HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Muggenzifter op 18-03-2018 14:09

Anna op 17-03-2018 23:46

Ramshoorn op 18-03-2018 09:01

O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen.

Graag wil ik de verzen  34 tot 36 eraan toevoegen uit Romeinen 11.

Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? (vgl Jesaja 40: 13). Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Amen. Het klinkt als een jubelzang uitgesproken door de Apostel Paulus. De Heere God blijft onveranderlijk trouw aan Zijn volk Israel.

Groet,

Muggenzifter

Piet 1 op 18-03-2018 14:31

Piet 1

Aan de moderator, of wie het zien wil.

Een ander geluid met dezelfde strekking ..de usurpator paus is niet de valse profeet, dat is maitreya, lees zelf ....hier wordt de H.Schrift naast de situatie gelegd.

Ook hier korte info over maitreya en de zijnen en dat ze in het vaticaan willen optreden. 

En dan wordt het Daniël 12:11

http://tradcatknight.blogspot.nl/2018/03/6-reasons-why-francis-is-not-biblical.html?m=1

Esther op 18-03-2018 15:12

Hallo allemaal...

Anna en Ramshoorn... het komt een beetje over dat alles van het mysterie of de uitleg over Israël, gegeven is in de helft van maar één hoofdstuk, Rom. 11. De Verlosser kwam toch uit Jeruzalem... het verbond was toch wat Jezus zei met de instelling van het avondmaal. Het eeuwige verbond in Christus Jezus. En dat moet men aannemen in geloof. Zo heel moeilijk is dat toch niet.

Het is denk ik met wat voor denkbeeld zulke hoofdstukken gelezen worden. Verder wil men vooral heel veel teksten uit het oude Testament aanhalen om de visie te bekrachtigen... Het probleem is... dat al die beloften die God deed aan het volk Israël, de vervulling vind in Christus. Dát alleen was het Nieuwe Verbond. De belofte van de H. Geest. Alles ging verder in Christus.  En juist dát moest men aannemen, beter gezegd, men moest in geloof, Jezus de Heere aannemen, oftewel hun Messias.

Heel mooi wat de oude Simeon profeteerde, in Lukas 2 : 25-35, heel mooi om dat stuk te lezen. Vers 34 en 35 heel duidelijk, "En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: 'Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden, 35 ook door uw ziel zal een zwaard gaan (Maria ziet haar Zoon sterven aan het kruis) ... opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden'.

En dit telt voor ieder mens, ook voor ons allen... men is tegen Jezus of men aanvaard Hem in geloof. En zo werden de overwegingen uit veel harten openbaar... men kon niet meer verbergen, de haat en hoe graag ze van de Heere en Messias Jezus af wilde.

Als ik bijvoorbeeld 1 Thessa. 2 : 14-16 lees... dan zou het niet kloppen met wat Paulus daar schrijft aan de gemeente Thessalonica. Paulus schrijft daar alleen over ongelovigen Joden. En zo zijn er veel van dit soort teksten, die het steeds weer tegenspreken.

Het is wel een vreselijk denkbeeld om alle Joden, door de eeuwen de schuld te geven van Jezus sterven aan het kruis. Alleen de meeste Joden die daar, lang geleden... met grote getalen aanwezig waren. En ook niet allemaal. Maar anderen, wilden Jezus dood aan het kruis. Petrus zegt het in Hand. 2 : 36. Stefanus zegt het in Hand. 7:51-52... enz. enz.

Maar de echte schuldigen zijn wij allen, het hele menselijke geslacht.

Ik weet maar één ding... dat de Genade en Redding doormiddel van Jezus kostbare bloed en sterven... voor ieder mens is. Zowel voor de Jood als de Griek. Geen onderscheid. Ik ben dankbaar met Gods grote geheim... altijd verborgen, dat de heidenen, door geloof in Christus Jezus, deel maken aan de beloften in Christus. Efeziërs 2 : 11-22... en Gods geheim lezen we in Efeziërs 3: 1-7.

En wat een rijkdom dat ieder door geloof in Christus Jezus, in Gods ogen, nageslacht zijn van Abraham. Galaten 3:25-29. Abraham was de vader van de gelovigen... zowel de onbesnedenen als de besnedenen. Het telt pas als iemand ook in de voetsporen van geloof liep... zoals Abraham. Rom. 4. Gods Woord staat er vol mee... kostbare lessen, bemoedigingen, rijkdom in de Heere Jezus... voor de Jood als de Griek. 

Dit is zoals ik het lees en geloof... Jood en heiden één in Christus Jezus. Wat een rijkdom.

Anna en Ramshoorn, als we maar rijk zijn in onze Heere Jezus. Liefde voor Israël is een kostbaar iets... maar laten we niet zelf verblind worden... en alleen maar dat éne zien... zodat we alle andere rijkdom niet meer kunnen zien en onderschijden. Dat is niet alleen voor jullie... ook voor mijzelf telt dat.

Fijne zondag, en hartelijke groeten, Esther.

Anna op 18-03-2018 15:23

Moderator en anderen: Uw opmerking over mijn zin...... “ Zij zijn tijdelijk verblind voor het evangelie om onzentwil”  wekte de indruk dat het Gods wil was  dat de joden hem ongehoorzaam zouden zijn, opdat hij hen  tijdelijk terzijde kon schuiven om met de heidenen verder te gaan het evangelie te brengen. 

Dit is moeilijk te begrijpen en heel lang door de kerk terzijde geschoven zelfs Calvijn wist hier in zijn inatitutie. Geen raad  mee....... maar het is volledig zo beschreven in Romeinen 11........ U stelt dat de verharding van de Joden een gevolg is van hun ongehoorzaamheid dat is juist, maar ook God heeft hen in zijn ondoorgrondelijke wijsheid verhard om onzentwil........ en dat beschrijft Romeinen 11...... . Het is nl en: en: 

Zo schreef ik niet voor niets dat de Joden in Antiochië in Pisidië eerst de nieuwe leer wilden  horen en Paulus opnieuw uitnodigde en toen bleek dat de hele stad uitliep,dus ook vele heidenen er in grote getale  op af kwamen werden ze jaloers....en boos en afgunstigen gingen ze Paulusen Barnabas  lasteren..... Dit was een gemeente, die vanuit de synagoge werd onderwezen...... dus Joden nodigden hen uit en toen iedereen uit de stad kwam luisteren ging het mis........ Zij vallen onder de categorie die u beschrijft dat ze verharding van het hart vertonen en de nieuwe leer vanuit genade zult gij zalig worden bewust afwezen........

Dan was er de groep die serieus de nieuwe leer door  Paulus gebracht vanuit de Tenach ging bestuderen en inzagen dat Jezus inderdaad de langverwachte Messias is, deze groep vind je beschreven van de Joden in Berae..... En reken maar als Paulus iets verkeerds had gezegd dat ze het hadden afgewezen maar net als Petrus op eerste pinksterdag werd Jezus vanuit het het OT verklaard! En de schriften getuigen van Hem.

De derde categorie ligt wat moeilijker. De gemeente in Rome; Waarschijnlijk schreef Paulus deze brief  om bepaalde onderwerpen aan de orde te stellen. Hij bespreekt specifieke zaken die voor Joden christenen en heiden christenen relevant waren............ 1.Kan  iemand recht voor God staan door de wet te gehoorzamen ( Rom 1:1-3:20............. 2. Wat leren we van  Abraham en is hij de vader van zowel  de joden christenen als de heiden christenen. ( 4:1-25)............ 3. Welke rol speelt de wet m.b.t. de zonde (5:20; 7:1-26)...........4.Wat zegt deverlossing van de heidenen over de toekomst van Israël als Gods volk... ( 9:1- 11...)............. 5. Moeten christen zich houdenaan de oud testamentische voedings wettenen en hoe  moeten ze zich m.b.t. Dergelijke onderwerpen opstellen ten opzichte van hun mede  gelovigen.........Al deze onderwerpen hadden te maken met Joden en Heidenenen dit wijst op spanningen tussen de joden en de heidenen.......... Hand 2 leert ons dat de Joden een tijdje in 49 na Chr verbannen zijn geweest uit de Stad. Na verloop van tijd keerden de Jodenchristenen weer terug naar de Romeinse gemeente die ondertussen was doorgegroeid met  heidenchristenen...... Hierdoor onstonden spanningen  de joden christenen die zich aan de wet hielden  en de heiden christenen Die leefden zonder  de beperkingen van de Mozaïsche wet. 

Hoofdstuk11 geeft duidelijk weer wat debeloften zijn voor Israël en de verhouding tussen Joden en niet  joden. Vers 1 de meerderheid van de joden geloofden niet. Betekend dit dat God zijn volk heeft verstoten? Paulus ziet zichzelf als voorbeeld van  de kleine groep die is overgebleven, een overblijfsel waaruit blijkt dat God nog niet klaar is met Israel, en dat Hij de beloften die Hij aan dit  volk gedaan heeft zal vervullen....

vers 2: God kende Zijn volk van te voren.... zie 8:29!

Vers 3t/m 5. In zijn wanhoop dacht Elia dat Israël weggevaagd zou worden maar God verzekerde Elia datHij een overblijfsel had bewaard...., wat Elia hoop gaf dat God zijn heilsbeloften in de toekomst zou nakomen. In de tijd van Paulus  is er net als in detijd van Elia en vandaag een overblijfsel van Joden die in Christus geloven doorGods verkiezende genade .

vers 6 Verkiezing en genade zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden want uit beide blijkt dat verlosssing alleen Gods werk is en  niets van doen heeft met onze werken.

Vers 7/10 Ik citeer hier evende tekst; Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen maar het uitverkoren deel  heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven  staat: ( Jes 29:10 ) God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven ogen om niet te zien en oren om niet te horen,     tot op de dag van heden........ En David zegt: Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een stuikelblok  en tot  vergelding.     Laat hun ogen. Verduistert worden zodat  zij Niet zien en maak hun rug voor altijd krom. De verklaader van de HSV schrijft hierover: Het samen gestelde citaat wat  Paulus hier aanhaalt komt uit Jes 29:10 en Deut 29:4 En dit verklaard dat God zelf de Israëlieten heeft verhard!!!!!!! zodat ze niet zouden  horen en zien........ ..... Paulus bid daarna voor een oordeel ( Psalm 69:23 en 24  ) over de joden van zijn tijd die Christus hebben afgewezen.

Vers 11: Ik citeer weer de tekst:  Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling  dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken...Als dan  hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!            de verklaarder zegt hierover: Vers 11-12. Gods gerechtigheid inZijn plan voor de Joden  en de heidenen. De verlossing van israel aan  het einde van de tijd en Zijn Heilsplan voor zowel de Joden  als heidenen zal Gods reddende gerechtigheid laten zien.... De verharding van israel heeft  niet het laatste woord ... God plande de heilsgeschiedenis zo dat de val van Israël  de zaligheid aan de heidenen zou brengen, om de joden op hun beurt  jaloers te maken wanneer ze zouden zien dat de heidenen gered worden en een relatie met God hebben.....!!!!!!!!! ( hier staat dus duidelijk,dat deJoden tijdelijk door God zelf verblind zijn..... het zijn niet mijn woorden  maar ik onderstreep dit ten volle). Vers 12 de term Wereld is hier een ander woord voor Heidenen. Volheid kijkt vooruit naar de vervulling van Gods Heils beloften aan het volk Israël.... Hoeveel temeer; Paulus zegt hier als Israëls zonde redding bracht aan de heidenen, dan zal de zegen zelfs  nog groter zijn wanneer heel Israël is gered.... ( zie vers 15) 

vers 13 : ik citeerde tekst : . Want tegen u , de heidenen, zeg ik: Voor zover ik apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor mogelijk mijn verwanten wat betreft  het vlees tot jaloersheid  te verwekkende enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor dewereld betekend, wat betekent hun aanneming anders dan leven uit de doden....?  De verklaarder zegt: Als apostel had  Paulus een speciale roeping en opdracht om het  goede nieuws aan de heidenen te brengen maar hij zet zijn dienstverlening. ook in om iets voor de Joden te betekenen. Hij hoopt dat de Joden Jaloers  zullen worden als er steeds meer heidenen tot geloof  komen zodat velen gered zullen worden. Als de verwerping van de meerderheid van Israël betekent dat veel heidenen ( de wereld ) nu door Christus met God verzoend zijn , zal de aanneming van de joden ( het feit dat er in de toekomst grote aantallen joden tot Christus zullen komen) de laatste opstanding ( leven uit de doden) teweegbrengen aan het einde van de Tijd..... Vanaf dat moment zullen mensen God eeuwig durend prijzen....(  zie vers 12) 

vers 16: citaat tekst :  En als de eerstelingen heilig zijn , dan ook het deeg, en als de wortel heilig is dan ook de takken. Als nu enige van de takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent , in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan  de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemd: u draagt de wortel niet  , maar de wortel draagt u......Uzult dan zeggen : de takken zijn afgerukt , opdat ik zou geënt worden. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof....... .Heb geen hoge dunk van uzelf maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard  heeft , dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart.  Verklaarder: Er worden 2 illustraties gebruikt om dezelfde waarheid te leren. De eersteling en de wortel verwijzen waarschijnlijk naar de oudvaders Abraham Izak enJacob en de Heils beloften die aan hun werden gedaan. Als de eerstelingen en de wortel God toegewijd zijn, dan zullen het deeg en de takken ( d.w.z het joodse volk als geheel ) dat ook zijn. ( zie num 15;17-21) Zoals  Paulus uitleg in Rom 9 en 10 betekend dit niet dat iedere jood gered zal worden , maar geeft dit aan dat God trouw zal zijn aan zijn beloften.... De gelovigen uit de heidenen worden gewaarschuwd tegen arrogantie.... want ze zijn gered door Gods heilsbeloften ( de wortel) en niet op basis van hun eigen  goedheid. De heidenen komen misschien in de verleiding trots te worden omdat  God de joodse takken van de olijfboom verwijderde en hen,heidenen, entte. Maar dat zou vrees en ontzag moeten opwekken, bang zijn en diep ontzag hebben eerbied hebben,bang om aanstoot te geven, want de joden werden verwijderd omdat ze niet geloofden en  de heidenen blijven alleen maar geënt vanwege hun aan houdende vertrouwen.... ....Vrees is gepast, want God spaart niemand  die niet blijft geloven of het nu gaat om Joden of om heidenen. vrees verwijst hier niet naar verlammende angst Het gaat om nederig ontzag dat  zowel God als de verlossing niet voor lief neemt en niet gemakkelijk denkt over Gods ongenoegen.

Dit is t/m vers 21 van Romeinen 11...... er komen nog prachtige dingen in dit hoofdstuk voor maar omwille van mijn tijd kan ik dit nu niet meer beschrijven..... Ik weet niet of er belangstelling voor is zo ja dan wil ik het wel afmaken.... De vertaling die ik vandaag letterlijk heb gebruikt is de Herziene Staten vertaling ( studie Bijbel) Het stuk van gisteren citeerde ik uit de NBG 1952 vertaling...... 

We hebben z’on bijzonder God.... die dit grote Heilsplan ( soms best ingewikkeld ) voor de hele wereld uitvoert... om Zijns Naams Wil.. aan Hem de Eer !!!!! En eenmaal zullen we Zijn Zoon onze Heere Jezus Christus, .......allemaal  zowel Joden als heidenen zien..... Glorieus als Koning van de wereld...... Hij komt! Maranatha !! 

Shalom Anna. 

 

Beste Anna,

De teksten dat God het hart van de Joden opzettelijk heeft gesloten voor het evangelie. Dat zou u uit die teksten "kunnen" opmaken als u het letterlijk en met een Westerse bril leest, maar het is vanuit God's ervaring dat de Joden hun eigen Messias niet accepteren, en daar op geanticipeerd heeft door een ander plan te bedenken, zodat het evangelie toch aan de rest v.d. wereld kon worden verkondigd.
 
Uit de hele context van de Bijbel, t/m openbaring toe, blijkt dat het Gods oorspronkelijke bedoeling was dat de Joden eerst het evangelie zouden accepteerden, en zij dit vervolgens aan de hele wereld zouden brengen. Toen ze het grotendeels verwierpen, ging God een andere weg, feitelijk andersom.

Hij heeft alleen nooit de Joden losgelaten, zij zijn inderdaad 'de stam' waar wij op geënt zijn. Ook dat blijkt uit  alle gebruikte symboliek in bijv. het Nieuwe Jeruzalem.
God gaat met de Joden een ander pad, wat overigens wel onderdeel is van hetzelfde verlossingsplan. 
 
Het lezen en interpreteren van de bijbel naar de letter, vanuit en met een 'Westerse bril' op geeft die verwarring zodat het de indruk zou wekken dat God de harten van de Joden heeft verhard. De (oud) Oosterse denk- en spreekwijze was in veel opzichten totaal anders dan onze kijk op de werkelijkheid,de wereld, en ook op God en de mensheid.
Vanuit Hun standpunt destijds was de redenatie logisch dat God de harten van de Joden had gesloten.

Het was dus gewoon een manier van spreken van destijds , door letterlijk alles aan God toe te schrijven, dus ook het negatieve (daar staan letterlijke, onbegrijpelijke teksten van in de Bijbel, maar in de culturele context geplaatst wordt de bedoeling daarvan ineens duidelijk).
 
Zoals u terecht opmerkte dat er kerken zijn die in hun hoogmoed zich boven de Joden plaatsen is dwaas. Maar het vereren van de Joden is ook dwaas en staat gelijk met afgoderij. Het zijn ook maar mensen. God 'stuurde' hun harten niet, want dan zou Hij aan hun vrije wil komen. Mod.
Ramshoorn op 18-03-2018 16:17

Mee eens Esther als u schrijft:

Ik weet maar één ding... dat de Genade en Redding doormiddel van Jezus kostbare bloed en sterven... voor ieder mens is. Zowel voor de Jood als de Griek. Geen onderscheid."

Maar waarom maakt u dan onderscheid tussen het eerste en tweede testament? Heel Gods Woord is de waarheid leert Psalm 119 en Johannes 17.

Jeshua sprak altijd over Mozes, David, de profeten Jesaja, Jeremia, Daniel voor Hem was het Eerste Testament dan ook geheel Kosjer...Lees maar mee:

Jezus en de wet in Mattheus 5...

17Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

18  Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

19  Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

20   Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

@Muggenzifter, bedankt voor uw waardevolle aanvulling.

Esther op 18-03-2018 21:52

Hallo Ramshoorn... ik weet niet helemaal waar ik onderscheid maakt tussen het Nieuwe en Oude Testament. Misschien heb ik onduidelijk iets neergezet. Beide Testamenten vullen elkaar aan.

Het Oude staat vol met beloften, maar ook met waarschuwingen. Het Nieuwe is de vervulling ervan. De beide Testamenten is gelijk aan de beide Verbonden... het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond.

Het Oude Verb. stond onder de wet... het Nieuwe Verbond staat onder Christus. HIJ is de vervulling van het Nieuwe Verbond.

Ja, de Heere haalde vele bekende namen naar voren van mensen uit het Oude Testament. Om veel profetieën die gedaan zijn... te laten zien dat het vervuld werd. De Heere Jezus vervulde de ene profetie naar de andere profetie. In Mattheüs... geweldig om het hele boek te lezen... enorm veel voorzegde profetieën, komen tot vervulling. Zo mooi... steeds weer lezen we... 'en hier werd het schriftwoord vervuld'... Veel profetieën, komen daar tot vervulling.

U haalde nog een paar teksten aan uit Matth. 5. In vers 17, lezen we dat de Heere Jezus niet om te ontbinden maar om te vervullen... Dan haalt de Heere de woorden van vers 18 aan... Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

Wanneer werd dat vervuld... waar de Heere over spreekt?? Welk moment in de hele geschiedenis ... vervulde de Heere Jezus alles?? Christus vervulde alles aan het kruis. Zolang de Heere nog in het vlees rondliep op aarde... was het nog steeds toekomst... pas aan het kruis, Zijn lijdensweg en sterven... toen werd alles vervuld. Dan geeft de Heere waarschuwingen.

Dit is zoals ik het persoonlijk lees. En ja... voor mij is het nieuwe Verbond/Testament in Jezus bloed wat voor mij vergoten is... het belangrijkste. Zo mooi wat Jezus ook zegt tegen de discipelen in Lukas 24 vers 44, "... Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de profeten en in de Psalmen". 

Dát is het Oude Testament... alles wees naar Christus.

Dit is persoonlijk voor mij...zoals ik die wonderlijke dingen leest en geloof.

Ramshoorn en allemaal, ik leen even een groet van Paulus, zal hij vast niet erg vinden...'De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben'. Amen'. Efeze 6: 24.

liefs van mij, Esther

Michaël ;-{> op 18-03-2018 23:15

@ Esther op 18-03-2018 21:52

Bedankt voor de liefdevolle groet :)

kilimanjaro op 18-03-2018 23:24

Over het dierbaar Joods Volk, dat nu nog even Lo-Ammi is, maar straks weer Ammi, wanneer de Koning van Israel, Christus Jezus onze Heer, zal plaats nemen op Zijn Troon in de stad van De Grote Koning, Jerusalem.

http://www.groeieningeloof.nl/romeinen/

kilimanjaro op 18-03-2018 23:42

P.s. natuurlijk Romeinen 9, 10 en 11, specifiek over (het overblijfsel van) Israel, maar alle lezingen zijn buitengewoon.

Piet 1 op 19-03-2018 00:34

Piet

https://youtu.be/jisGSNg7KtI     >>> YouTube film over  bijna dood ervaring van Joodse jongen over Joodse messias, zoon van David .. dewelke niet de Zoon is van Jozef, want die zoon van David  in die film zondigd niet meer NA zijn berouw, deze Joden kennen Jezus Christus niet, maar wel de messias in Jeremia 33:15.

In Jeremia 33:15 is de spruit dan ook niet Jezus, want die spruit wordt in die dagen en in die tijd verwekt .. het betreft de eindtijd want Juda en Israel, de 12 stammen zijn dan weer één.

Maar dan moet men ook veronderstellen dat de koning in Ezechiël 37:24 niet Jezus is maar de spruit in Jeremia 33:15. ....want in Habakuk 3:13 is die koning van David gered en is dus zelf ook een verloste en is dus niet de Verlosser zelf, daar Jezus de Verlosser is..de Verlosser komt in vers 4 het betreft daar het oordeel van het 6e zegel. 

Ook in Jeremia 30:9 gaat het over het 6e zegel de dag des Heren,   ...en in vers 21 is de vorst die God mag naderen niet Jezus want daar is er ook sprake van uitredding bij het 6e zegel ..en alsof Jezus dan zijn leven zou wagen om zijn Vader te naderen, dat is dus een onjuiste exegese..deze situatie heeft ook niets met de Kruisdood te maken.

Maar dan is de koning in 23:5 wel de zoon van David in die tijd van het 6e zegel maar niet dus Ben Jozef, want dat is Jezus de Verlosser.

Ook de Joden veronderstellen en maken onderscheid tussen een zoon van David en een Zoon van Jozef ...dat ieder Zijn Licht opsteke...  om te kunnen onderscheiden.

kilimanjaro op 19-03-2018 06:51

OOO, en Preterisme is een "vrome" dwaling 

http://www.wimjongman.nl/nieuws/interpretatie-schrift.html

Ramshoorn op 19-03-2018 08:50

Heel mooi Esther, ik heb nu geen tijd maar ik reageer later op de dag nog in op uw ingezonden.

Hoop dat Anne en andere geinteresseerden ook voortaan in het kort willen reageren. Door grote lappen tekst raak ik de draad kwijt. Wat denkt u van 300 woorden uiterst in een bericht?

Shalom. Ramshoorn.

Ramshoorn op 19-03-2018 19:53

Hallo Esther, u schreef:

"Het Oude Verb. stond onder de wet... het Nieuwe Verbond staat onder Christus. Hij is de vervulling van het Nieuwe Verbond."

Inderdaad, Jeshua is de vervulling van het Nw. Verbond, [Lucas 22:20] maar dat betekent niet dat de Wet=Torah ongeldig werd verklaard zoals Jeshua ook Matth. 5:17-21 leert. Paulus leert dat trouwens ook in Romeinen 2 en 3.

God sloot trouwens uitsluitend de Verbonden met Israël en dus nooit met de gelovigen uit de volken. Details Jeremia 31 en Romeinen 11.

Dan uw vraag: Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

Wanneer werd dat vervuld... waar de Heere over spreekt?? Welk moment in de hele geschiedenis ... vervulde de Heere Jezus alles?"

Antw: Voorzover ik de Bijbel begrijp wordt deze uitspraak van Jeshua pas vervuld aan het eind van Zijn duizendjarig vrederijk, dan ontstaat er de allerlaatste oorlog op planeet aarde door satan ontketend. Jeshua heeft dan als Koning/Messias vanuit Jeruzalem de gehele aarde in gerechtigheid geregeerd. Psalm 72.

Na de duizend jaar [Openbaring 20] wordt Satan/Duivel voorgoed door Jeshua verslagen, zijn gruwelijke einde staat in detail beschreven in Jesaja 13 en 14 en vooral Openbaring 20.

En dan eindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde!!! Het Paradijs wordt voor alle gelovigen toegankelijk. Openbaring 21 en 22. [wonderlijk, het Hebreeuwse Alfabet telt 22 letters. Jeshua is de A en de Z in Hebr. Alef en Thaf! Openbaring 1:11.

Shalom. Ramshoorn.

Anna op 19-03-2018 20:07

Beste Moderator. En anderen, 

Ten dele ben ik het met u eens.

Maar op een aantal punten ook niet.

Helaas kan ik geen Grieks , maar ik gebruik de aloude en beproefde staten vertaling ( tegenwoordig de HSV) en die lees ik Letterlijk. De ” hoogmogende Heren van de Staten generaal”   Vertrouw ik volkomen dat ze dit werk naar eer en geweten hebben gedaan....... En Ik lees letterlijk.Ja!,, ............  .Waarom, omdat de Bijbel voor eenvoudigen van Geest  is geschreven en je door de Bijbel te lezen ook zonder uitleg van mensen tot het geloof in Jezus kunt komen. Mensen maken de Bijbel uitleg vaak alleen maar moeilijker......... Ik lees wat er staat verander beslist geen teksten want als ik een  tekst zou veranderen of ” anders zou moeten lezen “ dan datgene wat er staat, dan zou er willekeur insluipen en zou God dus veranderlijk zijn...... hoe zou ik dan zeker kunnen zijn van mijn behoud. Dus als er staat in Romeinen 8 zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven ogen om niet te zien en oren om niet te horen..... dan is dit het rechtstreekse woord van God wat Jesaja al eeuwen eerder in hfdst 6:9 heeft uitgesproken en wat Paulus hier als bevestiging ook onder leiding van  de Heilige Geest bevestigd. En het is geen fout ; want Paulus komt erop terug als hij zegt: Door hun val is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te wekken..... Hij herhaalt het nog een keer heel krachtig in vers 25 : Want ik wil niet , broeders, dat gij geen weet hebt van dit geheim is ( opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog) dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnen gegaan. Vers 28 geeft dit ook duidelijk aan : zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u , maar wat de verkiezing  betreft geliefden vanwege de Vaderen..... 

Dit is geen westerse gedachten gang en ook niet cultureel of tijdgebonden bepaald zodat we het niet kunnen begrijpen : Dit is letterlijk wat God zegt over Zijn eigen geschapen  volk. Ik weet dat dit hoofdtuk zeer  discutabel / confronterend is en toen ik ongeveer 25 jaar geleden de Bijbel eens echt ging bestuderen bracht mij dit ook behoorlijk in verwarring..... maar dit staat er echt en ik kan er niets anders uit lezen. Ik moet denken aan wat iemand hier pas geleden op dit forum aanhaalde, een uitspraak van Johannes de Heer: Geloven; , Het is zo makkelijk, Lees wat er staat, geloof wat er staat, en dan heb je ook wat staat.!     Mooi en waarheid. ! 

Ik ben het met u eens als u stelt dat God nooit de Joden heeft losgelaten..... En dat Gods oorspronkelijke bedoeling ( alhoewel we op moeten  passen met wat God zou kunnen denken, God is onpeilbaar)..... Maar  in dit geval hebt u gelijk,  is het beschreven, Uit de geschiedenissen van de Handelingen van de apostelen lezen we duidelijk dat het Evangelie door de Joden de wereld in gebracht is. Dit staat als een paal boven water..... maar bij de gemengde gemeente van Rome, is dit proces gestopt. En dat beschrijft Paulus...... heel duidelijk...... Paulus heeft dit aanzien komen en vrijwel  zijn hele brief aan de Romeinen hieraan gewijd. Na Paulus heeft de kerk in +- 320 met de kerkvaders de evangelie verkondiging overgenomen, inclusief alle foute “ Griekse “ denkbeelden waaruit de vervangingsleer is ontstaan.

Het is heel bijzonder maar  “ jonge “Chinese gelovigen begrijpen dit hoofdtuk direkt , zij hebben de “ vervangings ballast niet”  

Wat mij opvalt in die brief van Rome is hfdt 9 de Vrijmacht van de verkiezing, nu ga ik hier niet discusseren  over de verkiezing, maar u spreekt over de wil van de Joden.... en daarom ik wil een tekst aan halen:///  Rom 9; 13; Jacob heb ik liefgehad en Ezau heb ik gehaat.14; wat zullen wij dan zeggen is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet! 15; Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen en zal barmhartig zijnvoor wie Ik barmhartig ben......16; Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God!!!! Die zich ontfermd.////// Einde citaat........   Bij dit laatste vers staat in de volgende uitleg:  “ Onze zaligheid is daarom uiteindelijk niet gebaseerd op de menselijke vrije wil of menselijke in spanningen, maar is volledig afhankelijk van Gods ontferming..............  Dit vergeten wij vaak, we gaan invullen voor God.... dan schenden wij zijn almacht..... Dit laatste maakt mij klein..... God legt door zijn geest ons willen en weten in ons hart......... God stuurt ons hart......... .. als we dit zelf zouden moeten  doen wat zou er dan van terecht komen........... Nog meer moord en doodslag??? ....... ..En ik ben er dankbaar voor dat God mijn leven in Zijn hand heeft...... .... en mijn wiegje in Nederland heeft geplaatst......... Dit  is pure genade..... ...... zowel voor de joden die “ niet in diepe slaap zijn en Jezus  kennen “ als wel voor Christenen die vanaf den beginne ( al voor dat wij nog maar gemaakt zijn........kende Hij  ons al.....) door God zelf geroepen zijn. Dus als je het zo leest dan hadden de joden ( en wij ook niet de macht en de kracht om te weigeren) Het is Gods verkiezende Almacht..... dat het Evangelie zijn loop heeft,  zo het loopt......... Dit is wat anders dan onze verantwoordelijkheid..... we zijn wel ten volle  verantwoordelijk voor onze daden. ! 

Het laatste punt wat u aanhaalt: . Ik vereer de joden niet. Wij zijn allen van dezelfde lap gescheurd, alleen zij zijn wel het verbonds volk van God.........En dat respecteer ik ten volle. het heil, ook mijn heil is uit de Joden.  En omdat de wereld, die God niet kent dit volk op allerlei manieren in de huidige tijd,   Juist  nu God zelf zijn heilige arm heeft ontbloot om zich wederom over zijn volk te ontfermen. ( de bloeiende olijfboom )  Verguist gedeligitimeerd wordt , en als paria en misdadigers van de wereld wordt behandeld, daarom probeer ik dit te weerleggen, en Gods grote daden zowel met dit volk,  alsook in de wereld rondom dit volk, alsook in de tijd waarin wij leven, de tijd waarin Gods grote daden straks volop zichtbaar zullen worden, vanuit de Bijbel te begrijpen en met anderen te delen......... Wat ik probeer is hun,  de Joden, de plaats te geven  die zij toekomen, als verbondsvolk, als mijn “oudste broeder” als het huisgezin van mijn heiland en zaligmaker......  En dit is nodig want er is zoveel onwetendheid , zowel op politiek, economisch, maatschappelijk en religieus gebied..... Ik zie ook hun fouten wel.... als ik daar iets vreemds zie dan vraag heel vaak aan God, maak mij aub eens duidelijk......... Hoe is dit mogelijk....En vaak  krijg ik antwoord!!!! 

Sorry Moderator,  het is weer een heel verhaal geworden.... maar dit is mijn visie en mijn persoonlijk geloof in Jezus hangt heel nauw samen met zijn volk.... Ik kan dit niet lochenen.... zo lees ik dit, dit zegt de Bijbel mij. 

Ik wens u veel succes met het modereren want dat is dagelijks heel veel werk alle respect hiervoor. Bovenal voor allen Gods nabijheid toegewenst. Shalom Anna. 

Goodmorning op 19-03-2018 22:36

Mooi geshreven berichten,

Zelf schrijf ik niet veel hier, maar lees wel de commentaren en bemoedegingen.

Blijft moeilijk voor veel gelovigen om het juiste te begrijpen. Als onze Shepper iets begonnen is, dan maakt Hij zijn verhaal af. Hij is het begin en het einde. Wij kunnen er niet omheen, zijn volk staat omstotelijk vast als zijn volk in dit geval dus de twaalf stammen van Israél. Dat dit volk verblind is maakt duidelijk van wat er gaat gebeuren in de toekomst op onze planeet. Dit volk is de leidraad voor elk levend schepsel op deze aarde. Als ik het Joodse volk weg zou denken dan is de bijbel een boek met open einde!..terwijl het einde tot op de puntjes is voorbereid door onze Shepper van hemel en aarde. Stel heel eenvoudig de vraag aan u zelf. "waarom werden de Joden vermoord in de tweede wereld oorlog, De vraag gaat door,...want als hitler de kans had gekregen was er geen 1 Jood meer te bekennen op onze aarde. Dat alleen al maakt dit volk een bijzonder volk, want tot op de dag van vandaag zijn zij in grote getale aanwezig., hebben wij door hun kennis een grote welvaart kunnen opbouwen. Deze twaalf stammen zijn een zegen voor al de bewoners op aarde en wij willen of kunnen dit niet begrijpen.

Blijf naar Israél kijken, voor nu en in de nabije toekomst., dat houd onze lamp gevuld en daarin krijgt u Zijn zegen.

vriendelijke groeten aan iedreen.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl