HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuwe eindtijd theorie: Lengte Bijbelse generatie wijst op 2011-2020
Berekeningen en Tijdlijnen (DEEL 11)
Nieuwe eindtijd theorie: Lengte Bijbelse generatie wijst op 2011-2020


Ondanks talloze crises, rampen en problemen lijkt onze planeet ook in 2010 nog steeds niet de laatste eindtijdfase te zijn ingegaan. Gaat dat in één van de komende jaren alsnog gebeuren?
 
Nu 2010 bijna ten einde is en veel christenen voor het derde achtereenvolgende jaar teleurgesteld hebben moeten constateren dat de Opname van de Gemeente nog steeds niet heeft plaatsgevonden, richten sommigen zich met hernieuwde hoop op verse berekeningen en tijdlijnen, die -eveneens gebaseerd op Bijbelse profetieën en patronen- de start van de (Grote) Verdrukking plaatsen in 2011, of ten hoogste vijf jaar later.

Dave Watchman denkt dat de sleutel tot de correcte eindtijdperiode te vinden is in het boek Lucas. Lucas, die arts was en tevens een metgezel van de apostel Paulus, schreef waarschijnlijk vanwege zijn professionele (analytische) achtergrond een nauwkeurig en onderbouwd verslag (Lucas 1:1-4) van de tijd dat Jezus Christus op aarde was en van de periode van de eerste christengemeenten en de apostelen pal daarna (het boek Handelingen). Daarbij verdeelde Lucas de tijd in drie belangrijke, van elkaar verschillende periodes:
 
1. De tijd van 'de Wet en de Profeten' tot aan Johannes de Doper (Lucas 16:16)
2. De tijd van Jezus' aardse bediening, de prediking van het evangelie van het Koninkrijk van God (16:16b)
3. De tijd van Genade, het begin van de Kerk na de hemelvaart, dat zal eindigen met de terugkeer van Jezus Christus (Lucas 24:31-32, 45, 49-53).
 
In het derde hoofdstuk van Lucas noemt de arts alle generaties op tussen Adam en Jezus. De woordencombinatie 'zoon van' komt 76 keer voor, wat wijst op 76 (menselijke) generaties vanaf het begin van de Schepping tot aan de komst van Jezus Christus (de laatste, 'Adam, de zoon van God' niet meegerekend, omdat hier natuurlijk geen generatie tussen zit). Als we de gemiddelde lengte van één generatie zouden kunnen berekenen, dan kunnen we volgens Watchman ook weten hoe lang de laatste generatie uit Lucas 21:32 duurt, de generatie die de Wederkomst van Jezus zal meemaken.
 
Watchman maakt vervolgens op grond van de volgende twee Bijbelteksten de door velen aangehangen stelling dat de 7 dagen van de Schepping model staan voor 7000 jaar menselijke geschiedenis, waar er nu ruim 6000 van verstreken zijn:
 
'Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is...' (Psalm 90:4)
 
'Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.' (2 Petrus 3:8, NBV)
 
Het feit dat God de zon en de maan op de 4e dag schiep is volgens Watchman een profetisch beeld van het feit dat Zijn Zoon Jezus Christus -het 'Licht der wereld'- 4000 jaar na de Schepping werd geboren. De lengte van één generatie is vervolgens eenvoudig te berekenen: 4000 jaar gedeeld door 76 generaties = 52 jaar en (bijna) 231 dagen.

Wanneer de laatste generatie precies begint of begon is een onderwerp dat we al vaak behandeld hebben. Misschien wel de belangrijkste aanwijzing die Jezus heeft gegeven luidt:
 
'De inwoners (de Joden in Jeruzalem) zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen (o.a. Romeinen, Byzantijnen, moslims), tot de tijd van de heidenen voorbij is.' (Lucas 21:24, NBV).

Dit is precies wat er sinds de verwoesting van de Tweede Joodse Tempel in het jaar 70 gebeurd is. De stad werd in brand gestoken door Syrische troepen die in dienst stonden van het Romeinse Rijk. Exact volgens Jezus' profetie (Lukas 21:5-7) roofden ze de Tempel leeg en lieten ze geen steen op de andere staan. De Joden die in de stad bleven werden vermoord en de rest vluchtte naar alle delen van de toen bekende wereld: het begin van de Diaspora, de 'verstrooiing'.

1878 jaar later kwam er eindelijk een einde aan deze verstrooiing, toen in 1948 de staat Israël opnieuw werd opgericht. Jezus' sprak echter specifiek over Jeruzalem, dat vertrapt zou worden door de heidenen totdat hun tijd vervuld zou zijn. De bevrijding van heel Jeruzalem volgde tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967, om precies te zijn op 7 juni. Voor het eerst in 1897 jaar hadden de Joden weer de controle gekregen over heel hun hoofdstad.

De laatste generatie die de door Jezus Zelf beloofde vervulling van 'alles' zal meemaken lijkt dus op 7 juni 1967 begonnen. We zagen reeds dat één generatie gemiddeld 52 jaar en bijna 231 dagen duurt. Dat brengt het 'einde van de tijd' en de zichtbare terugkeer van Jezus Christus op 23 of 24 januari 2020. Trekken we daar de 3,5 jaar van de Grote Verdrukking vanaf dan komen we uit in de zomer van 2016. Gelooft u dat de Opname van de Gemeente aan het begin van de 7-jarige Verdrukking plaatsvindt dan trekken we er nogmaals 3,5 jaar vanaf en dan belanden we ongeveer aan het einde van 2012, toevallig (?) precies in de tijd dat volgens veel New Age theorieën de Mayakalender eindigt (21-12-2012) en de wereld, alvorens een nieuw tijdperk binnen te gaan, enorme verwoestingen te wachten staat.
 
Dave Watchman gaat er zoals veel andere Bijbeluitleggers vanuit dat Jezus, na bij Zijn eerste komst de Joodse voorjaarsfeesten te hebben vervuld (zo werd Hij gekruisd tijdens Pesach / Pasen), bij Zijn tweede komst de najaarsfeesten Rosh Hashana, Yom Kippur en Sukkot zal vervullen. De laatste keer dat deze plaatsvinden vóór 23/24 januari 2020 is in het najaar van 2019. De enkele maanden 'speling' die dit geeft heeft mogelijk te maken met de resp. 1260, 1290 en 1335 dagen uit het profetische Bijbelboek Daniël (12:11-12) en met de door Jezus beloofde 'inkorting' van de laatste dagen (Marcus 13:20). Mede omdat Jezus de tijd van deze inkorting niet specificeert zou op deze wijze vervuld kunnen worden dat we de 'dag noch het uur' van Zijn exacte komst kunnen weten - maar wél de periode.
 
Bij de start van deze website halverwege 2008 hebben we in enkele artikelen uitgebreid aandacht besteed aan de theorieën van de christenresearcher David Flynn, die van mening was dat december 2012 óf het midden, óf het begin van de Verdrukking zal markeren. In het eerste geval had de 7-jarige Verdrukking in de zomer van 2009 moeten beginnen, iets dat ondanks een aantal opmerkelijke profetische gebeurtenissen in die tijd volgens de meesten niet het geval is geweest. Blijft over Flynns alternatieve begin van de Verdrukking in december 2012, wat toevallig (?) overeenkomt met de berekening van Dave Watchman.

De door de Amerikaanse pastor Mark Biltz ontdekte en wereldkundig gemaakte serie zons- en maansverduisteringen die in het Hebreeuwse Jaar 5775 (2014-2015) precies zullen samenvallen met Joodse feestdagen -unieke gebeurtenissen die eerder in de recente geschiedenis toevallig (?) ook plaatsvonden bij de stichting en onafhankelijkheidsoorlog van de staat Israël (1948) en de Zesdaagse oorlog en herovering van Jeruzalem in 1967- zouden heel goed in dit 2012-2019 schema kunnen passen als de tekenen voor het Joodse volk dat de tijd van 'Jakobs benauwdheid', de Grote Verdrukking, is aangebroken. Als ervan uitgegaan wordt dat deze bijzondere, door Jezus voorzegde 'tekenen aan zon, maan en sterren' de aftrap vormen van de 3,5 jaar durende Grote Verdrukking, dan zou de 7-jarige Verdrukking mogelijk al in 2011 kunnen beginnen en in 2018 eindigen met de Wederkomst.
 
Nu kan er vanzelfsprekend over worden getwist of de eindtijdgeneratie inderdaad net zo lang duurt als het gemiddelde van de generaties tussen Adam en Jezus. In de Bijbel hebben generaties immers verschillende lengtes, bijvoorbeeld 40 jaar, 50 jaar, 70 jaar, 80 jaar of zelfs 100 jaar. Er zijn echter een aantal duidelijke aanwijzigen waaruit blijkt dat de laatste generatie niet een (extreem) lange tijd zal duren:
 
1. In Lucas 21:32 belooft Jezus dat de generatie die de tekenen van de eindtijd zal meemaken (waarvan de belangrijkste tekenen het herstel van Israël en de verovering van Jeruzalem zijn) niet voorbij zal gaan voordat alles gebeurd zal zijn, dus inclusief zijn tweede, zichtbare komst op Aarde. Een gemiddelde generatie in de Bijbel duurt 70 jaar en in onze tijd wordt iemand met 18 als 'volwassene' gezien (en kan dientegevolge als 'getuige' optreden). 70 jaar min 18 = 52, opnieuw toeval?

2. De exacte datum waarop de Joodse staat Israël werd herboren is 14 mei 1948. Tellen we daar de door Dave Watchman berekende gemiddelde lengte van een generatie -52 jaar en 231 dagen- bij op, dan komen we uit op 31 december 2000: exact 2000 jaar na het begin van onze jaartelling en dus precies aan het einde van het 6e millennium, overeenkomend met de eerste 6 dagen van de Schepping! Herinnert u zich dan de belofte van God aan de Joden:
 
'Na twee dagen (2000 jaar) zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.' (Hosea 6:1-2, HSV).

Merk op dat er staat 'na' twee dagen en 'op' de derde dag, wat aangeeft dat de 'herleving', de vervulling van Gods beloften, niet in één klap zal plaatsvinden -dus niet onmiddellijk op 1 januari 2001- maar zich over een bepaalde overgangsperiode zal uitstrekken. En is dat niet precies wat er sinds 2001 aan het gebeuren is? De wereld is zeker na de aanslagen van 9/11 in dat jaar in een sneltreinvaart aan het veranderen. Niet alleen is er de opkomst van en strijd tegen de radicale islam, de in 2008 uitgebroken en almaar erger wordende wereldwijde financiële en economische crisis en de steeds groter wordende haat tegen Israël en daaraan gekoppelde terugkeer van het antisemitisme, maar ook de natuur lijkt in toenemende mate in 'barensnood' te zijn.
 
Ook is het snelle verval en zelfs de totale omkering van eens alom geaccepteerde maatschappelijke zeden en normen een duidelijk teken aan de wand, net zoals de grote wereldwijde -en eveneens voorzegde- 'afval' in het christendom, dat steeds meer haar 'zout' verliest en zich lijkt te hebben uitgeleverd aan de New Age opvatting dat alle goden eigenlijk één en dezelfde zijn en dat termen als 'zonde' en 'oordeel' niet meer nodig en niet meer gewenst zijn. In veel kerken is de hoop op de Wederkomst van Jezus Christus dan ook vervangen door de gerichtheid op de (verbetering van) dit aardse bestaan, waarbij zelfs steeds vaker beweerd wordt dat wij zelf eigenlijk kleine 'goden' of 'christussen' zijn.

Het overblijfsel van christenen dat getrouw zijn is aan Jezus' belofte 'Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen' (Lukas 21:36) lijkt dan ook almaar kleiner en kleiner te worden, zeker nadat de Opname in respectievelijk 2008, 2009 en 2010 door velen werd voorspeld maar keer op keer niet plaatsvond. Ondanks deze teleurstellingen is het echter cruciaal om onze 'gezegende hoop' - namelijk de Opname- niet op te geven:
 
'Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.' (Openbaring 3:10)
 
Deze 'ure der verzoeking' oftewel de (Grote) Verdrukking lijkt zoals we zagen volgens een aantal duidelijke aanwijzingen, onderbouwde verklaringen en profetische gebeurtenissen met een grote mate van waarschijnlijkheid (maar natuurlijk geen 100% zekerheid) te beginnen tussen 2011 en 2016. Gezien de ellendige situatie waarin veel christenen zich bevinden lijkt een periode van (volgens deze tijdlijnen maximaal) circa 5 1/2 jaar tot de Opname wellicht nog erg lang. Daarom is het noodzakelijk dat we elkaar waakzaam houden, elkaar in moeilijke tijden ondersteunen en ons oog gericht houden op wat volgens Paulus de verwachting van het zoon(en dochter)schap is: 'de verlossing van ons lichaam' (Romeinen 8:23), waarna we in 'een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht' (1 Tessalonicenzen 4:17).
 
 
Xander
 
Deels gebaseerd op: The Watchmans Time
 
Zie ook:
 
Berekeningen en Tijdlijnen serie:
 
 
2009:
 
2008:
 
David Flynn:
 
2009:
En verder o.a.:
2008:

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl