Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Wat bedoelde Jezus met 'van die dag en die ure weet niemand'?
Wat bedoelde Jezus met 'van die dag en die ure weet niemand'?

 
'Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt' (Lucas 21:28)
 
Sinds jaar en dag komen veel christenen als reactie op mogelijke eindtijdscenario's en -berekeningen met de bijbeltekst 'Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader' (Marcus 13:32/Matteüs 24:36). Met deze tekst wordt vaak iedere mogelijke relatie tussen de bijbelse profetieën over de eindtijd en de huidige wereldgebeurtenissen de grond in geboord.
 
Maar wat bedoelde Jezus nu eigenlijk toen Hij zei dat niemand die dag of dat uur zou 'weten'? Over wat voor soort 'weten' en welke vorm van 'kennis' gaat het hier precies?
 
Ginosko en Oida
In het Grieks, de grondtekst van het Nieuwe Testament, bestaan maar liefst acht verschillende woorden om het werkwoord 'weten' aan te duiden. Jezus gebruikte twee van deze vormen, namelijk 'ginosko' en 'oida', soms samen in dezelfde zin, zoals in Matteüs 24,25 en Marcus 13 en verder door het hele Nieuwe Testament.
 
Het woord 'ginosko' betekent volgens de toonaangevende concordantie van Strong (#1097) 'begrijpen, zeker weten, onvoorwaardelijke en objectieve kennis hebben'. Het gebruik van deze vorm betekent dat de informatie volledig verkregen en begrepen kan worden; totale kennis is óf voorhanden,  óf juist helemaal niet (in negatieve betekenis).
 
Als Jezus deze vorm zou hebben gebruikt, dat zou er geen enkele twijfel zijn of iemand buiten de Vader de tijd van Zijn terugkomst zou kunnen weten. Dat zou dan inderdaad onmogelijk zijn, zoals veel christenen beweren.
 
Jezus gebruikte echter niet 'ginosko', maar 'oida'. Het woord 'oida' (gespeld als 'eida' in Strong's concordantie #1492) is welliswaar vergelijkbaar met 'ginosko' als het aankomt op 'begrijpen, kennis hebben, etc.' maar alleen als dit in bepaalde grammaticale verleden-tijdsvormen wordt gebruikt.
 
In andere grammaticale tijdsvormen, zoals gebruikt door Jezus in Matteüs 24, 25 en Marcus 13, wordt de betekenis van 'oida' verkregen van het woord 'optomai'. Volgens Strong's concordantie (#3700) betekent dit woord: 'intuïtief weten, kennis verkregen zonder inspanning'.
 
Het gebruikt van 'oida' in andere dan de al eerder genoemde verleden-tijdsvormen wijst dus op de manier waarop de kennis wordt verkregen, niet op de mate van begrip, zoals met 'ginosko' het geval is.
 
Het positieve gebruik van 'oida', 'weten', betekent dat de informatie intuïtief door de lezer of toehoorder kan worden begrepen; dat de informatie duidelijk is, zonder dat er speciale moeite hoeft te worden gedaan om het te begrijpen.
 
Het negatieve gebruik van 'oida', 'niet weten', betekent niet dat de informatie of kennis niet beschikbaar is en dus niet te weten valt,maar dat er inspanning en moeite voor nodig is, onderzoek en studie om deze kennis te verkrijgen en te begrijpen.
 
Met andere woorden: de kennis kan wel degelijk verkregen worden, maar alleen door moeite en inspanning.

Uit de volgende bijbelverzen blijkt dat Jezus een duidelijk verschil maakt tussen het 'weten' van de tekenen van Zijn terugkomst en het 'weten' van de TIJD van Zijn terugkomst:
 
-Matt.24:32 (ginosko)..... weet gij...dat de zomer nabij is.
 
-Matt.24:33 (ginosko)..... weten, dat het nabij is...
 
-Matt.24:43 (ginosko)..... maar weet dit...
 
-Marc.13:28 (ginosko).... weet gij daaraan, dat de zomer nabij is...
 
-Marc.13:29 (ginosko).... weten, dat het nabij is...
 
 
-Matt.24:36 (oida)..... van die dag en van die ure weet niemand...
 
-Matt.24:42 (oida)..... want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
 
-Matt.24:43 (oida)..... als de heer des huizes geweten had...
 
-Matt.25:13 (oida)..... want gij weet de dag noch het uur.
 
-Marc.13:32 (oida)..... van die dag of van die ure weet niemand...
 
-Marc.13:33 (oida)..... want gij weet niet, wanneer het de tijd is.
 
-Marc.13:35 (oida)..... gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal...
 
'Weten' door onderzoek en studie
Waar Jezus het woord 'ginosko' gebruikte voor 'weten', gaf Hij aan dat de kennis beschikbaar was en volledig begrepen kon worden. Daar waar Hij 'oida' gebruikte, gaf Hij aan dat de kennis niet intuïtief begrepen zou worden, maar dat er moeite voor zou moeten worden gedaan om het te verkrijgen en te begrijpen.
 
Door het gebruik van 'oida' in Matteüs 24:36 en Marcus 13:32 laat de tekst zich in essentie lezen als: 'Maar van die dag en die ure weet niemand intuïtief, ook de engelen in de hemel niet, alleen de Vader'. ('ook de Zoon niet' staat NIET in de originele grondtekst!). Jezus zei dus niet dat de tijd van Zijn wederkomst niet geweten kon worden, maar alleen dat het niet direkt duidelijk zou zijn en dat er moeite voor zou moeten worden gedaan om het te weten en te begrijpen. De Vader is de Enige die dit tijdstip intuïtief, automatisch 'weet' - anderen kunnen dit alleen 'weten' door middel van onderzoek en studie.
 
Vanuit de Griekse grondtekst wordt dus duidelijk dat het argument van veel christenen dat we de 'tijd niet kunnen weten', slechts van toepassing is op diegenen die het tijdstip van Zijn komst niet WILLEN weten, er geen moeite voor willen doen. Voor degenen die er wél studie van maken, zoals reeds aan Daniël voorzegd werd ('velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen', Dan.12:4) kan bij benadering dit 'weten' dus wel degelijk 'geweten' worden. En naarmate deze grootse gebeurtenis steeds dichterbij komt, wordt steeds duidelijker wanneer 'deze dag en die ure' ongeveer zal zijn.

door Xander
 
Bron o.a.: CHN

Reacties

P.Brands op 13-09-2017 10:13

Mat.24:32 en Mark. 13:32. Slaan niet op de wederkomst van de Zoon des mensen maar op het vergaan van hemel en aarde. En het is duidelijk dat die dag zal zijn na het laatste oordeel op de jongste dag dus.

cefas op 13-09-2017 22:09

Deze dingen zullen gebeuren voor de grote verdrukking, die als een oordeel over deze wereld zullen komen.

E. Langerak-Koger op 18-09-2017 13:02

Graag de nieuwsbrief naar onderstaand e-mail adres

U kunt dat zelf aangeven onder het reactiekader voor het ontvangen van de nieuwste reacties.

Voor inschrijven van het ontvangen van de nieuwste artikelen gaat u naar:

 

Abonneren

 

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!


Mod.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl