Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuwe eindtijd berekeningen bevestigen periode 2010 - 2017
Berekeningen en Tijdlijnen (DEEL 8)
Nieuwe eindtijd berekeningen bevestigen periode 2010 - 2017


 
 
Sinds het laatste deel van deze serie (5 oktober 2009) zijn er nieuwe 'berekeningen en tijdlijnen' verschenen waarin het jaar 2010 als mogelijk begin van de laatste zeven jaar durende fase van de eindtijd bevestigd wordt. Eén geopperde startdatum waarop de 'verdrukking' zou kunnen gaan beginnen is al heel dichtbij, te weten volgende week woensdag 19 mei.

De 70 weken van Daniël - al vervuld, of niet?

Deze datum is berekend naar aanleiding van de bekende '70 weken' die worden genoemd door de profeet Daniël:

 

'Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.' (Daniël 9:24)

 

In de verzen erna worden deze 70 'jaarweken' -iedere dag van een profetische week staat voor één jaar- opgesplitst in een periode van 7 weken, 62 weken en 1 week.

'...vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken; en 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is;'(vs.25 & 26a)

 

Veel Bijbelgeleerden zijn het er over eens dat de periode van 7+62 = 69 weken begon met het in 445 v.C. gegeven bevel van de Perzische Koning Antaxerxes (Artachsasta in de SV en NBG) om Jeruzalem te herbouwen, en werd afgesloten in het jaar 32/33, toen de in de tekst voorzegde 'gezalfde vorst', Jezus Christus, werd gekruisigd ('uitgeroeid'). In een alternatieve verklaring eindigden de 69 weken in het jaar 29/30, toen Jezus aan Zijn openbare bediening begon, en kenmerkte dat moment de start van de laatste week. In deze verklaring werd Jezus halverwege de laatste week gekruisigd, waardoor er een periode van niet 7, maar 3,5 jaar overblijft voor de (Grote) Verdrukking van de in de Bijbel voorspelde eindtijd.

 

Dan is er ook nog een traditioneel-christelijke verklaring (binnen het zogenaamde 'preterisme', vooral aangehangen in protestantse kerken) die stelt dat de volledige 490 jaren (70 jaarweken) reeds voorbij zijn. Het probleem met deze verklaring schuilt in vers 26b:

 

'; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.' 

 

De verwoesting van de tempel en Jeruzalem vond pas plaats in het jaar 70, vér voorbij het einde van de algemeen geaccepteerde tijdlijn van 490 jaar, die volgens deze uitleg óf in het jaar 36/37, óf in het jaar 39/40 stopte, enige jaren ná Jezus' kruisiging, opstanding en hemelvaart.  Daarnaast gebeurde er in deze jaren met 'het volk' (de Joden) en 'de stad' (Jeruzalem) niets noemenswaardig, waarmee de 70 weken volgens deze verklaring op geheel onbijbelse wijze 'als een nachtkaars' zouden zijn uitgedoofd, volkomen in tegenspraak met de profetie.

Uit het vervolg van de profetie van de 70 toekomstige weken blijkt dan ook dat deze tevens moeten slaan op de periode tot aan de letterlijke 'voleinding':

 

'; en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoestingen, waartoe vast besloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.' (vs.26b+27)

 

NBV: 'Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang. De helft van de week zal hij offers noch gaven laten brengen, en boven op het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt.' (vers 27)

SV: 'En Hij zal velen het verbond versterken één week; en in de helft der week zal Hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.' (vers 27)

 

Deze lastige teksten worden binnen het Christendom totaal verschillend uitgelegd. Sommigen menen dat met de 'hij' uit vers 27 Jezus Christus wordt bedoeld, die het (oude) verbond voor velen zwaar maakte, en met het offer van Zijn leven aan het kruis het traditionele slacht- en spijsofferen in de Joodse Tempel in geestelijke zin deed ophouden, overbodig maakte. Daarom wordt de 'Hij' in de Statenvertaling met een Hoofdletter geschreven.

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling schrijft de tekst echter in de lijn van de uitleg van de meeste evangelische (baptisten, volle-evangelie, pinkster e.d.) kerken, waar deze 'hij' niet Jezus is, maar juist de Antichrist, die aan het begin van de laatste zeven jaar een verbond zal sluiten met Israël en halverwege het offeren in de dan herbouwde Joodse tempel zal doen stoppen, en zelf in de Tempel zitting zal nemen en zich zal uitroepen tot 'God'. Daar zou ook Paulus op hebben gedoeld toen hij schreef aan de Tessalonicenzen:

 

'... eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander (Antichrist), die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.' (2 Tess.2:3-4)

Hoewel in geestelijk opzicht 'de overtreding' met Jezus' offer aan het Kruis werd 'voleindigd', betekende dit historisch gezien daadwerkelijk het 'einde' voor 'het volk' (de Joden) en hun 'heilige stad' (Jeruzalem)? Nee. Zoals gezegd vond de verwoesting van de Tempel en Jeruzalem pas in het jaar 70 plaats, waarna een groot deel van de Joden zich verspreidde over de toenmalige bekende wereld. Echter, zowel de stad als het volk bleven gewoon voortbestaan. Ook als Jezus in het Nieuwe Testament spreekt over 'de voleinding' heeft Hij het altijd over Zijn tweede komst, niet Zijn eerste.

Dat het inderdaad over het letterlijke Jeruzalem in het letterlijke 'einde der tijden' gaat blijkt uit Daniël 8, waar een engel aan Daniël een visioen geeft over 'het dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het heer' dat 2300 dagen lang zal duren, en dan 'zal het heiligdom in rechten hersteld worden.' (vs.23;24) Dat het heiligdom niet anders dan de letterlijke Joodse Tempel kan zijn lezen we in vers 11: 'Zelfs tegen de vorst van het heer maakte hij zich groot en Hem werd het dagelijks offer ontnomen en zijn heilige woning werd neergeworpen.'

Nu blijkt ondubbelzinnig dat de puur 'geestelijke' (/symbolische, preteristische) verklaring niet correct kan zijn. Immers, hoe zou iemand de geestelijke heilige woning van de Heer -in de hemel- kunnen neerwerpen? Het gaat hier dus over een letterlijke Tempel. Aangezien dit 'heiligdom' na de verwoesting in het jaar 70 nooit herbouwd werd, en dus zeker niet na 2300 dagen 'in rechten hersteld' werd, is er maar één conclusie mogelijk, namelijk dat uit de context van Daniël 8 blijkt dat Daniël 9 over een toekomstige periode gaat aan het einde van de tijd, vlak voorafgaand aan de Tweede Komst van Jezus Christus.

69 jaar tussen heroprichting Israël en komst Messias
Bovenstaande uitleg was nodig om de onderstaande berekening te ondersteunen dat deze periode waarschijnlijk in 2010 zal gaan beginnen, en mogelijk al op 19 mei.

De theorie die hiervan uitgaat is niet alleen gebaseerd op het feit dat de profetie, zoals we net al zagen, nog niet volledig vervuld is, maar ook dat het bevel om de stad te herbouwen zowel de tijdlijn naar Jezus Eerste als naar Zijn Tweede Komst aangeeft. Met andere woorden: aan Daniël werd niet alleen het exacte aantal jaar naar Jezus Eerste Komst gegeven, maar ook naar zijn Tweede.

Zaak is dus te bepalen wanneer het tweede bevel werd gegeven om Jeruzalem te 'herstellen'. Gezien de talloze profetiën die door ondere andere de profeten Jesaja, Zacharia en Joël werden gegeven over de terugkeer van de Joden naar hun eigen land en heilige stad, ligt het antwoord voor de hand: dit 'bevel' werd gegeven tijdens de heroprichting van Israël in 1947, die in 1948 officieel erkend werd. Op 29 november 1947 nam de VN een resolutie aan waarin het toenmalige Britse Palestina werd verdeeld in een Joods deel en een Arabisch deel. De Joden gingen akkoord, de Arabieren niet, en verklaarden de net geboren Joodse Staat vervolgens de oorlog.

 

De nieuwe berekening gaat er vanuit dat de 70x7 weken een dubbele betekenis hebben: zij hebben betrekking op zowel de de 69x7 jaar durende periode tot en met de Eerste komst van Jezus, en een 69x1 jaar durende periode tot de Tweede Komst. Vanaf het eerste bevel in 445 v.C. om Jeruzalem te herbouwen duurde het 69 jaarweken tot de Messias; vanaf het tweede bevel in 1947 duurt het 69 jaren tot de herverschijning van de Messias in 2016. Het 70e jaar is een overgangsjaar, waardoor het 1000 jarig Vrederijk volgens deze tijdlijn in 2017 zal gaan beginnen.

 

Dit zou gewoon weer de zoveelste 'aardige' berekening kunnen zijn, ware het niet dat er een tamelijk sterk Bijbels argument voor te vinden is. In de grondtekst van het boek Daniël wordt namelijk van 70 'Shabuwa' gesproken, wat letterlijk 70 'wekenfeesten' betekent. Het Joodse wekenfeest, 'Shavuout', is een jaarlijks terugkerend feest dat 7 dagen duurt en in de lente wordt gevierd. Aangezien veel Bijbelse profetiën een dubbeltijdse (of 'vierdimensionale') betekenis hebben, is het in het licht van de eerdere conclusie in dit artikel dat de profetie van Daniël afgesloten moet worden in een letterlijke eindtijd, beslist niet onwaarschijnlijk dat er 70 letterlijke wekenfeesten - 'Shabu'a'- overheen zullen gaan tot de terugkomst van de Messias Jezus Christus.

 

Deze redenatie lijkt ondersteund te worden door het na afloop van de Zesdaagse oorlog op 28 juni 1967 genomen besluit (decreet of 'bevel') van het Israëlische parlement, de Knesset, om heel Jeruzalem inclusief de Oude Stad uit te roepen tot de 'ongedeelde hoofdstad van Israël'. Vanaf dat jaar is het precies één 'jaarweek' (7x7 jaar) tot 2016, hetzelfde jaar waar de bovenstaande berekening op uitkomt. Bovendien kwam de wereldberoemde wetenschapper en één van de grootste Bijbelgeleerden ooit, sir Isaac Newton, zo'n 300 jaar geleden via een geheel andere weg tot dezelfde conclusie. Volgens hem wees zijn studie uit dat het vanaf het moment dat Jeruzalem ooit weer van Israël zou zijn -voor hem nog zeer ver in de toekomst en in die tijd onvoorstelbaar- één jubeljaar (7x7 + 1) zou duren voordat de Messias zou terugkeren.

 

Twee onafhankelijke berekeningen, waarvan één eeuwenoud, komen dus uit op het jaar 2016/2017. Niet alleen is het jaar 2016 het 120e jubeljaar, het is tevens 120 jaar na het eerste Zionistische Congres in 1897 in Basel, toen onder leiding van Theodor Herzl werd opgeroepen tot de heroprichting van de Joodse staat Israël.

 

Het aantal van 120 jaren is Bijbels gezien van grote betekenis, aangezien God de mensheid in Genesis 6:3 precies 120 jaar de tijd geeft tot het einde. Ook hier weer een mogelijke dubbele betekenis: volgens velen betekende dit dat het nog 120 jaar duurde voordat de mensheid -op Noach en zijn familie na- door de Zondvloed werd uitgeroeid. Het kan echter eveneens slaan op 120 jubeljaren die de hele mensheid de tijd krijgt tot het 'tweede einde': 120 x 50 jaar = 6000 jaar menselijke geschiedenis, die inmiddels voorbij zijn* en worden gevolgd door een laatste 7 jaar durende tijd van verdrukking. Zoals hierboven gezegd: het laatste, 120e jubeljaar wordt gevierd in 2016.

 

* Het jaar 2010 is het 'verlichte' jaar 6010, zoals dat door elitegroeperingen (zoals de hogere Vrijmetselarij) achter de schermen wordt aangehouden. Omdat onze Gregoriaanse kalender volgens diverse schattingen tot ongeveer 11 jaar voorloopt, is het dus goed voorstelbaar dat '2010' het eigenlijke jaar '6000' is.

 

In eerdere artikelen in deze rubriek wezen we regelmatig op de frapante overeenkomst tussen de belangrijke jaren die te maken hebben met de heroprichting van Israël en de bekende belofte van Jezus dat Hij binnen één generatie zou terugkomen als de tekenen van de eindtijd (waaronder het 'uitspruiten van de vijgeboom', waarbij de vijgeboom Bijbels gezien voor Israël staat) zich zouden voordoen (Matteüs 24:32-34). De lengte van een generatie in de Bijbel duurt, afhankelijk van de tekst en context, 120, 100, 70, en 50 jaar. Ook '40' en '30' jaar hebben in de Bijbel een bijzondere betekenis:

 

1897  -  120 jaar  - 2017  -  Eerste Zionistische Congres roept op tot heroprichting Israël.

1917  -  100 jaar  - 2017  -  Balfour Declaratie voor oprichting Joods thuisland.

1947  -    70 jaar -  2017  -  Daadwerkelijke heroprichting Israël.

1967  -    50 jaar  - 2017  -  Herovering (Oost) Jeruzalem en Oude Stad (/Tempelberg).

1977  -    40 jaar  - 2017  -  Eerste Arabische staatshoofd bezoekt Jeruzalem (pres.Sadat)

1987  -    30 jaar  - 2017  -  Oprichting Hamas ter vernietiging van de Joodse staat; 1e intifada.

 

Herinnert u zich ook nog de in het jaar 1217 opgetekende profetie van Rabbi Judah Ben Samuel, die voorspelde dat de Ottomaanse Turken 8 jubeljaren (8x50 jaar) over Jeruzalem zouden heersen, er vervolgens gedurende één Jubeljaar een onduidelijke situatie zou zijn, en het daarop volgende Jubeljaar zou worden afgesloten met de komst van de Messias. 2/3 van deze bijna 800 jaar oude profetie kwam reeds uit: de Ottomaanse Turken heersten precies 400 jaar over Jeruzalem (van 1517 tot 1917), waarna de Britten de stad zonder geweld overnamen. Tot 1967 was de status van de stad onduidelijk, waarna Israël na de Zesdaagse oorlog de stad herenigde onder Joods bestuur. Ook deze profetie eindigt dus in 2017.

 

Merk tevens op dat het in dat jaar 1947 jaar geleden zal zijn dat de Tweede Joodse Tempel door de Romeinen werd verwoest (70 n.C).

 

Waarom 19 mei 2010?

De datum van 19 mei 2010 -de eerste dag van het Joodse Shavuot / Wekenfeest- als mogelijk begin van de Verdrukking is als volgt berekend. Zoals we uitlegden wordt er uitgegaan van een periode van 70 wekenfeesten, zoals genoemd door de profeet Daniël. De 70 weken worden in dat boek verdeeld in 62, 7 en 1 weken, die volgens deze redenering in 1947 beginnen met het tweede 'bevel' om de stad Jeruzalem te herstellen (de heroprichting van Israël):

 

1947 + 62 = 2009

2009 + 7 = 2016

2016 + 1 = 2017

 

Bij het tweede 'bevel' Jeruzalem te herbouwen op 19 november 1947 worden 70 Bijbelse jaren opgeteld. Vervolgens wordt er vanaf het centrale punt 15/7 (Tishri, het jaar 5777 / 17 oktober 2016) -gekenmerkt door het einde van de eveneens al vaker besproken zeldzame 'tetrade' maansverduisteringen- teruggeteld met het exacte aantal dagen zoals die door eveneens Daniël worden genoemd:

 

1335 dagen (1290 + 45) terug tot aan het 'stoppen van het offer' in het jaar 2013 (zie Daniël 11:11-12). Deze tweede periode van 3,5 jaar wordt ook wel de 'Grote Verdrukking' genoemd. In deze periode vallen volgens deze redenering de 1260 dagen waarin de twee getuigen zullen optreden, de Joden naar de woestijn moeten vluchten en de Antichrist zijn gruwelijke vervolgingen zal beginnen (Openbaring 11-12-13).

 

Worden de 2300 dagen uit Daniël 8 afgetrokken van het centrale punt 15/7/5777, dan komen we uit op 19 mei 2010. De totale periode van 2520 dagen brengt ons verder terug naar 11 oktober 2009, precies 3 maanden na de vorig jaar vaak besproken mogelijke allereerste startdatum van de Verdrukking: 11 juli 2009. Volgens de eveneens vorig jaar behandelde BijbelCode zou deze laatste fase van de eindtijd niet in juli, maar inderdaad in oktober (Tishri) 2009 beginnen. Ook de in 1997 overleden Bijbelonderzoeker Roger LaRose schreef in zijn boek 'De Terugkeer van Jezus Mijn Koning in 2016' dat de laatste 7 jaar zouden beginnen in oktober 2009.

 

En wat was er in oktober -om precies te zijn op de 9e, slechts 2 dagen voor de 11e- zo bijzonder dat in profetisch perspectief geplaatst zou kunnen worden? Toen kreeg de Amerikaanse president Barack Obama, door veel Christenen beschouwd als de Antichrist of in ieder geval zijn voorloper of 'helper', de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Is hij inderdaad de lang verwachte brenger van valse (wereld)vrede, die volgens de evangelische eindtijdtheologie gesymboliseerd wordt door de eerste ruiter van de Apocalyps (het witte paard in Openbaring 6:2)?

 

Het feit dat president Obama van plan is om mogelijk nog in 2010 -of anders in 2011- een wereldconferentie te organiseren om een alomvattend vredesverdrag voor het Midden Oosten te laten tekenen draagt in ieder geval sterk bij aan deze veronderstelling, zeker als bedacht wordt dat Barack Obama in de BijbelCode geïdentificeerd wordt als 'de laatste koning van de eindtijd', én -zoals ook al vaker ter sprake gekomen in deze rubriek- Jezus Christus Zélf in het Hebreeuws de identiteit van de Antichrist onthuld zou hebben: 'Ik zag de Satan als Barak O' Bama'.

 

Conclusie

Er worden nog meer data genoemd waarop de Verdrukking zou kunnen beginnen. Het door het Web Bot voorspelde begin van de 3e Wereldoorlog, 8 november 2010, is er één van. Andere berekeningen door Christenen komen uit op een dag in juni, juli of (weer) oktober. Ook is er een interessante theorie die rekent met het aantal maanjaren, omdat de Joodse kalender niet op de zon, maar op de maan is gebaseerd. Uitgaande van de belofte 'Hij zal ons na twee dagen ('één dag bij de Here is als duizend jaar...' 2 Petrus 3:8) doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht' (Hosea 6:2) worden vanaf de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 precies 2000 maanjaren opgeteld, wat overeenkomt met 1940 zonnejaren. 70+1940 = 2010.

 

Hoewel er dus (nog?) niet met volledige zekerheid een vaste datum te noemen is, komen al deze verschillende berekeningen en tijdlijnen uit op de periode tussen DIT jaar en ruwweg 2015 - 2017, waarbij sommigen stellen dat de volledige 2520 dagen van de Verdrukking al in 2009 zijn begonnen. Belangrijker nog dan kale berekeningen zijn de ontwikkelingen in de wereld, en die laten -althans voor het 'geopende oog'- onmiskenbaar zien dat we, ongeacht welke tijdlijn dan ook, de laatste fase van de eindtijd heel dicht genaderd zijn en misschien zelfs al zijn binnen getreden.

 

 

Xander

 

Zie ook:

 
19-01: Joodse organisatie wil dit jaar offeren op Tempelberg hervatten (/800 jaar oude profetie voorziet terugkeer Messias in 2017)
 
2009:
28-03: Hoge New Agers: Obama zal wereld in tijdperk van licht brengen ('In 2012 wordt de christelijke wereld vervangen door de Luciferiaanse')
12-03: Steeds meer aanwijzingen voor Grote Verdrukking 2009-2016

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl