Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

2010 lijkt sleuteljaar voor zowel christenen als Israël te worden
Berekeningen en Tijdlijnen (Deel 7)
2010 lijkt sleuteljaar voor zowel christenen als Israël te worden


Artist Impression van de 'Opname', het moment waarop volgens de Bijbel de gelovigen in één oogwenk een eeuwig lichaam krijgen.

06-10, 02.23 uur: Breed beeld opgelost
 
Tussen september 2008 en februari 2009 hebben we in de serie 'Berekeningen en Tijdlijnen' een aantal door Bijbelkenners en andere christenen opgestelde mogelijke scenario's besproken aangaande het begin van de 'eindtijd', het moment van de 'Opname', de start van de 7-jarige (Grote) Verdrukking en daarna de terugkomst van de Messias, Jezus Christus.

Nadat we laatst de Bijbel Code behandelden, die er op zou wijzen dat de 'Opname' in het twee weken geleden ingeluidde Hebreeuwse jaar 5770 zal plaatsvinden, besteden we nu onder andere aandacht aan een andere serie 'berekeningen en tijdlijnen', te weten 'Signs of the End 2006-2017' (Tekenen van het Einde).

Tekenen van het Einde 2006 - 2017
Op de website 2010rapture.org (2010-opname) staan een aantal interessante, op de Bijbel en de historie gebaseerde feiten en berekeningen, die er volgens de makers op duiden dat de laatste fase van de eindtijd zich tussen de jaren 2006 en 2017 afspeelt. Voor degenen die geloven in de 'pre-trib' Opname (de wegrukking van de Gemeente vóór de 7 jarige eindfase van de geschiedenis, ook wel de (Grote) Verdrukking genoemd) plaatst dat deze gebeurtenis in het jaar 2010, wat overeenkomt met de onlangs op deze site besproken en geheel los van deze berekeningen staande Bijbel Code.

2010rapture, gebaseerd op de in 2008 bijgewerkte versie van het boek 'Signs of the End' (Tekenen van het Einde), wijst bijvoorbeeld op een aantal opmerkelijke analogiën in verband met de wederoprichting van de staat Israël in 1948. Deze in de Bijbel voorzegde terugkeer van de Joden naar hun thuisland vond 2520 Bijbelse jaren (1 Bijbels jaar = 360 dagen) plaats na de terugkeer van de Joden uit hun ballingschap in Babylonië, in het jaar 537 v.C.. Bijbelkenners zullen weten dat het getal 2520 afkomstig is uit het Bijbelboek Daniël, waarin wordt gesproken over 2 toekomstige periodes van ieder 1260 dagen, waarna het Joodse volk uiteindelijk volkomen verlost en gered zal worden.
 
De ballingschap in Babylonië duurde 70 jaar, één van de tijdseenheden die in de Bijbel aan één generatie worden gegeven. De eerste Joodse nederzetting in Israël (1878) en de geboorte van het Zionisme (1897) kwamen eveneens 2520 Bijbelse jaren na het begin van de Babylonische ballingschap en de vernietiging van Jeruzalem.

Het lijkt er volgens rapture2010.org sterk op, dat Israël opnieuw 70 Bijbelse jaren toegemeten heeft gekregen vanaf het moment van haar wedergeboorte tot het moment van de terugkeer van de Messias in het jaar 2017. Zowel de recente als de eerdere versie van het boek 'Signs of the End' heeft daarom consequent de periode 2010-2017 vastgesteld als de waarschijnlijke periode van de 7 jaar (2x1260=2520 dagen) durende 'Grote Verdrukking). Nogmaals, dat komt overeen met de Bijbel Code, waar uit op te maken is dat de 'Opname' in het jaar 2009-2010 zal gaan plaatsvinden.
 
Daarnaast is er nog een interessante analogie met het Israël uit de oudheid. In Ezechiël 4:5 legt God Israël vanwege voortdurende ongehoorzaamheid een straf van 390 jaar op. 390 jaar na de splitsing van Israël in een noordelijk en een zuidelijk koninkrijk werd de tempel in het jaar 587 v.C. door de Babylonische koning Nebukadnezar verwoest. 7 x 390 later (zeven keer vanwege Israëls onbekeerlijkheid, zoals door God gewaarschuwd in Leviticus 26:27), dus 2730 jaar na de val van Israël in het jaar 721 v.C., brengt ons in het jaar 2010 (er is geen jaar '0'). De website suggereert daarom dat de tijd of 'dispensatie' van Israël in 2010 voortgezet zal worden met de 'Grote Verdrukking', die 7 jaar later zal eindigen met Israëls verlossing en de terugkomst van de Messias. Dientegevolge, redeneert 2010rapture, zal de 'dispensatie' van de Kerk eindigen in 2010 en zal om die reden in dat jaar de 'Opname' plaatsvinden.

De website bevat een groot aantal, soms complexe berekeningen, die in heldere diagrammen worden duidelijk gemaakt. Hieruit zijn een aantal verbazingwekkende relaties op te maken tussen de diverse belangrijke gebeurtenissen in de recente gescheidenis van Israël en het in de Bijbel exact vermelde aantal dagen en maanden die betrekking hebben op de 'eindtijd'.

Tevens wordt er een vergelijking gemaakt met de 'dagen van Noach', zoals Jezus dit Zelf ook al deed. De traditionele dag waarop de Joden gedenken dat er, nadat Noach 7 dagen eerder de ark in was gegaan, 40 dagen en 40 nachten van regen volgden, was in 2006 Heshvan 17, op onze kalender 8 november -  precies 40 Bijbelse jaren na de verovering door Israël van de Tempelberg tijdens de Zesdaagse oorlog van 1967.

De totale tijd tussen 7 juni 1967 en 8 november was 14.400 dagen, wat hetzelfde is als 120 x 120. In de Bijbel gaf God de Aarde 120 jaar de tijd om zich te bekeren, alvorens Hij de wereld verwoeste door middel van de Zondvloed. Of dat nog niet opmerkelijk genoeg is: de Eerste Libanonoorlog tussen Israël en Hezbollah begon 120 dagen vóór 8 november 2006.

Bijzonder is dat vanaf 8 november 2006 het 1440 dagen is, dus precies één-tiende van de periode tussen 7 juni 1967 en 8 november 2006, naar 18 oktober 2010, op de Joodse kalender Hesvan 10 - de dag waarop Noach de ark in ging, exact 7 dagen vóórdat de Joden opnieuw gedenken dat de hemelsluizen zich openden en de oordeelsvloed over de Aarde spoelde.
 
Bedenk daarbij dat op precies de helft van deze 1440 dagen -dus na 700 dagen- de Joden Yom Kippur 2008 vierden, en exact op deze dag de wereldwijde economische crisis definitief losbarstte met de recordval van de Dow Jones met 777 punten. Ook het getal 40 komt in deze tijdlijn weer terug: 40 dagen vóór het einde van de 1440 dagen op 18 oktober 2010, vind het Joodse feest van Rosh Hashana plaats - volgens 2010rapture daarom mogelijk de sleutel tot het moment waarop de christenen de Opname kunnen verwachten.Dit is slechts een klein gedeelte van de uitgebreide analyse die op de website wordt gemaakt, en waarop meerdere verbazingwekkende ontdekkingen worden gedaan. Hoofdconclusie is dat we welliswaar niet de exacte dag en het exacte uur kunnen weten, maar dat het steeds helderder wordt dat 2010 voor zowel Israël als de christenen een uiterst cruciaal jaar belooft te worden.
 
Letten op tekenen eindtijd een opdracht
Ondanks het feit dat er in de Bijbel twee keer zoveel profetiën over de terugkomst van Jezus Christus staan als over Zijn eerste komst -ruim 2000 jaar geleden-, wijzen veel christenen iedere berekening die gebaseerd is op de 'tekenen van de eindtijd' af met één halve Bijbeltekst: '... want gij weet de dag noch het uur.' (Matteüs 25:13).
 
Het eerste deel van deze tekst is echter een opdracht die daarbij vaak gemakshalve wordt overgeslagen: 'Waakt dan...'. Ook in Marcus 13:33-37 zien we de herhaalde oproep te waken, waakzaam te blijven, omdat wij niet weten of de 'heer des huizes' in de avond, nacht of vroege morgen komt. De kern van Jezus' uitspraken is duidelijk: waakt! Dat betekent dat we voortdurend uit moeten zien naar Zijn komst en we de opdracht hebben gekregen te letten op de tekenen van de eindtijd.

Veel gelovigen weigeren echter naar deze 'tekenen' te kijken, omdat 'er altijd al aardbevingen, rampen en oorlogen' zijn geweest. Los van het feit dat zij negeren dat deze gebeurtenissen of 'geboorteweeën' in onze tijd in ongekende mate en hevigheid zijn toegenomen, geeft de apostel Petrus christenen met een dergelijke houding een duidelijke waarschuwing: 'Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is.' (2 Petrus 3:4)
 
Naar onze tijd vertaald: 'Oorlogen en rampen? Die waren er vroeger ook al. Het kan nog wel 1000 jaar duren voordat Jezus terugkomt.' Petrus noemt een dergelijke houding 'spotternij' en schrijft in vers 5 dat gelovigen die zich hieraan schuldig maken dit 'willens en wetens' doen, dus doelbewust hun ogen sluiten voor de tijd waarin zij leven. Het ontkennen van de tekenen van de (eind)tijd is daarom niets anders dan spotten met het Woord van God.
 
Daarnaast geeft Petrus in hetzelfde gedeelte ook de reden van deze houding weer: zij 'wandelen naar hun eigen begeerte'. Kortom, dit zijn christenen die diep in hun hart feitelijk helemaal niet willen dat Jezus spoedig terugkomt, omdat zij het veel te veel naar hun zin hebben in dit leven. Hun eigen 'begeerte' (naar een zo prettig mogelijk leven) is belangrijker dan het uitzien naar Zijn wederkomst.

Voor hen zal de Heer inderdaad terugkomen als een 'dief in de nacht', nog zo'n Bijbelse term (1 Tessalonicenzen 5:3) die door de spottende christenen vaak wordt aangehaald om iedere discussie over het feit dat wij mogelijk in de laatste dagen van de eindtijd leven, de mond te snoeren.
 
Gemakshalve wordt vergeten dat Paulus aan de woorden 'de dag des Heren... komt als een dief in de nacht' in vers 4 toevoegt: 'Maar gij, broeders, ziet niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zo: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags.' Alleen voor degenen die de tekenen van de eindtijd doelbewust negeren, zal de Heer dus 'als een dief' komen, onverwacht. De gelovigen die 'wakker en nuchter zijn' (vs.6) zullen echter weten wanneer Hij komt - niet de exacte 'dag' en het juiste 'uur', maar aan de hand van alle tekenen wel de juiste periode, of 'generatie' of 'geslacht'. En die laatste generatie, dat zijn wij.
 
In Jezus bekende 'eindtijd preek' in Matteüs 24 spreekt Jezus de vaak aangehaalde woorden: '... dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt' (vers 24). Recent kreeg ik wederom een artikel toegestuurd waarin een dominee beweert dat met dit 'geslacht' (in het Grieks: Genea) niet de laatste eindtijdgeneratie wordt bedoeld, maar de generatie die leefde in Jezus' tijd. De profetiën zouden daarom reeds vervuld zijn met de verwoesting van Jeruzalem en de Tempel in het jaar 70 en de moord door de Romeinen op circa 1 miljoen Joden.
 
In vers 21 zegt Jezus echter wat 'dit alles' onder andere inhoudt: 'Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.' We hoeven alleen maar de Holocaust op 6 miljoen Joden in herinnering te brengen -om niet te spreken over de totaal 50 tot 70 miljoen doden in de hele Tweede Wereldoorlog- om te constateren, dat de vaak gehoorde uitleg dat dit 'geslacht' alleen op Jezus' generatie sloeg, onmogelijk kan kloppen.
 
Vers 22 maakt dit nog eens ondubbelzinnig duidelijk: 'Indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden.' Pas in onze moderne tijd is het mogelijk geworden om de hele mensheid totaal uit te roeien door middel van kernwapens. Ook hieruit blijkt dat het 'geslacht' dat 'dit alles' zal zien gebeuren, de laatste generatie moet zijn.

Met welk teken start de laatste generatie?

Het teken waaraan de gelovigen zullen herkennen dat de laatste generatie is begonnen, wordt eveneens door Jezus onthuld: 'Let op de vijgeboom en al de bomen.' (Lucas 19:21) De vijgeboom wordt op grond van het Oude Testament door Bijbelleraren vrijwel unaniem erkend als zijnde het symbool van Israël. Met 'al de bomen' worden in deze context de overige volken en landen bedoeld.
 
'Leert dan van de vijgeboom (Israël) deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiedt.' (Matteüs 24:32-34). De veel gegeven en voor de hand liggende uitleg is dan ook dat het herstel van Israël in 1948 het teken van het begin van de laatste generatie was.
 
Aangezien Jezus Zelf dit als hét signaal omschrijft van het begin van de 'eindtijd', wordt door veel christenen vaak fel ontkend dat de 'vijgeboom' op Israël zou slaan. Niet alleen negeren zij hierbij het historische feit dat in het Jodendom de 'vijgeboom' al duizenden jaren onomstreden een symbool is voor het volk Israël, maar 'vergeten' zij hierbij dat Jezus Zélf een Jood was, net als de discipelen tot wie hij deze woorden sprak. Het is daarom nauwelijks voorstelbaar dat Jezus 'zomaar' het voorbeeld van de vijgeboom heeft aangehaald, zonder daarbij doelbewust Zijn eigen volk mee aan te duiden!
 
In Matteüs 24, Marcus 13 en Lucas 21 geeft Jezus een beknopt verslag van de toekomstige gebeurtenissen die na Zijn dood en opstanding zouden gaan plaatsvinden, alvorens Hij terug zou keren op Aarde:
 
1. Hevige christenvervolgingen (Romeinen)
2. Jeruzalem omsingeld, veroverd; Tempel ontheiligd en verwoest
3. Joden zullen worden weggevoerd onder de heidenen
4. Jeruzalem zal door de heidenen 'vertrapt' worden
5. 'totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn'
 
Inmiddels zijn de tijden der heidenen inderdaad vervuld, want we zagen niet alleen de Joden terugkeren vanuit hun wegvoering onder de heidenen, maar ook Jeruzalem in 1967 bevrijd worden van buitenlandse overheersing.
 
Jezus vertelde zijn discipelen ook wat deze laatste generatie, die hier getuige van zou zijn, vervolgens zou gaan meemaken:

1. Tekenen aan zon, maan en sterren
2. Radeloze angst onder de volken
3. Mensen 'bezwijmen van vrees en angst' voor de wereldgebeurtenissen
4. De 'machten der hemelen' zullen wankelen
5. De (terug)komst van de Zoon des mensen 'met grote macht en heerlijkheid'.
 
Dat dezelfde generatie die het herstel van Israël en de bevrijding van Jeruzalem zou meemaken, de terugkomst van Jezus Christus zal zien, maakt Jezus duidelijk met:
 
'Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.' (Lucas 21:28)
 
en, vergezeld van een duidelijke waarschuwing niet 'in slaap' te vallen:
 
'Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door... zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.' (Lucas 21:36)
 
Hier bevestigt Jezus wat we al eerder constateerden, namelijk dat de dag van Zijn terugkomst alléén 'plotseling', 'als een strik', en 'als een dief' zal zijn, als we door de zorgen voor ons leven op Aarde geen aandacht besteden aan de tekenen van de eindtijd. 

Is Jezus' belofte om te ontkomen negatief escapisme?
Het vaak gehoorde argument van sommige theologen, dat het boek Openbaring slechts 'waarschuwingen' bevat, en dat de erin beschreven rampen niet persé slaan op de hele mensheid, wordt hier door Jezus ontkracht, omdat Hij zegt dat 'allen op het oppervlak van de hele aarde' die deze tekenen van de eindtijd zullen meemaken, 'radeloos van angst' zullen worden door de wereldgebeurtenissen, en vervolgens Zijn zichtbare terugkomst zullen meemaken.

Belangrijker is misschien nog wel de belofte die Jezus in dit vers geeft: als wij 'waken' en 'bidden', dan kunnen wij ontkomen aan 'alles wat geschieden zal', en gesteld te worden voor het 'aangezicht van de Zoon des mensen.'

Er zijn nogal wat christenen die het concept van de 'Opname' bestempelen als een vorm van negatief escapisme. Zij vinden het maar vreemd dat christenen uitkijken om van deze wereld weggehaald te worden, waarna de rest van de achtergebleven mensheid vervolgens met afschuwelijke rampen te maken zal krijgen. Niet zelden vinden ze het verlangen om hieraan te ontsnappen zelfs 'egoistisch'.
 
Toch is dit nu juist precies waar we volgens Jezus om moeten bidden: om in staat gesteld te worden te ontkomen aan al deze rampen en oordelen, die over de Aarde zullen gaan. Deze 'ontkoming' is méér dan alleen 'bewaard' blijven temidden van al deze rampen, omdat Hij duidelijk zegt dat wij na deze ontkoming 'gesteld worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.' Deze tekst is een sterke aanwijzing dat het concept van de 'Opname' -wanneer deze ook zal plaatsvinden- klopt, temeer ook omdat Jezus aan de getrouwe gelovigen, die 'het bevel bewaard hebben om Mij te blijven verwachten', zal bewaren voor 'de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.' (Openbaring 2:10).

Ook hier een bevestiging van het scenario, dat de in de eindtijd de hele wereld te maken krijgt met grote verzoekingen (de rampen, waardoor de mensen zullen 'bezwijmen van angst'), maar dat degenen die Zijn komst verwachten (dus de tekenen van de eindtijd (h)erkennen), bewaard zullen blijven voor de ure der verzoeking (en niet 'in' de ure der verzoeking, een term die elders in de Bijbel wordt gebruikt als mensen of volken door een moeilijke periode heen moeten. Het woord 'voor' geeft aan dat de gelovigen deze periode niet zullen meemaken, omdat zij 'gesteld zullen worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen).
 
Jezus' benadrukt dit gegeven door aan deze belofte toe te voegen 'om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.' In de context bevestigt Hij hiermee dat de verwachtende gelovigen zullen ontsnappen ('ontkomen') aan alles wat er moet gebeuren, en dat deze ontsnapping -in tegenstelling tot hen, die op de aarde wonen, dus achterblijven- de gelovigen 'voor Zijn aangezicht'  brengt, letterlijk bij Hem, in Zijn aanwezigheid.
 
Humanistisch evangelie heeft verwachting terugkomst Jezus vervangen
In het zich ook in ons land steeds verder verspreidende humanistische evangelie is de verwachting van Jezus' letterlijke terugkomst en het gebed hierom, alsmede het gebed om te mogen ontkomen aan de oordelen van God, die over de onberouwelijke aarde zullen gaan, vervangen door een horizontaal gerichte boodschap waarin de mensen niet langer geleerd wordt om, zoals Jezus zei, hun 'hoofd op te richten, omdat hun verlossing nabij is', maar om zich te richten op het 'beter' maken van deze wereld. De beloofde 'verlossing' van boven, de 'verlossing van ons lichaam' zoals Paulus het in Romeinen 8:23 omschrijft, is hiermee verworden tot een 'verlossing' van onze beperkingen, waardoor wij als gelovigen in ons huidige bestaan deze wereld tot een geweldige plaats gaan maken.
 
Nodeloos te zeggen dat dit 'evangelie' perfekt aansluit bij de boodschap die de komende 'antichrist' volgens veel Bijbeluitleggers zal gaan brengen: een humanistische boodschap van 'vrede' en 'éénheid', waarbij onder andere de verschillen tussen de wereldgodsdiensten officieel worden opgeheven en deze samengevoegd worden tot één 'wereldreligie'. Samen met de creatie van een één-wereldregering zal een uiterst charismatische persoon, die zich mogelijk zelfs als de 'messias van de mensheid' zal presenteren, beloven om van de aarde een paradijs voor iedereen te maken.
 
Christenen die vasthouden aan de Bijbelse visie op de eindtijd worden ook in eigen kring in toenemende mate als 'fundamentalistisch' of 'extremistisch' betiteld. Het verwerpen van allerlei eindtijdberekeningen komt naar mijn mening dan ook niet voort uit een (valselijk) op de Bijbel gebaseerd principe, maar uit het willens en wetens verwerpen dat God een einde gaat maken aan het menselijk bestel en de onbekeerlijke wereld -net als in de tijd van Noach- zal gaan oordelen. De onwil om dit aardse leven te willen opgeven en de Messias te willen ontvangen wordt door Jezus in diverse gelijkenissen als 'huichelarij' omschreven.

Zorg er daarom voor waakzaam te blijven, wakker en nuchter, en onder ogen te zien in welke tijd wij leven. Jezus verweet het de farizeeën dat zij, ondanks hun kennis, niet onderkenden dat de tijd van de komst van hun lang verwachte Messias was aangebroken. Laat Hij u niet hoeven te verwijten dat u alle tekenen van Zijn aanstaande terugkomst heeft genegeerd, omdat de 'zorgen voor levensonderhoud' belangrijker waren en uw huidige bestaan u te lief is geweest. Wat móchten Zijn woorden inderdaad kloppen en alleen degenen die hopen op en bidden om Zijn komst in staat zullen worden gesteld om te 'ontkomen aan hetgeen geschieden zal', dan zouden sommigen mogelijk wel eens als een 'dief in de nacht' overvallen kunnen gaan worden.

'Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit... dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.' (Matteüs 24:48-51)
 
Laten deze harde woorden van Jezus -die tegenwoordig door steeds minder gelovigen gehoord willen worden- een waarschuwing voor ons allen zijn.
 
 
Xander
 
Bron o.a.:
 
2010rapture.org (Signs of the End 2006-2017)

Zie ook:
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl