HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Perry Stone: Begin van het einde mogelijk pas in 2032
Berekeningen en Tijdlijnen deel 10
Perry Stone: Begin van het einde mogelijk pas in 2032

 
Astronomen hebben berekend dat een asteroide die in 2029 rakelings langs de Aarde zal scheren, in 2036 recht op ons afkomt. Zal dan de in Openbaring voorzegde asteroide-inslag plaatsvinden?
 
De Amerikaanse evangelist Perry Stone is al vele jaren zonder twijfel één van de bekendste en meest fervente 'pre-trib Opname' predikers ter wereld. Op een recente 'eindtijd' conferentie in St.Louis (VS) schokte hij zijn toehoorders door te opperen dat de Opname en Verdrukking, die volgens velen nu op ieder moment zouden kunnen gaan plaatsvinden, mogelijk nog tot 2032 op zich laten wachten.

In de vorige 'berekeningen en tijdlijnen' artikelen hebben we diverse predikers, evangelisten en Bijbelonderzoekers aan het woord laten komen, die er vrijwel zonder uitzondering van uitgaan dat de christenen de Opname en (Grote) Verdrukking ergens tussen 2008 en 2019 tegemoet kunnen zien. Hiervoor presenteerden zij een breed scala aan Bijbelse feiten en aanwijzingen, die op soms verbluffende wijze lijken aan te tonen dat de terugkomst van Jezus Christus inderdaad aanstaande is.

 

Perry Stone is in dit opzicht een stuk voorzichter met het vaststellen van datums en tijdlijnen. Waar hij de mensen vooral van wil overtuigen is het feit dat de Opname echt vóór de 7-jarige Verdrukking ('pre-trib') zal plaatsvinden. In zijn lezingen in St.Louis presenteerde hij een nauwgezete uiteenzetting van de 7 zegels en 7 bazuinen uit het Bijbelboek Openbaring, dat hoofdzakelijk gaat over de laatste fase van de eindtijd en de letterlijke komst van het Koninkrijk van God op Aarde.

 

Stone: Parallel priesters en christenen bewijst pre-trib opname

Eén van de vele aanwijzingen dat de Opname 'pre-trib' zal zijn is volgens Stone de Bijbelse parallel tussen christenen, die in het Nieuwe Testament 'priesters' worden genoemd (1 Petrus 2:9 / Opb.5:10), en de Joodse priesters in het Oude Testament. Zoals deze zich 7 dagen verborgen moesten houden (Lev.8:31-36) en zich moesten voorbereiden op de Grote Verzoendag (Yom Kippur), zo zullen de huidige 'priesters' 7 jaar lang verborgen worden in de hemel, terwijl de oordelen van Jezus en God over de Aarde zullen gaan (Jesaja 26:20-21).

 

De Joodse herfstfeesten moeten in profetisch opzicht nog vervuld worden. Met Rosh Hashana (Trompettenfeest, Joodse nieuwjaar, dit jaar 8-10 september) worden 100 bazuinen geblazen. Bij de laatste bazuin begint het nieuwe jaar. Het is het blazen van deze bazuin waar Paulus naar verwijst (1 Kor.15:52 / 1 Tess. 4:16), die de Opname en opwekking uit de dood van de gestorven gelovigen zal aankondigen.

 

Na Rosh Hashana / Opname volgen de 7 dagen waarin de priesters zich verborgen houden = de 7 jarige Verdrukking waarin de gelovigen zijn opgenomen in de hemel. De 10e dag is de Grote Verzoendag, die staat voor de zichtbare Wederkomst van Jezus Christus met alle heiligen op Aarde. Dan volgt het oordeel over de volkeren en het begin van het 1000-jarig Vrederijk.

 

Het Lam en de boekrol met 7 zegels

In Openbaring 5 opent het Lam (Christus) een boekrol met 7 zegels, die de eindtijd op Aarde inluiden. Er zijn grofweg vier verschillende visies op de betekenis van deze boekrol:

 

- het onthult Gods plan voor de 6000 jarige menselijke geschiedenis in totaal

- het is de originele eigendomsakte van de Aarde, die verloren ging met de zondeval

- iedere zegel staat voor 1000 jaar, 6 zegels = 6000 jaar

- de boekrol verleent het Lam verlossings- en oordeelsmacht

 

Deze boekrol vertoont een historische parallel met het Romeinse Rijk in die dagen. Keizer Augustus verzegelde zijn testament ('wil') namelijk met 7 zegels, die de afdrukken hadden van de zegelringen van al zijn zoons. Daarom mocht deze 'wil' pas geopend worden als alle zeven zoons met families als getuigen aanwezig waren. Op dezelfde manier zal de boekrol met 7 zegels in de hemel pas worden geopend als alle getuigen, de 7 kerken uit de eerste hoofdstukken van Openbaring, aanwezig zijn. Volgens Stone kan dit alleen als zij opgewekt zijn uit de dood, en dus ook de Opname al heeft plaatsgevonden.

 

Er zijn christenen die helemaal niet in een Opname geloven en denken dat de Kerk net als de wereld door de hele Verdrukking zal moeten gaan. 'Maar waarom staat er dan in Openbaring 5 dat 'geen mens IN de hemel' waardig werd bevonden de boekrol te openen?' werpt Stone tegen (KJV geeft correcte vertaling weer: no MAN en níet no one; de Nederlandse vertalingen hebben dit niet goed vertaald met 'niemand'). Als er bij het openen van de boekrol mensen IN de hemel aanwezig zijn, dan moet de Opname volgens Stone dus vóór de 7-jarige Verdrukking hebben plaatsgevonden.

 

Eerste 4 ruiters Apocalypse

De eerste 4 zegels die door het Lam worden geopend laten de eerste 4 ruiters van de Apocalypse op Aarde los. Er verschijnt achtereenvolgens een wit, een zwart, een rood en een vaal (Grieks: 'chloros', dat is vaalgroen) paard. Ook dit is een parallel met de Romeinse gebruiken van die dagen. Als een Romeinse keizer werd gekroond verscheen er ruiters op 4 paarden, die 4 gekleurde banieren droegen.

 

De eerste, witte ruiter is dus een beeld van de antichrist en niet van Jezus, zoals sommigen denken, omdat het witte paard een verwijzing is naar de Romeinse keizer, wat altijd een militair persoon was, die ingehuldigd werd tijdens een militaire parade. Ook de boog die hij krijgt bewijst dat hij een soort krijger is. Daarnaast krijgt hij een kroon, die echter geen 'diadema' (Grieks: kroon voor een koning) is, maar een 'stefanos' (kroon van een overwinnaar, een veroveraar). In de Bijbel staat duidelijk dat hij zal 'overwinnen', zal onderwerpen.

 

Antichrist = islamitische mahdi

Perry wijst in dit verband op de uitleg over de komst van de islamitische messias, de 'mahdi', die hij in 1992 kreeg van een vrouw uit Perzië (Iran). Zowel de Soenitische als Shi'itische moslims geloven dat de mahdi op een wit paard zal verschijnen, alle Joden zal uitroeien en een islamitisch wereldrijk (Kalifaat) zal oprichten. Ook zegt de islamitische traditie dat er in de eindtijd 4 vredesakkoorden zullen worden gesloten, waarvan de laatste zal worden bemiddeld door een afstammeling van 'de broer van Mozes' en 7 jaar zal duren - exact de lengte van de totale Verdrukking die in de Bijbel wordt voorzegd.

 

In Daniël 9:27 staat dat er door de antichrist met veel landen een verbond zal worden gesloten (letterlijk: versterkt, of vernieuwd, mogelijk de vernieuwing van de Oslo-akkoorden tussen Israël en de Palestijnen). De antichrist is ook volgens Perry dezelfde als de islamitische mahdi, die 'vrede' zal brengen - maar niet 'vrede' in de betekenis zoals wij die kennen. Daniël 8:25 zegt namelijk dat het een 'vrede' zal zijn waarbij velen verwoest zullen worden, wat precies overeenkomt met het traditionele, hedendaagse islamitische begrip van 'vrede', namelijk alleen vrede onder moslimoverheersing, waarbij alle andersdenkenden worden onderdrukt en/of uitgeroeid.

 

Het hier gebruikte Hebreeuws woord voor vrede bewijst dit: 'shalva', wat 'veiligheid' betekent (dus anders dan het zeer bekende 'shalom'). De aan de wereld beloofde veiligheid komt er echter juist niet: 'Want wanneer ze zeggen 'vrede en veiligheid', worden ze plotseling getroffen door verwoesting, zoals een zwangere vrouw door barensweeën; en zij zullen niet ontsnappen.' (1 Tess.5:3, deels rechtstreeks vertaald uit KJV, deels NBV). Let op: er staat hier dat de mensen over vrede en veiligheid zullen praten, maar NIET dat dit er al is, iets wat onder christenen een breed aangenomen misvatting is.

 

'Vrede en veiligheid' is al jaren en zeker op dit moment hét gespreksonderwerp in de wereld, zeker nu de massamedia de afgelopen dagen berichtten dat Israël en de Palestijnen weer gaan praten over een vredesverdrag, dat er volgens de Amerikanen al over een jaar zou kunnen liggen. Tegelijkertijd heeft u op onder andere deze site kunnen lezen van de steeds groter wordende oorlogsdreiging in het Midden Oosten. Aan de voorwaardes voor de vervulling van 1 Tess.5:3 en de profetiën van Daniël is hiermee volledig voldaan; nu is het slechts wachten op de spreekwoordelijke lont in het kruidvat, de 'plotselinge verwoesting' die door Paulus wordt genoemd.

 

2e en 3e zegel: oorlog, droogte, hongersnood

Het verbreken van het 2e zegel roept het rode paard naar voren. Rood is in Openbaring tevens de kleur van 'het beest' en 'de hoer'. Stone is van mening dat de rode kleur wijst op de heropleving van het communisme (ook in de vorm van wereldwijd socialisme), dat volgens hem nooit verdwenen is (het 'rode boekje'). De ruiter op dit paard krijgt een groot zwaard en ontkent oorlogen op Aarde.

 

De uitleg van het 3e, zwarte paard is over het algemeen eensluidend: hier worden hongersnoden mee aangekondigd. Voedsel gaat op rantsoen. Stone wijst op het wereldwijd verdwijnen van de bijen ('colony collapse disorder'), die door middel van bestuiving verantwoordelijk zijn voor 1/3 van onze voedselvoorziening. Openbaring 6:6 zegt dat er geen schade zal worden toegebracht aan de olie (olijven/olijfbomen) en wijn (druiven/wijngaarden). Frapant: deze zijn niet afhankelijk van de bestuiving door bijen, en zijn veel beter bestand tegen extreme weersomstandigheden dan andere gewassen.

 

In het kort zijn er vier mogelijk oorzaken voor deze wereldwijde hongersnood: oorlog (Opb.6:4), extreme droogte in de eerste 42 maanden van de Verdrukking, natuurrampen en in het algemeen de oordelen van God.

 

4e t/m 6e zegel: 1,7 miljard doden, inslag uit de ruimte

Het 4e paard is vaalgroen, de kleur van ziekte en ook de vaalgroene kleur van een lijk. Een kwart van de mensheid -nu circa 1,7 miljard mensen- zal worden gedood door oorlog, honger, ziekte en dieren (mogelijk ook besmettingen via dieren -vogelgriep e.d.- en dierproducten). Merk op dat er al 1,7 miljard mensen, een ongekend groot aantal, zijn omgekomen na het openen van alleen nog maar de eerste vier zegels! De andere zegels, de zeven bazuinoordelen en zeven schaaloordelen moeten dan nog komen.

 

Na het openen van het 5e zegel roepen al de mensen die de marteldood stierven vanwege hun geloof in Jezus Christus om wraak. Het feit dat zij zich onder het altaar -en daarom onder de 'kristallen zee'- bevinden is volgens Stone een zeer belangrijke aanwijzing dat deze martelaren een andere groep zijn dan de heiligen die zich vóór de troon bevinden, op de 'kristallen zee'. De martelaren onder het altaar bevinden zich nog niet in de hemel bij de opgenomen gelovigen op de kristallen zee. Zij hebben de Opname gemist, en moesten de marteldood door onthoofding sterven om alsnog behouden te worden. Overigens worden er nu al jaarlijks 168.000 christenen (waarvan 2/3 in de moslimwereld) vermoord vanwege hun geloof.

 

Bij het 6e zegel komt er een enorme aardbeving, wijkt de hemel 'als een boekrol' terug en vallen de 'sterren' op Aarde, waardoor bergen en eilanden van hun plaats worden gerukt, wat mogelijk duidt op de inslag van een asteroide met meerdere kleinere asteroiden. Stone zegt dat het niet voor niets is dat er al tientallen jaren in landen over de hele wereld enorme ondergrondse bunkers en complexen worden gebouwd. Openbaring 6 beschrijft dan ook hoe de koningen der aarde en de machtigen zich zullen verbergen in holen en rotsen, en tot de bergen zullen zeggen: val op ons (m.a.w.: dood ons!) en 'verberg ons voor Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?' (6:16-17).

 

Twee groepen gelovigen

Tussen het 6e en 7e zegel worden er 144.000 Joden op Aarde verzegeld en ziet Johannes in de hemel een 'grote schare die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen' die 'uit de grote verdrukking' (7:14) komen. 'Ik heb veel vrienden die dit als bewijs aanvoeren dat de Kerk wel degelijk door (een deel van) de Verdrukking zal moeten gaan,' zegt Stone. Een nauwkeurige studie van de gebruikte Griekse werkwoorden laat volgens hem zien dat het hier tóch om een andere, tweede groep gelovigen gaat, die de Opname hebben gemist. Er staat namelijk dat zij hun gewaden hebben gewassen en wit hebben gemaakt in het bloed van het Lam, wat er op wijst dat hun gewaden NIET wit waren op het moment van Jezus' komst, en ze om die reden niet meegingen met de Opname. Om hun gewaden alsnog wit te maken moesten ze in de verdrukking de marteldood sterven.

 

Ook ziet Stone dat het onderscheid tussen deze groepen bevestigd wordt in de verschillende taken die zij krijgen: de gelovigen die de Opname hebben gemist zullen 'dag en nacht' in Gods tempel Hem vereren (vs.15), terwijl de overwinnende heiligen van de Opname 1000 jaar lang met Jezus als koningen en priesters zullen heersen over de Aarde.

 

Dan wordt het 7e zegel verbroken en komt er een half uur stilte in de hemel. Stone wijst opnieuw op het verband met het Joodse priesterschap. Op de Grote Verzoendag ging de hogepriester het heilige der heiligen in de Tempel binnen, terwijl buiten op het plein iedereen een half uur lang stil was en wachtte totdat hij weer naar buiten kwam. In de Joodse traditie worden er op deze dag drie boeken in de hemel geopend:

 

- het boek van de rechtvaardigen (de heiligen voor de troon van Christus)

- het boek van de onrechtvaardigen (zij zullen zich nooit bekeren, ongeacht wat er gebeurt)

- het boek van de halfslachtigen: niet helemaal rechtvaardig, maar ook niet helemaal onrechtvaardig. Zij zullen, na de Opname te hebben gemist, tijdens de verdrukking een definitieve keuze moeten maken: of alsnog kiezen voor Christus (en de marteldood sterven), of kiezen voor de antichrist en voor eeuwig verdoemd worden.

 

7 bazuinoordelen; asteroide op westelijke halfrond

Het 7e zegel brengt 7 engelen met 7 bazuinen op het toneel, die het volgende teweeg brengen:

 

1. hagel en vuur, vermengd met bloed

2. een grote brandende berg valt in de zee

3. een brandende ster uit de ruimte vergiftigt 1/3 van het zoete water

4. 1/3 van licht van zon, maan en sterren wordt verduisterd

5. de put des afgronds opent zich en sprinkhanen pijnigen de mensen

6. vier engelen bij de rivier de Eufraat worden losgelaten, leger van 200 miljoen man uit het oosten, oorlog die 1/3 van de overgebleven mensheid doodt

7. overgang naar de volgende serie (schaal-)oordelen

 

De 7 bazuinoordelen lijken te gaan over hevige vulkaansuitbarstingen (aswolken die het zonlicht verduisteren), kometen en/of asteroiden die vanuit de ruimte op de Aarde neerstorten, wereldwijde droogte met water- en voedseltekorten, enorme aardbevingen en mogelijk ook een kernoorlog. Het Griekse woord voor de 'ster' -genaamd Alsem (bitter, engels: wormwood)- die op de Aarde valt is 'aster', wat inderdaad duidt op een asteroide. Stone meent tevens uit de Bijbel op te maken waar deze asteroide zal neerstorten:

 

- In Daniël 11 wordt gesproken over de 'koning van het Noorden', het gebied Turkije/Rusland.

- In 11:40 staat dat de antichrist (/mahdi) de hoorn van Afrika (Libië, Egypte, Ethiopië, Soedan) zal overnemen. Dit zijn nu al islamitische landen.

-In Openbaring 9 staat de komst van de 'koningen van het Oosten' (China e.o.) vermeld.

 

Stones conclusie: Noord, Oost en Zuid bestaan nog, dus zal de asteroide op het Westelijk halfrond neerstorten. Dat is volgens hem dan ook de reden waarom Amerika lijkt te ontbreken in de Bijbelse eindtijd profetiën. Laatst werd er een documentaire uitgezonden over een fictieve asteroide ter grote van een voetbalstadion, die vlak bij Mexico zou neerstorten. Een groot deel van de Amerikaanse kust zou worden weggevaagd door een tsunami, en de temperatuur zou tijdelijk oplopen tot 300 a 400 graden Celcius, waardoor alles in het inslaggebied zou verbranden.

 

Daarnaast ziet Stone in de recente olieramp in de Golf van Mexico een onmiskenbare voorbode van het veranderen van 1/3 van de zee in 'bloed'. Foto's van de olieramp laten duidelijk een bloedrode (/bruine) laag op het water zien.

 

Doelwit Aarde: asteroide in 2036

In de juni uitgave van National Geographic stond een artikel met de titel 'Doelwit Aarde'. Richard Stone schreef hier over een in 2004 door astronomen ontdekte asteroide met -inderdaad- de afmetingen van een voetbalstadion, die op 3 april 2029 rakelings langs de Aarde zal scheren. De kans op een inslag: 1 op 40. Het gevaar is dán nog niet zo groot, maar de astronomen berekenden dat de zwaartekracht van de Aarde de asteroide zal doen afketsen en van baan zal doen veranderen, waardoor deze met pasen 2036 recht op de Aarde zal afkomen. De naam van deze asteroide is Apophis, de Egyptische god van verwoesting.

 

Stone oppert nu de mogelijkheid dat dit de asteroide is die in Openbaring wordt genoemd. Dat zou betekenen dat de opname en het begin van de verdrukking nog tot 2032 op zich laten wachten, circa 3,5 a 4 jaar vóór de eventuele inslag. Omdat veel theologen geloven dat Jezus in het jaar 32 werd gekruisigd, is het dan frapant genoeg precies 2000 jaar later (opmerking: als gerekend wordt in Bijbelse profetische jaren van 360 dagen, dan eindigden deze 2000 jaar al in 2004).

 

Zeker weten doet Stone het natuurlijk niet, en voor hetzelfde geld komt Jezus wél veel sneller terug dan 2032. Hij heeft ook nog een woordje voor degenen die het maar een deprimerende boodschap vinden. 'Jezus zegt in het Woord van God niet voor niets dat we moeten bidden dat wij waardig zullen worden bevonden om te ontsnappen aan al deze dingen!' Sommigen denken weliswaar dat Jezus het hier over de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 had, maar dat kan volgens Stone niet zo zijn, omdat Jezus erbij zei '... en gesteld te worden voor de Zoon des Mensen.' 'Dat gebeurde niet met de mensen die de verwoesting van de Tempel meemaakten,' verklaart Stone. 'Zij maakten overduidelijk níet de komst van de Heer mee. Het moet hier dus wel gaan over de Verdrukking, en onze mogelijkheid om daar aan te ontsnappen.'

 

Bent u waardig?

Overigens waarschuwt Stone dat zeker niet alle christenen waardig zullen worden bevonden en met de Opname zullen meegaan. In de brieven aan de gemeenten in Openbaring staat duidelijk dat deze belofte voor de overwinnaars is, de getrouwen, die vasthouden aan hun geloof in de komst van de Heer, en niet de christenen wier hart nog op de wereld is gericht.

 

Het is lastig, zo niet onmogelijk en tevens ongewenst om onze medechristen hier op te beoordelen. Oordeelt u daarom over uzelf. Hoe reageerde u in eerste instantie toen u las dat de Opname mogelijk nog 22 jaar van ons verwijderd is? Met teleurstelling? Dan ziet u duidelijk uit naar Zijn komst en is uw hart daar op gericht, en zult u niet 'als een dief' overvallen worden. Of voelde u eigenlijk opluchting, of zelfs iets van spot, zo van 'zie je nou wel, het kan nog wel 1000 jaar duren'? In dat geval loopt u het grote risico niet bij de getrouwen te horen, en zult u in de afschuwelijke (grote) verdrukking die zonder twijfel komen gaat, alsnog een definitieve keuze moeten maken.

 


Xander*

 

YouTube: Perry Stone: Seven Seals, Seven Trumpets: The Beginning of The End (1/7)

 
 

* Wederom: Ik geef hier niet persé (volledig) mijn eigen visie weer, maar die van Perry Stone. Op een aantal punten heb ik zelf een afwijkende mening, maar ook die is niet in beton gegoten. Zolang een aantal profetiën nog niet vervuld zijn, zijn veel van de door diverse Bijbelonderzoekers en predikers geopperde varianten -zoals bijvoorbeeld een 'mid trib Opname'- nog mogelijk.

Reacties

rescue op 06-07-2017 11:12

Hallo Xander 

Misschien is het i.v.m. de septemberteken hype verstandig om nog eens bovenstaand artikel te herhalen. Om meer dan dit artikel geloof ik dat dit meer in de buurt komt van de waarheid dan het teken in de sterren. Al is het maar om teleurstelling te voorkomen. De Heer komt als een dief in de nacht en dat blijft een datum die niemand weet, maar het "twee dagen" beginsel is veel bijbelser. Alvast bedankt.

http://xandernieuws.punt.nl/content/2010/08/perry-stone-begin-van-het-einde-mogelijk-pas-in-2032

Bert Panhuise op 23-07-2017 11:45

Ik ben het helemaal eens met dit artikel en ik ben ook een grote fan van Perry Stone, maar of de islamitische mahdi de antichrist is weet ik niet zeker. Het lijkt mij sterk dat de Joden straks een moslim toe gaan laten in de tempel.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl