wederkomst van Christus........ De overwinning van Christus op de antichrist de Satan, want die zal dan op dat tijdstip gebonden worden voor een bepaalde tijd....... ..... Het is een moeilijk onderwerp en je moet het goed in de context plaatsen....( zeker ook de tijd) En dat heb ik daar op 15 januari uitgebreid gedaan....lees het daar maar eens........... vanuit de studie Bijbel heb ik dit duidelijk gemaakt...... de Bijbel zegt dat bij monde  van Paulus.......controleer a.u.b. Wat ik zeg of dit Bijbels is..... ! 

( Het finale eindgebeuren vind pas bij de tweede opstanding plaats....... Dan is Jezus zijn werk pas echt klaar ( na de duizend jaar regeren op aarde) dan geeft hij zijn werk terug aan de Vader en is er de nieuwe hemel en de nieuwe aarde..... Dit even ertussen om misverstanden te voorkomen..... “ de Dag des Heeren” de dag Van God de Vader! ) 

Wij mensen vinden ons zelf zo belangrijk dat we de opname mee willen maken.......( net als de Tessalonisensen )  en zeker willen weten dat we niet verdrukt zullen worden ( de zogenaamde grote verdrukking )........ ...... maar dan lees je de Bijbel niet goed: ook wij zullen verdrukt worden...... de antichrist komt niet alleen voor mensen die Jezus niet kennen...... dat is On Bijbels ...... Wij als Christenen hebben een taak in de verdrukking om tot voorbeeld voor anderen te zijn...... en om onzentwil wordt die tijd zelfs ingekort!!!!! ...... anders zou het onverdraagzaam zijn...... Dat is ook iets om over na te denken..... ..... ... maar in de eindtijd, en zeker bij de zogenaamde opname  draait het om God en zijn  Zoon onze Heere Jezus Christus..... en Zijn glorieuze lijfelijke  terugkomst naar deze aarde..... om dan lijfelijk te gaan regeren.... vanuit Jeruzalem...... (op de  troon van zijn vader David zitten)  een vastgestelde periode, en Johannes heeft daar naar goed rabbinaal gebruik een tijd aan gegeven 1000 jaar........ op hetzelfde moment als dat tijdstip aanbreekt ( Jezus komst) dan zal de zogenaamde opname plaats vinden............  dan klinken de bazuinen, dan gaan de graven open van hem die in Christus ontslapen zijn,  dat kan ook niet anders want Jezus zal bij zijn wederkomst de gemeente naar zich toe trekken , zo u wilt opnemen, Hij verzameld ons, wij moeten hem welkom heten, want we gaan dan niet naar de hemel, maar we gaan de lucht in, hem tegemoed, en daar ontmoeten we Jezus, samen met de doden die in de Here gestorven zijn want die zullen dan als eerste  opstaan..... ( dat is de eerste opstanding) Dat schrijft Paulus aan de Tessalonisensen....... ( goed de Bijbel lezen dit wat ik hier schrijf misschien met andere woorden maar het staat er allemaal in.....).........

Jezus zal dan  op dat....... moment  ( en wij zullen hem dan vergezellen in de lucht ) de antichrist doden met de adem van zijn Mond..........!!!!!! Dan is het over en uit met hem..... hij wordt op dat moment gebonden voor een vastgestelde tijd...... .......  Dat zal de hele wereld zien , en dat is nu zo bijzonder.......... de hele wereld zal het zien....( weten ) !!!!!!!!!! Dat God niet veranderd is..... dat Hij Zijn schepping terug wilt zoals Hij hem gemaakt heeft....... ( vraagt teveel tijd om hier verder op in te gaan ) .... daar kijk ik naar uit...... dat iedereen dan op dat tijdstip zal zien en weten wie God is en wie Jezus is.....en dat HIJ regeert...... ..... Hij zal Zijn Almacht tonen....... !!!! dat zal heel bijzonder zIjn.........  want dan breekt er een tijdperk aan dat de satan gebonden is ,  ( het duizend jarig rijk ) en. dat Jezus nog steeds mensen tot zich zal trekken...... ( bekeren ) Hij zal met een ijzeren staf regeren......( Opb )  tot nu toe was Jezus de zachtmoenigheid en de lankmoedigheid zelf ( lam van God ) maar dan is Hij de leeuw uit Juda’s stam daar spreken de profeten over..... Jesaja en Jeremia..... En Lees de rede van Jezus over de laatste dingen Matheus 24 en Lucas 13....

....Goodmorning, sorry  het is een heel verhaal geworden als ik eenmaal begin dan komt er zoveel naar boven.... maar leg uw Bijbel er naast... en studeer, het is zo wondelijk mooi.... ik wens u Gods zegen met de Bijbel studie.... Shalom Anna 

Tineke op 25-01-2018 16:10

Ik was eens benieuwd hoe men op deze site denkt over recht en rechtspraak in nederland!!

vriendelijke groet,

Tineke

Michaël ;-{> op 25-01-2018 16:33

Esther op 24-01-2018 00:26

Jammer om te horen dat het zo heftig geworden is, ik hoop dat je snel weer de oude bent!

Tom Hendrix op 25-01-2018 18:53

Anna: 10.33. uur. Wat een prachtige bemoediging, Anna.  Mijn hop is gevestigd, op onze wond're Verlosser, Jezus Messias.

Tineke op 25-01-2018 20:35

Tom Hendrix op 25-01-2018 18:53

Ik sluit mij daar volledig bij aan. Maranatha Jezus komt!

.................gr. Tineke. Fijne avond allemaal

Piet 1 op 25-01-2018 21:04
Anna op 25-01-2018 09:33,
Beste Anna: ..het is wederzijds, die verbazing.
Jouw weerwoord hierboven is een uitdrukking in algemene termen en zijn geen argumenten, (wel de schijn ..maar dat toch een bepaalde indruk achterlaat) ..die mijn argumenten weerleggen.. dit even ter onderscheid.
Als ik bv. Verwijs naar Daniël 7:11-12 dan is daar iets te onderscheiden en op te merken en zijn er conclusies te trekken, die leiden of kunnen leiden tot (ver)opklaringen ...exegese dus ..en dat is als ik dan bv. opmerk dat als, de beesten beroofd worden van hun macht dat wil zeggen, dat na het ”1000"jarig rijk (dat geen 1000 jaar zijn, zie Jesaja 24:22) de beesten samen met de antichrist nog een tijd toegewezen  krijgen kort voor het laatste Oordeel ...en dat het beest in vers 11 de valse profeet moet zijn en is dat exegese..
En natuurlijk dan staat deze verklaring niet in de Bijbel maar is het exegese en anders kunnen ze al die theologen, exegeten en Bijbel geleerden beter naar huis sturen.    En trouwens de knappe koppen veronderstellen dat het beest in vers 11 de antichrist is en zo weerleg ik deze geleerden.. hoe ik het exegetiseer met argumenten ...door te lezen en te geloven wat er staat en weet te onderscheiden heb je dan niet alleen wat er staat..máár begrijp je ook wat er staat...begrijp je ??!
En dat is wat ik heb gedaan .. onderscheiden om tot ver-opklaring te komen... hoogdravend en warrig verhaal en al die andere termen zijn hier dus niet op zijn plaats.
Het zou netjes zijn als je me inbijzonder op punten zoudt proberen te weerleggen en niet in algemeenheden, want ik heb wel passages en contexten besproken maar ik zie er geen van jouw...of het is in wat algemene termen die ook nog eens misvattingen blijken te zijn.
Ik heb weerlegd en ben met contexten gekomen en die met de nodige argumenten aangevuld.. en alleen zo hebben we wat aan elkaar en komen we vooruit...
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl