HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

vader Jakob op 15-04-2017 12:09

Gisteren stuitte ik "toevallig" op een indrukwekkende video, betreffende een hoofdstuk in de Tenach (Jesaja 53 wat spreekt over de lijdende Verlosser), wat begrijpelijkerwijs door het orthodoxe Jodendom gemeden wordt. Als er al over gesproken wordt, wordt het op het volk zelf toegepast. De Joodse Ray Comfort in actie: http://goo.gl/Na0Kjt

Qromwel op 15-04-2017 12:15

Luuk op 11-04-2017 11:31: Inderdaad. Zelden spreekt men daarover. Toch staan ze in 2 Evangeliën genoemd: 4 broers. en zusters, meervoud. Toch blijft men in de RKK vasthouden aan de heilige maagd Maria. Als je een vrouw die dus ten minste 7 kinderen op de wereld nog maagd noemt mankeert er wat aan je voorlichting, dunkt me. Het hele idee: Heilige maagd Maria, Koningin des Hemels, Moeder van God, is een gruwelijk afgodisch drogbeeld! Maar zelf lezen en daarover nadenken is bij Roomschen niet het sterkste punt. Sommigen worden zelfs kwaad als ik ze op het voorgaande wijs.

Akka fietje op 15-04-2017 12:37

Broeder Pier Christus geeft een symbolisch huwelijk weer, om aan te geven de liefde tussen Hem en zijn volgelingen, het is ondenkbaar dat iemand met zichzelf trouwt dat zou juist het toppunt zijn van egoïsme zijn. Het heeft niets van doen met de “1 vlees”, bovendien het zou het hetzelfde vlees zijn, en heeft niets met een huwelijk of liefde te doen Eph 5:30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. In dit hoofstuk spreekt Paul over het huwelijk en de gemeente Paulus had hier de kans om duidelijk te zeggen “wij zijn leden van Zijn bruid maar hij deed het duidelijk niet Hos 2:19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den Heere kennen. Hosea spreekt hier niet tot bekeerde heidenen maar tegen de Joden. Het nieuwe verbond slaat op de Joden, wij heidenen hebben nooit eerder een verbond gehad. Dus hoe zou het “nieuw “ kunnen zijn wort vervogt

Maitreya op 15-04-2017 12:40

Ter correctie van goede denkbeelden in verkeerde toepassing (illusie). Ik heb per toeval mensen weleens gesproken van ISIS, en terroristen van allerlei pluimage. Maar zo asociaal als Nederland in elkaar zit komt nergens voor. Omdat het nergens over gaat en er geen enkel doel inzit. Als de auto-industrie niet zo succesvol was, die in Duitsland begon, zou iedereen enkel nog in het leger willen. Het is een niveau. Daar kun je spelen met techniek, en daar wordt ook mee geadverteerd. Het verschil ligt in de graad van decadentie, in dat de soldaten nu thuis legertje mogen spelen met seks erbij. En: vrouwen mogen (moeten) straks ook in het leger. Het gaat frontaal tegen de Wil van God. Gelovigen bewijzen continu wat ik las van de meester KH (eerder de apostel Johannes): dat de god van de christenen (vooral de joden; voor christenen voor ze een speelbal werden van de politiek draaide alles om opstanding) eigenlijk de duivel is, de kracht die de materie in stand houdt. De demiurg. En toen het een beetje de goede kant opging, kwam het allochtonenvraagstuk. Het gaat niet zozeer over goed en slecht, de Westerling is een jong ras, maar het zijn oudere zielen (die meer incarnaties hebben gehad) met meer ervaring. Illusies die pas in een laat stadium ontstaan (op mentaal vlak) zijn ook Westers. Een daarvan is de nostalgie naar de volkeren waarin ze zelf in vervlogen tijden hebben geleefd. Die (illusies) bestaan niet bij de primitieve mens (en ook niet bij de hoogontwikkelde mens). Maar zo wordt naar twee kanten de ontwikkeling tegengehouden.

Akka fietje op 15-04-2017 12:44

broeder Pier

Joh 1:12  Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 

De gelovigen werden niet een deel v/d bruid of Christ, maar kinderen Gods. Paulus gaat hierop door in   Rom 6:5  Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 

Wij worden 1 met Chr. Dat is closer dan een bruid kan ooit worden.

Wij hebben gemeenschap met Hem, dat zou een bruid niet eens mogen. Wij zijn zijn lchaam

 Rom 11:12  En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!    Israel kwam nog niet tot geloof en werd nog niet de bruid, in afwachting van de bekering van Israel, werd de gelovige niet toegevoegd aan de bruid, maar tot het lichaam van Chr.

open 21:9  ,,,en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams. 

En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.

 

Zal er toch geen relatie zijn tussen de bruid en de heilige stad v/d Joden ?

Vlinder op 15-04-2017 13:46

Hoopvol 13-04-2017  00:25

Jouw vraag: Kan Jezus Christus de vrouw van Zijn Vader huwen??

Nee, maar het is hier dan ook niet van toepassing.

Het was niet de Vader die gehuwd was met Israel, het was Jezus.

De Vader is Geest, en ook wij zullen Hem Nooit zien. Maar de Heere Jezus zegt zelf: Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. De Heere Jezus is (staat in het Grieks) een Ikoon van de Vader. Een Beeld van Hem, een Logo.

De naam van de Vader is..JAHWEH..dat is, Ik Ben Die Ik Ben. Er is geen naam hoger dan deze.

Maar dan Filippenzen 2:9

Daarom heeft God (de Vader) Hem (Jezus) ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken.

Jesaja 45:23  Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren dat Mij (Hebr. JAHWEH) alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij ( JAHWEH ) zal zweren.

Filippenzen 1:10  Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in den hemel en die op de aarde,en die onder de aarde zijn.

Als wij goed deze verzen lezen, zegt Jesaja: er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan.  En in Filppe. zien wij dus het Woord en de Mond, en dat is dus Jezus. En zijn naam is:  JAHWEH Redt. dat is Jezus zijn verhoogde Naam.  Even eenvoudig...De Vader spreekt..en de Zoon doet het.

Maar nu vraag twee:

Jeremia 3:14  Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere (JAHWEH Redt), want Ik heb u getrouwd.

Wij weten vanuit de Bijbel dat Israel terzijde is gesteld, kan Hij hen dan toch weer als bruid gaan werven? 

Man en vrouw, die getouwd zijn, zijn in de echt verbonden totdat de dood hen scheidt. Dan kan/mag de nog levende weer trouwen.

Wat heeft Israel gedaan? Haar Man (Jezus) wilden ze niet, en hebben Hem gedood aan het kruis. Dus hun Man is nu dood. Maar God wekte Hem op de derde dag op en Hij was niet alleen meer Jezus, maar Jezus de Christus.; niet meer de Lijdende maar de Opgestaane Heer Christus. En die Opgestane Heer Die zal straks Zijn bruid Israel huwen. 

Het was eerst de Jood, Zijn volk. Nu de gemeente,gelovigen uit de Jood en Griek (heidenen) en straks weer Israël.

Want het blijft:  Zijn oogappel.

Aan een ieder een Gezegende Opstanding want, Hij Leeft. Dat is wat mijn kleinzoon zei, Opa, Hij is niet dood hoor, Hij Leeft.

Vrgr

 

Vlinder, geen hoofdletters, zie siteregels, aangepast. Mod.

El op 15-04-2017 14:34

Akkefietje, sorry, openbaring 3:  12-13

Akka fietje op 15-04-2017 15:25

El De vraag was is de gemeente het lichaam van Christus of de bruid . Ik zie geen relatie tot de menselijke pilaren in Gods tempel en de bruid/lichaam. Waar zegt de bijbel dat gemeente Zijn bruid is ? en verwar niet een maagd met een bruid openb 21:9 zegt tegen joh ik zal je de bruid tonen, en wat ziet joh, het nieuwe jerusalem , maar toch zou er geen verband zijn met Isreal ????

Luuk op 15-04-2017 15:42

Qromwel uit Wikipedia:

Een aantal onderzoekers [5]is van mening dat de Isiscultus in laat-Romeinse tijden een invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de christelijke cultus[6]van de Moedermaagd Maria. Getuigenissen geven aan dat dit de katholieke Kerk toeliet om grote aantallen gelovigen in haar rangen te halen die voordien de Isiscultus aanhingen, en die wel bereid waren zich te bekeren voor zover een op Isis gelijkende vrouwelijke figuur beschikbaar was waar zij hun vroeger geloof konden op focussen.

Iconografisch vallen in ieder geval de gelijkenissen op tussen de zittende Isis die haar zoon Horus zoogt en de talloze Madonna's, die de zittende Maria die haar zoon Jezus in de arm houdt en eventueel zoogt afbeelden. Ook is er een parallel tussen de maagdelijkheid van Isis en die van Maria. Ook van Isis werd verteld dat de conceptie niet-lichamelijk was, en dat zij dus als maagd geboorte gaf aan Horus, net zoals in de Frygische mythologie de god Attis uit de maagdelijke moeder Nana stamde.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Isis_(godin)

El op 15-04-2017 16:46

Akkefietje, nou ja, het lijkt mij vrij duidelijke  de gemeente komt in het nieuwe Jeruzalem terecht, en die ziet Johannes neerdalen als de bruid ,de vrouw van het Lam. Ik kan er weinig aan veranderen wat er staat..

Qromwel op 15-04-2017 17:29

Luuk op 15-04-2017 15:42: Waar halen die onderzoekers die mening vandaan? Mogelijk hebben zij het boek "The Two Babylons, or The Papal Worship proved to be the worship of Nimrod and his wife" gelezen. Dit werk is van wijlen reverend Alexander Hislop en verscheen voor het eerst in juni 1916. Ver voor Wikipedia dus.

Anora op 15-04-2017 18:25

Wat voor de mens ondenkbaar is is denkbaar bij God

goodmorning op 15-04-2017 20:09

Akke fietje@

Heb heel wat berichten van Esther@ mogen lezen en hetgeen wat zij ontvangen heeft van onze Hemelse Schepper en dit op een zeer liefdevolle manier mag presenteren voor jou en een ieder op deze site. Zij heeft als het ware meer ontvangen, omdat zij werkelijk weet wie de Here Jezus Christus is. Haar besef van wat Hij/Jezus voor haar persoonlijk gedaan heeft met daarin verweven haar naaste medemens., draagt zij uit in elk woord wat geschreven staat. 

Wie de liefde heeft.," heeft alles".,en Esther heeft meer dan dat mijn beste Akka.

Groet

Lynx op 15-04-2017 20:37

De bruid,en de bruidegom,de Here Jezus maakte deze vergelijking tegen de inwoners van Israel.Er was zelfs nog geen gemeente,een kind van 7 kan dat zelfs uitrekenen.

vr groet allen.

Anora op 15-04-2017 21:18

Als je veriefd bent @akkefietje wil je meer over iemand weten. Dan ga je niet alle appjes dwangmatig checken om te kijken of je wel gelijk had-hebt over die persoon; dat moet niet met liefde en verliefdheid vergeleken worden. 

goodmorning op 15-04-2017 21:34

Qromwel@15..4..2017...12:07 uur

Wat een gewldig stukje film, ....

Het bestaat nog!

Pier op 15-04-2017 21:37

Akka fietje, dank voor je uitleg. Weet je, ik wil niet nogeens mijn mening geven en dan jij weer de jouwe, en dan komt Vlinder weer met zijn kijk op de zaak, enzovoort. Één ding is écht belangrijk: of men van Christus is. Dat klinkt plechtig.... of je Jezus in je hart hebt, Hem volgt, gehoorzaamt. Nee, dat is niet alles.... of je van Jezus houdt, met je hele hart, verstand, ziel en kracht, dat is nóg belangrijker. En als je dan bij Hem mag komen, dan krijg je een wit steentje met daarop je nieuwe naam, die niemand kent dan jijzelf. En de Heer natuurlijk. En Hij zal alle tranen van je ogen wissen. Hijzelf. Zulke prachtige beloften! 

Dus... ik trek me hierbij terug uit deze theologische discussie over wie nou precies de bruid is. Want leer.... dat lap ik onder mijn schoenen, hoorde ik eens iemand zeggen. Fietje, jij denkt zus, ik denk zo. Maar als jij je leven aan Jezus hebt gegeven en voor Hem leeft, en ik ook, dan zijn we één in Hem. Dat vind ik eerlijk gezegd belangrijker dan de vraag wie er nou precies gelijk heeft. En eens zullen we allemaal precies weten wie we zijn in Christus!

El op 15-04-2017 23:01

Hij is niet hier, want Hij is opgestaan, mooi filmpje van Behold Israel.

https://youtu.be/iLQ5QxfeCUI

Lynx op 16-04-2017 00:24

EL Voor wie waren de broodkruimels?

Esther op 16-04-2017 02:49

Hallo Xander/moderator, dank jullie wel. Goodmorning, je maakt me verlegen met je lieve woorden. Ik leer en geniet ook veel van jou schrijven hoor en van jullie allemaal. En Pier... prachtig mooi en liefdevol broederlijk antwoord... heb je gegeven aan Akke fientje...

We zijn zó rijk lieve mensen, in onze Heere Jezus... soms is het niet te bevatten, en toch diep in onze harten weten we het... Het is in ons gegeven, door Gods Heilige Geest... niet omdat we het verdienen, het is pure genade. Dank de Heer voor zo'n liefde.

Hallo Lynx, die broodkruimels waren toen nog voor de heidenen. Pas na Jezus sterven en opstanding, kwam Gods grote geheim naar voren, dat óók de heidenen deel hadden aan de beloften.

Ik moet eerlijk zeggen... dat ik zelf daar héél erg lang overheen hebt gekeken. Het verschil van alles vóór Jezus sterven en alles na Zijn sterven en opstanding. Er waren veel uitspraken van Jezus, die... op het moment dat Hij sprak, nog toekomst was. Maar pas ná Zijn sterven en hemelvaart, in vervulling kwam.

De Heer moest het nóg vervullen aan het kruis, met Zijn sterven. De bekende woorden, "Het is Volbracht", omvatte werkelijk alles. Er was en is niets meer dat er nog bij hoefde te komen... de Heere Jezus helemaal alleen, heeft het volbracht. Voor ons allen.

En El... dank je voor het filmpje... ik ben niet zo goed in Engels, maar kreeg het behoorlijk goed mee. Prachtig hé, hoe deze jonge Joodse broeder het bracht... dat wij een Levende Heer hebben, het graf is leeg. Hij werd zelfs één moment nog emotioneel. Wat een getuigenis.

Slaap wel allemaal... liefs aan allen... Esther.

 

El op 16-04-2017 09:06

Lynx, voor Hans en Grietje.

Fijne paasdagen voor iedereen, 👍

Akka fietje op 16-04-2017 11:39

Broeder pier Als het uw mentaliteit is om aan je laars te lappen wat God ons leert in zijn heilge woord, dan geeft me dat wel te denken. Dus u vind het opbouwender om elkaar maar een beetje gelijk te geven en honderd keer te herhalen wat we al lang weten. Gelukkig dachten daar de Berens anders over tot genoegen van Paul. Ik hoop dat de rest van ons team daar anders over denkt

 

Akka Fietje :Waarschuwing voor uw gedrag, bij herhaling wordt u gezien als een ongewenste gast. Mod.

Esther op 16-04-2017 13:55

Ooh, een fout van mij, zie ik ineens. Er had moeten staan...Hallo Lynx, die broodkruimels waren toen nog niet voor de heidenen. Pas na Jezus sterven en opstanding, kwam Gods grote geheim naar voren, dat óók de heidenen deel hadden aan de beloften.

Fijne dag allemaal... liefs mij, Esther.

Anora op 16-04-2017 14:07

Inderdaad Esther , sinds Jezus, opstanding zijn kruimels verleden tijd. Ja, ik hoef ze dan ook niet hoor, dat zou echt jammer zijn. Het bekende verhaal: een man ging mee op een cruise, at elke avond een boterhammetje in zijn hut. Hij zag andere gasten wel genieten van heerlijke maaltijden. Bleek later dat het bij het ticket inbegrepen was en hij er ook van had kunnen genieten

Anora op 16-04-2017 14:09

Hoop dat mn post verzonden is. Vervolg; o Christos anestei! 

Christus is opgestaan!

Piet 1 op 16-04-2017 15:42

@ Qromwel op 15-04-2017 12:15,

De Bijbel "roept" zelf de "tegenstelling" op in Lucas 1:34 in relatie met de andere passages over de broeders en zusters van Jezus.. want daar wil Maria voorgoed geen omgang met een man.

Bescheidenheid en terughoudendheid in oordeel (verkettering)  jegens het standpunt (geloofsbeleving) van onze katholieke broeder in Christus is hier -lijkt mij- op zijn plaats.

El op 16-04-2017 16:33

Piet 1 , echt ja , serieus,  volgens mij vraagt Maria zich daar af hoe kan ik zwanger raken , aangezien ze geen man bekent  waaruit haal jij dat ze voorgoed geen man wil wil bekennen.  Ze is note bene verloofd met Josef, 

wat een leugens komen daar toch vandaan uit die R.K, ,niks terughoudendheid, wakker schudden die handel, voordat ze verloren gaan. Echt triest.

Qromwel op 16-04-2017 16:41

Piet 1 op 16-04-2017 15:42: In welke vertaling staat dat Maria voorgoed geen omgang wil met een man? Ook opvallend is het verschil tussen het begin van de Evangeliën van Mattheus en Lucas. In Mattheus vlucht Jozef met Moeder en Kind naar Egypte en komt pas een jaar of wat later weer in Nazareth. Hij haalt zelfs een paar daarmee samenhangende Profetieën aan.In Lucas is geen sprake van een vlucht naar Egypte. Gezien het begin van Lucas is hij niet content met de "memoires" van sommigen en stelt hij een diepgravend onderzoek in en brengt daarover een verslag uit aan Theophilus. Mogelijk heeft hij Maria niet gesproken. Mogelijk is dan het verhaal waar over Jozef van Arimathea, die kort na de Hemelvaart met een gezelschap (waaronder o.a. Lazarus, Jezus' Moeder Maria en Maria van Magdala) over zee naar waar thans Marseille ligt (thans aldaar l'Eglise des deux Maries) voer. Daar vandaan zou het gezelschap over land naar het noorden getrokken zijn en overgestoken naar Brittannië.

Pier op 16-04-2017 16:56

Berens, Paul, ons team.... heb ik iets gemist? Wat bedoel je?

Goede vraag Pier en Wie zijn Berens en Paul ? Mod.

Anora op 16-04-2017 17:24

@akkefietje, als je zo maar oordeelt dat iemand iets aan zijn laars lapt betr het Woord van God, dan geeft dát te denken. Als iemand nu aangeeft he, het hier bij te laten, wat is er dan zo moeilijk aan om dat te respecteren. 

Dat valt me altujd weer op: dwangmatigheid en bekeringsdrang bij naar Joods denken geneigde mensen. Het respect 'onzerzijds' is er wel, maar andersom niet. En ook dat, geeft te denken! Gaf het voor hen maar te denken! Vruchten beste mensen, vruchten zeggen alles.

Mooi pasen, Christus is opgestaan en daar kan niemand onder uit. Vandaag vieren we Zijn Opstanding. En reken maar.

Lynx op 16-04-2017 17:27

Esther bedankt lieve zuster,jij dringt nooit voor-een mooie eigenschap.

vr groet allen.

Jesaja 62-4

Maar je zult heten Mijn verlangen

En je land Mijn  bruid.

Alie op 16-04-2017 17:53

Ik denk dat er wordt bedoeld de mensen uit Barea en Paulus, maar wie "ons team" is weet ik ook niet. Al denk ik niet dat de mensen uit Barea eindeloos hebben zitten twisten over hoe en wat, maar ze onderzochten de Schriften of wat Paulus hen leerde waar was.

El op 16-04-2017 18:49

Pier , Xander.  HaHaha, ik moet zo lachen om jullie, ik denk dat hij Bereans bedoelt, handelingen 17 : 10/11

seg dat tan.. zitten die in zijn "team". Mod ;-)

Luuk op 16-04-2017 19:03

Jakobus 3 : 13 Als iemand onder u voor wijs en verstandig wil doorgaan, moet hij zulk een pretentie waar maken door een voortreffelijke levenswandel, door daden van wijsheid en zachtmoedigheid. 14 Maar als ge in uw hart bittere naijver en eerzucht koestert, laat dan die grootspraak die in strijd is met de waarheid achterwege. 15 Die wijsheid komt niet van boven, ze is aards, ongeestelijk, ja duivels. 16 Want waar naijver en eerzucht heersen, daar treft men ook onrust aan en allerlei minderwaardige praktijken. 17 De wijsheid van omhoog is voor alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht. 18 Gerechtigheid is een vrucht van de vrede en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten. 

Trump betoont zich dus geen ware christen met zijn agressieve opstelling.

En Romeinen 12 : 17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. 18 Leeft voor zover het van u afhangt met alle mensen in vrede. 19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat het over aan Gods gerechtigheid; er staat immers geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal vergelden, zegt de Heer. 20 Als uw vijand honger heeft, geeft hem te eten. Als hij dorst heeft, geeft hem te drinken. Zodoende zult gij vurige kolen op zijn hoofd stapelen. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwint het kwade door het goede.

Trump kan dus beter voedsel en water sturen naar Noord-Korea dan bommen, zo adviseert de Bijbel !

Piet 1 op 16-04-2017 19:05

@ El op 16-04-2017 16:33,

Het is van belang neutraal te lezen zonder belang naar "links of rechts cq. bevoor-oordelend.

En lees ook nog eens een paar keer wat het volgens jou is, citaat: volgens -mij- !! vraagt Maria zich daar af hoe -kan- ik zwanger raken , aangezien ze geen !! man bekent..dus je geeft zelf aan wat wel degelijk weet als ze -een man< > een man is hier: in het algemeen en niet Josef in bijzonder- ..een man bekent zwanger wordt.  Een kwestie dus van onbevooroordeeld lezen.      

@ Qromwel,  die verhalen, waar staan die in de bijbel ? ..die verhalen kunnen wel stichtend zijn en persoonlijk geloofwaardig, daar is niets op tegen.

Lynx op 16-04-2017 21:02

Anora had je scherper verwacht,hoeveel uur is het vanaf vrijdagmiddag naar zondagochtend.En de uren van Woensdagmiddag naar Zaterdagmiddag.Midden in de week zal het Spijsoffer doen ophouden.Het teken van Jona 3 volle dagen,en nachten.De Here Jezus zei niet voor niks,Ik ben HEER en Meester over de Sabbat.De eerste christenen vierden Pascha,dat is er door de alexandrie vertalinging uit gehaald,en staat er in de meeste bijbels pasen,het feest van de zon,eieren(vruchtbaarheidssymbolen-nimrod)De Here Jezus sprak van een kleine kudde,de rest gaat op in de wereld van traditie,familie,opvoeding,en gehoorzaam zijn aan de wereld.Lot koos voor de wereld,en Abraham voor zijn tent.Naar wie ging de Here God toe?

vr groet zuster.

Lynx op 16-04-2017 21:04

Oh Esther klopt hoor,gewoon het tafelkleed uitkloppen.Hmmmmmmmmmm

El op 16-04-2017 21:11

Piet 1   hier ga ik echt niet serieus op in dit word me te gek

anora op 16-04-2017 22:00

Lynx.

Ik vier elke dag Pasen, wat dacht je daarvan, zonder me in demonologie te verdiepen. Als je goed leest begrijp je de waarde die christenen eraan hechten, en dat heeft niks te maken met ene vruchbaarheidsgodin. Is het moeilijk om mensen in hun waarde te laten, en te respecteren waar ze voor staan, namelijk de Opstanding? Is het moeilijk om daar vanaf te blijven, en moet het zonodig -elke keer weer met Pasen- even bedorven worden? (hoewel dat niet mogelijk is).

Doe jij maar aan de spéciale dagen dan en tel vooral de dagen en uren voordat je weer je feestje mag vieren, ik geef de voorkeur aan elke dag. 

Ciao Lynx!

P.s. Roken, hoe zie je dat? Is dat niet meelopen met de wereld, en de wereld gehoordzamen. Als je even begrijpt wat ik bedoel *knipoog*

Pier op 16-04-2017 22:38

Alie en El, ik wil bij jullie in het team! Ik snap ook niets... \_(",)_/  

Hoopvol op 16-04-2017 22:58

Qromwel om kippenvel van te krijgen 15:04    12:07.    Dat is power !! 

el ook bedankt voor je filmpje ! ontroerde me... Kan ik delen met andere ( niet gelovige ) mensen. Bedankt 👍👍👍👍

Lynx op 16-04-2017 23:38

Anora ken je het verhaal over de zaden,die in de akker vallen natuurlijk.

groetjes zuster.

anora op 17-04-2017 00:13

Lynx, ken jij het verhaal van de splinter en de balk? Ik verwijs nog even naar mijn laatste zin., 16.04.2017. 22.00 uur.

Daarom lynx, meer voor jou zelf, om er een punt achter te zetten. Fijne paasdag nog morgen!

Pier op 17-04-2017 10:00

Lynx, de wet is van steen, geeft stenen harten. Maakt dat je een zuster die nota bene getuigt elke dag Pasen te vieren, op een gemene manier veroordeelt. Bah!

Qromwel op 17-04-2017 10:39

Goed beschouwd is de Christelijke jaarindeling in strijd met de Evangeliën. Daar dit met de Roomsche Broeders & Zusters in De Heer volslagen onbespreekbaar is zag ik mij genoodzaakt van de door hen onderschreven leer te distanciëren. 

Esther op 17-04-2017 13:14

Hallo Lynx... ik moest eerst even nadenken, tafelkleed uitkloppen?? natuurlijk, het ging om de kruimels. Eén ding is zeker... deze vrouw, kreeg niet de kruimels, zij kreeg, door haar antwoord...juist alles. Haar dochter werd bevrijd van een demoon. Markus 7:24-30

De Heere Jezus stierf voor ieder mens, zowel de Jood als ook de Griek. Hoe dankbaar is dat. Voor jou en mij, en ieder. Dat is toch geweldig groot... niet verdiend... en toch zo'n rijkdom aan genade en liefde.

Fijne dag Lynx, en allen, hartelijke groet, Esther.

El op 17-04-2017 15:48

Pier, na lang over nagedacht te hebben   Mag je in het team, maar de voorwaarde is wel dat je ons clublied uit volle borst meezingt. En daar gaat tie,

https://youtu.be/sOq6i69ZJc8

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl