Headlines


16-10-17

- 28 jarige ooggetuige meerdere schutters aanslag Las Vegas plotseling overleden
 


14-10-17

- Hongaarse premier waarschuwt Europa voor toekomstige christenvervolgingen
 


12-10-17

- 'Spanje dreigt Catalaanse leider impliciet met executie, stuurt duizenden troepen'
 


10-10-17

- Hackers kraken via SMS authenticatie simpel uw email en bitcoin
 


08-10-17

- Waarom de officiële mediaversie van aanslag Las Vegas louter nepnieuws is
 


 


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Amerikaanse evangelist overtuigd dat Verdrukking begon in 2008
Berekeningen en Tijdlijnen (DEEL 9)
Amerikaanse evangelist overtuigd dat Verdrukking begon in 2008

 
Volgens evangelist Ron Reese en amateur-astronoom Kevin Heckle staat het letterlijk in de sterren geschreven: Barack Hussein Obama is 'het beest' uit Openbaring, die de hele wereld in het verderf zal storten.
 
Al bijna twee jaar schrijft hij er vol vuur en vlam over. De Amerikaanse evangelist Ron Reese is er volledig van overtuigd dat de Verdrukking -de in de Bijbel voorzegde laatste 7 jaar durende periode van de eindtijd- al in 2008 is begonnen. Inmiddels zijn er langzaam maar zeker steeds meer christenen die zijn tamelijk afwijkende visie serieus beginnen te nemen, met name dankzij een aantal opmerkelijke ontdekkingen die vanuit diverse gezichtspunten en op grond van de Bijbel lijken te bewijzen dat de identiteit van de antichrist reeds bekend is: Barack Hussein Obama.

Naar eigen zeggen kreeg Ron Reese op één dag drie bovennatuurlijke bevestigingen van God dat de huidige Amerikaanse president inderdaad de antichrist zou zijn. Deze bovennatuurlijke bevestigingen laten we -hoe bijzonder misschien ook- buiten beschouwing, aangezien er zowel in het verleden als in onze tijd veel christenen en christelijke leiders zijn die menen op grond van een droom, een visioen of een verschijning namens God een bepaalde visie te mogen -of moeten- verkondigen. Niet zelden wordt daarvoor echter de Bijbel en de boodschap van het evangelie ontkracht en soms zelfs letterlijk veranderd. Hele kerkgenootschappen die een afwijkend evangelie brengen zijn op dit soort onbetrouwbare gronden ontstaan.
 
Omdat dromen, visioenen, (engelen)verschijningen en stemmen uit de hemel net zo goed van satan afkomstig kunnen zijn -ook al lijkt het er juist niet op dat het uit valse bron afkomstig is-, concentreren we hier ons op de door Reese gepresenteerde argumenten en veronderstelde bewijzen. Met nadruk stel ik opnieuw -en deze keer vóóraf- dat het hier slechts een visie betreft en niet als 'de waarheid' of 'zo zegt de Heere' wordt gepresenteerd! (dit omdat enkele lezers -getuige reacties en emails- nog altijd hardnekkig incapabel blijven om onderscheid te maken tussen de schrijver en het geschrevene).
 
In 2008 schreven we in een aantal eindtijdartikelen dat de Verdrukking mogelijk in de herfst van dat jaar zou gaan beginnen. Dit was mede gebaseerd op de geschriften en studies van één van de grootste wetenschappers en Bijbelgeleerden aller tijden: Sir Isaac Newton. Newton, die leefde in de 17e en het begin van de 18e eeuw, voorzag -in een tijd dat daar nog geen enkele sprake van was- dat het toekomstige herstel van de staat Israël het belangrijkste signaal zou zijn van het begin van de maximaal één generatie durende eindtijd. Hij kwam op grond van de Bijbel tot de conclusie dat er vanaf de bevrijding van Jeruzalem nog één Jubeljaar (49 jaar, met het 50e jaar als het Jubeljaar) voorbij zou gaan tot de lang beloofde terugkeer van de Messias, Jezus Christus.
 
Tijdens de Zesdaagse oorlog heroverde Israël op 7 juni 1967 Jeruzalem. Eén Jubeljaar later (7 'dagen' x 7 jaar = 49 jaar) brengt ons op 23 september 2015 (uitgaande van een Bijbels-profetisch jaar van 360 dagen, in totaal dus 17.650 dagen), precies op de Joodse Grote Verzoendag (Yom Kippur). Trekken we daar de laatste jaarweek van Daniël (7 profetische jaren = 2520 dagen, de periode van de Verdrukking) vanaf, dan arriveren we op 29 oktober 2008. Daarom markeert deze dag volgens Reese het begin van de Verdrukking.
 
Drie kometen wijzen naar 11 april 2012: de antichrist openbaart zich
Wat gebeurde er op 29 oktober 2008? Volgens Reese werd op die dag de antichrist onthuld: Barack Hussein Obama. Op 29 oktober, om 8 uur 's avonds, werd er een half uur durende 'infomercial' van Obama op TV uitgezonden, waarin hij een 'verbond' sloot met de mensheid door letterlijk te beloven dat hij de wereld zou gaan veranderen ('CHANGE').

Veel christenen is geleerd dat het 'verbond' dat de antichrist zal sluiten (Daniël 9:27) een 7-jarig vredesverdrag met Israël zal zijn. Hoewel in de context van Daniël 9 duidelijk over de Joden en Jeruzalem wordt gesproken, zou uit onder andere Daniël 11 (vs.28, 30 en 32) blijken dat er sprake is van een breder verbond 'met velen'. Daarnaast is er zowel in de NBG- (een 'zwaar' verbond) als in de NBV-Bijbel (een nog te sluiten bondgenootschap) sprake van een vertaalfout.  In de Engelse King James staat 'bevestigd' en in de Nederlandse Staten Vertaling 'versterkt', waaruit blijkt dat het hier niet om een nieuw vredesverdrag (met Israël) kan gaan, maar om een bestaande band, bondgenootschap of overeenkomst, simpelweg gesloten 'met velen'.
 
Reese geeft als voorbeeld dat Jezus duidelijk de Oud Testamentische profetiën over de komst van de Messias vervulde, maar op een heel andere manier als de Joodse schriftgeleerden altijd hadden gedacht. Daarom aanvaardden ze Hem niet en accepteren ze Hem nog steeds niet. Hetzelfde zou volgens hem het geval kunnen zijn met al die christenen die jarenlang maar één versie hebben gehoord en geloofd, en dat is de aloude visie dat de antichrist specifiek een 7-jarig vredesverdrag met Israël zal sluiten. Wat als dit 'verbond' nu eens iets anders inhoudt? Wat als het een veel breder verbond is, 'met velen' - het 'verbond' dat Obama op 29 oktober met de hele wereld 'sloot'?
 
Het begin van de 'Grote Verdrukking' -na 1260 dagen, dus op precies de helft van de 7 jaar- valt op 11 april 2012. Reese is het nu met diverse andere (en eerdere) Bijbelonderzoekers eens dat de antichrist niet persé uit Europa afkomstig hoeft te zijn en zich pas op dat moment aan de mensheid zal openbaren als zijnde de eerste heerser over de wereld. 'Op 11 april 2012 zal de antichrist zijn 1260 dagen durende regeerperiode beginnen,' aldus Reese.
 
Als bewijs dat 11 april 2012 precies in het midden van de Verdrukking valt, haalt Reese het volgende aan. In zowel 1996 als 1997 passeerden twee kometen -'Hyatuke' en 'Hale Bopp'- beide op 11 april van het jaar exact dezelfde coördinaten in het sterrenbeeld Hydra dat het 'beest uit de zee' uit het Bijbelboek Openbaring vertegenwoordigt. Deze twee kometen vormden volgens de Bijbelse astronoom Robert Wadsworth precies tussen de 'ogen' van Rosh Satan gezamelijk een kruis.

De beroemdste komeet van allemaal, die van Halley -dezelfde komeet die in de tijd van Noach de zondvloed zou hebben aangekondigd- was op 11 april (1986) het dichtste de Aarde genaderd. Aangezien op diverse plaatsen in de Bijbel, inclusief het boek Openbaring, tekenen aan de hemel worden voorzegd die de eindtijd zullen inluiden, concludeert Reese dat '11 april' geen toeval kan zijn: én deze dag valt precies 1260 dagen voor het einde van het 120e Jubeljaar (23 september 2015), én deze dag werd door drie afzonderlijke kometen aangewezen als van enorm profetisch belang. 'Op 11 april 2012, precies 1260 dagen nadat Obama het verbond van Daniël 9:27 bevestigde, zal hij satan in het vlees worden (de antichrist),' aldus Reese.
 
'Obama bevestigde het verbond op 29 oktober 2008'
Terug naar 29 oktober 2008, de dag van Obama's infomercial, waarin hij plechtig beloofde de wereld te zullen veranderen. Hoe kan dit het 'verbond' zijn dat de antichrist volgens de profeet Daniël voor de tijd van één (jaar)week zal bevestigen?
 
Reese, die jarenlang zelf de vrij algemeen aanvaarde 'vredesverdrag-met-Israël' visie predikte, wijst er nu op dat er in de Bijbel nergens melding wordt gemaakt van een vredesverdrag dat aan het begin van de 7-jarige Verdrukking gesloten zou moeten worden. Met de uitdrukking 'het verbond' wordt in het Hebreeuws niets meer dan een 'samenkomst' bedoeld, een 'eensgezindheid', en 'beloftes'. Ook duidt het woord 'velen' niet zozeer op een verdrag met slechts enkele landen in het Midden Oosten, maar letterlijk op een groot aantal, een menigte, oftwel: vele duizenden of miljoenen. Daarnaast betekent het Hebreeuwse woord dat in het Engels vertaald is met 'confirm' (bevestigen) 'versterken (SV), meer kracht geven aan, (over)heersen, overtreffen' of 'machtig zijn'.
 
In Daniël 7:25 staat dat de antichrist 'tijden en wet' zal veranderen. Verandering, 'Change', was Obama's verkiezingsmotto. Volgens Reese 'bevestigde en versterkte' hij op die avond zijn beloftes (verbond) dat als de Amerikanen hem als president zouden kiezen, hij zowel de VS als de hele wereld voorgoed zou gaan veranderen. Ja, er kan nog best een vredesverdrag met Israël gesloten worden, maar dat hoeft niet (meer) persé 7 jaar te duren, omdat dit eventuele verdrag met de profetiën van Daniël niets van doen zou hebben.
 
Reese is van mening dat de half uur durende infomercial van Obama in Openbaring 8:1 wordt beschreven, op het moment dat het zevende zegel wordt geopend en de engelen zich opmaken voor de zeven bazuinoordelen over de Aarde:
 
'En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang.' 
 
De hemel zou duizenden jaren hebben gewacht op deze half uur durende, uiterst belangrijke gebeurtenis, namelijk het begin van de laatste jaarweek van Daniël en de onthulling van de antichrist. Daarom valt er volgens Reese voor het eerst een totale stilte in de hemel. 'Dat was geen wonder, want de geschiedenis stond op het punt voorgoed te worden veranderd... De wereld zou in de laatste 7 jaar gestort gaan worden, die precies volgens Gods tijdschema zullen eindigen met de terugkeer van Jezus Christus in het Jubeljaar 2015.'
 
Voor het feit dat de onthulling van de antichrist niet bij het eerste zegel, maar pas bij het laatste, zevende zegel wordt genoemd, geeft Reese de verklaring dat het boek Openbaring niet chronologisch is geschreven en de zegel- en bazuinoordelen feitelijk over dezelfde gebeurtenissen gaan. Een andere uitleg zou echter kunnen zijn dat de eerste zes zegels de periode vóór het begin van de laatste jaarweek beschrijven, iets wat door diverse christelijke kerken wordt geleerd. De zeven zegels zouden dan in het algemeen de oorlogen, hongersnoden en rampen beschrijven die sinds Jezus' hemelvaart op Aarde hebben plaatsgevonden. Het zesde zegel zou in deze visie een atoombom kunnen omschrijven, waarmee duidelijk zou worden gemaakt dat dit zegel vlak vóór de laatste 7 jarige fase van de eindtijd geopend zal worden.

Letterlijke 'tekenen aan de hemel'
Ik beschouwde Reeses visie, die hij al in 2008 ontwikkelde, tot nu toe als interessant maar te subjectief en te weinig onderbouwd om er melding van te maken, ook al schreef ik eerder wel over de bevindingen van Isaac Newton en andere tekenen die mogelijk zouden wijzen op de Verdrukking tussen 2008 en 2015. De reden dat ik er nu toch een apart artikel aan wijd is omdat een andere Bijbelonderzoeker, Kevin Heckle, met bijzonder aanvullende informatie kwam die eveneens wijst op 29 oktober 2008.
 
Heckle, een amateur-astronoom, ontdekte dat een aantal in Openbaring aangekondigde 'tekenen aan de hemel' zich in een tijdsperiode van 40 jaar (tussen 1988 en 2028) maar op één dag voordoen, namelijk op 29 oktober 2008. In Openbaring 12:1 wordt een dergelijk 'groot teken in de hemel' gezien, namelijk 'een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten...' Mede vanwege het feit dat God in Genesis 1:14 alle lichten aan de hemel -dus naast de zon en de maan ook de sterren- 'tot aanwijzing van vaste tijden' heeft gesteld, denkt Heckle dat met deze 'vrouw' het sterrenbeeld Maagd (Virgo) wordt bedoeld.
 
Virgo bevindt zich net boven de Ecliptica, het (schijnbare) pad van de zon langs de hemel ten opzichte van de sterren. Zo kruist de zon twee keer per jaar -op 20/21 maart en op 22/23 september- de evenaar, wat een equinox (nachtevening) wordt genoemd, en bevindt de zon zich op 20/21 juni -de langste dag van het jaar- op het meest noordelijke punt en op 20/21 december -de kortste dag- op het meest zuidelijke punt (zonnewende). De Ecliptica werkt dus als een kalender in de lucht, want als je weet waar de zon zich op ieder willekeurig moment op dit pad bevindt, kun je de exacte datum bepalen.
 
Elk jaar passeren de zon en de maan net onder de linkervoet van 'de vrouw' aan de sterrenhemel. De '12 sterren' die ze volgens Openbaring 12:1 als kroon heeft, worden vertegenwoordigd door de constellatie Coma Berenices, die onder andere de sterren Diadem (kroon) en Corono Borealis (Kroon) bevat. Deze twaalf sterren bevinden zich inderdaad boven het 'hoofd' van de vrouw / Virgo.

De Draak en de Vrouw aan de hemel
In Openbaring 12:3 wordt 'een ander groot teken in (aan) de hemel gezien', namelijk een draak (satan), wiens staart 'één derde van de sterren des hemels' meesleept en op de aarde werpt. Behalve een vrouw vinden we aan de sterrenhemel inderdaad ook een draak, het sterrenbeeld Draco. Het bijzondere is dat aan de hemelbol, die wordt ingedeeld in 24 uur, de staart van de draak (vanaf het noordelijk halfrond gezien) inderdaad precies 8 uur aflegt en daarbij dus exact één derde van de (zichtbare) sterren met zich mee lijkt te slepen. Daarnaast wijst de kop van de de Draak in de richting van de Vrouw, die zich in (voorovergebogen) barenspositie bevindt.
 
'En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.' (12:4)
 
Er zijn echter nog veel meer bewijzen dat de in Openbaring omschreven gebeurtenissen letterlijk aan de sterrenhemel zijn terug te vinden. Tussen de kop van Draco en Virgo bevindt zich namelijk nog een sterrenbeeld: Bootes, de hoeder / Herder met een staf:
 
'En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf...' (12:5)
 
Dit is duidelijk een omschrijving van Jezus, onze 'Bootes', onze Herder. In Openbaring 13:1 wordt vervolgens een nadere omschrijving van de antichrist gegeven als zijnde een beest met 7 koppen dat uit de zee opkomt. In vers 3 staat dat één van zijn koppen dodelijk gewond zal raken, maar vervolgens zal genezen. Ook dit beest vinden we terug aan de hemel, namelijk in het sterrenbeeld Hydra. De Hydra is een mythologisch veelkoppig zeebeest dat één 'onsterfelijke' kop bezat, die, als deze afgehouwen werd, als twee nieuwe koppen weer aangroeide.
 
Vervolgens kijken we naar de omschrijving van het beest in Openbaring 13:2:
 
'En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.'
 
De specifieke volgorde is dus: ALS een luipaard (Griekse tekst: pardalis; De KJV vertaalt letterlijk als een luipaard, dus niet zijnde een luipaard), poten ALS van een beer en een muil ALS van een leeuw.
 
In oude tijden werd het sterrenbeeld Ursa Minor (de Kleine Beer) beschouwd als de vleugel van Draco, waarbij de top van de vleugel de Poolster (Polaris) is, de 'bovenste' ster waar de sterrenhemel zich omheen lijkt te draaien. Onder de Poolster treffen we Camelo-Pardalis, wat betekent 'kameel als een luipaard' of 'giraffe gevlekt als een luipaard'. Vervolgens komen we bij Ursa Major, de Grote Beer, die specifieke sterren heeft die zijn 'poten' vormen. Nog steeds in een rechte lijn vanaf de Poolster treffen we na Camelopardalis en Ursa Major het sterrenbeeld Leo, de muil van de Leeuw! En dááronder bevindt zich de kop van Hydra, het veelkoppige beest uit de zee.

Openbaring 12 & 13: Aanwijzingen voor geboortedag antichrist
Kortom, de tekenen in of aan de hemel die in Openbaring 12 en 13 worden gegeven voor de antichrist zijn te zien in letterlijke sterrenbeelden, in precies de Bijbelse volgorde. Maar wat heeft dit nu precies te betekenen, en hoe zouden we hiermee de identiteit van het beest / de antichrist kunnen vaststellen?
 
Heckle legt dit als volgt uit. Eerst trekken we de lijn vanaf de Poolster door de in Openbaring omschreven 'beest'-sterrenbeelden tot loodrecht op de horizon (equator). Dus door de luipaard (Camelopardalis), door de voorste poten van de Beer (Ursa Major), langs de muil van de Leeuw (Leo) en dwars door de kop van het zeebeest (Hydra) heen, precies zoals de Bijbel het omschrijft (zodat van toeval feitelijk geen sprake kan zijn). Deze lijn volgt de lijn van het 9e 'uur' RK, of 'Rechte Klimming, een astronomische term om de positie op de hemelbol aan te duiden.

Deze eerste lijn kruist de Ecliptische kalender op het 9e uur RK en komt overeen met 17 graden declinatie, een ander astronomisch begrip om de positie van een hemellichaam ten opzichte van de (hemel)evenaar aan te geven. Bijzonder is dat zowel het beest uit Openbaring 12:3 als 13:1 zeven koppen en tien horens heeft, in totaal dus 17, exact overeenkomend met de 17 graden declinatie die de Ecliptica op precies hetzelfde punt kruist als de eerste lijn die in de Bijbel de sterrenbeelden met elkaar verbindt. Dan is er nog een derde lijn die ditzelfde punt (9e uur RK en 17 graden declinatie) kruist, en die lijn loop van de muil van de Draak door het centrum van de zes sterren die de poten van de Beer vormen en vervolgens door de muil van zowel de Kleine Beer als de Leeuw, om vervolgens de kop van het zeebeest Hydra te doorboren.

De vraag is nu: met welke dag komt dit punt, waarop deze drie bijzondere lijnen elkaar kruisen, nu overeen? Jaarlijks wisselt dit enigszins, maar over het algemeen is het de periode tussen 3 en 5 augustus. Barack Hussein Obama -uitgaande van zijn officieel opgegeven geboorteplaats Hawaii- werd geboren op 4 augustus 1961 om 19:24 uur, toen de Zon zich op 9 uur (en 1 seconde) en 17 graden declinatie bevond, dus op exact hetzelfde punt waarop de drie besproken lijnen elkaar kruisen.

29 oktober 2008 geschreven in de sterren
Hoewel deze eerste aanwijzing voor de identiteit van het beest uit Openbaringen op z'n minst zeer opmerkelijk genoemd mag worden, is er nóg een aanwijzing die het vrijwel onmogelijk maakt dat hier sprake kan zijn van toeval. Hiervoor keren we terug naar Openbaring 12:1, waar een vrouw 'met de zon bekleed en met de maan onder haar voeten' (vertaling rechtstreeks uit de KJV) wordt beschreven.

Volgens Heckle kan de uitdrukking 'bekleed met zon' refereren aan de zon die op een bepaald ogenblik het hele lichaam van de vrouw aan de hemel (Virgo) bekleedt. Gezien de richting die de zon aan de Ecliptica lijkt te bewegen zou dit 'kleden' beginnen bij haar hoofd en eindigen bij haar voeten. De vrouw is dus volledig 'gekleed' als de zon haar voeten bereikt.
 
Aangezien de maan zich volgens de Bijbel in dat geval 'onder haar voeten' (of de binaire sterren Lambda Virginis, haar 'hiel') moet bevinden, vroeg Heckle zich af of er een dag te vinden zou zijn waarop dit inderdaad zal gebeuren of gebeurd zou kunnen zijn. Bij zijn onderzoek van de hemelkaarten ontdekte hij dat dit een zeldzame gebeurtenis moest zijn. Na uitvoerige bestudering van de 40 jarige periode tussen 1988 en 2028 bleek er maar één dag te zijn waarop de zon de Vrouw 'bekleedde' en de maan zich onder haar voeten bevond: 29 oktober 2008 om 8 uur 's avonds plaatselijke Amerikaanse tijd, precies het moment dat Barack Hussein Obama in zijn infomercial beloofde de hele wereld te zullen veranderen.
 
Barack Hussein Obama, ben jij het echt?
Is het moment van Openbaring 12:1 dus reeds gepasseerd, en bevinden we ons nu al in de Verdrukking? Nog een ander teken aan de hemel lijkt hier inderdaad op te wijzen. Naast de Draak (Draco) wordt satan door nog een sterrenbeeld gesymboliseerd, namelijk de Slang (Serpens). In Openbaring 12:7 wordt gesproken van een oorlog in de hemel. In vers 8 staat dat plaats van de Draak en zijn engelen 'in de hemel niet meer gevonden' werd, en in vers 9 wordt de 'grote draak' op aarde geworpen en letterlijk 'de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan' genoemd.

De duivel (satan) is dus zowel de draak als de slang, terwijl we eerder zagen dat het beest uit de zee (Hydra) de antichrist symboliseert. Net als het sterrenbeeld Draak kijkt de Slang aan de hemel naar de Vrouw (Virgo) in barenspositie en staat eveneens 'klaar' om haar mannelijk kind te verscheuren. Daarnaast is het feit dat de Draak zich hoog aan de hemel bevindt en de slang juist laag aan de hemel een bevestiging van Openbaring 12:12, waarin staat dat de duivel 'in grote grimmigheid' tot de aarde en de zee is neergedaald.
 
Een rechte lijn die 'uit' de bek van de Draak wordt 'gegooid' (de ster Nu Draconis) en door de bek van de Slang (de ster Gamma Serpentis) naar de horizon wordt getrokken, kruist het puntje van de staart van... Hydra, het beest uit de zee, de antichrist, wat het begin van het opkomen van dit beest uit de zee zou kunnen aanduiden. Ronduit spectaculair is echter dat -tijdens precies deze stand van de sterrenbeelden- deze lijn de (nieuwe) maan op exact hetzelfde punt en op precies dezelfde datum kruist waarop de zon de Vrouw volledig bekleed had en de maan zich onder haar voeten bevond: 29 oktober 2008.

De tekenen aan de hemel die in Openbaring 12 en 13 worden besproken wijzen dus naar twee uiterst belangrijke dagen in het leven van Barack Hussein Obama: 4 augustus, zijn geboortedag (in 1961), en 29 oktober 2008, de dag waarop hij volgens Ron Reese zijn 'verbond' sloot met de VS en met de hele wereld en waarmee hij de 70e jaarweek van Daniël zou hebben ingeluid.
 
Of dit slechts puur toeval is, moet u maar zelf bepalen. Hou echter in gedachten dat we al eerder melding maakten van een Joodse Rabbi die volkomen onbedoeld bevestigde dat Jezus met de vertaalde zin 'Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen' (Lucas 10:18) letterlijk gezegd heeft: 'Ik zag de satan als barak o'bama'. Als daarbij bedacht wordt dat God al aan Daniël beloofde dat Hij in het laatste der dagen inzicht zou geven in de betekenis van de profetiën over de eindtijd -dus ook over de identiteit van de antichrist- dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat -of de Verdrukking nu wel of niet al op 29 augustus 2008 is begonnen- ons steeds meer puzzelstukjes worden aangereikt die langzaam maar zeker het portret van de antichrist beginnen te vormen.


Xander
 
 
 
2009:
2008:

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl