Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

El op 27-04-2017 09:58

.@ Esther,    Over die vervangingsleer... ik vind het verschrikkelijk, één brok gif... of zoals men het ook wel benoemd, 'zuurdeeg', zodat het hele deeg verzuurd/aangetast wordt.

wat is vervangingsleer:

De vervangingsleer is de theologie, de visie, de leer, de bewuste of onbewuste gedachte dat de kerk van Christus de plaats van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen Kort gezegd: 

De Kerk is in de plaats van Israël gekomen.

En dat is exact wat jij doet, Esther.

Romeinen 11

A. Verlof op 27-04-2017 10:29

@ Yerik.

Als christenzionist leef i nauw mee met G-d,s volk de Joden.

Ik houd zelf de joodse sabbath,en ga steeds meer  de joodse gewoonten overnemen.

Binnenkort ga  ik naar israel,en wil me daar laten besnijden [uit respect voor de joden]

De gemeente waar ik kom leeft ook nauw verbonden met G-Ds volk de joden mee,en finacieel steunen wij  het joods-zionime zoveel als mogelijk is.

De Joden zijn de uitverkorenen,en wanneer wij  voor hen kiezen,zal het oordeel vor ons niet zo zwaar zijn.

Kortom ik ben christenzionist,en steun het zionisme.

Hoop dat  het u nu duidelijk aan het worden is. 

Esther op 27-04-2017 13:51

Hallo Anora, ik was het al vergeten meidje... En je bent niet de enigste hoor... soms schiet ik ook wel eens uit, we hebben allemaal wel eens even de kriebels over het één of ander. En dat uiten we soms in ons schrijven.

Laten wij maar dicht bij onze Heere Jezus blijven, en niet met allerlei winden van leer meewaaien... En dat is niet altijd gemakkelijk... dat verneem ik zelf wel...Vooral als je niet meedraait in een bepaalde leer.

Maar het is zo mooi, we mogen alles is Zijn hand mogen geven... Wij weten dat het te alle tijden goed is en goed komt voor ieder mens die bij de Heere Jezus hoort. Zonder onderscheid, zoals Paulus schrijft in Galaten 3.  En daar mogen we volledig op vertrouwen.

Liefs mij, Esther.

El op 27-04-2017 15:21

A .verlof 

 

"De Joden zijn de uitverkorenen,en wanneer wij  voor hen kiezen,zal het oordeel vor ons niet zo zwaar zijn."

Je wordt niet veroordeeld  ( althans nu we nog in de genade tijd leven) voor het kiezen voor  de Joden , je wordt veroordeeld  door het geloof in Jezus Christus,

Johannes 3:18, die in Hem gelooft wordt niet,veroordeeld maar die niet gelooft is alreeds veroordeelt dewijl hij niet heeft geloofd in de enig geboren Zoon van God

Dit is nu typisch het probleem voor mensen die het woord niet recht snijden, en daar wordt toch echt opdracht voor gegeven in de Bijbel.

Esther op 27-04-2017 15:26

Hallo El....  misschien zie jij dit zo, ook zoals je dat zegt van mij, is óke. Romeinen 11 ken ik ook.

De vervangingsleer... de kerk, gemeente of hoe men dit ook benoemd... heeft niet de plaats van Israël ingenomen. Het is wel heel bijzonder dat het trouwe, gelovige deel van Israël, de eerste nieuw testamentische gemeente vormt. Zij waren de eerste Gemeente. In Handelingen kunnen we dat allemaal lezen.

Het verschil zit hier in... wij gelovige heidenen, zijn later toegevoegd... bij het trouwe, gelovige deel van Israël. Dat is van een totaal andere orde. Door geloof in Jezus delen we mee in die beloften.

Dus... de eerste gemeente die ontsond bij het gelovige deel van Israël... komt ineens in de plaats van Israël.... terwijl het nog steeds Israël is.... eeh, snappen we het nog??????

Die gemeente of het trouwe gelovige deel van het volk, wordt alleen iets uitgebreider... wij heidenen mogen ook deel hebben aan de belofte en zijn óók mede erfgenamen. Galaten 3 : 29.

Ik vind het heerlijk en ben zó dankbaar, dat ik bij Gods verborgen geheim hoor... een geheimenis wat nooit bekend is gemaakt, in andere tijden. Efeziërs 3 : 1-7.

Misschien denken en geloven we beide het anders, betreft dit onderwerp... maar voor mij, is het belangrijkste de Persoon, de Heere Jezus Christus. Zowel voor de Jood als de Griek.

Romeinen 10:11-12, "Want de schrift zegt: Ieder die in Hen gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden."

Liefs, mij, Esther.

Yerik op 27-04-2017 15:47

@ A. Verlof op 27-04-2017 10:29. Het wordt mij nog niet duidelijk. De vragen worden juist meer. Ik veronderstel dat u daar antwoord op kunt geven, anders zou u uw overtuiging niet zo bij herhaling verkondigen.

Vragen:1. Waarom schrijft u G-d en niet God.2. Waarom houdt u de joodse Sabbath?3. Waarom gaat u steeds meer joodse gewoonten overnemen?4. Waarom wilt u zich laten besnijden?5. Waarom wilt u dat in Israël laten doen?6. Waarom steunt u het joods-zionisme terwijl u zich christen-zionist noemt?7. Wat is volgens u een christen-zionist?8. Waarom beweert u dat joden de uitverkorenen zijn?9. Waarvan denkt u dat joden uitverkorenen zijn?10. Waarom denkt u dat als wij voor joden kiezen, het oordeel voor ons niet zo zwaar zal zijn?11. Wie bedoelt u met "wij" en  "ons" in de vorige vraag?Ik zie uw antwoord tegemoet!Groet van Yerik.

 

Geen discussies over de sabbath, zie siteregels. Mod.

Michaël ;-{> op 27-04-2017 15:53

@ A. Verlof op 27-04-2017 10:29 Ik zou mezelf niet laten besnijden uit respect voor Jezus Christus die voor 'zijn volgelingen' gebloed heeft.

Romeinen 2

27 Wie onbesneden is gebleven en zich aan de wet houdt, zal zijn oordeel vellen over u die, ook al hebt u de wet op schrift en bent u besneden, de wet overtreedt.

Maar als u zichzelf genitaal wilt laten verminken 'om erbij te horen' is dat inderdaad helemaal aan u. Ik wens u wijsheid en Gods zegen toe.

Michaël ;-{> op 27-04-2017 16:13

@ El op 27-04-2017 09:58

Wat bedoelt u precies met uw opmerking aan Esther?

Michaël ;-{> op 27-04-2017 17:00

Extra toelichting: Waarom Joodse jongentjes precies op de 8e dag besneden dienen te worden, zoals voor hen voorgeschreven is.

Alleen op de 8e dag is de bloedstollingfactor optimaal, weet men nu pas!

Ik wilde met dit voorbeeld Gods inzicht, wijsheid en liefde met jullie delen.

http://www.christipedia.nl/Artikelen/B/Besnijdenis

Esther op 27-04-2017 18:02

Ja, Michaël, ik had het ook al eens gelezen... geweldig hé. God wist precies welke dag het beste was voor de besnijdenis.

Maar, Hij heeft ons mensen ook gemaakt... hoe alles werkt in ons lichaam. Ja, mooi wat je schreef, Gods inzicht, wijsheid en liefde...

Daar raken we nooit over uitgepraat.

Liefs, Esther.

El op 27-04-2017 19:07

Michael, ik weet niet of dit zo mag van Xander, maar dit komt van  gotquestions

Vraag: "Wat is de vervangingsleer?"

Antwoord: De vervangingsleer is in essentie de leer dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen in Gods plan. Aanhangers van de vervangingsleer geloven dat de Joden niet langer Gods uitverkoren volk zijn, en dat God verder geen specifieke toekomstplannen heeft voor het volk van Israël.

Alle verschillende visies op de relatie tussen de kerk en Israël kunnen worden ondergebracht in twee kampen: óf de kerk is een voortzetting van Israël (vervangingsleer/verbondstheologie), óf de kerk is compleet anders en verschillend van Israël (dispensationalisme/premillenialisme). 

De vervangingsleer onderwijst dat de kerk de vervanging is van Israël en dat de vele beloften die in de Bijbel gemaakt zijn aan Israël vervuld zullen worden binnen de Christelijke kerk, niet in Israël.

Dus, de profetieën van de Schrift die betrekking hebben op de zegeningen en het herstel van Israël in haar Beloofde Land worden “gespiritualiseerd” of “geällegoriseerd” tot beloften van Gods zegen voor de kerk. Er zijn grote problemen met deze visie, zoals het blijven bestaan van het Joodse volk door de eeuwen heen en vooral met het herstel van de moderne staat Israël.

Als Israël veroordeeld zou zijn door God, en er geen toekomst meer voor de Joodse staat is, hoe verklaren we dan het bovennatuurlijke overleven van het Joodse volk ondanks de vele pogingen het te vernietigen? Hoe verklaren we waarom en hoe Israël opnieuw als een staat verscheen in de 20ste eeuw na 1900 jaar niet bestaan te hebben? 

De visie dat Israël en de kerk verschillend zijn wordt duidelijk in het Nieuwe Testament geleerd. Bijbels gezien is de kerk heel verschillend en compleet anders dan Israël, en de twee zouden nooit met elkaar verward of door elkaar gebruikt mmoeten worden. We leren uit de Schrift dat de kerk een hele nieuwe creatie is die ontstond op de Pinksterdag (Handelingen 2) en zal blijven bestaan tot ze naar de hemel gevoerd wordt tijdens de opname (Efeziërs 1:9-111 Tessalonicenzen 4:13-17).

De kerk heeft niets te maken met de vervloekingen en zegeningen voor Israël. Israël is tijdelijk aan de kant gezet in Gods programma gedurende de afgelopen 2000 jaar van verstrooiing. Na de opname (1 Tessalonicenzen 4:13-18), zal God Israël herstellen als het middelpunt van Zijn plan. De eerste gebeurtenis vanaf dan is de verdrukking (Openbaring hoofdstuk 6-19). Er zal geoordeeld worden over de wereld voor het afwijzen van Christus, terwijl Israël wordt voorbereid op de tweede komst van de Messias door de beproevingen van de grote verdrukking.

Dan, als Christus terugkeert naar de aarde, aan het eind van de verdrukking, zal Israël klaar zijn om Hem te ontvangen. Het overblijfsel van Israël dat de verdrukking overleeft zal gered worden, en de Heer zal Zijn koninkrijk op de aarde vestigen met Jeruzalem als de hoofdstad. Met Christus als Koning, zal Israël de leidende natie zijn, en afgevaardigden van alle landen zullen naar Jeruzalem komen om de Koning te eren en te aanbidden—Jezus Christus.

De kerk zal terugkeren met Christus en zal met Hem letterlijk 1000 jaar lang regeren (Openbaring 20:1-5).Zowel het Oude als het Nieuwe Testament ondersteunen een premilleniale/dispensationelevisie op Gods plan voor Israël. Maar de beste ondersteuning voor het premillenialisme wordt gevonden in de duidelijke leer van Openbaring 20:1-7, waar zes maal staat dat het koninkrijk van Christus 1000 jaar zal duren.

Na de verdrukking zal de Heer terugkeren en Zijn koninkrijk vestigen met de natie Israël, zal Christus over de hele aarde heersen, en zal Israël de leider van de landen zijn. De kerk zal met Hem letterlijk 1000 jaar lang regeren.

De kerk heeft Israël niet in Gods plan vervangen. Hoewel God Zijn aandacht nu voornamelijk vestigt op de kerk in deze dispensatie van genade, is God Israël niet vergeten en zal Hij Israël op een dag weer herstellen in haar bedoelde rol als het land dat Hij uitverkoren heeft (Romeinen 11).

anora op 27-04-2017 21:12

Maar hoe linkt dit met wat Esther zegt, El, als ik vragen mag.

Volgens mij zegt Esther juist niet dat de kerk ipv Israël is gekomen.

anora op 27-04-2017 21:22

Hallo A. Verlof

U zegt: De Joden zijn de uitverkorenen,en wanneer wij  voor hen kiezen,zal het oordeel vor ons niet zo zwaar zijn.

Ik krijg hier wel een vreemde smaak van.

En hoe zit het dan met het motief in ons hart, om van hen te houden. Doen we dat uit eigenbelang? Zodat het oordeel niet zo zwaar is. God léést onze werkelijke harten, en prikt hier zo doorheen!

Ons willen aankleven aan de Joden en hun gebruiken, zodat we er belang bij hebben? Een stukje meeliften op hun uitverkoren zijn? Staat dat dan bijna gelijk aan parasiteren? Dat bedoelde ik ook eerder met de vervangingsleer, zo van, kijk eens hoe dit andersom gebeurt.

De focus is hier natuurlijk ook weer helemaal verlegd he? Van Jezus naar de Joden. En ja, de Joden zijn uitverkoren, dat staat wel buiten kijf.

Maar ik -en wij-als heiden(en) ook. Al voor de grondlegging van de wereld, wonderlijk genoeg, -lees Efeze maar- en prijs God voor zijn rijkelijke genade, voor mij, een zondaar, voor wie Jezus óok kwam, ook voor mij (ons).

Michaël ;-{> op 28-04-2017 03:32

@ El op 27-04-2017 19:07

Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Pfff... Wat kunnen mensen het toch moeilijk maken. Maar dan juist nog steeds...

Wat heeft dit met Esther van doen?

Mijn vraag was, voor de duidelijkheid: ''Was uw reactie een compliment, of juist een belediging aan Esther?'' Zoals het op mij overkwam.

Esther is in mijn ogen bepaald niet iemand die aan vervangingsleer doet, noch dat zij dat verkondigd heeft. Juist zij niet. Zij is puur.

Esther komt tot de kern, de essentie en intentie van het christelijke geloof. Niemand komt tot de vader dan door de zoon. En zo is het.

Vandaar mijn vraag...

Maar ik zie nu dat Esther daar op haar eigen manier, alweer een mooi antwoord op gegeven had. I rest my case

Pier op 28-04-2017 09:19

A. Verlof: wij mogen wel mee met de bus, maar alleen Joden mogen zitten? Waar doet me dat toch ook alweer aan denken..... Zuid Afrika, de VS voor de jaren zestig.

Als je je laat besnijden mag je ook zitten? Waarom staat er dan in de bijbel dat als je je laat besnijden Christus je geen nut zal doen? Da's niet best A. Verlof. Kom je zittend in die bus bij de hemel aan, maar dan ben je er nog niet, want dan moet je er nog in. En Christus doet je geen nut, d.w.z. Je zonden zijn niet meer weggewassen door zijn bloed. Heb je de wet gehouden in alle opzichten? Nee he? Dat is nog nooit iemand gelukt en het zal jou ook niet lukken. 

Je verkondigt dwaalleer. Afval van de genade. Levensgevaarlijke misleiding en volkomen tegen het woord van God in. Je vergelijkt God met een onrechtvaardige buschauffeur, die passagiers selecteert op grond van ras. Je hebt er niets van begrepen.

Drossaard op 28-04-2017 10:03

Beste broeder Verlof, ik las uw bijdragen altijd met blijdschap in mijn hart. Maar uw bijdrage op koningsdag vind ik alarmerend. U dreigt uw Christen-zijn te verliezen. Laat u niet besnijden, dat wordt de grootste stommiteit in uw leven als Christen. In naam van Jezus Christus verzoek ik u met de grootst mogelijke klem de volgende tien versen uit het Woord van God biddend te bestuderen:

Galaten 5:1-10.

Bezint eer u begint. Liefde uiten voor het Joodse volk is nastrevenswaardig en ga vooral naar Israël om zionisten te steunen. Maar zet uw eigen genade niet op het spel! Meerdere Christenen uit bijv. de sjaloomgemeente zijn al in die geniepige valkuil getrapt. 

Het gehoorzamen van de joodse sabbat, voedselreinheidswetten en het ondergaan van de besnijdenis zijn misstappen. U kunt de Wet van Mozes niet onderhouden. Onmogelijk, zeker zonder de Tempel of Tabernakel. De gemeente waar u komt mag dan uw liefde voor G-d aanwakkeren, in werkelijkheid berokkenen zij u geestelijke schade. Ik hoop van harte dat u dit wilt inzien! Een mede christenzionist.

Esther op 28-04-2017 13:51

Hallo El... ik heb het ook gelezen... maar, veel eigengemaakte en verzonnen theorieën zitten erin. En de teksten die er tussen staan... hebben helemaal niets met de vervangingsleer te maken. En zelfs niets met Israël. Men wil het over laten komen... maar... dan moeten ze eerst maar eens de Bijbel leren kennen.

De schrijver van dit artikel... wil schijnbaar zijn/haar verwrongen theorie overbrengen... met teksten die over totaal iets anders gaan. De Bijbel moet aangepast worden schijnbaar naar zulkse vreemde theorieën.

En omdat juist veel mensen niet toetsen... ( en dat is nu eenmaal vaak het probleem) klopt dit wel?? wordt zo iemand langzaam meegenomen in een dwaalleer.

Ik had graag een ander antwoord willen geven... maar met het lezen had ik een gevoel... zo schrijven ze ook bij Jehovah's Getuigen. Manipulatie. Zelf niet toetsen of denken.

En dat is niet aan jou zelf gericht El... je haalt zelf vaak pakkende Bijbelteksten aan, waar we iets aan hebben.

@ Anora.... hier kan ik Amen op zeggen. "Maar ik -en wij-als heiden(en) ook. Al voor de grondlegging van de wereld, wonderlijk genoeg, -lees Efeze maar- en prijs God voor zijn rijkelijke genade, voor mij, een zondaar, voor wie Jezus óok kwam, ook voor mij (ons)".

Liefs aan allen, Esther.

El op 28-04-2017 16:27

Nou zo moeilijk is het toch niet te begrijpen, God heeft een belofte gemaakt , aan het fysieke zaad, ( laat ik het zo maar noemen ) Abraham Isaac Jacob, dat zij het beloofde land zullen binnen gaan.  Dat is een aards koningkrijk , met Jezus op de troon.

Maar de kerk zegt , die belofte is nu aan het lichaam van Christus, en dat is pertinent niet waar.en maak je van God een leugenaar, die zijn belofte aan Zijn oogappel niet nakomt, (drie keer raden waar die leugen vandaan komt) 

Het lichaam van Christus is een spiritueel koningkrijk , De belofte aan Israel is een aards koningkrijk 

En als je die twee door elkaar haalt, doe je aan vervangingsleer., zo simpel is het.

anora op 28-04-2017 18:12

@el, nee joh zo zegt niemand het hier volgens mij, alleen dat door genade ons verlossing ten deel gevallen.. Ons, heidenen . Dat we van geluk mogen spreken.Denk niet dat Israel' s heilsplan weggeschoven wordt hoor. Dank je voor je toelichting. Het is soms een lastig onderwerp.

anora op 28-04-2017 18:13

Xander gaat het alweer beter??

Er is nog wel een lange weg te gaan, de pijn wordt bij vlagen minder maar daarna komt het weer flink op. Het vreet energie. Mod.

vader Jakob op 28-04-2017 20:34

Hoe het zit met de Gemeente versus Israel staat o.m. in Romeinen 11. Als de Gemeente opgenomen is, gast de klok voor Israel (12 stammen) weer lopen. God gaat dan verder met het vrrbondsvolk. Tot die tijd worden gelovige Israëlieten toegevoegd aan de Gemeente, waarvan Christus het hoofd is. Niet afstamming telt, geloof telt.

vader Jakob op 28-04-2017 20:38

Israel is dus veel meer dan de Joden, (Juda en Benjamin) en met de huidige seculiere ongelovige Joodse staat heeft dat erg weinig te maken. Zionisme is het streven naar een Joods land, zonder God welteverstaan. De uitvinders van het Zionisme hadden niets met God, nog minder met Christus. Het waren veelal atheïsten en communisten. Check de geschiedenis. En b.v. de dagboeken van Theodor Herzl.

El op 28-04-2017 21:00

Esther, 13:51, wil jij aangeven welke eigengemaakte en verzonnen theorieën   In die tekst zitten want daar ben ik erg benieuwd naar , ik zie er namelijk geen 1.

Anora, nou we zullen zien als we een paar berichten verder zijn hoe het zit.

Xander, nogmaals veel beterschap👍

Esther op 28-04-2017 21:57

El, er komt nog antwoord, maar wij zijn net thuis... eerst even de gewone dingen, dan komt er antwoord. Heel terecht hoor dat je dat vraagt.

Liefs aan allen, Es.

El op 28-04-2017 22:30

Vader Jacob , al terug van vakantie? Of heb je een hele dure gondel gehuurd met WiFi 😎

El op 28-04-2017 23:26

Esther doe maar rustig aan hoor, ik lees het toch pas morgen, truste 👍

Yerik op 28-04-2017 23:54

En A. Verlof zwijgt op alle vragen van iedereen...

Akka fietje op 29-04-2017 04:29

@ rabbie Verlof

U moet wel een keuze maken , kiest u voor de Christelijke leer of het Judaisme. We kiezen voor de wet,      of voor de genade

We kunnen geen twee goeden dienen

Akka fietje op 29-04-2017 04:55

Wat israel betreft hebben we heel wat goed te maken na 20 eeuwen vervolging (vooral de RK kerk). Tot voor kort geloofden alle kerken in de vervangings theory. Alle vervloekingen voor Israel, en alle zegeningen voor de gemeente. Dit gaf alle recht om Joden dood te martelen.

Wat vooral in Spanje en Frankrijk het gebruik was, maar niet alleen daar. Zelfs al zou het niet de oogappel van God zijn, hadden we de morele plicht ze zeer goed te behandelen, en te verdedigen

Jesus leert , de manier hoe we Zijn vleselijke broeders hehandelen, we Hem aan doen  !!

Mat 25:40  En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. 

Akka

Piet 1 op 29-04-2017 12:47

@ vader Jakob op 28-04-2017 20:34,

Herzl is onderricht bij de jezuïeten en was vrijmetselaar.

Even wat Googlen bv. ..was herzl vrijmetselaar en je ogen gaan open, ook over die andere leiders.

vader Jakob op 29-04-2017 15:47

@El, nee ik ben nog steeds in Bella Italia. Maar geen gegondel aan mijn lijf no way, voor dat geld ga ik liever ergens eten :-)

Pier op 29-04-2017 16:26

Akka fietje: lees Mattheus 12:49 en 50. Ruimer denken! Al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.

Dus Jezus leert niet dat 'de manier waarop we Zijn vleselijke broeders behandelen, we Hem aandoen', zoals jij schrijft. Jezus komt hier in deze gelijkenis als Koning, die de volkeren zal oordelen. Zijn oordeel over ons menselijk handelen. Heeft niets te maken met Zijn 'vleselijke broeders, de Joden'. Heb je niet gelezen dat Jezus tegen sommige van Zijn, volgens jou, 'vleselijke broeders' zegt dat ze de duivel als vader hebben? Zijn dat Zijn broeders? Nee. Zijn broeders, dat zijn degenen die de wil van Zijn Vader doen. 

Ik heb eens een prachtig verhaal gehoord, van een oude zendelinge, haar naam weet ik helaas niet meer. Ze was zendelinge geweest in India en nu minstens tachtig jaar oud, maar nog helder als glas. Ze vertelde het volgende: ze ontmoette in een hotel in India een strijder van de Sikh (ik geloof dat je het zo schrijft), een lange, indrukwekkende man, met baard en tulband en zwaard. Ze raakte met hem in gesprek en, geheel naar haar roeping, begon hem te vertellen over Jezus. Hierop onderbrak hij haar en vertelde op zijn beurt dat hij Jezus persoonlijk kende, in Hem geloofde en Hem diende. De zendelinge was verbaasd dat te horen en vroeg hem hoe dat zo gekomen was. De Sikh, die een leider van zijn volk bleek te zijn, vertelde haar daarop het volgende: 

we waren samengekomen in het jaar (..?..) op onze jaarlijkse bijeenkomst in.....(naam van de plaats in India ben ik kwijt) en bezig met het bespreken van allerlei zaken, toen we plotseling omsingeld werden door een groep moslimstrijders, die, zoals u misschien weet, de Sikhs als hun vijanden beschouwen. Ze waren bewapend met zwaarden en messen en het was duidelijk dat ze slechte bedoelingen hadden. Ik, als de op dat moment belangrijkste leider, stond op en trad degene die klaarblijkelijk hun leider was tegemoet om te vragen wat de bedoeling was. Maar zover kwam het niet, want voordat ik hem bereikt had, stormde hij met geheven zwaard op mij af met de bedoeling mij kwaad te doen. Op hetzelfde moment, in een flits, stond er een man in het wit tussen ons in, met zijn gezicht naar de moslimstrijder gewend en met opgestoken hand. De moslimstrijder stopte abrupt en de man in het wit vroeg hem:"waarom wil je mij doden?"

"Ik wil u niet doden, hoe komt u daarbij, hem wil ik doden!" antwoordde de moslim, wijzend op mij. "Wat je hem aandoet, doe je mij aan", zei de man in het wit. De moslimstrijder keerde zich om met een angstig gezicht en rende weg en al zijn medestrijders volgden hem, zo snel ze konden.

Ik vroeg aan de man in het wit: "wie bent u, en hoe komt u hier zo ineens?" Daarop vertelde Hij mij dat Hij Jezus was. Ik had van Jezus gehoord, maar wist verder niets over Hem. Dat zei ik Hem en daarop zette Hij zich neer en in de daarop volgende twintig minuten legde Hij mij en degenen die met mij waren uit wie Hij was en vertelde Hij ons het evangelie van Zijn dood en opstanding en de verlossing van de zonde door Zijn bloed. Toen was Hij verdwenen, net zo plotseling als Hij gekomen was."

De zendelinge die dit allemaal vertelde, vertelde erbij dat de Sikh-afdeling waartoe deze man behoorde, sindsdien Jezus dient en erkent als Zoon van God en nu nog steeds jaarlijks samenkomt, niet alleen om te vergaderen, maar vooral om Jezus te eren.

Dit is een betrouwbaar getuigenis Akka, verteld door een betrouwbaar getuige. Het laat ons de geweldige ruimte van hart zien van God, die al Zijn kinderen kent en -hoe geweldig!-  Zich ermee identificeert!

Michaël ;-{> op 29-04-2017 17:00

@ Xander, ook van mij nogmaals sterkte en beterschap!

@ Iedereen een prettig weekend.

@ Drossaard op 28-04-2017 10:03 Ik hoop dat uw boodschap aankomt bij A. Verlof

Michaël ;-{> op 29-04-2017 17:09

@ Esther op 27-04-2017 18:02

Ja, dat is zeker geweldig Esther. God weet wat het beste is voor de mens, zijn schepping. Hij kende ons al voordat we geboren waren. Toch zullen hele volkstammen beweren dat zoiets 'toeval' is. Wij weten gelukkig beter. smiley

anora op 29-04-2017 20:04

@akkafietje; ik persoonlijk ken zulke kerken niet........!

En 'we' hebben iets goed te maken voor de 20 eeuwen vervolging?

Zo spreek-denk ik ook niet over de romeinen ala 2017. Als ik er op vakantie ben: jullie hebben iets goed te maken voor het vervolgen en martelen van christenen. 

Ik zie het al.

anora op 29-04-2017 20:05

Van mij ook @Xander; sterkte nog en ik hoop dat het ergste snel achter de rug is!

anora op 29-04-2017 20:07

Prachtig getuigenis @pier!

Michaël ;-{> op 29-04-2017 22:11

@ Pier op 29-04-2017 16:26

Mooie bijdrage, bedankt!

Qromwel op 29-04-2017 23:19

A. Verlof op 27-04-2017 10:29: Weet u dat de Joden De Zoon ontkennen? Lees maar in Mattheus wat De Zoon daar zelf over zegt.

Er zijn inmiddels al een grote groep Joden die Jezus wel erkennen en de groep wordt elke dag groter. Mod.

vader Jakob op 30-04-2017 07:05

@Qromwell, ook heidenen ontkennen de Zoon, dus ook op dit punt is er geen onderscheid. Verder is het wel een joekel van een dwaling te denken dat gelovigen uit de heidenen (op welke wijze dan ook) op Joodse manier (wat dat ook wezen mag) zouden moeten gaan leven. Dat is wel wat de moderne "Judaizers" ons willen doen geloven, maar ook dat is niks nieuws, die gasten waren er in de Handelingentijd ook al. Foute boel, als je door de Wet gerechtvaardigd wilt worden en ėėn gebod niet houdt, ben je schuldig aan alle. Wet en Genade zijn onverenigbaar. Niet een beetje van het ėėn en een beetje van het ander.

Piet 1 op 30-04-2017 11:27

@ El,

Opmerkelijk..beyoncé en de illuminati over Openb.12, zij hebben kennis wat komen gaat en willen het naar hun hand zetten.

https://youtu.be/cE_t0cWooXg

Qromwel op 30-04-2017 11:30

Michaël ;-{> op 27-04-2017 17:00: Voor de mannen van Sichem was het dan ook een pijnlijke zaak.

A. Verlof op 30-04-2017 13:11

@ Yerik punt 2 sabbath,mogen we niet over dicuseren.

Helaas houd ik wel de sabbath sinds kort, en houd de joodse gewoones in acht, geen vuur aansteken op sabbath enz., loop in het zwart,en draag op sabbath in huis  een keppel.

Ik loop in het zwart uit respect voor de joden, voor mij is het ook  een vorm van rouw over wat wij gedaan hebben als westerlingen om 6 miljoen joden te vergassen en uit te moorden.

Onze voorganger zegt dat we onze zonden moeten belijden aan het joodse volk,over wat wij ze hebben aangedaan.

Wanneer we dat doen ,dan zal onze toekomst goed komen..dus .

El op 30-04-2017 13:26

A.Verlof, verlaat deze sekte onmiddellijk , dit is buitengewoon gevaarlijk, vraag Jezus om vergeving van je zonde en keer naar Hem , Hij alleen kan je redden   A.u.b Verlof luister en sta open wat mensen je zeggen op deze site., jou voorganger moest zich diep en diep schamen, een blinde die de blinde leid, vreselijk.

Yerik op 30-04-2017 14:09

 

A. Verlof op 30-04-2017 13:11 Wat opmerkelijk: géén der vragen beantwoord je. Zéér zwak van je, want je bent er kennelijk niet toe in staat. Daarentegen begin je met "Helaas"  en wat verder volgt. Je voert dus de gewoonten en gebruiken van anderen uit? Dit doe je om die andere mensen te behagen. Jij laat jezelf als mensenbehager, maar dat is al vaker gebleken, een juk opleggen. Daartegen maakt Gods Woord grote bezwaren, omdat het de genade in Christus voorbijziet.Kortom: je bent onbijbels en zelfs anti-christelijk bezig. Kom van je ernstige dwaalweg af en kom tot bezinning van de genade, want anders zal de genade je geen nut doen.
 
Voorts schrijf je over "wat wij gedaan hebben als westerlingen om ... enz. " Hoezo wij ?? Wil jij mij daar even buiten laten? !!! Ik heb nimmer een Jood vermoord en bovendien leefde ik tijdens W.O. II nog niet. Dus wil je mij niet schuld in de schoenen schuiven van iets dat ik niet gedaan heb en waar ik fel tégen ben?

Je beschuldigt mij vals en ook dat is een ernstig vergrijp in God Woord, mocht je dat weten.
Als jouw voorganger inderdaad gezegd heeft wat jij daar schrijft, verkondigt hij een vals evangelie en is hij één der valse christenen, die komen zouden. "Zie toe dat niemand u verleide." staat er geschreven.
"Het heil is uit de Joden." hoor ik je zeggen?

Inderdaad A. Verlof. Christus is uit de Joden. Edoch, de Joden zijn niet meer dan de aanduiding voor een paar stammen Israëls die nu, met uitzondering van een klein kuddeke, in overgrote delen in Europa totaal ontaard en geheel verdorven in geest (bijna) alles doen wat God verboden heeft.
 
Esther op 30-04-2017 14:51

Hallo allen, op deze zonnige dag. @ El... ik zou nog antwoord geven op jou vraag, 28-04-2017 21:00. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat het is zoals ik het persoonlijk leest in de Bijbel. Ik ben géén theoloog of Bijbel uitlegger.

Over het artikel op 27-04-2017 19:07, over wat is die vervangingsleer...

Wat mij als eerste opvalt in het artikel, is de grote aandacht voor Israël... véél regels of zinnen, of het ook allemaal zo is... kan ik niet terugvinden in de Bijbel. De teksten van 1 Tess. 4:13-17 worden aangehaald over Jezus wederkomst, dat klopt helemaal. Maar meteen komt er een zin...Na de opname (1 Tessalonicenzen 4:13-18), zal God Israël herstellen als het middelpunt van Zijn plan.  Waar staat dat?? Het middelpunt van Gods plan is Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. En absoluut niet Israël. Dat volk heeft zelf Christus nodig.

Dan komt er een stuk schrijverij over ...

Er zal geoordeeld worden over de wereld voor het afwijzen van Christus, terwijl Israël wordt voorbereid op de tweede komst van de Messias door de beproevingen van de grote verdrukking. Dan, als Christus terugkeert naar de aarde, aan het eind van de verdrukking, zal Israël klaar zijn om Hem te ontvangen.

Waar staat dat Israël wordt voorbereid op Jezus tweede komst... Een ieder in Christus, verwacht de Heere terug... Alleen zij die óók werkelijk bij de Heere horen, zowel de Jood als ook de Griek. Beproevingen van de grote verdrukking... maakt iedere gelovige in Christus mee... Denk maar aan al onze vervolgde broeders en zusters in allerlei delen van de wereld.

En wat een rare zin... als Jezus terugkeert zal Israël klaar zijn om Hem te ontvangen????????? Zij hebben nú de mogelijkheid om voor Hem te kiezen, net zo als ieder mens. Nergens in de Bijbel lees ik zo iets...

Dan staat er nog wat over Openb. Erg verwarrend neergezet... maar, zo ervaar ik dat zelf. Ik lees niet dat het over de kerk gaat... ik lees alleen over zielen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, enz. enz. Dat kunnen zowel gelovige Joden als ook gelovige 'heidenen' zijn.

Na de verdrukking zal de Heer terugkeren en Zijn koninkrijk vestigen met de natie Israël, zal Christus over de hele aarde heersen, en zal Israël de leider van de landen zijn....

EEEhhh, wat moet ik hier nu van maken... dat zijn zelf toegevoede theorieén... men heeft er niet eens één of andere Bijbeltekst bijgezet... zodat men kan toetsen, of dit zo is. Erg vaag en onduidelijk... en ik ben het daar niet mee eens.

Het hele artikel ging om aan te tonen dat de vervangingsleer niet klopt... ik zelf geloof óók niet in die vervangingsleer... máár om héél andere redenen. Wij gelovige 'heidenen', zijn toegevoegd door ons geloof in Christus Jezus.

Gods heilsplan met Israël... is nooit veranderd... de Messias/Christus kwam, en door Zijn bloed kwam het Nieuwe Verbond... en dát is wat God altijd voor ogen had, dát was Zijn belofte... al Gods beloften zijn in Christus Jezus.

En ja... God had de belofte over het beloofde land, dat is voltooid verleden tijd. Jozua 21 : 43-45, kunnen we lezen dat God Zijn belofte hield. En later in Ezra en Nehemia werd Gods belofte wéér gehouden, ná de ballingschap. En vaak lezen we het in het O.T.

Dan is er nog een belofte... een eeuwig belofte... Hebreeën 11:15-16... daar lezen we dat zij, verlangden naar een hemels vaderland. Lees het hele stuk maar eens.

Ook in Hebr. 3 : 1, lezen we dat zij een hemelse roeping hebben. En aangezien de Hebreeën brief... geschreven naar het gelovige deel van het volk Israël, zij ware van oorsprong Hebreeén... hebben zij dus óók een hemelse roeping... net zo als de gelovigen van Christus uit de volken.

Nergens in het N.T. lezen we die steeds weer terugkerende belofte over het beloofde land. Ineens staat het er helemaal niet meer in. Omdat al Gods beloften zijn in Christus Jezus. HIJ alleen was toch de vervulling van alles.

In Hem, de Heere Jezus is alles één... één kudde, één volk, één bruid. Alles is samengevoegd in Jezus onze Heer. Lees de Galaten en de Efeziërs brieven maar eens.. In Gods ogen is geen stukje menselijke beredenering... het is Zijn wil, dat alles volbracht en vervuld werd in Zijn geliefde Zoon, Jezus.

Hopenlijk iets duidelijk... er is nog zoveel over te lezen... máár, zo zie er geloof in dat.

Die vervangingsleer waar het over ging... is niet eens Bijbels... eigen menselijke gedachten en het moet ook maar een benaming hebben.

Fijne dag El... en allemaal... en lieve groet van mij, Esther.

Oei, vergeet ik Xander... veel sterkte en beterschap met uw gezondheid... en wij blijven voor u bidden hoor. Esther.

Michaël ;-{> op 30-04-2017 15:49

@ Qromwel op 30-04-2017 11:30

Inderdaad. Geldt ook voor Abraham (99) en Ismaël (13) en hun mannelijke huisgenoten/slaven.

Groet!

A. Verlof op 30-04-2017 16:11

@ Yerik .de Joodse gewoonte doe ik ,aangezien ik me steeds meer verbonden voel met dat volk. hun gewoonten volgens de talmoed wil ik ook overnemen, aangezien  de joodse leefregels  mij een rustig gevoel geven.

Het  joodse volk heeft veel gelen ,doordat velen hen veracht hebben ,met name in WO2  war er 6 miljoen vergast zijn.

Door mijn schuld te belijden,en hun gewoonten te aanvaarden krijg ik steeds meer een nauwere band met G-D,s volk.

Ik ervaar dan ook de haat,die men tegen de Joden heeft gehad.

En dat verdriet wil ik daarom delen als christenzionist.

Michaël ;-{> op 30-04-2017 16:24

@ El op 30-04-2017 13:26

Sekte lijkt mij ook de beste omschrijving. Ik vroeg me gelijk al af waar dan de Christen zit in het Christen Zionisme, zoals A. Verlof het (over)brengt.

Vriendelijke Groet!

anora op 30-04-2017 16:44

"Onze voorganger zegt dat we onze zonden moeten belijden aan het joodse volk,over wat wij ze hebben aangedaan.

Wanneer we dat doen ,dan zal onze toekomst goed komen..dus ."

Erg verontrustend, A. Verlof.

Jezus is altijd de Genadegever, de uitkomst, de Redder en Verlosser. God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen, Zijn vergeving en Verlossing, door Jezus Christus. Hij ging ons vóór, (onze Voorganger) door het voorhangel heen.

Een voorganger die anders beweert dwaalt, en brengt mensen in dwaling.

Bij het aannemen van de Heere Jezus, A. Verlof, heb je alles ontvangen, wat je nodig hebt, het is Volbracht.

Vind je niet dat je moet (alles wat je noemt)? Wij zijn niet degenen die het moeten (kunnen) bewerkstelligen. Je probeert nu te bewerkstelligen in het fysieke, het aardse. Hopelijk breek je er snel mee. Zodat je weer dichterbij onze ware God komt.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl