Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Wie gaan er mee met de Opname?
Wie gaan er mee met de Opname?
Het probleem van de oncontroleerbare zonde

 
Gedurende de laatste jaren is de verwachting dat Jezus Christus zeer binnenkort zal terugkeren op Aarde bij steeds meer christenen gaan leven. Velen kijken uit naar de 'Opname' van de Gemeente, de plotselinge verandering van ons lichaam en onze 'opname' in de hemel. Los van de vele speculaties wanneer deze Opname plaatsvindt -7 jaar of 3,5 jaar of enkele momenten voor de Wederkomst, of misschien wel helemaal niet- is er ook een toenemende discussie over wie er nu precies zal meegaan met de Opname, en wie er achter moet blijven.
De gesprekken over wie wel en wie niet mee mag, spitsen zich met name toe op het begrip 'zonde'. Sommige christenen menen dat het voldoende is om Jezus Christus te belijden om aangenomen te worden door Hem, opgenomen te worden in de hemel. Velen blijken er echter ook nog allerlei aanvullende 'eisen' op na te houden.
 
Die eisen variëren van het houden van (een deel van) 'de wet' tot het tonen van 'duidelijk christelijk gedrag' (bijvoorbeeld: het tonen van blijdschap). Velen projecteren hun eigen idee en gevoel over hoe een 'echte christen' zich zou moeten gedragen, op de medegelovige. Dit baseren ze vrijwel altijd op hun eigen kerkelijke- en religieuze achtergrond, een specifieke interpretatie van de bijbel en van de woorden die Jezus sprak. 
 
Zo ontstaat er al gauw een vorm van exclusivisme, waarbij christenen die óf niet regelmatig naar de kerk gaan, óf juist wel maar naar de verkeerde kerk, óf mensen die zich niet aan bepaalde gewenste sociaal-christelijke normen houden, óf mensen die de 'verkeerde' feestdagen houden en de 'goede' juist niet, door hun medebroeders en -zusters al gauw uitgesloten worden van de Opname (/behoudenis).

Zonde
Uiteindelijk komt het hier op neer dat gelovigen die zich in de ogen van medegelovigen niet aan bepaalde regels, normen en wetten houden, in 'zonde' leven en 'dus' niet meegaan als Jezus Christus terugkomt. Sommigen zouden door hun gedrag 'waardig' zijn om aangenomen te worden, en anderen zouden dit juist verspeeld hebben.
 
Het gekke is dat de Bijbel heel duidelijk is over wie zondigt en wie niet. 'Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet' (1 Joh.1:8). Alle gelovigen zondigen dus, volgens de bijbel. En de bijbel is er eveneens duidelijk over dat er geen onderscheid is tussen de ene en de andere zonde: wie schuldig is aan het overtreden van één regel, is schuldig aan het overtreden van álle regels. Hoe kunnen wij dan, op basis van specifiek christelijk gedrag, onze medegelovigen veroordelen -want dat doen we als we twijfelen aan hun behoud, hun wel-of-niet 'opgenomen' worden in de hemel- als wij weten dat ook wij niet zonder zonde zijn?
 
Alle gelovigen zijn zondaars, en er gaat geen dag voorbij of wij zondigen. Dat zullen maar weinig christenen ontkennen. En velen -zo niet allen- kampen met een hardnekkige zonde, een automatische slechte gewoonte, waar men steeds weer in vervalt. Sommigen willen er niet echt mee stoppen, maar velen hebben het naar de Heer uitgeschreeuwd om verlossing, zonder deze te ontvangen. Zij kunnen nog steeds niet stoppen met wat zij doen: zondigen.
 
Dat is bepaald geen nieuw verschijnsel. Sommige van de bekendste Bijbelse 'helden' hadden problemen met zonde waar zij geen controle over hadden. Mozes had problemen met zijn opvliegendheid. David had een zwak voor vrouwen. En Paulus, daar komen we zo bij.
 
Als u geen last heeft van een oncontroleerbare zonde, wees dan blij en dank God! Maar schuif niet de problemen van veel anderen terzijde door simpelweg te stellen dat zij 'gewoon moeten stoppen' met zondigen. Dat is een vorm van geestelijke ongevoeligheid en arrogantie zoals Jezus niet aan ons heeft laten zien.
 
Miljoenen gelovigen proberen jaren tevergeefs om met zaken zoals roken, drinken, gokken, pornografie etc. te stoppen. Anderen lukt het maar niet om hun woede, hun onreine gedachtes, hun vraatzucht, hun jaloersheid te stoppen. Gaan deze gelovigen allemaal niet mee met de Opname? Of moeten we, zodra we horen of weten dat iemand worstelt met een bepaalde zonde, bedenken dat ook wij zijn behouden 'uit genade alleen, en niet uit werken, opdat niemand roeme?'
 
En als u of jij die gelukkige bent die geen last heeft van zo'n onbedwingbare zonde - waarom zondigt u dan eigenlijk nog?
 
Onze zondige natuur
Als u deel uitmaakt van de overgrote meerderheid gelovigen die regelmatig worstelen met zo'n zonde, dan kunt u zich verplaatsen in de soms hopeloos lijkende toestand van anderen. Dit had Paulus in gedachten toen hij schreef aan de Romeinen (7:14-20):
 
'Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
 
Lees dit gedeelte goed. Paulus identificeert zich volgens de standaard van sommige gelovigen met een onberouwelijke zondaar, aangezien hij nog steeds dingen doet waarvan hij weet dat hij ze niet zou moeten doen. Volgens de normen van sommigen zou Paulus dus niet meegaan met de Opname en zou hij bij de terugkomst van Jezus in de buitenste duisternis geworpen moeten worden.

Sommigen zeggen dat Paulus het in hier niet over gelovigen, maar over ongelovigen heeft. Dat kan echter niet waar zijn omdat een ongelovige zich inwendig niet 'verlustigt in de wet Gods' en daarom moeite heeft met zijn onoverkomelijke zonde(n). Daarvoor moet iemand eerst Jezus Christus hebben aangenomen. Paulus beschrijft hier daarom duidelijk de toestand van een gelovige, één waar velen zich ook in onze tijd in bevinden.
 
Paulus' reactie op deze situatie is er echter niet één van afwijzing, zoals veel christenen plachten te doen. Hij schreef dat als hij zondigde, hij niet zichzelf was. Met andere woorden: het was niet Paulus die zondigde, maar de zondige natuur in hem, zijn 'vlees'. Aan de Korintiërs schreef hij dat zij een nieuwe schepping waren geworden nadat zij de Heer hadden aangenomen. In de ogen van God was de oude mens verdwenen en waren zij totaal nieuw geworden. Omdat Jezus, Die geen zonde kende, voor ons tot zonde gemaakt is, zijn wij rechtvaardig gemaakt voor God (2 Kor.5:17+21).
 
Wat Paulus bedoelde
Toen Jezus aan het Kruis ging deed hij alle zonde uit ons leven weg door het bewijsstuk, de wet die met zijn vele regels tegen ons getuigde, 'uit te wissen' (2 Kol.2:13-14). Dat bekent: alle zonden, van het verleden, het heden en de toekomst. Onder het Oude Verbond moest er jaarlijks boete worden gedaan voor de zonde, omdat de zonde iedere dag weer terugkeert. Het bloed van stieren en bokken kan echter de zonde niet wegnemen (Hebr.10:3-4).
 
Het Nieuwe Verbond omvat één volmaakt offer, één perfekte boetedoening, voldoende voor alle zonden in ons hele leven. Als u wedergeboren bent, dan is voor iedere zonde in uw hele leven verzoening gedaan bij God, door Jezus Christus. Daarom riep Jezus aan het Kruis 'Het is volbracht' (Joh.19:30).

Als we hier nog eens goed over nadenken, dan zien we dat het op geen enkele andere manier had gekund, omdat niemand van ons kan stoppen met zondigen. En de bijbel zegt dat er geen enkele andere verzoening is voor onze zonden, dan door Jezus Christus. OF het bloed van Jezus reinigt ons van ALLE zonden, OF het was een zinloze aktie, en zijn wij allen verdoemd en verloren.
 
Daarom dreigt Paulus, ondanks zijn vele vermaningen om te streven naar een zondeloos, heilig leven, nergens met het verlies van ons behoud als wij daar niet in slagen. Ja, wij moeten hetgeen wij bereikt hebben vasthouden, en van daaruit verder gaan (Fil.3:16), maar zelfs Paulus lukte dat niet:
 
Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Heere! Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.'  (Rom.7:21-25)

Hier vertelt Paulus dat hoe harder hij probeerde om 'goed' te zijn, zondeloos, hoe meer zijn zondige natuur zich hier tegen verzette. Hij hield van God's wetten maar zijn zondige natuur maakte hem een gevangene van de zonde. Wat een schijnbaar hopeloos vooruitzicht voor hem, te moeten leven in de wetenschap zijn Verlosser keer op keer weer teleur te stellen door te zondigen.
 
Maar dankzij Jezus Christus zag God alleen de nieuwe Paulus, die innerlijk de intentie en de juiste motieven had om Hem te gehoorzamen, ondanks het feit dat zijn zondige natuur hem keer op keer deed falen. En God, de Enige die ons hart kan beoordelen, koos ervoor om alleen de nieuwe Paulus te zien, wiens zonden allemaal aan het kruis waren weggedaan, uitgewist. Wat God betreft zondigde de nieuwe Paulus nooit - het was de zondige natuur die nog in hem was, die dit deed.
 
'Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.' (Rom.8:1-2)
 
Conclusie
Hoewel vele gelovigen wel weten dat zij behouden zijn door genade alleen, brengen zij vaak jaren door in een eenzaam gevecht tegen onoverkomelijke zonden. En terwijl het aantal mislukte pogingen om te stoppen toeneemt, neemt ook de schaamte en de vernedering toe. Sommigen komen na een tijdje tot de valse conclusie dat God hen nu eenmaal 'zo' gemaakt heeft. Anderen gaan juist rebelleren om hun frustraties kwijt te kunnen. En als het om voor iedereen zichtbare zonden gaat, dan krijgen zij vaak ook nog eens te maken met de afwijzing en veroordeling van medegelovigen, waardoor velen gedesillusioneerd en niet weinigen ook geestelijk kapot gemaakt hun kerk of geloofsgemeenschap verlaten.
 
Hoe moeten we dan met elkaar omgaan, wetende van elkaar dat wij allen zondigen, of dit nu wel of niet duidelijk is voor de buitenwereld? Jezus gaf ons het bevel om elkaar lief te hebben, omdat Hij ons heeft liefgehad, en om elkaar te vergeven, zoals Hij ons vergeven heeft. Jezus heeft nergens ook maar één woord gezegd dat wij onze medegelovige moeten veroordelen en verdoemen. Integendeel, daar was hij juist fel op tegen (Mat.7:1-2 & Luk.6:37). Wat onze redding betreft zei Jezus 'Bidt en u zal gegeven worden' (Mat.7:7). 'Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden,' schrijft Paulus (Rom.10:13). En natuurlijk de bekende tekst: '... opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.' (Joh.3:16).

Hoe zou Jezus ons nu nog kunnen verlaten, nadat Hij op het Kruis al onze zonden op Zich heeft genomen? Hij is getrouw, en geeft ons het geloof dat wij door Hem gered zijn (Ef.2:8-9) en Hij heeft zijn zegel op ons gedrukt als teken daarvan (2 Kor.2:22). Als we in de put van wanhoop vallen, komt Hij om ons eruit te trekken (Mat. 12:11-12), en als we van de kudde afdwalen, komt Hij ons zoeken (Luk.15:4). En omdat Hij een goed werk in ons is begonnen, zal Hij dat ook afmaken (Fil.1:6), en niemand van ons die in Hem gelooft, zal Hij verloren laten gaan (Joh.6:39-40).

Wie gaan er mee?
Op de dag van Opname -wanneer die ook zal zijn- zal iedereen die op Hem vertrouwt voor zijn of haar redding, beslist niet teleurgesteld worden, maar in een oogwenk veranderd worden en opgenomen worden bij Jezus. Het enige wat zal achterblijven is onze vervloekte zondige natuur, die ons zo vaak weerhouden heeft om het leven te leven zoals wij graag wilden. Onze nieuwe lichamen zullen echter foutloos en smetteloos zijn, waardoor de opgenomen gelovigen eindelijk vrij zullen zijn van hun oncontroleerbare zonden.
 
Natuurlijk is niets van dit alles bedoeld om de zonde goed te praten of om het destructieve effect dat zonde op ons leven heeft, te bagatelliseren. En zeker is het niet bedoeld om te stellen dat we de zonde dan maar moeten accepteren als iets 'dat erbij hoort'. Juist de door Paulus omschreven voortdurende strijd tussen onze geestelijke wil en onze vleselijke natuur geeft duidelijk aan hoe we er als gelovigen mee moeten omgaan: als een gevecht, een streven naar heiligheid, echter zonder daarbij de moed te verliezen als er keer op keer mislukkingen zijn, wetende dat we onze behoudenis, die gelegen is in de genade van Jezus Christus, er niet door kwijt kunnen raken.
 
Liefde
Toen Stefanus gestenigd werd, viel hij op zijn knieën en bad: 'Heer reken hen deze zonde niet toe' (Hand. 7:60). Toen Jezus aan het Kruis hing en naar degenen keek die Hem dat aangedaan hadden, bad hij: 'Vader vergeef hen, wat zij weten niet wat ze doen' (Luk.23:34). Jezus en Stefanus geven de juiste houding weer die ook wij moeten hebben ten opzichte van de zondaren in ons midden. We moeten begrijpen dat niemand van ons het ooit kan verdienen om bij de Opname te zijn. We zijn allen zondaren die in onszelf het ergst mogelijke oordeel horen te ontvangen. Er bestaan geen gelovigen die 'minder waardig' dan anderen zijn omdat zij in de ogen van anderen in de 'verkeerde kerk' zitten of de 'verkeerde christelijke leer' aanhangen. De Kerk is gebaseerd op geloof en genade, niet op werken der wet. Daarom moeten we, als we een broeder of zuster zien worstelen met zonde, voor hen bidden in plaats van hen veroordelen. Want bevinden wij ons zelf vaak ook niet in dezelfde positie als zij?
 
'Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad hebt, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.' (Joh.13:34-35)
 
Xander
 
Bron o.a. Rapture Alert 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl