Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Kunnen we weten of we in de 'eindtijd' leven, of niet? (2)
Kunnen we weten of we in de 'eindtijd' leven, of niet? (2)

 
'En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht...' (Openbaring 5:6)
 
Een week geleden zagen we in deel 1 van dit artikel hoe de door veel christenen gebruikte argumenten ten aanzien van de Wederkomst van Jezus Christus -'Hij komt als een dief in de nacht, we kunnen de dag noch het uur weten, daarom kan het nog wel 1000 jaar duren'- niet alleen uit hun Bijbelse context zijn gerukt, maar tevens in strijd zijn met de talloze oproepen van Jezus en de apostelen om waakzaam te blijven, en om juist op de tekenen van de (eind)tijd te letten, zodat we kunnen weten wanneer Hij op Aarde zal terugkeren. Deze kennis en verwachting is zelfs cruciaal voor de gelovigen die NIET 'als een dief in de nacht' overvallen willen worden, iets dat mogelijk ernstige consequenties zou kunnen hebben.

In dit vervolg gaan we nog wat dieper op de materie in, en zien we dat ook het vaak gehoorde argument dat Jezus Zélf de dag van Zijn komst niet zou weten, vanuit Bijbels oogpunt onhoudbaar is.

Weet Jezus werkelijk niet wanneer Hij terugkomt?
'Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, maar de Vader alleen.' (Matteüs 24:36)
 
De Nederlandse vertalingen hebben in dit vers de toevoeging 'ook de Zoon niet'. Vorige week noemden we al het feit dat dit zinsdeel niet in de oorspronkelijke grondtekst voorkomt, en pas in latere vertalingen is toegevoegd. De toonaangevende Engelse King James Bijbel, wereldwijd beschouwd als de beste Bijbelvertaling ooit, bevat om die reden niet de toevoeging 'ook de Zoon niet.'

Maar laten we eens aannemen dat het er wél hoort te staan en Jezus inderdaad zoals velen denken nog steeds niet weet wanneer Hij zal terugkeren, maar dit alleen bijj God de Vader bekend is.
 
Wat zou dan echter de zin zijn van niet alleen de volgende tekst, maar zelfs van het hele boek waarin dit vers staat?:
 
'Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.' (Openbaring 1:1-3)
 
Hier staat dat God de Vader aan Jezus Christus, Zijn Zoon, een openbaring heeft gegeven over 'hetgeen weldra moet geschieden... want de tijd is nabij.' Wat is de zin van het boek Openbaring, dat handelt over de periode na Jezus' Hemelvaart en specifiek over wat er in de eindtijd moet gebeuren vlak vóórdat Hij op Aarde terugkeert, als het toch geen zin heeft om op de 'tekenen van de tijd' te letten en je daarmee bezig te houden? 
 
En hoe kan Jezus Christus aan Johannes nauwkeurig openbaren alles wat er in de eindtijd zal gebeuren, en in welke omstandigheden Zijn Wederkomst zal plaatsvinden, als Hij Zelf niet weet wanneer deze zaken zullen gaan gebeuren, omdat het zelfs na Zijn terugkeer in de Hemel voor Hem een 'geheim' zou blijven?
 
'En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!' (Opb.22:6-7)
 
'Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten.' (Opb.22:16a)
 
Denken we wérkelijk dat Jezus nog steeds niet weet wanneer Hij zal terugkomen? Waarom zou Hij anders Zijn engel sturen om te getuigen van een tijd en een gebeurtenis, waar we niets over zouden kunnen of zelfs mogen weten?
 
'Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zeg: Ja, ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!' (Opb.22:18-20)
 
Zou het misschien zo kunnen zijn dat het 'afnemen van de woorden van het boek dezer profetie' wellicht het ontkennen van de tekenen van de (eind)tijd is en het mensen ontmoedigen of zelfs verbieden om hier op te letten? Lijkt de beloofde zegening in Openbaring 1 ('Zalig hij die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat..') niet juist op het tegendeel te wijzen?

Hoe dan ook, het zou dom zijn om dergelijke beloften van zegening en daarnaast ernstige waarschuwingen, gesproken door God Zelf, niet serieus te nemen. Laten we daarom aannemen dat Jezus Christus, zelfs al zóu het moment van Zijn komst destijds niet geweten hebben, het na zijn Hemelvaart wél te weten is gekomen. De enige verklaring die er dan voor Matteüs 24:36 (en Markus 13:32) overblijft is dat Jezus hier -zoals Hij zo vaak deed- een vergelijking maakte met een in die dagen bekende situatie.
 
Jezus vergelijkt Zijn komst met een Joodse bruiloft
In dit geval refereerde Jezus naar een aanstaande Joodse bruiloft, waarmee Hij Zijn Wederkomst en de 'vergadering van alle gelovigen tot Hem' wel vaker vergeleek. De 'dag en het uur' die niemand precies kunnen weten verwijst ten eerste naar het feit dat tijdens een Joodse bruiloft door niemand precies geweten kon worden wanneer de bruidegom zijn bruid kwam ophalen (zie ook de gelijkenis van de 5 dwaze en 5 wijze maagden, Mattëus 25, en de term 'als een dief in de nacht') behalve de bruid zélf, omdat zij op tijd klaar moest zijn voor de bruidegom. Het enige dat de bruid niet wist was het exacte uur, maar wel in welke nacht zij gereed moest zijn.
 
Ten tweede verwijst deze uitdrukking naar het Joodse feest Rosh Hashana. Tijdens dit feest wordt de 'laatste bazuin' pas geblazen op het moment dat de Nieuwe Maan visueel geconstateerd kan worden. En dat moment kan wel op 3 verschillende dagen vallen, waardoor het exacte moment van te voren nooit bekend kan zijn.

Een aantal Bijbelwetenschappers en -kenners, zoals de bekende voorganger Mark Biltz, benadrukken het grote belang van het verband tussen het Joodse feest Rosh Hashana en de in met name evangelische kringen geleerde 'Opname' van de Gemeente. Een aantal argumenten hiervoor zijn:
 
1. Alle Joodse lentefeesten werden vervuld tijdens de eerste komst van Jezus Christus, op de exacte dag van het desbetreffende feest (Pascha / Pasen: de kruisiging en wederopstanding). De herfstfeesten hebben daarom betrekking op de tweede komst van Jezus Christus. Het eerste feest in de herfst is Rosh Hashana, het Trompettenfeest, een symbool van de 'Opname'.
 
2. Op Rosh Hashana wordt de 'laatste bazuin' geblazen. In 1 Korintiërs 15 schrijft Paulus dat de Opname van de Gemeente zal geschieden bij het blazen van deze 'laatste bazuin'. Deze bazuin wordt door sommigen als dezelfde 'laatste bazuin' (de 7e bazuin) uit Openbaring gezien en is daardoor een vaak gebruikt argument om het concept van de 'Opname' te ontkrachten. Dat Paulus echter de 'laatste bazuin' (shofar) van het Rosh Hashana feest bedoelde, is eenvoudig aan te tonen:
 
- Het boek Openbaring werd pas veel later dan Paulus' brief aan de Korintiërs geschreven. Er was ten tijde van Paulus' schrijven dus nog niets bekend over een 'laatste bazuin' in een serie van 7, zoals Jezus aan Johannes openbaarde. Daarom móet de term 'laatste bazuin' wel op de 'laatste bazuin' tijdens het Rosh Hashana feest slaan. Waarom zou Paulus anders deze in die tijd zeer bekende term gebruikt hebben?
 
- Het Judaïsme kent drie bazuinen met een speciale naam: de eerste bazuin, de laatste bazuin, en de grote bazuin. De eerste bazuin wordt geblazen op het Pinksterfeest, het moment waarop God Zich 'verloofde' met het volk Israël (Exodus 19:19). Dit feest werd vervuld door de uitstorting van de Heilige Geest. De laatste bazuin wordt geblazen op Rosh Hashana, dat volgens veel Bijbelgeleerden vervuld zal worden met de Opname van de Gemeente waar Paulus over schreef. Tenslotte wordt de grote bazuin geblazen op Yom Kippur, de Grote Verzoendag, wat in profetisch opzicht de daadwerkelijke Wederkomst van Jezus op Aarde zal aankondigen.
 
3. 'Van die dag en die ure weet niemand, alleen mijn Vader' was het voor die tijd gebruikelijke antwoord van de bruidegom als aan hem gevraagd werd wanneer de bruiloft zou zijn. Hij zei dit omdat zijn vader hem zou meedelen wanneer de bruidskamer in gereedheid zou zijn gebracht. Ook hierdoor is te zien dat Jezus de Joodse bruiloft als voorbeeld voor de Opname gebruikte.
 
4. Tussen Rosh Hashana en Yom Kippur bevinden zich 7 dagen van 'ontzag', of ontzetting, angst, verschrikking. Deze 7 dagen staan symbool voor de laatste 7 jaar van de (Grote) Verdrukking, die afgesloten worden met het verslaan van Satan door Jezus. Als de 2 dagen van Rosh Hashana en de Grote Verzoendag bij deze 7 dagen worden opgeteld, krijgen we 10 dagen - mogelijk de 'verdrukking van 10 dagen' die de gemeente van Smyrna in Openbaring 2:10 moet doormaken.
 
5. Op het moment dat de Joodse bruidegom zijn bruid komt halen klinkt er gewoontegetrouw een 'roep', waarmee de bruid, die zich in gereedheid had gebracht omdat ze wist dat de bruidegom eraan kwam, te kennen werd gegeven dat het grote moment daar was. Deze 'roep' staat symbool voor de door Paulus genoemde 'laatste bazuin', die zal klinken als de gelovigen die Hem verwachten en zich gereed hebben gemaakt zullen worden opgenomen.
 
6. Tijdens een Joodse bruiloft vindt het huwelijk plaats gedurende een volle 'bruidsweek'. De bruidegom en bruid verblijven gedurende 7 dagen in de bruidskamer, terwijl de gasten buiten blijven. Na 7 dagen komt het getrouwde stel weer tevoorschijn en vindt het bruiloftsmaal plaats. Ook deze 7 dagen durende bruidsweek staat volgens diverse uitleggingen symbool voor de Grote Verdrukking op Aarde, die zal beginnen als de Gemeente (de bruid van Jezus) is opgenomen. (vergelijk Richteren 14, Openbaring 19 en Genesis 29:22-28)

AANgenomen of WEGgenomen, ACHTERgelaten of OVERgelaten?
Terug naar Matteüs 24:36 'Doch van die dag en die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, maar de Vader alleen.' (KJV) Er heerst in Christelijke eschatologische kringen onenigheid over het toepassen van dit vers op de Opname van de Gemeente, omdat Jezus in de voorafgaande verzen verwijst naar Zijn Wederkomst aan het einde van de Verdrukking, zonder daarbij de Opname te noemen. Dit wordt later duidelijk als Paulus aan de Gemeente (die tijdens Jezus' uitleg aan Zijn discipelen nog niet bestond) een tot dan toe verborgen 'geheim' bekend maakt:
 
'Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden.' (1 Korintiërs 15:51-42) (KJV: 'We shall not all sleep' = Wij zullen niet allen ontslapen = een veel betere vertaling van de grondtekst met een geheel andere betekenis!)
 
Hoewel Paulus hier met de term 'laatste bazuin' dus verwijst naar het Rosh Hashana feest, heeft Jezus het in Matteüs 24 over gebeurtenissen die betrekking hebben op Zijn Wederkomst, en niet op de Opname. De conclusie kan daarom dit anders zijn dat Paulus en Jezus het over hetzelfde feest hebben, maar over een ander jaar.
 
Als Jezus het in Matteüs 24 over Zijn Wederkomst heeft, dan heeft Zijn vergelijking met de dagen van Noach daar volgens deze verklaring / uitleg eveneens betrekking op, en niet op de Opname.
 
'En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en hen allen verdelgde.' (Lukas 17:26-28))
 
In de verzen daarna breidt Jezus zijn vergelijking uit met de 'dagen van Lot', waardoor de betekenis hiervan in de context ineens duidelijk wordt:
 
'Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot! Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen (KJV: preserve = bewaren, beschermen, redden). Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal aangenomen (KJV: taken = genomen), de ander achtergelaten (KJV: left = (over)gelaten) worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal (aan)genomen, de andere (achter)gelaten worden. Twee zullen op het land zijn, de een zal (aan)genomen, de ander (achter)gelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen.' (Lukas 17: 26-37)
 
De dagen van Noach en de dagen van Lot hebben met elkaar gemeen, dat degenen die verwijderd worden vernietigd worden. Deze verzen hebben het in deze context dus niet over de Opname. Dat wordt eveneens duidelijk als de discipelen vragen 'waar' degenen die worden 'genomen' heen gebracht worden. Jezus antwoordt: 'Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen.' Met andere woorden: het gaat hier om doden, 'verdelgde' mensen (mogelijk tijdens Armageddon?). Degenen die 'gelaten' worden zullen als Noach en Lot zijn, de weinige overlevenden die de Wederkomst zullen meemaken en daarna het oordeel over de volken. (Let op: de bijvoegsels AANgenomen en ACHTERgelaten zijn GEEN vertalingen, maar -in deze visie foutieve- interpretaties, aangezien de betekenis hier volledig omgedraaid wordt. In de context van 'het lichaam en de gieren' zou de correcte interpretatie juist WEGgenomen en OVERgelaten moeten zijn. Feit is dat de tekst het heeft over 'genomen' en 'gelaten', en dit dus voor tweeërlei uitleg vatbaar is).

Jezus' Wederkomst: We kunnen het wél weten
Voor de Bijbelkenner is het aan de hand van de eindtijdprofetiën echter exact te berekenen wanneer de Wederkomst zal zijn (neem de passages in Daniël waar wordt gesproken over 1260, 1290, 1335 dagen, etcetera). Aangezien 'niemand van die ure of dag weet' slaat op de passage over de Wederkomst, kan de voor velen gebruikelijke interpretatie daarom niet correct zijn. Zoals we eerder zagen is deze term echter wél een verwijzing naar het belang van het Rosh Hashana feest. Wat dus al zo vaak en door zovelen is gebruikt om mensen te weerhouden zich met de Wederkomst van Jezus bezig te houden, is dus in feite een enorm sterke aanwijzing naar het moment van Zijn terugkomst.
 
In dat licht is het dus logisch dat Jezus in Openbaring 3:3 tegen de gemeente van Sardes zegt:
 
'Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.' 
 
In deel 1 bespraken we al uitgebreid dat Jezus alléén voor de slapende gelovigen, degenen die niet wachten op (uitkijken naar) Zijn komst, als 'een dief in de nacht' zal komen. Met andere woorden: de gelovigen kunnen wel degelijk het moment van Zijn komst weten (maar niet het exacte uur en de precieze dag, zoals op het Rosh Hashana feest), als zij maar het 'bevel' van Jezus Zélf hebben opgevolgd door Hem te blijven verwachten (Openbaring 3:10).
 
De overtuiging en conclusie van veel wachtende gelovigen is dat de 'tekenen van de (eind)tijd' al decennia lang geleden zijn aangebroken, en wij ons nu óf net in, óf op de rand van de laatste fase, de Verdrukking, bevinden. De verschillende meningen, berekeningen en scenario's kruipen steeds dichter naar elkaar toe. De jaren 2009, 2010 en 2012 lijken daarbij cruciaal te zijn, met de Opname óf aan het begin (2010?), óf in het midden van de Grote Verdrukking (2012/2013), en de Wederkomst in 2016/2017 (zie voor verdere uitleg andere artikelen in de rubriek Eindtijd/Profetie).
 
De bezwaren tegen dit soort berekeningen en jaartallen zijn voorspelbaar:' dat hebben 'ze' al zo vaak gedaan en telkens hadden ze het mis.' Sommigen zijn zelfs compleet afgehaakt van het geloof, omdat zij zich enorm gefixeerd hadden op een door een christelijke kerk, voorganger of 'profeet' voorspelde specifieke datum, en deze datum niet bleek te kloppen (denk bijvoorbeeld aan het boek '88 redenen waarom Jezus Christus in 1988 terugkomt' en de vroege voorspellingen van Hal Lindsey)
 
Het probleem is dat zulke mensen het spreekwoordelijke kind met het badwater weggooien. Tegen Daniël wordt door een engel gezegd dat ten aanzien van de eindtijd 'velen onderzoek zullen doen' en 'de kennis zich zal vermeerderen' (Dan.12:4) - niet dat alle kennis in één klap bekend zal zijn. Ook Paulus zegt dat ons 'kennen en profeteren onvolkomen' is (1 Kor.13:9). Met andere woorden: is het proberen te ontrafelen van de profetiën van de eindtijd, waar tegenover Daniël al over gesproken werd (en: 'wie verstand heeft, berekene het getal van het Beest' Opb.13:18- Hoezo mogen er geen berekeningen worden gemaakt?), echt zo verkeerd als hierbij aanvankelijk foutieve interpretaties worden gemaakt? Welke kennis wordt wél in één keer foutloos door iemand verkregen? Moeten wij als kind niet allemaal naar school? En wie haalt daar allemaal tienen?
 
Van een andere kant benaderd: geloven degenen die alle berekeningen en scenario's afwijzen dat er daadwerkelijk een dag zal komen dat Jezus Christus zal terugkeren? Zo ja , denken zij dat God mogelijk -zoals Hij in de héle Bijbelse geschiedenis deed- zowel zijn volk als de mensheid talloze malen waarschuwt? Bedenkt daarbij eens dit: 'Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.' (Amos 3:7) En staat er van de Heilige Geest niet geschreven 'de toekomst zal Hij u verkondigen'? (Johannes 16:13 - En kijk en passant eens naar vers 15: 'Al wat de Vader heeft, is het mijne' - zou daar niet ook de kennis over het moment van Zijn Wederkomst bij horen?)

Misschien hebben in onze tijd sommige van deze Bijbelkenners wel gelijk, of misschien hebben ze allemaal dééls gelijk, wat heel goed mogelijk is, aangezien 90% van alle berekeningen over de eindtijd, de Opname en de Wederkomst gaan over de periode tussen nu en uiterlijk 2018/2019. Misschien zijn zij wel de 'vrienden' van de Bruidegom, die met hun 'roep' Zijn komst aankondigen?
 
Zou het werkelijk helemaal verkeerd zijn te weten of te dénken te weten wanneer Jezus terugkomt, vooral in het licht van het feit dat juist degenen die waakzaam zijn en naar Zijn komst uitkijken, volgens de Bijbel níet als een dief overvallen zullen worden, en zijn als de kinderen des lichts? Of denken sommigen dat Jezus degenen die Hem op een bepaald moment (bijvoorbeeld in een bepaald jaar) verwachten bij Zijn komst zal straffen en tegen hen zal zeggen: 'Waarom ben je zo met Mijn komst bezig geweest? Het was de bedoeling dat je onwetend zou blijven, zodat Ik onverwacht zou komen!'
 
Stel dát het waar is, wat velen naar aanleiding van veel onderzoek geloven, namelijk dat Jezus Christus op het punt staat om binnen nu en maximaal 10 jaar Zijn Gemeente op te halen en vervolgens terug te keren naar de Aarde, na een dodelijke periode vol vreselijke rampen, verwoestingen en oorlogen. Wat zal uw houding en uw geloof dan het meeste beïnvloeden: de wetenschap dat de Zoon van de eeuwige God, Schepper van het Universum, die stierf voor onze zonden en opstond uit de dood, geheel volgens tweederde van alle profetiën in de Bijbel binnen zeer korte tijd terug zal komen, of de 'overtuiging' dat het zo'n vaart niet zal lopen, en 'het nog wel 100 jaar kan duren' - en u in alle 'vrede en rust' verder kunt leven?

Tijd om te beslissen of u wakende zult zijn als Hij komt, of dat u, gericht op het bestaan in deze wereld, als een dief in de nacht overvallen zult worden. Maar beslis snel, want er is naar de overtuiging van velen -inclusief de mijne- nog maar heel weinig tijd over.
 
Xander*
 
* Opnieuw benadruk ik dat ik het niet noodzakelijk met álle in dit artikel geponeerde stellingen en visie (onmiddellijk) eens ben. Ik geloof dat verschillende, elkaar op sommige punten tegensprekende visies elkaar tevens kunnen aanvullen en op overeenkomstige punten juist kunnen versterken. Dat bedoel ik als ik schrijf dat al deze verschillende visies steeds dichter naar elkaar toe kruipen, waardoor het moment van de Opname en Jezus' Wederkomst steeds nauwkeuriger bepaald kan worden.
 
 
Zie ook o.a.:
 
28-03: Hoge New Agers: Obama zal wereld in tijdperk van licht brengen ('In 2012 wordt de christelijke wereld vervangen door de Luciferiaanse')
12-03: Steeds meer aanwijzingen voor Grote Verdrukking 2009-2016
 
(Veel meer artikelen over dit onderwerp in de rubriek 'Eindtijd en Profetie)
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl