Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Bijbelcode: Opname in Hebreeuwse jaar 5770 (2009-2010)
Bijbelcode: Opname in Hebreeuwse jaar 5770 (2009-2010)

 
Bijbelcode (Van Jeremia 12:12 tot Amos 5:2) lijkt te wijzen op de (grote) verdrukking 2009-2015/2016, en het belang van de Hebreeuwse datum Tishri 1 (19, 20 of 21 september) in het kader van de Opname ("Rapture").
 
Opnieuw zijn de ogen van veel christenen die de Opname van de Gemeente verwachten gericht op de zeer nabije toekomst. Behalve dat velen zich vanwege diverse aanwijzingen wederom concentreren op de Joodse Feestdag Rosh Hashana, blijkt ook de in christelijke kringen omstreden Bijbel Code te wijzen op de aanstaande wegrukking van de gelovigen in het Hebreeuwse jaar 5770, dat begint op 20/21 september 2009 - inderdaad op Rosh Hashana, het Joodse Trompettenfeest.
 
Gaat de door Jezus gedane belofte aan de gelovigen, dat al degenen die Hem verwachten, gespaard zullen worden voor de komende verdrukking, inderdaad al heel snel in vervulling? En heeft de Bijbel Code ons daarbij werkelijk iets te zeggen?

Critici van de leer van de Opname zeggen meestal als eerste dat het woord 'Opname' nergens in de Bijbel voorkomt. Volgens de Bijbel Code is het woord 'Opname' echter verborgen in de Bijbelteksten zelf - net zoals de gebeurtenis van de Opname door Paulus een 'geheim' werd genoemd.
 
In het Oude Testament zijn vier matrixen ontdekt die het woord 'Opname' verbinden met de Hebreeuwse jaren 5770 (2009-2010), 5771 (2010-2011) en 5775 (2015-2016). Aanvankelijk werd gedacht dat het jaar 5770 begint op 19-09-09, maar de eerste dag van het Hebreeuwse nieuwe jaar, Tishri 1, is pas een feit als de nieuwe Maan is vastgesteld. Waarschijnlijk gebeurt dit op 20 september, waardoor het nieuwe jaar begint op de 21e, Rosh Hashana. Wel is er een zeer kleine kans dat de nieuwe Maan al op de 19e bevestigd zal worden.

'Van die dag en ure weet niemand'
'Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, (ook de Zoon niet), alleen de Vader.' (Markus 13:32 - De woorden 'ook de Zoon niet heb ik tussen haakjes geplaatst, omdat deze passage NIET in de originele grondtekst voorkomt).
 
Inderdaad, de exacte dag en het exacte uur kan door niemand geweten worden. Toch drong Jezus er bij zijn volgelingen vaak op aan om op de tekenen der tijden te letten, zodat we in ieder geval bij benadering kunnen weten wanneer Hij zal terugkeren.
 
Daarnaast wordt in het boek Daniël gezegd, dat diens visioenen over de eindtijd pas in de laatste dagen begrepen zullen worden:
 
'Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.'
 
'Ik nu hoorde wel, maar begreep het niet en zeide:  Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: Ga heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen, en geen der goddelozen zal het verstaan.' (Daniël 12-8-10)

Voor de gelovigen met open ogen, degenen die de Heer verwachten, is het al langere tijd overduidelijk dat er feitelijk geen enkele Bijbelse eindtijdprofetie is die niet in vervulling is gegaan of aan het gaan is. Hoewel niemand 100% zeker weet wanneer Jezus Christus zal terugkeren, lijkt de conclusie daarom gerechtvaardigd dat dit in de zeer nabije toekomst zal gaan gebeuren.
 
De Bijbelcode 'betrouwbaarder dan alle andere wetenschappen'
'Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen'. In onze tijd hebben Bijbelonderzoekers met behulp van moderne computers frapante patronen en voorspellingen van zeker 1000 wereldgebeurtenissen in de Hebreeuwse grondtekst ontdekt. Zaken zoals de maanlanding in 1969, de ontdekkingen van Einstein en het Watergate schandaal zouden allemaal in de Bijbelcode terug te vinden zijn.
 
In 1992 onthulde de code zes maanden vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen dat Bill Clinton de nieuwe president zou worden. Later werden er met behulp van de Bijbelcode nog meer gebeurtenissen correct voorspeld, zoals de inslag van een komeet op de planeet Jupiter in 1994.
 
Niemand weet hoe de Bijbelcode precies werkt, maar als de Joods-Christelijke overtuiging dat God de Bijbel geïnspireerd heeft klopt, dan is het voorstelbaar dat God, Die tijd en ruimte overstijgt en waar heden, verleden en toekomst niet van toepassing op zijn, gebeurtenissen die vanuit Zijn standpunt in onze toekomst hebben plaatsgevonden, verborgen heeft in de Bijbel, juist met het doel dat deze pas in het laatste der dagen -of de 'eindtijd'- ontdekt zouden worden, precies zoals in Daniël al voorzegd werd.
 
'De Bijbel Code is simpelweg een feit,' zei de destijds beroemdste Israëlische wiskundige, Robert J. Aumann, lid van zowel de Israëlische als de Amerikaanse Nationale Wetenschaps Academie. 'De wetenschap ervan is feilloos. De resultaten zijn van bijzonder groot belang, groter dan alles wat ik tot nu toe in de wetenschap heb gezien. Ik heb dit materiaal (over de Bijbelcode) uitvoerig bestudeerd; de resultaten zijn helder en ongekunsteld.'
 
'Wel gaat het tegen alles in wat ik als wiskundige heb geleerd, en zelfs tegen het religieuze denken wat ik gewend ben. Toch is er in de honderden jaren van de moderne wetenschap nog nooit iets dergelijks vertoond als de Bijbelcode.' Op 19 maart 1996 concludeerde Aumann dan ook tegenover de leden van de Israëlische Wetenschappelijke Academie: 'De Bijbelcode is een vastgesteld feit.'
 
Als gebeurtenissen in de toekomst bekend zijn, kunnen deze dan ook veranderd worden? De opkomst van Hitler, de Tweede Wereldoorlog, de moorden op John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, Anwar Sadat, Yitzhak Rabin - hadden deze gebeurtenissen, die in de Bijbelcode te vinden zijn, voorkomen kunnen worden? In de enige codereeks waarin John F. Kennedy in de Bijbelcode voorkomt staan de volgende woorden in dezelfde codereeks: 'sterven' en 'Dallas' (de plaats waar Kennedy vermoord is).
 
Het is onduidelijk of de Bijbelcode ons de enige mogelijk toekomst voorspeld, of een aantal mogelijke toekomsten, omdat de uitkomsten van gebeurtenissen afhangt van keuzes die door individuen, groepen, landen en volken worden gemaakt. 'God speelt niet met dobbelstenen,' zei Albert Einstein echter. Met andere woorden: voor ons mensen bestaan er misschien mogelijke toekomsten met verschillende uitkomsten, bij God is echter al precies bekend hoe het zal lopen - of beter gezegd: hoe het in de toekomst reeds gelopen IS, omdat God de toekomst niet alleen ziet, maar al heeft meegemaakt.
 
Theoretisch is er geen limiet aan de hoeveelheid informatie die de door de Bijbelcode ontcijferd kan worden. Voor alleen losse woorden zijn al tussen de 10 en 20 miljard combinaties mogelijk, en dat geldt dan slechts het eerste, ruwe niveau van de Bijbelcode. Worden combinaties van woorden (zoals in de hier getoonde voorbeelden) in ogenschouw genomen, dan wordt het aantal mogelijkheden bijna 'oneindig'. De Bijbelcode lijkt zelfs een enorm complex hologram te kunnen zijn met meerdere dimensies informatie, die zelfs met de modernste en snelste computers nog niet te ontcijferen zijn. Mede daarom is het onvoorstelbaar dat deze in de loop van de tijd vrijwel geheel ongewijzigde teksten al zo'n 3000 jaar oud zijn, wat er op wijst dat er een briljant, onpeilbaar intelligent ontwerp achter moet zitten.
 
'Opname' in Daniël
De eerste matrix die hier is afgebeeld is de Bijbelcode van Daniël 5:13 tot Daniël 11:38. De sleutelwoorden zijn hier in het Engels vertaald: 
 
Opname - Ik ben Jezus - Aankomst - Bruidegom - Bruid - Geliefde - Ontsnapt - 2009 (drie keer) - 2010. 'Banquet' duidt mogelijk op het feestmaal na de Opname in de hemel. 'Lightning' = bliksem, en lijkt te wijzen op Jezus' eigen woorden ten aanzien van Zijn terugkomst: 'Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn' (Matteüs 24:27). Let op: ook het jaar 2009 is 'vertaald', hier staat oorspronkelijk het Hebreeuwse jaar 5770 (19/20 of 21 september 2009 tot en met 9 augustus 2010).
 
'Opname' in Jeremia

Passage: Jeremia 2:5 tot Jeremia 20:6. Sleutelwoord 'Opname', daarnaast: Christus - Glorie - Jaar 2009 - Sabbath - Bruid - Bruidegom - Verzegeld - Overblijfsel ('Rem(i)nant') - Aankomst - Tishri - Oordeel - Komeet - Op één lijn staan ('Alignment'). Vanwege de context wijzen sommigen erop, dat Tishri 1, het begin van het Hebreeuwse jaar 5770, mogelijk inderdaad op een sabbath valt (19 september), alhoewel we net zagen dat het Hebreeuwse nieuwjaar waarschijnlijk op de zondag erna zal beginnen. Overige woorden: Redding - Dispensatie - Donder - Bliksem - Code - Lam - Waarlijk - Zondoffer - Vandaag.

Ten aanzien van het woord 'alignment', een astronomische term voor het op één lijn staan van bepaalde hemellichamen, is het opmerkelijk dat op 18 september 2009, één dag voor het (mogelijke) begin van Rosh Hashana, De Aarde, de Maan, Mercurius, de Zon en Saturnus (in het sterrenbeeld Maagd) op één lijn staan. Op de dag dat Israël een onafhankelijke natie werd, 15 mei 1948, stonden de Maan en Saturnus eveneens op één lijn.
 
'Opname' in Levitus-Numeri
 
Passage: Leviticus 9:6 tot Numeri 20:7. Sleutelwoord: Opname. Verder: Jezus - Bruidegom - Bruid - Verborgen - Geheim gehouden - Redding - Tishri - 2009. Opmerkelijk zijn ook de namen 'Elia' en 'Mozes' - zou dit kunnen duiden op de twee getuigen, die volgens de Bijbel in de eindtijd tegen de antichrist zullen prediken?

In deze passage een aantal angstwekkende termen: Holocaust - Oordeel - Dood (drie keer) - Verschrikking (/Paniek, 'Terror'). Deze matrix lijkt er op te duiden dat op de dag van de Opname letterlijk de hel zal losbreken op Aarde.
 
Overige woorden: Voorafschaduwing (in combinatie met 'Mozes' duidt dit waarschijnlijk op de Wet van het Oude Testament) - Ontzag -Engel - Gevangenen - Overleven - Geliefden - Gejubel - Vandaag.
 
'Opname' in Jeremia-Amos
Deze matrix staat reeds boven aan het artikel, maar voor de duidelijkheid hier nog een keer:
 
Passage: Jeremia 12:12 - Amos 5:2. Sleutelwoord: Opname. Verder: 2009 (5770) - 2015 (Hebreeuwse jaar 5776) - Tishri 1 (19, 20 of 21 september) - Geliefde Bruid Verwijderd - Verzegeld - Verschuiling (Concealment) - Bruidegom - Jezus Messias - Dagen (van) Ontzag - Duisternis - Apocalyptisch.
 
Interessant is te zien hoe de jaartallen 2009 en 2015 samen met het sleutelwoord 'Opname' een pijl omhoog lijken te vormen. Zou dit kunnen slaan op de door de Bijbel voorspelde 7 jaar durende grote verdrukking, die vooraf zal gaan aan de zichtbare terugkomst van Jezus Christus? Voor degenen die gaan zeggen dat er niet 7, maar 6 jaar tussen 2009 en 2015 zitten, nogmaals de herhaling dat het hier om vanuit het Hebreeuws 'vertaalde' jaartallen gaat. 2015 slaat op het Hebreeuwse jaar 5776, dat loopt van 14 september 2015 tot 2 oktober 2016 - totaal 7 jaar dus, gerekend vanaf 19 (20/21) september 2009.
 
Overige woorden in deze matrix zijn: Hemel en Verlangen.
 
Let op
De Bijbelcode is, ondanks de verbazingwekkende en wetenschappelijk aangetoonde nauwkeurigheid, omstreden. Sommigen stellen de Bijbelcode ten onrechte op één lijn met de Joodse Kabbalah mystiek.

Ik herhaal maar weer eens dat het plaatsen van dit artikel niet automatisch betekent, dat ik het volledig met alle informatie of de achterliggende filosofie eens ben. Wel vind ik het frapant dat óók de Bijbelcode, naast allerlei andere op de Bijbel gebaseerde berekeningen (t.a.v. de Joodse feestdagen bijvoorbeeld) alsmede ook buiten-Bijbelse bronnen, erop wijst dat we ons nu daadwerkelijk op de drempel van de allerlaatste fase van de eindtijd bevinden, en dat de terugkomst van Jezus Christus zeer waarschijnlijk nog maar enkele jaren (naar mijn puur persoonlijke mening maximaal 10 jaar) van ons verwijderd is.
 
Hoe dan ook, het valt nu nog onmogelijk te zeggen of de Bijbelcode en alle andere berekeningen, theoriën en profetieën die wijzen op de periode 2009-2016 (en in enkele gevallen op 2012-2019), gelijk hebben. Maar zelfs als u deze verklaringen en methodes verwerpt, dan nog valt het feitelijk niet meer te ontkennen dat een groot aantal Bijbelse eindtijdprofetieën daadwerkelijk voor onze ogen in vervulling aan het gaan zijn. Of u moet tot de gelovigen behoren, waar de apostel Petrus van zegt: 'Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als van het begin der schepping geweest is.' (2 Petrus 3:4)
 
 
Xander
 
Bron: Rapture2009

Zie ook:
 

Reacties

reaumice op 19-09-2015 23:08

Goede Xander, ik volg sinds kort jouw blog. Met veel interesse mag ik wel zeggen. Ik  heb een vraag: weet jij met welke lettersprong je bovenstaande Lev. 9:6 tot Num. 20:7 is uitgevoerd? En heb jij zelf de beschikking over het bijbelcode programma? Zoja, ken jij dus Hebreeuws??

Gods zegen, Maurice

jan op 03-10-2016 00:29

Er is nog een andere code ontdekt door een dominee in de US. Op basis van een aantal vermoedens ontrafelt hij de bijbel op een zeer boeiende wijze. Gebaseerd op het idee van de psalmen plaatst hij hier cijfers voor. Psalm 34 is bv 1934 etc. Ook uit andere dingen blijkt de bijbel in alle opzichten een heel bijzonder boek. Meer dan door onze ouders aan ons doorgegeven. Deze dominee komt uit op 2031 daarna schrijft hij de eeuwigheid.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl