HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Britse rellen: Linkse kruistocht tegen traditionele waarden verwoest de samenleving
Britse rellen: Linkse kruistocht tegen traditionele waarden verwoest de samenleving

 
Het linkse, progressieve 'wel-rechten-geen-plichten' denken is één van de belangrijkste oorzaken van de gewelddadige plunderingen in Groot Brittannië.
 
De gewelddadige anarchie die de afgelopen dagen diverse grote Britse steden in zijn greep hield is het trieste, maar al vaak voorspelde gevolg van de al zeker 30 jaar durende kruistocht van de linkse intelligentsia tegen vrijwel alle traditionele waarden die de basis vormden van de ooit stabiele Westerse samenleving: het twee-ouder gezin, het heterohuwelijk, de prestatiemaatschappij, hoge straffen voor criminelen, nationale identiteit, het handhaven van (drugs)wetten en discipline. Degenen die waarschuwden tegen de door links zo vurig gewenste revolutionaire verandering van de samenleving werden steevast weggezet als conservatieve rechtse idioten. Nu zien we waar de linkse morele afbraak onder andere toe geleid heeft: grote groepen relschoppers en plunderaars die meenden het 'recht' te hebben talloze huizen en winkels in vuur en vlam te zetten.
De openlijke aanmoedigingen en steunbetuigingen die de relschoppers van linkse intellectuelen kregen doen vermoeden dat de anarchie gecoördineerd werd en tevens dat er een duidelijk plan achter zit. Het was hoe dan ook ontluisterend te zien hoe met name jongeren en zelfs kinderen van 8 jaar oud schijnbaar schaamteloos meenden het bezit van anderen te mogen stelen, mensen in elkaar te mogen slaan en hun huizen en winkels in brand te steken. Sterker nog, uit hun reacties bleek dat ze vonden dat ze alle recht hadden op wat ze deden en dat ze wel gek zouden zijn om zo'n buitenkans te laten glippen.
 
'Links' oorzaak van morele ineenstorting 
De ook in Engeland door links overheerste media gaven vanzelfsprekend armoede en sociale omstandigheden de schuld, maar dat had niets met het ontstaan van de rellen te maken. De werkelijke oorzaak is de al tientallen jaren aan de gang zijnde morele ineenstorting die niet alleen in Groot Brittannië, maar ook in de andere Westerse landen zichtbaar is. Grote groepen jongeren en kinderen ontberen alle vormen van beschaving en schijnen geen enkel besef meer te hebben van verantwoordelijkheid, respect voor anderen en het gezag.

Deze verwildering geldt niet alleen de jonge generaties, maar ook hun ouders, die wel degelijk op de hoogte waren wat hun kinderen op de straten uitvraten. Ze waren echter of te beschonken, of te stoned, of te onverschillig om ook maar iets te ondernemen tegen hun kinderen, die met hun handen vol gestolen spullen naar hun ouderlijke huizen terugkeerden. Of erger nog: ze hielpen hen zelfs daarbij.
 
De conservatieve premier David Cameron constateerde niet voor niets dat bepaalde delen van de samenleving niet enkel zijn stukgelopen, maar ook 'ziek' zijn. Er zijn vele, vaak complexe oorzaken voor deze ziekte die de Westerse samenleving heeft getroffen. Twee zaken staan echter als een paal boven water: ieder symptoom van deze ziekte is de schuld van de linkse (/links-liberale of 'progressieve') intelligentsia en werd ingevoerd of verergerd door de linkse politiek (Labour in Groot Brittannië en vooral PvdA, D66 en het 'linkerdeel' van de VVD in Nederland).
 
Afbraak van het gezin kernprobleem
De kern van het probleem wordt gevormd door de afbraak van de waarde van het traditionele gezin. De meeste jonge plunderaars komen namelijk uit gebroken éénouder gezinnen en ontberen iets dat cruciaal is voor hun opgroei naar sociale, verantwoordelijke en beschaafde burgers: een vader die zich met hart en ziel inzet voor zijn gezin. Natuurlijk zijn er veel alleenstaande ouders die het geweldig goed doen. Het gaat hier echter om een wijd verspreide sociale ineenstorting, waarbij steeds meer gezinnen -zwart én blank- totaal onbekend zijn met een toegewijde vader.
 
Een aanzienlijk deel van de moderne generatie wordt enkel opgevoed door moeders die veelal van de ene losse relatie in de andere duiken en/of kinderen van meerdere mannen hebben. Het patroon van een dergelijk eenzaam, disfunctioneel ouderschap wordt vervolgens door de kinderen, die geen ander voorbeeld hebben, voortgezet. Het resultaat is vaderloze jongens en meisjes, die inwendig worden verteerd door een existentiële woede vanwege hun wanhopige emotionele behoeftes, waardoor ze al vanaf hun kinderjaren wild om zich heen slaan en uithalen -met woorden, met daden, of beide- naar hun naaste omgeving.
 
Zulke kinderen wonen feitelijk in een andere wereld dan de rest van de samenleving - een wereld die vaak geen echte grenzen en regels heeft, een wereld van emotionele en fysieke chaos. Veel van deze kinderen reageren buitengewoon heftig en soms ook gewelddadig op zelfs de geringste tegenslag of het kleinste meningsverschil. Ze groeien op in een wereld waarin hun ene ouder niet bereid is of niet (voldoende) in staat is om hun in een liefdevolle, gedisciplineerde en veilige omgeving, die van groot belang is voor een gezonde ontwikkeling, groot te laten worden.
 
Eénoudergezin een 'recht'?
Maar in plaats van dat het éénouder gezin als een tragedie voor de betrokkenen wordt gezien en een catastrofe voor de samenleving, is het geherdefinieerd als een 'recht'. Net als de linkse en progressieve partijen in Nederland begon de Engelse socialistische Labour partij, zodra deze eenmaal aan de macht was, niet enkel met een kruistocht tegen het traditionele gezin, maar ook tegen het idee dat getrouwde heteroseksuele ouders de beste opgroei omgeving vormen voor kinderen, beter dan iedere andere soort relatie.

In plaats daarvan heeft links de 'voor iedereen vrije' seksuele levensstijl geïntroduceerd en werd het concept van de mannelijke kostwinner als een seksistisch anachronisme betiteld. Meisjes en vrouwen werden aangemoedigd in hun rol als alleenstaande moeders. Met de ultra-feministen in de ene en de 'niemand (ver)oordelen' mentaliteit in de andere ging links vervolgens de strijd aan om de traditionele kernfamilie voor eens en altijd te vernietigen.
 
In Groot Brittannië suggereerde één van de invloedrijkste feministische socialisten, Harriet Harman, dat de rellen en plunderingen het gevolg waren van bezuinigingen op het jeugd- en jongerenwerk. Harman is echter altijd één van de drijvende krachten geweest achter het promoten van éénouderschap en het marginaliseren van het belang van vaders. 'Als iemand de schuld zou moeten krijgen van de omstandigheden waardoor deze vreselijke dingen in onze steden konden gebeuren, is zij het wel,' aldus Melanie Philips, commentator en vaste columnist bij de krant Daily Mail.
 
Wel-rechten-geen-plichten mentaliteit
Het kapot maken van het gezin werd vervolgens beloond en aangemoedigd door de verzorgingsstaat, die de behoeften van gezinnen vrijwel uitsluitend in enkel geld uitdrukt. Het éénouderschap, inclusief het verwoestende gedrag dat door het ontbreken van een (zorgzame en disciplinerende) vader wordt veroorzaakt, werd hierdoor gesubsidieerd door de staat. De afhankelijkheid van de verzorgingsstaat creëerde vervolgens de 'wel rechten maar geen plichten' mentaliteit die de relschoppers zo duidelijk tentoon spreidden, alsmede ook het idee dat ze 'recht' hadden om door de maatschappij verzorgd te worden, dat hun acties geen gevolgen hoefden te hebben en dat de wereld enkel en alleen om hen draait.
 
Nieuwe onderklasse, onderwijs verwoest
Het resultaat van deze giftige combinatie van pamperen en niet-oordelen heeft in feite een compleet nieuwe sociale onderklasse gecreëerd. Ooit was er een tijd dat kinderen met deze achtergrond door de sturing van scholen toch structuur en zingeving in hun levens wisten aan te brengen. De links-liberale intelligentsia hebben echter ook deze 'ontsnappingsroute' weten te vernietigen. Hun woeste aanval op het huwelijk -het basisinstituut van iedere stabiele samenleving- door een belastingsysteem op te zetten waarbij gezinnen met niet-werkende vrouwen worden gestraft, werd gevolgd door een even virulente aanval op de hele identiteit van de samenleving zélf.
 
In plaats van het overbrengen van kennis aan kinderen werd het traditionele leersysteem plots een 'aanval' op de 'autonomie' en de eigenwaarde van het kind. Leraren moesten kind-gericht gaan werken en het vervolgens aan de leerlingen zelf overlaten wat ze wilden leren en wat ze wilden doen, ook op het gebied van bijvoorbeeld seksualiteit en het gebruik van drugs. Het resultaat is in ieder Westers land een voortdurende achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs. Steeds meer kinderen met diploma's kunnen amper lezen, schrijven, rekenen en gestructureerd nadenken. Zonder leiding te krijgen en discipline te leren hebben velen, door de wereld aan hun lot en eigen beoordelingen overgelaten, geen enkel moreel kompas meer.
 
De ramp van de multiculti droom
Dit werd nog eens versterkt door de ramp van het multiculturalisme - de opvatting dat geen enkele cultuur boven een andere cultuur zou mogen staan, omdat dit 'racistisch' zou zijn. Het gevolg was dat de Westerse schoolkinderen geen lessen meer kregen over het belang van hun eigen land, volk en cultuur, zodat ze onwetend bleven over de structuur van hun eigen samenleving. Hun band met de gedeelde en overkoepelende normen en waarden van deze samenleving werd op deze manier doelbewust aan gruzelementen geslagen.
 
De van bovenaf opgelegde 'multiculti' droom zorgt ervoor dat de nieuwe generaties steeds minder sociale bindingen aangaan, maar een primitief 'wij tegen de rest' gevoel ontwikkelen, waarin het recht van de sterkste geldt. Kortom, een 'sociale evolutietheorie' wordt in de praktijk gebracht, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op slachtofferschap. Alle minderheidsgroepen worden inmiddels beschouwd als 'slachtoffers' van de (blanke / middenklasse) meerderheid. Op deze manier wordt afwijkend, slecht en crimineel gedrag goedgepraat en zelfs in de schoenen van de meerderheid geschoven.
 
Criminelen zijn steevast het 'slachtoffer' van hun opvoeding, de omstandigheden, armoede, werkloosheid, of bezuinigingen op voorzieningen en uitkeringen. Hun acties zijn volgens links dus te begrijpen en zelfs te rechtvaardigen. Hierdoor zijn de rechten van criminelen in onze Westerse samenlevingen inmiddels beter beschermd dan de rechten van hun slachtoffers. Straf is een vies woord geworden, vandalen krijgen enkel nog taak'straffen'. Mensen mogen zich niet meer verdedigen tegen hun aanvallers en inbrekers. Doen ze dit wel, dan riskeren zíj gevangenisstraf. Het hele gerechtelijke systeem in het Westen is zo verworden tot één grote zieke grap.

Minachting voor zwak en arm
De sociale en morele afbraak in het Westen, die deze week in Groot Brittannië leidde tot de hevige rellen, wordt doelbewust nagestreefd door linkse, zichzelf 'progressief' noemde ideologen in politiek, media en samenleving, die hun volkomen minachting voor de zwakken en armen verpakken in 'begripvolle' en 'niet veroordelende' terminologie. Dit zijn de mensen die iedereen die suggereert dat het éénouderschap over het algemeen desastreus is gebleken voor kinderen en een ramp voor vrouwen -een feit dat ondersteund wordt door enorme berg empirische onderzoeken-, onmiddellijk verketteren.
 
Het zijn ook degenen die voor liberalisering van drugs zijn, tegen speciaal onderwijs, en alle mensen die tegen ongelimiteerde immigratie en het multiculturalisme zijn brandmerken als 'racisten'. Het is wrang dat de slachtoffers van deze het altijd beter wetende linksmensen zich juist aan de onderkant van de samenleving bevinden - mensen die noch het geld, noch de sociale of intellectuele mogelijkheden hebben om zich te beschermen tegen de catastrofale gevolgen van dit soort verwoestende linkse nonsens.
 
Kan Europa nog gered worden?
Ooit was (West) Europa, met Groot Brittannië voorop, één van de meest ordelijke, beschaafde, vriendelijke en gezagsgetrouwe samenlevingen ter wereld. Kan ons sociaal en maatschappelijk nu vrijwel verwoeste continent ooit nog gerepareerd worden? Kan de positie van het traditionele gezin en het huwelijk worden hersteld, krijgen onze scholen weer de mogelijkheid om discipline en kennis aan te leren, en krijgen onze rechters weer de taak om slachtoffers te beschermen in plaats van criminelen? Wanneer worden zwarten, moslims en andere minderheidsgroepen niet langer gepamperd en als enkel slachtoffers gezien, maar worden zij aangesproken op hun verantwoordelijkheden?

Het repareren van de onvoorstelbare schade die links en progressief heeft veroorzaakt betekent niets minder dan een terugkeer naar Bijbelse waarden en de joods-christelijke grondslag van de Westerse samenleving. Kerkleiders moeten daarom stoppen met het zich te gedragen als sociale werkers en weer beginnen met het preken van de morele waarden die de basis vormen van onze beschaving. Daarnaast moeten onze politieke leiders, die nu gemakzuchtig meewerken aan de ondergang van die beschaving, een stevig halt toeroepen aan de (multi)culturele oorlog die tegen ons Westerse normen- en waardensysteem wordt gevoerd.
 
Totdat hiermee wordt begonnen -áls het tenminste nog niet te laat is- kunnen we erop rekenen dat de Britse rellen, die halve steden in rokende puinhopen hebben veranderd, op zeker moment zullen overslaan naar het vasteland van Europa, dat net als Groot Brittannië overheerst en stelselmatig verwoest wordt door alles wat zich 'links', 'multiculti' en 'progressief' noemt. Ooit leidde Europa de wereld naar een hoogstaande, fatsoenlijke, ordelijke en rechtvaardige beschaving. Als er niet snel ingegrepen wordt, dan zal datzelfde Europa de wereld echter op tragische wijze voorgaan naar de ondergang.
 
 
Xander

Gebaseerd op: Mail Online (Melanie Phillips) 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl