Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

anora op 30-07-2017 16:57

@Qromwel,

Dat zou heel goed kunnen. Ga ik over nadenken. Er gaan heel wat gedachten door me heen. Ook van wat geleerd is enzo...

Esther op 30-07-2017 19:32

Hallo Fran op 30-07-2017 08:17... je hebt mooie bijdrages, is bij mij net zo... er zijn meerderen,  ik wil mij vrij voelen in de Heere Jezus.

Zoals Paulus schrijft in Galaten... laat je niet weer een juk van slavernij belasten... Als je dat zo leest, zit het woord 'slavernij' er in.

Slaaf van allerlei regeltjes, dogma's... dan zou iemand nooit vrij kunnen zijn in Christus Jezus. Dan heeft de Heere het niet voor het zeggen... maar de menselijk bedachte regels, dáár moet men aan voldoen... Wat een armoe eigenlijk.

Velen... heb ik ook héél lang zo geleefd... leven in het geloof vóór het Voorhangsel, wat God juist doormidden heeft gescheurd. Wij mogen dóór het voorhangsel... in vrijmoedigheid in Christus naderen tot het allerheiligste. Wat toch een vrijheid en genade in Hem.

Net zo als het volk Israël gebonden waren door de wet... is het nu ook zo... gebonden aan de kerk/gemeente/organisatie. Het komt over of ik alles wat met kerk e.d. altijd zo afkraakt... wat niet de opzet is. Maar... velen zijn wel gebonden daar aan en dat vind ik triest.

Nog een kort bemoedigend filmpje voor ons allen... https://www.youtube.com/watch?v=nXmyKwZyECw  

Fijne avond, voor allen... Esther.

Wardje op 31-07-2017 06:54

Dit hoort thuis op het praatcafé. Mod.

Dewevoga op 31-07-2017 12:00

 

@Esther op 28-07-2017 21:05

 

Ik wil nog even terug komen op “God gaat nog altijd door met Israël... maar wél alleen hetgelovige Israël”. God werkt nog steeds onder de gelovigen en ongelovigen, anders zou er niemand bijkomen.Israël is wel het verbondsvolk van God dat moest dienen voor het onderhouden en verspreiden van Gods eerste gebod en daarbij deed God vele beloften ten goede en ten kwade aan het volk en Hij is de enige die al zijn beloften houdt. Hij verhardde het hart van de farao bij de uittocht uit Egypte en Hij verhardde de nek van de Joden, maar allemaal met een doel.

God strafte zijn volk dubbel en als zij nog niet luisterden zelfs zevenvoudig. Keerde het huis Israël terug uit Assyrië en keerden alle Joden terug uit Babylon? Nee, want zij hadden een nieuw bestaan opgebouwd in hun ballingschap. Dus eigenlijk net als in Egypte en degenen die het toen ook beter vonden in Egypte dan tijdens hun uittocht bereikten ook het beloofde land niet.

Door hun ongehoorzaamheid bereikte God wel het doel verspreiding van zijn volk tot alle uiteinden der aarde. Na de hierboven genoemde ballingschappen ontstonden er 2 grote nieuwe volken de Scythen en de Parthen (bekend uit Handelingen). Kijk een hoe groot dat rijk was op het kaartje in bijgevoegde link https://nl.wikipedia.org/wiki/Parthen. Omstreeks 300 na Chr. verdwenen deze volken via de Kaukasus in Europa en verder over de wereld.

 

Stel dat het volk Israël zich altijd aan Gods geboden had gehouden hoe had Yeshua dan veroordeeld kunnen worden door de Romeinen? Het was dan toch nog steeds een machtig volk geweest en zij zouden Yeshua als hun koning geaccepteerd hebben en dan had hij onze zonden niet op zich kunnen nemen. Het evangelie werd als eerste verspreid door de Joden. Yeshua liet al op twaalfjarige jarige leeftijd in de synagoge de Schriftgeleerden versteld staan van zijn wijsheid, maar na die periode tot zijn bediening in de laatste 3 jaren van zijn leven is niets bekend. Zou hij in die tussentijd niets meer gedaan hebben? Zou hij niet naar de schapen van de andere stal Het huis Israël geweest kunnen zijn? Zou Hij al niet veel volgelingen gehad kunnen hebben die het evangelie van hun Joodse stamgenoten hebben aangenomen, want het Christendom verspreidde zich snel. Johannes schreef: En er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven wierden, ik acht, dat ook de wereld zelve de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen.

Wat de “ongelovige” Joden, velen geloven nog steeds in dezelfde God van Abraham, Izak en Jacob als de Christenen, betreft is er nog steeds de belofte gedaan in bv. Zacharia 12: ‘Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten.

Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. http://www.zoeklicht.nl/artikelen/isral+toont+de+betrouwbaarheid+van+gods+beloften_4843

 

Als ik u een boek mag aanraden dan is het “Onbekend Israël van David tot vandaag” want het laat het spoor zien van de verspreiding van Gods volk tot de uiteinden der aarde en wordt onderbouwd door de Bijbel en aangevuld uit andere bronnen.

 

 

Piet 1 op 31-07-2017 15:05

Pier op 28-07-2017 17:22,

Ook de 1500 jaren voor de Reformatie kon de RKk niet anders dan in haar theologie en exegese uitgaan van de Bijbel zelf. In haar Petrus ambt, het laatste Avondmaal de sacramenten, het verstaan van Maria in Gods heilsorde, het zelf verstaan is ook, zoals de rest begrepen vanuit de Bijbel.

Dat het doopwater op zich in Hand.2:38 zonden vergeeft is alleen te begrijpen zoals de RKk het uit de bijbel begrepen heeft in haar sacramentele uitleg.  Ook naar aanleiding van 1Petrus 2:5-9 heeft de RK nog voor de Reformatie begrepen dat het geestelijk priesterschap met zijn geestelijke offers niet hetzelfde is als het feitelijk en werke-lijk priesterschap, maar dat het een innerlijk priesterschap is een geestelijk ter onderscheiding.

Qromwel verwees naar het boek: 't Was anders..op blz.38 in de voetnoot staat een goede samenvattingen van de wederzijdse sacraments opvatting namelijk: .. de genade wordt krachtens de handeling verleend.  Hierbij wordt de genade ondergeschikt!! gemaakt en ligt de genadeverlening in het sacrament zelf..(ik zelf verwijs dan naar Hand.2:38).

En dan gaat de schrijver verder met: ..onder invloed van de mysteriegodsdiensten (zie oa. Hyslop en complotsites) kregen de sacramenten een magische-sacramenteel karaktef, d.w.z. de uiterlijke tekenen, brood-wijn, olie betekenen niet alleen iets, maar bewerken ook iets (dus zoals in Hand.2:38 waar het doopwater zonden vergeeft) ..de genademiddelen toegediend werken dan krachtens de werking der daad, daad-werkelijk. ...dus terwijl de RKk uitgaat van de Bijbel in zijn leerambt-onderricht, ontstaat door te verwijzen naar de mysteriegodsdiensten pure laster, vals getuigenis van broeders in Christus.

 InMaleachi 1:11 is het wirookoffer een geestelijk offer van gebed onderscheiden van de reine werkelijke offerande, vervult in het Misoffer.  De Statenvertaling heeft van de reine offerande ook een geestelijk offer gemaakt, wat in strijd is met de omliggende verzen.

En wat het bisschop zijn en Oudsten zijn betreft ben ik gaan googlen, de bisschop was in vroegste tijden niet alleen priester maar kon ook oudste zijn in een persoon. St.Patrick zou 350 bisschoppen hebben gewijd, maar toen was de situatie anders, maar nu zijn de plaatselijke priesters de handen van de bisschop.

De bisschop in persoon wordt weer de eenheid van al die plaatselijke priesters en daaraan afleidend de paus weer over de 'vergadering' van bisschoppen en kardinalen, want de eenheid van deze al-gemenen (als het gemeen-schap-pelijke) wordt weer individu/persoon in het overlappende, in de paus tot aan het einde en dat in de zichtbare werkelijkheid.  Deze natuurlijke orde is ook in de samenleving, maar onderhevig aan verdieping en verfijning als ook de mogelijkheid tot decadentie en verwording.

De RK heeft de Bijbel als uitgangspunt en onderbouwd in haar theologie, exegese en dogma's en kan alleen het goede van de reformatie appreciëren en de rest verwerpen en dat is niet meer dan logisch.

 

 Allen, we sluiten de discussies over de katholieke visie van het geloof er is al genoeg over gezegd. Dit forum is bedoeld om elkaar op te bouwen. Mod.

Qromwel op 31-07-2017 15:59

Anna op 26-07-2017 14:53: Abram: Verheven Vader. Abraham: Vader van Velen, Vader van een Menigte. 

Esther op 31-07-2017 23:10

Hallo Dewevoga op 31-07-2017 12:00... u bent netter als ik... u kunt gewoon jij tegen mij zeggen hoor.

Dat is waar, God werkt met gelovigen en ongelovigen, anders zou er niemand nog bij gevoegd worden.

U schrijft;  Stel dat het volk Israël zich altijd aan Gods geboden had gehouden hoe had Yeshua dan veroordeeld kunnen worden door de Romeinen... maar dat is toch niet relevant. Omdat het nu eenmaal niet zo gebeurd is... Anders had Hij wel weer een andere weg ingeslagen.

Het grote zondeprobleem moest opgelost worden... en daar ging het om.

De ongelovige Joden hebben niet de God van Jezus Christus... Dat is nu juist het hele grote probleem... dát was ook die profetie dat er een nieuw verbond zou komen, in Christus. Velen verwierpen Jezus. Zij wilden doorgaan met hun religieuse handelingen... hun 'geloof' in de God van Abraham, Isaäk en Jacob... hun wettische praktijken... maar namen Jezus niet aan.

En zeker houd God zich aan Zijn beloften... maar, daar stond wél iets tegenover. Bijzonder om Hebreeën 8 gewoon te lezen... daar vind je ook het antwoord. God beloofde een Nieuw Verbond, een mooier, volmaakter verbond met betere beloften. Een verbond wat tot in eeuwigheid zijn waarde hield. In Christus.

En dat wilden velen niet... Allemaal te lezen in Hebr. 8.

U haalde ook nog Zacharia 12: 10,  ‘Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

Dat was een profetie... die vervuld werd met Jezus sterven, Johannes 19 : 37, 'En verder zegt een ander Schriftwoord, ( Zacharia 12:10)  Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben".  En de derde maal lezen we deze woorden in Openbaring 1 : 7. Dan zal ieder hem zien... ook zij die Hem doorstoken hebben... de totale mensheid.

Ik zal de Geest van genade en van de gebeden uitstorten... dat lezen we ook in Zach. 12... dat is Christus Jezus met Zijn sterven. Door hem alleen is genade tot in eeuwigheid. Daar brak het Nieuwe Verbond aan...

Maar ook Israël heeft Christus nodig... en wat mogen we dankbaar zijn dat door de eeuwen heen al velen hun hart gegeven hebben aan de Heere.

Maar niet allen worden gered... dat is ook voorspeld. Een overblijsel zal gered worden. En wij gelovigen heidenen horen door ons geloof in de Heere er volledig bij. Door ons geloof in Jezus, zijn wij nageslacht van Abraham... Galaten 3 : 27-29.

Voor vannacht weltrusten en hartelijke groeten, Esther.

Qromwel op 01-08-2017 09:02

De dagopening van het Institute for Creational Research van vandaag:

1 augustus 2017   Gedrang van strijdwagens en oordeel

(©HSV2010) Nahum 2:4  De strijdwagens razen door de straten, ze jagen over de pleinen.

Hun uiterlijk is als fakkels, als bliksemflitsen schieten ze heen en weer.

 

Deze vreemde profetie uit het kleine boek van Nahum, kan welhaast gezien worden als een beschrijving van het 21e-eeuwse snelweg verkeer! De hele context in aanmerking genomen echter, behandelt het hele boek Nahum de komende vernietiging van Assyrië en vooral van de grote hoofdstad, Nineve. Assyrië, een van de meest agressieve en wrede rijken in de hele geschiedenis, bitter gekant tegen God en zijn bemoeienis als Schepper met de menselijke aangelegenheden. God heeft hen gebruikt om de 10 noordelijke stammen van Israël te bestraffen en hen in ballingschap te voeren. Maar in hun eigen tijd kwam het oordeel al over hen!

Onder de prediking van Jona ondervond Nineve een grote opleving en werd het oordeel over de stad meer dan een eeuw uitgesteld. Echter, nog erger dan voorheen verviel de stad al snel tot afgoderij en werden in deze latere periode de gruwelijkste misdaden gepleegd. Uiteindelijk riep God de profeet Nahum om de komende ondergang aan te kondigen. Het duurde nog een eeuw voordat Nahums profetieën uiteindelijk vervuld werden door toedoen van de Chaldeeën en de Meden.

Mogelijk hebben Nahums profetieën zowel een korte als een lange termijn vervulling, net als meer passages in het Oude Testament. De eerste heeft dan betrekking op de toenmalige ondergang, de tweede op de grote oordelen van de laatste dagen. Enkele voorspellingen, bijvoorbeeld Nahum 1:5,8, lijken meer van toepassing te zijn op de Eindtijd, tenzij het louter poëtische overdrijving is, zoals sommigen van mening zijn. Maar of het nou gaat over botsende strijdwagens die in het oude Nineve vochten of een voorproefje is van hedendaagse pantservoertuigen, de strekking van Nahums boodschap is, dat afvalligheid, geweld en wreedheid uiteindelijk een vreselijk oordeel en totale vernietiging brengen. HMM

Van mij:

Waar het huidige Mosul ligt, bestond vroeger Nineve. Assyrië heeft niet alleen ""de tien noordelijke stammen (het Huis van Israël) vernietigd, maar ook het Huis van Juda, voor zover woonachtig buiten Jeruzalem. Men leze wat de laatste Assyrische mannetjesputter hierover op zijn prisma (het prisma van Sanherib/Sennacherib in het British Museum) heeft laten optekenen. De Engelse vertaling hiervan is op internet te vinden. Ik stel me voor dat Assyrië de eerste Hoorn is en de Chaldeeuwse Coalitie de eerste Smid uit het tweede visioen van Zacharias.

Qromwel op 01-08-2017 12:39

Esther op 31-07-2017 23:10: De Heere Jezus drukt Zich niet mals uit over het verloochenen van De Zoon: (©HSV2010) Mattheus 10:32,33: 

32Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

33Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

vlokje op 01-08-2017 17:51

Het is niet aan u om te bepalen wie wel of niet een Jood is. Uw post verwijderd. Mod.

Dewevoga op 01-08-2017 18:03

@Qromwel op 01-08-2017 09:02

Ik las laatst ergens dat ISIS het paleis van Sanherib dat bij bombardementen bloot kwam liggen geplunderd heeft. Typische islam gewoonte om de geschiedenis uit te wissen. En ze hebben de UNESCO ook al voor het islam karretje gespannen door de Joodse heiligdommen tot islamitische heiligdommen te laten verklaren. En de EU heeft voor gestemd.

Esther op 01-08-2017 21:38

Qromwel, dank je hoor, voor die teksten. Dat is juist dat mooie, kostbare nieuwe wat ingesteld is... alles gaat via Jezus. Er is géén andere weg. En dat is voor ieder, en telt voor ieder mens, zowel de Jood als de Griek.

Het stukje wat je daarboven hebt geplaatst, Qromwel, op 09:02... daar ben ik blij mee. Daar komen een aantal punten in na voren... die echt rake vlakken heeft. Ook las ik, dat je alles wat we lezen in de context moet zien. Dan zie je vaak dat bepaalde profetieën in een totaal ander licht gezien wordt. Zelfs in een totaal andere tijd afspelen maar... ook hun vervulling vaak al lang verleden tijd is.

Men plaatst momenteel zoveel profetieën naar deze tijd... de profetieën kunnen beter allemaal een nummertje trekken, wie is nu aan de beurt...

Als ik dan het totale plaatje leest, het hele hoofdstuk, soms wel eens en paar hoofdstukken... kom ik vaak tot hele andere conclusies. Daarom was ik blij met dat stukje tekst.

Hartelijke groet, Esther.

Marinus Ferdinand op 01-08-2017 22:21

@Dewevoga

Tsja, die EU toch. Maar we wisten toch al even dat die de weg kwijt is. Ik zal het nog 1 keer uitleggen. EU heeft een prachtige traditie te beheren en vele culturele schatten. Daar zijn ze heel erg blij mee, en daarom gooiden ze de grenzen open en mag de hele wereld van al dat prachtigs mee genieten. Maar wat onze EU even was vergeten: onze nieuwe vrienden komen om alles te slopen, de ruif leeg te eten, en verder geloven ze het wel. Dat snappen ze nog steeds niet helemaal, want ze hebben het pad nog niet terug gevonden. 

Marinus Ferdinand op 02-08-2017 03:31

De PvdA fractie in Den Haag zoekt een "beleidsmedewerker x/v/m". Wat voor geloof mag die medewerker dan hebben? Ook x?

Na Amsterdam en NS is nu Den Haag dus volledig genderneutraal, dus dood -en doodziek!!!!!!!

vlokje op 02-08-2017 12:29
vlokje op 01-08-2017 17:51

Het is niet aan u om te bepalen wie wel of niet een Jood is. Uw post verwijderd. Mod.

hier legde ik uit hoe de schaduw wereld in elkaar steekt, mag niet zo zijn dus...........
 
Beste Vlokje, u was bezig met het onderscheid tussen een echte en valse jood ( synagoge des satans). De hele teneur van uw posting verwijst naar een antisemitische tendens. Mod.

Allen: Een ieder zal -eens- geoordeeld worden naar zijn werken. Jood- Christen- Anders gelovige- Niet gelovige. Mod.
Qromwel op 02-08-2017 12:50

Esther op 01-08-2017 21:38: De IDF (Israel Defense Forces) gebruikt een tank, genaamd Merkava. Dit is Hebreeuws voor 'Strijdwagen'. Inmiddels zijn ze toe aan type 4.

Qromwel op 02-08-2017 14:12

Dewevoga op 01-08-2017 18:03: Ze doen maar. Het prisma staat veilig (?) in Londen. Er zijn nog 2 exemplaren, in Chicago en Jeruzalem. Misaschien vertaal ik nog wel eens de engelse vertaling. Op de prisma's staat Akkadisch.

Piet 1 op 02-08-2017 14:17

Qromwel op 02-08-2017 12:50, 

In de voorafgaande verzen wordt wel degelijk de eindtijd aangehaald en kunnen zaken uit de toekomst summier worden ingevlochten, zodanig dat het bijna niet opvalt. Het zou dus zomaar kunnen wat je opmerkt.

Esther op 02-08-2017 15:20

Hallo Qromwel, nu begrijp ik waarom men het idee heeft uit Nahum 2:4... dat het óók wel eens in de toekomst afspeelt, deze huidige toekomst. 'Merkava' is in Hebreeuws 'strijdwagen'. Dank je voor de uitleg.

En toch lezen we óók weer dat het al ... Maar in hun eigen tijd kwam het oordeel al over hen! 

Ik kan mij wel voorstellen dat het soms verwarring brengt. Ninevé is verwoest door de Chaldeën, door Nebukadnezar en zijn strijd-troepen met hun strijdwagens. We lezen regelmatig dat de strijd-troepen van Nebukadnezar, betiteld als de geweldadigste van de heidenvolken, waren... En wat heeft God... Nebukadnezar en zijn leger vaak gebruikt... om tot Zijn doel te komen.

Ik heb persoonlijk wel vaak moeite om veel andere profetieën, die ook in het O.Testm. staan, steeds maar weer in deze tijdsperiode te plaatsen.

Maar... of het allemaal weet, ik ga af op wat ik lees... maar het belangrijkste is de Heere Jezus. Hij heeft alles is Zijn hand... en daar mogen we stevig aan vasthouden... want er gaat nog van alles gebeuren.

Fijne dag en groeten uit het Hooge Noorden, Esther.

Dewevoga op 02-08-2017 18:12

@Qromwel op 02-08-2017 14:12

Dank u voor de reactie. Ik ben op de hoogte van het exemplaar in Londen. Maar toch is het zonde van die kunstschatten en dat ze te gelde gemaakt zullen worden tbv wapentuig

Qromwel op 03-08-2017 07:53

Dewevoga op 02-08-2017 18:12: Ach, het zijn maar dingen. Zelfs al zouden de prisma's verloren gaan, het gaat mij om informatie, en die ligt inmiddels vast. Te gelde gemaakt; de heler is net zo slecht als de steler.

Esther op 02-08-2017 15:20: Korte termijn vervullingen zijn nog wel geschiedkundig vast te stellen. Maar wij zijn mogelijk getuigen van de voortschrijdende vervulling. Moge Gods Heilige Geest ons bijstaan bij het realiseren van wat er gebeurd.

Qromwel op 03-08-2017 09:13

Doordat terroristen gezorgd hebben voor nieuwe unieke ruïnes kunnen toeristen daar straks(?) van genieten!

Qromwel op 03-08-2017 10:23

 

Gaat dit over het omleiden van de Euphraat ten tijde van Cyrus de Grote? Via de bijna droog gevallen riolering/afwatering

van de stad konden zijn troepen Babylon binnendringen.

Nahum 2:6De poorten van de rivieren worden opengedaan;  het paleis smelt weg.

Fran op 03-08-2017 11:17

Ik heb niets met beelden , kunstschatten , cultuurverering , tekeningen enz....

Ik kan er naar kijken en het eventueel mooi vinden , maar verder niets .

Wie daarom treurt of  weeklaagd , als het vernield word is triestig op zich .

Wie na vernieling het gebruikt om anderen te schaden is nog triestiger zelfs  brutaler : goddelozer !

Negatief is ook ,  als een persoon , van welke cultuur of religie dan ook :  gebruikt word om mee te spotten .

Hoe leuk gebracht dan ook .Dat schept chaos ,  verliening en terreur .

-------------------

Ik als gelovige in Jezus-Christus moet dat achter mij laten , ook boos of triestig  zijn op diegene die met de Heer spotten .

Ik zal er iets van zeggen , en dan is het aan hun wat ze ermee doen .

Of afbeeldingen van Hem vereren of maken : die niet stroken met de werkelijkheid .

----

Tenslotte weet niemand hoe de Heer eruit zag  en ziet .

Dat de wereld zich met wereldse zakens bezighouden en de gelovigen met de dingen van Boven .

____

XXX Jezus-Christus XXX  :

(Johannes 16: 8-11)

(Oordeel , gerechtigheid , zonde )

-----

Zonde : Omdat zij in Mij niet geloven  ( de Weg , de Waarheid en het Leven )

Oordeel is :de overste deze wereld is geoordeeld !

Gerechtigheid : Omdat Ik tot   Mijn Vader heenga ,en  jullie  Mij niet meer zien .

-----------------------------------------------------------------------------------

Gelukkig ziet Jezus-Christus naar  :   je hart !

En daar ligt je grootste schat .

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Dag.

anora op 04-08-2017 17:09

Nahum is wel erg interessant, net als ze allemaal, de "kleine" profeten, intrigerend! Dank voor de inspiratie @Qromwell!

Rebellio op 05-08-2017 11:02

Nog een aardig feitje dat ik op het net tegenkwam met betrekking tot 23 september: Een maand na de mogelijke ‘geboorte’, 13 oktober, komt Jupiter heel dichtbij de Morgenster, Venus. 

Jezus zegt in Openbaring 22:16 dat hij de Morgenster is. En men heeft eerder aangegeven dat een combinatie van Jupiter en Venus als voorbode kan worden gezien van de geboorte van Christus.  Kan deze datum eventueel staan voor het huwelijk tussen De Heer en zijn Gemeente (1 Tessalonicenzen 4:17) en/of de verheerlijking van de kerk (1 Johannes 3:2)?

Rebellio op 05-08-2017 11:21

Vervolg:

Na de 13e oktober "geboorte" en de hiervoor aangeven combinatie van venus met jupiter, komt Jupiter in het sterrenbeeld Weegschaal.  Een interessant ding op te merken over het Openbaring 12:5 is dat het mannelijke kind is "ingehaald" op Gods troon.  23 September portretteren deze plaatsing niet maar alleen de geboorte van het kind.  Precies om middernacht in Israël op 25 December 2017 berijkt Jupiterhet sterrenbeeld weegschaal waar het blijft voor 41 weken en drie dagen!  Weegschaal  wordt geassocieerd met rechtvaardigheid en oordeel en sommige afbeeldingen van het sterrenbeeld lijken op een troon.  Terwijl iedereen is gericht op 23 September, is het mogelijk dat de opname op eerste kerstdag, iets meer dan drie maanden later gebeurt?

http://www.unsealed.org/2017/01/the-revelation-12-sign-compendium.html?showComment=1501079679164#c906612394130625493

Qromwel op 05-08-2017 12:43

Piet 1 op 02-08-2017 14:17: Misschien vindt vevulling vaker plaats in steeds grotere verbanden, van lokaal tot globaal. Er is er één die beter globaliseert dan de globaliseerders!

Piet 1 op 05-08-2017 16:03

Qromwel op 05-08-2017 12:43,

Jij bedoelt natuurlijk Jezus onze Heer als de enige globalist, mondialist ..die moeten wij onthouden, 

Maar dan moeten we ook spreken van de nieuwe wereldorde onder Zijn bewind op de nieuwe gezuiverde aarde en nieuwe Hemel.

Dan denk ik ook weer aan David Wagner en zijn profetieën over Nederland en omstreken en uiteindelijk Europa en de rest ...maar van zijn achtergrond weet ik niets, toch eens gaan googlen.

Qromwel op 05-08-2017 18:36

Piet 1 op 05-08-2017 16:03: Inderdaad. Bij Wie de overwining berust staat al vast. En Hij bepaalt wanneer het conflict op de spits gedreven wordt!

Piet 1 op 05-08-2017 18:53

Rebellio op 05-08-2017 11:21

In 2012 was er ook hoop, dan gaan we het nu ook maar herhalen, maar ik heb er een hard hoofd aan.

Er zijn Bijbelse zaken die nog niet vervuld zijn en die samenhangen.

De meest optimale planeten stand is die dat alle planeten op een lijn staan.. in een van Tomb raiders films van de illuminati wordt dat uitgebeeld en op dat moment zeggen ze iets heel bijzonders nl. dat verleden en heden dan zullen samenvallen en dat is het wezenlijke van oordeel en dat kan dan alleen maar het 6e zegel betreffen, zij tonen dus een zeker inzicht in de toekomst te hebben.. dat lucifer ook zal hebben, als gevallen engel.

Rebellio op 06-08-2017 11:20

@Piet 1, in 2012? Toen met die Maya kalender? Daar kon ik weinig mee. Was wel een aardige film overigens :-) Nee, deze letterlijke verbeelding van openbaringen 12 moet echt iets wezen. Het moet ook veel meer zijn dan die bloedmanen e.d. Dat zijn algemene tekenen. Maar dit moet iets speciaals zijn. Wat het betekend weet ik uiteraard ook niet, maar als God bestaat en ons iets probeerd te vertellen met zijn Bijbel, zijn woord, zijn profetieeen, dan moeten hier consequenties aan vast zitten.

Rebellio op 06-08-2017 21:22

Turkije zegt dat de Joden het Ottomaanse rijk meer zouden moeten waarderen. De turkse minister van buitenlandsezaken geeft aan dat het leven voor de Joden beter was Voordat de Joodsestaat was gevormd. jpost.com

goodmorning op 07-08-2017 12:03

The Forge with Ron Matsen.

Over eindtijd predikanten valt veel te zeggen en de bovenste link geeft goed aan hoe je hier mee om moet gaan. Deze link even intikken op YouTube. Duidelijke weergave van tegenstrijdigheden in denken over 23 september 2017.

Hier worden drie evangelisten onder de loep genomen in hun denkwijze over wat binnenkort te zien is in een sterrenformatie aan de hemel. Het goede uit dit verhaal is dat het speculeren blijft, want ook al vallen bepaalde tijdlijnen/bijbelse tellingen in elkaar. Deze drie predikers kunnen niets garanderen en maakt ze daardoor eigenlijk ongeloofwaardig. Een gewaagde duidelijke uitspraak in het hoe of wat en er daadwerkelijk moet geschieden in de bijbelse tijdlijn kunnen zij niet onderbouwen. 

Wel blijft het een teken aan de hemel en die zijn er om waar te kunnen nemen. Het word pas een feit als er daadwerkelijk iets gebeurd tijdens of na dit fenomeen. Jammer dat deze onderzoekers hier niet echt duidelijk in zijn.

Daarintegen de drie wijzen uit het oosten, zij zagen een ster en wisten dat dit de geboorte van "de Koning" was. Vandaar hun reis in volle overtuiging.

Ik ben van mening dat de Heilige Geest er voor zorgt dat elk individu op aarde die Jezus Christus als zijn persoonlijk verlosser aangenomen heeft  sturing ontvangt  in denken en handelen. Studie verichten in wat komen gaat mag, maar blijft speculeren  als je dit doet zonder de Heilige Geest, kan een teleurstelling worden. U weet dat Hij wederkomt, zelfs Jezus weet het uur niet dan de Vader alleen. Met dit gegeven heeft u dus het antwoord al! Begrijp natuurlijk ook de honger die er is naar kennis omtrent Zijn wederkomst en besef dat de tijd waarin wij leven totaal anders is dan menig jaren terug.

Maar luister naar uw hart, als u werkelijk Jezus hebt aangenomen als uw persoonlijk verlosser zie dan wat Hij  in uw leven veranderd "nu" vooral de nadruk op "nu"...!

Een eindtijd kan er vandaag al zijn voor ieder mens persoonlijk, maar Hij maakt u klaar in heel uw levenswandel daar kan geen sterrenhemel tegenop. Die wijzen uit het oosten wisten meer dan het "world wide web" ., kwamen aan op de plek van bestemming in volle overtuiging.

Groet

Qromwel op 07-08-2017 14:05

goodmorning op 07-08-2017 12:03: Daarom doet men er beter aan zich te onthouden van al te stellige uitspraken, zoals het noemen van data. Natuurlijk gebeurt er iets op 23 september as. Er gebeurt elke dag wel iets. Maar soms valt het belang van gebeurtenissen pas achteraf te duiden. Vandaar de geboden waakzaamheid.

Esther op 07-08-2017 14:07

Hallo Goodmorning op 12:03... soms fijn om eens een ander geluid te lezen, over die rage van aankomende 23 sept. 2017.

Ik persoonlijk geloof er niet in... dan zouden vele zogenaamde uitleggers het beter weten als Christus zelf. Terwijl er toch duidelijk in de Bijbel staat dat niemand de dag en het uur weten. Er staat zelfs... dat Hij komt als een dief, totaal onverwachts. Dat zegt mij genoeg... dáár wil ik mij aan vasthouden. Maar we mogen niet vergeten dat wij daar ook veel voor gewaarschuwd worden.

Er zouden véél valse leraren, valse profeten en valse christussen opstaan. Zelfs zo erg... dat men probeerd om de uitverkorenen te misleiden.

Anderen denken/geloven dat op die datum de gemeente op genomen wordt... het is één grote verwarrende theorie.

Veel ongelovigen beweren weer dat op die dag de aarde geraakt wordt door één of andere meteoriet of iets dergelijks.

Wat gebeurd er met al die mensen, vooral de gelovigen... als 23 sept. 2017 voorbij gaat... en er gebeurd niets van dat alles. Misschien is er iets te zien aan de hemel... maar verder gaat alles gewoon z'n gangetje. Hoe groot is dan de teleurstelling... Dat zou alleen het bewijs zijn... dat men op theorieën mensen vertrouwd heeft en niet op de woorden van de Heere.

We kunnen beter bouwen op de Rots, Jezus Christus... en niet op het zand. De wereld woedt, de boze trekt alles uit de kast om ons een andere kant op te laten kijken... ver van Christus af... en de woorden van de Heere worden niet gelooft.

Laten we vasthouden aan Hem, mooier nog, De Heere houd zelf vast... Johannes 10 :27-28, "Mijn schapen horen Mijn stem en ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken".

Laten we de Heer volgen en Zijn stem horen en naar Zijn woorden luisteren... en niet horen naar allerlei theorieën van mensen. Dat brengt alleen verwarring met zich mee.

Heerlijke dag gewenst, en Vaders zegen om jullie allen heen. En groeten van mij, Esther.

Rebellio op 07-08-2017 17:17

@Esther & Goodmorning, natuurlijk begrijp ik jullie redenering wel maar we worden juist in 1 Thessalonicenzen 5:19-21 opgeroepen de profetieën, omschreven in de Bijbel, te bestuderen en dan het goede te bewaren: “Dooft de Geest niet uit, kleineert profetieën niet, maar toetst alles, behoudt het goede”. De vraag dringt zich namelijk althans bij mij, op wat Jezus dan doelt wanneer hij Johannes verteld wat er komen gaat in Openbaringen. Wat zegt hij dan in hoofdstuk 12? Hij heeft het toch gewoon over het verschijnen van een groot teken aan de hemel… En dat zegt hij niet zomaar. Dit teken zou een voorzegging moeten zijn van iets dat komen gaat. En als we dit figuurlijk moeten zien, waarom is er dan een letterlijke, meest logische, interpretatie mogelijk?

Maar dan is dus de volgende eerste vraag, wat bedoelt Jezus dan precies wanneer hij in Matteüs 24:36 zegt: “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.” En wat die dief in de nacht uit 1 Thessalonicenzen 5, betreft, tot en met vers 3 geef ik u gelijk, maar de verdere context roept ons nu juist op niet te slapen!: “Maar over tijden en tijdstippen, broeders-en-zusters, hebt ge het niet nodig dat er aan u geschreven wordt. Want zelf weet ge precies dat de dag van de Heer,- als een dief in een nacht, zó zal zij komen. Wanneer ze zeggen: ‘alles is vrede en veiligheid’, dán overvalt hen plotseling een verderf, zoals de eerste wee haar die een kind in de buik heeft, en ontvluchten is er niet bij. Maar gij, broeders-en-zusters, verkeert niet in duisternis, zodat die dag u als een dief in bezit zou nemen; want gij zijt allen kinderen van licht en kinderen van overdag; wij zijn het niet van nacht en niet van duisternis. Dus moeten wij dan niet slapen zoals de overigen, maar wakker blijven en nuchter zijn. Want slapers slapen ’s nachts en wie zich bedrinken worden ’s nachts dronken; maar wij die van overdag zijn, laten wij nuchter zijn, bekleed met een harnas van geloof en liefde, en met een helm van hoop op heil! Want God heeft ons niet bestemd voor zijn toorn, maar voor het verkrijgen van heil door onze Heer, Jezus Christus,” en in Openbaringen 3 vers 2-3 “…word wakker en versterk het overige dat op het punt staat te sterven, want ik heb je werken niet vol bevonden voor het aanschijn van mijn God; gedenk dan hoe je het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en kom tot omkeer; als je niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, en je zult niet weten op welk uur ik tot je zal komen;” en Openbaringen 16:15 “… ‘Zie, ik kom als een dief; zalig is hij die waakt en zijn kleren bewaart, zodat hij niet naakt rondwandelt en men zijn schaamte ziet!’” Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vele teksten in de Bijbel die gaan over “De Dag Des Heere” en wie het ook zegt of wat er ook staat te gebeuren, we worden bij alle opgeroepen om waakzaam te zijn.

En wat betreft ‘de dief in de nacht’: Gedurende de tijd van de Joodse tempel stond de kapitein van de tempelbewakers bekend als de "dief in de nacht". Hij moesten op zijn beurt, de priester-bewakers van het Heilige, Goddelijke vuur bij het altaar bewaken. Dit mocht nooit uitgaan. Men zegt dat wanneer een bewaker in slaap zou vallen dat dan de kapitein met zijn fakkel een slip van het kledingstuk van de bewaker aan zou steken. Dus ook hier gaat het niet om de dief die zou kunnen komen, maar om het waakzaam zijn!

Dus wat is dan de context van het niet kennen van de dag en de uren van Mattheus 24? Dit is overigens één van de teksten waarmee de Jehova-getuigen tegenspreken dat Jezus, Yesua niet Goddelijk is maar slechts een mens en niet gelijk aan de Vader. Het enige wat Jezus zegt in deze uitspraak, is een uitspraak die werd gedaan in het Joods huwelijk, zoals dat werd voltrokken in die tijd. De Vader bepaalde de dag waarop de bruidskamer gereed was, die de bruidegom aan het maken was voor zijn bruid. Jezus legt uit dat het samenbrengen van zijn gemeente is als een huwelijk tussen bruidegom en bruid en veel symboliek kunnen we daarvan terug vinden in hoe God omgaat met zijn volk en zijn gemeente. De bruidegom wist heus wel dat het huis af was, maar wachtte gewoon op de goedkeuring van de Vader die de functie heeft om het sein te geven wanneer de tijd is aangebroken om het huwelijk te voltrokken, niet de bruidegom. Dit gaat dus over al die Joodse feesten die God heeft ingesteld voor zijn mensen maar die wij als Christenen zijn vergeten.

Er zijn twee getuigen nodig om te zien wanneer de maan in de stand staat die aangeeft wanneer Rosh Hashanah, "Feest van de Yom Teruah" - de Dag van de Bazuinen, aanbreekt en de sjofar moet klinken. De bijbel verwijst naar dit feest als Yom Ha-Zikkaron (de dag van de herdenking) of de dag van het geluid van de sjofar (Leviticus 23:24-25). September de 20, bij zonsondergang, dus eigenlijk 21 september dan begint dit jaar dit feest. Maar men geeft ook de 22eaan i.v.m. die twee getuigen die visueel de maanstand moeten verifiëren en anders schuift het gewoon door. Dit gebeurt dus tegen de tijd dat we dit teken van Openbaring aan Johannes kunnen zien als de zon nog net niet opkomt. Yom Teruah wordt ook wel "Yom Hadin" of de "Dag des Oordeels" genoemd als iedere inwoner van de wereld staat voor de Schepper als schapen voor de herder op deze dag. In het Hebreeuwse denken, staan de deuren open voor de rechtvaardigen om op Yom Hadin binnen te gaan. Ze blijven open voor de 10 dagen van ontzag, die leiden tot Yom Kippoer als de poort definitief worden gesloten. Nog een andere naam voor "Yom Hadin" is "Yom Hakeseh" of de "Verborgen Dag." Men leert dat de plannen met betrekking tot de definitieve Dag des Oordeels zijn verborgen voor Satan, de tegenstander. Yeshua is gelijk aan de Vader zoals hijzelf zegt in Joh. 14:9; Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Als Yeshua absoluut niet zou weten wanneer die dag zou aanbreken hoe kan hij dan gedetailleerde informatie geven over alle dingen die voor die tijd nog moeten gebeuren, als hij op elk willekeurig moment terug zou kunnen keren? Yeshua wist wel degelijk wanneer dit zou gaan gebeuren maar met die uitspraak maakt hij duidelijk aan de discipelen dat het hun niet aanging en dat net als in het joodse huwelijk de Vader het sein geeft, niemand anders, dat ze op de tekenen moesten letten dan zouden ze niet verrast worden. Dat ze daaraan zouden weten wanneer de bruidskamer gereed zou zijn.

En zo is het nu ook. We weten nu reeds dat er iets gaat gebeuren want we weten van dit teken. Wat er ook staat te gebeuren, we moeten allert blijven. We horen de bruidegom in de verte naderen. De bruidskamer is gereed, een slapende gemeente ontwaakt bij de roep van de komende bruidegom en de tijd is aangebroken om de lampen in orde te maken. 

Natuurlijk heb ik ook mijn twijfels, maar dit is toch iets concreets! Dit alles maakt de verhalen in de Bijbel tot een logisch iets. En natuurlijk hebben we eerder gedacht dat we De Bruidegom al in de verte hoorde, en we doezelen steeds verder weg. Maar die theorieeen moeten we horen om af te wegen. En ik persoonlijk heb nog geen goede, fundamentele bezwaren of alternatieve, betere  verklaringen gezien. Jullie wel?

Piet 1 op 07-08-2017 23:44

Rebellio op 07-08-2017 17:17,

Kijk eens naar openb.12:18 ..de vervolging van de kerk/gemeente, de rest van haar zaad, wordt verder uitgewerkt in de volgende hoofdstukken tot aan Openb.20:1-3.

De vrouw is hier de gemeente Gods van oude en nieuwe Testament, draagster van het goddelijk licht (lichtsymbolen).   In het verleden (oud testament), heden en toekomst is er lijden en vervolging.

Vanuit de oudtestamentische gemeente is de Messias geboren.  Jezus was het zaad van Maria ..Maria uit de gemeente Gods van het oude Testament.  De rest van haar zaad, in vers 17 zijn de gelovigen uit het nieuwe Testament.  De oudtestamentische gemeente baart via Maria de nieuw testamentisch gelovige rest, de rest van haar zaad, de nieuw testamentisch gemeente .. als zodanig in geestelijke zin uitgedrukt.

De woestijn is het zich isoleren van de goddeloze en heidense wereld met hun politieke machten en geestelijke machten van valse leringen enz. opgeroepen door de hel.

De voorlaatste nederlaag  van de draak is en betreft dan ook Openb.20:3 -> Jesaja 24:21-22.. hoofdstuk 24 is dan ook een andere "versie" van het oordeel in het 6e zegel.

Alles vanaf hoofdstuk 8 tot aan hoofdstuk 20:3 (vervuld door het 6e zegel) gaat allemaal vooraf aan het 6e zegel.

Met alle voorzichtigheid gezegd kan 23 september dan waarschijnlijk de aanzet van dit alles zijn... als teken.

Esther op 07-08-2017 23:45

Hallo Rebellio op 17:17

Dank u wel voor de lange reactie... heb het een paar maal gelezen. De Bijbelteksten die u gebruikt, geweldig mooie teksten uit Thess. en Opb. Zoals we het lezen... daar geloof ik volledig in.

Het punt ging vooral om de datum 23 sept. 2017. De zoveelste voorspelling... al vele jaren gaat het er zo aan toe. Elke keer is er wel weer de één of andere datum... en er gebeurd nooit iets... tenminste niet wát voorspeld is.

En het is waar, wij moeten waken en verwachten... maar... waken betekend niet dat wij het weten. Als wij het allemaal precies weten... hoeven wij ook niet meer te waken. Daarom juist moeten wij ook waakzaam zijn. Juist omdat het elk moment kan gebeuren. Wij weten dat de Heere komt... en mogen Hem verwachten... en dat is het mooiste... dat wij niet in duisternis leven... omdat wij geloven dat Hij komt.

Dát is juist ook het grote geheim... en het grote verschil, tussen een gelovige in Christus Jezus en een ongelovige... Ondanks dat wij niet precies de dag en het uur weten... weten we wél... dat de Heere komt, dat is ons verwachten en moeten we waakzaam zijn. En voor een ongelovige, tja zij zijn daar totaal niet mee bezig... omdat zij daar niet in geloven, totdat het te laat is.

23 sept. men denkt ook dat dan de gemeente opgenomen wordt... tja, wat moet ik daar weer van maken.

U zegt zelf dat u ook uw twijfels heeft... Ieder die de Heilige Geest ontvangen heeft... weet en voelt inwendig al of iets klopt of dat het niet klopt... waarom zou dat zijn??? De Heilige Geest zal Zichzelf altijd herkennen in die ander... want ieder in Christus hebben allemaal dezelfde H. Geest.  

Komt er weer de één of andere profetie gegeven door de H. Geest, wat men dan beweerd... waarom zouden wij dan twijfelen??? Herkent de Geest Zichzelf niet, herkent Hij de profetie niet, die Hij dan ingegeven zou hebben...zoals velen beweren. En zoals steeds weer blijkt... er is nog géén één profetie van de afgelopen jaren uitgekomen. Jezus is nog steeds niet terug... de gemeente is nog steeds niet opgenomen.

Dat is voor mij héél persoonlijk... een grote reden om in zulke profetieën niet te geloven. Het brengt alleen enorm verdeeldheid onder elkaar... de liefde verdwijnt, en weer de zoveelste stunt van satan... om velen zo te misleiden.

En ja, het klinkt niet leuk zoals ik dit zo schrijft... ik wil ook niet bezeren...

Het is veel beter om het bij de Heere Jezus te brengen, 'Heer, U weet het wel, helpt U mij, of dit goed of verkeerd is..."  of ieder met eigen woorden. Dáár moeten we het van hebben... Jezus laat ons niet als wezen achter, Hij weet alle dingen... Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde... laten we onze twijfel bij Hem brengen. Hij is onze Rots onze Schuilplaats.

Laten we elkaar bemoedigen en elkaar troosten... over deze mooie, kostbare dingen, zoals Paulus zo mooi schrijft.

Voor vannacht welterusten allen, de liefde van onze Heere Jezus, die wij verwachten... om jullie allen heen, en lieve groet van mij, Esther.

goodmorning op 08-08-2017 01:42

Rebellio@

Mijn betoog wil niet zeggen dat ik alle informatie overboord gooi, er staat immers genoeg in het Woord/Geschriften en de vele aanvullingen op het web.

Dus onderzoeken is een opdracht! Wel haalde ik de drie wijzen aan, of het drie wijzen waren of meer is niet met zekerheid te zeggen. Het enige wat deze wijzen hadden was hun geloof in een ster en zij wisten dat de Koning der Joden geboren was. Mijn gedachte gaat uit van de enige info die zij kregen van God door het volgen van deze ster. Op een gegeven ogenblik verdween deze ster, maar kwam terug zodat zij hun einddoel konden bereiken. 

De informatie die wij hebben in Gods Woord en de oprecht bestudeerde uitlegging op het web over de eindtijd kan voor veel gelovigen verwarrend tot zelf angstig overkomen. De bak aan informatie die over ons heen komt is in grote lijnen waar, maar het Boek is nog niet uit en niemand kan ons vertellen van wat en wanneer er iets gaat gebeuren. Ik kan het boek van openbaringen niet uitrollen zodat elke gebeurtenis pagina voor pagina zijn opvolging krijgt. Het kan cynchroon lopen, vandaar dat bepaalde uitlegging op het web 

over een e.v.t opname niet met daadkracht word neergezet. Dat kan ook niet, want niemand weet wanneer. "De Dag des Heren" ik ga er dus ook van uit dat de Vader alleen de dag van Jezus wederkomst weet, anders stond dit wel anders omschreven... Op dit moment kan ik even niet in alinea schrijven, mijn tablet weigert zijn dienst te doen, dus mijn excuses.....ik ben het dus met jou eens om het hoofd omhoog te houden studie te verrichten en hierin gebeurtenissen te verifiëren met het Woord, toch lukt dit alleen door leiding van de Heilige Geest. Net als wat Esther schrijft of duidelijk wil maken, alleen door Jezus is de mens behouden. Het enige wat ik onderstreep is dat God verbonden is aan zijn volk waar Jezus uit geboren is. Dat begrijpt Esther ook wel, het Boek is immers nog niet uit. Als laatste., het "nu" waar wij in leven 23 september komt en gaat en de technologie ziet in de nabije toekomst nog meer veranderingen in de sterren. Wij wachten op feiten, gebeurtenissen waarvan de werkelijkheid vaststaat. Dat wil ik ook zien en dat dit snel gaat gebeuren staat als een paal boven water. Maak in mijn leven bijzonder veel veranderingen  mee, die ik totaal niet verwacht had. Dank Jezus hiervoor een hereniging met mij kinderen die ik een zeer lange tijd heb moeten missen. Maakt het leven op deze aarde bijzonder mooi ook al duurt dit te kort. Maar wat is kort, wij hebben het binnenkort prachtig in een nieuwe schepping. 

Qromwel op 08-08-2017 09:57

Esther op 07-08-2017 23:45: Voor mij is de belangrijkste gebeurtenis sinds WO II de stichting van de Joodse staat. Daardoor zien wij vandaag de dag hoe Jeruzalem steeds frequenter in het nieuws is. Hoe verschrikkelijk de ontwikkelingen in de wereld ook mogen zijn, uiteindelijk draait het om die stad.

Marinus Ferdinand op 08-08-2017 11:07

Het nieuwe geloof is: genderneutraal!!

Ik las net een mooie column in De Telegraaf. De columnist, een blanke man (mag dat eigenlijk wel?) vertelde (schertsend, gelukkig) dat hij zichzelf helemaal zat is en polygender wil worden. Deze man is erg modern. Leve de toekomst!

vlokje op 08-08-2017 13:25

Rebellio op 07-08-2017 17:17

....bovendien valt 22 sept op een vrijdag en is het begin van een nieuw joods jaar, en ook wekelijkse dag van het avondmaal, jezus wil maaltijd met ons houden, das een bijbeltekst

---- deel verwijderd, geen discussies over het houden van de Oud testamentische wetten of het houden van de sabbath. Zie siteregels aan de rechterzijde van de site. Mod.

verder lees ik twee verdrukkingen:

1.) 2de helft van de 7 jarige verbond, 3,5 verdrukking 

2.) 10 dagen verdrukking als er wat plaats vindt, zal de wereld vanaf. 12 september weten wat er aan de hand is, wat paniek zal veroorzaken (10 dagen verdrukking)

frapant is dat men de koers van een hemel lichaam op ramkoers pas nauwkeurig kan bepalen 10 tot 12 dagen voor inslag of passering (NGC channel)

Piet 1 op 08-08-2017 14:12

Piet 1 op 07-08-2017 23:44,

In Openb.19:19 zien we wat in de tijd steeds meer tot wasdom komt middels de macht en invloed van de illuminati/vrijmetselarij en aanverwante groeperingen als de new-age, occultisme en de hulp van de wetenschap en techniek, op het internet is enorme informatie hierover te vinden, de christenheid lijkt verslagen en machteloos.

Maar in vers 14 zien we de legerscharen van Mens en Engelen, tezamen zullen ze strijden met de gelovigen op de aarde en de uitverkorenen (Openb.17:14!!!) ..zullen deze met de ogen van de geest zien en strijdend onder tekenen en wonderen tot aan het openen van het 6e zegel.

Al het kwaad van het hele !!! beest, van illuminati enz. evenzo de wetenschap, politieke machten en valse leringen, is tezelfdertijd geconcentreerd in de antichrist als persoon.

Tweeënveertig maanden lang (Openb.13:5) is het optreden van de antichrist tot kort voor het laatste oordeel (2Tess.2:8).. zoals vele kerken dat begrepen hebben. 

Plaatsen wij de antichrist dus na het 6e zegel dat de inleiding/geboorte van het duizendjarig Rijk is, dan kunnen we in Daniël 9:27 vaststellen dan er ook 3½ jaar bestemd zijn die vooraf gaan aan het 6e zegel en dat de helft van die week het "kleine" oordeel van het 6e zegel markeert.   Het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden is dan ook een herkenningspunt dat het oordeel van het 6e zegel zeer nabij is .. althans bezien vanuit dit betoog van duidingen, vanuit dit perspectief.

Een andere conclusie voor Openb.19:20 is dan ook dat de valse profeet wel zal sterven met het 6e zegel-oordeel en die het 2e beest is in Openb.13:11-12...met heel de macht van de (antichrist) onder diens ogen, want het optreden, periode van de antichrist zelf overlapt weer het voorafgaande.

De 2× 3½ jaar in Daniël 9:27 over de eindtijd zijn dan wel onderscheiden in de tijd (onderbroken door het "1000"jarig Rijk, maar vormen toch een (eindtijd) eenheid, vandaar dat in Openb.19:20 ook de antichrist levend in de vuurpoel geworpen werden.

De vraag blijft dan ook waar is de tempel met het slacht- en spijsoffer??...

anora op 08-08-2017 16:10

Eigenlijk kan ik me in al de reacties wel vinden. @goodmorning en @Esther beschrijven het ook mooi, bij Jezus blijven, focus daarop en ' het is nu'. Snap ik. Maar tegelijjertijd is het zeer okee im uit te ( blijven) zien. Dat is ook geen verkeerde focus want nu = ook straks. Het een sluit het ander juist niet uit! Wel als de dagelijkse afhankelijkheid zou missen. Maar reikhalzend uitzien komt mij logisch over.

Qromwel op 08-08-2017 20:24
Is de man 'Nederlander'? Anders: noodzakelijke identificatie info (dna, irisfoto, vingafdrukken) verzamelen en uitwijzen.Marinus Ferdinand op 08-08-2017 14:23: Ik heb daar gevraagd of de man Nederlander is. En ik was bepaald niet de enige. 
Witte Veder op 09-08-2017 00:58

Het Eerste Gebod is wet en profeten. Daar hangt alles aan. Al zou iedereen zich hier aan conformeren, dan zag de wereld er vast beter uit dan nu. Er zou veel meer opgeroepn moeten worden tot gebed. Alle kerken zijn overdag ook al meestal gesloten.

De vraag van Jezus zelf blijft ook actueel: "Zal Ik bij mijn terugkomst nog geloof vinden op aarde?"

God, wees ons arme zondaars genadig! Amen. Laat ons bidden: "Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw Naam [YHWH"worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. Vergeef ons onze schulden, gelijk wij ook vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking/bekoring, maar verlos ons van de boze/het kwade. Amen." "Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in Eeuwigheid. Amen."

Witte Veder op 09-08-2017 01:18

Nahum 2:4 Interessante Bijbeltekst van @Cromwell / 01-08-2017 / 09.02 uur /

Heel herkenbaar zoals in deze tijd met zoveel afvalligheid, geweld en kortom velerlei zonde die geen zonde meer genoemd mag worden. Vandaar de achteruitgang en het verval die nu zichtbaar in vele (rijke) landen gaande is.

Witte Veder op 09-08-2017 01:23

Eerste Gebod / Psalm 1

Nahum 2:4 (zie reactie @Cromwell / 01-08-2017 / 09:02 uur.)

Zeer herkenbaar in een tijd als de onze met zoveel geweld en afvalligheid. Een tijd waar zonden geen zonden meer genoemd mag worden, en de achteruitgang en het verval van vele (rijke) landen het gevolg is.

Oorzaak en gevolg dus. De geschiedenis herhaalt zich. En God heeft ons nog zo gewaarschuwd! Zie o.a. Lucas 21.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl