HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Ramshoorn op 01-12-2017 15:59

Beste Drossaard, dank voor uw reactie. Ik ben kennelijk iets te enthousiast aan het schrijven geweest naar u. Mijn excuses daarvoor. Goede discussies worden inderdaad bevordert wanneer er niet meer dan 1 of 2 vragen in deze rubriek gesteld worden en dan daarop kort en krachtig antwoorden.

In Israël [Yeshiva's] wordt er wat af gediscussierd en gaat er soms ook heftig aan toe. Ze houden daar van het debat en gaan vol voor heldere inzichten en waarheid op basis van Torah e.a. historische feiten/argumenten. Shalom.

Rode Wouw op 01-12-2017 17:50

De volgende post hoort bij het XN artikel “Grootste Zweedse kerk verandert God in genderneutraal persoon”. Op verzoek van de Moderator naar het geloofsforum verplaatst.

Een aantal Bijbelteksten op dit gebied laten spreken is het beste. De Here God heeft een scheppingsorde, maar ook een orde in de kerk. Opzieners moeten mannen zijn en het onderwijs in de kerk ook door mannen. De teksten uit de SV 1977

1 Timoteus 3 : 2

2Een opziener dan moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren;

1 Korinthe 14:

33Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen.34Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is hun niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.35En zo zij iets willen leren, laat ze thuis hun eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de gemeente spreken.

 

 

Esther op 01-12-2017 22:37

Dank je wel Michaël, het deed me goed. Ik twijfelde al... met wat ik geschreven had. Sommige onderwerpen liggen wel eens gevoelig....

Mooie vergelijking... we mogen als een kind zijn. Wat zit daar eigenlijk een diepe boodschap in. Soms heel mooi om de boodschap die de Heere Jezus gaf, beseffen wat er werkelijk staat.

Michaël, ook voor jou van onze hemelse Vader Zijn liefde en sterkte om je heen... en liefs van mij, je zus in het geloof, Esther.

Qromwel op 02-12-2017 05:44

Rode Wouw op 01-12-2017 17:50: Paulus verkondigt zo het een en ander, waarvan men dan afsluit met: Woord van God. Maar soms denk ik dat het eerder Paulus' eigen mening is. Wat mij betreft hoeft men niet alles wat hij zegt voor zoete koek aan te nemen. God riep ook richteres Deborah tot het hoogst mogelijke publieke ambt in heel Israël.

Rode Wouw op 02-12-2017 15:32

@Qromwel op 02-12-2017 05:44 : een bekende discussie. Wat u betreft hoeven we ook niet alles voor zoete koek aan te nemen van Petrus, Johannes, Jacobus, van de hele Bijbel. Het wordt dan wel een ander evangelie bij u. Ik zal er verder niet op in gaan.

Drossaard op 02-12-2017 15:57

@Anna, veel van uw gedachtengang in uw bijdrage op 29-11-2017 om 17:25 in die andere discussie kan ik goed volgen maar essentiële elementen ook helemaal niet. Daarbij ik merk ik vooraf direct op hetgeen ik eerder schreef dat ik leerstelligheden door zusters probeer te vermijden. Helaas kunnen zusters niet eenvoudig getuigen van hoe zij iets zien zonder ertoe over te gaan de ander die mening dwingend op te leggen. Zusters overtreden dan meestal 1 Tim.2:12. Ik accepteer onderwijs en gezag door vrouwen niet, dus de kans is groot dat geen discussie meer volgt.

Voor mij is de oorzaak voor kerkelijke verdeeldheid niet de vervangingsleer maar Bijbelse ongehoorzaamheid. Als ik kijk naar de geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar dan kan ik gerust zeggen dat de vervanging een feit was. De (niet-Christelijke) Romeinen hebben Jeruzalem en de Tempel verwoest en het land pesterig Palestina genoemd. Nagenoeg alles wat Joods was werd verstrooid over de wereld en speelde nauwelijks nog een rol op het wereldtoneel. Het kerndeel van het Verbond voor wat betreft de offerrituelen kon niet meer nageleefd worden (geen Tempel, geen Tabernakel). En nog steeds niet. Samaritanen hebben het waarschijnlijk beter kunnen handhaven op de berg Gerizim. Mijn hart gaat uit naar de Jood Gershom Salomon die onvermoeibaar streeft naar een tempel op de berg Moria. Pas dan is Israël echt terug op het wereldtoneel. Volgens de Joden van Neturei Karta is de huidige staat Israël zelfs een gotspe.

Vele Christenen in de geschiedenis hebben de conclusie getrokken dat God niet meer omzag naar Zijn oudtestamentische israëlieten en op basis van de hun bekende feiten konden zij dat ook doen(afgezien van Rom.11). Wij kunnen dat niet meer. Niet meer na 1948 en zeker niet meer na 1967. Sommige Christenen slaan nu helemaal door en focussen zich alleen nog maar op Israël. Zij verloochenen hun afkomst en spugen op de kerk waaruit ze voortkomen. Enkelen gaan zelfs zover zich weer te laten besnijden om zo tot de uitverkorenen te behoren. In mijn ogen allemaal dwaling. Christenen, kerkleden en kerken mogen fouten maken en mogen leren van hun fouten. De kern van het nieuwe Testament is vergeving van zonden en het ontvangen van genade door jood/griek,  man/vrouw, blanke/neger gelijk. Het komt op het geloof in Jezus de Messias aan en op de laatste stand van dat geloof.

Qromwel op 02-12-2017 16:45

Rode Wouw op 02-12-2017 15:32: U verdraait mijn post, ik had het niet over de hele Bijbel, alleen over Paulus. In Paulus'brieven staan verscheidene uitspraken waar gerust vraagtekens bij geplaatst kunnen worden. Maar ook in niet-roomse kringen bestaat dogmatiek.

Rode Wouw op 03-12-2017 14:56

Qromwel op 02-12-2017 16:45

Nou, nou, u gaat de apostel Paulus beoordelen. Twee teksten over apostelen:

Handelingen 2 :

42Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

 

Efeze 2 :

19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.

 

Michaël ;-{> op 03-12-2017 16:49

@ Ramshoorn op 01-12-2017 09:58

''Die Shofar zal zeker weer klinken volgens het Boek Openbaring. Dan worden alle dingen nieuw, de hemel en de aarde! Moge Zijn Koninkrijk spoedig kome op planeet aarde. Shalom.''

Daar proost ik op, L'Chaim !

'Ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin.'

Tineke op 03-12-2017 20:26

Verlangend kunnen wij daar naar uitzien!

Shalom voor jullie allemaal.

Drossaard op 03-12-2017 23:03

Lior gelooft dat er geen stenen Tempel in Jeruzalem gebouwd gaat worden (zie discussie  over VN en Jeruzalem en zijn reactie op 3/12 om 16:01) voordat de Messias terugkeert. Hij haalt vermoedelijk 2 Thes.2:4  aan waar 'tempel' een vertaling is voor het Griekse woord naon. 

Ik geloof dat dit een onjuiste duiding is, zeker als je de samenhang met andere versen onderzoekt. Hoe kan Mat.24:15 en Dan.11:31 (& 9:27) nog verwijzen naar een niet-stenen tempel? Als er offerrituelen gaan plaatsvinden dan is er toch een fysieke tempel nodig?

Qromwel op 04-12-2017 09:46

Rode Wouw op 03-12-2017 14:56: Ik heb het alleen over Paulus, niet over de apostelen in het algemeen. Voor de Evangelie verkondiging in het Westen acht ik Paulus de meest verantwoordelijke. Van Petrus geloof ik niet dat hij ooit in Rome geweest is. Ik denk niet dat vrouwen vandaag de dag zich door Paulus iets laten gezeggen over hun haardracht. Maar dat is niet het belangrijkste. Wat hij schrijft over de overheid in hoofdstuk 13 vind ik hoogst bedenkelijk. Gezien veelvulduge posts op de X-fora ben ik niet de enige die vraagtekens plaatst, om het zachtjes te zeggen. Ik denk eerder dat Paulus zijn volgelingen zoveel mogelijk probeerde te behoeden voor vervolging door de Romeinse overheid. Hij bedreef in dit opzicht gewoon politiek.

Qromwel op 04-12-2017 10:55

Drossaard op 03-12-2017 23:03: In de Profetieën is niets te vinden over de bouw van een derde tempel. Dat wil niet zeggen dat die bouw dus niet zal plaatsvinden, maar dat die waarschijnlijk nauwelijks van (of geen) betekenis is in het geheel van vervulling.

anora op 04-12-2017 14:55

 

Onderzoekers hebben een Griekse document ontdekt, waarin ‘geheime’ lessen van Jezus aan Jacobus zouden staan. Wie meer wil weten: https://news.utexas.edu/2017/11/29/ut-austin-professors-discover-copy-of-jesus-secret-teaching

Rode Wouw op 04-12-2017 17:37

Qromwel op 04-12-2017 09:46 : ik vind de Bijbelteksten belangrijker dan wat u er van vindt.

Lior op 04-12-2017 17:51

Drossaard,Ik heb de door jou aangehaalde verzen even bekeken, maar noch in Mat. 24:15 noch in Dan. 11:31 wordt er gesproken over de Tempel. Wel is er sprake van een 'gruwel der verwoesting op de heilige plek'. Dat eerste wordt in Joodse kringen gezien als de Dome of the Rock, de tweede is de Har Habayit. De moslims hebben hun schrijn (het is geen moskee!) gebouwd op de plek waar vroeger het Heilige der Heiligen stond (binnenste ruimte van de Tempel waar de aron hakodesh stond).

Daniel 9:27 gaat m.i. niet over een antichrist die een pact met Israël sluit voor 7 jaar; je sluit vrede of niet, daarvoor geldt geen enkele termijn. In deze vers gaat het om Mashiach die het verbond met Israël bekrachtigt. Het is lastig om uit te leggen, maar vertrouw me als ik zeg dat de 'hij' uit vers 27 refereert aan de Mashiach (en niet aan een zgn. antichrist). Omdat te begrijpen moet je de grammatica van het Bijbels Hebreeuws machtig zijn.In de jr. 70 van de vorige eeuw hebben enkele haredim gepoogd de Dome of the Rock op te blazen, maar Shin Bet stak daar een stokje voor. Ofschoon ikzelf geen hareidi ben, valt het wel te begrijpen: de Eeuwige duldt geen afgoderij in Israël (zie de Torah waar men afgodische pilaren dienden te vernietigen) en al helemaal niet op de heilige plek. Waren de haredim in hun opzet geslaagd, dan had het geleid tot de Derde Wereldoorlog. Aanleiding voor de tweede Intifada was het gegeven dat Sharon z"l wandelde op de Tempelberg. Lijkt het je waarschijnlijk dat Trump het voor elkaar krijgt dat men op de plek van de Dome of the Rock de Tempel gaat herbouwen? De moslims zijn al verbolgen als Trump overweegt Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël dan wel als hij de Am. ambassade daarheen verplaatst.Kortom, de 3e Tempel is - net als de opname voor de Verdrukking - een mythe die gestoeld is op verkeerde aannames. Van een Tempel is pas weer sprake wanneer het messiaanse tijdperk aanbreekt.

Qromwel op 04-12-2017 21:05

ode Wouw op 04-12-2017 17:37: Jantje van Leiden. Natuurlijk is het niet belangrijk wat ik er van vindt. Maar daar u kennelijk niet wenst na te denken over bijv. Romeinen 13 in verband met de op deze fora geuite meningen over de overheden zullen we het hier maar bij laten. Mochten er anderen zijn die hierover van gedachten zouden willen wisselen (want meer is het niet!) merk ik het wel. 

Drossaard op 05-12-2017 03:08

@Lior, kunnen er dan wat u betreft offerrituelen plaatsvinden zonder een Tempel? In beide versen van Daniël is er sprake van het staken van de dagelijkse offerande. 

Vrede op 05-12-2017 12:59

Beste Lior,

ik lees in Daniel 9,26 toch duidelijk dat er een prins komt en zijn mensen,die de stad en het heiligdom vernietigt.

Ik mag toch wel aannemen dat hier niet Jezus word bedoelt?

Zal Jezus en Zijn volgelingen de stad en het heiligdom vernietigen?

Of zal er een prins komen die samen met zijn mensen naar de hemel klimt en de hemelse stad en hemelse heiligdom vernietigt?

Conclusie:Uit Daniel 9,26 is duidelijk te halen dat er sprake is van een 'heiligdom' in de stad.

Het lijkt mij zeer onwaarschijnelijk dat het hier om een hemelse stad en heiligdom gaat,en evenmin lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat dat Jezus' en de heiligen zelf de stad en het heiligdom vernietigen.

En dan hebben we nog openbaring 11,2

Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.

2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.

Ik denk dat we hier toch echt wel duidelijk kunnen vasstellen dat het om een daadwerkelijk fysieke aardse tempel gaat.

Het lijkt mij namelijk echt heel sterk dat de heiden naar de hemel op zijn geklommen en in het hemelse voorhof van de tempel zitten en daar het hemelse Jeruzalem te vertrappen.

Conclusie:Het gaat hier toch echt om een aardse tempel,en niet om de tempel in de hemel.

ps,

er gaan tegenwoordig heel veel stemmmen op om te geloven dat de laatste tempel niet op de plek lag waar nu de rotskoepel staat.

Voorzever ik het heb begrepen zou de werkelijke plek  een stukje meer naar het Zuiden zijn.

Zo gaan er ook steeds meer stemmen op om te geloven dat de klaagmuur niets meer en niets minder is dan een muur van een oude Romeinse villa in plaats van de muur van de tempel.

En logish ook,want Jezus zei dat geen steen op de andere zou blijven wat betreft de tempel.

m.a.w. De Rotskoepel hoeft dus helemaal niet weg om de Joodse tempel te kunnen bouwen.

Ramshoorn op 05-12-2017 13:10

@Michaël. Ja, die Shofar is al uit het vet gehaald en zal spoedig vanaf de berg Sion de bevrijding van heel Israël aankondigen. Vanmorgen las ik in Jesaja 27..

Israël verlost van de wereldmachten...

Jesaja 27:13…En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de Here op de heilige berg te Jeruzalem.

Hopelijk zullen ook alle Joden uit Amerika, Rusland en EU terug keren naar Erets Israël. De helft van de Joden woont nu nog buiten Israel, onbegrijpelijk!!! Nu hebben ze een eigen land en blijven toch liever bij de vleespotten van Egypte. Paulus leert gelukkig, gans Israël zal zalig worden. Romeinen 11.

@Tineke…blijf meelezen en reageren. L' Chaim.

Esther op 05-12-2017 14:40

Hallo allen... ik geloof dat juist de Israëlieten/Joden die de Heere Jezus hebben aangenomen... al in het land der heerlijkheid zijn. Zij zijn bij en horen bij de Heer. Dát is het beloofde land... Net zo als dat we lezen in Hebr. 11, dat zij, de oude geloofs getuigen... verlangden naar het 'hemelse vaderland'... In Christus Jezus kwamen al die beloften uit. Het staat zowie al drie maal vermeld in Hebr. over dat zij in Christus hemelburgers zijn.

En tja... daar zit natuurlijk een enorm verschil in.

Maar... zo is het, zoals ik het lees... nergens lees ik dat vanuit het Nieuwe verbond in Christus... nog toespelingen zijn naar al die beloften die vermeld waren in het Oude Testament. Christus Jezus was de vervulling van al die beloften.

Een eeuwig verbond... lezen we... Wat is dat een enorme grote waarheid... dat eeuwige verbond zit in Christus Jezus. Hij die de weg de waarheid en het leven is. De Heere Jezus alleen die de weg naar de Vader is. Er is geen andere weg. Hij was het het waar God de Vader door de eeuwen heen naar wees.

Het voelt nooit goed... zoveel profetieën... die buiten Christus omgaan. Hij alleen is de Spil waar alles om moet gaan. Niet Israël, niet wij... ook niet allemaal aannames... maar Christus Jezus alleen. Daar alleen zit onze redding ons heil en onze zaligheid in.

De Hele Bijbel door gaat het om het beloofde Zaad van Abraham... niet zaden meervoud, maar het Zaad is Christus.

En ja... Romeinen 11... heel Israël zal zalig worden... wat een ware woorden... als we tenminste alles lezen... het gaat ook dan, steeds om Christus Jezus. In Hem alleen zal men zalig worden... en daar gaat ook het hele hoofdstuk over.

Maar goed... misschien lees ik het verkeerd... ik weet maar één ding... alles gaat alleen om de Heere Jezus.

Fijne dag allen, en groet, Esther.

Lior op 05-12-2017 16:52

@Drossaard: de 70 weken zijn reeds achter de rug en daarmee is Daniël 9:27 ook in vervulling gegaan. Met Yeshua als het korban Pesach kwam een einde aan wat jij noemt "de dagelijkse offerande".@Vrede: vers 26 gaat over de Romeinse keizer die de Tempel liet vernietigen, welke geschiedde in 70 AD.Daarentegen gaat het in vers 27 - in het midden van de week zal hij een einde maken aan de dagelijkse offerande - over Moshiach. In de Ned. vertaling lijkt het alsof de 'hij' in vers 27 teruggaat op vers 26, maar dat is een misvatting. In het Hebreeuws wordt de 'hij' (vers 27) gekoppeld aan Moshiach (uit vers 25). Dat gegeven geeft ons inzicht in de dag waarop hij gekruisigd werd. In het Jodendom heb je het begrip PaRDeS, een acroniem voor 4 niveau's van Bijbellezen. De 'P' staat voor Peshat (= letterlijk) en laat zien dat "het midden van de week" (vers 27) een aanduiding is voor de 4e dag oftewel woensdag (middelste dag). Een kruisiging op woensdag houdt in dat de wederopstanding plaatsvond op Shabbat.Yochanan noemt Yeshua ook wel het 'korban Pesach'. Uit de Torah weten we dat het korban Pesach geslacht diende te worden 'tussen de avonden'. De Babylonische Talmud vermeldt dat tijdens de Uittocht uit Egypt het korban Peach werd geslacht op 14 Nisan tussen 15-18 uur. In deJoodse traditie staat de Shabbat voor Pesach bekend als Shabbat haGadol, en tijdens de Uittocht viel die Shabbat op 10 Nisan. Zodoende weten we dat woensdag 14 Nisan was en dat 17 Nisan ook op een Shabbat viel. Het blijkt dus dat de Eeuwige hetzelfde patroon (dag en datum) bij de Uittocht ook gebruikt voor de kruisiging van Yeshua.Tenslotte, het boek Openbaringen spreekt inderdaad over een Tempel, maar ook hier laat de Griekse tekst zien dat het gaat om een spirituele tempel (naos) en niet om een fysieke tempel (hieron). Je kunt het verifiëren met een concordantie. De fysieke Tempel die Yeshua betrad op Shabbat wordt steevast aangeduid met hieron in het Grieks. De Tempel (G-ds) in Cor., 2 Thess. 2 en Openbaringen 11 wordt echter naos genoemd. Dat onderscheid is belangrijk voor een goed begrip van de eindtijd. In 1 Cor. 3:16 en 6:19 wordt uitgelegd wat bedoeld wordt met 'Tempel G-ds'; het gaat om de G-dvrezenden en niet om het Tempel als gebouw!Het concept van de mens die zijn lichaam en hart transformeert tot een Tempel G-ds zien we voor het eerst in parasha Teruma. In Exodus 25:8 zegt de Eeuwige aan de Israëlieten "En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone" (Statenvertaling). Echter staat er in het Hebreeuws geen "in het midden van hen wone", maar staat er letterlijk "in hen wone". Cruciaal is het woordje 'betocham'. De Malbim en andere gezaghebbende rabbijnen zagen hierin dat we onszelf dienden om te vormen tot een Tempel, zodat de Eeuwige in ons kan zetelen.Dit in ogenschouw nemende kunnen we dus stellen dat de antichrist ernaar zal streven om de positie van de Eeuwige in te nemen in de 'Tempel G-ds'.

Nieuw Begin op 05-12-2017 22:32

NTR vs Peterson over religie.

Zie de uitstekende kolom van Leon de Winter over religie in zijn column in de Telegraaf. Jodendom en Christendom worden volkomen bespottelijk gemaakt maar over de islam durven de makers ( van de NOP de NTR de publieke omroep waar u schandalig veel belasting voor betaald!) amper de naam van de stichter te nomen, moammed want dat is verboden en we weten allemaal waaar. belachelijk maken van mohammed toe kan leiden ( denk aan de Deense cartoons!)

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1396186/ntr-serie-over-religie-zit-vol-flauwekul

Nieuw Begin op 06-12-2017 00:23

@Lior Wat leerzaam wat u schrijft! Dat is pas Bijbelstudie! Dank!

Vrede op 06-12-2017 01:17

Lior,

-In de Ned. vertaling lijkt het alsof de 'hij' in vers 27 teruggaat op vers 26, maar dat is een misvatting. In het Hebreeuws wordt de 'hij' (vers 27) gekoppeld aan Moshiach (uit vers 25)-

Sorry,maar ik kan echt totaal niet volgen hoe je tot deze conclusie komt hoor.

Wil je dat uitleggen hoe je op deze conclusie komt?

Qromwel op 06-12-2017 01:45

Lior op 05-12-2017 16:52: De vrouwen hadden op de dag tussen de Sabatten in maar weinig tijd. Vandaar dat zij zich in alle vroegte de dag na de gewone Sabbat naar het graf repten. De Opstanding moet gezien Jezus' eigen woorden plaatsgevonden hebben vlak voor het einde van die gewone Sabbat. Het Christelijk tijdpad Goede Vrijdag, Paaszaterdag, Pasen klopt niet. 

Lior op 06-12-2017 16:56

@Vrede: neem eens de zin 'de vrouw zegt de man is het zwakke geslacht'; de betekenis is anders bij 'de vrouw, zegt de man, is het zwakke geslacht' in vergelijking met 'de vrouw zegt, de man is het zwakke geslacht'.

Daniël 9:25-27 bevat twee personen: Mashiach en de Romeinse legeraanvoerder. Eerstgenoemde wordt aangeduid in vers 25 en 26a, terwijl laatsgenoemde voorkomt in 26b. Vervolgens in vers 27 lijkt het nog steeds te gaan over degene die genoemd wordt in vers 26b, maar schijn bedriegt; het gaat dan weer om Mashiach. Om dat te doorgronden, is kennis van het Bijbels Hebreeuws onontbeerlijk. Een andere aanwijzing is de formulering van vers 27: het verbond gesloten met velen.  Yeshua zegt zelf dat hij daarin centraal staat: "Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden" (Matt 26:28)

Lior op 06-12-2017 17:09

Qromwel,de verwarring ontstaat omdat men de Shabbat genoemd in Yochanan (19:31) aanziet voor de wekelijkse Shabbat. Echter waren er die week twee Shabbatten: het begin van Pesach op 15 Nisan (vandaar dat hij voor zonsondergang van het kruis gehaald diende te worden) en de wekelijkse Shabbat op 17 Nisan. De eerste en laatste dag van Pesach, evenals bij Sukkot, zijn jaarlijkse Shabbatten, want op die dagen mag er geen arbeid verricht worden (zie Torah). De Kerk was zich hiervan niet bewust en schreef de kruisiging toe aan de zgn. 'Goede vrijdag', terwijl elke onderbouwing daarvoor ontbreekt.Dus ja, als je uitgaat van zijn sterven 'tussen de avonden' (woensdag 14 Nisan omstreeks 15 uur), dan zal de opstanding 3 dagen later op zatermiddag 17 Nisan hebben plaatsgevonden.

Qromwel op 06-12-2017 18:48

Lior op 06-12-2017 17:09: Precies. Toen ik dit aan Roomse familieleden uitlegde zei men: Is het belangrijk? En ik: Hij zegt toch duidelijk, drie dagen en drie nachten. De twee hoofbestanddelen van drie etmalen, dus tweënzeventig uur. Maar lezen wat er staat is helaas niet hun sterkste punt.

Vrede op 07-12-2017 00:54

Lior,

-Om dat te doorgronden, is kennis van het Bijbels Hebreeuws onontbeerlijk.-

Ik begrijp wel dat je die conclusie trekt.Ik begrijp alleen niet hoe je die conclusie trekt.

Het komt er dus op neer dat je je baseert op jouw kennis van het bijbels Hebreeuws?

Kan je dat uitleggen?Zo moeilijk kan dat nou toch ook niet zijn om een klein stukje bijbels Hebreeuwse gramatica uit te leggen in het licht van de interpretatie van deze bijbeltekst?

En als jouw kennis van het bijbels Hebreeuws juist is dan mag ik dus wel aannemen dat de gemiddelde Hebreeuws sprekende rabbi het wel met je eens zal zijn dat vers 27 niet op de legeraanvoerder slaat uit 26b,

maar dat vers 27 op de Messias slaat uit vers 25 en 26a?

Qromwel op 07-12-2017 01:07

Robin op 06-12-2017 21:25: Hoe moest na de totale ondergang van de Huizen van Israël en Juda de profetie m.b.t. Betlehem Efrata (Micha 5)nog vervuld worden? Pas eeuwen later kwam die weer in zicht door de terugkeer van het overblijfsel ten tijde van de Perzen.

Lior op 07-12-2017 18:49

Vrede,

Een van de basale regels van de grammatica is dat getal en geslacht in overeenstemming dienen te zijn met het gezegde. In het onderhavige geval hebben we te maken de 'hij' uit vers 27. Volgens de regels van de grammatica moet deze "hij" (derde persoon enkelvoud) verwijzen naar een subject noun (degene die een handeling doet) uit een eerdere vers. Derhalve kan deze "hij" geen betrekking op de 'vorst' uit vers 26b, want dat is een object noun. Hoe weten we dat? Omdat de 'vorst' (vers 26b) toebehoort aan het onderwerp 'volk' (de regel luidt "Het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen [...]" NBG-vertaling); de vorst vernietigt de Tempel niet, maar zijn 'volk'. M.a.w. deze "hij" (enkelvoud) kan niet verwijzen naar deze 'vorst' (noch naar het volk, want die zijn meervoud) en moet derhalve terugslaan op een eerdere subject noun, en dat is de Messias. Het spijt me dat ik de juiste termen niet kan vinden, maar ik ben geen Neerlandicus. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.

goodmorning op 08-12-2017 01:59

Lior@

Moet eerlijk bekennen uw berichten een aantal malen opnieuw door te lezen, want deze barst van genoten kennis.

Uw bent geen Neerlandicus zoals u zelf schrijft, maar lees toch graag uw Master niveau. Kom ik op één van uw laatste regels en mijn vraag is deze. Hoe zie jij de antichrist ?  Zelf denk ik aan de vooruitgang in technologie, virtueel, kwantumcomputer....lijkt mij de manier om toch menig mens mee/in te bedwelmen.

Uw regel hieronder.

Dit in ogenschouw nemende kunnen we dus stellen dat de antichrist ernaar zal streven om de positie van de Eeuwige in te nemen in de 'Tempel G-ds'.

Mocht er toch een Tempel gebouwd worden, dan is en blijft dit mogelijk. Zij zijn immers nog verblind. (Israël)

De tijd gaat snel en er gebeurd bijzonder veel in en om het Beloofde Land. Zeker nu, puzzelstukjes vallen op hun plek. Vandaar mijn vraag., de antichrist. Hoe sluw is deze in de nabije toekomst.

Groet

Michaël ;-{> op 08-12-2017 17:07

@ Ramshoorn op 05-12-2017 13:10

Altijd weer mooi om te merken hoe sommige dingen die op 'je' pad komen dan weer samenvallen.

Ik wens u alvast een prettig weekend.

Hartelijke groet, Michaël

Lior op 10-12-2017 15:33

@Goodmorning: afgelopen vrijdag heb ik een lange reactie aan u geschreven, maar om onbekende redenen werd het niet geplaatst. Het is jammer maar op deze manier voel ik me niet langer welkom hier. Groetjes!

Lior, lees de siteregels onder het artikel en de siteregels waar ook naar verwezen wordt  Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels

Dat is de reden dat uw post niet gepubliceerd is. Mod.

goodmorning op 10-12-2017 21:59

Lior@

Spijtig om te lezen, ben en blijf benieuwd naar uw visie. Moet wel in overeenstemming zijn met de siteregels. Dit lijkt mij geen moeilijke opgave!

Hoop nog wat van u te zien in berichten.

Groet

 

Beste Goodmorning: Lior zal waarschijnlijk hier niet meer willen posten, juist vanwege de siteregels. Mod.

goodmorning op 11-12-2017 22:30

Mod@

Begrijpelijk, wij zijn allen als gast en regels moeten worden gerespecteerd.

Om toch even terug te komen op het antiechristelijk denken. Het woord respect is bijna een vloek geworden in onze tijd. Ismaël de zoon van Abraham geboren uit de vrouw Hagar is na de breuk tussen zijn vader de stamvader geworden van het Arabische volk. Maar nog steeds de zoon van Abraham. Isaäk zoon van Abraham en Sara volgens de bijbel gezegend en waar de Messias uit geboren zou worden. Dit is beknopt beschreven, maar is de kern van de zaak. Hoe rijk is Ismaël gezegend, kijk in de landen waar ze leven, de olie komt als het ware de grond uit. Hoe rijk is Isaäk gezegend. Tot op de dag van vandaag zijn zij verblind en zien Jezus niet. Toch zegend God dit volk met grote rijkdom, kennis, en het Israël opbouwen van wat eerst een dorre vlakte leek. Daarvoor uitgemoord door een visie van adolf, beter gezegd de visie van de dood" de visie van satan. Vergeet de kerk niet, hoeveel moorden hebben zij op hun geweten die de naam Ismaël droegen. 

Haat is wat heerst en word rijkelijk gevoed door naties regeringen en hebzucht. Over deze broers is genoeg geschreven in bijbel en koran en dragen beide een Hebreeuwse jongensnaam. Hun Schepper heeft een doel en dat is het nieuw Jaruzalem een stad waar Zijn Naam is in gekerft, een volk wat Hij wil herenigen. Dat al staat beschreven die antiechrist komt, word bedwelmd met technologie, wifi, gebogen hoofden in een virtuele werkelijkheid die de werkelijke gewaarwording overtreft. 

Met dit gegeven komt er een verdrukking, die groter is dan wat een ieder zich maar kan indenken. Als de mens nog kan "denken" want nu al zijn ze blind en zien niet dat deze Hebreeuwse broeders de hoofdrol spelen in Gods plan. 

Wist ik maar meer, dan kon ik het jullie vertellen

Groet.

AngelB op 11-12-2017 22:43

@Oma, Pluto en mod. Ik begrijp niet zo goed hoe dit een dwaalleer, afschuiven van verantwoordelijkheid of zelfkastijding kan zijn (verder over de posten op de nieuwssite). Ik lees in Jesaja 54 dat God Zich korte tijd afkeerde van zijn volk vanwege hun ongehoorzaamheid,, in Richteren meerdere malen dat God hen overleverde aan hun vijanden als zij zich van God afkeerden, in Job dat God toelaat dat hem verschrikkelijke dingen overkomen, in Lukas dat Jezus Petrus vermaant en zegt dat de duivel toestemming aan God vroeg om de discipelen te ziften als tarwe. Hij niet zei dat God dat niet toestond. Maar juist dat Hij voor hen gebeden had dat zij, ondanks die aanvallen van de boze, zullen standhouden in hun geloof. Lees ik die dingen dan allemaal fout? Graag onderbouwen vanuit de Bijbel.

De vertaling ten aanzien van de duivel voor het  vragen om toestemming  laat wat te wensen over. Er zijn diverse betere vertalingen zoals: de duivel heeft begeerd, heeft voor zichzelf gevraagd, heeft opgeëist. Jezus wist allang wat de duivel van plan was en heeft juist vooraf daar voor gebeden.Mod.

Ik bedoel hiermee niet dat de mensen die moeten lijden dat verdienen, maar wel dat God lijden toestaat. Hij is toch de Almachtige en de Bijbel staat ook vol met voorbeelden dat Hij wel ingreep. Waarom de ene keer wel en de andere keer niet kunnen wij waarschijnlijk nooit begrijpen. Waarom leven sommigen onder verdrukking, armoede en honger of oorlog en anderen in welvaart en gezondheid? Dat is niet God de schuld geven om zelf geen verantwoording te hodven nemen. Ik geloof dat God weet wat Hij doet of juist niet doet. 

 

Beste AngelB:

Lees nog eens terug op topic    http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/12/Islamisering-Frankijk-stevent-af-op-tweestaten-oplossing-of-burgeroorlog                           

AngelB op 10-12-2017 20:18

@Oma, toch staat de Bijbel vol met voorbeelden dat God zijn zegen onthoudt op momenten dat Israel afdwaalde. Dat heeft met wakker worden niet zoveel te maken, wel met geloven in Gods Woord. Uiteraard doen mensen het de Joden aan, maar dat kan alleen als God dat toestaat. De meeste Joden erkennen Jezus niet als Zoon van God, het hangt niet af van hoe vaak je naar een synagoge of kerk gaat. Dat zijn uiterlijke dingen. Het gaat erom of je het offer van de Heer Jezus aanneemt.

U beweert hier nogal wat, wat dacht u van de christenen die wel in Jeuzus geloven.  In de 2e wereldoorlog gesneuveld zijn of zoals de bekende Corrie ten Boom met haar zuster in een concentratiekamp terecht kwam, of die gelovigen die nu hedentendage onrechtvaardig lijden in deze wereld. U stelt dat God dit toelaat wat impliceert dat uw god dit ook niet kan toelaten. 

Omdat de Joden niet in Jezus geloven, krijgen ze een Holocaust over zich heen, dat zou dan gods wil geweest zijn want hij laat dat volgens u toe.

Als God ervoor  "kiest" om iets toe te laten, dan hoeft hij de gelovigen ook niet op te roepen de geestelijke strijd te strijden, niet tegen vlees en bloed maar tegen geestelijke overheden en machthebbers, die de initiators zijn van al het kwade in deze wereld. Samengevat  Gods uitdrukkelijke wil is geen oorlogen , geweld en verderf en zeker geen holocaust.

Gods bescherming houdt niet per definitie in dat al het lijden u bespaart zal blijven, wat inherent is aan deze wereld  maar wel is daar de belofte van God om in uw lijden daar aanwezig te zijn. 

Verdere discussie naar het Geloofsforum. Mod.


Vervolg op uw vraag:

Realiseer u dat de bijbel geschreven is vanuit een Oosters denken en als wij dit proberen te begrijpen met onze Westerse bril dan kan er verwarring ontstaan.

Eén aspect van de Oosterse denkwijze heeft een historisch verleden van beloning en straf. Een voor wat hoort wat principe. In die tijd moesten de afgoden behaagd worden anders kwam er straf en vergelding. Ook het oog om oog en tand om tand principe zat in de genen. Het gedachtegoed van vergeving was een totaal onbekend fenomeen.

Het offeren van kinderen was een gangbare zaak om de afgoden gunstig te stemmen om elke vorm van straf en vergelding te ontlopen, offeren aan de afgod Moloch. Babies en jonge kinderen werden levend in het vuur gegooid. Verkrachting was een geaccepteerd verschijnsel evenals occulte rituelen waarbij mensenoffers aan te pas kwamen. Het was een zwarte , duistere tijd.

En in die harde, wrede medogenloze wereld vol met (occult) geweld komt Jezus de Christus en toont wie God is , die heeft het niet over wat goed is en kwaad is,hij predikt de liefde tot God, en de naaste als uzelve.
De volmaakte liefde die geen vrees kent (voor straf of vergelding) maar dit was voor de toenmalige wereld zo'n vreemde boodschap, die in eerste instantie niet kon landen in het denken.

Er moest een tussenoplossing gevonden worden om die mensheid te leiden naar een totaal ander wereldbeeld en denken. Daarom leest u in de bijbel dat God zijn aangezicht afwendt als het Joodse volk ongehoorzaam is of hij hen in de handen van de vijand overgeeft enz. een staffende en belonende God, die enigzins past bij hun wereldbeeld van belonen en straffen.

Alles werd aan God toegeschreven, zoals ze dat ook gewend waren met de afgoden.
Zelfs nu nog, als er een tsunami is, hebben ook christenen wel de neiging tot de vraag of dit misschien de straffende hand van God is.

Zoals u al eerder uitgelegd, straft God niet in die zin, het is oorzaak en gevolg en de onvolmaakte wereld waarin de mensheid leeft.
In Nederland zijn er sterke dijken gebouwd om ons tegen overstroming te beschermen en huizen van steen die tegen een stootje kunnen.
Op Sint Maarten zijn na de oorkaan Irma, de houten gammele huisjes verwoest maar de goed gebouwde stenen huizen bleven overeind staan. 

Als u dit plaatst in het gedachtegoed van het "oude"  denken in bijbelse tijden zou dit geïnterpreteerd worden als de goden die boos zijn en kon er precies afgelezen worden op welke inwoners, namelijk die van de houten huisjes. De bewoners van de stenen huizen zouden dan welgevallig zijn in de ogen van de afgoden.

Of trek dit door naar het onvolwassen bijbelse Godsbeeld wat ze toen (maar ook nu nog) hadden. God straft en beloont. God geeft ze over aan de orkaan of beschermt ze tegen de orkaan. (zelfs die goddeloze met zijn stenen huis) 

Maar er is wel een geestelijke strijd aan de gang van de onzichtbare demonische wereld waar God toe oproept om daar tegen te strijden en dat is de taak van de gelovigen om de ongelovigen en de gelovigen te beschermen opdat wij een vredig leven mogen hebben.
Uw gedachte dat God onheil toelaat is onbijbels. De gelovigen laten het toe omdat er gebrek aan inzicht is welke strijd er gestreden moet worden om onheil te voorkomen.

XN schrijft elke dag wat er speelt in de wereld, niet om onze gasten depressief te maken maar juist om inzicht te krijgen om uw positie in te nemen in die geestelijke wereld vanwaaruit alles geïnitieerd wordt.
Vaak wordt er door de gasten naar het bijbelboek Openbaring verwezen dat al het onheil geschieden moet en zit men passief af te wachten todat het over ons kome.

De discipelen vroegen aan Jezus hoe te bidden en dan komt Jezus met het Onze Vader, die in de hemel zit, dat de naam van zijn Vader geheiligd wordt en zijn koninkrijk mag kome, dat zijn wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Wie moeten er op de aarde zorgen dat het koninkrijk zichtbaar wordt ? Wie moeten er zorgen dat de wil van God zal geschieden ?

De uitwerking van wat u in Openbaring leest is Gods zaak alleen. Het Onze Vader is de zaak van de gelovigen.

Mod.

Michaël ;-{> op 12-12-2017 18:16

''Ik geloof dat God weet wat Hij doet of juist niet doet.'' Inderdaad AngelB

God is omnipotent en Zijn plan is perfect. Alles gebeurt op Zijn tijd. Wij als mensen kunnen God zijn plannen niet doorgronden en dat hoeven wij ook helemaal niet. Wij hoeven alleen maar te vertrouwen op Zijn belofte. Meestal komen wij er later vanzelf achter wat de reden is waarom bepaalde dingen in ons leven gebeurd zijn. Om ons sterker, standvastiger en overtuigder te maken, zodat we weten dat we volledig op God kunnen vertrouwen. Om alles, maar dan ook alles 'angstloos' over te kunnen geven in Zijn handen. God is goed. God is groot. God is almachtig. God is liefde. Hij weet wat het beste is voor ons.

Wat Zijn hand doet, Wie maakt het ongedaan?

Ik wens iedereen zijn zegen, liefde en genade toe.

Michaël

Esther op 12-12-2017 20:32

Dank je wel Michaël... mooi, eerlijk antwoord aan AngelB.

Zo geloof ik dat ook... Begrijp ik alles?? oh, nee... maar weet wel dat onze hemelse Vader precies weet wat Hij doet.

Heel mooi, wat ik zo lees... vertrouwen, dat eenvoudige woordje, en het omvat alles. 'Om alles, maar dan ook alles 'angstloos' over te kunnen geven in Zijn handen. God is goed'... Dan mogen we ook zeggen, schuilen onder Zijn vleugels.

AngelB... misschien is het wel ook een toets voor ons... als we zien dat anderen gebrek hebben, of andere moeilijkheden hebben. Hoe gaan wij daar mee om?  Zou de Heere niet willen dat wij naar zulke mensen omkijken. Zegt de Heere Jezus het zelf ook niet... als we zien dat iemand gebrek heeft... Sluiten wij dan de deur van ons hart... of helpen we deze en gene. Naargelang wij daar de middelen voor hebben.

Heel bijzonder, dan krijgen we ook vaak de middelen om te helpen. Die ervaring heb ik zelf ook al meegemaakt.

Dank jullie wel Michaël en AngelB... had het net even nodig om zulke bemoedigende berichtjes te lezen.

Ook voor jullie Vader liefdevolle zegen en nabijheid, en liefs van mij, Esther.

Esther op 13-12-2017 12:30

Dank u Xander/mod.

Het zijn woorden die aan het denken zet. Het is werkelijk een geestelijke strijd... en zo dankbaar, hebben wij ook de Geestelijke wapen uitrusting... En dat moeten we aandoen...

Ook het laatste...over het 'Onze Vader'... heel mooi... En zo waar... wie moeten er op aarde zorgen dat het Koninkrijk zichtbaar wordt... Het zit in harten van mensen die bij de Heere horen. Wij zijn... als het ware ambassadeurs van God de Vader en Christus. Wij mogen/moeten laten zien wat de wil van God is.

Ik doe het bepaald ook niet goed... maar het willen en werken wordt in ons gelegd. Wij staan nooit alleen, en hoeven het ook nooit alleen te doen.

Gods wil zit in Christus Jezus.

Toelichting: Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Hosea. Het gaat hier om specifieke kennis.

Kennis is niet enkel verstandelijke kennis van de bijbel maar "moet" gepaard gaan met de vreze des Heren opdat de kennis wordt omgezet in inzicht en Rhema ( Levende woorden die rechtstreeks tot het wedergeboren hart gesproken worden door de Heilige geest vanuit de schrift) 

De vreze des Heren , kenmerkt zich niet door angst, maar door het liefhebben van God en uw naaste als uzelvePsalm 25:14 Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen.
De vreze des Heren is het begin der kennis (= da'ath).  Wat betekent kennen in de zin van bekennen, en impliceert kennis door relatie.
Bijbelse kennis zonder liefde is een hol vat, een dreunende gong, een schelle cimbaal- rauw schel geluid voor de ziel-  en kan zelfs heel veel schade aanrichten in de omgang met gelovigen onder elkaar wanneer die kennis gebezigd wordt.

Succes met de site/forum, Xander/mod. Vaders liefde en zegen om jullie heen... en liefs van mij, Esther.

Dank Esther. Mvg. Mod.

Esther op 13-12-2017 17:22

Enorme ware woorden Mod. Soms voelt het als water op een dorstige ziel.  Vreze voor de Heere en liefde... is dan toch het kernpunt. Liefde voor de Heere en liefde voor onze naaste.

1 Korinthiërs 13, over de liefde. Ik kan niet anders zeggen dat het gewoon waar is... men kan enorm veel schade aanrichten naar mede broeders en zusters. Bijbelse kennis alleen is kil en koud.  Dan komt zo gauw het eigen gelijk om de hoek kijken. En laat ik als eerste maar bij mij zelf naar binnen kijken.

Hier kunnen we veel van leren. Doet mij aan de woorden van 1 Johannes 4 : 7-8 denken, "Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde".

IK geloof ook zeker dat dát ook veel belangrijker is, als een scala van Bijbelteksten om kennis te laten zien.

Dank mod. voor deze wijze, maar ook bemoedigende woorden.

Vaders zegen en liefs van mij, Esther.

Michaël ;-{> op 13-12-2017 21:26

@ Mod & Esther

Mooie wijze woorden van u beiden. Dank u.

God bless you !

Met hartelijke groet, Michaël

Tineke op 13-12-2017 21:32

Tineke op 13-12-2017 21.28

Ik wil jullie graag iets doorgeven om ook misschien te lezen

Ontdek God van David Sorensen,

Misschien is het ook wel opbouwend voor een van jullie!

Hart. groet van Tineke

Michaël ;-{> op 14-12-2017 17:39

@ Tineke op 13-12-2017 21:32

Bedankt voor de 'opbouwende' bijdrage. Ik kende God al van vroeger en dat werd steeds méér, duidelijker en herkenbaarder door de jaren heen. De afgelopen 7/8 jaar heeft God mij ontdekt, en dat is een openbaring op zich. Ik kan daar een boek over schrijven... Ik weet uit ervaring dat God mij ten alle tijden bijstaat, daar heeft Hij tientallen voorbeelden van gegeven. Speciaal op de momenten als ik word geconfronteerd met het kwaad zelf. God is weergaloos en almachtig en maakt het onmogelijke mogelijk. Zelfs hetgeen wat zich in het duister had afgespeeld werd aan het licht gebracht, geopenbaard en getoond.

Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Het is echt waar, Gelukkig! Ik ben zo blij dat Hij aan mijn kant staat. Maar alles op Zijn tijd.

Ik wens u Gods zegen en liefde toe.

Hartelijke groet, Michaël

Tineke op 15-12-2017 11:16

graag gedaan michael alvast gezegende kerstdagen, ook voor iedereen

van deze site.

vr. gr. Tineke

Esther op 15-12-2017 20:45

Hallo Tineke en Michaël... dank jullie wel. En welkom Tineke.

Mooie bemoedigende ervaring Michaël... God is zo machtig groot, en toch kijkt en is Hij zo begaan met ons. Altijd weer zo wonderlijk en dankbaar.

Ieder heeft zijn/haar eigen wonderlijke ervaringen met de Heere. Als je Zijn kracht en liefde zo persoonlijk meegemaakt hebt in (wat je zelf ook al zei) onmogelijke situaties... weet je ook wat het is. Vandaar uit... wijs ik altijd op de Heere Jezus. Hij is het die het doet voor ons, als wij niet meer kunnen... ongeacht in wat voor situatie iemand zit.

Het vormt je ook, als mens... dat verneem ik tenminste wel aan mijzelf. Niet ik, maar Hij. Terwijl ik toch meer als genoeg faalt. Alle dagen wel.

Het is zo waar wat je schreef... Alles is mogelijk voor degene die gelooft. En dat is een heel waar woord. Dat wil niet zeggen dat we overal maar onze zin in krijgen... maar juist dát wat zo nodig is, in welke situatie dan maar ook.

Ook voor jullie, Vaders liefde en nabijheid om jullie heen... en ook alle anderen, en liefs van mij, Esther.

Tineke op 15-12-2017 21:30

Tineke op 16-12-2017 21.24

Bedankt Esther, ik heb ook veel meegemaakt, als ik wat met jullie

kan delen zal ik dat zeker doen!

Iedereen veel kracht en sterkte gewenst in zijn of haar leven in Gods nabijheid!

Vriendelijke groet aan een ieder.

Tineke.

Tom Hendrix op 16-12-2017 12:47

@Esther: 20.45. uur, op 15/12. Inderdaad Esther, in de Here Jezus; zijn wij meer dan overwinnaars. Door zijn volbrachte werk aan het kruis, zijn we volledig gerechtvaardigd, en mogen wij vrijmoedig naderen voor Gods aangezicht. Wat een genade, wat een liefdeoffer door Jezus gebracht. Ik word er stil van...zoveel liefde zoveel genade. Zegen voor jou Esther, en alle reageerders op deze site. Shalom.

Michaël ;-{> op 16-12-2017 15:04

Bedankt Tineke, ook voor jou alvast gezegende kerstdagen. En je ervaringen, die je kunt delen, zijn zeer zeker welkom.

Ja Esther, Hij is zeker begaan met 'ons' Zijn kinderen. Het klopt wat je schreef: ''Hij is het die het doet voor ons, als wij niet meer kunnen...'' Zonder Hem zijn wij niets. En dat vormt je inderdaad. En nee, we krijgen niet overal onze zin in. Sterker nog, ik heb gemerkt dat ik zelf eigenlijk niets te willen heb. Op zich helemaal niet erg, ik heb me aan Hem overgegeven. Wat ik echt wil en waar ik zelfs als kind zijnde al om bad, is God's gerechtigheid. En ook dat zal nog geschieden. Maar om te weten en te merken dat je door de Heere bijgestaan wordt, zeker op de momenten wanneer je het 'het hardst' kunt gebruiken en nodig hebt, is zo rustgevend, lekker, veilig en vertrouwd dat je daar echt angstloos van wordt. En je vol goede moed en vertrouwen uitkijkt naar de afloop en naar de dingen die nog komen gaan.

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? (Romeinen 8:31)

Esther bedankt voor je oprechte reacties, die doen mij echt goed. Ik wens je een heel fijn weekend en Vaders liefde om je heen, op iedere dag.

Hartelijke groeten, Michaël

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl