Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Op herhaling: Bekeerde moslimterrorist legt uit wat de Bijbel zegt over de islam
Op herhaling: Bekeerde moslimterrorist legt uit wat de Bijbel zegt over de islam

 
Volgens de voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat wijst de Bijbel overduidelijk de islam aan als de bron van de antichrist, de Mahdi.
 
Het is al eens eerder ter sprake geweest maar omdat het in onze tijd een steeds belangrijker vraagstuk aan het worden is plaats ik hierbij een wat oudere lezing van de voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat, die zich jaren geleden bekeerde tot het christendom en sindsdien in honderden Westerse kerken lezingen heeft gehouden over wat de Bijbel zegt over de islam. Daarbij levert hij keihard bewijs dat veel algemeen aanvaarde visies op de eindtijd -zoals dat 'het Beest' de EU of het Vaticaan zou zijn- niet kunnen kloppen, en de Bijbel op talloze plaatsen overduidelijk maar één ideologie aanwijst waar de antichrist in de eindtijd uit voort zal komen: de islam.

Walid Shoebat was ooit een fanatieke Palestijnse moslim en PLO-terrorist die daadwerkelijk aanslagen pleegde en daarmee Joden heeft vermoord. Nadat hij de Bijbel begon te lezen ontdekte hij de reden waarom de Joden en christenen in de islam zo gehaat worden en moeten worden onderworpen of uitgeroeid, en bekeerde hij zich tot het christendom. Zijn Arabische achtergrond zorgde ervoor dat veel door Westerlingen niet goed begrepen Bijbelteksten en profetieën voor hem glashelder waren, mede omdat de Bijbel zélf zich grotendeels afspeelt in het Midden Oosten, alsmede ook de 'eindtijd' waar het Woord van God zeer uitgebreid over schrijft.
 
Walid Shoebat vertelt het publiek dat hij er bij zijn eerste Bijbelstudies achter kwam dat alles omgedraaid is; Gods gedachten over de wereld zijn tegenovergesteld aan de gedachten van de wereld over God. Hierdoor vindt de wereld alles wat God in de Bijbel zegt heel erg vreemd, zoals een maagd die geboorte geeft aan een kind, die Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Prins van Vrede genoemd zou worden (Jes.9:5). Dat Hij de Verlosser van de mensheid zou zijn en aan het kruis stierf voor onze zonden slaat volgens hen nergens op. Maar iedereen die gelooft dat God Zelf het lichaam van een mens aannam en voor iedereen aan het kruis stierf zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben.

Wat Shoebat opvalt dat in verreweg de meeste boeken alleen christenen op de korrel worden genomen, zoals in het bekende boek 'God is niet groot' van Christopher Hitchens. 'Stel dat hij eens het lef zou hebben een boek te schrijven met de titel 'Allah is niet groot'. Waarom wordt er nooit eens zo'n boek geschreven? Waarom ben ik de enige die durft te zeggen 'Allah is niet groot'? En dan vertellen ze dat we eigenlijk allemaal dezelfde God aanbidden en wij als christenen verdeeldheid zaaien door vol te blijven houden dat alleen YHWH de enige ware God is. Dat is de logica van de wereld, maar die is tegenovergesteld aan die van God.'
 
God en Allah zijn tegenovergesteld 
'Als je zegt dat God en Allah niet dezelfde zijn dan zaai je niet alleen verdeeldheid maar ben je ook nog eens islamofoob. Maar stel dat alle 'goden', -God, Allah, Boeddha, etc.- inderdaad één en dezelfde zijn, kan ik dan naar een plek waar ze bijvoorbeeld Satan aanbidden en daar 'prijs YHWH' roepen? Ze zouden me eruit gooien! Stel dat ik een poster meeneem naar Mecca met de tekst 'Allah, YHWH, Boeddha... we aanbidden allemaal dezelfde God.' Overigens, vóórdat je Mecca binnenkomt zie je borden boven de snelweg 'Alleen voor moslims'. Een smalle afslaande strook is verplicht voor alle niet-moslims. Als je met een poster met die tekst erop tóch naar Mecca durft te rijden, hakken ze meteen je hoofd eraf.'

'We aanbidden dus NIET dezelfde God. Het is zelfs een totaal ándere God. Toen ik in de Bijbel ging lezen kwam ik erachter dat jullie God volkomen tegengesteld is aan mijn god (Allah). Ik kwam erachter dat jullie duivel mijn Allah is! Alleen de naam is anders, als een vermomming. Toen ging ik de verzen over de antichrist bestuderen, en tjonge, wat was ik daar kapot van. Ik ontdekte namelijk dat mijn Mahdi, mijn messias, de geest van Mohammed als hij terugkeert, jullie antichrist is. Toen ik in Daniël las dat de antichrist zeven jaar vrede zal brengen, dacht ik hé, onze Mahdi staat in de Bijbel! Ook in de islam geloven we namelijk dat de Mahdi in de laatste zeven jaar van deze wereld vrede zal brengen*1.'
 
'In Daniël verbreekt de antichrist halverwege deze zeven jaar het verbond met Israël. In de islam gaat het precies zo! De Mahdi verbreekt het verbond met Israël omdat -volgens de hadith- de 'stenen en bomen zullen roepen: kijk, er schuilt een Jood achter mij! Kom, gij moslim, dienaar van Allah, en onthoofd hem!' Mohammed zei dat de dag des oordeels pas kan komen als de islamitische volken Israël hebben verslagen in zowel Jeruzalem als de omringende landen.'
 
God houdt van Joden, Allah haat ze
'De Westerse christenen lezen zó snel door deze verzen heen dat ze allerlei zaken over het hoofd zien. 'En ik zag de martelaren die onthoofd waren vanwege de Naam van Jezus'. Dat zal dus ook vervuld worden, zoals alles! Hoe dan ook, ik kwam erachter dat ik aan de verkeerde kant stond. De God van de Bijbel houdt namelijk van Joden. Allah haat Joden. Ik ontdekte dat de islamitische religie is ontstaan als een polemiek en er slechts om één enkele reden is gekomen: de vernietiging van het concept dat God een Drie-éénheid is, dat Jezus aan het kruis stierf en dat Israël Gods uitverkoren land en volk is.'
 
'De hele Koran en Hadith gaan om dit concept. De Koran zegt dat God géén Zoon heeft. De Drie-éénheid is in de islam een anathema, een strenge vervloeking, net zoals in de Bijbel het lasteren van de heilige Geest dat is. De heilige geest van de islam is de engel die Mohammed bezocht en die zichzelf Gabriël en ook heilige geest en dus in feite God noemde, omdat de heilige Geest onderdeel is van de Drie-éénheid en dus God is. Een andere engel nam Mohammed mee naar de hemel, waar hij zowel de andere engelen als de Bijbelse aartsvaders ontmoette. Waarom was dat nodig? Omdat ze hem wilden laten vervullen wat alleen Jezus deed, namelijk afdalen uit de hemel en er weer naar opvaren.'
 
De Bijbel voorzegt de komst van de Mahdi
'De meeste Amerikanen lezen in de Bijbel de vijf 'ik-ken': 'IK zal als God zijn, IK zal opstijgen naar de hemel, IK zal... etcetera. Dat zijn precies dezelfde dingen die de antichrist zegt. Als Westerse christenen Jesaja 14 lezen zeggen ze dat dit gedeelte over de trots van de duivel gaat, maar ze lezen deze verzen niet in hun context. Vers 12: 'Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads...' In het Hebreeuws is dit een daadwerkelijke naam voor een persoon en staat er in werkelijkheid 'hilal', dat -ook in het Arabisch en Aramees- 'maansikkel' betekent. Zijn bijnaam is dus 'maansikkel' (vertaald met zoon des dageraads).'
 
'Dan komen we aan bij de vijf 'ik-ken'. Deze persoon roept uit in vers 13: 'Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten...' Allegorisch gesproken zijn deze sterren engelen. '... en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.' En kijk dan eens naar vers 16. Als dit echt Lucifer is in zijn vorm als rebelse engel in de hemel, leg dan eens uit waarom er staat, nadat hij gevangen is genomen en in het dodenrijk is neergeworpen: 'Wie u zien, beschouwen u, letten op u, en zeggen; Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven?' Het gaat hier dus NIET over de rebelse duivel, maar over de antichrist!'
 
'Als je als moslim deze teksten leest is dat veel schokkender dan als jullie Westerlingen dat doen. Kijk, ik kom zelf uit die andere wereld! Ik voel me daarom als iemand die jullie moet vertellen dat jullie dit tekstgedeelte niet begrijpen, omdat dit over 'ons' gaat. Dus open jullie oren. Er staat 'de man'. Het gaat dus over de antichrist. Als moslim geloof je dat de komst van de Mahdi en de vernietiging van alle Joden betrekking heeft op de terugkomst van (de geest van) Mohammed. Dat is dus één en dezelfde persoon. Veel Westerlingen denken bij de Mahdi aan Ahmadinejad, die in de VN sprak over de komst van de Mahdi. Het is dus géén theorie meer! Ze praten er al openlijk over.'
 
'Ieder Soenitische en Shi'itische moslim in de wereld gelooft in de komst van de Mahdi. Hun geloof daarin is net zo sterk als het geloof van christenen in de terugkomst van Jezus Christus. Maar hoeveel christenen zijn er niet die niet meer geloven dat Hij letterlijk zal terugkomen? Maar álle moslims geloven in de komst van de Mahdi. Ik was ooit te gast in een kerk waar na afloop van de dienst een Rabbi en een priester gezamelijk met elkaar spraken en het erover hadden hoe fijn dat toch is. Toen sprak ik een Arabische bediende in zijn eigen taal hier over aan -overigens, hoofdregel 1 is dat je van Arabieren de waarheid alléén in hun eigen taal te horen krijgt, nooit in het Engels! Dus ik vroeg hem in het Arabisch wat hij ervan vond dat de islam leert dat de profeet Mohammed zal komen en de Joden hun hoofden zal afhakken, ecetera. Weet je wat hij antwoordde? 'Ja dat klopt. Wij zullen de hoofden van de Joden afhakken, maar we moeten op de komst van Mahdi wachten'.'
 
'Hij zei dus in feite: geniet van de kerkdiensten hier en alle snacks achteraf - jullie staan namelijk NOG niet op het menu!'
 
Gematigde islam bestaat niet
'Ik zat onlangs samen met een ex-CIA'er in een sprekersplatform, en wat me opviel is dat iedereen altijd maar op zoek is naar de 'gematigde moslim'. Ik zou er een heel boek over kunnen schrijven 'Op zoek naar de gematigde moslim'. Ik heb talloze gesprekken gehad met 'gematigde moslims'... Maar dat is leugen nummer één: dat er zoiets als een 'gematigde islam' bestaat. Dat is niet zo! Die ex-CIA'er kwam met Khabeni op de proppen, volgens hem een 'zeer gematigde moslim'. Toen zei ik hem dat ik hem wel wat zou opsturen van wat Khabeni geschreven heeft, zoals een boek over de islamitische eschatologie, waarin hij schrijft over de komst van de Mahdi en Armageddon. Maar in Amerika bekritiseert hij de terroristen omdat hij weet dat ze moeten wachten totdat de Mahdi komt.'

'Ik vertel jullie daarom: zodra de Mahdi komt, zijn al jullie zogenaamd 'gematigde' moslims ineens niet gematigd meer. Veel geluk dus! Willen jullie je écht achter hen scharen? Is dat écht jullie hoop, de 'gematigde' islam? Er bestáát helemaal geen gematigde islam! Maar waarom wordt er dan zoveel over gepraat? Daarvoor moet je naar de Bijbel kijken. Ik ben overigens totaal niet geïnteresseerd in islam- en moslim 'bashing'. Ik wil alleen laten zien wat de Bijbel zegt over de islam, omdat niemand daar over praat. Daar zijn zelfs nog helemaal geen boeken over geschreven (inmiddels wel - X.), noch hoe we moeten omgaan met dit concept van de Mahdi en de antichrist en hoe we vanuit Bijbels perspectief tegen moslims moeten getuigen.'

De Mahdi is de antichrist
'Wij bekeerde moslims zien dat jullie antichrist onze Mahdi is. De wereld houdt echter vol dat islam een vreedzame religie is, dat islam 'vrede' betekent. President Bush zei zelfs dat we dezelfde God aanbidden. Ik was verbijsterd! Ik aanbid helemaal niet dezelfde God, want waarom had ik anders de islam moeten verlaten? Maar ik zal jullie zeggen hoe Amerika ogenblikkelijk vrede kan sluiten met de islam, een voorstel dat 100% zeker zal werken en dat precies hetzelfde vredesvoorstel is van Osama bin Laden, Ahmadinejad en iedere moslimgeestelijke op deze wereld. Het enige wat jullie openlijk hoeven te zeggen is: 'Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet.' Dan heb je ogenblikkelijk vrede. Hoeveel van jullie willen dit zeggen?'
 
Als uit de zaal van alle kanten 'nee' te horen is, vraagt Shoebat: 'Waarom zijn jullie zo tegen vrede? Willen jullie oorlogen, alleen maar omdat jullie iets niet willen zeggen?! Wat onverdraagzaam van jullie! Stelletje onverdraagzamen!' Gelach in de zaal. 'En denken jullie,' vervolgt Shoebat, 'dat als deze zaal gevuld zou zijn met al die antichristelijke schrijvers, zij wél hun hand zouden opsteken en dit zouden willen zeggen? Natuurlijk niet! En waarom niet? Omdat wij geloven in de vrijheid van meningsuiting, dat je mag zeggen wat je wilt!'
 
'Dus ben ik dat etiketje 'onverdraagzaam' gaan accepteren als een eretitel. Ik ben inderdaad een christelijke fundamentalistische islamofobische kaffir (ongelovige), een onverdraagzame en een xenofoob!' Applaus. 'Maar jullie zijn dat ook! Het maakt niet uit of je christen bent of niet. Wil je vrede met de islam? Steek slechts je hand omhoog en zeg dat er geen god is buiten Allah en dat Mohammed zijn profeet is.'

Géén zoetsappige Jezus, maar een strijder
'Toen ik net bekeerd was en kerkdiensten begon te bezoeken, begon ik vragen te stellen over jullie liederen over bijvoorbeeld de terugkomst van Jezus op de wolken. Kijk, met mijn achtergrond lees ik de Bijbel op een andere manier dan jullie. Ik vraag bijvoorbeeld: weten jullie ook wat Jezus komt doen als Hij op de wolken verschijnt? En dan krijg ik altijd van die algemene antwoorden zoals 'om te oordelen'. Maar het staat duidelijk te lezen in Jesaja 19: 'Zie, de HERE rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte...' Waarom is dit belangrijk? Omdat ik het niet persé heb over een oorlog met een moslimstaat vóórdat Jezus komt. Ik heb het over een oorlog waar Jezus ZELF aan zal deelnemen; een oorlog met Egypte, een specifiek land dus. Met andere woorden: als Jezus Christus terugkomt op Aarde zal hij het gevecht aangaan met de Egyptenaren. Waarom? Omdat ze opstonden tegen Israël.'
 
'Dus nogmaals: als Christus terugkeert op de wolken komt Hij om te vechten, en wel tegen een moslimland! Kunnen jullie je voorstellen wat dit met me deed toen ik dit als moslim las? Maar iedere keer als ik met Amerikanen over Jezus spreek dan hebben ze het over Hem alsof Hij een teddybeer is. 'Hij houdt zóóóóveel van je', en zo, altijd dat zoetsappige gepraat. Maar toen ik dit in de Bijbel las besefte ik dat Jezus geen teddybeer is, maar eerder een grizzly beer! En dat ik het beslist niet tegen Hem op zou willen nemen. Trouwens, dit is beslist geen incident. Weten jullie dat op ieder moment dat Jezus in de Bijbel direct na Zijn terugkeer genoemd wordt Hij tegen een moslimland vecht?'
 
De EU is NIET de antichrist
'Het probleem was dat ik dit moest duidelijk maken aan Westerlingen die een totaal andere gedachtengang hadden. Ik moest hen laten zien dat Jezus bij Zijn terugkeer NIET tegen een Italiaan (refererend naar de paus) vecht, maar tegen moslims. Maar iedere keer als ik dit vertelde ging de deur voor me dicht. Men wilde het niet horen omdat ze niet in verwarring wilden raken, omdat hun vele boeken iets anders vertellen. Het eerste waar Christenen bij 'profetie' aan denken is namelijk het Bijbelboek Openbaring. Maar waarom willen jullie altijd bij het laatste boek beginnen? Dat is onlogisch. Hoe moet je al die allegorische beschrijvingen begrijpen als je niet naar de letterlijke omschrijvingen hebt gekeken? Er staan enorme hoeveelheden letterlijke profetieën in de Bijbel die slaan op waar Openbaring over gaat.'
 
'Maar jullie beginnen in Openbaring. Een vrouw op een Beest, zeven bergen (vertaald met 'heuvelen')... hm, laten we eens kijken. Hé, Rome heeft zeven bergen! Dus plotseling gaat het oordeel over Rome (het Vaticaan). Ik weet dat jullie zo denken. En de EU was dan de antichrist, weten jullie nog? Toen het 10e land, Griekenland zich aansloot, dachten velen dat het rijk van de antichrist was gekomen. Hele boeken werden erover geschreven. Maar toen sloten er zich steeds meer landen bij de EU aan, het werden er 12, 15, 22, etcetera. Het standbeeld uit Daniël 2 heeft inmiddels meer dan 20 tenen gekregen, en dan nog maar aan één been, omdat al die landen afkomstig zijn uit het voormalige West Romeinse Rijk en niet uit het Oost Romeinse Rijk. Wat een rare voet is dat!'
 
'Als het niet klopt, moet het afgewezen worden. Maar nee, de antichrist moet volgens velen nog steeds uit de EU komen, punt uit. En als het niet klopt gaan jullie terug naar jullie schema's en proberen het op de één of andere manier in jullie theorie te passen. Misschien is het wel de G8?'
 
Rome is NIET de antichrist
'Jullie denken dat de paus in Rome guillotines zal laten opzetten en christenen zal laten onthoofden, terwijl de mensen die dit écht doen, nu al, de moslims, ermee weg komen omdat de islam zogenaamd een 'vreedzame' religie is! Maar laat me jullie vertellen dat ik op dit podium dag in dag uit tegen de paus tekeer zou kunnen gaan, en dat er dan nog helemaal niets met mij zou gebeuren. Katholieken komen mij écht niet vermoorden omdat ik kritiek heb op de paus. En de EU gaat jullie écht niet terechtstellen omdat jullie denken dat ze de antichrist zijn. Ze denken alleen maar dat jullie gestoord zijn, meer niet.'
 
'Maar als je het over de échte antichrist hebt, dán pas riskeer je je leven. Als een christen vindt je het niet prettig om over de échte antichrist te praten! Dát is de échte antichrist. Maar jullie hele christelijke leven volgt het patroon van 'Jezus, zegen me nu!' Ik weet hoe jullie Westerlingen denken. Jullie hele concept van Jezus is dat Hij jullie overvloedig zal zegenen, nu en hier op deze Aarde. Als dit niet klopt, waarom zit de kerk van Joel Osteen (één van de bekendste predikers van het voorspoedsevangelie) dan bomvol? Het is de grootste kerk van Amerika! Het gaat alleen maar over de positieve/negatieve boodschap, terwijl die twee woorden in de hele Bijbel nergens te vinden zijn.'
 
'Hele doctrines zijn er rondom gebouwd, maar ze negeren de Bijbel die zegt dat er vóór de komst van Christus éérst een grote afval zal komen. Kijk om je heen, we zitten midden in die afval! Jezus zei: ik stuur jullie als schapen tussen de wolven. Wat houdt dat dan in? Niets? Hij zendt jullie als schapen tussen de wolven. Dus als jullie geen wolven hebben in jullie leven... misschien zijn jullie dan wel geen schapen. Waarom lachen jullie nu? Dit is geen grapje! Als jullie geen schapen zijn, sluit je dan maar aan bij degenen die zeggen dat God en Allah dezelfde zijn! Het is namelijk niet makkelijk om een schaap te zijn.'
 
Antichrist zal geen acht slaan op wat vrouwen willen
'Jezus zei ook: wees wijs als een slang en onschuldig als duiven. Wel, ik weet alles over de wijsheid van slangen, want ik heb dat leven zelf geleefd. Ik heb gezien hoe mijn vader mijn moeder behandelde. Ik heb gezien hoe de islam met vrouwen omgaat. Er staat tenslotte dat de antichrist het verlangen van vrouwen niet zal begeren. Nee, er staat niet dat hij niet van vrouwen houdt en homoseksueel zou zijn. Wat een vreemd concept! Er staat letterlijk: hij zal de begeerte van vrouwen niet eren. Vrouwen, wat begeren jullie? Wat het ook is, wat jullie ook begeren: hij eert het niet, omdat hij totaal niets om vrouwen geeft. Kan het duidelijker? Waarom kan de tekst niet gewoon zeggen wat er staat, in plaats van dat jullie er zaken aan gaan toevoegen?'
 
Islam is als religie vermomde sharia wetgeving
'Er staat ook dat hij de tijden en wetten zal proberen te veranderen. Wat is de islam? Een religie? Nee! De islam vermomt zichzelf als religie, maar de islam is in werkelijkheid de sharia wetgeving. Kijk het maar na: de sharia wet moet over de hele wereld worden ingevoerd. Sommigen werpen dan tegen: maar de antichrist zal toch een atheïst zijn? Nee! Fout! Daniël 11 is heel duidelijk over wie de antichrist is. Daar wordt het héle concept van de islam in slechts twee verzen weergegeven (vers 37 en 38). Alles! Verbazingwekkend gewoon.

'Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan; op de lieveling (lett: begeerte) der vrouwen noch op enige andere god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij zich verheffen. Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden.'
 
'In vers 38 staat dat hij de god der vestingen -letterlijk 'forten'- zal vereren. De god van oorlog dus. Wie eert de god van oorlog? Wat betekent jihad eigenlijk? Oorlog, ter ere van Allah! Amerikanen, welkom bij de jihad, welkom bij hudna. Hudna is een islamitisch vredesverdrag dat aan niet-moslims wordt aangeboden. Hudna wordt in de islam overigens niet eens een vredesverdrag genoemd, maar een 'staakt-het-vuren'. In de islam bestaat er helemaal niet zoiets als een vredesverdrag. De islam verbiedt het zelfs om een vredesverdrag met niet-moslims te sluiten. Waarom? Omdat het concept van de islam over de hele wereld verspreid moet worden, met de kracht van het zwaard, zodat Allah zal zegevieren over alle goden, maar vooral over YHWH, vooral over de God van de christenen en de God van de Joden.'
 
Islam kwam om Drie-éénheid te ontkennen
'De God van de christenen, de Drie-éénheid, is het meest godslasterlijke in de islam. De Drie-éénheid is echter het meest heilige concept van de Bijbel. God vergeeft alles, behalve het lasteren van de heilige Geest. Als je de heilige Geest niet als God erkent ga je niet naar de hemel, zo simpel ligt het. God IS de heilige Geest, niet de engel die bij Mohammed kwam en beweerde dat hij de heilige Geest was. Dát is godslastering! 1 Johannes 2:22: 'Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent.' Islam is er maar om één reden gekomen: dit te ontkennen, de Drie-éénheid te ontkennen.'
 
'Dus de Drie-éénheid is héél belangrijk. God bezocht de mensheid door de Zoon, en Hij geeft je de heilige Geest zodat Hij in je woont en je leidt tot de waarheid. De enige manier om de waarheid te leren kennen is door de heilige Geest. Als je de God van Abraham, Izaäk en Jacob vraagt om de waarheid, zal Hij je die geven. Als je Hem zoekt met heel je hart en verstand zal Hij zich aan je bekend maken.'
 
De god van zijn voorvaderen en het vredesverdrag met de Joden
'Goed, terug naar vers 37. Er staat dat hij de god van zijn vaderen niet zal eren. Zijn vaderen, hiermee worden zijn voorvaderen bedoeld. Mohammed ontkende de goden van zijn voorvaderen en kwam met één nieuwe god. Veel Amerikanen denken dat de antichrist een Jood zal zijn. Laat me één vers uit de Bijbel zien waar dit staat, zeg ik dan. Dan erkennen ze dat zo'n vers niet bestaat. Vervolgens vraag ik om indirect bewijs dat dit zo zou zijn. En dan komen ze met de tekst 'hij zal de god van zijn vaderen niet eren'. Het is één enkele god zeggen ze dan, en alleen Joden aanbidden een enkele God, dus moet het wel een Jood zijn. Maar sorry, ook de moslims aanbidden één enkele god, en die god is een god van forten (vestigingen), een god van oorlog. Joden eren geen God van oorlog.'
 
'Dan komen ze met het argument dat de Joden alleen maar met een Jood een vredesverdrag zullen sluiten omdat ze niemand anders vertrouwen, en dat de antichrist daarom een Jood moet zijn. Ja, ik weet hoe jullie denken, ik ga al heel lang met jullie om en wordt er gek van! Hé, de Joden sloten zelfs een vredesverdrag met nota bene Yasser Arafat! En hij eert één enkele god en dat is de god van oorlog. Als ze al met hém een verdrag sloten (Oslo akkoorden), waarom dan niet met een (niet-Joodse) antichrist? Onzin dus! Ik heb geen idee waar jullie al die argumenten vandaan halen, maar ze slaan dus helemaal nergens op.'
 
Leger van 200 miljoen moslims
'En geef me eens één Bijbelvers waarin staat dat de antichrist uit Europa zal komen, of één vers waarin God oorlog voert met een niet-moslimland. Eén vers maar. Laat me de verzen maar zien waarin staat dat de antichrist uit Europa zal komen. Ze bestaan niet. Ja, ik hoor naast kreten zoals 'Rome' en 'zeven heuvelen' ook het 'leger van 200 miljoen, dus China'. Kom op Walid, China staat in de Bijbel! Er staat toch dat er een leger van 200 miljoen uit China zal komen? Maar waarom is het in het Westen zo dat er woorden aan de tekst worden toegevoegd, die er helemaal nooit hebben ingestaan? China staat er nergens in, waarom hebben jullie dat er dan wél ingebracht?'
 
'Als je de Bijbel bestudeerd vanuit een Oosterse gedachtengang moet je als eerste met de exacte teksten en exacte quotes komen. Wat jullie in het Westen hebben gedaan is al het indirecte bewijs (voor jullie theorieën) nemen en daar het meeste gewicht aan geven. Zoals dat leger van 200 miljoen man. 'O dat moet China zijn, alleen dat land kan zoveel mensen op de been brengen.' Hoe komen jullie toch bij zo'n conclusie zonder enige bewijs te hebben? Ten eerste: er staat koningen van het Oosten. Niet één, maar vele. China is er maar één. Koningen staan voor landen, dus het zullen meerdere landen zijn, niet slechts één. Er staat dat ze van ten oosten van de rivier de Eufraat (in Irak) zullen komen, en dat ze uit vele landen komen... En raad eens? Alle landen daar zijn islamitisch! Irak, Iran -trouwens, daar zijn we nu al in oorlog mee, dus waarom wachten op de EU?-, Pakistan, Afghanistan, Indonesië.. die kunnen makkelijk 500 miljoen man op de been brengen!'
 
Jezus zal bij Zijn komst de Arabische wereld vernietigen
'Probeer dat maar eens te weerleggen. Ik heb alle bewijs dat mijn theorie klopt, want je ziet het nu al voor je ogen gebeuren! Ahmadinejad bad in de VN om de komst van de Mahdi, de 'perfekte mens'. Is dat niet de antichrist? En dan ál die verzen waarin Jezus oorlog voert? In Habakuk 3 komt God, Christus Zelf, om tegen Midian (vs. 7) te vechten, nadat Hij eerst in Teman (vs.3) is geweest, het huidige Saudi Arabië. Dus Christus Zelf zal oorlog voeren tegen Saudi Arabië. Kennen jullie de tekst uit Jesaja 63? 'Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen..?' Is dat van druivensap? Nee, er staat dat dit van bloed zal zijn! (vs. 3). Waarom bloed? Wel, Hij zal naar Saudi Arabië gaan om daar flink huis te houden. Er staat dus dat Hij hoogstpersoonlijk de Arabische wereld zal vernietigen.'
 
'Waarom hebben jullie Westerlingen het woord 'Edom' in 'Rome' veranderd? Wat heeft jullie dat recht gegeven? Nou, zeggen jullie dan, wij hebben dat recht omdat wij aannemen dat de zeven heuvelen*2 uit Openbaring slaan op Rome. Jullie zeggen dus dat op grond van één interpretatie van een allegorie alle letterlijke profetieën het fout moeten hebben! Hoe kan dit ooit kloppen? Hoe durven jullie één allegorie letterlijk te verklaren en ál die letterlijke profetieën waarin Christus oorlog voert tegen deze landen te negeren? Jesaja 63, Zijn kleren zullen onder het bloed zitten! Psalm 83, Hij zal ze oordelen! Joël 3, 'Ik zal alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden.' De verdeling van Israël (door de oprichting van een Palestijnse staat) zal Gods oordelen teweeg brengen.'
 
'Lees in Joël 3, daar heeft Hij het tegen Tyrus (Libanon) en Gaza. Libanon, het spijt me voor jullie, maar jullie zijn verdoemd. Hij zal namelijk oorlog voeren tegen Tyrus, tegen Libanon. En Gaza, dat was ook tegen mij gericht, want ik kom zelf uit de Palestijnse gebieden. God zegt tegen al die landen, tegen Tyrus, Sidon, Filistea, Gaza, dus ook Hamas en Hezbollah: wie zijn jullie om met Mijn land te twisten? En dat alles is nú aan het gebeuren! Als Hij over de volken zal oordelen zal hij Hamas en Hezbollah beslist niet vergeten. Mijn vrienden, jullie leven in een tijd waar Mozes alleen maar van had kunnen dromen. God bracht Israël uit Egypte, maar de profeet Jeremia zei dat er een dag zou komen dat de mensen niet langer zouden zeggen dat God de zijnen uit Egypte heeft gehaald, maar bijeen heeft vergaderd uit alle landen van de wereld waarheen de Joden werden verstrooid. Dat is gebeurd, recht voor jullie ogen!'
 
'De Bijbel is niet zomaar een boek met verhalen. Vergeet dat maar. Toen ik als moslim de Bijbel begon te lezen las ik een Boek over de lotsbestemming van de hele mensheid. De hele toekomst staat erin beschreven. Wat een verbazingwekkend Boek.'
 
 
*1 In Daniël staat beschreven hoe de antichrist door (gebruik te maken van het begrip) 'vrede' velen zal vernietigen.
 
*2 Letterlijk staat er 'zeven vestigingen' of 'forten' (foutief vertaald met 'heuvelen'). Mecca heeft 7 moskeeën van Mohammed die als 'forten' werden gebruikt bij de verdediging van de religie van de profeet.
 
 
Xander
 
YouTube (deel 1/7)
 

Reacties

Mmm op 09-07-2014 15:39

Ik lees hier in de tekst dat mohammed (VREDE ZIJ MET HEM) in de eindtijd zal komen.

Ik als moslim weet 100% dat het niet zo is 

Wij GELOVEN dat de mahdi zal komen en kort daarna zal jezus (AS) 

komen om de anti-christ te verslaan.

 

Dus wat hier allemaal verteld wordt is NIET WAAR!

 

Lees eerst de siteregels als u hier wilt posten, bij herhaling wordt uw post niet gepubliceerd, zie punt 1. Mod.

 

Paul West op 03-08-2014 22:35

Mmm heeft gelijk, nog afgezien van het feit dat het heel kras zou zijn als de bijbel de islam als bedreiging zou zien. De islam is effe iets later ontstaan dan de bijbel, zelfs na de fictieve figuur van Jezus (dus nieuwe testament).

eduard bosman op 14-10-2014 12:48

ik geloof dat de mahdi in een persoon als obama zou komen want hij wilt het vredesverbond met israel sluiten, en dat terwijl hij moslim is en alle jihad strijders ook moslims dus, juist tegen de joden zijn (gods volk de isralieten, dan daarbij geloof ik ook dat  de antichrist niet joods zal zijn maar zou zeggen dat hij christelijk is , en na 3,5 jaar zou hij zijn masker afzetten en tegen de joden ten strijde trekken, kijk naar obama  hij zei 6 jaar geleden dat hij christen is maar nu na een regeer periode van 3,5 jaar en op nieuw gekozen is zei hij zelf ik ben een moslim en amerika  is niet langer een christelijke natie, ik bedoel hoe duidelijk wil je het hebben ? 

hij zal zeggen ik ben god en ook dat heeft hij al gedaan en hij is de baas van moslimbroederschap,

de tijd van mhadi  zal ingeluid worden met zwarte vlaggen (kijk naar de jihad strijders welke kleur heeft hun vlag?) inderdaad zwart, ik ben een christen maar ik ben nog steeds aan het onderzoeken wie de antichrist zou zijn maar ik ben van mening dat obama wel akelig dichtbij komt als antichrist. wat is jullie mening hierover dan? want hij zal in het midden van ons getuige van zijn geloof in jezus, en daarna ineens niet meer hoe kan dat? of je bent christen of je bent een moslim toch?? hij zal komen uit het oosten ( indonesie) en zal opkomen in het westen (amerika) en kijk naar wat jezus zegt over de zon die zou opkomen in het westen zo zou de komst der mensenzoon zijn nu wilt het feit dat het logo van obama tijdens zijn campagne de zon die opkomt van het westen is

bid tot god voor wijsheid en vraag aan de heilige geest om duidelijk tot u te spreken terwijl u dit onderzoekt

ga er niet vanuit dat ik gelijk heb maar onderzoek het eerst dat zegt jezus ook ga in gebed en vraag om wijsheid en onderzoek alles wat men tegen u zegt ook de voorgangers want ook in gemeentes zal de duivel rondgaan omdat ook hij gelooft in god en in jezus, hij heeft tenslotte samen met hen in de hemel gezeten totdat hij zich net zo ging voelen als god en toen door god is nedergeworpen 

ik hoop dat u hier onderzoek naar zal doen en dan met een antwoord zal komen 

met Vriendelijke groet Eduard Bosman 

Halleluja vader god die in de hemelen zijt ik vraag aan u de wijsheid om dit alles te onderzoeken en de heilige geest tot mij te laten spreken want ik weet dat alleen u god allemachtgig weet wanneer de tijd gekomen is wilt u ons duidelijkheid geven over deze tijd ik vraag u dit alles in de naam van u zoon die voor ons gestorven is aan het kruis Jezus christus Amen 

Mark op 08-11-2014 13:42

Walid shoebat weet het allemaal zo goed, doch hij maakt fouten!

ten eerste; het 666 teken is geen bismallah, zie https://www.youtube.com/watch?v=AiN705yVCMw

2e: Jezus Christus komt niet als eerst uit de hemel om Egypte aan te vallen. Jes 19:1. Daarmee legt hij deze tekst verkeerd uit! Christus komt als eerste te harmegeddon, waar alle legers ter wereld opgesteld staan om tegen Hem te vechten, zie Openb.16:14

3e: Shoebat beweert dat de antichrist een moslim is en het eindtijd geloof de Islam. Dit is fout!

In Daniel 11:37 lezen we dat de antichrist er geen enkele bestaande god-heid erop na houd. De antichrist zal er juist een onbekende vreemde god op na houden, staat er in vers 38. En die god-heid is natuurlijk de draak, ofwel satan. Dus niks Islam!!!

4e Lees ook eens http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=210:tekenen-der-tijden-verborgenheid-het-grote-babylon&catid=148:de-toekomst&Itemid=90

eduard bosman op 08-11-2014 14:47
@ paul west het klopt dat de islam later is ontstaan maar toch voorspelt god al dat ze zullen komen ze worden duidelijk besproken in ezechiel 8 vers 16 of weet je nog andere mensen die naar het oosten bidden? en dat obama het niet is is mij ook wel duidelijk en mark als je verder leest op deze site dan leer je meer want hier staat maar een klein deel van whalid soebat http://inbijbelsperspectief.weebly.com/wat-zegt-de-bijbel-over-de-islam.html
eduard bosman op 08-11-2014 14:48
na het lezen van deze site werd mij veel meer duidelijk groeten eduard bosman
eduard bosman op 08-11-2014 15:49
@ mark en wat dacht je dan van saudi arabie die heel veel olie heeft, en van die (wijn) hebben er heel veel gedronken ik bedoel maar is dat dan niet de vrouw met rodescharlaken kleden? welke kleur heeft ongemengd olie? inderdaad rood , en dan daniel 11 vers 38 de antichrist zal inderdaad niet de god van de molims aanbidden, maar wie zegt dat hij daar niet uitkomt want de moslims denken immers dat allah gelijk is aan god vele denken zelfs dat we de zelfde god aanbidden, dus kan het niet zo zijn dat allah een bedenksel is van satan? want als allah niet bestaat zou hij hem ook niet vereren toch? of ga ik nou te ver in redeneren??
Paul West op 08-11-2014 18:50

@ Eduard: Ook jij zou moeten weten dat  elke religie, net zo als het christendom, is ontstaan uit allerlei lokale en vaak regionale  'godsdienstjes'. Een bij elkaar geraapt zooitje waar geen draad van waar is en geen enkele historisch bewijs voor is te vinden. Jouw onzichtbare vriendje mag dan dingen hebben voorspeld, je vergeet te vermelden dat de bronnen (Ezechiël) die je citeerd niet gedateerd kunnen worden, stomweg omdat er geen stukkie van die bronstijd geschriften over is gebleven.

Je kunt (willen) geloven) wat je wilt, dat maakt het nog geen waarheid.

Paul West op 08-11-2014 18:51

ps. Oh en waar haal je de idioterie vandaan dat de president van de Venigde Staten, meneer Obama een moslim is? Joh, je hebt toch echt een Google-handicap!

getuige op 08-11-2014 22:58

@ Paul West op 08-11-2014 18:50

Wat is er bijzonder aan jou verhaal? 

Paul West op 09-11-2014 08:15

@ Getuige: Ik begrijp je vraag niet. Ik heb helemaal geen 'verhaal', ik noem alleen wat feiten op.

eduard bosman op 09-11-2014 14:19
@ paul west of obama wel of gen moslim is laat ik hier in het midden maar als je op wikipedia kijkt dan lees je dat hij op ee katholieke school in indonesie ingeschreven stond als moslim, en over de "feiten"zoals jij ze noemt het is ook een feit dat ezechiel in het oude testament staat, dus voor de komst van jezus, en dan daarbij waarom zeggen ze in de geschiedenis lessen allemaal zoveel jaar voor christus en zoveel jaar na christus? en dat zelfs door ongelovige en waarom vloeken mensen met de naam van god en jezus, en niet met allah of mohammed? dat zijn ook een paar feiten
eduard bosman op 09-11-2014 14:26
@ mark daniel heeft inderdaad gezegd dat er geen bestaande god ( in zijn tijd bestond de islam ook nog niet) maar een vreemde god op na zal houden als je kijkt naar de tijd waar daniel in spreekt toen bestonden er allerlei geloven in verschillende goden, alleen de islam is er veel later bijgekomen nu zo,n 1439 jaar geleden. dus als je het zo bekijkt dan kan het wel degelijk kloppen, snap je wat ik bedoel??
Mark op 09-11-2014 18:11

@Eduard, ik begrijp wat je bedoelt. Maar het klopt niet. Het gaat niet om een al of nog niet bestaande god toen Daniel dit schreef, het is een profetie voor de eindtijd, die volgens mij dichtbij is.

Lees Dan. 11:37 nog eens. "Op de god zijner vaderen slaat de hij (de antichrist) geen acht, nog op enig ander god, tegen alle goden zal de antichrist zich verheffen". Duidelijk nietwaar?

Immers de antichrist ziet zichzelf als god, zie 2 Thes. 2:4

En deze antichrist vereerd een vreemde god, die satan is, en niemand anders.

Eduard, als de antichrist een moslim zou zijn, zoals jij denkt, en die antichrist roept zichzelf uit tot god, dan is hij daarmee de vleesgeworden allah nietwaar? Want buiten allah is geen god. Hoe kan die allah alias antichrist dan nog een (vreemde) god erop nahouden? 2 goden? Onmogelijk dus! Vergeet niet dat de Islam de 3-eenheid ontkent. Allah is een.

Nee, de antichrist vereerd satan, precies dezelfde manier zoals Jezus, die ook God is, Zijn Vader God eerde. Daarmee is satan de grote na-aper van God. Satan heeft zo zijn onheilge 3-eenheid gecreeerd. De antichrist, de valse profeet, en satan.

Maar ik zeg niet dat de Islam geen rol speelt! We zien duidelijk om ons heen hun antichristelijke opvattingen. Maar de Islam zal dus niet het eindtijdgeloof zijn! Ook de moslim zal moeten kiezen voor of tegen de antichrist!

Paul West op 09-11-2014 18:35

@ Eduard: Als de Wikipedia èn de bijbel jouw bronnen zijn, dan heb je toch heus een probleem. Dat Obama in 1988 gedoopt is, is je tijdens de Google-zoektocht vermoedelijk ontgaan.Dat Ezechiël in het oude testament staat, een boek (de tanakh) dat zijn oorsprong vindt in de tweede eeuw na onze jaartelling. Tot die datum is er, ik herhaal het nog maar eens, geen draad bewijs of bronmateriaal van de tot dat moment oraal overgeleverde verhalen van de joden. Ook van de door jou genoemde Jezus is geen snipper bewijs en dat in een tijd waarin de Grieken, Romeinen (en zelfs de Egyptenaren!) toch echt wel bijhielden wat er in hun gebied gebeurde.

Omdat iemand iets beweert of zegt, wil dat niet zeggen dat het waarheid is. De bijbel, de tanakh, de torah, de talmud, de koran, het zijn allemaal schrijfsels van en door mensen zonder enige historische waarde, behalve als een cultuurhistorisch fenomeen.

Als je het volledig willekeurig gekozen jaar NUL als bewijs ziet van het bestaan van een fictieve Jezus, moet je opnieuw even Google raadplegen en je afvragen waarom we niet de joodse (-3761), Chinese (-2697) of bijvoorbeeld Japanse (+1989) jaartelling hanteren.

Dit is de reden waarom kerken massaal leeglopen: Omdat mensen wetenschap tot zich nemen, zaken bestuderen en niet meer klakkeloos aannemen wat priesters met sprookjesboeken hen eeuwenlang hebben wijsgemaakt.

Geert Kok op 14-11-2014 00:15

Het is vrij eenvoudig. Heb elkaar lief. Als we de Koran eens doorspitten uit het oogpunt van Jezus dan staan er veel teksten die geheel niet bevestigen wat zogenaamde moslims geloven. Sterker nog mohammed en zijn volgelingen worden geacht God als rechter boven zich te stellen. Daarin wordt de torah en de injil gezien als onveranderlijk woord van God. Zelfs mohammed wordt geacht om naar de mensen vh boek te luisteren en zijn twijfels over zijn Goddelijke openbaring te toetsen aan het woord van God. Daarin wordt ook gezegd dat als God bij machte is om iedereen tot geloof te brengen dat het dus tegen Gods wil in gaat om zelf met kracht mensen te bekeren. Leest iemand welmet de Geest. Want God is groter dan wat voor tempel boek of wat ook. Luistrrd er nog iemand naar God. Hij houd van de mensen. Dus als je Moslim bent  en je denkt dat je een beetje geweld niet moet sschuwen en dat je een goede daad bewijst ben je God kwijt geraakt in je leven. Hij houd van de mens en haat de zonde. Maar vooral die je in je eigen leven begaat. Die ander is misschien meer in waarheid dan jijzelf. Alle broeders en zuster roep ik op om eens aan God te vragen hoe ze met hun medemens om moeten gaan. Er komen dan geheel andere antwoorden dan sommigen misschien willen doen geloven. Voor mij is de Koran en de bijbel duidelijk. Er is geen God dan God. En of Mohammed daarin helemaal in Gods waarheid wandeld is niet anders dan voor jouzelf geld. De Koran zei zelf dat Mohammed bij twijfel het maar eens aan de bijbel en de torah moest toetsen. De verhalen zijn duidelijk inclusief de Heilige bevalling van Maria. Dat er discussies zijn is niet van God. Maar wat gesproken is staat prima beschreven in de surahs. Lees maryam bijvoirbeeld eens if kantelen. Er staan duidelijk Geestelijke richtlijnen voor ons mensen. Niks hak de ander zijn kop er maar af. Dat heeft niks met God en geloof te maken. Alsof God zijn eigen boontjes niet kan doppen. God vraagt een deugdzaam leven. Oorlog en geweld is ziels en duivels. Dat lees ik terug in de openbaring in de Islam. Jezus legde het prima uit in de evangelien. Zegen.

Nana op 20-03-2017 10:47

Geen hoofdletters, zie siteregels. Mod.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl