Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Qromwel op 17-08-2017 09:18

Witte Veder op 16-08-2017 22:58: Lees maar hoe het begon na de splitsing van het rijk. Hoe Jerobeam de Levieten opzij schoof. Hoe zij (de tien) steeds verder afvielen van de Goddelijke Wetgeving. Het Judaïsme bevat die wel, met daarnaast een aantal zelfbedachte regels. Bijv., is iemand Jood als zijn moeder een Jodin is? Daarover staat niets in de Wetgeving via mozes. De Talmoed is niet hetzelfde als de Thora. De Talmoed is ontstaan in de Babylonische ballingschap en is een dynamische zaak, nog steeds in ontwikkeling. De tien stammen waren toen al ontsnapt aan de Assyriërs, hebben misschien zelfs voor een deel uitgemaakt van de Chaldeeuwse coalitie die een eind maakte aan de Assyrische heerschappij. Als u een Orthodox-Joodse kennis heeft, vraag of u hem eens mag lezen! Ben benieuwd naar uw ervaring. Wat de tien stammen betreft, google BIWF. Ik vind hen alleen nogal beperkt. Over het lot van het Huis van Juda hebben ze het niet.

Qromwel op 17-08-2017 09:22

Esther op 15-08-2017 17:39: Als de vervulling plaatsvind, zullen we zeggen: O, zat het zo! En dan weten we hoe het vertaald had moeten worden. En misschien doet dat er dan niet meer toe.

Qromwel op 17-08-2017 10:14

Witte Veder op 16-08-2017 22:52: Leest u de Bijbel wel? Over Omri staat e.e.a. in 1 Koningen 16, Micha 6:16. Log in op debijbel.nl,vul als zoekterm in 'Omri'. U vindt dan allerlei teksten waarin de naam voorkomt. Volgens de BIWF zou de naam 'Kimbren' en wat daar verder van afgeleid zijn van de naam Omri afgeleid zijn. In het toenmalige 'buitenland' zou het volk van het Huis Israel naar hem genoemd zijn vanwege zijn wetgeving: 'de inzettingen van Omri'.

Anna op 17-08-2017 12:47

Esther 19.11 uur. En anderen 

Esther ; Ik ben geschrokken van uw reactie. Als u zelfs aantoonbare feiten niet geloofd en naast u neerlegt dan mist u veel en is er een groot gebrek aan kennis. Als u ontkent dat de Bijbel een Joods boek is, dan ontkent u Gods grote Heilsplan met de wereld want dat plan van God met de hele wereld ook de wereld van vandaag loopt via dat  joodse volk !  en staat in Dat boek ; de Bijbel. Dat is al met Abraham begonnen en zal zo blijven totdat God de aarde Nieuw maakt en dan zal er vrede en gerechtigheid wonen op de aarde..... Dan is Jezus zijn werk pas echt klaar dan geeft hij zijn opdracht terug aan zijn vader........ De Bijbel heeft ook een einde...... vergeet dat niet......en gezien wat de de profeten zeggen  zijn we al een heel eind " op weg " naar dat einde..... En dit grote plan van God loopt via de Joden en Israël en niet via de kerk of ons mensen of wat je maar verzinnen kunt......Via het volk van Israël zegent God de wereld....  ook heel basaal en materieel........ met grote kennis en ontdekkingen........ En God zelf gaat zijn weg met dit volk en voert zijn plan uit.......  Toen en nu...... En de  wereld komt tegen deze exclusiviteit van God in opstand...... met alle kracht en geweld......... Hoe zou het toch komen dat over z' on klein landje in het Midden Oosten zoveel resoluties in de VN worden aangenomen........... Hebt u zich dat nooit afgevraagd....... Hoe komt het dat UNESCO zulke idiote dingen zegt als dat er nooit een tempel is geweest in Jeruzalem.......Daar zou toch de hele Christenheid tegen in opstaan moeten komen want dan zou Jezus daar ook nooit geweest kunnen zijn dan is onze Bijbel dus niet waar........ Nee de Christenheid is  momenteel ook verblind....... ....Dat de wereld dit niet ziet,  is begrijpelijk omdat de wereld God niet kent... Maar dat  Christenen dit niet zien. is ernstig.....

""""" De Christelijke  verblinding ten aangaande de Eerstgeboren  zoon van God Israël, is niet minder ernstig en omvangrijk dan de Joodse  verblinding aan gaande Gods enig geboren Zoon  Jezus"""""..

Sterker  nog, en dat merk ik ook bij veel Christenen omdat ze de schriften niet kennen roept   men maar wat ..... ... en men neemt de moeite niet om de schriften te onderzoeken.....  Er is op dat gebied een groot gebrek an kennis.....  Dan is het ook begrijpelijk wat u schrijft als u met anderen over profetieën spreekt dat " daar onenigheid en verschillende uitleg over is" ................. Omdat Profetieën nooit begrepen zullen worden als ze uit de context gehaald worden waarin ze gesproken worden, en deze context    is het oude " Verbondsvolk " Israël. En omdat God zich nu zichtbaar en tastbaar voor de hele wereld tot zijn Eigen Volk keert zullen wij Christenen een stapje terug moeten doen en zullen wij Zijn werken met verbazing zien en dat zien we vandaag ook als je daar oog voor hebt...... En als je, net als hen die te Berea waren de " schriften bestudeerd" 

Gisteren schreef ik aan Rebellio over Romeinen 11. Dat door hun ( de Joden ) val , het heil tot de heidenen is gekomen..... en die val van de joden heeft God zelf bewerkstelligd... door hen doof en blind te maken voor het evangelie..... Opdat wij nu Jezus zouden leren kennen....want door hun val is het heil tot de heidenen gekomen.... vers 11...... . maar dit is slechts een tijdelijke situartie...... Paulus noemt dat in vers 25 een groot geheimenis, waar hij ons niet onkundig van wil laten, Paulus zegt een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen....... Totdat..... en lees dat woordje totdat eens heel goed... dat geeft een keerpunt aan...... een verandering..... totdat de volheid der heidenen binnen gaat.... dat betekend dat als de laatste heiden ( niet jood ) Jezus kent dan zal gans Israël zalig  worden.....( en dan is het niet aan ons om te beoordelen of dit alle Joden betreft...)  Er staat gans Israël ik ga ervanuit dat het dan ook zo zal zijn. Ik heb daar beslist geen bezwaar tegen........integendeel na alle ellende die ze door de eeuwen heen hebben doorgemaakt gun ik het ze van harte...... God voert zijn plan uit zo hij het beschrijft......En dat is zo mooi dat maakt de Bijbel voor mij tot een dierbaar geheel........

In vers 15 staat indien hun verwerping verzoening met de wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden..... Dus ze worden eenmaal aangenomen... ...! en ze zullen uit hun geestelijke dood opstaan.....   ( in ander profetien kun je lezen als de Joden Jezus aannemen dan zullen de doden opstaan ). Dus het houd allemaal verband met elkaar... het draait hier om Israël ........ eerder  zullen onze gestorven geliefden en voorvaderen niet opstaan uit de doden.......

Paulus zegt in vers 16 Zijn de eerstelingen( joden )  heilig ( dat betekend apart  gezet ) dan ook  het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken. Indien nu enkele van de takken ( Joden ) weggebroken zijn en gij ( heiden / niet jood )  daar als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen..............----- en dan komt het --------- beroem u dan niet tegen de takken..... ! Indien gij u ertegen beroemd.... dat wil zeggen ; ga u niet beter/ hoger/ meer / verwerp ze niet ///  voelen dan de originele takken........-------- -niet gij draagt de wortel maar de wortel draagt u.------Laat dat eens goed tot je doordringen ..... zonder deze boom  geen Jezus......... hiermee zegt Paulus verhef u niet boven de joden want zijn zijn de saprijke boom met Jezus de jood als wortel ( dat staat er niet bij maar dat is wel de strekking) zij behoren van nature tot die boom.... die u heiden nu het sap van het evangelie geeft.......  en dan gaat Paulus verder.... hij zegt;   "  Gij zult zeggen er zijn takken weggebroken opdat  ik als loot geënt zou worden..... Goed ! " ............Zegt Paulus maar hij gaat nog een stapje verder en zegt;""   Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof... Wees Niet hoogmoedig maar vrees,!!!  Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft hij zal ook u niet sparen........!!!!!  "" ........ Dit is heel belangrijk voor onze relatie met de Joden .... als wij hen niet erkennen en hoogmoedig tegen hen doen en zeggen dat hun aloude geschriften niet van hun zijn...en niet voor hun zijn en niet over hen handelen...... ..... .. dan moeten we vrezen..... voor de gestrengheid van God.....  ... Want  Paulus  zegt verder " Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn Gestrengheid..... ; over De gevallenen gestrengheid ... maar over u goedertierenheid Gods...... indien gij bij de goedertierenheid blijft anders zult ook gij weggekapt worden..... Oei.... dat is hard.... Als wij ons tegen hen keren dan zuilen we in de gestrengheid van God vallen........en weggekapt.... 

En Paulus zegt nog meer. ; vers 23 Maar ook zij zullen wanneer zij  niet bij hun ongeloof blijven weder geënt worden..... ; God is immers bij machte hen opnieuw  te enten... Want indien gij uit die wilde olijf waartoe gij ( heiden / wij ) naar nature behoort , weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt , hoeveel temeer zullen dezen,  ( de joden ) naar hun natuur , op hun eigen olijf geënt worden...... 

Helaas heeft de kerk, en uit uw reactie merk ik dat u dit helaas ook niet ziet..... maar lange tijd heeft de wereld Gods weg met Israël niet gezien maar zodra de volheid der heidenen Jezus heeft leren kennen dan zal dat het moment zijn waarop de doofheid en blindheid van Israël zal worden weggenomen... Ik zie er naar uit....en zullen we het wel moeten zien..... Want dat is Gods weg met hen..... de Joden.....

Romeinen 11 zegt het nog een keer heel duidelijk dit is het geheimenis..... ( Paulus had er ook heel lang over getobt hoe het toch mogelijk was dat zijn broeders dit niet geloofden en de heidenen wel, en op een gegeven moment gaf God hem hierin licht) en wil hij ons niet onwetend hierover laten .........Hij zegt. " Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat..... en aldus zal gans Israël behouden worden..... Gelijk geschreven staat.... "      en dan haalt Pualus een profetie aan uit het OT Jes 59:20 " De verlosser zal uit Sion komen Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden...."  en Jer 31;33 " En dit is Mijn Verbond met hen wanneer ik hun zonden wegneem..... "

ROM 11: 28  zegt verder.......Zijn zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil...... ( dat zegt God niet van de heidenen  dat wij geliefden zijn " om der vaderen wil " want wij hebben Abraham niet als voorvader de joden wel !!!! Daarom ook raak zijn oogappel ( Zach ) niet aan want dan krijg je met de toorn Gods  te doen ) ... " Want de genade gaven en de roeping Gods zijn  onberouwelijk"..........  m.a.w. God zal de joden nooit loslaten wat ze ook doen want want zijn beloften aan hen zijn onberouwelijk  en onveranderlijk ) 

Paulus zegt nog meer 30 Want evenals gij.... ( heidenen de gemeente van Rome ) eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door  hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden , opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid  besloten , om zich over hen allen te ontfermen ....

En dan vervalt Paulus an het eind van het hoofdstuk in vervoering over God dat hij zo groot en machtig en wijs  is en dat hij niets aan niemand vesrschuldigd is en dat niemand hem tot raadsman kan zijn.... en dat alle dingen door Hem en tot Hem zijn..... 

Al vele jaren ben ik met deze materie bezig... langzamerhand heb ik teksten uit de Bijbel opnieuw leren lezen en zag ik dingen door de Heilge geest waar ik steeds overheen heb gelezen.... Door dit proces wordt de Bijbel voor mij een zeer dierbaar Joods Boek een veel groter....... .en wijder dan ik ooit had durven denken......  En kreeg ik groot respect en ontzag voor God met zijn grote plan voor de wereld want dat is onbegrijpelijk mooi;  Lof en eer zij aan Hem het  Opperwezen wat niet te bevatten is. God vandaag precies weet wat er in de wereld gebeurt en dit proces zo bestuurd dat de " volheid der  heidenen " binnen zal komen en dat zijn volk dan zal aansluiten met groot geweeklaag en zij zullen Hem zien staande  in Jeruzalem op de Olijfberg......Zoals vroeger lang geleden Jozef zich bekent maakte aan zijn broeders.....

Shalom allemaal ik wens u Zijn zegen  toe.

Witte Veder op 17-08-2017 14:14

Dewevoga op 17-08-2017 08:25 |  Omri was de vader van koning Achab dus. Er gaan zoveel namen voorbij in de Bijbel, de naam Omri kwam mij niet zo bekend voor. | In Koningen en Kronieken te vinden dus. | Bedankt voor uw antwoord en de tip.

Michaël ;-{> op 17-08-2017 14:20

@ Anna, wat u ervan maakt, is niet wat Esther schreef. Leest u de bijbel ook op deze manier?

 

Esther op 16-08-2017 19:11

‘’ Ik zie de Bijbel niet als een Joods boek... maar volledig het Woord van de Heere. ‘’

 

Anna op 17-08-2017 12:47

‘’ Als u ontkent dat de Bijbel een Joods boek is ’’

 

Esther op 16-08-2017 19:11

 ‘’ Daar staat Zijn reddingsplan... hoe Hij en via wie Hij dat zal doen. Zijn regels en Zijn wetten... Zijn beloften en Zijn trouw... alsook Zijn grimmigheid, Zijn heiligheid... en als de tijd daar is... Zijn Zoon Jezus Christus. ’’

 

Anna op 17-08-2017 12:47

 ‘’ dan ontkent u Gods grote Heilsplan met de wereld want dat plan van God met de hele wereld ook de wereld van vandaag loopt via dat  joodse volk !  en staat in Dat boek ; de Bijbel. ’’

 

Wat een ‘miscommunicatie’ !

Met vriendelijke groet, Michaël

p.s. Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. Amen.

Witte Veder op 17-08-2017 14:41
  • @Qromwel op 17-08-2017 09:18 | De Talmoed lijkt mij een te strenge orthodoxe Joodse leerstellingen, waar Jezus later tegenin ging. Mensenwetten die meer tot onderdrukking leiden. Hij vaarde regelmatig uit tegenover de hogepriesters en farizeeën. De Thora lijkt mij meer de Joodse Vijf Heiige Boeken (?) te zijn, maar ik weet niet of ik dit nu zo goed zeg.
  • @Qromwel op 17-08-2017 10:14 | U schrijft: Over Omri staat e.e.a. in 1 Koningen 16, Micha 6:16. Log in op debijbel.nl, vul als zoekterm in 'Omri'.

Ik lees wel in de Bijbel, maar niet zo gestructureerd, omdat ik dat van huis uit (katholiek) zelf niet gewend ben. Maar het boeit me en ik geloof zeker dat het Gods Woord is. De liefde die protestanten aan de dag legden en nog leggen voor de Heilige Schrift en daarom ook voor God YHWH, daar kunnen katholieken veel van leren. Maar ik heb gemerkt in mijn eigen omgeving hoe moeilijk het is om katholieken te bewegen om de Bijbel eens ter harte te nemen. Bij katholieken is de kennis over God en de Bijbel in het algemeen naar mijn mening schrikbarend laag. De naam Omri kon ik mij niet goed herinneren. Achab wel, gezien ook de reactie van Dewevoga om 08:25.

In Koningen heb ik zeker wel in gelezen. En wat mij opgevallen is dat de Koningen van vader op zoon gingen. En de ene koning gelovig was en de zoon bijvoorbeeld weer heidense afgoderij toeliet en de volgende weer God ging gehoorzamen en zo ging het steeds op en neer. En iedere keer als men het heidendom opgaf en God weer gingen gehoorzamen, kwam Gods Zegen terug over het Joodse/Israëlische volk. Dit vond ik zeer opmerkelijk.

Dus, we zouden in onze rijke westerse landen, waar inmiddels ook de armoede groeiende is, er goed aan doen, alle (nieuwe) heidendom op te geven, ons te bekeren tot God en dan pas zal Gods zegen over al onze landen terugkeren. Het is naar mijn mening ook de enige weg, Gods Weg te bewandelen om nog meer rampen en oorlogen af te wenden. Anders heb ik er geen verklaring voor, waarom het de laatste jaren in feite steeds slechter wordt, de rampen maar blijven toenemen en oorlogen dreigen over de hele wereld, etc. Er is veel gebed voor nodig. Daarom, gingen de kerken maar open, luidden maar om die reden de klokken. Maar de kerken zijn zo hermetisch afgesloten, soms met hekken en al. Bang voor inbrekers. Tja... Angst was toch en is een slechte raadgever. Matteüs 24 en Lucas 21 is daarom zo herkenbaar voor onze tijd.

Witte Veder op 17-08-2017 14:55

Anna op 17-08-2017 12:47,

Dat is ook het meest schrikbarende, dat de kennis over God en de Bijbel er zo weinig meer is. Wat vind ik het toch jammer, dat katholieken, waarvan ik er een van ben/was (ik weet het zelf niet meer) nooit meer Bijbelstudie hebben gehad over al deze dingen, waar u nu over schrijft. Ik word er stil van. Uw bijdragen zijn zeer waardevol. Moge God u hiervoor blijvend zegenen.

Witte Veder op 17-08-2017 15:01

"Gods belofte staat en Hij neemt er niets van terug." Kijk, zo'n zin komt in mij op nu, staat wellicht in de Bijbel, maar waar precies? Volgens mij is het een uitspraak van, als ik het goed heb, Paulus. Maar dan met ietwat andere bewoordingen misschien, maar hier kwam het wel op neer. Fijne middag allemaal.

Jerommeke op 17-08-2017 15:08

@ Witte Veder op 16-08-2017 22:58

Dank voor uw reakties.

De tienstammen bewering weet ik nog heel goed van het tijdschrift  "De Echte Waarheid"    In hoeverre het allemaal waar was durf ik niet te zeggen. Met de komst van internet is het erg mistig geworden als je de waarheid wilt vinden :)

Witte Veder op 17-08-2017 15:12

Toch nog één re. voor vanmiddag: Mooi die dialogen van Anna en Esther, beiden waardevol. Maar ook de mannen Michaël, Qromwel en Dewevoga mogen niet ontbreken. Tenminste ik vermoed dat de laatste twee mannen zijn, maar dat weet ik niet 100% zeker, want ik kan het niet aan de naam zelf zien.

Anna op 17-08-2017 16:04

Michiel 1420 uur 

Wij hebben hier een verschil van mening over de verhouding tussen Joden en niet Joden.

Als u al mijn stukjes hebt gelezen ( ook op het actuele forum)  dan kunt u weten dat ik ook zeker weet dat Jezus mij  zonden heeft gedragen.... 

Rebellio op 17-08-2017 16:06

@Witte Veder,  u zegt: "Gods belofte staat en Hij neemt er niets van terug."

Hebreeen 6:18 "zodat wij door twéé onwrikbare stellingnames, waarin het onmogelijk is dat God liegt, een krachtige aanmoediging hebben, nu wij gevlucht zijn tot hem, om ons vast te klampen aan de hoop die vóór ons ligt." (Statenvertaling: Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hoop vast te houden;)

en/of

Deuteronomium 7:9 zegt: "Wéten zul je dat de Ene, God-over-jou, dat híj de God is -de godheid die betrouwbaar is- die waakt over het verbond en de vriendschap voor wie hem liefhebben en zijn geboden bewaken, tot in het duizendste geslacht,"

shomer op 17-08-2017 16:28

witte veder

want hoeveel beloften Gods er zijn in Hem is het Ja

2 Korinthiers 1:20

Piet 1 op 17-08-2017 17:11

Witte Veder op 17-08-2017 14:55,

Jij bent katholiek maar eigenlijk weet je het zelf niet meer, maar er komt ("eventueel") nog een ander dilemma bij, maar ook voor de reformatie, namelijk dat het oud testament melding maakt dat in de messiaanse tijd van vrede opnieuw geofferd wordt en dat zou dan de joodse offerdienst zijn...op het eerste oog.

Één van de verschillende plaatsen is te vinden in Jesaja 19:18-25, dit heeft nog niet plaatsgevonden en moet nog gebeuren...dit is ook een duidelijk antwoord aan Esther. De vraag is dus of het dagelijkse offer in Daniël 12:11 dat van de RKK is, of het oudtestamentische offer dat een voorafschaduwing was van dat van Heer. 

De meeste kerken uit de reformatie verwerpen de terugweg/terugkeer naar dat oudtestamentische offer..met de bekende redenen.  De vraag is dan ook of Gods tempel in 2Tess.2:4 de Joodse tempel is of die van de RKK.. met hun dagelijks offer. 

De reformatie moet voor een van beide kiezen.. omwille van de Schrift... het zou gemakkelijk kiezen zijn als het vaticaan wordt ontheiligd en dat geschied  voordat de Joden de tempel herbouwen.

anora op 17-08-2017 17:45

Als we maar kennis hebben van de overwinning v. Jezus, dan kan niets schrikbarend zijn! Dan is gebrek aan kennis niet beschamend  en kennis ook niet imponerend.

Esther op 17-08-2017 19:07

Hallo Anna... och, je hoeft toch niet te schrikken van mijn reactie. We zien beiden nu net het onderwerp Israël verschillend. Maar... hangt onze redding daar van af... nee toch... dat kan alleen door het kostbare bloed van Jezus. En misschien heb ik niet genoeg Bijbelkennis, in jou ogen, dat zou kunnen.

Ik neem nu eenmaal niet gauw allerlei theorieën aan... zonder eerst zelf te onderzoeken. En dit over Israël, dat loopt al veel en veel langer bij mij... dat ik daar een heel andere visie op heb. Niet van mijzelf, maar van uit de Bijbel.

Gods plan loopt óók niet via Israël... Zijn plan met de wereld gaat via Zijn Zoon Jezus Christus. Het volk was gezegend omdat de Heere daar uit kwam... maar het belangrijkste was bij God, de belofte die Hij heeft gedaan aan Abraham. En die belofte heeft de Heere door de eeuwen heen altijd vastgehouden en vervuld. Die vervulling was in Christus Jezus... via Hem alleen konden de zonden van het volk volledig vergeven worden. Maar... ook dan, staat er wéér iets tegenover... en dat was geloof in de beloofde Messias/Christus. Zij moesten wél in geloof dat kostbare aannemen.

Johannes 3:16... de bekende tekst. Geloof in Mijn Zoon... daar draaide alles om. Dan kwamen de beloften die werden óók vervuld in Hem.. door geloof. En wie kreeg dat als eerste te horen... Nicodemus, een Jood, leraar/leider van de Joden.

Al die beloften die God deed in het O.T. wezen steeds weer op Christus.

Romeinen 11... geweldig, maar... er staat één woordje tussen die het verschil maken... of men geplaats wordt op de olijfboom of niet. En dat is Geloof... daar gaat de hele materie over.

Je schreef over UNESCO... tja... niet leuk natuurlijk... maar hadden we wat anders verwacht. De tempel is niet zo belangrijk... er wordt zoveel beweerd om de grote dingen Gods ongeloofwaardig te maken. Wij weten toch in welke tijd we leven. Laten we zelf zien bij wie we horen, zijn wij het zout van de wereld. Zo, alleen zo kan men Christus Jezus zien.

Christus Jezus Hij alleen is belangrijk. Voor Jood en Griek. 

Ik kan een heel scala van teksten neer schrijven... als tegenbeeld, maar het moet ook geen titanen strijd worden. Voor mij is het belangrijkste, die intieme relatie met de Heere Jezus. En al die dingen over Israël... laat ik aan de Heer over. Want er ontstaat zo vaak weer verwijdering... en het grootste gebod van de Heere Jezus zien we niet meer... Heb elkaar lief, zoals ik jullie heeft liefgehad. Voor Jood en Griek.

Ik stop eerst... allemaal lawaai hier bij ons.

Anna, Vaders liefde om je heen en vriendelijke groeten aan allen,van mij, Esther.

Esther op 17-08-2017 19:09

Dank je wel Michaël, Vaders liefde om je heen, Es.

Michaël ;-{> op 17-08-2017 20:13

@ Anna op 17-08-2017 16:04

Het is me uit uw antwoord duidelijk dat u niet goed kunt lezen, noch dat u de intentie van de woorden van iemand anders kan bevatten.

p.s. Ik heet ook geen Michiel...

Esther op 17-08-2017 21:02

Amen Anora   op 17:45

Liefs, Es

Witte Veder op 17-08-2017 21:36

Jerommeke op 17-08-2017 15:08

Zeker erg mistig. Ik noem dat een sluier, die maar niet wordt opgetrokken. Het komt wel van een bepaalde site af, waarvan ik twijfel of dat ook allemaal wel klopt. Een of andere kolonel, neigt naar racisme. Zie ik soms enkele keer meer bij extreme protestanten. Bijvoorbeeld in de U.S.A. hebben een bepaalde groep protestanten een geweer ontwikkeld, een soort kalasnjikov met daarop een Bijbeltekst Psalm 144:1 om moslims neer te schieten ofwel dood te schieten. Tja, daar komt de wraak ook weer uit de hoek kijken. Allemaal ook uit angst geboren, lijkt mij. Jezus had het over zwaarden, niet over geweren trouwens. Bij geweren komen de kogels van een kant uit één loop. Bij zwaarden snijdt het altijd aan twee kanten aan beide zijden van de loopgraven en onderling vaak ook nog met de tong. :-o- en de schreeuwlelijkerds :-O hebben dan het hoogste woord. Groen van nijd, geel van jaloezie enz.

En Jezus maar zeggen: "Heb elkander lief!" of: "Kinderkens, bemint elkander!"

Wat zijn we toch hardleers. Hoe zou dat nou toch kunnen? Het begon ergens al bij schepping, toen God de mensen schiep. Het was eerst goed, maar daarna.... "

Het gebeurt nog elke dag..., dat Kaïn vermoord zijn broer.... Het kruis staat geplant in ieder land.... Moordenaars op de loer...." Dit laatste komt nog uit een lied die ons Jongerenkoor, waar ik ook lid van was, vroeger (beginjaren zeventig) in de (katholieke) Kerk zong.

Witte Veder op 17-08-2017 22:01

Witte Veder, geloof en beleving haalt u uit de bijbel en dat wordt hier besproken, niet alle kerkstromingen die er zijn. Mod.

Anna op 17-08-2017 23:26

Piet 1 17.11 uur 

Dat  klopt. Want de tempel zoals beschreven in Ezechiel is nog nooit gebouwd.... dit weten we omdat de oppervlakte maten totaal anders zijn dan de eerste tempel van Salomo en de tweede tempel van Herodes...Leuk om te weten is; dat van onder deze nieuw te bouwen tempel een bron zal ontspringen..... ; de Gihon bron, deze  zal dan overvloedig water geven zodat zelfs het water uit de dode zee via het Kidron dal weer gezond zal worden..... en er weer vissen zullen zwemmen.... en er bomen langs de rievier zullen staat..... dat zijn allemaal profetiën die nog moeten gebeuren.......... 

Dat zal inderdaad uitsluitend een Joodse oferdienst zijn.... ....... Geen Christenen.... zij weten dat het offer gebracht is door Jezus op Golgotha.... en uit genade zijn de Christenen zalig geworden ( vrijgesproken van hun zonden) De Cohennen ( priesters ) zijn al bekend.... en het tempel instituut in Jeruzalem heeft zelfs alles al klaar voor de tempel..... ook de rode stier is gevonden...... God heeft ook met de Cohennen immers  een eeuwig verbond gesloten, het verbond met de stam van Levi...... Zij zullen dan zo weer tempeldienst doen. Dit zal w.s. Een kort durende periode zijn.... en of er dieren offers gebracht zullen worden of alleen de reukoffers dat is niet geheel duidelijk..... 

Dit zal w.s ook de tempel zijn waarin de " mens der wetteloosheid " zal plaats nemen... de zogenaamde antichrist....  Deze tempel zal kort bestaan en verwoest worden want in het nieuwe Jeruzalem zal geen tempel meer zijn.....

Daniel 12:11 heb ik nog opgezocht daar staat als verklaring bij, dat " deze precieze aanduiding"  van duizend tweehonderd negentig dagen, legt de nadruk op de periode die gemeten  wordt.... die van te voren tot op de dag nauwkeurig vast gesteld is door God ( iets meer dan drie en half jaar, hoe deze tijd  ook is bepaald.... ) In deze tijd zullen velen gereinigd , gelouterd worden vers 10 en het Joodse volk zal versrooid worden door zijn vijanden, maar dan zal God optreden om hen te rechtvaardigen,.....De tijd van verdrukkingen..... 

Wat mij opvalt is dat u verschil maakt tussen de reformatie en de RK Kerk dat begrijp ik niet goed Christendom is Christendom... Wij kennen beide Jezus als onze middelaar......... we zijn andere wegen gegaan in de geschiedenis.... maar dit is gebeurt na de Bijbelse tijd.... toen was het één gemeente..... 

Uw laatste zin " als het Vaticaan ontheiligd wordt "  Gezien  wat er gebeurt in de RK kerk, -----en ook in de protestantse kerken hoor, daar gebeurt hetzelfde,  misschien niet in iedere gemeente maar het verschil is dat dit niet zo opvalt, omdat ze niet centraal geleid worden.....-----  maar gezien wat er allemaal gebeurt  en " de pers " haalt.....  de schandalen met kinderen, de sex feesten zelfs in het Vaticaan..... porno.....  een paus die niet ingrijpt, en zelfs hele vreemde   verklaringen aflegt..... . incest, in prot kerk, kinderhandel enz enz, Wat er gebeurt  in de " kerk wereld wijd dan zijn we dichtbij een situatie dat God zich helemaal van het Christendom terugtrekt.( In west Europa; in Azië groeit de kerk nog !!!) .... dus kan het inderdaad zijn dat de kerk " ontmaskerd"  wordt.....  ( is dit het loslaten van de grote weerhouder...... 2 Tessalinnisensen 4  " de tegenstander" ??? ) iets om over na te denken en op te zoeken..... 

En ter bemoediging aan Anora....

Zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koningkrijk der hemelen....   Zelfs de discipelen die onder aan het kruis stonden begrepen het toen ook niet...... hou u daar aan vast..... Sorry  ik ben hier al zoveel jaren mee bezig...en dan lees ik dit weer van Piet 1 en dan prikkeld mij dat...... maar   ik zal er eens  mee stoppen want het gaat niet om mij... maar om Jezus Christus de Messias.... en die gekruisigd..... en die weder zal komen op deze wereld als de grote overwinnaar, over alle kwaad,  als de Leeuw  uit Juda's stam......  Shalom allemaal 

Michaël ;-{> op 17-08-2017 23:56

 

Beste Anna,

Mijn laatste posting op 17-08-2017 om 20:13 aan u, was nogal kort (door de bocht) Daarom nog even deze  verdere uitleg. Ik lees uw bijdragen altijd met belangstelling, maar uw reactie naar Esther toe vond ik over de top. Ik doelde op de manier hoe u haar bejegende. Ik doelde niet op Joods of niet Joods, zoals de discussie was.

Ik las in uw reactie dat u schrok van Esther haar reactie. Toen ik Esther haar posting terug las, schrok ik eigenlijk van uw reactie. Want Esther heeft het woord ‘ontkennen’ niet gebruikt! Dat maakte u er van, en dat vind ik gewoon griezelig. Mijns inziens bedoelde Esther dat ze de Bijbel niet als een boek ziet maar als het woord van God. Verder gaf Esther een prachtige getuigenis, eentje waar de Heer trots op zou zijn. En terwijl ze ook nog een mooie beschrijving gaf van Gods plan, schrijft u als reactie dat ze daarmee Gods plan ontkent?!?  Ik vond dat nogal stuitend, vandaar mijn reactie. Esther kwam tot de kern van de Bijbel en dat zouden wij allemaal moeten doen.

Ik proef telkens een bepaalde vorm van zelfgenoegzaamheid als ik sommige mensen over Godsvolk hoor praten, alsof andere volkeren er niet toe doen; en dat is zeer ongepast. De Bijbel heeft ook nog een nieuw testament. Vanwaar die onderscheid? God doet dat namelijk niet, zoals we kunnen lezen in

Romeinen 2

6 God beloont ieder mens naar zijn daden. 7 Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. 8 Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. 9 Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 10 Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 11 God maakt geen onderscheid.

Uw reactie kwam op mij over alsof Esther de allergrootste ketter was die er maar rondloopt. En dat is absoluut niet het geval. Daarom moest ik wel mijn ongenoegen met u delen. Voor de rest vind ik het  onderwerp Joods/niet Joods een interessant gegeven. Gaat u daar vooral mee door, want daar kunnen anderen ook van leren. Ik denk dat alle Christenen wel weten dat God zichzelf aan het Joodse volk openbaarde, meer info daarover is altijd welkom. Maar uiteindelijk gaat het om de kern van de gehele Bijbel. We zijn allemaal kinderen van God. Ik zal me verder niet met jullie discussie bemoeien.

Laten we lief zijn voor elkaar. En geloven als een kind. Ik wens u allen Gods zegen!

Met hartelijke groet, Michaël

 

@ Esther - Dank je ;-{>

Anna op 18-08-2017 00:00

Esther 19.07 uur uw reactie zie ik nu 23:40 uur

Ik wil hier nog een keer kort op reageren...... Wij hebben een totaal  ander  visie op Israël dat moge duidelijk zijn. Als we kijken naar onze persoonlijke relatie met Jezus.....dan is een visie op Israël niet het eerste wat we nodig hebben. Want God heeft immers pas na 1948 duidelijk aan de wereld laten zien dat hij zijn volk niet heeft vergeten...... Maar als u de Bijbel ontkent als een Joods  boek dan doet mij dat pijn..........  De Bijbel wordt zoveel groter, breder, wijder als we het geheel kunnen zien.......  en we zien Gods werk  in en door Israël in de hele wereld dagelijks om ons heen.... ...( hiermee bedoel ik dus niet persoonlijk, waar u zo op hamert maar in de wereld, het wereld gebeuren. )  . en dat wilde ik u zo graag duidelijk maken.... jammer dat u dit niet ziet..... want dat verrijkt je leven zo.... dan zie je wat er aan de hand is met ISIS,.... Ps 83 !  Ook  wat God zelf zegt, in Rom 11 dat we zijn verbondsvolk niet moeten verachten want dat is zelfs gevaarlijk.... dan zal God ons straffen....... U spits het meer toe op het persoonlijke geloof..... Prima, maar er is meer.... en daar moeten wij ook tegen gewapend zijn..... want Jezus komt terug.... en dat zal in Israel zijn... temidden van zijn broeders  de Joden.... ..... en we zullen versteld staan hoe dat zal zijn.....daaraan vooraf gaand zal een heel moeilijke periode worden en dat beeld begint zich in de hele wereld af te tekenen, eerst in en door Israël, en vandaag ook in weer in Barcelona...... Jammer dat we dit niet kunnen delen...

Ik wens u Gods zegen toe en bid dat God ook uw ogen voor de huidige taak van zijn verbondsvolk Israël zal openen.

Shalom Anna  

Wardje op 18-08-2017 00:38

@ Piet 1.  Ik ben blij dat je nog van je laat horen , ik kan het zelf nog maar heel beperkt doen in katholieke zaken.  Ieder zijn aanpak, en je laatste langere reactie was uit het hart , sloot aan op de interesses en gedachtewereld van de meeste lezers hier en duidelijk en niet ingewikkeld geschreven.  Zodra je het hebt over het wezen van kerk en sacramenten , zul je altijd veel en hevige tegenstand moeten rekenen.  Je schrijft over Youth for Christ, mooi dat de bijbel je zoveel is gaan zeggen .  In de mis hebben we ons dagelijks rantsoen van eenlezing OT of brieven, 's zondags twee,  een psalmgedeelte en een lezing evangelie . Vaak wordt er kort over gepreekt. Behalve dat is is de liturgie doorspekt met citaten en zinswendingen van de Heilige Schrift. En het dagelijkse getijdengebed is ook 80% h.Schrift. Het is de moeite waard , je zou kunnen beginngen met morgengebed (oa 3 psalmen), of avondgebed of dagsluiting .  On line te vinden via de site van Cor mennen, mennenpr.nl

Een paar kleine dingetjes: In het jodendom geen offer zonder tempel .  Keizer Julianus de afvallige wilde bewijzen dat de oude liturgie kon worden hersteld en de temple herbouwen. Bij de graafwerkzaamheden grote aardbevingen en vuur uit de aarde.  ---  Katholieke priesters hoeven niet iedere dag de mis op te dragen, maar het wordt ze sterk aanbevolen.  ---  De schuldblijdenis ("ik belijd voor de almachtige God..") mag wordenvervangen door een uitgebreider Kyrie ("Heer die de rouwmoedigen troost en... ontferm U over ons" bijvoorbeeld) maar één van twee moet gebeden worden. Maar op veel plaatsen is de liturgie  een puinhoop.  ---  Ik geloof niet dat de reacties op de site representatief zijn voor de houding van alle gelovige protestanten. Zeker niet wat betreft de geest en lichtvaardige goedgelovigheid waarmee ze gepaard gaan. Hoewel: één ding dat alle protestanten bindt is natuurlijk de vergeestelijkte opvatting van de kerk . ---   Luther heeft altijd een zekere verering voor de H. Maagd gehouden.  ---   Hoewel ik ze nog steeds erg "protestants"vind, raad ik veel mensen "Het Woord van God elke dag opnieuw"  aan van J. Bots op Radiomaria.nl, liveprogramma of uitzending gemist.  Ik heb het twee jaar dagelijks gevolgd . Misschien heeft het zin Xander mjin emailadres te vragen.

anora op 18-08-2017 01:14

@Esther, wat je zegt, ' ik ga hier geen titanenstrijd van maken' vind ik wijs en verstandig. 

De rest ook. 

Wij mensen zijn eigenlijk niet een autoriteit, niet om ons zo op te werpen, toch gebeurt dat regelmatig, maar we zijn feilbaar. En kunnen we God doorgronden? In de Bijbel staat van niet. Er is ook niks mis met dingen openlaten en aan God overlaten. En in de tussentijd onze 'reddingsboei' vasthouden en niet vergeten wat je zegt, daar is onze redding, en daar hebben we de hulp en leiding die we mogen ontvangen aan te danken. Daar komt het toch altijd op neer en zeker in moeilijke tijden.

Jerommeke op 18-08-2017 07:57

Witte Veder op 17-08-2017 21:36

Ik weet niet precies welke site u bedoeld, maar het was meer een algemene opmerking dat je op internet  voor alles een tegenstelling kunt vinden. Kortom iedereen kan op internet zijn of haar gelijk halen.   I Korinthiërs  13 is in ieder geval voor mij een troostend houvast.

Wij waren ook katholiek - goed of slecht, het was een veilig en betrekkelijk onverdorven maatschappij totdat alle heilige huisjes aan diggelen viel eind jaren 60.  Kijk naar een willekeurige familiefoto uit de jaren 50 - de onschuld en welvoegelijkheid  is haast tastbaar. 

Fijn met u te mogen discussiëren.

Henk op 18-08-2017 09:42

Michaël ;-{> op 17-08-2017 14:20"Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. Amen."Dit is zo'n diepe wijsheid. Zoals het hele Johannes-evangelie zo prachtig van diepte en wijsheid is. Mooi dat je dit met ons deelt. De weg van Liefde (de Zoon) is de enige die ons tot God kan brengen. Dat in je hart opnemen, dat is de Waarheid en het Leven. 

Dewevoga op 18-08-2017 12:59

Hoe we het wenden of keren alles draait om Israël en Jeruzalem. De islamitische wereld doet er alles aan om de geschiedenis, dus de waarheid van God, uit te wissen en de rest van de wereld doet mee, kijk maar naar de aangenomen resoluties van de Unesco over het Joods erfgoed dat wordt vervangen door islamitisch erfgoed. Ik heb een toespraak gehoord van D. Samsom waarin hij zei dat Israël de moeder was van alle problemen en de rkk en prot. doen er net zo hard aan mee door er niet tegenin te gaan, m.a.w. wie zwijgt stemt toe. Israëls rol is immers uitgespeeld en vervangen door de kerk. Maar God heeft gezegd dat hij terugkeert in Jeruzalem en daar zijn nieuwe Rijk vestigt.

Zoals ik het begrepen heb uit het eerste gebod Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand., en het gebed dat hij ons geleerd heeft het Onze Vader. En die Vader heeft een naam: Jezus. En door het geloof dat Hij onze zonden zelf op zich genomen heeft zijn wij behouden. Dat kwartje viel toen ik het boek Steen door de ruit van Bart Repko gelezen had. Ik zocht nog wat na over de vervangingsleer op het internet en kreeg, ik noem het geen toeval, de volgende site http://www.deboodschap.org/websiteIII_bestanden/page0064.htm. De uitleg was zo helder en ook het gedeelte waar de drie-eenheidsleer vandaan kwam alsmede de bevestigende Bijbelverzen onderaan.

Het tweede gebod gelijk aan het eerste heb uw naaste lief als uzelf vind ik eigenlijk veel moeilijker. Het begint al binnen de familie of ex-familie om voorvallen te vergeven maar dat lukt wel met behulp van Hem.

Michaël ;-{> op 18-08-2017 14:08

@ Henk op 18-08-2017 09:42

Bedankt voor het compliment en je aanvulling.

Met hartelijke groet, Michaël

Esther op 18-08-2017 14:43

Hallo Anna... ja misschien is het jammer dat we wat Israël aangaat, niet op één lijn zitten.

Het gaat ook niet om jou persoonlijk... dit punt heb ik al heel lang. Ik schreef al in één van de eerdere reacties... om beide testamenten Oud en Nieuw, naast elkaar te leggen. Tegen elkaar afwegen.

Het komt juist daar door... dat ik daar een andere kijk heb over die punten. Zoveel antwoorden die ik niet kan en kon vinden, kwam ik weer tegen in het Nieuwe Testament.

Wat ik altijd schrijf, zeg ik er steeds of vaak bij... zo is het zoals ik het zelf persoonlijk in de Bijbel leest. Ik merkte dat in de Bijbel... vleselijke, letterlijke gebeurtenissen en geestelijke gebeurtenissen... elkaar afwisselen. Het zit door elkaar... dat maakt het er niet altijd makkelijker op. Wat moeten we nu letterlijk zien... wat moeten we nu geestelijk/symbolisch zien.

God spreekt steeds weer over twee Jeruzalems... ook over twee tempels... een aards en hemels. Twee Israëls, een aards en geestelijk Israël. En juist bij het geestelijk Israël... zijn wij toegevoegd door ons geloof in Christus Jezus.

Er zijn twee tabernakels, en twee arken. God beloofde het volk Israël herstel, en beloften over het beloofde land. Een aards, die belofte is gedaan en vervuld... en hemelse land... We kunnen dat ook steeds weer lezen, vooral in het Oude Test. Ik snapte er nooit veel van. De antwoorden kwam ik pas veel later tegen in het Nieuwe Test. Allemaal in kleine beetjes en stukjes. En vandaar uit werden mijn gedachten/visies gevormd.

Daarom kunnen bijde Testamenten niet zonder elkaar, en vormen samen één geheel.

Zodoende zie ik veel van het onderwerp Israël met hele andere ogen. 

Voor allen, een fijne gezegende dag en hartelijke groeten, Esther. 

 

Een groot deel kunnen we lezen, herstel na de ballingschap... Maar God beloofde óók een geestelijk herstel, en wees naar Hem die komen zou.

Veel wat niet stond in het O.T. vond ik terug in het N.T.

Esther op 18-08-2017 14:56

Eehm... de laatste regels moesten er tussen... iets vreemd dat ze daar staan, ik heb niet goed opgelet met typen.

groet, mij, Es.

Esther op 18-08-2017 16:00

Dank je wel Anora... bepaalde delen vanuit de Bijbel kunnen we beter aan God overlaten... wij weten allemaal dat wat Hij doet, goed, rechtschapen en eerlijk is. En daar mogen volledig op vertrouwen. Niemand is feilbaar, mooi geschreven.

Voor alle broeders en zusters, of we hier en daar een verschillende mening hebben... of uit verschillende richtingen komen... allemaal hebben we onze leed en vreugde meegemaakt.

We zijn verborgen in God door Jezus Christus. De veiligste 'reddingsboei', even van Anora geleend...daar mogen we altijd stevig aan vasthouden. Laten we los... de Heere houd de zijnen vast.

"De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen".  Deze groet heb ik even van Paulus geleend... zal hij vast niet erg vinden.

Liefs, Esther.

Pier op 18-08-2017 17:32

Na de zondeval trad Gods plan in werking om de mensheid bij Hem terug te brengen. Via Sem kwamen Abraham, Izak, Jakob, het volk Israel en daaruit Jezus. Het was een stappenplan. Jezus was het smetteloze Lam dat geofferd werd voor de zonden van de wereld. De volgende stap was, dat dit wereldwijd bekend  moest worden gemaakt, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Dat bekend maken is nu bijna voltooid. De volgende stap zal zijn dat de Opgestane Heer terug komt met macht en majesteit en alle volken rekenschap zullen moeten geven van wat ze met Zijn evangelie hebben gedaan. De daarop volgende stap zal zijn dat het koningschap over de wereld zal worden overgedragen aan de heiligen van de Allerhoogste, die zullen regeren tot in de eeuwigheid der eeuwigheden.

Israel heeft een zeer belangrijke rol vervuld in dit stappenplan, maar het was een trede die hogerop voerde, namelijk naar gerechtigheid door het geloof in Jezus voor alle volkeren. 

Het volle heil, het Zoonschap, het uitverkoren zijn, het 'Gods Volk' zijn is nu, dankzij dit plan van God, bereikbaar en toegankelijk voor iedereen, voor alle mensen, alle volken, voor de hele wereld. 

Witte Veder op 18-08-2017 19:08

Er schrijft op dit forum van X-nieuws af en toe iemand met de naam 'Maitreya' Dit is de messias ofwel de valse leraar, de Antichrist  zelve met getal 666 - te berekenen vanuit het Hebreeuws. Mede door en dank zij de  NEW AGE - beweging en de Valse Profeet (....?)

Anna op 18-08-2017 19:57

Michaël 23.56 en Esther. 14:43

Michaël u wijst mij op de warme getuigenissen van Esther haar geloof in de Here Jezus en wat hij voor haar betekent.....Dat ben ik met u eens dat missen we hier vaak..... Deze getuigenissen die Esther  hier geeft die onderschrijf ik ten volle. Esther is een positief Christen  die veel mensen hier een warme bemoediging geeft.  Het is dan ook geenszins mijn bedoeling om dat onderuit te halen....

Ook  u, Esther,  schrijft dat u het moeilijk vind om het geestelijke en het vleselijke goed te kunnen onderscheiden....... dat is ook moeilijk.... Dat is ook een vrucht van de vervangingsleer  die alles heeft vergeestelijkt...... omdat de kerk toen van mening was dat Israël had afgedaan en zij, de kerk Nu het nieuwe Israël was..... ( ik zie dat als een grote dwaling ) Als je zo denkt dan moet je wel " vergeestelijken " anders klopt je plaatje niet meer...... Dat brengt mensen in conflikt...... En daar heb ik  ( ik weet niet meer waar en wanneer want er is zoveel geschreven ) heb ik een opmerking over gemaakt.... dat dit niet klopt.....en soms kan ik dan heel scherp zijn omdat ik vind dat het volk van Israël wat nog steeds Gods oogappel is en waar God nog z' on groot plan mee heeft, en het volk wat ik liefheb, omdat Hij het liefheeft... want Jezus de Messias is ook volbloed Jood.... .. steeds " aangevallen " wordt. 

Maar er is meer............ik zei al eerder; De christelijke verblinding ten aanzien van Gods eerstgeboren zoon Israel is niet minder ernstig en omvangrijk  dan de Joodse verblinding met betrekking van Gods eniggeboren Zoon Jezus..."...... En dat heeft ook mede te maken met deze vervangings leer....Dat merk ik ook hier steeds, dat mensen niets weten over Gods toekomstige plan met Israël en de wereld.... we zijn " navelstaarders " ( vergeef me het woord) geworden... We vinden het wel best zo..... maar dat is niet Gods opdracht...... Zijn opdracht is: onderzoekt alle dingen, en ons wordt in de Bijbel vaak gewezen op alert te zijn op de dingen  die gaan gebeuren.... dat we onderscheidings vermogen hebben... enz. 

De wereld kent de Bijbel niet en weet niet welk een  grootse plannen God nog, met Zijn Zoon Jezus Christus voor en in dat land Israël heeft......  de VN en alle andere  " landen en organisaties zien Israël als " een lastig land wat anderen onderdrukt..... en de wereld beroofd Israël van haar cultureel erfgoed om haar de delegitimeren, Denk aan wat UNESCO doet.....  De wereld concentreert,  focust zich helemaal  op Israël dat heeft een reden, en daar moeten wij als christenen op reageren, wie doet het anders....????  maar de wereld( satan )  is slim, wij Christenen worden door de pers zo gehersenspoeld dat we lauw worden en dat wil God niet.

Het grote gevaar is, ( en dat zie ik voor mij ogen helaas ook in de Christenwereld gebeuren,) dat wij Christenen daar  aan mee gaan doen........ Als je de leugen maar vaak genoeg herhaald dan ga je het geloven..... ...... Dit doen we vaak onwetend maar als we de Bijbel niet zien als Joods  religieus erfgoed en ook cultureel erfgoed dan doen wij hetzelfde als UNESCO.... Maar dan met een Christelijk sausje....dan  delegitimeren wij Israël ook....... en daar kom ik met al mij vezels tegen in het geweer..... En dan is het jammer dat u dit niet ziet..............Esther ik zou u dit inzicht van harte gunnen!!!!!! ...Ik denk ook ( maar dit geldt heel sterk voor mijzelf) dat, doordat ik Gods weg met Israël ben gaan zien hierdoor veel meer respect, liefde, verwondering, blijdschap, vertrouwen, en vooral rust in mijn persoonlijk geloof heb gekregen, omdat ik weet dat Hij doorgaat met zijn werk.... Dan hoeven we niet meer bevreesd te zijn voor wat de toekomst ons brengen moge.... ook niet als we de verdrukking ingaan of misschien als wel ingegaan zijn...... En dan is het zo mooi als je in de hele wereld ( we denken vaak te Nederlands / niet doen!!!!  Gods zegen is wereld wijd) mag zien hoe God werkt..... En hoe de woorden uit de Bijbel kloppen tot op de titel en jota..... dan zie je soms ongelofelijke dingen.... verbijstend..... ! En hoe de satan tekeer gaat...... en waarom de satan zo tekeer gaat...... want deze dingen moeten geschieden........Maar wat er ook gebeurt.....; Ik weet dat mijn Verlosser  leeft tot in eeuwigheid en dat hij Nooit laat varen wat Zijn  hand eenmaal begon" ( vanaf de schepping tot de nieuwe hemel en  de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal... ) 

Esther en Michaël ik hoop dat de kou uit lucht  is want de Geest is bedroeft als broeders/ zusters twisten....  maar ik blijf Jeruzalem en Israël als het centrum van de wereld, en straks van Gods handelen zien.... Ik wens Beiden Gods zegen toe.... Anna...

Ik wil in dit kader nog iets leuks / luchtigs aan u kwijt: Alle kinderen in Israël op de basis school krijgen net als hier Vaderlandse geschiedenis..... en dan komt de Bijbel uit de rugzak en op tafel en dan wordt de Bijbel besproken.... inclusief het nieuwe testament..... !! Hun Vaderland! Met repetities !!! 

Rebellio op 18-08-2017 20:06

in 2007, beweerde een Amerikaanse orthodoxe rabbijn Menachem Kohen, dat het grootste wonder uitgevoerd door God tijdens de jaren 1800 was en zich dagelijks voordeed in Palestina — namelijk weinig of geen regen. Dit was met het oog op de bescherming van het Joodse thuisland van bezetting door buitenlandse heidenen. Met andere woorden, God deed dit doelbewust om het land zo verlaten te maken zodat het kon worden bewaard voor de Joden die er vervolgens weer een groen paradijs van mochten maken. http://www.wimjongman.nl/nieuws/2017/verlossing-israel-deel4.html

Pier op 19-08-2017 10:53

Anna, je schrijft: '."omdat Hij het liefheeft. Want Jezus de Messias is ook volbloed Jood." Dus Jezus is een soort patriot die het huidige Israel liefheeft omdat Hij een volbloed Jood is. Dus de tekst:"zo kennen wij dan niemand meer naar het vlees", daar houdt de Heer Zichzelf niet aan. En Hij houdt meer van de Joden dan van laten we zeggen de Zwitsers, want Hij is geen Zwitser. Dus als we een willekeurig rijtje mensen op een rij zetten: een Italiaan, een Duitser, een Keniaan, een Canadees en een Israelier, dan kiest Jezus voor de Israelier. Want die heeft Hij nou eenmaal ietsje meer lief dan de anderen.

Ik word niet goed van deze benadering. Jezus Christus, de verheerlijkte Heer, de Koning van alle volken, de Schepper Zelf, die alle mensen doorgrondt en kent, die al onze gedachten kent, die de harten keurt en wiens ogen gaan over de gehele wereld om krachtig bij te staan wiens hart volledig naar Hem uitgaat, een volbloed Jood noemen is net zoiets als de bijbel een bundel papier met letters erop noemen. Daar gaat het niet om! 

In feite noem je God een volbloed Jood. Oke. Daar ga ik in mee mits je Hem ook een volbloed Lakota Indiaan noemt. Anders heb je de naam waar Jezus Zichzelf mee aanduidt niet begrepen, namelijk: 'de Zoon des mensen'. 

Waar ik ook niet goed van word, is je denigrerende benadering van de kerk. Ik heb het niet over een gebouw of over een instituut, maar als ik het over de kerk heb, en als de bijbel spreekt over de kerk, dan bedoel ik en dan bedoelt de bijbel de vergadering van heiligen die samen een koninklijk priesterschap vormen, een heilige natie, Gode ten eigendom. Dat zijn de heiligen waar God het koningschap over de wereld aan zal overdragen.

Dat is wat Jezus heeft bereikt met het offer van Zijn bloed. Een menigte uit alle volken. Heiligen. Gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ze volgen het Lam, waar het ook gaat. 

Dat Anna, is het Volk van God, dat onze Heiland Zich heeft gekocht met de prijs van Zijn leven. Omdat Hij de wereld, dat zijn alle volken, zo lief had. Er is bij God geen aanzien des persoons. Hij trekt niemand voor. Hij heeft geen volk meer lief dan een ander volk. Dat zou niet eerlijk zijn ten opzichte van dat andere volk. Gods liefde zou dan niet volmaakt zijn. 

God heeft het Joodse volk zeer lief. Hij houdt net zoveel van de Bantoes. Durf dat maar eens tegen te spreken. Hij heeft Zijn plannen met het Joodse volk. Die zal Hij uitvoeren. Hij heeft Zijn plannen met de Brazilianen, de Papoea's en de Nederlanders. En ook die plannen zal Hij uitvoeren. Hij zal de wereld uiteindelijk inrichten zoals Hij dat vanaf het begin heeft gepland. Misschien zal er in de nieuwe wereld een rangorde zijn, wie weet. Misschien zal het Joodse volk het eerste volk zijn, wie weet. Maar wie zal er regeren over al die volken? De bruid, de vrouw des Lams, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel van God. Wie vormen dat nieuwe Jeruzalem? Allen die geschreven staan in het boek des Levens van het Lam, zowel Joden als Grieken. Allen die in Christus zijn. Zijn Lichaam. In dat Lichaam is geen onderscheid meer tussen man en vrouw, slaaf of vrije, Jood of Griek.

Geen onderscheid meer Anna. Heb lief, heb het Joodse volk lief, prima. Maar wees realistisch, dweep er niet mee, zie waar ze werkelijk staan, geestelijk gesproken, verheerlijk ze niet. En probeer andere volken net zo lief te hebben, in navolging van onze Heer.

Witte Veder op 19-08-2017 12:04

Witte Veder, stelselmatig negeert u het beleid en siteregels. Voor de laatste keer, het Geloofsforum heeft als thema de bijbel. U heeft aangegeven behoefte te hebben om uw kennis en inzicht daaromtrent te vermeerderen echter u blijft maar over kerkstromingen praten.

Bij andere topics staat erbij onderaan, wanneer er geloofsdiscussies toegestaan zijn, wat zelden het geval is.

Indien u zich niet in dat beleid kunt vinden , gelieve een andere website op te zoeken. Mod. 

Michaël ;-{> op 19-08-2017 13:41

@ Anna op 18-08-2017 19:57

Dank u. Ook voor het mooie compliment naar Esther toe. Ik schreef u al dat ik uw bijdragen met belangstelling lees, er zit zoveel info in. Ik ben het ook met u eens dat Jeruzalem (Israël) een belangrijke plaats inneemt in Gods plan voor de toekomst.

En ook: ‘’ Ik weet dat mijn Verlosser  leeft tot in eeuwigheid en dat hij Nooit laat varen wat Zijn  hand eenmaal begon" ( vanaf de schepping tot de nieuwe hemel en  de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal... ) ‘’ Wat een heerlijkheid!

Alsmede hetgeen waarmee u afsloot:  ‘’ Alle kinderen in Israël op de basis school krijgen net als hier Vaderlandse geschiedenis..... en dan komt de Bijbel uit de rugzak en op tafel en dan wordt de Bijbel besproken.... inclusief het nieuwe testament..... !! Hun Vaderland! Met repetities !!! ‘’ Vind ik heel leuk om te horen/lezen.

Voor mij is de kou uit de lucht, ik hoop dat ‘het weer’ hier in Nederland met ons meedoet, het is tenslotte zomer.

En natuurlijk wens ik u wederom Gods zegen toe, plus een fijn weekend! Nogmaals mijn dank.

Met hartelijke groet, Michaël

goodmorning op 20-08-2017 01:49

Het volk Israël,

Waar is het Woord onstaan, uit welk volk is Jezus geboren en wie heeft ooit gezegt dat dit Zijn oogappel is.

Als gelovig mens zal je nooit het gevoel hebben dat de God van  Abraham  Isaak en Jacob hierdoor het Joodse volk voortrekt. Het geeft mij juist door Zijn welgemeende stelling dat ik zelf persoonlijk van dit volk ben gaan houden. Daardoor ik de bijbel letterlijk lees mag ik behouden zijn door het bloed van het Lam. Dat dit boek een begin heeft en een eind is duidelijk. Wat nog de revue moet passeren is beschreven in profetieën en gaat zich openbaren. Vandaar het laatste Bijbelboek.

Dat het Joodse volk hier centraal in staat is wederom duidelijk beschreven. Of ik het mee moet maken als gelovig mens die de verlossing heeft aanvaard van mijn Heer Jezus. Dan zeg ik u eerlijk" liever niet", want dat wordt de " hel" op aarde!

Daarom let ik persoonlijk op Israël Zijn "oogappel"

Esther op 20-08-2017 14:06

Hallo allen...

Goodmorning... wie is nu de echte Oogappel van God???

O.T.  Als ik lees dat Israël de wijnstok is... N.T.  lezen we dat Jezus de Ware Wijnstok is

O.T. als we lezen dat Israël de knecht is... N.T. lezen we dat Jezus de Ware Knecht is.

O.T. als we lezen dat Israël God zoon is... N.T. lezen we dat Jezus de Ware eerstgeboren Zoon van God is.

Wie is dán de Ware oogappel van God. Een zondig volk... of Zijn eigen geliefde Zoon, Jezus Christus.

Het volk was in die benaming Gods oogappel... want Wie zou daar uit voort komen??? Wie was en is Gods Ware oogappel??

God heeft dat volk altijd zo bewaard... anders kon Zijn belofte niet uit komen. In Ezechiël 36 lezen we ook dat God zegt dat Hij het niet doet voor Israël, maar voor Zijn Eigen Heilige Naam. Vers 21, "Ik spaarde hen vanwege Mijn heilige Naam. Het huis Israël had die ontheiligd onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren".  In vers 22 lezen we hetzelfde.

Galaten 3 : 16, Op Wie sloeg de belofte aan Abraham...en zijn Nageslacht... 'Hij zegt niet; aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; ( velen denken Israël) maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus".

En die kostbare belofte die God gaf aan Abraham... heeft Hij altijd vastgehouden en vervuld in Christus Jezus... HIJ alleen is het Zaad van Abraham. En dat was de hele kern van het Oude Test. Dát waren steeds weer de beloften, die God gaf.  En ieder in Christus Jezus, door geloof in Hem... is nageslacht van Abraham... zowel Jood als Griek.

Ook leren we van velen dat Israël 'zo zal heel Israël zalig worden... Welk Israël... zij die de Zoon van God loochenen... of zij die Hem in geloof aannemen. Zowel Jood en Griek.

Ook wordt geleerd dat Israël een aardse bestemming heeft... In Hebr. spreekt Paulus drie maal tegen de gemeente Jeruzalem... over een hemelse roeping... de mooiste versen staat in Hebr. 11... de geloofsgetuigen... naar welke vaderland werd verlangt, en was hun verwachting... een hemels Vaderland... en Abraham verwachte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.  Het hemels Jeruzalem.

Al deze dingen vind je niet in het O.T.  maar veel van de antwoordeen vind je in het N.T. Zo belangrijk om beide te onderzoeken.

Ach, er is nog zoveel daarover te lezen... maar ik stop er nu mee... maar wilde alleen laten zien waarom ik een andere kijk op deze dingen heb. Ik zeg ook niet dat ik het allemaal weet... maar dit is zoals ik het lees. En overtuigen wil ik ook niet. Maar soms is het goed van alle kanten te punten te bezien... en niet maar van één kant.

Ieder moet naar eigen geweten onderzoeken... maar de Heere Jezus is het allerbelangrijkste... Daar mogen we aan vasthouden...

Hebr. 13 : 14-15 , "Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk, de vrucht van lippen die Zijn Naam beleiden".

Voor allen... fijne zondag, en vriendelijke groeten, Esther.

Michaël ;-{> op 20-08-2017 14:16

@ goodmorning op 20-08-2017 01:49

''Of ik het mee moet maken als gelovig mens die de verlossing heeft aanvaard van mijn Heer Jezus. Dan zeg ik u eerlijk "liever niet", want dat wordt de "hel" op aarde! ''

Ter bemoediging:

''Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?'' (Mattheüs 6:27 Statenvertaling)

Johannes 14 (NBV) 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft , geloof het dan om wat hij doet. 12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. 15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

Goodmorning, Ik wens je Gods liefde en zegen!

Met vriendelijke groet, Michaël

Michaël ;-{> op 20-08-2017 14:20

p.s.

1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. (Johannes 14 NBV)

Michaël ;-{> op 20-08-2017 15:21

 

@ Iedereen

Voetafdrukken in het zand

Op een nacht had ik een droom. Ik droomde dat ik samen met de Heer over het strand liep.

Aan de horizon flitste scènes uit mijn leven voorbij.

Bij elke scène zag ik twee paar voetafdrukken in het zand staan, één paar was van mij, de andere van de Heer.

Toen de laatste scène van mijn leven voorbij flitste keek ik achterom naar de voetafdrukken in het zand. Het viel me op dat op vele momenten, op het pad van mijn leven, er maar één paar voetafdrukken in het zand stonden. Het viel me ook op dat dát precies op de ergste en verdrietigste dieptepunten in mijn leven gebeurde.

Hier zat ik echt mee en ik vroeg de Heer ernaar:

"Heer, u heeft gezegd dat als ik eenmaal besloten had om U te volgen, ik U altijd naast me zou hebben en U mij altijd terzijde zou staan. Maar ik merk nu dat in de moeilijkste periodes van mijn leven, er maar één paar voetafdrukken in het zand stonden. Ik begrijp niet waarom U mij, juist op de momenten dat ik U het hardste nodig had, alleen en in de steek liet."

De Heer antwoordde: "Mijn lieve dierbare kind. Ik houd zoveel van jou en zou jou nooit in de steek laten, noch verlaten. In de tijden van je beproeving en lijden, de momenten waarin je maar één paar voetafdrukken in het zand zag staan, het was toen: 'Dat ik jou droeg'."

Dit is mijn vertaling van ‘Footprints in the Sand’ van Mary Stevenson

Ik wens u allen Gods rust, wijsheid, liefde, bescherming en zegen. Met hartelijke groeten, Michaël ;-{>

Esther op 20-08-2017 15:36

Mooie, liefdevolle bemoediging Michaël aan Goodmorning.

Het tweede deel wat je schreef... over;  Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.

Waar zijn die kamers?  'Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik ga'.  Wat moet dat een bemoediging zijn voor Zijn discipelen... en later ook voor ieder in Jezus.

Hij wil ieder die in Hem gelooft... eerst het trouwe deel van Israël... zowel zij uit het oude Testm. en zij vanuit het nieuwe Testm. waar Hij is... en dat is in de hemel. Het Nieuwe Jeruzalem. En dat is ook voor ons.

Is er een mooiere plaats... om naar toe te gaan. Alle mensen van Israël, die Jezus aanvaarden... hoe geweldig en mooi is dat voor hen. En dan ook voor ons.

Eén kudde, één Herder. Eén volk van God, in Jezus Christus.

Michaël en Goodmorning... Vaders liefde om jullie heen... en liefdevolle groeten, ook aan allen, van mij, Esther.

Anna op 20-08-2017 16:12

Pier 10.53uur. En andere mensen die dit willen lezen..... 

Het is niet netjes om geen antwoord te geven op uw reactie maar ik denk dat we het niet eens zullen worden. Dat heeft er mee te maken dat ik in mijn visie " vrij " probeer te komen van de vervangingsleer die het zicht op de totale Bijbel zo lang heeft verduisterd.... Sinds een aantal jaren heb ik de vervangingsleer leren zien als totaal onbijels. God heeft niet het " bordje"  van Israël---> naar de kerk verhangen. Zij behoren nu samen op te gaan, Israël en de kerk, maar de kerk ( en dan bedoel ik de kerk als instituten van alle denominaties dus de organisaties door mensen ingesteld) is nogsteeds verblind door wat ons eeuwen lang is geleerd en voorgehouden. En men gaat  nog steeds door met de leer dat is ; dat de kerk  in de plaats van Israël is gekomen.....En Dat is mijn grote bezwaar tegen de kerk..............Het is pertinent onjuist dat de kerk nu " het nieuwe Israël is geworden" en deze vaste leerstelling die z'on 1700 jaar vanaf Constantijn als een waarheid is verkondigd, is onjuist ..... en hieruit zijn allerlei denominaties ontstaan ( omdat men het niet eens was ) en dat probeer ik nu los te laten 

.Niet de mensen, de gelovigen, de gemeente. Die kunnen er niets aan doen...... de eenvoudigdingen zal God immers steeds gadeslaan..... .... Maar het instituut...... maakt grote fouten.....

Hiermee ontkracht ik niet de noodzaak tot het persoonlijk kennen van de Here Jezus en het weten dat Hij voor u en voor mij en voor alle mensen wereld wijd die in hem geloven, geleden, gestorven is en opgestaan is.... en dat we mogen weten dat Hij onze zonden weggedragen heeft. Dit geldt voor alle mensen wereldwijd welke taal en natie ze ook behoren  en dat is de gemeente..... een grote groep mensen ( die niemand tellen kan) die gewassen zijn in het bloed van Christus.... 

In het verleden heeft de kerk ook vele goeds gedaan, want de kerk brengt wel het evangelie en daarin zien we  de grootheid van God, God heeft de kerk met  deze " vervangingsleer dwaling "  gebruikt om in de harten van mensen door de Heilige Geest  deze mensen tot zich te trekken... God kan met een kromme stok rechte slagen maken..... En de kerk heeft door het evangelie te verkondigen op deze manier de weg naar God via de Here Jezus geopend. Dat erken ik ten volle.....

Maar er is meer........Sinds 1948 toen het Bijbelse volk weer hun land terug kreeg ( officieel over gestemd in de VN !) zoals is geprofiteerd, is er in de kerk verwarring ontstaan.... want al die eeuwen dat er in de kerk het evangelie werd verkondigd heeft men op geen enkele  manier meer rekening gehouden met het volk waarover de Bijbel handeld.... ( Engelse puriteinen, en Izac da Costa en meerderen hebben het in hun tijd al wel gezien ) Opeens was de staat Israël daar en kwamen de Joden uit alle hoeken en gaten van de wereld en na een periode van vreselijke verdrukking in West Europa 6 miljoen doden! Naar hun terug naar hun land..... Dit bracht  en brengt de kerk als instituten in grote verwarring....en onenigheid.....Dit wat moeilijk en bracht verdeeldheid ( endat wil de kerk niet, en we hebben het altijd al zo gedaan enz..... )en het gevolg was dat de meeste kerken dit gewoon te moeilijk vinden en gewoon doorgaan waar ze mee bezig waren..... Het laat  ze lauw of zelfs koud.... 

Maar 1948 laat ons ook iets anders zien.... Het laat ons zien dat we in het einde van de tijden zijn aangekomen....Dat zegt Jezus zelf....in Matheus 24... in vers 3 vragen zijn discipelen Zeg ons , wanneer zal dat geschieden , en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Datzijn twee vragen en Jezus geeft daar antwoord op.... Ziet toe dat niemand u verleide! Want velen zullen komen in mijn naam en zeggen ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden Ook zult gij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziet toe weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.... 7 want volk zal tegen volk opstaan , en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier , en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat is het begin van de weeen..... Jezus spreekt hier over het einde der tijden....      vers 12 en omdat de west verachting toeneemt zal de liefde van de meesten verkillen 13 Maar wie volhard tot het einde , die zal behouden worden..... 14 dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn..... Dit laatste vers wordt op dit moment voor onze ogen vervuld... via de moderne communicatie middelen kunnen zelfs mensen in " afgesloten landen het evangelie lezen.... Ook een punt wat Jezus zegt in deze rede is vers 32 Leert dan van de vijgeboom deze les; Wanner zijn hout week wordt en de bladeren doet uitspruiten , weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is , voor de deur.......Lucas zegt het over deze zelfde rede van Jezus nog kernachtiger ; Lucas 21:29 Let op de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf omdat gij het ziet dat de zomer nabij is..... Zo moet ook gij wanneer gij dit ziet geschieden weten, dat het Koninkrijk Gods Nabij is.... Voorwar ik zeg u dat dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat alles geschiedt....

Dit is een punt wat nu gebeurt. Het evenaglie is wereld wijd verkondig en de Vijgeboom ( Israël bloeit al bijna een generatie) Daarom is Israël z' on belangrijk baken het is als het ware de thermometer van de wereld geschiedenis.....  De vijgeboom bloeit!!!!!! Jezus komt terug..... !!! En de kerk als instituut lijkt dit te gaan missen..... 

De vijgeboon is Israël en als de Bijbel spreekt over de vijgeboom dan wordt hiermee het " natuurlijke " israel bedoeld, het land de natie het volk..... Spreekt de Bijbel over de olijfboom ( zoals on Romeinen 11 ) daar wordt hiermee Israël in religieuze zin bedoeld... Een generatie in de Bijbel kan 70' 80 of 90 jaar zijn zo wordt het in de Bijbel gebruikt.... Maar Jezus zegt tegelijk in Matheus 24 : 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand , ook de engeleder hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen... Hiermee zegt Jezus dat we niet moeten gaan rekenen.... en als je dan in openbarigen leest dan wordt het duidelijk dat Jezus voor zijn wederkomst " opdracht " krijgt van de Vader om naar de wereld terug te gaan.... Dat Joden en niet joden , de gezaligden uit de heidenen, samen een grote schare zullen  worden ( nu nog niet ) dat komt duidelijk naar voren in openbaringen 7. Vers 1 t/m  8 gaat over de Joden en vanaf vers 8 t / m vers 17 gaat over de grote schare uit de volkeren....  In dat hoofdstuk krijgen al deze mensen een teken van God om te kunnen overleven als straks de het zevende zegel en de bazuin oordelen zullen komen...... En deze oordelen staa op het punt om los te gaan.... kijk maar rondom je..... Er zijn grote geestelijke krachten bezig in de lucht... en zij strijden om de ziel van de mensen..... de satan en de Geest van God......

Het zal er uiteindelijk op uitdraaien dat de Vader  zal Opdracht zal geven aan Zijn Zoon om terug te gaan naar de wereld en dat zal zijn op het tijdstip als " de volheid der heidenen daar is" dat wil zeggen als de laatste niet Jood Jezus kent..... en het mooie en bijzonder is de Joden verwachten Jezus, hun Messias ook..... ze roepen erom ze  smeken er om, en dan zullen we samen Jood en Griek dezelfde Jezus zien wij Christenen verwachten zijn wederkomst en de Joden verwachten zijn eerste komst want die hebben ze " gemist" de Joden zijn tot op dit moment nog verblind voor wie Jezus in om onzentwil... Rom 11! 

Nu uw opmerking dat ik de joden boven ander volken stel ...... Ja dat klopt en dat heeft een Bijbelse grondslag......  Ook hier zullen we denk ik van mening verschillen .... omdat door de ontwikkelingen in de tijd , nu pas goed duidelijk wordt welke weg God met zijn volk gaat. Ik heb al eerder geschreven dat dit volk Israël, Gods eerstgeboren zoon is..... omdat Izak door een scheppingsdaad van God is geboren. En God zegt zelf in Ex 4:22 als Mozes naar de farao moet gaan citaat ; Dan zult gij tot farao zeggen ; Zo zegt de HERE ( hoofdletters de verbonds God spreekt hier) : Israël is mijn eerstgeboren Zoon daarom  zeg ik u , laat mijn Zoon gaan opdat hij Mij diene.... ; zoudt gij echter weigeren  dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden.... 

Dit volk is ontstaan door God zelf ;Hij noemt het ook Zijn oogappel... Hij heeft Abraham geroepen uit het zondige Babylon.... en God gaat zelf uit Abraham ( dat met Hagar was niet Gods bedoeling) een volk voor zichzelf formeren ( maken ) Zij, dit volk,  moeten Hem God , op aarde vertegenwoordigen.... hun taak  is om de hele werleld te laten zien hoe God wil dat mensen fatsoenlijk kunnen samen leven.... ( de wet en de leefregels in de Sinaï!) Maar dit volk ging duizenden malen de fout in en dan werden ze gestraft en soms flink ook.....Maar God heeft ze nooit verstoten, dat is nu zijn trouw.... Hij kan niet liegen als hij zegt dat ze voor  eeuwig zijn volk zijn ; dan zij ze dat ook..... !!! Of wij dat nu leuk vinden of niet.....Mozes heeft het al geprofiteerd dat ze uit het land verdreven  zouden worden  als ze zich niet aan Gods regels zouden houden... en gedurende 2000 jaar zijn ze  verdreven.. geweest en nu komen ze terug.... en dat heeft ons iets te zeggen......

Uit dit volk, uit de lijn van geslachten van Juda en David is ook de Grootste Zoon van dit volk geboren, Dat is Gods Eniggeboren Zoon.... onze Here Jezus Christus..... Hij is zowel God als mens....

Hoe weten we dat..... Genesis 1 Inden beginne schiep God ; en God is hier al samen met de Zoon... ......en de Geest Gods zweefde over de wateren... Dus in het begin hebben we al de drie heid  van God.... Daar haakt Johannes bij het begin van zijn evenagelie op in;  Joh  1:1 In den beginne was het Woord ( Jezus ) en het Woord  was bij God dit was in den beginne bij God... Alle dingen zijn  door  het Woord  geworden en zonder  dit is geen ding  geworden dat  geworden is.... In het Woord  ( Jezus ) was leven en het leven was het licht der mensen  en het licht schijnt in de duisternis  en de duisternis heeft het niet begrepen..... 

Jezus wordt hier dus het Woord genoemd...Hij is als mens van vlees en bloed in de wereld gekomen hoe is dat dan gegaan.....

Lucas 2: De  engel Gabriël wordt naar Nazareth gezonden en ontmoet Maria....  28 Wees gegroet , gij begenadigde de Here is met u . zij ontroerde en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn... En de engel zeide tot haar ; Wees niet bevreesd , Maria ; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie , gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogste  genoemd worden, en de Heere God zal hem de troon  van zijn vader  David geven , en Hij zal  als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwighied.... en zijn koningschap zal geen einde nemen.... Maria zeide tot de engel ; Hoe zal dat geschieden daar ik geen omgang heb met een man??? En de engel antwoordde en zeide tot haar... De Heilige Geest zal over  u komen en  de kracht des Allerhoogste  zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt Zoon Gods genoemd worden....

HIer zien we dat de Heilige Geest over Maria komt. Dat zij niet door een man maar door Gods geest zelf overschaduwd wordt.... God zelf kiest Maria uit, zij mag Jezus baren,...... het zijn haar genen, .....en het is haar eicel, en hiermee wordt Jezus mens en God....Als mens uit het geslacht van Juda en David.... En hiermee is Jezus .... en ik zeg dit met grote eerbied Volbloed Joods mens en tevens  God Zoon.... God zelf daalt af in het door hem geschapen volk.... het joodse volk.....

Duidelijker kan toch niet.......... dit zegt de Bijbel..... niet ik.... maar Gods Woord......... dat is zo machtig mooi....... Z' on grote God hebben wij hij daalt af in en naar de mensheid om ons te redden...... geweldig.... ! 

Maria was een prinses uit het geslacht van David. Maar na de ballingschap van het 2 stammenrijk heeft Israël nooit meer een koning gehad. Ze bleven tot 1948 schatplichtig aan anderen.... ( korte tijd tijdens de Makkabeeën uitgezonderd). ....Maria was overgebleven en uit het geslacht van David want ze moesten immers naar Betlehem voor de volkstelling en daar werd Jezus geboren zoals geprofiteerd op vele plaatsen....Ook het geslacht van Juda werd door de profeten aangewezen als zijnde de stam van waaruit de zaligmaker gebiporen zou worden....Jes; een rijsje uit de afgehouwen tronk van Isai..... enz.  dus de menselijke afkomst is zeker zeer belangrijk.... en dat zijn de Joden..... Jezus is en was en blijft een volbloed Joodse man als mens... en God als de zaligmaker en verlosser ......ook voor ons....

ik had nog willen schrijven over de bediening  van Jezus want ook daar zijn dingen niet duidelijk... maar het kost allemaal veel tijd... en ik ga zo weer naar de kerk..... Ja de kerk.... het instituut.... En ik leer daar steeds  nog dingen.....Ik heb de kerk niet afgeschreven maar op veel punten is de kerk verblind ook mijn kerk.....Het is niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen of af te stoten maar denk er eens over na.....de vervangings leer is iets hard nekkig.... maar  wat wil, je ook na 1700 jaar... maar nu God zich weer zo duidelijk met Israël bezig houdt en dit ook grote gevolgen voor ons gaat krijgen.... Immers Jezus komt terug.... en waarschijnlijk zal dit niet meer zo lang duren als je naar de tekenen van de tijden kijkt.......( de gevolgen voor ons zullen  groot zijn........ ... want de gemeente ( individulele gelovigen ) zal het zwaar te verduren krijgen.... oorlogen en aanslagen enz zijn voordat Jezus terug komt..... Dan moeten we dit wel weten want God geeft ons de wapenrusting immers niet voor niets.....God heeft ons dit zelf geopenbaard.....   Gods zegen allemaal... Anna 

Michaël ;-{> op 20-08-2017 19:30

@ Esther op 20-08-2017 15:36

Mijn hartelijke dank. Om jouw aanvulling te lezen, is pas echt genieten. Nu al, maar ook voor het vooruitzicht!

'' Eén kudde, één Herder. Eén volk van God, in Jezus Christus. ''

Ik wens je ook Vaders liefde om je heen. En hartelijke liefdevolle groeten van mij aan jou.

Michaël

Dewevoga op 20-08-2017 19:51

@Anna op 20-08-2017 16:12

Dank voor uw heldere uitleg. Ik ben helemaal met u eens. Ik zou de belofte van God aan Abraham van Genesis 12:3 hier nog aan toe willen voegen En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Wij laten het als kerk gebeuren dat de heilige plaatsen van Israel onder leiding van de VN overgaan in islamitische handen. Dit is ook een ontkenning van Israel. Maakt men zich druk om de vele aanslagen in Israel? Bij ons in de kerk niet, je hoort boe noch ba. Ik hoop dat Juda en Efraim zich gauw verzoenen.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl