Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Het einde van de leer van de pre-trib Opname
Het einde van de leer van de pre-trib Opname

 
De 'vier ruiters van de Apocalypse' worden bij het verbreken van de eerst vier zegels losgelaten, en zullen we als gelovigen wel degelijk moeten meemaken.
 
Na in het verleden een fervent verdediger geweest te zijn van de Opname vóór de Grote Verdrukking (pre-trib), sloeg een aantal jaar geleden de eerste echte twijfel toe. Het gevolg was dat ik de Bijbel nog eens nauwkeurig ben gaan bestuderen en een groot aantal eindtijdstudies (voor het eerst of opnieuw) ben gaan lezen of beluisteren, waarin de diverse standpunten rondom de Opname uitvoerig aan bod komen.
 
Inmiddels ben ik er 'uit': Ja, er komt absoluut een Opname, maar niet vóór de 7 jarige Verdrukking. Voor sommigen is dit misschien 'slecht nieuws' of onaanvaardbaar, maar er zit ook een keerzijde aan mijn conclusie: het Bijbelse bewijs waarmee de pre-trib Opname wat mij betreft definitief wordt ontkracht is tevens het bewijs dat óók de post-trib Opname (tijdens de Wederkomst) een foutieve leer is. Er blijft dus maar één optie over: de Opname zal 'mid trib' of 'pre-wrath' zijn, en kan door Christenen dus ongeveer 3,5 jaar vóór de Wederkomst van Jezus Christus worden verwacht.

'Wie nooit zijn mening verandert, heeft in zijn leven nooit iets geleerd,' is een favoriete stelregel van me. Dat wil niet zeggen dat je mening persé zou moeten veranderen naarmate je ouder wordt, maar sommige mensen blijven hun hele leven lang bijna krampachtig vasthouden aan de visie die ze in hun jeugd of aan het begin van hun geloofsleven hebben geleerd, zonder dat ze deze ooit ook maar één seconde in het kritische licht van andere meningen en visies durven te houden.

'Eerst de afval'

De belangrijkste reden waarom ik enkele jaren geleden serieus aan de pre-trib Opname begon te twijfelen is frapant genoeg een Bijbelpassage die door 'pre-tribbers' juist vaak aangehaald wordt om hun visie te onderbouwen:

 

'Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoons des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.' (2 Tessalonicenzen 2:1-4)

 

Algemeen wordt aangenomen dat Paulus hier reageert op de bezorgde gelovigen in Tessalonica, die bang waren dat ze de opstanding der doden, die (vrijwel) gelijktijdig zal plaatsvinden met de Opname, hadden gemist, en dat de 'dag des Heren' en daarmee 'onze vereniging met Hem' door de opstanding of de Opname, al geweest was.

Maak jullie geen zorgen, zegt Paulus, want voordat het zover is, 'moet eerst de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren...zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.'

Het lijkt zo eenvoudig: éérst moet de afval komen en moet de antichrist zich openbaren door zitting te nemen in de tempel Gods. Het tijdstip waarop dit zal gebeuren, namelijk halverwege de Verdrukking, is onomstreden. Alles in deze passage wijst dus naar een mid-trib Opname, maar waarom menen zovelen hier dan tóch een pre-trib Opname uit af te kunnen leiden?

 

De 'dag des Heren': kenmerken en redenen

Dat heeft onder andere te maken met de uitleg van de term 'dag des Heren'. Deze 'dag', een periode waarin Gods toorn over de Aarde zal gaan, wordt door de pre-tribbers gelijkgesteld met de hele 70e jaarweek van Daniël / de 7 jarige Verdrukking. En omdat 'God ons niet heeft gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus' (1 Tess.5:9), moet de Opname volgens deze uitleg dus wel vóór de Verdrukking plaatsvinden.

Maar wat is nu precies 'de dag des Heren'? In het Oude Testament zijn er verschillende 'dagen des Heren' te lezen, waarin Israël, of delen daarvan, wordt veroordeeld vanwege haar ongeloof en afval, en door haar vijanden verslagen worden en in ballingschap wordt gevoerd. Daarnaast wordt er echter ook gesproken van een toekomstige 'dag des Heren':

 

'Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog eenmaal doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.' (Hebreeën 12:26-27).

In Jesaja 2 kunnen we lezen, dat deze dag inderdaad nog in de toekomst moet liggen, omdat de mensen op Aarde zich voor al het vreselijke (natuur)geweld zullen proberen te beschermen door weg te kruipen in 'rotsholen, kloven en bergspleten, op de vlucht voor de vreselijke macht van de HEER, voor zijn geduchte majesteit, wanneer zijn komst de aarde schokt.' (vs.21, NBV)

In Jesaja 13 wordt opnieuw gesproken van deze laatste 'dag des Heren', en lezen we tevens de reden waarom deze dag moet plaatsvinden:

 

'De mensen zijn door schrik bevangen, door kramp en pijn krimpen ze ineen... De dag van de HEER breekt aan, meedogenloos, grimmig, in brandende toorn. Het land zal in een woestenij veranderen, de zondaars die er wonen verdelgt hij... Dan laat ik de wereld boeten voor haar slechtheid, de goddelozen voor hun verdorvenheid. Ik breek de trots van hoogmoedigen, hooghartige tirannen verneder ik. Ik maak mensen schaarser dan goud... Ik zal de hemel doen wankelen, de aarde raakt bevend van haar plaats op de dag van de HEER van de hemelse machten, de grimmige dag van zijn brandende toorn.' (vs.6-13, NBV)

 

(Wanneer heeft u hier het laatst over horen preken? Of: heeft u hier OOIT over horen preken? Maar dit terzijde.)

 

Naast het feit dat God de wereld zal laten boeten voor haar slechtheid, wordt in Jesaja 34 één specifiek onderdeel van deze 'slechtheid' benadrukt:


'Komt naderbij, volken, en hoor toe, naties, luister aandachtig... De HEER koestert woede tegen alle volken, zijn toorn ontbrandt tegen heel hun legermacht. Hun wacht vernietiging, hij heeft hen voor de slacht bestemd... Want de HEER houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding: hij verdedigt Sion.'
(vs.1+2-8)

Deze laatste 'dag des Heren', de 'dag van Jakobs (Israëls) benauwdheid' (Jeremia 30:7), begint wanneer alle volken zich tegen Sion (Zionisme = het recht van de Joden om in hun eigen land Israël te wonen) zullen verzamelen. Kortom: wanneer legermachten van over de hele wereld een einde zullen proberen te maken aan het bestaan van Israël, het land waar ze zich al zo lang tegen verzetten, het volk dat ze al zó lang proberen zwart te maken en uit te roeien. Laten internationale ontwikkelingen niet zien, dat deze 'dag des Heren', de dag van Gods wraak hiervoor, wel eens heel dichtbij zou kunnen zijn?

De toorn of straf van God komt echter nooit zonder waarschuwing. Door heel de Bijbel heen lezen we dat God de mensen tijdig en talloze malen waarschuwt voor wat komen gaat. In bijvoorbeeld het geval van Ninevé betrof het een voorwaardelijk oordeel: ALS de inwoners van de stad zich zouden bekeren, dan zou God de stad niet vernietigen.

De laatste 'dag des Heren' is echter een oordeel dat onverbiddelijk zal worden uitgevoerd. De belofte aan degenen die zich bekeren is er namelijk niet één van het niet laten doorgaan van alle vernietigingen, maar er juist in gespaard blijven:

 

'Voordat het besluit tot uitvoering komt... voordat over u komt de brandende toorn des HEREN, voordat over u komt de dag van de toorn des HEREN. Zoekt de HERE, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des HEREN.' (Zefanja 2:2-3)

Dit 'geborgen worden' doet natuurlijk onmiddellijk denken aan de belofte in de eerste brief aan de Tessalonicenzen, dat de gelovigen niet ten prooi zullen vallen aan Gods toorn, maar 'verenigt worden met Hem', oftewel 'opgenomen' zullen worden.

 

De 'dag des Heren': hoelang? / Mogelijke poolomkering

In de eerder aangehaalde tekst uit Jesaja 34 zien we, dat de 'dag' des Heren wordt gelijkgesteld met een 'jaar'. In de Bijbel kan het woord dag namelijk zowel op een letterlijke dag van 24 uur als op een langere periode slaan.

 

De 'dag des Heren' is overduidelijk zo'n langere periode. In bijvoorbeeld Openbaring 9:1-6 wordt gesproken van demonische 'sprinkhanen', die vijf maanden lang de wereldbevolking zullen kwellen. Maar wanneer begint het uitgieten van Gods toorn over de wereld nu precies? Dat is belangrijk om het moment van de Opname te kunnen bepalen, omdat we al eerder zagen dat de gelovigen niet onder Gods toorn terecht zullen komen.

 

Om die vraag te kunnen beantwoorden, kijken we eerst naar een aantal belangrijke signalen die de 'dag des Heren' aankondigen. Eén van de duidelijkste tekenen staat vermeld in Joël 2:31, en wordt aangehaald in Handelingen 2:20:

 

'De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.'

 

Hier kunnen allerlei oorzaken voor bedacht worden, maar de profeet Amos maakt het aannemelijk, dat het hier mogelijk om een poolverschuiving gaat:

 

'Op die dag - spreekt God, de HEER- zal ik op het middaguur de zon doen ondergaan, en het land verduisteren op klaarlichte dag.' (Amos 8:9, NBV)

 

De bekende tekst 'En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt' (Openbaring 6:14) lijkt inderdaad te wijzen op een verschuiving of zelfs omkering van de Noord- en Zuidpool, waardoor de zon aan de ene kant van de Aarde plotseling onder zal gaan, en aan de andere kant midden in de nacht zal opgaan. Over die mogelijkheid wordt met name op het internet al jaren druk gespeculeerd.

De dag des Heren: Nogmaals 'eerst de afval'
Een ander belangrijk teken van de 'dag des Heren' is de aan het begin van dit artikel geciteerde tekst uit 2 Tessalonicenzen 2: '... want eerst moet de afval komen...'

Het in het Grieks gebruikte woord voor 'afval' is apostasia, waar het Engelse woord apostasy van is afgeleid, wat 'afvalligheid' betekent. Algemeen wordt aangenomen dat het hier niet slechts gaat om een afval van het Christelijke geloof zoals dat door de eeuwen heen heeft plaatsgevonden, maar om 'DE' afval, een grote verandering van het Christelijke geloof, waarbij essentiële Christelijke basisprincipes dermate worden veranderd of terzijde worden geschoven, dat er een evangelie overblijft dat geen evangelie meer is, en daarom ontoereikend is om mensen te kunnen behouden.

 

Over de oorzaak van deze grote afval onder Christenen kan slechts gespeculeerd worden, maar aan de hand van de ontwikkelingen in onze tijd zou het mogelijk kunnen gaan om de openbaarmaking van het bestaan van buitenaardse wezens of 'aliens', die zullen beweren dat het menselijk leven inderdaad 'ontworpen' is, echter niet door God, maar door een eeuwenoude beschaving die zijn oorsprong vindt elders in het heelal. Zij zullen daarbij mogelijk de Bijbel gebruiken en teksten op zo'n manier uitleggen, dat hun verklaring voor velen logisch in de oren zal klinken, waardoor zij zich zullen laten misleiden en daardoor af zullen vallen van het authentieke Christelijke geloof.

 

Een andere (mede-) mogelijkheid is dat allerlei New Age theoriën de Christelijke doctrines langzaam maar zeker beginnen over te nemen. Een goed voorbeeld is de antichristelijke film 'Zeitgeist', waarin verbazingwekkende waarheden worden gecombineerd met geniepige leugens en verdraaiingen. Volgens sommige researchers zouden nu al miljoenen Christenen na het zien van 'Zeitgeist' hun geloof zijn kwijtgeraakt .

 

Enkele fervente pre-trib theologen menen dat de 'afval' in werkelijkheid slaat op de Opname. Dit kan echter niet kloppen; ten eerste staat er in het Grieks duidelijk 'apostasia' (en niet 'rapturem', waar het woord 'rapture' = Opname vandaan komt), waar het Engelse woord 'apostasy' vandaan komt, wat 'afvalligheid' betkent. Tevens wordt 'apostasia' elders in de Bijbel nergens gebruikt als over de opstanding der doden en in het Nieuwe Testament de 'wegrukking' van de gelovigen wordt gesproken.

Ten tweede maakt de uitleg dat de 'afval' in werkelijkheid de Opname is, Paulus' hele antwoord aan de Tessalonicenzen compleet onzinnig en onlogisch. Laat me dit in gewone taal proberen te illustreren:

 

De Tessalonicenzen: 'Paulus, hoe zit dat nu met de opstanding der doden en de Opname? Er zijn bij ons gelovigen overleden, maar wij zijn nog steeds niet verzameld bij de Heer! Hebben wij de opstanding/Opname soms gemist?'

 

Paulus: 'Maak jullie geen zorgen. Ik heb het toch al eens uitgelegd? Vóórdat de opstanding en Opname kunnen plaatsvinden, zal éérst de afval van het geloof komen en zal de zoon des verderfs zich openbaren en zitting nemen in de Tempel.'

 

Is het logisch dat Paulus de Tessalonicenzen eerst de tekenen geeft waar de gelovigen op moeten letten vóórdat de opstanding en de Opname plaats zullen vinden, terwijl hij eigenlijk zou bedoelen dat ze deze tekenen tóch niet zullen zien en meemaken, omdat de Opname dan al geweest is? Natuurlijk niet! Het tegenargument dat Paulus dit zou hebben geschreven voor degenen die na de Opname achterblijven is uitermate zwak, want waarom zou hij de Tessalonicenzen anders moeten geruststellen dat zij niet 'hun bezinning' zouden verliezen, als zij toch al wisten dat de Opname vóór al deze tekenen zou gaan plaatsvinden? Maar dat wisten ze niet, om de simpele reden dat Paulus hen dit nooit geleerd heeft. Hij moet hen er juist aan herinneren welke zaken er EERST moeten gebeuren, VÓÓR de opstanding / Opname.


Het is naar mijn mening niet alleen onlogisch, maar zelfs ronduit idioot om mensen uit te leggen om op bepaalde tekenen en gebeurtenissen te letten als je weet, dat zij deze tekenen toch nooit zullen zien en meemaken. Wie neemt zo iemand nog serieus? Maar dat is wel precies wat de Paulus hier zou doen, als er inderdaad een pre-trib Opname zou zijn!

 

De dag des Heren: antichrist en tempel

De derde gebeurtenis die vooraf gaat aan de dag des Heren is volgens 2 Tessalonicenzen de 'zoon des verderfs', oftewel de antichrist, die zitting zal nemen in de Tempel in Jeruzalem, en zichzelf tot god zal uitroepen.

 

Nu zijn er Bijbelverklaarders die beweren dat het hier niet om een letterlijk herbouwde Tempel gaat. Als argument gebruiken zij het feit, dat de apostelen in het Nieuwe Testament over de gemeente van gelovigen spreekt als zijnde de nieuwe tempel van God'.

 

Om twee redenen kan deze uitleg niet aanvaard worden.Ten eerste is het volstrekt tegenstrijdig te beweren dat de antichrist zitting zou nemen in de 'geestelijke' tempel van God, de gemeente. Dan zou dit namelijk niet de ware, onaangetaste en heilige vergadering van gelovigen zijn, maar juist de valse, afgevallen kerk! Om dezelfde reden kan de 'tempel' niet slaan op de elders in het NT gebruikte analogie met het menselijk lichaam van een Christen als zijnde de 'tempel van de heilige Geest'. Hoe zou de antichrist zijn intrek kunnen nemen in een lichaam dat bezit is van de heilige Geest? Het licht heeft geen gemeenschap met de duisternis; het één sluit het andere uit.

 

Ten tweede wordt in de Griekse grondtekst voor 'tempel' het woord naos gebruikt, waar specifiek de plek van het Heilige der Heiligen in de voormalige Tempel mee wordt aangeduid. Er wordt dus géén 'geestelijke' tempel mee bedoeld.

Het lijkt er dus op dat de Tempel inderdaad herbouwd zal worden. Diverse Joodse groeperingen treffen hier al vele jaren voorbereidingen voor, door andere het fabriceren van de Tempelvoorwerpen, altaren, priesterkleding, etcetera.

 

Er is echter nog een andere mogelijkheid: Het woord naos lijkt slechts te wijzen naar de specifieke locatie waar zich het heilige der Heiligen bevond. Sommige uitleggers zeggen daarom dat het niet noodzakelijk is dat de Tempel letterlijk herbouwd moet worden, maar dat de antichrist op de plek waar zich ooit het heilige der Heiligen bevond, zichzelf tot god zal uitroepen en een 'gruwel der verwoesting' zal oprichten. In fysiek opzicht staat deze gruwel der verwoesting al eeuwen op die plek, namelijk in de vorm van de Islamitische Rotskoepelmoskee.

 

Een ander teken van de 'dag des Heren' is de komst van de twee bijzondere getuigen, die 3,5 jaar lang zullen profeteren in Jeruzalem, en grote wonderen en tekenen zullen kunnen doen. De meeste uitleggers zijn van mening dat één van deze twee getuigen de profeet Elia is, die de dood niet zag, maar opgenomen werd in de hemel.

De zon verduisterd en de maan als bloed: Wanneer?

We konstateerden reeds dat vóór de 'dag de Heren' aanbreekt, de zon duister zal worden en de maan bloedrood (Joël 2:31 en Handelingen 2:20). Wanneer gebeurt dit precies?

 

'En ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood.' (Openbaring 6:12, NBV)

 

Aangezien de zon pas verduisterd en de maan pas bloedrood wordt als het zesde zegel wordt verbroken, is het niet meer dan logisch te stellen, dat de eerste vijf zegels óók verbroken worden VOORDAT de 'dag des Heren' aanbreekt. Deze eerste zes zegels bestaan kort opgesomd uit de volgende gebeurtenissen:

 

1e zegel

Symbool: een wit paard, een overwinnende rijder. Uitleg: een misleidende, ogenschijnlijk nobele en vreedzame macht krijgt de hele wereld in zijn greep. De Nieuwe Wereld Orde?

 

2e zegel:

Symbool: een rood paard, een rijder met een groot zwaard, die de vrede van de hele Aarde wegneemt: De Derde Wereldoorlog.

 

3e zegel:

Symbool: een zwart paard, een rijder met een weegschaal voor voedsel in zijn hand: Wereldwijde hongersnood.

 

4e zegel:

Symbool: een vaal(groen) paard met daarop de dood, gevolgd door de hel: 1/4 van de Wereldbevolking (ruim 1,6 miljard mensen) sterft door oorlog, geweld, honger en plagen.

 

5e zegel:

Degenen die blijven vasthouden aan het geloof in Jezus Christus, zullen vervolgd en vermoord worden.

 

6e zegel:

Een grote aardbeving, de zon wordt duister, de maan bloedrood, de hemel wijkt terug als een boekrol en alle eilanden en bergen worden van hun plaats gerukt.

De 'dag des Heren' begint dus NA het Zesde Zegel. In 1 Tessalonicenzen 4:13-18 legt Paulus uit hoe de opstanding en de daaraan gekoppelde Opname in zijn werk zullen gaan. In hoofdstuk 5:1-4 schrijft hij vervolgens letterlijk dat de Opname onderdeel zal zijn van deze 'dag des Heren':

 

'Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heeren zó komt, als een dief in de nacht... Maar gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en des dags.'

Samengevat is er maar één logische, volledig door de Bijbel ondersteunde volgorde van tekenen en gebeurtenissen:

 

1. De 'dag des Heren' komt pas als de zon duister wordt en de maan in bloed verandert (Joël 2:31).

 

2. De Opname vindt plaats tijdens de 'dag des Heren' (1 Tess.4:15-5:2).

 

3. De zon wordt duister en de maan bloed ná het breken van het Zesde Zegel (Openbaring 6:12).

 

4. Conclusie van 1 t/m 3: De Opname geschiedt pas NA het openen van het Zesde Zegel.

 

Opname niet aan het begin, maar ook niet aan het einde van de 70e week

Sommigen pre-tribbers proberen hun visie te redden door het zesde zegel vóór de eerste vijf te plaatsen, dus aan het begin van de 70e jaarweek / 7 jarige Verdrukking. Ten eerste komt dat zowel onlogisch als krampachtig over - waarom wordt zegel nummer 6 dan niet eenvoudig als eerste genoemd? Ten tweede kan het niet kloppen, want we zagen uit de 2e Tessalonicenzen brief dat de Opname pas plaatsvindt nádat de antichrist zich op de Tempelberg als god uitroept, en iedereen is het er over eens dat dit pas in het midden van de 70e jaarweek zal gebeuren.

Anderen plaatsen de opstanding en Opname pas aan het einde van de 70e jaarweek, dus (vrijwel) tegelijkertijd met de Wederkomst van Jezus Christus. Ook deze visie is niet logisch en kan Bijbels gezien niet kloppen. Ten eerste zouden in dat geval de in Openbaring beschreven zegel-, bazuin- en schaaloordelen elkaar moeten overlappen en/of over dezelfde gebeurtenissen moeten gaan. Openbaring 7:2-3 bewijst dat dit niet kan, omdat hier, na het openen van het zesde zegel, een engel op het toneel verschijnt die 144.000 uitverkorenen verzegeld. Deze engel roept: 'Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.'

 

Omdat we van de bazuin- en schaaloordelen kunnen lezen dat dit schade toebrengen aan de Aarde (etc.) wél zal gebeuren, MOET het zesde zegel dus VOORAF gaan aan deze oordelen, waardoor onmiddellijk helder is dat de zegel-, bazuin- en schaaloordelen chronologisch moeten zijn en het niet over dezelfde gebeurtenissen kúnnen hebben.

De tweede reden waarom de Opname niet pas aan het einde van de Verdrukking zal zijn, is er opnieuw één van logisch redeneren. Gaan we even terug naar de 2e brief aan de Tessalonicenzen en naar Paulus' antwoord op hun vraag naar de opstanding en de Opname. ALS Paulus hen had geleerd dat de Opname pas aan het einde van de Verdrukking zou plaatsvinden, dus gelijktijdig met de Wederkomst van Jezus Christus, dan zou Paulus hen nooit hebben hoeven antwoorden! Want in dat geval was het de Tessalonicenzen namelijk onmiddellijk duidelijk geweest dat de Heer nog niet gekomen was, aangezien Hij nog niet op de wolken was verschenen, iets wat onmiddellijk gebeurd zou zijn als hen geleerd was dat de opstanding en Opname aan het einde van de 70e jaarweek zouden plaatsvinden.

Uit Paulus antwoord blijkt dus, dat de Tessalonicenzen wisten dat de opstanding / Opname een aparte gebeurtenis is, die niet samen zou vallen met de Wederkomst. Het feit dat zij 'gewoon doorleefden' nadat enkele van hun geliefden overleden waren, deed hen zich afvragen of ze de opstanding / Opname hadden gemist, NIET of de zichtbare Wederkomst van Jezus Christus al geschiedt was. Dat hadden ze immers -samen met de hele wereld- onmiddellijk gemerkt!

 

In Openbaring 6 kunt u een bevestiging vinden van het feit, dat we de Opname pas ná het zesde zegel kunnen verwachten. In vers twaalf wordt het zesde zegel geopend, vindt er een grote aardbeving plaats en wordt de zon verduisterd en de maan bloedrood. Alle mensen proberen zich te verschuilen, want:

 

'en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?' (vs16-17)

 

De Aardbewoners zullen na het openen van het zesde zegel dus weten door Wie hen dit alles overkomt. Zij hebben namelijk Jezus Zélf gezien, die zichtbaar aan de hemel is verschenen en de gelovigen heeft opgenomen. Daarom staan ze doodsangsten uit, want nu weten ze dat wat ze altijd hebben ontkend en belachelijk gemaakt, wel degelijk waar was! Jezus wees op dit moment, toen Hij vlak voor Zijn kruisiging door de hogepriester veroordeeld werd:

 

'Docht ik zeg u: van nu aan (KJV: hereafter = hierna of 'hiernamaals') zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.' (Matteüs 26:64)

 

En dan, als de Gemeente is opgenomen, zal de 'dag des Heren' aanbreken, en zal God Zijn toorn over de Aarde uitgieten, vanwege de onberouwelijke en hardnekkig zondigende mensheid.

 

Bovenstaand scenario verduidelijke Jezus al eerder aan Zijn discipelen:

 

'Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.' (Matteüs 24:29-31)

 

Velen plaatsen deze gebeurtenis bij de Wederkomst, maar in de context van wat we eerder bespraken, namelijk het feit dat de verduistering van de zon en de bloedrode maan optreden na het zesde zegel en de bazuin- en schaaloordelen nog moeten volgen, kan bovenstaande passage alleen maar over de opstanding / Opname gaan. Ja, er staat welliswaar 'na de verdrukking', maar met de toevoeging: 'dier dagen', met andere woorden: dit slaat op de verdrukking die de Wereld onder de eerste vijf zegels heeft moeten doormaken, de verdrukking die er tot dan toe geweest is. Herinnert u zich dat uit Joël -maar ook uit diverse andere teksten- heel duidelijk blijkt dat de verduistering van de zon VOOR de 'dag des Heren' plaatsvindt. Ook dit is een bevestiging van het feit, dat Jezus' uitleg in Matteüs 24 níet over Zijn Wederkomst gaat, maar over de opstanding / Opname (technisch gesproken onthulde Paulus pas jaren later het geheim van de Opname, maar omdat de opstanding / Opname één gebeurtenis is, refereerde Jezus hier dus óók naar de Opname).

 

Om dezelfde reden kan de uitleg dat dit pas bij de zevende bazuin gebeurt, niet correct zijn. De bazuinoordelen vinden immers pas plaats ná de verduistering van de zon. Daarnaast refereert Paulus in zijn eerste brief aan een bazuin die de opstanding / Opname aankondigt. De aard van de zeven bazuinen werd echter pas vele jaren later voor het eerste geopenbaard aan Johannes. De enige 'laatste bazuin' die Paulus kende, en die in die tijd iedereen bekend was, was de 'laatste bazuin' die wordt geblazen op het Joodse Rosh Hashana feest.

 

Nog niet overtuigd? Lees dan Markus 13 eens, waar Jezus exact de chronologie bevestigt van wat we tot nu toe besproken hebben. Eérst oorlogen, aardbevingen en hongersnoden. Vervolgens hevige vervolging. Dan de 'gruwel der verwoesting' op het Tempelplein, gevolgd door de verduistering van de Zon. En pas DAN de komst van de Zoon des Mensen aan de hemel, die zijn uitverkorenen van de Aarde weghaalt. Ook in Daniël 11:45-12:2 lezen we dat eerst de antichrist in Israël / Jeruzalem zal verschijnen, en pas daarna de opstanding der doden -en dus de Opname- zal plaatsvinden.

 

Na het verbreken van het zesde zegel en het verzegelen van de 144.000 getuigen lezen we van een zeer groot aantal mensen die in witte kleren in de hemel verschijnen:

 

'Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden... Eén van de oudsten... zeide tot mij: Wie zijn deze, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.' (Openbaring 7:9-14)

 

Omdat de passage 'UIT de grote verdrukking' ondubbelzinnig en onontkenbaar is, hebben veel pre-trib theologen bedacht, dat er halverwege de 70e jaarweek nóg een Opname moet zijn. Dit zouden dan de in de eerste helft van de Verdrukking gelovig geworden mensen zijn.

 

Grote probleem is, dat dit slechts gebaseerd is op ongefundeerde aannames, iets wat feitelijk voor vrijwel álle argumenten voor de pre-trib Opname geldt. We zien in Openbaring maar één schare uit alle volken, en die komt UIT de Grote Verdrukking, NA het verbreken van het zesde zegel.

 
Pre-Trib argumenten ontkracht

Een paar van deze bekende aannames zijn vrij eenvoudig te ontkrachten:

 

-De 24 oudsten uit Openbaring 4 zouden volgens de pre-tribbers feitelijk de opgenomen Gemeente zijn. Maar waar staat dat? Nergens! De opgenomen gelovigen worden pas in Openbaring 7 vermeld. Bovendien wordt in Openbaring 7 één van deze oudsten aan het woord gelaten, en heeft hij het over 'wie zijn dezen?' Hij vormt duidelijk géén onderdeel van deze 'schare uit alle volken', en kan dus niet deel uitmaken van de groep opgenomen gelovigen. Uit de Joodse context verwijzen de 24 oudsten zeer waarschijnlijk naar een Hemelse vorm van het Sanhedrin, een Hemelse rechtbank. (Overigens zingen de 24 oudsten in Openbaring 4 een lied over 'hen' die gekocht zijn door het bloed van het Lam, en niet over 'ons'. Opnieuw een bevestiging dat de oudsten niet de vrijgekochte gelovigen van de Aarde zijn.)

 

-Openbaring 4:1. Johannes ziet een geopende deur in de hemel, hoort een stem 'als een bazuin', die zegt dat hij moet opklimmen naar de hemel, waar hem getoond zal worden wat 'na dezen' geschieden moet.

 

Uitleg van de pre-tribbers: Dit is de bazuin die de opstanding / Opname aankondigt, waarna de gemeente 'opklimt' naar de hemel. 'Na dezen' slaat op de eerder besproken zeven gemeenten, dus 'na' moet wel inhouden, dat het tijdperk van de gemeenten / de Kerk voorbij is, en zij zich vanaf nu in de hemel bevinden.

 

Ten eerste hoort Johannes een stem dicht slechts klinkt ALS een bazuin. Er staat niet dat er een bazuin geblazen wordt. Als dat zo was, dan zou dat er toch gewoon gestaan hebben, gezien dit op andere plaatsen wél gebeurt?

 

Ten tweede komt de kerk 'na dezen' inderdaad niet meer ter sprake, maar betekent dit dan automatisch dat de Opname heeft plaatsgevonden? Dit valt verder nergens uit af te leiden, zeker niet als bedacht wordt dat de opgenomen gelovigen pas in Openbaring 7 vermeldt worden, ná het openen van het zesde zegel.

 

Daarnaast komt het woord 'kerk' ook niet voor in bijvoorbeeld 2 Timoteüs, Titus, 2 Petrus, 1 en 2 Johannes en Judas. Toch begrijpt iedereen dat deze brieven gericht zijn aan de gelovigen, de kerk. Het weglaten van de kerk na Openbaring 3 zou simpel kunnen betekenen, dat het tijdperk van de kerk, dat begon tijdens het Pinksterfeest in Jeruzalem, aan het begin van de 70e week is opgehouden. Dat zegt echter niets over het moment van de Opname.

 

-God heeft belooft dat we niet onder Zijn toorn komen, DUS is de Opname vóór de 70e jaarweek.

Deze teksten haalden we al eerder aan (1 Tess.1:10, 1 Tess.5:9, Rom.5:9). Inderdaad, God heeft ons beloofd dat we niet onder Zijn toorn komen, net zoals Noach werd gered van de zondvloed. Maar... WANNEER begint Gods toorn? Aan het begin van de 70e jaarweek, zoals de pre-tribbers denken?

 

Uit Amos 1:14-15 en Openbaring 6:16-17 maakten we reeds op, dat Gods toorn gedurende de 'dag des Heren' over de mensheid zal worden uitgegoten. We zagen dat de dag des Heren begint met o.a. de verduistering van de zon, die pas optreedt NA het Zesde Zegel. Met andere woorden: Gods toorn begint NA het Zesde Zegel. Pas dán zal de opstanding / Opname plaatsvinden.

 

De eerste vijf zegels worden door Jezus dan ook niet als 'toorn', maar als (geboorte-) weeën omschreven (Matteüs 24:8). De gebeurtenissen die Jezus in Mattëus 24 opsomt komen exact overeen met de gebeurtenissen die plaatsvinden na het openen van de eerste vijf zegels, zoals beschreven in Openbaring: Een misleidende Nieuwe Wereld Orde (politiek, economisch en religieus); een Wereldoorlog (en/of anarchie), wereldwijde hongersnood, de dood van 1/4 van de Wereldbevolking en de vervolging van Christenen.

 

Het valt onmogelijk vol te houden dat deze zaken onder Gods toorn vallen, want hebben Christenen dit niet gedurende al vele eeuwen meegemaakt? Wat te denken van de 140.000 Christenen die alleen al in 2009 werden vermoord vanwege hun geloof (waarvan 110.000 door de hand van Moslims)? Toch weten we, dat Gods toorn nog niet over de Aarde wordt uitgegoten. Waarom denken wij 'gepamperde' Westerse Christenen dan, dat dit alles ons niet zal kunnen overkomen, omdat God dit niet zal toelaten en ons vóor het zover is, zal wegnemen van deze wereld? Wat maakt ons zoveel beter dan onze broeders en zusters in de Islamitische wereld, China en Noord Korea, die nu al wél vreselijk moeten lijden onder vervolging en verdrukking?

 

Deze 'weeën', de gebeurtenissen die plaatsvinden na het verbreken van de eerste vijf zegels, zijn dan ook GEEN onderdeel van Gods toorn, maar feitelijk van de toorn van Satan. We weten immers dat de vervolging van gelovigen onmogelijk het gevolg kan zijn van de toorn van God? God staat het toe, maar degene die het uitvoert, is Satan. Wordt ons op talloze plaatsen in het Nieuwe Testament door Jezus en de apostelen niet verdrukking en vervolging in het vooruitzicht gesteld vanwege ons geloof? Dat is natuurlijk niet Gods toorn over ons, maar Satans toorn!

 

Gods toorn volgt pas ná de vervolging en het martelaarschap, zoals beschreven bij het zesde zegel. In Openbaring 6:9-11 lezen we dat de martelaren van onder troon tot God roepen en vragen, wanneer zij gewroken zullen worden. Hen wordt gezegd, dat ze nog even moeten wachten - wachten, totdat het getal van de heiligen 'vol' is en de Opname kan plaatsvinden. Pas daarná is de weg vrij voor Gods toorn.

 

-Openbaring 3:10: De belofte aan Filadelfia

In de brief van Jezus aan de gemeente van Filadelfia worden de gelovigen die trouw blijven aan Zijn Woord en uitkijken naar Zijn komst, beloofd dat zij bewaard blijven voor de 'ure der verzoeking' die over de hele wereld komen zal.

 

De pre-tribbers nemen ook hier automatisch aan, dat het hier om de hele 70e jaarweek / 7 jarige Verdrukking gaat. Het Griekse woord voor 'ure der verzoeking' is peirasmos. Uit ALLE overige Bijbelteksten met dit woord blijkt, dat Satan de oorzaak is van alle 'peirazo' die de gelovigen moeten ondergaan, niet God. Conclusie: de 'ure der verzoeking' gaat over de verzoeking van Satan, en niet over de toorn van God, die pas na de verduistering van de Zon bij het verbreken van het Zesde Zegel zal komen.

 

De sleutel ligt bij de Griekse term 'bewaard blijven voor': Tereo ek. Dit is een term die uitsluitend wordt gebruikt voor bescherming temidden van gevaar en een redding uit een bestaande gevaarlijke situatie.

 

Uit nauwkeurige analyse van de grondtekst blijkt dus, dat de Christenen niet zullen worden gespaard van de Grote Verdrukking, maar er UIT gered zullen worden:

 

'Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren en redden uit het uur van Satans verzoeking, de Grote Verdrukking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.'

 

De 'ure der verzoeking' gaat over de Grote Verdrukking ná het zesde zegel, de laatste 3,5 jaar, wanneer Gods toorn over de Aarde zal worden uitgegoten. Daar zullen de gelovigen van worden gered, maar niet eerder. Deze uitleg is geheel in harmonie met Openbaring 7, waarin staat dat de schare uit alle volken UIT de grote Verdrukking zal komen.

 

-'Hij die weerhoudt'

Een ander, vaak aangehaald pre-trib argument vinden we in 2 Tessalonicenzen 2:6-7: 'En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.'

 

De redenatie is dat deze 'hij' de heilige Geest is die zich in de gelovigen bevindt, en dat deze gelovigen met de verwijdering van de heilige Geest van de Aarde, eveneens zullen verdwijnen: de Opname.

 

Om een aantal redenen is dit echter zeer onwaarschijnlijk. Ten eerste is het vreemd dat áls Paulus de heilige Geest bedoelt, hij dit niet gewoon zegt. Hij had daar immers al uitgebreid onderwijs over gegeven? Ten tweede zou zonder de heilige Geest op Aarde niemand meer tot geloof kunnen komen, en we weten uit de Bijbel dat dit na de Opname wél zal gebeuren. De heilige Geest kán dus helemaal niet 'weg' zijn gedurende deze tijd.

 

Ook de stelling dat deze 'hij' de heilige Geest is, is dus slechts een aanname om een theorie te ondersteunen, maar is niet gebaseerd op de overige Bijbelse feiten over de 70e jaarweek, het moment van de opname / opstanding en het begin van de 70e jaarweek. Het is veel logischer dan deze 'hij' de aartsengel Michael is:

 

'En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem... Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.' (Openbaring 12:7-12)

 

'Te dien dage zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.' (Daniël 12:1)

 

'Hij die weerhoudt' is Michaël, die als taak heeft Satan tegen te houden, totdat deze door een oorlog in de hemel op de Aarde zal worden geworpen. Op dat moment, halverwege de Grote Verdrukking, zal de antichrist zich openbaren en zichzelf in de Tempel (/op de Tempelberg) als god uitroepen.

 

Eén van de grootste Joodse wetenschappers, Rashi, legt uit dat het woord 'opstaan' (amad) (van Michaël) letterlijk 'stilstaan' betekent, opzij stappen, 'inactief' worden. Ook de grondtekst wijst er dus op, dat de 'weerhouder' Michaël is, en niet de heilige Geest.

 

De pre-trib Opname: te veel Bijbelse tegenstrijdigheden

Een opname vóór de Grote Verdrukking houdt in, dat deze ieder moment zou kunnen plaatsvinden. Echter, deze dag komt alleen voor de ongelovigen 'als een dief', aangezien Paulus duidelijk schrijft dat dit aspect van het onverwachte NIET voor de 'kinderen des lichts', de ongelovigen geldt. Ook de uitspraak 'gij weet de dag noch het uur' is in eerdere artikelen uitgebreid besproken, en heeft slechts betrekking op wat er letterlijk staat: niet de exacte dag, nocht het exacte uur. Daarnaast zijn er sterke bewijzen dat deze term te maken heeft met het Joodse Nieuwjaar, Rosh Hashana, waar eveneens nooit de 'exacte dag' en het 'exacte uur' van geweten kunnen worden. We kunnen echter wel bij zeer grote benadering weten, wanneer dit nieuwjaar (en parallel: de Opname) begint.

 

Verder zagen we al dat er eerst een aantal belangrijke gebeurtenissen moeten plaatsvinden. Het teken van de verduisterde zon en bloedrode maan gaan vooraf aan de dag des Heren, waar de Opname onderdeel van is. Veel ook door Jezus voorzegde gebeurtenissen vinden plaats tijdens de opening van de eerste vijf zegels. En éérst moet de antichrist zich openbaren als 'god' en de gruwel der verwoesting oprichten op het Tempelplein in Jeruzalem, vóórdat wij bij Hem verzameld kunnen worden in de lucht. Dat gebeurt volgens de Bijbel pas halverwege de Grote Verdrukking.

 

De pre-trib Opname maakt het noodzakelijk dat Gods toorn al aan het begin van de 70e jaarweek wordt uitgegoten. De Bijbel is echter glashelder: Gods toorn begint pas na het openen van het zesde zegel. Oorlogen, hongersnoden en Christenvervolgingen zijn géén uitingen van Gods toorn, maar van die van Satan, waar nu al honderdduizenden Christenen over de hele wereld dagelijks onder zuchten.

 

Een nauwkeurige exegese van Openbaring 3:10 laat zien, dat de Christenen zullen worden gered UIT de Grote Verdrukking, en niet aan het begin van de 70e jaarweek. Openbaring 7 ondersteunt deze visie volledig door te zeggen, dat de grote schare in witte kleding UIT de Grote Verdrukking komt. Ook hier is de leer van de pre-trib Opname dus in strijd met de Bijbel.

 

Er zijn nog veel meer aspecten en verduidelijkingen mogelijk, maar omwille van de lengte van het artikel laat ik het hierbij.

 

Het einde van de leer van de pre-trib Opname

Als kop heb ik bewust 'Het einde van de leer van de pre-trib Opname' gekozen. Niet dat ik verwacht dat alle pre-tribbers ineens van overtuiging veranderen en inzien, dat de Bijbel alleen de mid-trib/pre-wrath Opname ondersteunt. Het kostte mij zelf ook enige jaren uitgebreide studie en veel gebed om los te komen van een doctrine, die oppervlakkig gezien zó vanzelfsprekend en aantrekkelijk lijkt, dat het soms moeilijk is je te realiseren dat we er als Christenen beslist niet zo 'makkelijk' vanaf komen als al zo lang gepreekt is.

 

Ik hoop echter wél dat pre-tribbers nu tenminste met de mogelijkheid rekening gaan houden, dat hun overtuiging mogelijk niet correct is. Ik zie namelijk een groot gevaar voor verstokte 'pre-tribbers'. Aangezien zij ervan overtuigd zijn dat zij de komst van de antichrist niet zullen meemaken, zullen velen van hen mogelijk juist blind zijn voor zijn komst, mocht de pre-trib Opname inderdaad toch niet blijken plaats te vinden. Hierdoor is het heel goed mogelijk dat velen van hen misleid en verleid worden door de antichrist, aangezien ze hem vanwege hun pre-trib overtuiging niet als zodanig herkennen.

 

Daarnaast is het ook mogelijk dat Christenen na het begin van de 70e jaarweek, als de gebeurtenissen op deze wereld ook hen persoonlijk beginnen te raken, zwaar ontgoocheld raken dat God hen hier toch níet van gered heeft en dus blijkt dat hen altijd een foutieve theorie is voorgehouden. Mogelijk dat sommigen dit psychisch en geestelijk niet zullen kunnen verwerken, en zullen afvallen van het geloof. Helaas is dit precies wat de Bijbel voorzegd: massale misleiding waardoor zelfs de uitverkorenen verleid kunnen worden, en een grote afval van het geloof. Ik vrees daarom dat sommige Christenen een makkelijke prooi zullen zijn van het nu al in veel kerken sterk in opkomst zijnde 'oecumenische' geloof, waarin geleerd wordt dat God feitelijk dezelfde God is als die van het Hindoeïsme, de Islam, etcetera.

 

Desondanks blijft onze 'gezegende hoop' recht overeind, namelijk, dat wij niet onder Gods toorn zullen vallen. De weeën zullen wij echter wél mee moeten maken - en zien we daar nu al niet alle tekenen van? De economische ineenstorting, die -zoals over niet al te lange tijd zal blijken- nog maar amper begonnen is. De sterke opkomst van de Nieuwe Wereld Orde, het steeds vaker openlijk pleiten door hoge officials van één economisch en financieel systeem voor de hele planeet, het streven naar een wereldwijde oecumenische religie. Verder natuurlijk de vrijwel dagelijks toenemende oorlogsdreiging in het Midden Oosten, waardoor de Ezechiël 38 / Gog-Magog oorlog al heel snel lijkt te kunnen losbarsten. Daarnaast natuurlijk de sterk van slag zijnde natuur, het nu al ongekend grote aantal aardbevingen in zeer korte tijd... etcetera.
 
Daarnaast is vanuit de Bijbel eveneens duidelijk dat verreweg het grootste deel van de wereld tijdens de eerste helft van de 70e jaarweek, ondanks de vele rampen en oorlogen, niets in de gaten zal hebben, en dat komt omdat er staat dat het 'gewone' leven gewoon door zal gaan. Pas in de tweede helft van de Grote Verdrukking zullen er enorme verwoestingen op wereldschaal voorkomen, maar dán is de opstanding / Opname al geweest.

 

Nog één een korte samenvatting, gebaseerd op glasheldere Bijbelse feiten:

 

1. De Opname is onderdeel van de 'dag des Heren' (1 Tess.4:15-5:2; 2 Tess.2:1-2)

 

2. De zon wordt verduisterd en de maan bloedrood, vóór de 'dag des Heren' (Joël 3:30)

 

3. De zon wordt verduisterd en de maan bloedrood bij het breken van het Zesde Zegel (Openbaring 6:12).

 

DUS: 1 + 2 + 3 = Mid-Trib / Pre-Wrath Opname.

 

 

Xander

 

Gebaseerd op diverse studies. Als leiddraad heb ik echter gebruikt:

 

The Coming Epiphany (door William Frederick) (PDF-boek)

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl