Headlines


- Politie Amsterdam doet niets als man met Palestijnse vlag Joodse restaurant vernielt
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Tineke op 16-01-2018 19:10

Cees bedankt voor je fijne uitleg.  En elkaar corrigeren is prima, het is soms lastig

omdat mensen altijd verschillende meningen hebben.

Piet 1 heeft over bepaalde dingen ook een andere gedachte.

Ik weet ook niet waar hij volgens hem deze waarheden op baseerd (welke geloofsrichting)

 

Ook het laatste Cees wat jij benoemt. Om onze familie te denken, dat zij ook

zullen kiezen voor de Here Jezus, voor hun EEUWIG BEHOUD, dat is inderdaad

ook heel waar. het is nu............immers nog! Genadetijd!!!

 

Hart. groet aan allen

Tineke

 

Tineke, gelieve geen hele woorden in hoofdletters, zie siteregels. Mod.

Cees op 17-01-2018 00:06

@muggenzifterHelemaal mee eens !!

Satan, die schuilgaat achter de koning van Tyrus, wordt ook aangesproken.En daarin gaat het over de voorname positie van Satan in de voormalige wereld die, zoals we in Genesis 1:2 kunnen lezen 'Woest en Ledig was (geworden!) vanwege de opstand van Satan tegen de Heere God en die opstand leidde tot het woest en ledig worden van de aarde waarna deze herschapen werd (het scheppingsverhaal zoals we dat allemaal kennen).

grt van Cees.

Anna op 17-01-2018 00:16

Cees 01.47 uur.

Dank voor uw uitleg. Het is doordacht en voluit BjibelS............Ook ik ben door lange Bijbel studie tot deze visie gekomen. Alhoewel ik mezelf nooit heb verdiept in de tijden ( jaarweken ) ...  Wat ik wel vind is dat mensen zoveel nadruk leggen op ” de opname “(gelijk ook de 1e opstanding) terwijl het om Christus zijn glorieuze wederkomst gaat. Hij huwt Zijn bruid die op dat moment zowel uit Joden als uit Christenen  zal bestaan...... want heel Israël zal immers zalig worden...... persoonlijk denk ik dat dat op dat moment zal gebeuren Na alle weeklagen en rouw betonen van de Joden ( tekst? heb geen bijbel bij de hand ben niet thuis!) ...zullen zij tot inzicht komen dat Jezus werkelijk de Messias is......... Wel denk ik dat dit net als bij Jozef en zijn broers een gebeuren is waar de gemeente ( even niets mee te maken  zal hebben ) Dat is  iets intiems tussen Jezus en “ zijn broeders” .......

Het gaat bij de opname in de eerste plaats om Christus....... Christus zal immers bij zijn komst de antichrist doden met de adem van zijn mond....... Dus kan het niet anders dan dat de grote verdrukking voor Christus komst valt en de gemeente zal pas met Christus herenigd worden op het tijdstip dat Hij komt...... En als Hij komt op de olijfberg dan zal Israël  en de wereld in uiterste nood verkeren........ Dat zal m.i.de laatste oorlog zijn uit Zacharia.......... En dan begint er weer een andere fase in het koninkrijk van God.......Dan begint het tijdperk van het 1000 jarig rijk....... Waar m.i. Christus lijfelijk  zal regeren ( de belofte aan Maria gedaan ) ( met ijzeren vuist zegt opb ) vanuit Jeruzalem ...... De satan zal dan gebonden zijn...... dus er zal rust en vrede zijn maar nog geen volmaakte hemel en nog geen herschapen aarde...... ......Dat komt pas als de satan voor korte tijd wordt losgelaten, aan het eind van het 1000 jarigrijk en vreselijk tekeer zal gaan en dan definitief in de poel van vuur wordt gegooid....... daarna komt het eeuwigdurend vrederijk..... de nieuwe hemel  en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal ...... ..... 

Ik zie het 1000 jarig rijk als een tijdperk dat Jezus nog steeds mensen tot zich trekt........ ( Ws veel moslims /Arabieren...... ) Dan zullen alle volken ( wat er nog van over is na de verdrukking ) ieder jaar naar Jeruzalem moeten gaan om het loofhutten feest te vieren en doen ze dit niet dan valt er geen regen in dat land ( Jes. Egypte)  Jesaja profiteert  ” dat de sluier die op de volken ligt dan zal worden weggenomen “....En dat op de berg Sion een vette maaltijd zal zijn..... enz. .......  De gemeente zal ook ( en dan ben ik van mening lijfelijk ) een taak hebben als koningen en priesters om de lof van God te verkondigen in de landen waar we wonen........We staan dan in als christenen...in dienst van Jezus.......  Een aantal teksten wijzen daar ook naar.

De grote verdrukking de tijd dat de antichrist over de aarde zal heersen zal zeer zwaar zijn vooral de laatste drieënhalf jaar....... en dit zal zeker ook de gemeente ( en met gemeente bedoel ik hier altijd Christenen mensen die Jezus als hun verlosser hebben Leren kennen ) treffen..... ..... In het begin de eerste3.5 jr zal hij vrijwel onherkenbaar zijn als antichrist..... en zal hij grote wonderen doen waardoor veel mensen hem achterna zullen lopen en in verwarring zullen geraken...... en misschien toch nog afhaken.......... door hem na te volgen....... Maar de laatste3.5 jaar zal hij vreselijk tekeer gaan..........en  dan is dit is nu ook alreeds mijn gebed om volharding, zeker in de tijden die komen gaan,  om te kunnen onderscheiden wat van God is en wat niet...........en dicht bij Jezus en zijn Woord te leven....Onderzoek zelf  de Bijbel en maak het u eigen...... het is zo wonderlijk mooi.... Wij hebben z’on grote en machtige  God  Shalom Anna 

Misschien is het stukje een beetje verwarrend want ik heb bij het nalezen nog een heleboel tussen zinnen  geplaatst. 

Piet 1 op 17-01-2018 12:23

Cees op 15-01-2018 02:09,

Inzake het katechoo in 2Tess.2:3-8...vervanging van het woord tegenhouden of weerhouden door het woord vasthouden-katechoo.. als je dat toepast in vers 6 dan krijg ik geen verschil in de situatie, status-quo.     En daar staat ook nog eens: ..wat hem weerhoudt/vasthoudt, dus de persoon in vers 3 en 4. ...en eerst te zijner tijd zal die zich doen kennen.

En dan volgt: want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking --> als voortwoekerende ongerechtigheid

Het -reeds in werking- betekent: het ont-wikkelt zich en heeft al zijn begin gehad >> slechts.. waarop volgt: slechts totdat hij, die op het ogenblik (?!!) nog weerhoudt, vasthoudt verwijderd is.   Het -slechts- betekent, impliceert en betreft het voorafgaande.. de voortgaande ont-wikkeling, voortwoekering van het kwaad van die wetteloosheid cq ongerechtigheid.      

De voortwoekerende wetteloosheid komt dus nog niet tot zijn vol-heid in wasdom.. en is nog niet heel en al vervuld en er wordt een rem opgezet ... vastgezet, vastgehouden cq. tegengehouden.. tot het niet bloeit en tot volheid komt.

Dus niet de antichrist wordt tegengehouden maar het voortwoekerende kwaad.. en daarom kan de man in vers 3 en 4 pas komen ..te zijner tijd cq. op zijn tijd (vers 6).   En zijn tijd is er pas als de afval in vers 3 algemeen is..zodat hij gehoor krijgt.   Maar toch is er in vers 7 iemand -hij- die doet verwijderen of zelf verwijderd wordt en daarvan heb ik in een andere bijbel vertaling het antwoord en dat puur van wat er staat geschreven...maar dat in een andere reactie.

 

Piet 1 op 17-01-2018 15:05

Cees,

Inzake 2Tess.2:1-8 vergelijk ik alle vertalingen die ik maar vinden kan ..en hun visies omtrent.

De rk. vertaling van de Petrus Canisius Bijbel werpt een nieuw licht op wat 2Tess.2:1-8 taalkundig ons biedt nl. ..de mogelijkheid van wat er reëel geschreven staat opnieuw te duiden, ik citeer vanaf vers 4: ...de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of heilig heet, zodat hij zich neerzet in Gods tempel en zich aanstelt God ...komt de Dag des Heren(Christus) niet  ..(het schuine is ter aanvullende hulp).

Vers 5 opent, cq. wordt ..wordt dan een interval en is met vers 6 en vers 7 een toe-lichting uitmondend in vers 8.

Citaat vers 5 -6 -7 -8: ..(5) Herinnert gij u niet, dat ik u dit gezegd heb, toen ik nog bij u was? 

[6] En nu weet gij wat hem tegenhoudt zodat hij eerst te zijner tijd zich openbaren zal.

[7] Zeker het mysterie der ongerechtigheid is reeds aan het werk; maar er is er nog een, die het tegenhoudt.  Eerst als deze verdwenen zal zijn, [8] dan zal de Godde-loze verschijnen enz.

Op het eerste "oppervlakkig" oog zou men kunnen denken dat het op hetzelfde neerkomt ...maar nu ga ik het taalkundig "vertalen"...en zal ik aantonen dat de man in vers 3-4 de mens der wetteloos-heid de man der goddeloos-heid de zoon des verderfs,  de valse profeet is en de Godde-loze in vers 8 de antichrist.

En nu dan de conclusies... Het einde van vers 7: Eerst als deze verdwenen zal zijn. ..kun je door de interval van de verzen 5-7 ...taalkundig direct achter vers 4 lezen zodat eerst de man in vers 3 en 4 moet verdwijnen, de valse profeet voordat in vers 8 de antichrist moet komen. De valse profeet is dan ook het beest in Daniël 7-11 ..daar wordt maar éên dier in het vuur gesmeten, het vuur van de hel, terwijl in Openb19:20 beide beesten worden gedood...vers 13 betreft dan ook Openb.20:4 ..wat de grondlegging is van wat invers 13 wordt bedoeld.

De een die het tegenhoudt in 2Tess.2 vers 7 is dus de MensenZoon in het reinigingsoordeel van het 6 zegel.

De verdere conclusie is dus dat het 6e zegel oordeel in Openb.20:4 niet alleen de valse profeet doet verdwijnen maar ook het voortwoekerende kwaad van de grote afval in onze tijd...dit alles betreft alles van de verdrukking in de éérste helft van 70e jaarweek inclusief het staken van het dagelijks offer in Daniël 12:11.    Het 6e zegel oordeel in Openb.20:4 met het "1000"jarig Rijk van Vrede is dan ook midweeks in de 70e jaarweek en dus komt op het einde van dat Vrede Rijk de antichrist ten tijde van de laatste 3½ jaar van verdrukking in de 70e jaarweek.         Met het duizendjarig Rijk wordt ook het fundament gelegd naar Jesaja 65:17-25 en 66 wat het zelfde is......

Tineke op 17-01-2018 15:28

Hoe moet ik dat zien, ""het voortwoekerende kwaad word tegengehouden""

in deze wereld word het kwaad als maar erger en erger

dit mbt. de antichrist.

groet, Tineke

Tineke op 17-01-2018 15:30

okay, is prima!

Tineke

Michaël ;-{> op 17-01-2018 17:01

@ Anna op 15-01-2018 20:40

Gewaardeerde Anna,

Mijn oprechte hartelijk dank aan u. Het is niet echt dat ik het nut er niet van in zie hoor, ik vind het vergroten van kennis een mooi iets. Een verrijking. Mijn gedachtengang had ik op dat moment kort samengevat en dat is: dat het geloof en vertrouwen in de Heer de hoogste prioriteit heeft. Omdat God regeert en zijn wil zal geschieden. Ik ben/was niet boos op u, ik was verbaasd. En nu u het zo omschrijft, begrijp ik ook dat het echt uw bedoeling niet was om mij op die manier 'de les te lezen'.

Nogmaals mijn oprechte hartelijke dank. Shalom!

Michaël

Piet 1 op 17-01-2018 18:53

Muggenzifter op 16-01-2018 18:08, op de vorige pagina.

 Hallomuggenzifter, ik zou zeggen lees ook eens door in de lengte en breedte,  lucifer viel uit de hemel niet uit het paradijs.

Daarbij: ..er staat geschreven.. in Genesis 2:8 ..zoek zelf maar de passage op en ontdek dan zelf de l×br×diepe hoogte ..dan is het je eigen ontdekking en "verdienste".

Was in Ezechiël 28:13-16 Adam dan niet de keur der schepping?!  

Wie werd er door de beschermende Cherub verjaagd, van tussen de vlammende stenen ..dat was toch Adam ?!

God geeft een geheimenis prijs over de glorievolle Adam.

lucifer en Adam beide zijn in de zonde gevallen en zo geeft God een gedeelte over Adam prijs en wat van lucifer en zijn inborst kort voor zijn val.

Het moet dus verkeerd vertaald zijn dat hij als beschuttende Cherub in het paradijs was..want soms waren teksten aangetast en dus moeilijk te vertalen en werd iets afgeleid van informatie in de context.. ook spreekt men van een gevallen engelvorst achter die koning, zoals in Daniël 10:13...maar lucifer heeft nooit rondgewandeld in de hof.

Muggenzifter op 16-01-2018 18:08

Hallo Piet,

In Ezechiel 28 gaa

t het niet alleen over de koning van Tyrus maar over de satan als lichtdrager  (Lucifer) een beschuttende cherub, voordat hij in opstand kwam tegen de Heere God (vers 15). Lees even door naar vers 17 (Trots was uw hart op uw schoonheid met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doeng gaan.

Gaat helemaal niet over Adam.

Groet

Piet 1 op 17-01-2018 19:03

Tineke op 17-01-2018 15:28,

Heb je dat nog nooit gehoord: het voortwoekerende onkruid, de klimop is ook zoiets ?!

Je zegt het zelf al, het kwaad dat steeds erger wordt, Openb.22:11. De volheid in persoon wordt uitgedrukt in de antichrist in een "rijke vruchtbare om-geving" zoals in onze tijd of nog erger zoals zal blijken.

Tineke op 17-01-2018 21:29

Zeker heb ik wel eens gehood van voortwoekerende onkruid, zelf heb ik ook een tuin.

Met betrekking tot Ezechiel, weet ik Dat Lucifer een volmaakte engel van God was,

maar later werd hij hoogmoedig en trots en wilde net als God zijn! met dezelfde macht

als God. Hij is hierdoor uit de Hemel verbannen en terneergeworpen op de Aarde!

Misschien kan dit nog verbeterd worden, of aangevuld evt.

Groet,.............Tineke. Fijne avond verder!

Cees op 18-01-2018 03:37

@Piet 1 op 17-01-2018 15:05

Vertalingen lijden niet zelden onder door de vertalers gedane interpretaties waardoor de vertalers een verkeerde woordkeuze maakten, een verkeerde uitleg tot gevolg hebbende.

En zeker de katholieke vertalingen zijn onbetrouwbaar voor Bijbelstudie.

De Statenvertaling heeft 2 tess. 2:2 correct: daar is de grondtekst aangehouden en heeft men vertaald: de dag van Christus.

Zeker, Christus = God = Heer.

Maar dat geeft ons niet het recht om te gaan substitueren.

Dat doen we met wiskundige vraagstukken. Niet met Gods Woord.

Je moet de Griekse grondtekst, de Textus Receptus lezen !!

En bekijk-luister die video van Robert Breaker !!

Robert raadpleegde ook de Griekse grondtekst.

Robert kwam tot dezelfde ontdekking als ik, eerder.

De dag van Christus is heel wat anders dan de dag des Heeren.

De gemeente kijkt uit naar de gezegende hoop: de opname waarmee de dag van Christus aanvangt.Titus 2:12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus

De gemeente kijkt niet uit naar de dag des Heeren. Amos zegt dan ook: Wee hen, die verlangen naar de dag des Heeren.

Amos 5:18 Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.

De dag des Heeren houdt oordeel in. Niet voor niets komt de uitdrukking 'de dag des Heeren' 23x in de Bijbel voor.

En ter informatie ..... het getal 23 heeft de Heilige Geest verbonden met 'oordeel'.

De gemeente komt niet in het oordeel ('de gemeente is niet gesteld tot toorn', dat leert de Bijbel) en wordt gered uit de ure der verzoeking welke en feit wordt zodra de antichrist zich heeft geopenbaard.

grt. Cees

Tineke op 18-01-2018 14:25

Ben het zover wel met jou eens Cees,...........maar mag ik je vragen waar kan ik lezen,

of afleiden waar het getal 23 de Heilige Geest heeft verbonden met het ""oordeel!

groet.......Tineke

Muggenzifter op 18-01-2018 20:24

Tineke op 15-01

Over verwarring gesproken kan iemand mij misschien ook iets vertellen over

David Sorensen (ik krijg mailtjes van hem binnen Ontdek God, mooie posters enz.)

Hallo Tineke,

Ik kan je doorverwijzen naar een site over David Sorensen.

Deze man is een van de vele dwaalleraren die veel aanhang hebben.

De site heet: Bijbel getoetste kritiek op David Sorensen.

Vriendelijke groet en een fijne avond

Muggenzifter

Tineke op 18-01-2018 22:27

Bedankt Muggenzifter voor je reactie op David Sorensen n.a.v mijn vraag,

ik zal het zeker gaan lezen die site die jij zegt!

Vriendelijke groet en ook een verdere fijne avond!

Tineke

Piet 1 op 18-01-2018 23:24

Cees op 18-01-2018 03:37,

In de oudere handschriften van de grondtekst staat gewoon de Dag (Op die Dag..die als oordeel is begrepen) des Heren en die in Jesaja 66:16 zoals ook de Joden in Maleachi 3:1-5 ofschoon daar 

Maar men heeft gekozen voor de Dag van Christus omwille van de opname theorie (wat je ook zelf al vermeld..het verband er mee) ...te funderen en de 7 jaar van 2×3½jaar ..dat is dubieus en dan is dat netjes uitgedrukt.

En wat Amos 5:18 betreft ..jij kijkt alleen maar naar die vermelding en niet naar de om-geving waarin het gesteld is, de context.  De Dag des Heren als het 6e zegel begint o.a. met duisternis, maar men wist ook dat die Dag uiteindelijk ook redding zou brengen, Zacharia 14:12-13 ..maar duisternis voor hen die God niet vreesden, al die hoofdstukken zijn een en al de toorn van God aanzeggen en pas in hoofdstuk 9 wordt uitkomst verkondigd.. als ik het goed heb is Amos dan ook de enige die vermeld dat ze niet naar de dag des Heren moesten verlangen.

2tess.2:1-8 spreekt in vers 1 over de Wederkomst dewelke bedoeld wordt in Openb.20:11-15 en in vers 2 heeft hij het opeens over de Dag des Heren ..zoals 2 taferelen op een schilderij en omdat ze verschillende overkomsten vertonen zijn ze in die profetie verbonden, zoals dat ook in Openb.19:20 betreffende de valse profeet en de antichrist zich voordoet, waarop ik al eerder wees.  

En aangaande de genoemde zielen in Openb.20:4...wat het 6e zegel is-->>(en is Daniël 7:13-14) ..het betreft hun voorlopige zaligheid onmiddellijk na de dood en vóór de verrijzenis in Openb.20:11, zie-->>Joh.11:24 ..de opname theorie verwerpt dus Joh.11:24. Die zielen heersten met Christus vanuit de hemel...de volheid van Zijn heersen zal op de jongste dag aanvangen...voor de meeste kerken was dat ongeveer zo begrepen, op wat details wat verschillen.. en wat sommige evangelische kringen meenden beter te begrijpen en te moeten verbeteren.

Het een en ander inzake staat in mijn vorige reacties.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl