HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Vervulling Bijbelse eindtijd profetieën - te berekenen, of niet?
Vervulling Bijbelse eindtijd profetieën - te berekenen, of niet?

 
De (middernachts-)zonsverduistering zoals die op 2 juni in het noorden van Noorwegen was te zien (zie artikel: Zeldzame serie zons- en maansverduisteringen in juni - profetisch?)
 
Onlangs kreeg ik opnieuw een email van een christen die de op deze site regelmatig besproken berekeningen en tijdlijnen aangaande de mogelijk al aanstaande terugkeer van Jezus Christus maar niks vindt, omdat de Heer 'als een dief in de nacht komt' en je 'de dag noch het uur' kunt weten. Het zijn de bekende, aloude argumenten waarmee veel christenen iedere discussie over de terugkeer van Jezus proberen af te kappen, maar daarmee wel 2/3 van alle in de Bijbel voorkomende profetieën negeren en soms zelfs ronduit ontkennen. Hoe vals het 'dief in de nacht' argument in de Bijbelse context ook is, het klopt wél dat er al heel vaak voorspellingen zijn gedaan die niet zijn uitgekomen.
'Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.' (Matt.24:36-37) (De Nederlandse vertalingen hebben in vers 36 nog de toevoeging 'ook de Zoon niet', maar in de oudste teksten van het evangelie van Mattëus komt deze toevoeging niet voor, en staat daarom ook niet in de internationaal meest gezaghebbende Bijbelvertaling, de Engelse King James Bijbel.)
 
Zonder de mensen zelf te willen aanvallen moet ik iedere keer weer tot de conclusie komen dat de 'dief in de nacht' of 'dag noch het uur' christenen behalve hun desinteresse in de terugkomst van Jezus, meestal nog een ding gemeen hebben: hun chronische gebrek aan Bijbelkennis. Men weet heel goed dat 'de dag des Heren zó komt als een dief in de nacht' (1 Tessalonicenzen 5:2), maar heeft klaarblijkelijk geen benul dat slechts twee verzen later geschreven staat: 'Maar gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en des dags...' De Heer komt daarom alléén terug 'als een dief in de nacht' voor degenen die Hem niet (willen) verwachten.

Veel christenen die wél uitzien naar de Wederkomst zijn vaak bezig met het vergelijken van de Bijbelse profetieën met de gebeurtenissen in de wereld, in de hoop uit te vinden hoe ver we reeds in de eindtijd zijn gevorderd en vooral wanneer onze 'gezegende hoop', de opname van de Gemeente, zal plaatsvinden. En wie kan hen dat kwalijk nemen? De Heer zelf gaf ons het bevel om Hem te verwachten (Opb.3:10) en te letten op de tekenen van de tijd, wat zowel een belofte als een voorwaarde is om gered te worden van de tijd dat Gods oordelen over de aarde zullen gaan (ook wel de Grote Verdrukking genoemd):
 
'Waakt te allen tijd, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen (Engels 'escape': ontsnappen) aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.' (Lukas 21:36). Sommigen beweren dat Jezus het hier enkel over de tijd van zijn toehoorders -de joden- had, zoals het beleg van Jeruzalem en de verwoesting van de Tempel in het jaar 70. Jezus had het echter over het ontsnappen aan 'al deze dingen', daarmee verwijzend naar wat Hij zojuist had gezegd. En die gebeurtenissen zouden beginnen met de belegering van Jeruzalem en de Diaspora, de verspreiding van de joden over de Aarde (vers 23), 'en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.'

Tekenen van de eindtijd: Israël, Jeruzalem
Afgelopen week vierde Israël het feit dat Jeruzalem al weer 44 jaar de verenigde, ongedeelde hoofdstad van de joodse staat is. De tijden van de heidenen werden inderdaad vervuld in het jaar 1967, toen Israël het oostelijke deel van Jeruzalem bevrijdde van de Arabische bezetting. Daarmee was het einde echter nog niet gekomen. Jezus vervolgde namelijk wat daarna zou gaan gebeuren, en wat pal aan Zijn terugkeer vooraf zou gaan:
 
'En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.' (vers 25-28)
 
En wie kent inmiddels niet het duidelijkste teken wat volgens Jezus het begin van de laatste fase van de eindtijd zal zijn:
 
'Let op de vijgeboom (een Bijbels beeld van Israël) en op al de bomen (de andere volkeren). Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan...' (vs. 21-33 & Matt.24:32-35).

Dit is de klassieke passage over het herstel van Israël in 1948, gesymboliseerd als de vijgeboom die uitloopt als de zomer naderbij komt. De oogst en de zomer zijn het beeld van de Wederkomst van Jezus (Matt.13:36-39). Bij een dergelijk opeenvolgend gebruik van symboliek was het zonder twijfel Jezus' bedoeling de gelovigen ertoe aan te zetten waakzaam te zijn en te blijven letten op de tekenen der tijden. We gaan dus uit van het herstel van Israël in 1948 en beginnen daar een generatie bij op te tellen. Maar hoe lang duurt een generatie? 40 jaar, 60 jaar, 70 jaar?
 
Gezien het herstel van Israël en de gebeurtenissen in de wereld leidt het voor de meeste waakzame christenen geen twijfel dat we in de laatste dagen leven. Al velen hebben echter op basis van het beginnende uitlopen van de vijgeboom in 1948 foutieve berekeningen gemaakt. Hun tijdlijnen bleken (tot nu toe) niet te kloppen. Moet hen dat verweten worden? Naar mijn mening absoluut niet! Niemand weet van tevoren wanneer de vijgen helemaal rijp zijn. Jezus gaf ons echter wel het bevel te letten op de tekenen van de tijd. Niet voor niets! Daaraan kunnen we immers weten wanneer de zomer nabij is, wanneer Hij terugkomt. De lengte van een generatie is daarbij een belangrijke aanwijzing, ook al weten we niet exact hoe lang deze duurt.

Na twee dagen / één dag als duizend jaar
'Want Ik ben als een leeuw voor Efraïm, en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Ik, Ik zal verscheuren en heengaan; Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig voelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien. Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.' (Hosea 5:14-6;3)
 
In deze bekende profetie komt Jezus tot Israël, vertrekt, en komt dan weer terug. Het door Hosea gekenschetste beeld is heel duidelijk: Israël, dat eeuwenlang 'verscheurd' werd, is nu terug in het Heilige Land, maar ze bevinden zich nog steeds in een geestelijk niet herboren toestand. Wel weten ze dat 'één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag' (Psalm 90:4; 2 Petrus 3:8). Terwijl ze het uitschreeuwen om verlost te worden beseffen ze instinctief dat Hij na tweeduizend jaar zal terugkeren. Uit Hosea's profetie blijkt dat er een moment zal komen -hoogst waarschijnlijk in de tijd van 'Grote Verdrukking'- waarop ze zullen erkennen dat Jezus inderdaad hun Messias was en is.
 
De Joden weten eveneens dat hun Messias in het regenseizoen komt, als de oogst rijp wordt, zo rond Yom ha-Bikkurum (de dag van de eerste oogst) en Shavuot, het joodse pinksterfeest (aanstaande woensdag). Opnieuw duidelijk signalen in de Bijbel die de gelovigen aanmoedigen te blijven nadenken over de tijd waarin Hij zal terugkeren. Niemand is echter in staat om uit de vele honderden aanwijzingen en elementen in de Bijbel een exacte dag te berekenen. Dat was een van de redenen waarom Jezus zei dat we de 'dag noch het uur' kunnen weten, maar dus wél de 'tijden' en het 'seizoen'.
 
Waarom zouden de Heer, de profeten en de apostelen anders zoveel gedetailleerde informatie hebben verstrekt over de gebeurtenissen die pal aan Zijn terugkomst vooraf gaan? Om er, zoals zoveel christenen doen, geen aandacht aan te schenken en ongeacht de tekenen van de eindtijd te blijven beweren dat 'het nog 100 jaar kan duren'? Kan in onze tijd tegen hen niet hetzelfde gezegd worden als Jezus zijn toehoorders verweet: 'Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt. Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet?' (Luc.12:54-56)

Dief in de nacht - voor wie?
Bij zijn hemelvaart antwoordde Jezus zijn discipelen, die vroegen of Hij nog in hun tijd het 'koningschap voor Israël' zou herstellen, dat 'het niet uw zaak is de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft.' Met andere woorden: ze konden de exacte tijd niet weten, ook al blijkt uit hun vraag en uit de latere brieven van Paulus dat de gelovigen van die tijd de spoedige terugkeer van Jezus verwachtten.
 
Aan de gelovigen in Tessalonica schrijft Paulus dat ze 'weggevoerd' (Engels: 'caught up' = opgenomen) zouden worden 'de Here tegemoet in de lucht' (1 Tess.4:17). Ze zullen, net als veel gelovigen nu, verlangend naar dit moment hebben uitgezien. Toch tempert Paulus hun verwachtingen door onmiddellijk daarna te schrijven: 'Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht.' (5:1-2). Feitelijk zegt Paulus hier: maak je geen zorgen over de exacte dag, die weet alleen de Heer, en Zijn timing is perfect. Wel heb ik jullie voldoende informatie gegeven om de periode van Zijn komst te kunnen weten.
 
Als duidelijk contrast schrijft Paulus namelijk: 'Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en des dags... laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.' (1 Tess.5:3-6)
 
Hier zegt Paulus dat de gelovigen de middelen, methoden en tekenen hebben gekregen waaraan wij het juiste 'seizoen', de tijd dat Jezus zal terugkeren, kunnen herkennen. Ongelovigen -zowel heidenen als ongelovige christenen-, hebben dat besef niet, vooral omdat zij dat niet willen. Zij zullen wél verrast worden door Jezus' terugkeer.

Eindtijd misleiding: Tekenen en wonderen
In zijn tweede brief aan de christenen in Tessalonica noemt Paulus nog een aantal belangrijke gebeurtenissen die vóór de terugkeer van Jezus zullen plaatsvinden: '... eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.'
 
Ook schrijft hij over een grote dwaling die op aarde zal komen, waarbij veel mensen -ook gelovigen- misleid zullen worden door middel van 'tekenen en bedrieglijke wonderen'. Om wille van de lengte van dit artikel ga ik hier niet uitgebreid op in, behalve door te wijzen op het feit dat de uitleggingen van deze teksten enorm verschillen:

- Velen geloven dat het hier om de komst van de antichrist gaat, een letterlijk persoon die zitting zal nemen in een letterlijk herbouwde tempel in Jeruzalem.
- Anderen zeggen dat de 'tempel Gods' in het Nieuwe Testament de Kerk is, en er dus in de kerk een misleidende (tekenen en wonderen) beweging zal komen die velen van het ware geloof zal afbrengen (de 'afval') en waarin de mens als 'een god' centraal gesteld zal worden (overeenkomend met het 'Christus bewustzijn').
- Er zijn er ook die geloven dat beide verklaringen kloppen, dus dat zowel het één als het ander zal gebeuren.

Zijn komst is nabij
In ieder geval is er een door God voorbestemd moment waarop de gelovigen een bazuin zullen horen, verzameld zullen worden door de engelen (Mat.24:31) en zullen worden opgenomen in de lucht. Deze 'opname' vindt plaats vóór of te midden van een periode vol rampzalige, wereldschokkende gebeurtenissen die in de Bijbel bekend staan als 'de Dag des Heeren' of 'Grote Verdrukking'. De exacte tijdlijn en het precieze tijdstip is alleen bekend bij de Heer. Aan de 'tijden', het 'seizoen' en de 'gelegenheden' kunnen de 'wakkere' christenen echter heel duidelijk zien dat we nu in die periode leven en dat Zijn komst nabij is.
 
Berekeningen en tijdlijnen kunnen dus nooit perfect zijn, maar uitgaande van drie enorm belangrijke profetische gebeurtenissen -het herstel van Israël in 1948, de bevrijding van Jeruzalem in 1967 en de opkomst van de 'tekenen en wonderen' beweging in de Kerk- weten veel christenen wereldwijd dat Jezus spoedig zal terugkeren. Richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt - of dat nu al in 2011 of pas in 2039 is (de twee uiterste jaren die in de vele berekeningen worden genoemd).
 

Xander*
 
* Alle genoemde feiten zijn al veel vaker in artikelen ter sprake gekomen. Gezien de in de eerste alinea genoemde emails leek het me echter een goed moment voor een beknopte -maar zeker niet complete- herinnering. Voor meer en uitgebreidere info: zie links hieronder en natuurlijk de gehele 'eindtijd en profetie' rubriek.
 
 
Zie ook o.a.:
 
07-11-09: Kunnen we weten of we in de 'eindtijd' leven, of niet? (2)  

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl