Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Kunnen we weten of we in de 'eindtijd' leven, of niet?
Kunnen we weten of we in de 'eindtijd' leven, of niet?

Er komt een dag dat Jezus daadwerkelijk zal heersen vanuit het Nieuwe Jeruzalem. 'Dat kan nog wel 1000 jaar duren', of is dat moment misschien wel heel dichtbij?
 
Ondanks het feit dat het al in een groot aantal artikelen over de 'eindtijd' uitgebreid ter sprake is gekomen en is uitgelegd, krijg ik nog steeds regelmatig emails en opmerkingen van mensen die al dat gefilosofeer en al die berekeningen en voorspellingen over de eindtijd en de terugkomst van Jezus Christus maar tijdverspilling vinden, omdat 'we de tijd toch niet kunnen weten.'
 
Bij deze nogmaals een poging om vanuit de Bijbel helder te maken, dat zo'n houding niet alleen getuigt van -al dan niet doelbewust- onwetendheid aangaande de ook door Jezus Zelf uitgebreid besproken 'tekenen van het einde en van Zijn komst', maar ook van een dieper gelegen onwil om te realiseren, dat er nog nooit zóveel aanwijzingen zijn geweest dat het einde van het menselijke wereldbestel in zijn huidige vorm zeer nabij is.

Niemand kan het weten?

Tussen christenen onderling bestaan er al jaren grote verschillen van inzicht of we ons nu wel of niet moeten bezighouden met de 'tekenen van de (eind)tijd' die aan Jezus' terugkomst vooraf gaan. Vooral het noemen van een mogelijke tijdsperiode of zelfs specifieke jaartallen is zeer controversieel.

Verreweg het meest gehoorde argument van degenen die het letten op de tekenen van de eindtijd afwijzen is dat Jezus ons dit verboden zou hebben, omdat Hij gezegd zou hebben dat we de tijd van Zijn Wederkomst nooit kunnen weten.

 

'Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?' (Matteüs 24:3)

'En Jezus antwoordde en zeide tot hen: U kunt nooit de tijd weten wanneer Ik kom, dus hou op daar vragen over te stellen, en hou op met er op te wachten. U hoeft niet op te letten en er klaar voor te zijn. Daarom is het niet nodig om op de tekenen van de tijd te letten en de profetiën aangaande Mijn Wederkomst te bestuderen. Verspil geen tijd met er op te wachten of Mijn terugkeer te verwachten. Maak u geen zorgen dat u misleid kunt worden. Ga er gewoon op uit om van de wereld een betere plek te maken, dan komt Mijn Koninkrijk vanzelf wel een keer.'

 

Goed, dat zei Jezus natuurlijk níet, maar desondanks reageren veel Christenen op het begrip 'eindtijd' alsof het er wél staat. En dat komt omdat velen in hun hoofd vasthouden aan één 'universele waarheid', en dat is dat niemand kan weten wanneer Hij terugkomt, zelfs Jezus Zelf niet.

 

Als dat werkelijk waar is, dan zou Jezus inderdaad zoiets als hierboven geantwoord kunnen hebben, en niet wat Hij wérkelijk zei in Matteüs 24. Maar kijk eens goed naar de vraag van de discipelen: 'Zeg ons, wanneer zullen deze dingen geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?' (King James vertaling: 'End of Age' = Einde der Tijden).

Dat waren zeer specifieke vragen omtrent het hoe en wanneer aangaande de terugkomst van Jezus Christus. En Hij gaf Zijn discipelen dan ook zeer specifieke antwoorden!

Tekenen der tijden, maar er niet op letten?
Maar laten we eerst naar de Bijbelteksten kijken, die het meest worden aangehaald door Cchristenen om te bewijzen, dat het zinloos is om op de tekenen van de tijd te letten en na te denken over wanneer Jezus zou kunnen terugkomen:

 

'Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, maar de Vader alleen.' (Matteüs 24:36) (let op: in de Nederlandse vertalingen staat nog steeds 'ook de Zoon niet', maar omdat dit gedeelte NIET in de grondtekst voorkomt, is deze toevoeging in de Engelse King James Vertaling -algemeen beschouwd als de beste Bijbelvertaling ter wereld- weggelaten!)

 

'Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.' (Matteüs 24:42-44)

Kern van vraag in dit artikel is dit: Als Jezus inderdaad niet de dag en het uur wist, hoe kon Hij Zijn discipelen dan specifieke informatie geven over die dag en dat uur? Als Hij inderdaad op ieder willekeurig moment zou kunnen terugkeren, en Hij wist niet wanneer dat moment zou zijn, hoe kon Hij hen dan gedetailleerde informatie geven over wat er moest gaan gebeuren vóór Hij zou terugkomen?

Hieraan verbonden is de vraag, waarom de discipelen van Jezus waakzaam zouden moeten blijven, omdat zij anders onverwacht door Zijn terugkomst overvallen zouden kunnen worden. Hoe zouden ze NIET onverwacht overvallen kunnen worden als ze de tijd van Zijn terugkomst toch niet konden weten??

Kortom, we zitten met een onmogelijk op te lossen situatie. Van Christenen wordt verwacht waakzaam te blijven en uit te kijken naar een moment, waar ze van te voren echter niets over zouden kunnen weten, noch van de tekenen die deze komst aankondigen. Dus waarom wachten op een moment dat nooit geweten kan worden, zelfs al zou dat moment misschien wel eens heel dichtbij kunnen zijn? Is het realistisch tegen iemand te zeggen ergens op te wachten, ergens klaar voor te zijn, als deze persoon nooit zou kunnen weten wanneer dat moment zal komen?

 

Veel Christenen zeggen nog steeds dat Jezus over 1, maar net zo goed over 100 of 1000 jaar kan terugkomen, en dat iedereen die in Zijn tijd leefde ook al dacht dat Hij nog tijdens hun leven zou terugkeren. Klopt dat? Liet Jezus ons inderdaad totaal in het ongewisse omtrent Zijn Wederkomst, of hebben sommigen verkeerd begrepen wat Hij eigenlijk bedoelde met Zijn woorden?

Is alles al geschied?
Jezus dat er één generatie is, die kan weten wanneer Hij terug zal komen:

 

'Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.' (Lucas 21:32-33)

Voor degenen die van mening zijn dat dit alles al lang geleden is vervuld met de verwoesting van de Tempel in het jaar 70: kunt u op bezoek gaan bij Koning Jezus in Jeruzalem? Heeft u Zijn komst 'met grote macht en heerlijkheid' met eigen ogen aanschouwd, net als de rest van de wereld? Kunt u de nieuwe Tempel in Jeruzalem bezoeken? Zijn er DVD's te koop met daarop een documentaire van de slag bij Armageddon, de verwoesting van Babylon, de engelen die de uitverkorenen verzamelen, en de Antichrist die samen met de valse profeet in het vuur wordt gegooid?

 

Zo niet, dan is dit alles nog niet vervuld, en moeten nog een groot aantal 'tekenen der tijden' zichtbaar worden en profetiën worden vervuld.

Bevel om het wél te weten
De vraag is dus nog steeds: waarom zou de 'meester des huizes' dus moeten waken?

 

'... Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben...'  (Matt.24:43)

De enige reden waarom de heer des huizes bevolen wordt om te waken, is om te zorgen dat hij kan weten wanneer de dief komt. Als de heer weet in welke nacht en op welk uur de dief komt, kan hij voorkomen dat er ingebroken wordt. Ons wordt niet bevolen om permanent in het ongewisse te blijven over dat moment - integendeel, dat is het tegenovergestelde van wat ons bevolen wordt. Waar is het bevel om ons vooral NIET bezig te houden met de (tekenen van) de eindtijd? Om vooral het moment van Zijn terugkomst permanent NIET te weten?

 

Waarom houden veel Christenen zo onvermurwbaar vol dat je het nooit kunt weten, terwijl Jezus ons juist beveelt om waakzaam te blijven, zodat we het moment wél kunnen weten? Beseffen degenen die geloven dat we het nooit kunnen weten, dat Jezus het 'niet weten' als een vreselijke straf beschouwde?:

 

'Indien gij dan niet wakker wordt (KJV: 'If therefore thou shall not watch' = Als u niet waakzaam bent, niet op wacht staat) zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.' (Openbaring 3:3)

Ziet u wat Jezus hier zegt? Het uur van Zijn komst kan alleen niet geweten worden door degenen die niet wakker worden / niet waakzaam blijven / niet op wacht staan!

 

Als we dan op wacht moeten staan voor dat moment, die dag, kunnen we die dag dan misschien zien aankomen?

 

'Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.' (Hebreeën 10:25)

Velen blijven herhalen dat die dag als een volslagen verrassing zal komen, maar hier staat duidelijk dat dit niet het geval is: we kunnen de dag zien naderen.

 

Laten we nog eens kijken naar wat Jezus zei:

 

'Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.' (Matt.24:44)

en nogmaals:

 

'Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.' (Opb.3:3)

 

Zegt Jezus in het eerste vers dat we het niet kunnen weten, maar in het tweede vers wél? Spreekt Jezus Zichzelf tegen, of is er misschien een andere verklaring voor deze schijnbare tegenstrijdigheid?

 

Een logische verklaring is dat Jezus het tegen Zijn discipelen over de situatie op dat moment had. Hij vertelde hen wat ze al wisten, namelijk: niets, in ieder geval niet ten aanzien van Zijn Wederkomst. Hij houdt hen echter voor om niet in die staat van onwetendheid te blijven:

 

'... want gij weet (nu) niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit...'

 

Jezus zegt hen hier: jullie weten het nu niet, maar jullie zullen het dan wél weten (als de tekenen die Hij hen voorzegt, zullen geschieden). Hij drukt hen op het hart om waakzaam te blijven, zodat ze zullen weten wanneer Hij zal terugkomen en er niet door verrast zullen worden. Als dit niet klopt, waarom zou Jezus dan het voorbeeld van de heer des huizes hebben gegeven, die, áls hij geweten zou hebben, niet zou hebben laten inbreken?

Uit de tekst van Openbaring 3:3 blijkt zoals we net al zagen zelfs, dat het 'niet weten' van het moment van Jezus Wederkomst, door Hem als een niet gewenste situatie wordy beschouwd, die zelfs een vreselijke straf als gevolg zal hebben.

 

Alléén voor de onwetenden 'als een dief'

De grote controverse over het wel of niet kunnen weten van het moment van Jezus' terugkomst  is voor een belangrijk deel te wijten aan het feit, dat de gebruikte vergelijking 'als een dief' verkeerd wordt begrepen. Bij veel Christenen zit de overtuiging dat Jezus 'als een dief' komt, heel diep ingebakken. Het zorgvuldig lezen van 1 Tessalonicenzen 5 laat echter onmiddellijk zien dat het niet kunnen weten omdat Hij als een dief komt, een drogreden is:

'Terwijl zij zeggen: (het is) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën van een zwangere vrouw, (een) plotseling verderf (/KJV: verwoesting), en zij zullen geenszins ontkomen.  Maar gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou; want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.' (1 Tess.5:3-5; tussen haakjes zijn woorden die wel in de Nederlandse vertalingen staan, maar niet in de KJV en grondtekst. De betekenis kan hierdoor behoorlijk verschillen.)

 

Op een andere manier gezegd zei Paulus tegen de Tessalonicenzen: Jullie weten heel goed dat de dag des Heren komt als de mensen in duisternis (zonder kennis) 'vrede en rust' roepen. Jullie zijn kinderen van het licht en van de dag; blijf daarom waakzaam en nuchter, zodat die dag jullie niet als een dief overvalt.

 

Ook hier is de de strekking duidelijk: de dag des Heren zal alleen voor degenen in duisternis zijn, degenen die geen kennis hebben, onverwacht en als een volslagen verrassing (als een dief) komen. Waarom zou Paulus anders een hele duidelijke indicatie geven over de tijd, die pal aan Jezus terugkomst vooraf gaat, namelijk dat er overal zal worden geroepen om 'vrede en rust'? Waarom zoiets zeggen als het niet de bedoeling is om daar op te letten en te weten, wanneer Jezus' terugkomst nabij is?

 

We kunnen er dus vanuit gaan dat Jezus ons niet in het ongewisse wilde laten over de tijd, wanneer Hij zou terugkomen.

 

De tekenen van de laatste generatie

'Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt.' (Lucas 21:33a)

 

Hier geeft Jezus aan dat de laatste generatie aan de hand van een aantal specifieke tekenen zal kunnen zien, dat Hij op het punt staat terug te keren. Er is in de loop der tijd veel verwarring ontstaan over algemene tekenen en specifieke tekenen. Jezus geeft echter een heel specifiek teken die het begin van de laatste generatie zou inluiden:

 

'Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk,' (Lucas 21:10).

 

Eerder had Jezus al 'oorlogen en geruchten van oorlogen' genoemd als algemene tekenen, maar 'dat is nog niet terstond het einde' (vers 9). Vervolgens noemt Hij echter een specifiek teken: een wereldoorlog. Dat de Eerste Wereldoorlog het teken van het begin van de eindtijd is geweest, wordt heel goed uitgelegd in het boek 'Voetstappen van de Messias' (Arnold Fruchtenbaum). De term 'volk tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk' betekent volgens Joodse Rabbi's een totale ontbranding van een heel gebied. Als Jezus spreekt heeft Hij het over de hele wereld, dus deze onbranding is een wereldwijde oorlog - de Eerste Wereldoorlog. (deze term wordt gebruikt in Jesaja 19:2 en 2 Kronieken 15:6)

 

De Eerste Wereldoorlog was van groot belang voor het tweede teken: het herstel van de staat Israël. Op 2 november 1917 werd in de Balfour Declaratie de Joden het recht op terugkeer naar hun thuisland gegeven, nadat dit 400 jaar door het Ottomaanse Rijk bezet was geweest. De klok van de laatste generatie begon te tikken...

 

De terugkeer van de Joden naar Israël wordt in de Bijbel als het definitieve teken gegeven van de laatste generatie:

 

'En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom (KJV: 'the second time' = voor de tweede maal) zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk.... En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.' (Jesaja 11:11-12)

 

Aangezien er slechts één 'tweede keer' is, is het herstel van Israël in 1947 (Verdelingsplan VN) en 1948 (14 mei, de daadwerkelijke wederoprichting) het definitieve teken geweest dat God Zijn plan met Israël en de wereld binnen één generatie zou gaan volvoeren. Het plotselinge herstel van Israël op één dag werd al door de profeet Jesaja voorzegd:

 

'Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen. Zou ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de Here. Of ben Ik een, die doet baren en toesluit? zegt uw God.' (Jesaja 66:8-9)

 

Als Jezus zegt dat deze generatie niet zal voorbijgaan voordat 'alles' geschiedt, rijst onmiddellijk de vraag hoe lang een generatie duurt. In een eerder artikel (link wordt later toegevoegd) wordt daar uitgebreid op ingegaan. Heel kort samengevat heeft een Bijbelse generatie verschillende lengtes, die perfekt blijken samen te vallen met het herstel van de staat Israël en één specifiek 'eindtijdjaar':

 

- 1897 (1e Zionistische Congres) + generatie van 120 jaar = 2017

- 1917 (Balfour Declaratie terugkeer Joden) + generatie van 100 jaar = 2017

- 1947 (VN plan Israël) + generatie van 70 jaar = 2017

- 1967 (Bevrijding Jeruzalem) + generatie van 50 jaar = 2017

 

Voor verdere uitleg wat deze periodes en wat het jaar 2017 mogelijk te betekenen heeft, zie de link naar het eerder genoemde artikel. Laten we in dit artikel nog eens kijken naar Jezus' opdracht om waakzaam te zijn, om te (ver)wachten, op wacht te staan.

 

De wakenden en de slapenden

In de Bijbel wordt de analogie gebruikt van Jezus die als Hogepriester terugkeert naar de Tempel, waar Hij twee soorten mensen aantreft: degenen die waken en degenen die slapen. Dit voorbeeld is afkomstig van de wachters in de toenmalige Joodse Tempel die, als ze tijdens hun dienst slapende werden aangetroffen, geslagen werden en van wie hun kleren werden verbrand. De kapitein van de Tempelwacht was de 'dief in de nacht', die op ieder moment kon komen controleren of de wachten hun werk goed deden.

 

We zagen al eerder dat de Heer alleen voor degenen die niet (ver)wachten als een 'dief in de nacht' zal komen. Jezus vergelijkt deze mensen met een slechte slaaf:

 

'Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.' (Matt.24:48-51).

 

De slaaf (KJV: 'servant' = dienstknecht) die zegt dat Jezus voorlopig nog niet terugkomt ('het kan nog wel 1000 jaar duren') begint zich op de dingen van deze wereld te richten. Het resultaat is dat hij blind wordt voor de tekenen van de tijd, die duiden op de spoedige terugkeer van zijn Meester. Hierdoor weet hij inderdaad niet 'de dag' en 'het uur', met een voor hem het rampzalige gevolg dat hij 'als een dief' overvallen zal worden, en volgens Jezus zelfs 'gefolterd' zal worden.

 

'Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen.' (Lucas 12:37a)

 

Duidelijk géén berisping voor de slaven, die uitzien naar Zijn terugkomst. Integendeel:

 

'Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen om hen te bedienen.' (:37b)

Hier zien we een enorme beloning voor degenen die (ver)wachten. Het uitzien naar de eindtijd en het alert zijn op de tekenen van de tijd, de tekenen die Jezus' terugkomst aankondigen, is dus beslist géén foutieve bezigheid in de Bijbel. Het tegenovergestelde is zelfs het geval. Het bevel is om waakzaam te zijn, waardoor we de tijd kúnnen weten.

 

Daarom dreigen degenen in het Christendom die -onder het valse voorwendsel van 'als een dief in de nacht' - maar blijven volhouden dat het zinloos is om je met de eindtijd, de tekenen van de tijd en de mogelijk zeer spoedige terugkomst van Jezus Christus bezig te houden, bijzonder ruw wakker te worden geschud als ze onverwacht door Zijn komst overvallen zullen worden.Jezus is heel scherp en duidelijk: er is geen enkele beloning voor degenen die in slaap zijn gevallen, alleen maar straf.

 

De kinderen van de dag, in het licht, zullen de dag echter zien aankomen, en naarmate deze dag steeds dichterbij komt, steeds nauwkeuriger weten wanneer hun Heer terugkomt. Ja, er zijn voorspellingen geweest die niet bleken te kloppen, maar zijn daarmee gelijk alle voorspellingen en berekeningenzinloos?

 

'...verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.' (Daniël 12:4).

 

Naarmate de (eind)tijd vordert zal de kennis hierover blijven toenemen. De conclusies van velen die onderzoek doen en hebben gedaan is dat Jezus' Wederkomst op handen is, zeer waarschijnlijk nog slechts een kwestie van hooguit enkele jaren. Durft u dit onder ogen te zien, of blijft u uzelf voorhouden dat de enorme hoeveelheid tekenen van de tijd en (vervulde) profetiën zinloos zijn om te onderzoeken. In dat geval loopt u volgens Jezus Zelf het levensgrote risico dat Zijn komst voor u als een dief zal zijn - met mogelijk alle huiveringwekkende gevolgen van dien.*

 

* Natuurlijk hangt het behoud van een christen niet af van het wel of niet bezighouden met de eindtijd. In de Bijbel wordt echter ook door Jezus een onmiskenbare link gelegd tussen de verwachting van Zijn terugkomst en hetgeen Hij van ons verwacht dat wij voor Zijn Koninkrijk willen en zullen doen. Met andere woorden: het juiste motief van de dienstknecht die in Matteüs 24:46 'zalig' wordt genoemd vanwege diens werk voor de Heer, lijkt onlosmakelijk verbonden met de verwachting dat Zijn Heer zal terugkeren. Ook uit andere geljkenissen en Bijbelteksten blijkt, dat het van cruciaal belang is of de gelovige in het diepst van zijn hart wel WIL dat de Heer terugkeert, of niet. Zo niet, dan is er niet alleen geen reden om waakzaam te zijn, maar zelfs alle reden om de tekenen van de (eind)tijd te (blijven) ontkennen.

 

(Word vervolgd)

 

 
Xander

 

Deels gebaseerd op: Signs of the End (2010rapture.org)

 

Zie ook:

 
(links volgen zaterdagmiddag, maar door de bank genomen de hele 'Eindtijd en Profetie' rubriek)
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl