Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

De Opkomst van Apollyon (12):Zowel Bijbel, Maya's, I-Ching, Web Bot als Vrijmetselaars wijzen naar 2012
De Opkomst van Apollyon (DEEL 12)
Zowel Bijbel, Maya's, I-Ching, Web Bot als Vrijmetselaars wijzen naar 2012
Meer over de satanische samenzwering in en tegen de Rooms Katholieke Kerk

 
Het 'magische' jaar 2012 is beslist niet alleen van de Maya-kalender afkomstig.
 
Tom Horn: Tijdens ons laatste interview moeten we flink wat heilige huisjes omver hebben geschopt, want toen ik thuis kwam was mijn INBOX gevuld met talloze vragen, beledigingen, etcetera.
 
Steve Quayle: Laten we het daar dan eerst over hebben. Stellen wij datums vast? Zowel jij als ik hebben vele emails gekregen van mensen die zeggen dat het noemen van jaartallen ontzettend verkeerd is. Maar nogmaals, mensen moeten begrijpen dat er een groot verschil zit tussen 'zo zegt de Here' en het bestuderen en begrijpen van bijvoorbeeld het aantal dagen dat in Daniël genoemd wordt.
 
Tom Horn: Prima begin van dit interview. Het is namelijk zo dat mensen die klagen over het noemen van jaartallen duidelijk niet de Bijbel lezen of hebben gelezen.

Ze begrijpen dus ook niet wat numerologie eigenlijk is. Waarom zou God anders ooit in boeken zoals Daniël, Matteüs en Openbaring informatie hebben gegeven over bijvoorbeeld 'tijd, tijden en een halve tijd'? Waarom zou God zelfs maar de moeite nemen om ons al die specifieke gegevens, aantallen dagen en maanden en jaren te geven, als deze niet bedoeld zijn om ons de tijden waarin wij leven te doen begrijpen?
 
Veel emails die ik heb ontvangen waren van op laag niveau staande Vrijmetselaars die beledigd waren door wat ik vertelde. Daarnaast waren er ook veel positieve reacties, mensen die schreven dat we een aantal zeer belangrijke onderwerpen voor de kerk hadden aangesneden. Uit duizenden emails bleek dat mensen over de hele wereld zeer hongerig zijn naar meer kennis over wat er allemaal gaande is. Ieder uur tekenen een paar honderd mensen in voor mijn nieuwe boek.
 
SQ: En de tijd waarin we leven is zó belangrijk. Denk aan de foto van Medvedev en Obama (zie dit artikel gisteren) onder het alziende oog. Is er ooit een openlijker en duidelijker moment geweest? Is dit niet ontzettend relevant in verband met waar wij het in deze interviews over hebben?
 
TH: Dat was inderdaad een buitengewoon moment en inderdaad heel illustratief. Dit is het soort symboliek dat vooral sinds de regering Bush steeds zichtbaarder is geworden. Het zijn tekens voor speciale personen over de hele wereld over wat er precies gaande is en gaat gebeuren.

In al die email-reacties vroegen mensen dus niet alleen waarom we speciale jaartallen noemden, maar tevens of we meer willen zeggen over de waarschuwingen van een aantal katholieke priesters, dat het Vaticaan geinfiltreerd is door Vrijmetselaars-Illuminati en dat deze de invloed van de Katholieke Kerk willen gebruiken om de valse profeet aan de wereld te presenteren. Mensen waren daarnaast geraakt door het feit dat wij in ons interview duidelijk niet anti-katholiek bleken te zijn, juist door het feit dat wij de waarschuwingen van deze -soms zeer hoog geplaatste- katholieke priesters hebben genoemd.

Waarom jaartallen en buiten-Bijbelse bronnen?
ik wil eerst verduidelijken waarom ik niet alleen jaartallen heb genoemd maar ook gebruik heb gemaakt van buiten-Bijbelse bronnen bij het interpreteren van de profetiën over de eindtijd. Dat zijn twee zaken waar een aantal luisteraars zich zorgen over maakten.
 
Aangezien ik bijna 30 jaar werkzaam ben geweest bij de grootste evangelische organisatie ter wereld  kan ik rustig stellen dat in het grootste deel van de evangelische gemeenschap het noemen van datums, speciaal als het over de eindtijd gaat, het begin van de weeën, de terugkomst van Christus of de slag bij Armageddon, historisch gezien als onverstandig wordt beschouwd. Met andere woorden, degenen die exacte datums noemen worden in diskrediet gebracht, zeker als er op die data niets bijzonders blijkt te gebeuren.
 
De algemene consensus is dus altijd geweest dat een christen ten allen tijde klaar moet zijn voor het einde der tijden en de komst van Christus. Daar ben ik het mee eens, aangezien de Heer in Matteüs 24 Zelf zegt dat de exacte dag en het precieze uur van Zijn komst niet bekend is, zelfs niet bij de engelen in de hemel, maar alleen bij Zijn Vader.

Maar hoewel het precieze moment (dag en uur) van Zijn terugkomst alleen bij Zijn Vader bekend is, legt Jezus op veel andere momenten (zoals in Matteüs 16) uit dat de tekenen der tijden wel degelijk onderscheiden en herkend kunnen worden. En toen zijn meest nabije discipelen aan Hem vroegen: Heer, wat zal het teken van Uw komst zijn en het einde van de wereld, geeft Jezus een lange lijst van specifieke tekenen die Zijn terugkomst zullen aankondigen. In Matteüs voegt Hij daar ook nog eens aan toe: Als jullie al deze dingen zien gebeuren, WEET dat het nabij is, zelfs vlak voor de deur. Ik zeg jullie, dat deze generatie niet voorbij zal gaan voordat ALLES vervuld zal zijn.
 
Dus terwijl de meeste christenen het er wel over eens zullen zijn dat het exacte uur en de precieze dag van de terugkomst van Christus niet bekend kan zijn, kunnen we wél weten -sterker nog: zouden we MOETEN weten, want er staat niet voor niets dat iemand gezegend is bij het lezen én begrijpen van het Bijbelboek Openbaring- wat de tekenen zijn die het begin markeren van het tijdperk waarin Jezus -binnen één generatie- zal terugkeren.

Sommigen mensen schreven daarnaast dat jij en ik citeerden uit het boek Henoch, en dat dit niet zou kunnen omdat het hier een apocrief boek zou betreffen. Nu, niet-canonieke bronnen kunnen naast apocriefe boeken in feite alles inhouden, zoals Nostradamus, Edgar Casey, Emily Dickinson, etcetera.

SQ: Die mensen begrijpen niet dat het boek van Henoch en ook het boek der Reuzen in de Dode Zeerollen zijn teruggevonden, en dat Judas maar ook Jezus heel specifiek refereerden naar dit boek. Dat geeft er de nodige authoriteit aan, nietwaar? Mensen willen maar niet begrijpen dat bijvoorbeeld de evangeliën in Daniëls tijd nog láng niet geschreven waren!
 
TH: Precies, en dat niet alleen, want veel mensen weten dat een aantal van deze apocriefe boeken oorspronkelijk wel degelijk deel uitmaakten van de canon, todat deze eruit gehaald werden tijdens het concilie van Trente (daarnaast bestond de toonaangevende King James vertaling tot in de 19e eeuw uit 72, en niet uit 66 boeken - X.). Daarom zie je in het Nieuwe Testament dat mensen zoals Petrus en Judas citeren uit het eerste boek van Henoch. Ook de teksten uit Kumran (Dode Zeerollen) illustreren dat deze boeken deel uitmaakten van de heilige canon van de vroege Kerk. Ook veel oude kerkvaders beschouwden apocriefe boeken zoals Henoch onderdeel van de heilige Schrift.

Om op de vragen van de mensen terug te komen waarom ik jaartallen noem en citeer uit buiten-Bijbelse bronnen zoals de aan de Maya kalender verbonden profetiën. Het antwoord is dat het onderzoek in mijn boek Apollyon Rising 2012 juist gericht is op die bronnen omdat mijn werk NIET bedoeld is als het zoveelste 'preaching to the choir' (het bevestigen van de al bestaande overtuigingen van een select clubje)-achtige boek. Mijn boek omhelst dus niet al bestaande visies van bepaalde Bijbelleraren, maar wil vanuit de basis en authoriteit van de Schrift laten zien waar occultisten van overtuigd zijn en tevens dat zij alles doen om die profetiën in vervulling te doen gaan.
 
Daarnaast zijn sommige buiten-Bijbelse bronnen, zoals de Maya profetiën en die van Cumaean Sybil (zie deel 10 en 11), verbijsterend accuraat geweest. Dat betekent dat occulte machten in sommige gevallen bovennatuurlijke kennis kunnen overdragen. Ook dat wordt in de Bijbel bevestigd, kijk bijvoorbeeld naar 2 Timoteüs 3 en het verhaal van Jannes en Jambres (de Egyptische tovenaars die aanvankelijk dezelfde dingen als Mozes konden doen - X.). Lees in het boek Handelingen over de profetes die precies wist namens Wie Paulus optradt, en dit luidkeels aan iedereen verkondigde. Dat was een goddelijke openbaring, maar ze was notabene wél een priesteres van de afgod Apollo!

Dat betekent dat er in sommige gevallen bovennatuurlijke kennis is uit niet-canonieke (Bijbelse) bronnen. Wij geloven echter dat de Bijbel de enige ware authoriteit is. Als feiten van buitenaf bijdragen aan de harmonie van de Bijbel dan kunnen we dat onder zekere voorwaarden en omstandigheden accpeteren, of niet. Wat wij echter beslist níet doen is het accepteren van deze informatie als deze tégen de Bijbelse profetiën ingaat. Dan verwerpen wij dit onmiddellijk.
 
Meerdere bronnen wijzen naar 2012
Het is echter een feit dat occultisten en dienaren van het occulte in het bezit zijn van bovennatuurlijke kennis en dat zij alles zullen doen om al die profetiën waar we het al eerder over hadden, in vervulling te laten gaan. We zagen al dat dit juist heel belangrijk is in het licht van het laatste mysterie van het Grote Zegel van de VS -ik noem dat inmiddels ons nationale geheimschrift-, waarin niet alleen geprofeteerd is WIE er aan het hoofd van de 'novus ordo seclorum' zal komen te staan, maar -en dat is nog verontrustender- ook WANNEER deze godheid en zijn nephilim-leger op Aarde zullen arriveren.

Dit komt natuurlijk niet alleen voor in mijn onderzoek. Over de hele wereld zijn talloze mensen -christenen, new agers, skeptici, historici- gefixeerd op de betekenis van het jaar 2012. De algemene opwinding, of beter gezegd: ontzetting, over dit jaar is afkomstig van het feit dat uit alles blijkt dat dit een EINDdatum is. Het is het einde van die laatste 13de Baktum van in totaal 13 Baktums, en daarna stopt het, gaat de kalender niet meer verder. Het enige wat volgens de profetiën gebeurd is dat de wereld een nieuw, ander soort en apocalyptisch tijdperk binnentreedt.
 
Er zijn dus verschillende bronnen van over de hele wereld die gericht zijn op deze onheilspellende tijd, en zeggen dat de mensheid afstevent op een nooit eerder geziene wereldwijde onwenteling, waarbij de hele aarde en alle leven zal worden blootgesteld aan het apocalyptische einde van deze 13de Baktum. De exacte einddatum van deze (lange) Maya kalender is 21 december 2012.
 
SQ: Goed, laat me nog eens duidelijk maken dat uit jouw onderzoek, dat van David Flynn en ook uit mijn eigen onderzoeken gedurende 30 jaar, duidelijk is geworden dat het de 'wachters' waren, degenen die hun oorspronkelijke woning in de hemel moesten verlaten, die de mensheid onderwezen over de sterren en de cycli van het universum. Mensen moeten begrijpen dat God Zelf de Zon, maan en sterren als tekenen aan de hemel heeft geplaatst. Paulus zei niet voor niets dat de gelovigen niet onwetend behoren te zijn over de tekenen en de tijden. De kennis rondom 2012 is dus niet afkomstig van de Maya's, de Azteken of de Inca's zélf - zij werden onderwezen door de gevallen engelen.
 
TH: Dat klopt. Het was God die in Zijn voorkennis al deze cycli instelde. Het was God die de sterren op hun plek plaatste, de cycli instelde, de equinox. En in 2012 zal een maar liefst 26.000 jaar durende cyclus voltooid zijn!  Dan zal de zon zich op één lijn bevinden met het Galactische centrum van onze Melkweg, en dat is een gebeurtenis die zich slechts éénmaal in de 13.000 jaar voordoet. Dat zijn feiten!
 
SQ: Laten we nog eens kijken naar het Grote Zegel van de VS. De profetiën op dit Grote Zegel worden nu voor onze eigen ogen, op de televisie -of devilvisie zoals ik het ook wel noem- werkelijkheid. En jij en ik praten er over op de radio. Het Grote Zegel is een wegenkaart, een blauwdruk, een aankondiging van de tijden wanneer dit allemaal staat te gebeuren.
 
De terugkeer van de Maya-onderwereld god in 2012
TH: Het Grote Zegel en de daarop gecodeerde profetie is integraal gerelateerd aan het einde van de Maya kalender, zoals we in het vorige interview al zagen. Dus laat me eerst nog iets zeggen over de Maya's. Zij voorspelden precies waar wij het nu over hebben, het samenvallen van al deze gebeurtenissen, de sterren aan de hemel, het verloop van de equinoxes, etcetera. En zij interpreteerden dit alseen voorbode van het einde van de wereld zoals wij die kennen.
 
Volgens experts en onderzoekers zijn deze cataclysmische gebeurtenissen die het einde van de wereld inluiden, inmiddels begonnen. Sterk toenemende geologische (seismische) aktiviteiten, droogte, honger, massale uitsterving van soorten, afwezigheid van Zonnevlekken die ook volgens de NASA zal worden gevolgd door een hevig maximum in 2012 (zie oa dit artikel), noem maar op. Dat zijn geen zaken die jij of ik verzinnen of zelf kunnen veroorzaken, die gebéuren op dit moment. Dat heeft allemaal te maken met de kosmos.
 
Overigens is de enige -althans bij het publiek bekende- Maya inscriptie die de speciale betekenis van het einde van de 13de Katum op 21-12-2012 verklaart -en die opgenomen is in het Grote Zegel van de VS- in Tabasco, Mexico ontdekt. Door bouwaktiviteiten en plunderingen werd een groot gedeelte van een archeologische opgraving in Tabasco verwoest, maar experts wisten in ieder geval delen van de teksten te ontcijferen.
 
Zij ontdekten -op grond van de informatie van alleen die archeologische opgraving- dat het jaar 2012 in ieder geval betrekking heeft op één specifieke gebeurtenis, namelijk de terugkeer van (Bolon Ya k'Uh) (naam erg onduidelijk, mogelijk later rectificatie) , de heer van de onderwereld, vergezeld door zijn negen 'hulp'goden. New Agers proberen hier in hun boeken en websites een hele positieve draai aan te geven door te zeggen dat het einde van de Mayakalender en de terugkeer van (Bolon Ya K'uH) in 2012 een nieuw gouden tijdperk van een soort verhoogd bewustzijn zal inluiden. Iedere expert op dit gebied zal weten dat dit nieuwe gouden tijdperk óf refereert naar Osiris -zoals gecodeerd op het Grote Zegel van de VS- óf de terugkeer van Maitreya.
 
Opmerkelijk is echter het feit dat dit alléén de verklaring is van New Agers. Andere experts zijn het er over eens dat de terugkeer van (Bolon Ya K'uH) helemáál geen goede zaak is! Michael D. Coe publiceerde in 1966 het boek 'The Maya' en was de eerste die de Maya-einddatum onder de aandacht van het publiek bracht. In 2005 schreef Coe dat de terugkeer van (Bolon Ya K'Uh) feitelijk het armageddon betekent voor de hele wereld. Volgens hem zal 'de ontaarde mensheid en de hele schepping op de laatste dag van de 13de Baktum overvallen worden. Als de 'lange' Mayakalender in 2012 eindigt zal het huidige universum vernietigd worden.' Dat zijn zijn woorden, zijn interpretatie van de Maya kalender.
 
Bijbelcode, Planeet X, Orion profetiën, X-files
We kunnen onmogelijk alle verschillende bronnen die wijzen op 2012 als het einde der tijden behandelen. Zo heb je de Bijbel Code, die beweert dat de wereld op die datum zal eindigen als gevolg van een botsing of inslag van een meteoor, asteroïde of komeet. Dan heb je de theorie van de terugkeer van Planeet X, die een poolomkering zal veroorzaken en daardoor de verwoesting van de Aarde. De Orion profetiën, te vinden in de Egyptische Sfinx en de pyramides, zouden volgens Patrick Geryl eveneens op de apocalyps in 2012 wijzen. Dan heb je nog het scenario zoals dat in bijvoorbeeld The X-Files voorkwam, namelijk dat de wereld in 2012 gekoloniseerd zal worden door Aliens. Vreemd genoeg hebben Tibetaanse monnikken recent nog deze theorie bevestigd.
 
Enkele belangwekkende voorspellende modellen aangaande 2012 wil ik echter even kort behandelen, mede omdat zoveel mensen mij hebben gevraagd waarom ik het speciaal over 2012 had. Daarna wil ik het over veel belangrijkere informatie hebben aangaande dit jaartal.
 
Ik denk ik de eerste die ontdekt heeft, dat het Grote Zegel van de VS ook volgens de geschriften van de Maya begon in 1776 en eindigt in 2012, en dat de 13 niveaus waarin deze periode verdeeld is, gecodeerd in dit Grote Zegel zijn opgenomen. Maar er zijn andere bronnen, en als je deze naast elkaar zet dan móet je je wel afvragen of er inderdaad niet iets bijzonders aan de hand is met 2012.
 
I-Ching en Timewave Zero
Zo wordt 2012 als einddatum ook genoemd in één van China's oudste klassieke teksten, het Boek der Veranderingen, of de I-Ching. Dat is een eeuwenoud systeem van symbolen, bedoeld om een zekere goddelijke orde te ontdekken in willekeurige gebeurtenissen. Terrence McKenna, de 'uitvinder' van de Novelty Theorie of 'Timewave Zero', nam als basis de I-Ching, omdat onderzoekers hier een serie patronen in hadden ontdekt die leken te wijzen naar een abrupt einde in 2012. McKenna nam vervolgens de 46 hexagrams van de I-Ching, bestaande uit 6 niveau's van horizontale balken -ik weet niet precies hoe het werkt- en creëerde vervolgens een lineair computermodel, dat uitging van het begin van de I-Ching, duizenden jaren geleden, en vervolgens de hele geschiedenis tot in de toekomst analyseerde.

Uit dit computermodel onstond vervolgens een grafiek met daarop een stijgende en dalende lijn die gebaseerd was op de in de I-Ching ontdekte patronen. Dat deed hij om zijn Novelty Theorie te kunnen bevestigen. En... dat lukte. Hij ontdekte dat de pieken en dalen in de lijn overeenkwamen met belangrijke gebeurtenissen die in de wereld hadden plaatsgevonden. Zeer opmerkelijk was dat het model een sterke piek vertoonde rond 11 september 2001, en nóg zo'n sterke piek in oktober 2010. Dus als wij hier nog zijn in 2010 zullen we zien of de I-Ching ook wat die datum betreft correct was.
 
De datum die echter een ongekende en onvoorstelbaar heftige reactie gaf, één waarbij de lijn letterlijk van het papier afschoot tot in het oneindige, om daarna niet meer terug te keren -en dus eindigde- was 21 december 2012. Dus ook de I-Ching voorspelt het einde van de wereld in december 2012.
 
Web Bot Project
Minstens zo interessant is het zogenaamde Web Bot Project (waar op deze site regelmatig aandacht aan gegeven is, recentelijk op 24 juni). Dit was een computerprogramma dat ontwikkeld is in de jaren '90 door een paar hele slimme jongens. Het internet was nog jong in die tijd. Zij bouwden dit Web Bot, een soor 'spider', om het internet af te zoeken naar trends, om zo beursvoorspellingen te kunnen doen. Ze ontwikkelden dit programma dus puur voor financieel gewin, echt heel slim.
 
Goed, ze hadden deze technologie ontwikkeld en het Web Bot struinde dus het hele internet af, op zoek naar sleutelwoorden die voortkwamen uit de wereldgemeenschap of het 'collectieve onderbewuste', die hen inzicht zou kunnen verschaffen over toekomstige trends op de aandelenmarkten. In 2001 gebeurde er echter iets met het programma. Het leek wel of het een eigen wil kreeg. Het Web Bot begon bepaalde gebeurtenissen te voorspellen, iets wat ze in het begin behoorlijk eng vonden, vooral toen deze zaken nog uit begonnen te komen ook.
 
In juni 2001 voorspelde het programma een 'wereldveranderende gebeurtenis (in een financieel centrum)' die binnen 60 tot 90 dagen zou plaatsvinden. Iedereen weet wat er op 11 september 2001 gebeurde, de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon. Toen begonnen de makers van het Web Bot nauwkeuriger naar de resultaten van het programma te kijken.

Sinds dat jaar heeft het Web Bot onder andere de anthrax-aanval op Washington DC in 2001, de tsunami op 26 december 2004 en de orkaan Katrina correct voorspeld. Tot nu toe heeft het programma een zeer hoge accuraatheid weten te behalen. Nu komt het belangwekkende: ook het Web Bot voorspelt wereldwijde verwoestingen in december 2012.
 
2012 en de Bijbel
Goed, dit zijn dus slechts enkele interessante modellen die het belang van het jaar 2012 lijken te onderstrepen. Belangrijker is dat 2012 ook verbonden lijkt met de Bijbelse profetiën over de eindtijd, en dan bedoel ik niet alleen de 'Maya-christelijke' profetiën -om deze term even losjes te gebruiken- die we bespraken in het vorige interview. Toen zagen we dat Richard Luxton, die het raadsboek van de Yucatec Mayavertaalde en van commentaar voorzag, concludeerde dat de laatste 13e baktum in 1776 zou beginnen en in 2012 zou eindigen - en dat gebaseerd op teksten van 300 jaar vóór de stichting van de Verenigde Staten! Luxton merkte op dat de beelden en teksten in dit raadsboek opvallend veel overeenkomsten vertoonden met wat hij het 'christelijke laatste oordeel' noemde.
 
Daarnaast zijn er steeds meer bekende christenen die de Bijbelse eindtijdprofetiën verbinden met het jaar 2012. Neem nu de man die bekend staat als 'de wandelende Bijbel', wegens zijn enorme geheugen voor Bijbelteksten: Jack Van Impe. Een recente uitzending van 'Jack Van Impe Presents' was geheel gewijd aan het thema '21-12-2012: de laatste dag van de geschiedenis'. Ook hij beschreef hierin de talloze verschillende aanwijzingen vanuit zowel de Bijbel als andere bronnen, dat 2012een uiterst cruciaal jaar is. Van Impe zag volgens eigen zeggen een perfekte harmonie tussen al deze voorspellingen en de profetiën die staan opgetekend in het Bijbelboek Openbaring.

Mark Biltz, de Messiaans-Joodse voorganger van El Shaddai Ministries, is nog zo'n bekende christen die gelooft dat 2012 heel belangrijk is. Hij deed onderzoek naar de Joodse feesten en zogenaamde bloedrode maansverduisteringen. Hij baseerde zich hierbij op de officiële gegevens zoals die op de website van de NASA te vinden zijn.

Biltz ontdekte een zogenaamde tetrade, een zeldzame opeenvolging van vier bloedrode maansverduisteringen, die zullen plaatsvinden in het jaar 2014-2015. Waarom dit belangrijk is: deze bloedrode maansverduisteringen vallen allen samen met Joodse feestdagen, zoals het begin van het Hebreeuwse jaar, Suckot en Rosh Hashana. Eerdere tetrades in de geschiedenis traden precies op tijdens uiterst belangrijke momenten voor de Joden en het volk -en later de natie- Israël. Zo was er een tetrade na de stichting van Israël in 1948, en ook in 1967-1968, toen Israël tijdens de Zesdaagse oorlog Jeruzalem bevrijdde.

Een dergelijke tetrade gaat nu opnieuw optreden in 2014-2015, perfekt samenvallend met Joodse feesten. Volgens Biltz zou dit heel goed te maken kunnen hebben met de vervulling van de Bijbelse profetie (Matt.24 en Joël 2) dat de Zon in duisternis en de maan in bloed veranderd zal worden, alvorens de 'geduchte dag des Heren' zal volgen. Daarom gelooft Biltz dat Jezus in 2015-2016 zal terugkeren, wat betekent dat 2012 óf het begin, óf het midden van de Grote Verdrukking vertegenwoordigt. Is het laatste het geval, dan zal de Grote Verdrukking dus nog in 2009 gaan beginnen.
 
En nogmaals: ditzelfde tijdsschema, rond de jaren 2012 en 2016, is gecodeerd terug te vinden op het in 1782 ontworpen Grote Zegel van de Verenigde Staten!

De Paus en Obama

SQ: Laten we het nu over de Katholieke Kerk hebben. Is het je opgevallen dat amper 24 uur nadat de paus met president Obama sprak, hij zijn encycliek uitbracht waarin hij opriep tot een Nieuwe Financiële Wereld Orde?

TH: Ja. Het lijkt er op dat de paus de instelling van een Nieuwe Wereldwijde Authoriteit bepleit.
 
SQ: Wat betreft vader Malachi Martin: ik heb er geen enkele twijfel over dat hij vermoord is. Hij praatte openlijk over de Illuminati-Luciferiaanse overname van het Vatican, die in het licht van deze profetische week des te duidelijker is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat álles gelijk begint in deze week, maar hoe veel sneller kan het eigenlijk nog gaan?! Ik vraag de Heer regelmatig hoe tot de mensen door te dringen die nog steeds niet beseffen hoe laat het op de klok is, hoe hen wakker te maken. Misschien is het antwoord wel dat ze er zélf achter moeten komen, bijvoorbeeld op het moment dat ze opgejaagd worden door dingen die volgens hen alleen maar in horrorfilms voorkomen. Als ze dat met hun eigen ogen zullen aanschouwen zullen ze wellicht gaan geloven. Het is in ieder geval van ontzagwekkend belang dat de paus feitelijk heeft opgeroepen tot een Nieuwe Financiële Wereld Orde.
 
TH: En daarbij ook tot de oprichting van één enkele Wereldwijde Authoriteit die hier toezicht op moet gaan houden!
 
SQ: Ja, gesproken over het overgeven van macht! Trouwens, ik krijg net een email binnen van een vriend die zegt dat Jack van Impe in zijn laatste uitzending heeft gezegd dat hij er vrijwel zeker van is dat Barack Obamade 'A.C' (antichrist) is.
 
TH: Van Impe heeft de laatste tijd regelmatig kontakt met mij gehad en met mijn uitgever over deze zaken. Twee maanden geleden zijn ze trouwens het boek 'Temple at the Center of Time' van David Flynnn gaan verkopen, dus dat geeft aan dat ze zeer geinteresseerd zijn met alles wat wij doen, onderzoeken en zeggen.
 
Of Obama nu wel of niet de antichrist is kan ik niet zeggen. Mijn persoonlijke mening is dat hij het niet is, maar dat hij een voorloper is van die geest, EEN antichrist.Maar ik zou in het geheel niet opkijken als hij tóch meer dan dat zal blijken te zijn.

Priesters waarschuwen voor satanische samenzwering
In de vorige uitzending vertelde ik al iets over die verschillende katholieke priesters, waaronder de vaders John O'Connor, Alfred Kunz en Malachi Martin, die uitgesproken gewaarschuwd hebben voor een door geheime satanische Vrijmetselaars-Illuminati infiltranten in gang gezet plan om vanuit de Katholieke Kerk de valse profeet voort te brengen. Deze priesters bedoelen met de Illuminati niet slechts de op 1 mei 1776 door Adam Weishaupt in Beieren opgerichte beweging, maar duiden op een moderne, multi-nationale - bovennatuurlijke als je wilt- machtselite en occulte hiërarchie die op dit moment achter de wereldwijde schermen en gebeurtenissen opereert.

In zijn boek 'The Keys of His Blood' schrijft Malachi Martin: 'Het was voor paus Johannes Paulus I zeer beangstigend toen hij ontdekte dat hij tegenover een niet weg te krijgen, kwaadaardige macht in zijn eigen Vaticaan en diverse bisschopsdommen was komen te staan. Kerkelijke ingewijden noemden dit de 'supermacht'. Volgens geruchten, die altijd moeilijk te verifiëren zijn, ontstond deze supermacht tijdens het begin van de regeerperiode van Paus Paulus VI in 1963. Trouwens, Paulus VI zelf had somber verwezen naar de 'rook van satan' die het heiligdom zou zijn binnengedrongen... een verwijzing naar een kroningsceremonie uitgevoerd door satanisten in het Vaticaan.'
 
Die kroningsceremonie noemden we al tijdens het vorige interview. In zijn boek 'Windswept House' gaf Malachi Martin veel details over die Luciferiaanse kroning door satanisten in het Vaticaan: 'De kroning van de gevallen aartsengel Lucifer vond op 29 juni 1963 plaats in de Rooms Katholieke Citadel. De belangrijkste uitvoerder van deze ceremonie wist in het licht van een historische belofte dat dit de geschikte datum was, omdat in de satanistische traditie een oude voorspelling zei dat de 'prins' (satan) ingehuldigd zou worden op het moment dat een paus de naam Paulus zou aannemen.' Hij verwijst hier natuurlijk naar de verkiezing van paus Paulus VI in 1963.
 
'Zijn verkiezing, slechts 8 dagen vóór deze ceremonie, was het signaal dat de juiste tijd was aangebroken.' Martin heeft vervolgens zowel via de radio als de tv meerdere malen aangehaald dat deze kroning van Lucifer in Rome op feiten is gebaseerd.
 
Deze kroning ging gepaard met een parallelle zwarte magie-ceremonie in Charleston, South Carolina. In het vorige interview zagen we al waarom deze lokatie belangrijk was voor de Vrijmetselarij. Martin schrijft dat er bij deze parallelle ceremonie gebruik werd gemaakt van het pentagram, zwarte kaarsen en speciale gewaden, net zoals bij de hoofdceremonie in Rome. Sommige zaken, zoals de 'kom der beenderen', de dierenoffers en het (symbolische) mensenoffer werden echter als te gewaagd beschouwd om uitgevoerd te worden in Rome. Om die reden werd er een parallelle ceremonie in Charleston opgezet.
 
'Het zou volledig een zaak van eensgezinde harten en doelstellingen zijn, die door middel van een perfekte synhronisatie van woorden en handelingen specifiek gericht zou worden op het doelwit, namelijk de ceremonie in Rome. De levende wil en de gedachten van de deelnemers, geconcentreerd op het speciale doel -het kronen van de prins (der duisternis)- zouden alle afstanden overstijgen.'
 
John McManus van de New American vroeg tijdens een interview in 1997 aan Malachi Martin of deze ceremonie, deze 'zwarte mis', echt had plaatsgevonden. 'Ja,' antwoordde Martin toen. 'En de telefonische deelname van een aantal hoge vertegenwoordigers van de Kerk in het Vaticaan is eveneens een feit. De vrouw die gedwongen werd om aan dit satanische ritueel deel te nemen, leeft nog, en is gelukkig getrouwd en leidt een normaal leven. Ook zij heeft veel details verstrekt over deze gebeurtenis.' McManus: 'U zet talloze (niet slechts enkele) kardinalen en bisschoppen hiermee in een heel zwart daglicht. Zijn uw beschrijvingen van hen in uw boek Windswept House gebaseerd op feiten?' Malachi Martin: 'Ja, in de hiërarchie bevinden zich kardinalen die satanist en homoseksueel zijn, anti-pauselijk, en met elkaar samenwerken naar hun doel om over de wereld te heersen.'
 
De 'geur van satanisten' in het Vaticaan en in de VN
SQ: Tom, één van de meest kwaadaardige mannen die ik persoonlijk gekend heb, een zeer bekende dubbelagent die zowel voor onze inlichtingendiensten als voor de Russen werkte, sprak met mij over het Vaticaan alsof het zijn tweede thuis was. Dat was in de jaren 1999 tot 2001. Hij bevestigde dat streven naar wereldheerschappij, en dat ontvouwt zich op dit moment voor onze eigen ogen. Ik bedoel, hoe moet je het anders zien dat onze eigen president en de president van Rusland gezamelijk onder het Alziende Oog staan, dat ook op het Grote Zegel van de VS te vinden is, zoals je uitvoerig hebt verteld. En waarom liet president Obama christelijke symbolen afdekken met zwarte doeken -let op, die kleur is niet voor niets!- toen hij een lezing gaf aan de Georgetown Universiteit? Zijn dit allemaal geen hondsbrutale en overduidelijke signalen van de Illuminati?
 
TH: Absoluut, je kunt het niet anders zien. Die foto van Obama en Medvedev samen onder het alziende oog van Horus / Apollo / Osiris, zoals ook te zien op het Grote Zegel van de VS, is van buitengewone betekenis.

SQ: Misschien heb je laatst mijn interview (deel 1 en deel 2) met Henry Gruver gehoord? Hij werd met 6 andere mannen tijdens zijn gebed plotseling naar Rome overgebracht, alwaar hij in een ondergronds labyrinth twee duistere engelen in de Naam van Jezus liet binden. Tijdens dat interview liet ik hem tekeningen van gevallen engelen zien die kunstenaar Brian Snowdy mij ooit gegeven had en die hij zelf ook ooit gezien had. Gruver zij dat deze engelen er precies zo uitzagen als hij had gezien in Rome. En dat niet alleen: járen eerder liet ik die tekeningen aan een multisterren-generaal uit het leger zien, iemand aan het hoofd van Special Operations. Ook hij bevestigde dit.
 
Herinner je dat Hugo Chavez, de president van Venezuela, als enige uit een duistere VN-ceremonie wegrende, omdat hij volgens eigen zeggen 'de geur van satanisten' niet kon verdragen? Tijdens deze ceremonie zouden wereldleiders een kind hebben geofferd! Vervolgens vraagt niemand zich af waar Chavez het over heeft, waarschijnlijk vanwege zijn opschepperige natuur. Maar hij mag dan een communist zijn, hij wilde absoluut niet geassocieerd worden met duivelaanbidders.
 
TH: Ik wil nog even iets zeggen over vader Malachi Martin. Ik denk dat hij het in zijn boeken over een profetie had, die hij ongetwijfeld zou hebben zien uitkomen als hij onze eigen president en die van Rusland gezamelijk onder het alziende oog zou hebben zien staan. Jij zei dat Martin mede om die reden vermoord is.
 
SQ: Absoluut, die conclusie was niet moeilijk te trekken. Je kunt niet met dat soort informatie naar buiten komen zonder ernstige gevolgen. Tijdens dat interview in 1997 was hij ontzettend bezorgd. Ik denk dat hij wist dat ze hem zouden vermoorden.
 
TH: Het klopt, hij was inderdaad enorm bezorgd. Het was ontzettend moedig van hem om met die zaken naar buiten te komen. Bedenkt hierbij dat het niet zomaar een priester was; zelfs de New York Times refereerde naar hem als een zeer belangrijke Katholieke theoloog.
 
SQ: Hij was inderdaad beslist geen kleine jongen. Hij was zo belangrijk dat hij gehoor vond bij de paus. Malachi Martin was een man die de waarheid durfde te vertellen in een tijdperk vol met universele leugens en misleiding. Het kostte hem zijn leven.
 
TH: Ja, hij was destijds een goede persoonlijke vriend van de paus, had met hem samengewerkt aan de Dode Zeerollen, onderwees in Aramees, Hebreeuws en heilige Teksten, en was tevens lid van de Adviesraad van het Vaticaan en de secretaris van een invloedrijke kardinaal. Dus ja, hij had absoluut toegang tot de hoogste kringen van de Kerk.

Ik vertelde al dat één jaar voor zijn dood zijn zeer goede vriend Alfred Kunz gruwelijk vermoord werd in zijn kerk in Wisconsin (VS). Een week of twee, drie geleden was naar aanleiding van deze gebeurtenis nog een herdenkingsdienst, en het schijnt dat de moord nog steeds niet opgelost is. Veel luisteraars zullen waarschijnlijk niet weten dat Kunz net als Martin onderzoek deed naar satanisme onder priesters. Enkele weken voor zijn dood zou Kunz tegen Martin hebben gezegd dat hij vreesde voor zijn leven, omdat hij op het punt stond om deze enorme samenzwering te ontmaskeren.
 
Zo heb je dus katholieken zoals John O'Connor, Alfred Kunz, Malachi Martin en Paus Johannes Paulus I, die specifiek het doelwit waren omdat ze te dicht bij bepaalde geheime informatie kwamen omtrent de Vrijmetselaar-Illuminatie 'supermacht' die de Kerk geinfiltreerd is, en dit wilden openbaren aan het publiek.

SQ: Ik wil het nog graag hebben over de reuzen en over mensenoffers. Jaren geleden beweerde ik dat mensenoffers en kanibalisme op grote schaal zouden gaan terugkeren. Ik weet dat veel mensen dit maar spookverhalen vinden, maar zullen er de komende tijd achterkomen dat dit alles behalve spookverhalen zijn. De woorden van Jezus 'het zal zijn als in de dagen van Noach' zullen namelijk realiteit worden. Helaas begrijpen velen niet, dat wij ons nu opnieuw IN die dagen bevinden.
 
(Wordt vervolgd)
 
Xander
 
Bron: Steve Quayle MP3
 
Zie ook:
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl