Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Paus ontkent letterlijke eindtijd en roept opnieuw op tot vorming wereldregering

Benedictus verwerpt letterlijke en spoedige terugkeer Jezus Christus

De terugkeer van Jezus Christus is volgens de paus niet meer dan een 'herinnering' aan ons geloof.

In een toespraak voor de Pontificale Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede heeft paus Benedictus SVI opnieuw opgeroepen om een wereldregering te vormen. Paradoxaal genoeg moet deze wereldregering volgens de man die zich als de enige onfeilbare religieuze autoriteit ter wereld beschouwt 'geen supermacht in de handen van slechts enkelen zijn, die alle volken overheerst en de zwakken uitbuit.'

De afgelopen jaren pleitte Benedictus regelmatig voor de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde en een wereldregering. In zijn toespraak voor de genoemde raad op 3 december beschreef hij zijn visie van een 'morele kracht' of morele autoriteit die 'de macht heeft om, in overstemming met de redelijkheid, te beïnvloeden - een deelnemende autoriteit met door wetten beperkte jurisdictie.'

In 2010 stelde het Vaticaan voor om een Centrale Wereld Bank te creëren die de verantwoordelijkheid voor het reguleren van de wereldwijde financiële industrie en geldvoorziening zou moeten krijgen. Deze 'supranationale' autoriteit zou 'universele bevoegdheden' gegeven moeten worden om de wereldeconomie te sturen en te controleren. (1)

VN,  Vaticaan en New Age bundelen krachten

Ruim twee maanden geleden nam aartsbisschop Dominque Mamberti in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN namens het Vaticaan letterlijk het woord 'wereldregering' in de mond. De Kerk van Rome is al tientallen jaren één van de belangrijkste onderdelen van de Nieuwe Wereld Orde en streeft behalve naar een wereldregering ook naar een wereldreligie, waar één en dezelfde persoon het hoofd van moet worden.

Hiertoe werd in 1995 de 'Verenigde Religieuze Organisatie' van de VN opgericht. Deze VN tak, die 10 jaar later operationeel werd, streeft naar het samenvoegen van alle grote wereldreligies. Al in 1955 werd dit concept gepromoot door de Jezuïtische priester Teilhard de Chardin, door velen beschouwd als de vader van de New Age beweging.

Dat de VN, het Vaticaan en de New Age beweging nauw samenwerken in hun streven naar één algemene wereldautoriteit bleek ook op de in oktober gehouden Awakened World Conferentie in Rome. Hoge vertegenwoordigers van onder andere de Rooms Katholieke Kerk en de New Age beweging besloten hier om hun krachten te bundelen en 'toe te werken naar de vereniging van de mensheid in een nieuwe, alomvattende religieuze orde.'

Letterlijke eindtijd past niet in Nieuwe Wereld Orde Vaticaan

In deze Nieuwe Wereld Orde past volgens de paus geen 'eindtijd' en geen 'einde van de wereld' en dus ook geen letterlijke terugkeer van Jezus Christus. Tijdens een preek in de Sint Pieter op 18 november ontkende Benedictus dan ook dat Jezus tijdens Zijn beroemde rede op de Olijfberg het over het letterlijke einde van de wereld had, ondanks het feit dat Hij de letterlijke vraag van de discipelen naar de tekenen van dit 'einde' letterlijk beantwoordde. (2)

Jezus profetie dat er pal voor Zijn terugkeer een verdrukking komt waarin valse profeten zullen opstaan, zon en maan worden 'verduisterd', de 'sterren van de hemel' zullen vallen waarna de 'Zoon des mensen... op de wolken' komt 'met grote macht en heerlijkheid' (Marcus 13), moet volgens de paus 'geestelijk' worden gelezen. Die terugkomst zou enkel bestaan uit de reeds gesproken woorden van Jezus. 'Daarom beschrijft Jezus hier niet het einde van de wereld... zoals een 'ziener'. Integendeel, hij wil de nieuwsgierigheid in ieder tijdperk aangaande data en voorspellingen wegnemen.'

Terugkeer Jezus slechts een 'herinnering'

Deze ontkenning van Jezus' letterlijke terugkeer op de wolken door de paus is niet nieuw. In november 2009 verwierp Benedictus tijdens een toespraak in het kader van de naderende kerst het gevoel van veel christenen dat we in de eindtijd leven en Jezus spoedig zal terugkeren om bij de mensen te zijn. Die belofte zou er niet één 'van tijd en ruimte' zijn, maar 'van liefde'. De terugkeer van Jezus moet volgens hem dan ook worden opgevat 'als een herinnering aan de fundamentele waarheid van ons geloof... die we ervaren als we de nabijheid van God in het gezicht van de pasgeboren Jezus zien.' (schuingedrukt toegevoegd)

Een jaar eerder had de paus zich ook al uitgesproken tegen 'messiaanse voorspellingen' aangaande het einde van de wereld. 'De geschiedenis gaat gewoon door, inclusief allerlei menselijke tragedies en natuurrampen.'

Paus door Petrus weersproken

Uitgerekend de apostel wiens opvolger de paus beweert te zijn, Petrus, schreef in zijn tweede brief echter:

'Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als van het begin der schepping af geweest is.

Want willens en wetens ontgaat hun dat... de tegenwoordige hemelen en de aarde door hetzelfde woord als een schat (zijn) weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.

Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden (SV: verbranden). Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn... vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.

Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.'

Kortom: christenen behoren geen door de VN en het Vaticaan geleide Nieuwe Wereld Orde te verwachten -laat staan daar naar te streven-, maar wel degelijk 'vol verwachting' uit te zien naar het letterlijke einde van de wereld en een letterlijk nieuw begin onder leiding van de letterlijk teruggekeerde Jezus Christus.

 

Xander

(1) The Globalist Report
(2) Logos Apologia

 

Zie ook o.a.:

05-10-2012: Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering
2-11-2011: Machtsovername Europa door globalistische alliantie Goldman Sachs - Vaticaan
24-10-2011: Vaticaan pleit voor oprichting Wereld Autoriteit en Centrale Wereld Bank
06-11-2009: Paus: Terugkeer van Jezus niet nabij en niet letterlijk
21-10-2009: (Apollyon 2012: Het grootste complot aller tijden tussen VS en Vaticaan)
04-03-2009: 'VN en Vaticaan werken samen bij vorming één-wereldreligie


Reacties

Ruud Karsten op 23-09-2015 23:04

Het Vaticaan, dat is een publiek geheim, is sinds jaar en dag geïnfiltreerd door de Vrijmetselarij. Het past katholieke en niet-katholieke Christenen om goed onderscheid te maken tussen wat de werkelijke leer van de RK Kerk is, en wat er aan manipulatie naar buiten komt. De RK Kerk en ook Em. Paus Benedictus zijn zeker geen voorstander van een wereldregering, laat staan van een wereldreligies. Ook van samenwerking van de RK Kerk met New Age is absoluut geen sprake. Als dat alles zo was, dan zou ik niet langer Rooms-katholiek zijn.

Lynx op 23-09-2015 23:30

Ruud bekijk de film the gods of babylon eens,deze film gaat er niet om,om te oordelen,maar te waarschuwen voor het valse afgoden geloof van het vaticaan.

Flippie op 24-09-2015 00:00

@Ruud Karsten op 23-09-2015 23:04

Als dat alles zo was.

Ik kan er niets anders van maken.

Maar wat mij het meest stoort, is dat de RK kerk, de leer van het chritelijke geloof misbruiken.

En daarmee halen ze "ons" geloof door de slijk en werkt zeer kwalijk.

Maar dat was dan ook het doel van de Satan, en ik moet toegeven dat hij daarin de strijd gewonnen heeft.

Daarnaast in je schrijven van "dan zou ik niet langer Rooms-katholiek zijn" is opzich al een uiting van een afsplitsing van het geloof.

Elke afspitsing van het geloof zoals RK, gereformeerd of pinkster, zeggen mij zoiets als, wij zijn gegroepeerd met een eigen interpretatie van het geloof.

Ik zelf blijf van alle ver weg, er is maar één waar geloof en de interpretatie moet komen uit onderzoek en niet wat de groep vindt.

Daaruit komt dan vanzelf de vraag, geloof je, of geloof je in de interpretatie van de kerk waar je je bij hebt aangesloten.

En door je daarbij aan te sluiten, bevestig je dat je achter hun interpretatie staat, zeker als je daar weet van hebt.

En daarom begrijp ik deze zin niet.

Het past katholieke en niet-katholieke Christenen om goed onderscheid te maken tussen wat de werkelijke leer van de RK Kerk is, en wat er aan manipulatie naar buiten komt.

Als je daarvan op de hoogte bent dat die Kerk corrupte leer uitbrengt, waarom je je dan daarbij aansluit.

Ik laat het dus aan jou over of je die "afspitsing" eigenlijk wel nodig hebt voor je geloof.

Groeten, Flippie

Lynx op 24-09-2015 01:02

Flippie een hoop mensen moeten dan breken met traditie,en dan heb ik het nog niet over de tegenstand.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl